zawierający sprawozdanie

ml, Reuters

Chojna-Duch: RPP otrzymała zaudytowane sprawozdanie NBP

Chojna-Duch: RPP otrzymała zaudytowane sprawozdanie NBP

Rada Polityki Pieniężnej otrzymała zaakceptowane przez audytora sprawozdanie finansowe zarządu Narodowego Banku Polskiego zawierające rekomendację, aby NBP przekazał budżetowi ponad 4 mld zł - powiedziała Elżbieta Chojna-Duch, członek RPP.

KNF: GPW wznowi obrót akcjami Ursusa od piątku

nieprzekazanie przez emitentów raportów rocznych za 2017 rok lub nieprzekazanie kompletnych raportów rocznych, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa. Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń

GPW zawiesiła obrót akcjami Drewex, Everest Investments i ZM Henryk Kania

, podała Komisja. "Powodem zawieszenia było nieprzekazanie do publicznej wiadomości raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r, bądź przekazanie niekompletnego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r. (tj. niezawierającego raportu biegłego z przeglądu

KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami 5 spółek

Będzin SA z powodu przekazania niekompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2019, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych w terminie określonym przepisami prawa" - czytamy w komunikacie

KGHM: Testy na utratę wartości zwiększyły wynik brutto grupy za 2019 o 64 mln zł

KGHM za 2019 r. uległ obniżeniu o 422 mln zł, a skonsolidowany wynik brutto za ten okres - podwyższeniu o 64 mln zł. "Podsumowując, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości odnotowano następujący wpływ na roczne sprawozdania finansowe

CDRL skorygował zysk netto do 0,78 mln zł za I kw. 2018 r.

. 2018 r.. "W wyniku niewłaściwego zastosowania MSSF 15, błędnie obliczono korektę konsolidacyjną, zawierającą pozycje, których dotyczy MSSF 15 - błędnie zostały wykazane wartości przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów

GPW zawiesiła obrót akcjami Sunex i Cube.ITG od 7 maja

spółek został zawieszony od 7 maja. Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest nieprzekazanie przez w/w emitentów do publicznej wiadomości kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2018, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

zawarte w formie pisemnej    - rejestr umów    - zamówienia podprogowe w sprawozdaniu rocznym z udzielonych zamówień publicznych  Zagadnienia te będą poruszane przy najbliższym video-szkoleniu którego organizatorem jest portal Zamówień publicznych - platforma 

Awbud poinformował o możliwość popełnienia przestępstwa przez b. członka zarządu

danych, które w istotny sposób wpływały na treści raportów okresowych spółki zawierających jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe emitenta oraz jego grupy kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., a także rozpoczęty w

W pakiecie Fit for 55 nie chodzi o klimat. To biznes, na którym się zyska lub straci

W pakiecie Fit for 55 nie chodzi o klimat. To biznes, na którym się zyska lub straci

gospodarce prawica – choć cała sprawa wzięła się stąd, że unijni urzędnicy przychylili się do wniosku przedsiębiorcy i dopuścili jego towary zawierające mąkę ze świerszczy do obrotu. Tym samym liberałowie gospodarczy zaatakowali de facto prywaciarza, który chciał sprzedawać nowe produkty. A

Próchnik miał wstępnie 282 tys. zł zysku netto w 2016 r.

sprawozdania finansowego za rok 2016 a w szczególności rozliczeniem produkcji, analizą i oszacowaniem odpisów aktualizujących wartość zapasów, podano w komunikacie. "Wstępne sprawozdanie finansowe zawierające ww. wynik zostanie następnie przekazane do biegłego rewidenta, jednak

Libet miał wstępnie 19,7 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

30 września 2019 roku, zawierającego m.in. śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki za ten okres, nastąpi 29 listopada 2019 roku, przypomniano także. Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do

KGHM: Testy wykazały zasadność odwrócenia 194,9 mln USD odpisu dot. Sierra Gorda

według kursu średniego NBP na dzień 31 grudnia 2018 r.)" - czytamy w komunikacie. W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź za 2018 r., zawierającego m.in. skutki przeprowadzonej zgodnie z MSSF9 śródrocznej wyceny pożyczek udzielonych w

PZ Cormay dokona odpisu wys. 17,04 mln zł na utratę aktywów spółki zależnej

komunikacie. PZ Cormay wskazał też, że w wyniku dalszych prac, do czasu publikacji raportu okresowego, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe, mogą zapaść kolejne decyzje w zakresie tworzenia odpisów o wartościach istotnych dla oceny instrumentów finansowych emitenta, w

KNF nałożyła na PC Guard karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł

2015 roku, rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok z naruszeniem terminu, W przypadku spółki PC Guard skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku zawierający jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe został przekazany z opóźnieniem wynoszącym

4fun Media miało szacunkowo 12 mln zł EBITDA w 2018 r.

) - zysk netto ze sprzedaży: 7,9 mln zł (107% zysku w stosunku do 2017 roku)" ? wymieniono w komunikacie. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zawierające ostateczne wyniki finansowe za 2018 rok, zostaną opublikowane w dniu 25 kwietnia 2019 roku (czwartek

Koniec "kulczykówki". Kulczyk Investments chce się wycofać z autostrady A2

Koniec "kulczykówki". Kulczyk Investments chce się wycofać z autostrady A2

polskich kierowców.  Dzięki tej pomocy publicznej spółka AWSA II nie odczuła finansowych spadków ruchu po wybuchu pandemii koronawirusa – jak stwierdził zarząd spółki w sprawozdaniu z działalności w 2020 r. Ten pandemiczny rok spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości prawie 138 mln zł, a z tego

KNF żąda zawieszenia notowań 4 spółek za brak publikacji raportów za 2017 r.

Minerals SA, Lark.pl SA, Ursus SA z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2017 lub nieprzekazania kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2017, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami

ZPC Otmuchów miał wstępnie 37,6 mln zł straty netto w I poł. 2016 r. po odpisach

otrzymała raport zawierający wyniki testów na utratę wartości wybranych aktywów wytwórczych wskazujący na utratę wartości tych aktywów w wysokości 33,7 mln zł na poziomie sprawozdania jednostkowego oraz 36,9 mln zł na poziomie sprawozdania skonsolidowanego, podano także. "

Krajowy Rejestr Sądowy nie ufa rządowemu profilowi zaufanemu

Krajowy Rejestr Sądowy nie ufa rządowemu profilowi zaufanemu

Od października zeszłego roku przedsiębiorcy nie mogą już składać papierowych sprawozdań finansowych – dopuszczalna jest tylko forma elektroniczna. Chodzi o to, by większość spraw w Krajowym Rejestrze Sądowym można było załatwiać przez internet. – Można powiedzieć, że zastaliśmy Krajowy

Magellan szacuje, że miał 30 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r.

okresowy zawierający zaudytowane sprawozdania finansowe Magellan S.A. oraz grupy kapitałowej za rok finansowy 2016 zostanie opublikowany 21 marca 2017 r. Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy

Oto domknięcie boomu z lat 90. Właściciele firm dostają nowe narzędzie

założyć fundacje? Oto pięć kroków do założenia fundacji rodzinnej 1. Złożenie przez fundatora (przedsiębiorcę) oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie. 2. Sporządzenie statutu zawierającego reguły działania fundacji rodzinnej. 3

Przychody Elemental wzrosły szacunkowo o ok. 50,5% do 672,52 mln zł w I półr.

. "Zarząd spółki identyfikuje, że na wyniki finansowe I półrocza 2017 roku wpływ miał powstały w II kwartale bieżącego roku wskaźnik relacji pomiędzy cenami zakupu złomów katalizatorów samochodowych, a cenami sprzedaży koncentratu zawierającego metale z grupy PGM (m.in. platynę, pallad i rod)"

Fitch potwierdził rating BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

otoczeniem instytucjonalno prawnym Toruń musi spełnić wymogi indywidualnego limitu zadłużenia, ustalanego w oparciu dane historyczne. Budżety JST i sprawozdania z wykonania budżetu sporządzone są metodą kasową. "Główne założenia Fitch w scenariuszu ratingowym dla miasta

Dekonsolidacja AFRIG wpłynie negatywnie na wynik finansowy Grupy Azoty

sprawozdaniach jednostkowych poprzez tworzenie rezerw na poręczenie kredytu od momentu identyfikacji ryzyka. Realizacja porozumienia z DGG Eco Sp. z o.o. pozytywnie wpłynie na jednostkowy wynik finansowy (szacunkowy wzrost zysku w kwocie 3 mln zł)" - czytamy dalej. Pod koniec maja

Bioton miał 26,27 mln zł zysku netto, 52,41 mln zł straty EBIT w 2018 r.

międzynarodowej w marcu 2018 roku podpisała umowę globalnej dystrybucji, której głównym zadaniem jest zwiększenie wolumenu sprzedaży i komercjalizacja insuliny klasycznej na kolejnych rynkach, wskazano także. "Na wyniki spółki prezentowane w sprawozdaniach finansowych wpłynęły dwa

MRPiPS nie pracuje nad projektem nowej ustawy dot. systemu emerytalnego

, a zaproponowane w nim zmiany nie muszą zostać wprowadzone w życie. Żeby powstał projekt ustawy, konieczne jest przygotowanie nowelizacji, zawierającej konkretne propozycje zmian w szczegółowo określonych przepisach. Potrzebna będzie także ocena skutków finansowych i społecznych takiej nowelizacji

Senat przyjął ustawę umożliwiającą rolnikom sprzedaż towarów bez podatku

mógł sprzedać produkty wytworzone przez siebie - w swoim gospodarstwie. Przychody z tego tytułu do 20 tys. zł będą zwolnione z podatku. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywał 2-proc. podatek ryczałtowy" - czytamy w sprawozdaniu Senatu. Nowelizacja umożliwia bezpośrednią

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

Art. 96. 1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem", zawierający co najmniej: 1) opis przedmiotu zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

Art. 96. 1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem", zawierający co najmniej: 1) opis przedmiotu zamówienia

KNF wszczęła postępowanie ws. niezłożenia raportów przez Alterco

i do publicznej wiadomości raportów okresowych, podała Komisja. KNF podkreśla, że obowiązki informacyjne związane z przekazywaniem raportów okresowych należą do podstawowych, a zarazem najważniejszych obowiązków emitentów. Raporty okresowe zawierające m.in. sprawozdania

Zysk Zooma w górę o 4 tys. procent. Podatek? Zero

Papierów Wartościowych (SEC) sprawozdanie zawierające wyniki finansowe za ubiegły rok. Podczas gdy w roku 2019 zysk spółki wyniósł 16,3 mln dol., w roku 2020 podniósł się do 664 mln dolarów brutto. To wzrost o 4000 proc. I choć w Stanach Zjednoczonych spółka powinna teoretycznie odprowadzić od tej

Getin Noble Bank łamał przepisy o kredycie konsumenckim. 1,7 mln zł kary od UOKiK

kredytu lub zwrócić odsetki pobrane przez ostatnie 6 miesięcy klientom, którzy podpisali umowy w trakcie trwania telewizyjnej kampanii reklamowej lub w ciągu 14 dni od jej zakończenia. Bank ma też obowiązek (w ciągu 4 miesięcy) złożyć prezesowi UOKiK sprawozdanie z wykonania zobowiązań. – Bank

Darowizny od firm. Jak najkorzystniej je przekazywać. Poradnik

sprawozdania otrzymanych darowizn, jeśli były podstawą do odliczenia podatkowego u osoby lub firmy, która przekazuje darowiznę. - Darowizny mogą dokonać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, czyli mówiąc prościej, każdy podmiot gospodarczy oraz osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej - podkreśla

Przegląd informacji ze spółek

i biblioteka oligonukleotydów zawierające zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd oraz zastosowanie biblioteki oligonukleotydów". Patent zostanie wydany 22 października br., podała spółka. Synektik podpisał umowę z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim im. św. Jana Pawła

Awantura w Sejmie o "tarczę 6.0.". Co zawierają poselskie poprawki?

Nikt nie zarobi pieniędzy za Ciebie, ale my możemy pomóc. Prowadzisz firmę? Chcesz wiedzieć, jak radzą sobie inni, jakie pułapki czyhają na przedsiębiorców? Chcesz uzyskać pomoc? Zapraszamy co wtorek. Zapisz się na newsletter dla przedsiębiorców Ustawa covidowa, zawierająca "tarczę 6.0."

KNF wszczęła postępowania ws. niezłożenia raportów przez trzy spółki

najważniejszych obowiązków emitentów. Raporty okresowe zawierające między innymi sprawozdania finansowe przedstawiają bowiem kompleksowy obraz emitenta i są kluczowym źródłem wiarygodnych danych na temat jego kondycji finansowej. "Opublikowanie informacji o wszczęciu postępowania

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

sytuację finansową i prawidłowo wykonuje zadania, na które Komisja udzieliła zezwolenia. Ograniczyła nadzór nad spółką do analizy zmian danych i procedur działania, a po zmianie przepisów od 2016 r. także jej sprawozdań, przy czym czynności te nie były dokumentowane. W ocenie NIK

Rząd rozpatrzy projekt ustawy dot. zasad zarządzania mieniem państwowym

przekraczającej 100 mln zł lub 10% sumy aktywów z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. "Doprecyzowano, że obowiązek przedkładania walnemu zgromadzeniu przez organ zarządzający zaopiniowanego przez organ nadzorczy, a w przypadku spółek publicznych przedkładania

Rząd przyjął nowelizację ws. upubliczniania danych podatkowych największych firm

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada m.in., że minister rozwoju i finansów będzie mógł publikować informacje zawierające podstawowe dane podatkowe największych firm - podatników

Co trzeba wiedzieć o spółkach. Poradnik, cz. I

umowy między zawierającymi ją przedsiębiorcami. W uproszczeniu – spółka taka nie może posiadać samodzielnego majątku oraz nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, bowiem status taki przysługuje wyłącznie jej wspólnikom. Przejawia się to również

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

na formularzach określonych w systemie teleinformatycznym, które będą miały charakter obowiązkowy dla uczestników i organów postępowania; - wprowadzono zasadę przygotowania sprawozdań okresowych oraz końcowych zawierających raporty generowane z prowadzonego w systemie

ZCh Police zawarły aneks do ugody z DGG Eco w związku z niewypłacalnością AFRIG

2023 r. i zawierający rezygnację z zabezpieczenia zobowiązań DGG Eco w postaci gwarancji bankowej, wynika z komunikatów Grupy Azoty i ZCh Police. "Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' informuje, że wobec: - niezrealizowania

Przegląd informacji ze spółek

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) na dostawy osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 na warunkach ustalonych z Narodowym Centrum Krwi, podała spółka. Ferro zamierza zintensyfikować działania akwizycyjne w II półroczu 2020 r. oraz zarekomendować wypłatę co najmniej 20

Przegląd informacji ze spółek

korekty w sprawozdaniu finansowym polegającej na rozpoznaniu w ciężar wyników lat poprzednich odpisu aktualizującego w kwocie 40 mln zł, po uwzględnieniu wpływu aktywów z tytułu podatku odroczonego, podała spółka. JHM Development odnotowało 17,92 mln zł skonsolidowanego zysku

Rząd przyjął nowelę dot. zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

emisji tlenku siarki, za brak na statku dokumentów dostawy paliwa żeglugowego znajdującego się w zbiornikach statku lub posiadanie dokumentów nie zawierających wszystkich wymaganych informacji, zgodnie z wymogami Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL

Przegląd informacji ze spółek

. Utworzenie odpisu wpłynie na obniżenie o ww. kwotę wyniku finansowego, a także wartości sumy bilansowej w sprawozdaniu finansowym za III kw. 2019 r., podała spółka. Commerzbank opracował projekt nowej strategii, który zostanie zaprezentowany inwestorom 27 września. Projekt zakłada

Dziwne wynagrodzenie i łamanie kodeksu pracy w spółce skarbu państwa

tę kwestię Exatel. W odpowiedzi firma powołuje się na przepisy kodeksu cywilnego, a konkretnie na art. 353[1], który mówi, że strony zawierające umowę mogą "ułożyć stosunek prawny według swego własnego uznania". Ale nie może ona być niezgodna z obowiązującym prawem.  Kierownictwo

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

zespół sporządza protokół zawierający: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

zespół sporządza protokół zawierający: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów

Przegląd informacji ze spółek

(wcześniej Invista Dom Maklerski SA) w związku z istotnym i długotrwałym naruszeniem przez Aforti Securities przepisów prawa zawierających normy adekwatności kapitałowej, podał urząd. Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydowali przeznaczyć na

Przegląd informacji ze spółek

. Walne zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii (TGE) - spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - powołało Piotra Zawistowskiego na prezesa TGE na nową, wspólną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po odbyciu walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie

Rząd chce utworzyć Rejestr Niedozwolonych Stron. I zmusić dostawców internetu, by je blokowali

usunięciu z rejestru. Na czarną listę będą trafiać "adresy elektroniczne pozwalające na identyfikację stron internetowych zawierających treści umożliwiające urządzanie gier hazardowych bez zezwolenia lub uczestniczenie w takich grach". Inaczej mówiąc, wszelkiej maści internetowe kasyna oferujące

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

kandydatury Komisja Europejska zażądała od Flying Holding NV, czyli późniejszego powoda, przedłożenia "sprawozdań z rocznego audytu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony". W odpowiedzi na powyższe żądanie Flying Holding NV dostarczył jedynie sprawozdanie z rocznego audytu w

Większość lobbystów poza reżimem nowej ustawy

publikowania przez ministrów, parlamentarzystów i najważniejszych urzędników kalendarzy zawierających informacje o spotkaniach z lobbystami. Na razie bez skutku.  Zaangażowani prześwietlani Obok lobbystów zawodowych wyróżniono w planowanej regulacji tych, którzy lobbują niezawodowo, czyli podmioty

Axel Springer: zysk spadł o 45 proc.

- wynika z raportu rocznego Axel Springera. Kryzys pogorszył i tak trudną sytuację "Dziennika", więc wydawca pozbył się go, zawierając alians z Inforem, wydawcą "Gazety Prawnej". W efekcie oba tytuły zostały połączone, a za 49 proc. udziałów w spółce Infor Biznes niemiecki gigant

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

osiągane przez nie wyniki. Spółki z polskiej giełdy nie są przygotowane na te gruntowne zmiany. Spośród spółek giełdowych, które opublikowały sprawozdania albo oświadczenia niefinansowe za 2019 rok tylko 5 poinformowało, że opracowało strategię związaną ze zmianami klimatycznymi albo wdrożyło własną

Szara strefa w paliwach wypłukuje budżet. NIK krytykuje rządy PO-PSL i PiS

temu wydziałowi kwartalnych raportów prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o rynku paliw i biopaliw, zawierających np. informacje o ilości paliw wwożonych do kraju. Chcą miliardów, a skąpią paru milionów Tych raportów nie analizował też prezes URE ani nadzorujący go minister energii, a wcześniej minister

Firmy z USA i Kanady wycofują się z szukania gazu łupkowego w Polsce

węglowodorów nadających się do komercyjnej eksploatacji Marathon Oil podjął decyzję o zakończeniu działalności w Polsce" - napisał amerykański koncern w sprawozdaniu za pierwszy kwartał 2013 r., które ogłoszono w środę nocą polskiego czasu. "Przewidujemy, że zakończenie

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

zamawiającemu informacji nt. przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania zamówień, zamawiający będzie uprawniony do żądania wykazu robót budowlanych, dostaw lub usług zawierającego m.in. informacje na temat wszystkich zamówień oraz wskazanie, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

TV: Rozpoznało konieczność utworzenia odpisu aktualizacyjnego dotyczącego spółki zależnej Cyfrowe Repozytorium Filmowe (CRF), który wpłynie na obniżenie wyniku finansowego grupy za rok 2016 o kwotę 1,93 mln zł oraz obniżenie wyniku finansowego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2016 o

Buble marnują nasz czas i pieniądze

. Kłody pod nogi DzU 06.169.1199 ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z dnia 25.08.2006 z późn. zm. zobowiązuje np. w art. 31.1 ustawy rolnika wytwarzającego na własny użytek biopaliwa ciekłe do składania rocznych sprawozdań prezesowi Agencji Rynku Rolnego

Rząd przyjął ponad 100 nowych przepisów w "tarczy 3.0". Dotarliśmy do nich. Oto cały pakiet

wykorzystaniu środków technicznych umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.  Do innych działań przewidzianych w projekcie ustawy należy m.in.: – przesunięcie terminów na założenie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. oraz przesunięcie terminu wykonania

RosUkrEnergo walczy o gaz w Sądzie Najwyższym Ukrainy

położeniu. Naftohaz przejął gaz RUE na podstawie umów z Gazpromem, w zamian zwalniając rosyjski koncern z 1,7 mld dol. opłat za tranzyt gazu w 2009 r. Gazprom nawet pomógł zalegalizować to przejęcie, zawierając z Naftohazem na papierze transakcje w sprawie rzekomego importu na Ukrainę gazu RUE. Rosyjski

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

do przetargu? Znajdź potrzebne dokumenty Wzory dokumentów przetargowych 9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska, na które był

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

5G jest tańszy niż 4G i jest to bardzo istotny czynnik, dla którego warto budować nową sieć, poinformował ISBtech CTO Huawei Carrier Business Group Paul Scanlan. Regulacje zawierające zachęty inwestycyjne dla operatorów telekomunikacyjnych, którzy będą budować sieci 5G, powinny być przewidziane przy

Chcesz samodzielnie inwestować w akcje? Od czego zacząć?

kwartalne) zawierające sprawozdania finansowe, prognozy wyników, wypowiedzi przedstawicieli spółki oraz dane statystyczne z gospodarki. Wylicza przy tym dodatkowe wskaźniki finansowe w rodzaju C/Z - relacji ceny akcji spółki do jej rocznego zysku. Następnie porównuje je do danych i wskaźników innych firm

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 9) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z

Jak kupić bezpiecznie nowe M?

. Załącznikami do prospektu są m.in. wzór umowy deweloperskiej oraz rzut kondygnacji z zaznaczeniem mieszkania. W swoim biurze sprzedaży firma musi zapewnić ci wgląd m.in. do projektu architektoniczno-budowlanego oraz sprawozdania finansowego za ostatnie dwa lata (a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 2. Przez jednostkę

Kryterium jakości opinii prawnej

większe zobiektywizowanie oceny kryterium jakości: "Według KIO "godnym uwagi jest by przed wykonaniem zadania istniało już zabezpieczone i zapieczętowane jego rozwiązanie zawierające wzorzec prawidłowej oceny kazusu" . Tym samym, sprzecznie z przyjętym rozstrzygnięciem, Izba przyznała, że

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

jego części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług. Art. 30b. 1. Zamawiający może wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

jego części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług. Art. 30b. 1. Zamawiający może wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań

Zużyte baterie i akumulatory są poza kontrolą. NIK: "Zbierający przedstawiają nierzetelne dane", system zbierania i raportowania nie działa

NIK nawet te dane dla Polski mogą być nierzetelne i zawyżone. Z analiz przeprowadzonych przez Izbę wynika bowiem, że informacje dotyczące ilości (masy) zebranych baterii i akumulatorów, które zamieściły w swoich sprawozdaniach podmioty wprowadzające je do obrotu, różniły się znacząco od liczb

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

konkurencji, akceptuje również certyfikaty i sprawozdania z badań wydane przez jednostki oceniające zgodność, akredytowane w inny sposób, niż określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 30b ust. 2. Art. 131h. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i

Brak certyfikatu księgowego a prowadzenie księgowości stowarzyszenia

to, że powinna być to umowa wykonywana na odpowiedzialność zlecającego, raczej w jego siedzibie i na warunkach przez niego określonych. Osoba zawierająca umowę zlecenia nie powinna zawierać równocześnie wielu takich umów. Podstawa prawna : art. 76a ustawy z 29 września 1994

Forum przedsiębiorców. Jaki CIT jest sprawiedliwy

skomplikowane, że firmy tworzą dwa rodzaje sprawozdań - jedno finansowe, dla akcjonariuszy, drugie podatkowe, uwzględniające różne wyłączenia. Tymczasem relacja przedsiębiorca - państwo powinna być przyjazna. Zdaniem prezesa Siodmoka najlepsze byłoby wprowadzenie podatku obrotowego na