zapisy siwz

Andrzej Łukaszewicz

Zapisy siwz nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji

Zapisy siwz nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Czy zatem wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jest złamaniem Prawa zamówień publicznych?

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

Terminy na składanie odwołań różnią się w zależności od wybranej przez zamawiającego procedury. Wartość zamówienie ma natomiast wpływ na zakres czynności które mogą zostać objęte odwołaniem.

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Brak w siwz zapisów regulujących kwestię składania dokumentów przez podmioty zagraniczne, nie stanowi o braku możliwości udziału tych podmiotów w postępowaniu.

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

treści SIWZ jest zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim – obejmuje on zarówno dokumenty formalne związane z warunkami udziału w przetargu jak i dokumenty odnoszące się do zasad oceny ofert. Izba wskazując na powyższe uzasadniała, że ogólna zasada opisana w art. 9 ust. 2 Prawa zamówień

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Czym jest konsorcjum? Pojęcie "konsorcjum" zgodnie ze słownikiem języka polskiego oznacza spółkę zawartą przez kilku przedsiębiorców lub kilka przedsiębiorstw w celu zwiększenia kapitałów potrzebnych do przeprowadzenia operacji finansowych. Ustawa Prawo zamówień publicznych jednoznacznie d

Zamawiający może tak opisać przedmiot zamówienia, aby mógł zrealizować swoje potrzeby

Zamawiający może tak opisać przedmiot zamówienia, aby mógł zrealizować swoje potrzeby

sposób obiektywny uniemożliwiają mu udział w postępowaniu, może wnioskować o ich zmianę korzystając z trybu wyjaśniania zapisów siwz uregulowanego art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane?

dopuszczalne jest wymaganie od wykonawcy określonego czasu trwania gwarancji na dostarczony towar lub wykonane prace. Wyjaśnienie Zapis dotyczący wymaganego okresu gwarancji powinien znajdować się w siwz, najlepiej przy opisie przedmiotu zamówienia

Przedłużenie terminu realizacji zamówienia liczy się od daty zawarcia umowy wskazanej w siwz

Przedłużenie terminu realizacji zamówienia liczy się od daty zawarcia umowy wskazanej w siwz

przedłużenie dni realizacji umowy powinien być liczony od dnia 14.08.2014 r. Takie założenie przyjął zamawiający na etapie przygotowanie procedury zakupowej. Wykonawcy składając oferty kalkulowali je w odniesieniu do zapisów siwz i zgodnie z jej założeniami oferowali termin realizacji

SIWZ

SIWZ

możliwością zadawania pytań do treści siwz, wykonawcy zainteresowani ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego powinni niezwłocznie po upublicznieniu treści SIWZ przez zamawiającego zapoznać się z zapisami w niej zawartymi. W przetargu nieograniczonym pełna treść SIWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami

Termin na wniesienie protestu upływa o północy.

za wniesioną tego dnia." uznać należy za pozbawiony podstaw prawnych. Zapisy specyfikacji (o treści zbliżonej do wskazanej powyżej) nie mogą bowiem prowadzić do skrócenia ustawowo określonych terminów na wnoszenie protestów lub chociażby ograniczać terminu na zadawanie pytań do treści SIWZ

Brak załącznika do oferty z parametrami sprzętu nie zawsze będzie podstawą jej odrzucenia

Brak załącznika do oferty z parametrami sprzętu nie zawsze będzie podstawą jej odrzucenia

Pytanie:  Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę sprzętu informatycznego w reżimie unijnym. W treści siwz znalazły się m.in. następujące zapisy:  Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem:?https://akademia-mil.e

Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

, - wymagań określonych przez zamawiającego przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane. Ty masz do czynienia z drugim przypadkiem. Treść oferty nie odpowiadała treści siwz W sytuacji, w której nie otrzymałeś w ofercie

Zamawiający może wymagać ubezpieczenia kontraktu przed jego zawarciem

Zamawiający może wymagać ubezpieczenia kontraktu przed jego zawarciem

Pytanie: W siwz znajduje się zapis, że przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi polisę OC z opłaconą składką do 4 grudnia 2019 r. Polisa nie była wymagana z ofertą, bo nie badano w postępowaniu zdolności ekonomicznej kandydatów (w związku z czym w siwz brak zapisu o tym, że wykonawca miał

Czy kryterium jakości można oceniać na podstawie próbek i projektów złożonych z ofertą?

Czy kryterium jakości można oceniać na podstawie próbek i projektów złożonych z ofertą?

Pytanie: Zamawiający przygotowuje postępowanie krajowe na dostawę materiałów promocyjnych. Czy w celu oceny ofert może żądać, żeby wykonawcy złożyli z ofertami zrobione specjalnie na potrzeby postępowania zgodnie z wytycznymi siwz projekty graficzne i próbki materiałów? Zapisy w siwz brzmią

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

nie może zweryfikować lub ustalić na podstawie innych ogólnodostępnych źródeł, może, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp , zwrócić się o wyjaśnienie do wykonawcy? Czy musi odrzucić ofertę? Odpowiedź: W przedstawionym stanie faktycznym, mimo przytoczonego w treści pytania zapisu siwz , brak jest

Nierealny termin rozpoczęcia robót wskazany w siwz - co teraz?

Nierealny termin rozpoczęcia robót wskazany w siwz - co teraz?

trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp i ich uzupełnień). Z proceduralnego punktu widzenia termin rozpoczęcia robót 2 listopada br. stał się nierealny. Do tego czasu nie zdążymy podpisać umowy z wybranym wykonawcą . Czy jest to złamanie zapisów siwz ? Chcieliśmy podać tę datę jedynie orientacyjnie, aby

Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień

Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień

zamawiającego zapisów Specyfikacji. Niestety w latach ubiegłych zamawiający w szeregu postępowań na pytania o wyjaśnienie zapisów specyfikacji udzielali lakonicznych odpowiedzi, pomimo, że Krajowa Izba Odwoławcza w wydawanych wyrokach wskazywała na brak możliwości udzielania pozornych wyjaśnień. Przykładowo w

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

– od charakteru wynagrodzenia (czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe). W konsekwencji zamawiający , który poprzez zapisy SIWZ nie odwołuje się do kosztorysu ofertowego w sposób który określa wymogi mające znaczenie dla wykonania przyszłego zobowiązania wykonawcy , nie ma podstaw

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące termomodernizacji budynku domu pomocy społecznej. Zamawiający określił w SIWZ stawkę VAT w wysokości 8%. W postępowaniu złożono 6 ofert. Jeden z wykonawców zastosował dwie stawki VAT w wysokości 8% i 23%, pozostali jedną stawkę 8%. Zamawiający

Czy o mechanizmie podzielonej płatności trzeba napisać w siwz lub wzorze umowy?

Czy o mechanizmie podzielonej płatności trzeba napisać w siwz lub wzorze umowy?

Pytanie: Czy w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczącą tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zamawiający powinien wprowadzić określone zapisy do siwz bądź wzoru umowy regulujące niniejsze kwestie? Czy zamawiający może

Czy zgodnie z nową ustawą Pzp istnieje obowiązek podawania obligatoryjnych podstaw wykluczenia?

Czy zgodnie z nową ustawą Pzp istnieje obowiązek podawania obligatoryjnych podstaw wykluczenia?

Pytanie: Artykuł 134 ust. 1 pkt 7 nowej ustawy Pzp stanowi, że SWZ (specyfikacja warunków zamówienia) zawiera co najmniej podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 (obligatoryjne przesłanki wykluczenia). Czy z takiego zapisu wynika, że zamawiający ma obowiązek faktycznego wskazania tych

Zamawiający definiuje pojęcia używane przy warunkach udziału w przetargu

Zamawiający definiuje pojęcia używane przy warunkach udziału w przetargu

kształtuje wymagania, jakie muszą spełniać firmy ubiegające się o uzyskanie danego zamówienia. Brak w obowiązujących przepisach definicji pojęć użytych przez zamawiających w postanowieniach SIWZ nakazuje zwracanie się bezpośrednio w kierunku brzmienia tych zapisów. Powyższa teza znajduje potwierdzenie w

Formularze ofertowe a zmiany w siwz

Formularze ofertowe a zmiany w siwz

Pytanie: Zamawiający w odpowiedziach na pytania do siwz określił wymóg co do długopisów ,,wymaga końcówek plastikowych", jednak w formularzu ofertowym pozostał zapis ,,końcówki metalowe". W rezultacie jedni

Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

Pytanie: W trakcie badania ofert zamawiający stwierdził rozbieżność między dwoma pozycjami formularza ofertowego, a opisem przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami siwz „Szczegółowy wykaz oraz minimalne wymagania dotyczące artykułów zostały zawarte w załączniku nr 2.2 do umowy &ndash

Maksymalne i minimalne kryteria oceny w siwz - skorzystaj z dobrych praktyk innych zamawiających

Pytanie:  Zamawiający jako jedno kryterium oceny ofert stosuje termin realizacji zamówienia. Podaje jednocześnie w siwz najkrótszy oraz najdłuższy termin. Czyni to w następujący sposób: „Termin realizacji zamówienia, jaki wykonawca może zaoferować:  - minimalny termin: 2

Warunki stawiane konsorcjum

Tak postawione warunki są ograniczaniem dostępu do rynku a to jest zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211) traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji ze strony zamawiającego. Stanowisko takie potwierdzają wyroki z

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Pytanie: Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na wycenę nieruchomości. Jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie rzeczoznawcy wskazanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia. W siwz znajduje się zapis: „Celem uzyskania punktów w kryterium »jakość &ndash

Kiedy trzeba opublikować ogłoszenie o zmianie umowy?

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu „unijnym” na dostawę i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców zawarł w siwz oraz umowie postanowienia o możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli zajdzie konieczność zmiany stawki VAT z 8% na 23% (montaż na budynku

Siwz - numer rachunku bankowego

Pytanie: W siwz zawieramy zapisy w jakiej formie wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jednak w kilku naszych siwz zauważyliśmy, że nie wpisaliśmy nr konta na jakie należy je wnieść. Przeważnie zawsze wybrany wykonawca

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie realizacji umowy. Sprawdź formalności

zostanie wyłoniony po podpisaniu umowy". W oświadczeniu dotyczącym podmiotu, na którego zasoby wykonawca się powołuje, wskazano zaś: "Nie dotyczy - wykonawca polega wyłącznie na własnych zasobach". Zapisy siwz

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

ofertowych, jakie złożyli wykonawcy, jeżeli z zapisów SWZ wynika, że stanowią one część oferty. W świetle ustawy Pzp korekta omyłek rachunkowych jest obowiązkiem zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek wskazać w SWZ sposób obliczenia ceny. W przypadku robót budowlanych jedną z 

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

parametrach podanych w SIWZ . Czy istnieją w Pzp czy w orzeczeniach zapisy mówiące, że aby warunek równoważności był spełniony, dane parametry powinno spełniać co najmniej 2 lub 3 producentów. Odpowiedź: W treści ustawy Prawo zamówień publicznych nie występują przepisy regulujące wprost kwestię

Dodanie personelu w trakcie realizacji prac? Sprawdź, na jakich zasadach

wprowadzenie dodatkowego inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej powinno w pierwszej kolejności zostać poprzedzone szczegółową analizą zapisów siwz dotyczących wymogów odnośnie do osób skierowanych do realizacji zamówienia. Warto też zwrócić się do

Zasady korekty oferty pod kątem kwot netto, brutto i VAT

przepisując kwotę brutto z tabeli. Czy jest to prawidłowe postępowanie? Nadmieniam, że pozycja wykonawcy w rankingu nie ulega zmianie. Odpowiedź: Przy założeniu, że wykonawca był zobowiązany zgodnie z zapisami siwz do: - wyliczenia ceny oferty w „Tabeli ze szczegółowym podziałem kosztów” (w

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

Pytanie Na jaki dzień (z jaką datą) powinna być sporządzona polisa OC? Termin składania ofert upłynął 2 marca.2023, zapis SWZ brzmiał „Zamawiający w trybie art. 139 ustawy Pzp dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy i wezwie Wykonawcę którego oferta

Jak opracować formularz ofertowy na przewóz dzieci zarówno gimbusem szkolnym, jak i należącym do prywatnego przewoźnika?

zmiany ceny w trakcie realizacji zamówienia, możesz wskazać w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu, a także w umowie wskaźnik waloryzacyjny, w oparciu o który będzie ona modyfikowana. Masz prawo zastrzec w siwz również możliwość modyfikacji planu dowozu, określając zasady i częstotliwość jej wprowadzania

Zamawiający może ingerować w umowę o podwykonawstwo

Pytanie Jakie zapisy znowelizowanej ustawy podwykonawczej muszą znaleźć się obowiązkowo w siwz i w nowym wzorze umowy? Odpowiedź Stosownie do znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

;zawierająca narzędzia dedykowane Wykonawcom i Zamawiającym  m.in.: - ponad 5000 gotowych do zastosowania porad prawnych, słownik kodów CPV, materiały i szkolenia wideo,- codziennie aktualizowane ogłoszenia o postępowaniach publicznych (wraz z SIWZ) oraz prywatnych. Video-szkolenie odbędzie się 20.04.2022

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Pytanie: Czy ogłaszając przetarg nieograniczony , w załączonym do siwz projekcie umowy należy zamieszczać wzmiankę o możliwości zastosowania elektronicznych faktur? Czy należy podawać jakiś numer identyfikujący zamawiającego ? Odpowiedź: Ustawa o elektronicznym fakturowaniu pozostaje bez wpływu

Zamawiający może zostawić wniosek o wyjaśnienie treści siwz, który wpłynął po terminie, bez rozpoznania

wymaga sytuacja, gdy zadane pytanie dotyczy zmodyfikowanych zapisów siwz, a także gdy modyfikacja została dokonana po upływie terminu przewidzianego na zadawanie pytań. Racjonalnie działający zamawiający powinien więc zbadać istotność pytania oraz wpływ odpowiedzi na przygotowanie ofert. Leży to również

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert[1]. Wzywając do udzielenia wyjaśnień od firmy, która złożyła ofertę przetargową zamawiający ma na celu np. poznanie powodów zamieszczenia zapisów oferty, uczynienie zapisów oferty

Wymagania zawarte w siwz

art. 29 ustawy Pzp. Konieczna jest przy tym analiza zapisów siwz oraz zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Ustawa Pzp Art. 29 ustawy Pzp dotyczy

Czy wykonawca może w drodze wyjaśnień potwierdzić, jaki produkt zaproponował w ofercie?

składania ofert? Czy jednak jest to zbyt duża ingerencja w treść oferty? Odpowiedź: Zamawiający może poprawić zapis dotyczący oferowanej ryby na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp . Działanie takie nie będzie w tym przypadku niedozwoloną ingerencją w treść oferty, gdyż nie można zakładać, że

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Jeżeli chodzi o techniczne aspekty dotyczące otrzymania dwóch odrębnych ofert i podpisania dwóch umów teoretycznie można takie zastrzeżenia poczynić na etapie przygotowawczym procedury, w ramach tworzenia zapisów siwz. Pytanie

W ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE brakuje miejsca na wszystkie informacje? Sprawdź ścieżkę działania

Pytanie: Czy było to prawidłowe działanie? Zapisy SIWZ dotyczące tych zagadnień były bardzo obszerne i nie mieściły się w ogłoszeniu. Odpowiedź: Na gruncie

Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

swojego błędu. Analizując przepisy ustawy Pzp ,  należy uznać, iż koperta nie stanowi ani części oferty, ani jej załącznika, a jej nieprawidłowe oznaczenie można potraktować tylko jako naruszenie zapisów zawartych w siwz. Ustawodawca nie przewidział w obowiązujących

Błędne przepisanie ceny z opisu oferowanej usługi do formularza ofertowego to omyłka pisarska

oferty z siwz , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Artykuł 87 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje na obowiązek zamawiającego , nie zaś na jego uprawnienie. Jeżeli zatem zajdą okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp , zamawiający będzie zobowiązany dokonać stosownych poprawek

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

płatności i będzie stanowić załącznik do umowy. Formularz wykazu był szczegółowo określony w siwz , m.in. co do ilości i zakresów etapów i niektórych warunków brzegowych odnośnie do ceny etapów. Poniżej fragment siwz z zapisami dotyczącymi formy składania oferty: „Na ofertę składa się wypełniony za

Wynagrodzenie ryczałtowe

przypadku co do zasady wymagany (chyba, że ma mieć charakter poglądowy), 2) przy zapisach siwz dotyczących obliczenia ceny, żaden wskazany zapis nie odnosi się do kosztorysu. Niezasadne jednak byłoby nakładanie z tego tytułu kary na beneficjenta

Informacje o możliwości skorzystania z podwykonawców należy umieścić w siwz

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie podwykonawstwa dotyczą w znacznym zakresie zamówień na roboty budowlane. W przypadku zamówień na dostawy zmiany nie są duże. Informacje o podwykonawcach w siwz Standardowym zapisem

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

momencie rozpoczęcia czynności (np. wezwania do złożenia pierwszych oświadczeń) zdecydować się na pokrycie 80% wartości zamówienia podstawowego (w siwz mamy zapis, że gwarantujemy realizację zamówienia podstawowego na poziomie 80%)? Czy nie mając środków finansowych na 100% wartości zamówienia a

Treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową o zamówienie

. Przede wszystkim należy ustalić stan faktyczny i dokonać wykładni umowy zawartej z zamawiającym tak, aby ustalić właściwy zakres zobowiązań gwarancyjnych wykonawcy. Analizie należy poddać również zapisy siwz, udzielonych wyjaśnień i dokonanych modyfikacji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

Ofertę zawierającą inną omyłkę można odrzucić, gdy wykonawca nie zgadza się na jej poprawienie

oceny ofert jest termin realizacji jednego tytułu w oprawie twardej niciowanej, a wykonawca użył w ofercie sformułowania "oprawa szyta" (co może oznaczać dokładnie to samo w ocenie wykonawcy), to zamawiający jest w stanie samodzielnie poprawić ten błąd na podstawie zapisów siwz

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

siwz taki zapis? Jeśli tak, to w jaki sposób i na jakim etapie zamawiający powinien zweryfikować spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia podmiotów trzecich? Odpowiedź: Na podstawie uprawnienia z art. 22a ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych. W siwz nie określił dopuszczalnych formatów danych, w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ. Wskazał instrukcję do wypełnienia JEDZ na ESPD . Do otrzymanej w formie elektronicznej oferty wykonawca załączył JEDZ w

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

Pytanie: Czy w siwz w przetargu nieograniczonym można zastosować zapis "(...) Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zostanie zawarta do kwoty: 122.050,00 zł brutto (...)" ? Czy

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

tzw. progi unijne[1]. W przypadku przetargu nieograniczonego Zamawiający poprzez zapisy SIWZ powinien jednoznacznie określać wymóg złożenia wraz z ofertą dokumentu JEDZ wypełnionego w częściach odnoszących się do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzający brak

Czy w ramach kryteriów wolno oceniać koncepcję realizacji zamówienia przygotowaną dla danego postępowania?

Pytanie: Zamawiający zamierza wszcząć postępowanie na dostawę materiałów promocyjnych z podziałem na 5 zadań. W opisie przedmiotu zamówienia komórka merytoryczna zawarła zapis „Dotyczy zadań: 1, 3, 4, 5 – wykonawca musi dołączyć do oferty: forma pisemna oferty: grafikę wydrukowaną

Zamawiający powinien określić w siwz sposób poprawienia omyłek

zależności od zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Należy przypomnieć, że w obecnym stanie prawnym, do obowiązków zamawiającego należy określenie w siwz sposobu poprawy omyłek (w tym rachunkowych i tzw. "innych"). Jeżeli w siwz zapisano np., iż

Forma oferty nie stanowi podstawy do jej odrzucenia

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a contrario przyjąć należy, że nie ma podstaw do odrzucenia oferty, której wyłącznie forma jest niezgodna z postanowieniami zawartymi w SIWZ. Zgodnie z wskazaną powyżej normą powodem do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji może być

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

Przyświecająca procesowi legislacyjnemu idea dotycząca ochrony podmiotów podwykonawczych w procesie inwestycyjnym wyrażona została szeregiem ograniczeń prawnych nakładanych na wykonawców przez zamawiającego już na poziomie zapisów SIWZ oraz warunków przyszłej umowy. Analizując

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a jej poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Przy czym obydwie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Konieczna jest analiza wszystkich przedłożonych z ofertą dokumentów oraz zapisów siwz. Aby zastosować

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

istotnych warunków zamówienia, aby wykonawca zawarł z producentem zamawianego sprzętu umowę o świadczenie usług serwisowych koniecznym jest, na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , wykazanie producenta jako podwykonawcy zamówienia publicznego. W konsekwencji zapisu SIWZ

Poprawa błędów w formularzu cenowym - tylko ostrożnie!

działania powinny zostać podjęte przez zamawiającego, zwłaszcza w odniesieniu do poprawiania formularza ofertowego, jeżeli nie zna się dokumentacji postępowania (zapisów siwz, pozycji zdublowanych itp.). Odnosząc się jednak do ogólnie do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że podanie tych

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Pytanie: Czy zamawiający po nowelizacji ustawy Pzp z 2016 roku jest zobowiązany do wartości zamówienia podstawowego dodać wartość zamówień uzupełniających ? Jeżeli w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz podaje tylko zakres zamówień, to do jakiej wartości może udzielić zamówienia z wolnej ręki

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

Pytanie: Zamawiający otworzył oferty w przetargu z procedurą odwróconą poniżej progów unijnych 15 marca br. W siwz zażądał informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , na kwotę

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 17 sierpnia 2017 r. w Dz.Urz. UE. Początkowy termin składania ofert wyznaczono na 25 września 2017 r. na godz. 9.30. Jednakże modyfikacją do siwz z 22 września 2017 r. zamawiający wydłużył m.in. termin na składanie ofert oraz termin

Przedłużenie terminu gwarancji

przeznaczeniem, zaś w przypadku wad niemających wpływu na użytkowanie, bieg gwarancji nie ulega zatrzymaniu." Czy powyższy zapis jest prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów? Jakie rodzi skutki prawne? W siwz nie mamy zawartego takiego zapisu, czy warto byłoby go umieścić

Zasady postępowania z pytaniami wykonawców do SIWZ?

. W sytuacji, kiedy wykonawca zada pytanie dotyczące treści SIWZ a zamawiający odpowiadając na zadane pytanie potwierdzi treść zapisów SIWZ nie dokona, zatem żadnej modyfikacji SIWZ. Zamawiający nie musi, więc przesuwać terminu składania ofert. (sygn. UZP/ZO/0-425/07

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp ? Jak ustalić, które prace wymagają umowy o pracę, żeby spełnić wymagania tego przepisu? Co trzeba wpisać do siwz - czy tylko rodzaj prac, czy liczbę etatów i osób zatrudnionych na umowę o pracę ? Odpowiedź

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

ustawy oraz zapisami siwz, formy, a tym samym nie zostały one skutecznie złożone. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Treść oferty Zasadnicze jest rozstrzygniecie, czy takie dokumenty jak

Unieważnienie przetargu

Pytanie: Instytut ma przyznawaną dotacje celową z ministerstwa praktycznie co roku, jednak nie mamy pewności, że taką otrzymamy. Związku z założonym programem i dotacją musimy ogłosić przetarg powyżej progów unijnych. Czy jest możliwość zapisu w siwz

Zamawiający nie musi udzielać odpowiedzi na pytania zgłoszone po terminie

. Występują bowiem przypadki zdawkowego udzielania odpowiedzi na pytania lub odsyłania w zakresie wątpliwości wykonawcy do zapisów siwz, które wg wykonawcy są niejasne. Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień jest wnioskiem w Twojej ocenie zasadnym zawsze lepiej podjąć decyzję o udzieleniu odpowiedzi, co w

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

harmonogramu. W jednym z punktów harmonogramu został wpisany element, wynikający z projektu, ale nieobjęty zakresem robót. Żaden z wykonawców nie zadał pytania o tą rozbieżność, ale jeden z nich nie wycenił go powołując się na zapis siwz, pozostali wycenili tę pozycję. Czy zamawiający powinien zignorować błąd

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

nie skutkuje odrzuceniem oferty. Wszystko zależy od zapisów siwz i roli, jaka została w niej przewidziana dla kosztorysu. Przyjmuje się, że jeśli kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym żądany był jedynie w celach pomocniczych i informacyjnych, oferty go nie zawierającej

Czy wykonawca ma prawo sam przetłumaczyć dokument na język polski?

taki zapis w siwz? Czy jednak dodać, że "dokument powinien być poświadczonym przez wykonawcę"? Odpowiedź Właściwe jest podanie w siwz / ogłoszeniu informacji, iż dokumenty obcojęzyczne należy składać wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez

Naruszenia, które nie skutkują nieważnością procedury w świetle kontroli UZP

lat, lub też, że osoba będąca kierownikiem robót ma wykazać się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich 5 lat, albo, że podwykonawca ma spełniać warunki postawione w SIWZ, tego typu zapisy choć niezgodne z prawem, nie mają wpływu na ważność procedury. Błędy pojawiają się

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

zaznaczeniem, że obliczyli ją z uwzględnieniem stawki VAT wynoszącej 8%, a nie 23% i uzasadnieniem: „Stawka VAT na podstawie PKOB 1130 na obiekty mieszkalne wynosi 8%”. W dwóch pozostałych ofertach wykonawcy nie podali innej stawki niż wskazana przez zamawiającego w siwz tj. 23%, w związku z tym

Czy pracownikowi jednostki zamawiającej można zlecić wykonanie prac związanych z przygotowaniem postępowania o zamówienie?

Pytanie Czy kierownik zamawiającego może zlecić odpłatne opracowanie siwz np. osobie fizycznej, która pracuje w tej samej instytucji państwowej, tylko w innym mieście (jest to też ten sam resort )? Ponadto, czy może w ogóle zlecić odpłatnie

Przedłużenie terminu związania ofertą

Liczenie terminów A zatem skoro oferty zgodnie z zapisami siwz oraz ogłoszenia o zamówienia wiązać miały do 10.06.2015 r. włącznie, to nawet w tym samym dniu wykonawca mógł skutecznie przedłużyć termin związania ofertą oraz przedłużyć wadium lub wnieść nowe w zależności od jego

Częściowa zmiana oferty

wniesienia odwołania.   Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju W związku z powyższym za pozbawione podstaw prawnych przyjąć należy zapisy zamieszczane przez zamawiających w treści siwz na podstawie

W jaki sposób należy złożyć dokumenty od podmiotu trzeciego?

podmiotu trzeciego. Powinno to być jasno określone w siwz. Brak wyraźnego zapisu w siwz, który nakazywałby złożenie dokumentów w odniesieniu do podmiotu trzeciego, oznacza brak takiego obowiązku z Twojej strony. Wyjaśnienie Udostępnianie wiedzy i

Nie masz pieniędzy - musisz unieważnić postępowanie

Pytanie Przeprowadziliśmy postępowanie na dostawę ok. 365 ton soli drogowej. W siwz oraz w istotnych postanowieniach umowy zamawiający zawarł zapis: "Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia. Ostateczna wartość zamówienia stanowić będzie

Czy wszystkie dokumenty wykonawca musi złożyć wraz z ofertą?

składa ww. dokumentów przed podpisaniem umowy - w celu rozwiązania ewentualnych wątpliwości - lepiej przygotować odpowiednie zapisy w siwz. Wskaż w nich, że w takiej sytuacji zachowanie wykonawcy potraktujesz jako "uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego". W takim

Obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej

Zamawiający nie może nakładać na wykonawcę, ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, obowiązku sprawdzenia dokumentacji projektowej, jeszcze przed upływem terminu składania ofert przetargowych. Zapisy

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

zamówienia zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości pewnego elementu zamówienia "kosztem" zmiany ilości innego elementu, w odniesieniu do ilości określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), a następnie w umowie. Drugi przypadek

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

r. oświadczył, że kwestie opłat za zajęcie pasa drogowego ponoszonych przez wykonawcę były uregulowane zarówno w zapisach kontraktowych oraz w SIWZ. Z kolei w piśmie z dnia 17 września 2020 r. prezes B sp. z o.o. stwierdził, że prowadzone prace zostały rozliczone i zapłacone na podstawie

Jak poprawnie dokonać zmiany umowy z wykonawcą?

Czy w świetle przepisu art. 144 ustawy Pzp, nakazującego przewidzieć takie sytuacje, prawidłowym zapisem będzie "Dopuszczalne zmiany postanowień zwartej umowy: - wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych

Zasady zmiany umów

zamawiającego, wskazując niebezpieczeństwo dowolności interpretacyjnej pojęcia "zmiany korzystne". Nowelizacja utrzymała generalną zasadę, zgodnie, z którą zakazane są zmiany w treści zawartej umowy. Niestety zapisy są niejasne i wymagają od zamawiającego aby ten już na etapie tworzenia SIWZ

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

zaplanować procedurę przetargową, aby zapewnić sobie ciągłość wykonywania usługi, w tym przypadku odbioru odpadów komunalnych. Jak najbardziej możliwe jest przeprowadzenie postępowania jeszcze w okresie trwania poprzedniej umowy z odpowiednimi zapisami siwz, mówiącymi iż świadczenie będzie wykonywane od

Czy brak parafy skutkuje odrzuceniem oferty?

Zamawiający może w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagać, aby wszystkie zmiany w treści oferty były podpisane lub zaparafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Zapis tego rodzaju nie stanowi jednak wystarczającego samoistnego

Treść gwarancji wadialnej

tego przepisu, bądź na ten przepis wskazywać), winny być jednoznaczne i nie budzić wątpliwości. (sygn. akt: KIO/UZP167/08). Jeżeli zamawiający w SIWZ wymaga w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej, by gwarancja ta zawierała zapisy gwarantujące wypłatę kwot

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

Pytanie Czy można wymagać zabezpieczenia wadium jedynie poprzez wpłatę wadium na rachunek bankowy? Czy jeśli taki zapis znajduje się w siwz, to zamawiający może odrzucić ofertę, w której zabezpieczenie jest w postaci gwarancji bankowych

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

zapisów gwarantujących realne wykonanie świadczenia albo uzyskanie przynajmniej częściowego odszkodowania bez konieczności wszczynania akcji cywilnej. Trudno także wyobrazić sobie, aby tak skomplikowane i długotrwałe stosunki prawne, z których wynikałyby różnorodne zobowiązania, mogły być zabezpieczane

Oczywista omyłka rachunkowa - jak ją poprawić?

Pytanie W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane zamawiający w załączonym do siwz wzorze oferty przedstawił zapis: oferuję wykonanie zamówienia za łączną kwotę wynikającą z załączonej kalkulacji cenowej: ...... zł netto + .......... % VAT

Zamawiający nie może ograniczyć udziału podwykonawców

może wykonać podwykonawca i określał to w SIWZ. Po wejściu w życie nowych przepisów Zamawiający nie może, co do zasady ograniczyć udziału podwykonawców. W świetle nowych zapisów wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu

Warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego w zamówieniu na usługę transportu publicznego

stanowią tu potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia nie zaś jego przedmiot. Nie mogą więc być próbką i tym samym stanowić załącznika do oferty, co potwierdzają zapisy siwz. Podstawa prawna: art. 22 i art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, o wartości minimum 100.000 zł brutto każda, polegające na wykonaniu lub wymianie oznakowania pionowego dróg. Ponadto, czy z uwagi na ww. zapisy siwz i w sytuacji, gdy wykonawca wykazał się wykonaniem jednego z ww. zamówień, a w odniesieniu do drugiego podparł się

Poprawa omyłek rachunkowych według nowych zasad

zapis mówiący o poprawie innych omyłek nie powodujących istotnych zmian w treści oferty. Ustawodawca w żaden sposób nie zdefiniował pojęcia "innej omyłki", co może spowodować nadużycia i liczne protesty ze strony wykonawców. Zgodnie z nowymi zapisami zamawiający

PIP zapłaci więcej za listy, ale doręczą je ludzie pracujący na etacie

. Oczywiście Poczta na takim zapisie najbardziej by skorzystała, bo zatrudnia w przeciwieństwie do swojej konkurencji pracowników głównie na umowy o pracę. Odpowiedź PIP? "Nie, pozostaje tak jak w siwz ("specyfikacji istotnych warunków zamówienia"). Sprawę opisaliśmy w