zaniechanie działań

dr Tomasz Góra

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część II

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część II

Skarga na czynność komornika sądowego (lub zaniechanie działania przez komornika) - do kogo się wnosi skargę, kiedy nie przysługuje prawo do skargi, kto skargę rozpatruje?

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część I

Skarga na czynność komornika sądowego (lub zaniechanie działania przez komornika) to uniwersalny środek zaskarżenia, z którego można skorzystać w toku całego postępowania egzekucyjnego.

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie przysługuje na działania i zaniechania zamawiającego poczynione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130.000 zł. netto.

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

poszkodowany by uzyskał, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wykonawca , który zamierza skorzystać ze środków ochrony prawnej, musi wykazać, że chce lub chciał uzyskać dane zamówienie publiczne, a zamawiający swoim działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, albo

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

poszkodowany by uzyskał, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wykonawca, który zamierza skorzystać ze środków ochrony prawnej, musi wykazać, że chce lub chciał uzyskać dane zamówienie publiczne, a zamawiający swoim działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, albo pozbawił

Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

Ugruntowany jest w doktrynie i orzecznictwie pogląd, że przez szkodę należy rozumieć uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy, jakiego doznaje lub dozna poszkodowany wykonawca w wyniku określonego działania lub zaniechania zamawiającego. Tym samym, oferta wnoszącego odwołanie - w

Unia według Polski

Do niedawna Warszawa sceptycznie odnosiła się do pomysłów Berlina, by zmienić unijne traktaty i wprowadzić do nich ostry nadzór eurolandu nad budżetami krajów strefy euro, czyli "unię stabilności". Zdaniem Niemców bardzo by to pomogło w gasze

Przedsiębiorcy: Premierze, miałeś nam sprzyjać

Czarę goryczy przelała zmiana interpretacji przepisów dotyczących firm leasingowych. Przez ostatnie 11 lat firmy te płaciły składki za ubezpieczenie oddawanych w leasing pojazdów, a następnie refakturowały je z tzw. zwolnioną stawką VAT na przedsiębiorców, którzy brali te pojazd

Zasady postępowania z protestem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiający otrzymując protest, może go rozpatrzyć i wówczas uznać za zasadny lub odrzucić. W innym przypadku, jeżeli zawier

Obligatariusz Elektrimu kontra Polska

zadośćuczynienia nie oznacza, że Concord Trust domaga się od Polski gotówkowego odszkodowania. Przez sześć miesięcy będą trwać konsultacje obligatariuszy z rządem, których efektem może być zakończenie działań organów państwa, jakie zagraniczny inwestor uważa za krzywdzące.

Senatorowie opozycji: PiS odpuściło Volkswagenowi spalinowy szwindel

Senatorowie opozycji: PiS odpuściło Volkswagenowi spalinowy szwindel

naprawami zmanipulowanych silników Volkswagena Gabriela Morawska-Stanecka zwróciła uwagę, że w ten sposób do powietrza są emitowane nadmierne ilości tlenków azotu, który przyczynia się do powstawania smogu. - Wskutek smogu co rok umiera ok. 50 tys. Polaków - podkreślała.  Państwowe zaniechanie

Zastrzeżona informacja nie stanowi tajemnicy - jakich formalności dopełnić?

Zastrzeżona informacja nie stanowi tajemnicy - jakich formalności dopełnić?

postępowania) powinien tego dokonać? Czy prawidłowe jest zaniechanie odtajnienia zastrzeżonych informacji, mimo świadomości zamawiającego co do tego, że nie kwalifikują się one jako tajemnica? Czy zamawiający może odtajnić informacje dopiero po otrzymaniu wniosku o udostępnienie treści oferty wykonawcy

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

za: a) I półrocze 2020 r. Przychody ze sprzedaży: 10 187 mln zł, w tym działalność zaniechana: 299 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2

Ministerstwo Finansów łata specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Łaskawie zaniecha poboru ryczałtu od darowizn firm

Ministerstwo Finansów łata specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Łaskawie zaniecha poboru ryczałtu od darowizn firm

, jak to barwnie określono, "zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek od osiągniętego dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą".   Niezależnie od tego, czy chodzi o pieniądze, rzeczy, czy usługi.  - Proponujemy, żeby nie określać rodzajów

Art. 6 KK

Art. 6 § 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. § 2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca

Drugi wykonawca na placu budowy - czy należy to zastrzec w umowie?

przekazany wykonawcy (I) ponosi on odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na placu budowy aż do jej zakończenia. Odpowiedzialność drugiego wykonawcy na placu budowy Wobec ponoszenia odpowiedzialności przez wykonawcę (I), w celu uwolnienia się od odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub

Czy w zamówieniach sektorowych poniżej progów unijnych wykonawca może zgodnie z nowym Pzp złożyć odwołanie?

Czy w zamówieniach sektorowych poniżej progów unijnych wykonawca może zgodnie z nowym Pzp złożyć odwołanie?

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Tym samym odwołanie dotyczyć może działania lub zaniechania zamawiającego, które skutkuje lub może skutkować naruszeniem ustawy Pzp. Naruszenie przepisów własnych procedur zamawiającego nie może być przedmiotem odwołania do

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

danym postępowaniu zamówienia tj. dokonanie wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez podmiot wnoszący odwołanie. W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych odwołanie nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem, ale środek mający na celu

Vectra z karą od UOKiK. Masz u nich internet? Będziesz mógł zgłosić się po pieniądze

Vectra z karą od UOKiK. Masz u nich internet? Będziesz mógł zgłosić się po pieniądze

, jeśli nie godzi się płacić więcej. "Na Vectrę została nałożona kara ponad 22 mln zł (22 231 676 zł), nakaz zaniechania praktyki i usunięcia jej skutków. Po uprawomocnieniu decyzji, spółka będzie miała obowiązek zwrotu na rzecz konsumentów pobranych w sposób nieuprawniony części opłat abonamentowych

"Straszyli, nie mieli racji". Reklama Orlenu jak początek kampanii wyborczej PiS

"Straszyli, nie mieli racji". Reklama Orlenu jak początek kampanii wyborczej PiS

części trwającego minutę spotu Orlen przedstawia opozycyjnych polityków: Borysa Budkę, Agnieszkę Pomaskę i Donalda Tuska (PO), oraz ekonomistę Bogusława Grabowskiego, którzy pod koniec zeszłego roku obawiali się niedoborów ropy naftowej, gazu i węgla, krytykując działania i zaniechania rządu PiS w tych

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń niepieniężnych

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń niepieniężnych

czynności niezastępowalnej. Jeżeli dłużnik ma obowiązek zaniechać pewnej czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela, Sąd - na wniosek tego ostatniego oraz po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi - nałoży na niego grzywnę.

Adidas wiedział o poglądach Kanye Westa? Afera o miliard euro straty

Adidas wiedział o poglądach Kanye Westa? Afera o miliard euro straty

przez brak działań zarządu to oni stracili pieniądze. W pozwie jako jeden z odpowiedzialnych za te zaniechania wymieniany jest Kasper Rorsted. Inwestorzy w związku z tym domagają się odszkodowania od niemieckiej firmy.

Pomoc MF dla koncernów tytoniowych pod lupą śledczych. Nielegalny lobbing?

Pomoc MF dla koncernów tytoniowych pod lupą śledczych. Nielegalny lobbing?

., jakie działania wyjaśniające podjęto w resorcie w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Data wejścia w życie akcyzy na e-papierosy czy wyroby tytoniowe do podgrzewania była przekładana kilkakrotnie. Od 2018 r. do teraz akcyza obowiązywała, ale o zerowej stawce

Art. 191 KK

Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony

UOKiK wszczął dwa postępowania dot. Idea Banku, który nie zgadza się z zarzutami

złożonych przez przedsiębiorcę zobowiązań do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom, wymieniono w informacji. "Emitentowi przysługuje prawo ustosunkowania się do zarzutów przedstawionych przez UOKiK w postanowieniach. Emitent

Akcja #WarszawskaWycieczka. Dlaczego wyjazd na wybory do Sulejówka może wiele zmienić

przed każdymi wyborami liczby wybieranych posłów powinny być uaktualniane, zgodnie ze zmianami demograficznymi zachodzącymi w naszym kraju. Na skutek zaniechań Sejmu ostatnich trzech kadencji, aktualizacje nie były robione i w tegorocznych wyborach dojdzie do drastycznych naruszeń konstytucyjnej zasady

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny. Co grozi sprawcy przestępstw przeciwko komornikowi?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym i pełniącym służbę publiczną. Jako organ pomocniczy sądownictwa podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. Komornik jest też organem władzy publicznej w

Miała być operacja kolana, kobieta wróciła do domu w stanie wegetatywnym. Wina szpitala w Świdnicy

zostać oddalone w całości ze względu na uzyskanie od pacjentki świadomej zgody do przeprowadzenia leczenia operacyjnego. Przekonywano, że monitorowanie wskaźników krwi i tętna były wystarczającymi czynnościami, a całokształt działań podmiotu leczniczego w zakresie dalszej hospitalizacji - zgodny z

Przedsiębiorcy złożyli pozew zbiorowy za lockdown. "To czerwona kartka dla rządu"

podwykonawczymi, jak rozporządzenia. Prawnicy będą więc argumentować, że doszło do zaniechania legislacyjnego. – Bezprawne działania organów państwa spowodowały szkody w dużych rozmiarach – mówi mec. Elżbieta Buczek, reprezentująca przedsiębiorców. Adwokatka powołuje się na ostatnie orzeczenie

Big Oil w tarapatach. Jest pozew o oszustwa w sprawie wpływu na klimat

utworzenia przez największe firmy naftowe na świecie - Exxon, Shell, Chevron, ConocoPhillips i BP - funduszu, z którego stan miałby finansować działania ograniczające skutki zmian klimatycznych. Kalifornia oskarża koncerny Big Oil nie o samo wywołanie zmian klimatu - bo te pewnie byłyby i tak nie do

Wypowiedział wojnę właścicielowi mieszkania. "Na gangsterskie metody odpowiadam w sposób adekwatny"

spokojnego zamieszkiwania w wynajętym lokalu stanowi nie tylko pogwałcenie warunków umownych, ale jest także przestępstwem opisanym w kodeksie karnym. Zgodnie z art. 191 paragraf 1a ten, kto stosując przemoc innego rodzaju w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, np

"The New York Times": Szwajcarscy bankierzy przed sądem. W tle milionowe konta należące do przyjaciela Putina

, szczególnie po inwazji Rosji na Ukrainę w zeszłym roku. Szwajcarscy prokuratorzy twierdzą, że oskarżeni - dyrektor generalny Gazprombanku i trzech innych pracowników tej instytucji – popełnili przestępstwo zaniechania solidnego prześwietlenia wspomnianych środków w celu ustalenia prawdziwego

Kulczyk zszedł z autostrady A2. Kontrolę przejął fundusz z Francji

opłaty od aut na zarządzanych przez państwo odcinkach A2 i A4. To uszczupli kasę funduszu zbierającego pieniądze na budowę nowych dróg krajowych o blisko 200 mln zł rocznie, jak oszacował rząd.  Od września na polecenie Ministerstwa Infrastruktury poboru opłat od aut do końca roku zaniechała

Grupa Kęty: Redukcja capeksu zakładanego na 2020 r. może wynieść ok. 40 mln zł

; - powiedział Warpechowski podczas telekonferencji. Podkreślił, że nie oznacza to zaniechania działań, tylko ich przesunięcie w czasie. "Oczywiście, jeśli będzie powód do aktualizacji prognozy, to obejmie ona też prognozę capeksu" - dodał członek

Przemoc ekonomiczna doczekała się definicji ustawowej. Ministerstwo Rodziny: jest coraz częściej stosowana

spokrewniona czy związana aktem ślubnym, ale po prostu najbliższa. Żandarmi mają zwalczać przemoc W uzasadnieniu projektu czytamy, że "za przez przemoc w rodzinie rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności

Bioton miał 2,19 mln zł zysku netto, 6,06 mln zł zysku EBIT w I kw. (sprost.)

sprzedaży na poziomie osiągnęła poziom 64 % i była wyższa o 17 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. (nie wliczając działalności zaniechanej)" - czytamy w raporcie. Koszty ogólne zarządu w okresie pierwszego kwartału 2018 r. wyniosły 13,7 mln zł i były wyższe

Bioton miał 2,19 mln zł zysku netto, 6,06 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

. wobec 69,62 mln zł rok wcześniej. "Marża brutto na sprzedaży na poziomie osiągnęła poziom 64 % i była wyższa o 17 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. (nie wliczając działalności zaniechanej)" - czytamy w raporcie. Koszty

Polityka budżetowa na kolizyjnym kursie z Unią

pandemii Covid-19 nastąpił znaczny wzrost zadłużenia państw Unii Europejskiej, a Komisja Europejska czasowo zawiesiła działanie reguł fiskalnych, nie obejmując szybko zadłużających się państw Procedurą Nadmiernego Deficytu. Teraz zamierza przywrócić dyscyplinę budżetową, aczkolwiek stopniowo, by nie

Art. 346 KK

albo w celu zmuszenia przełożonego do przedsięwzięcia albo zaniechania czynności służbowej, podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca działa wspólnie z innymi żołnierzami lub w obecności zebranych żołnierzy, podlega karze pozbawienia wolności od 3

Odwołanie służy ochronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego

zamówień publicznych nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem, ale środek zmierzający do wyboru oferty odwołującego. Powyższe wynika z faktu, że instytucja odwołania jest środkiem ochrony prawnej, nakierowanym na ochronę sytuacji własnej wykonawcy

Ukraińskie dzieci poza systemem edukacji. Odcięcie ich od nauki języka polskiego to najgorsze z możliwych rozwiązań

rozwiązań. Odroczone w czasie koszty tego zaniechania poniesiemy wszyscy.   Część młodych uchodźców na pewno pozostanie na dłużej w Polsce. Niektórzy być może na zawsze. Od obecnych działań lub ich braku zależy, czy zintegrują się z polskim społeczeństwem. Od tego, co zrobimy, zależy, czy zdobędą

Zysk netto Banku BPH wzrósł r/r do 68,94 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Bank BPH odnotował 68,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

MF podpisał rozporządzenie zwalniające z odsetek, rozliczających się po 30 IV

. "Nie będzie odsetek za zwłokę z tytułu rocznego rozliczenia PIT za ubiegły rok. To nasze kolejne działanie ułatwiające wywiązanie się w tym trudnym czasie z obowiązku podatkowego" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie. Przepisy

Właściciele klubów i dyskotek pozywają skarb państwa. To już kolejny pozew zbiorowy

tym agenci turystyczni, właściciele biur podróży i hotelarze. Nie jest to jeszcze pozew o zapłatę – z roszczeniem o odszkodowanie przedsiębiorcy wystąpią dopiero po rozstrzygnięciu tej sprawy. Zaniechanie legislacyjne rządu Chodzi o to, by sąd rozstrzygnął, czy zamrożenie działalności

Eksperci nazywają ją "niewidoczną". Przemoc ekonomiczna wchodzi do ustawy o przemocy domowej

miesięcy do lat 5. Wymierzenie kary za przemoc ekonomiczną może stanowić także art. 191 kk, który wskazuje, że kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - mówi prawniczka

Zarzuty zawarte w odwołaniu muszą być skonkretyzowane

oferty złożonej przez podmiot wnoszący odwołanie. W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych odwołanie nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem, ale środek mający na celu doprowadzenie do zgodnej z przepisami decyzji o wyborze oferty

Daniel Obajtek znów na bakier z faktami

w rozbudowę rurociągów w Czechach i Niemczech, o której wspomniał Obajtek, ma umożliwić zwiększenie dostaw do czeskiej rafinerii Orlenu surowca spoza Rosji. Dzięki temu Orlen będzie mógł zaniechać zakupów ropy w Rosji do produkcji paliw dla Czechów.  Czytaj także: Czeskie rafinerie Orlenu

Bioton miał 2,3 mln zł straty netto, 3,31 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

na poziomie niższym o 45,6 mln zł aniżeli w roku poprzednim (nie włączając przychodów z działalności zaniechanej) na co największy wpływ miała zmiana struktury przychodów po sprzedaży udziałów w SciGen Ltd i w związku z tym brak sprzedaży produktów dystrybuowanych przez SciGen Ltd w trzecim kwartale

Strata netto z dz. kontyn. Biotonu zmniejszyła się r/r do 14,54 mln zł w 2017 r.

. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 7,27 mln zł wobec 28,57 mln zł rok wcześniej. "Na wysokość straty netto w 2017 roku główny wpływ miały koszty finansowe w grupie, w tym statystyczne różnice

HH Technology pozwał PCC Exol w zw. z naruszaniem patentu dot. alkoksylatów

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - PCC Exol otrzymał od Sądu Okręgowego we Wrocławiu zawiadomienie o rozprawie wyznaczonej w związku z pozwem złożonym przez HH Technology Corp., podała spółka. HH Technology wnosi w nim m.in. o nakazanie PCC EXOL zaniechania naruszania zastrzeżeń

Prosili o pomoc, teraz jej żądają. Największy pozew zbiorowy w historii Polski trafi do sądu

działają w gastronomii. To nie tylko 20 tys. restauracji w Polsce, ale też dystrybutorzy czy wypożyczalnie sprzętu restauracyjnego. Ponadto z pomocy są wykluczone osoby, które otworzyły lokal po 1 listopada 2019 roku. – Przyjechałam do Polski po 20 latach spędzonych we Francji na nauce gotowania i

Polskę w węgiel wepchnęli i Tusk, i Kaczyński. Będziemy za to płacić latami

transformacji energetycznej w sposób surowy, można postawić tezę, że powinna się ona zacząć tuż po 1989 roku. Można jednak tłumaczyć brak działań w latach 90. XX wieku ogromnym wysiłkiem przemiany ustrojowej. Nie sposób jednak znaleźć usprawiedliwienia dla kompletnego zaniechania działań transformacyjnych po

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

leżących po stronie wykonawcy. Ustawodawca zatem wyraźnie określił, że ta przesłanka zatrzymania wadium związana jest z wykonawcą – zarówno z jego określonymi działaniami, jak i zaniechaniami, które doprowadziły do sytuacji, w której niemożliwe jest zawarcie umowy w sprawie

Sfinks Polska rozpoczął przegląd opcji strategicznych

wykorzystaniem instrumentów bankowych), pozyskania partnerów kapitałowych i strategicznych, wspierających wzrost pozycji konkurencyjnej marek spółki oraz wzrost wartości spółki, aktualizacji strategii rynkowej, dokonania innych transakcji i/lub działań restrukturyzacyjnych" - czytamy w komunikacie

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 19 czerwca --09:00: Konferencja Turystycznej Organizacji Otwartej (TOO) ws. planowanego pozwu grupowego za niezgodne z prawem działania i zaniechania ze strony państwa --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje

Skarbówka niesłusznie pobrała podatek od małżeństwa. Mężowi oddała pieniądze, żonie nie

Isański. – Powodem odmowy dla żony były zaniechania organu podatkowego. Bowiem w przypadku męża organ był konsekwentny. Najpierw wprowadził go w błąd i zmusił do korekty poprawnej deklaracji. Następnie, gdy okazało się, że nie ma on pieniędzy na zapłatę tego pseudopodatku, to wszczęto egzekucję i

Ceny prądu w 2024 r.? Nasza siła nabywcza spadnie do poziomu z pierwszego rządu PiS

niewiele zrobił, by otwierać nowe kopalnie, ale też niewiele, by przyspieszyć transformację tych, które działają. To właśnie przez zaniechania rządu region kopalni Turów został pozbawiony miliardów złotych potrzebnych na transformację energetyczną. Czytaj też: PiS każe umierać Bogatyni za darmo, choć

Miraculum miało 1,34 mln zł straty netto, 1,22 mln zł straty EBIT w I kw. 2019

jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kosztach I kw. 2019 znajdują się koszty jednorazowe związane z wyjazdami do Chin czy krajów arabskich w celu nawiązania kontaktów handlowych. Spółka prowadzi działania w kierunku optymalizacji gospodarki magazynowej w zakresie towarów trudno zbywalnych

Jak zacząłem nielegalnie grać, czyli tak rząd gubi miliardy w bukmacherce

43 są już zablokowane w rządowym rejestrze), ale umówmy się, że nie jest to dla mnie większym problemem. Po wpisaniu w Google'u nazwy owego podmiotu i tak jako pierwszy wynik wyskakuje mi strona z numerem 44. W myśl polskiego prawa to nielegalne, ale działam w ramach dziennikarskiej prowokacji. 

mbank oczekuje spadku PKB o 4,2% w 2020 roku

1,3% w roku przyszyłm (wobec 2,8% w ub.r.). Ich zdaniem, firmy pomimo dostarczonej płynności poprzez działania rządu i banku centralnego oraz innych instytucji bardzo ograniczą swoją aktywność, również inwestycyjną, co wpłynie również negatywnie na rynek pracy

TXM miał 57,92 mln zł straty netto z dz. kont., -18,3 mln zł EBITDA w 2019

działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wyniosła 68,08 mln zł wobec 63,23 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 47,69 mln zł wobec 43,35 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -18,3 mln zł wobec

Szczyt UE zaleca pilną pomoc w kryzysie energetycznym. W Polsce przyspieszenie prac nad dopłatami

członkowskich, aby jak najpilniej zajęły się wprowadzeniem działań proponowanych przez Komisję Europejską, które mają w kryzysie energetycznym ulżyć najbardziej wrażliwym konsumentom oraz przedsiębiorstwom, "biorąc pod uwagę różnorodność i specyficzną sytuację poszczególnych państw członkowskich"

TK "uratuje" państwo przed odszkodowaniami za lockdown? Premier Morawiecki i rządowi prawnicy na to liczą

związku z działaniami i zaniechaniami legislacyjnymi w ramach przeciwdziałania epidemii nie jest wystarczające do objęcia ich jednym pozwem zbiorowym. - Znamienne jest to, że Prokuratoria zdaje się nie widzieć związku pomiędzy poszczególnymi profilami działalności turystycznej (organizator turystyki

Work Service miał 6,2 mln zł straty netto w działalności kont. w I poł. 2019 r.

kontynuowanej i zaniechanej wyniosła 11,61 mln zł w I poł. br. wobec 27,69 mln zł straty netto rok wcześniej, natomiast strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej - odpowiednio: 14,88 mln zł wobec 32,48 mln zł straty rok wcześniej

Famur miał 252 mln zł zysku netto z dz. kont., 269 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Famur odnotował 252 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 222 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany

KNF ukarała kolejnego prezesa domu maklerskiego za aferę GetBacku

są świadome działania oraz zaniechania, które doprowadziły do przejęcia przez podmiot zewnętrzny nieposiadający odpowiednich uprawnień decydującej roli w ramach procesu oferowania papierów wartościowych. "Podmiot trzeci dokonywał wyboru potencjalnych inwestorów spośród swoich klientów, zachęcał

Mobber to drapieżnik. Najpierw typuje ofiarę. Potem pozbawia ją ochrony grupy, osacza i dopada

została bezzasadnie skrzywdzona przez mobbera. Jeżeli ta refleksja przełoży się na walkę z mobbingiem, to z pewnością przyniesie zdecydowaną poprawę w postrzeganiu samego siebie i w zdrowiu psychicznym. Natomiast zaniechanie działań spowoduje jedynie pogłębianie traumy. Nie lepiej odejść z pracy

Robotyzacja receptą na kryzys? Polska idzie na przekór trendom

) i świetną kondycją przemysłu. Innym, równie dobrym przykładem kraju, który stawia na nowoczesną edukację, są wspomniane wcześniej Włochy. Powstaje tu dużo ośrodków technicznych, akademickich i nie tylko - zarówno publicznych, jak i prywatnych. Wszystkie działają pod auspicjami ministerstwa edukacji

Sikorski kontra Kaczyński. Jak komornicy mogą ściągnąć pieniądze od prezesa PiS, który nie ma konta w banku?

Donalda Tuska o zaniechania w śledztwie, nazywając działania poprzedniego rządu "zdradą dyplomatyczną". Wyrok jest prawomocny. Komornik ma co zająć Ale jest na to sposób: zastępcze wykonanie wyroku za zgodą sądu. I Sikorski ma już taką zgodę. Musi się tylko zwrócić do komornika, by procedurę

UOKiK nałożył na T-Mobile 15 mln zł kary za dodatk. płatności bez zgody klientów

. Praktyka jednak została zaniechana ? operator od 17 grudnia 2016 r. nie pobiera od konsumentów opłat za świadczenie wymienionych usług. "Na przedsiębiorcę została również nałożona kara pieniężna. Na jej wymiar wpływ miały sprawne działania podjęte przez spółkę, które

Idea Bank zamierza złożyć odwołanie od decyzji UOKiK 

każdej z tychdecyzji, podał bank. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 13 lipca wydał cztery decyzje dotyczące praktyk rynkowych Idea Banku, przy czym w trzech wypadkach stwierdził, że praktyki te zostały już zaniechane i nałożył na bank obowiązek usunięcia ich

"Błąd pokoleniowy". Umowa o Nord Stream 2 nie podoba się w partii Bidena

administracji Bidena z wprowadzenia na Nord Stream 2 sankcji uchwalonych przez Kongres USA przy wyjątkowym ponadpartyjnym poparciu to sprawa, która rodzi coraz ostrzejsze spory między nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych a parlamentem USA. Za porozumienie z Niemcami o zaniechaniu sprzeciwu wobec rosyjskiego

Monitorowanie korespondencji wysyłanej w zamówieniach elektronicznych

otrzymywane powiadomienia lub ich brak. Izba uznała, biorąc pod uwagę sposób działania platformy, tj. system wysyłania powiadomień na podane przez wykonawcę adresy poczty elektronicznej, że nie można wyciągać wobec wykonawcy konsekwencji z tytułu zaniechania poszukiwania aktywności Zamawiającego na

Weterynarze chcą obiecanych podwyżek. Protest jeszcze ostrzejszy

„Dotychczasowe rozmowy reprezentantów środowiska z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim oraz innymi przedstawicielami Ministerstwa nie skłoniły strony rządowej do podjęcia działań gwarantujących spełnienie postulatów pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Chodzi m.in

Budimex: Rozważymy ekspansję geograficzną i produktową w segmencie deweloperskim

(resi for rent), akademików, czy też realizację projektów nieruchomościowych o charakterze komercyjnym, wymienia zarząd. Wynikiem procesu może być także podjęcie decyzji o zaniechaniu wprowadzania zmian i kontynuacji dotychczasowego modelu działania Budimex Nieruchomości

Redan miał 52,58 mln zł straty netto z dz. kont. w 2019 r.

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Redan odnotował 52,58 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 58,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana

Sygnity przedłużyło do 15 XII czas na zawarcie porozumienia z wierzycielami

egzekucyjnych wobec spółki oraz w zakresie podjęcia lub zaniechania kazuistycznie wskazanych działań odzwierciedlających standardy rynkowe w zakresie zabezpieczenia składników majątkowych spółek [...] Druga umowa przewiduje przy tym, że okres przewidziany na doprowadzenie do uzgodnienia i ewentualnego zawarcia

Strata netto z dz. kont. Biotonu wyniosła 10,8 mln zł w I kw. 2017 r.

. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 10,78 mln zł wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna z działalności kontynuowanej wyniosła 2,07 mln zł wobec 5,29 mln zł zysku rok wcześniej

Rosyjscy nafciarze już mają problemy. Putin każe spalać w Rosji więcej paliw, gazu i węgla

eksporcie ropy naftowej w marcu, i ogłoszona zaraz potem decyzja o zaniechaniu publikacji takich comiesięcznych statystyk.  To w Rosji rutynowe działanie, aby w razie problemów utajniać statystki. Ma to ułatwić pracę propagandzie Kremla, która dzięki temu będzie mogła twierdzić, że nie ma kryzysu, lub

Polnord miał 26,89 mln zł straty netto z działalności kont. w I poł. 2019 r.

. Spółka miała 47,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I poł. 2019 r. wobec 23,88 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna z działalności kontynuowanej wyniosła 45,79 mln zł

TXM miał 29,3 mln zł straty netto z dz. kont., 23,9 mln zł straty EBIT w I półr.

działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 38,85 mln zł wobec 14,27 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 23,87 mln zł wobec 10,52 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 9,91 mln zł wobec 7,4 mln

Zysk netto ATM Grupy wzrósł r/r do 9,16 mln zł w I poł. 2016 r.

Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - ATM Grupa odnotowała 9,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 7,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

NWZ Trakcji zdecyduje 13 IX o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

finansowania. Powyższe działania mają na celu restrukturyzację finansową spółki oraz utrzymanie jej pozycji rynkowej. Dziś nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcji PRKiI podjęło uchwałę w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad oraz o zdjęciu ich z

Schrony w Polsce? Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Rząd nie wie, ile ich jest i gdzie

przydomowych schronów to nie jedyne działania podejmowane przez rząd. Podobno dyspozycję dokonania inwentaryzacji schronów w Polsce dostała Straż Pożarna.  Kacper Gabryś, przedstawiciel Navy-San, firmy specjalizującej się w systemach schronowych dla wojska oraz marynarki wojennej, partner Remont

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

;wyboru ofert nie naruszają ustawy Pzp . A zatem przede wszystkim stwierdzone zaniechanie musi naruszać przepisy ustawy Pzp. Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie

IMS miał wstępnie 0,48 mln zł zysku netto, 2,24 mln zł EBITDA w II kw. 2020

decyzję i dokonał jego sprzedaży (strata na działalności zaniechanej w I półroczu br. wyniosła 180 tys. zł). "Sytuacja płynnościowa i finansowa całej grupy kapitałowej jest bardzo dobra. Stąd m.in. rekomendacja zarządu emitenta dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok w

Decyzja o sprzedaży Huty Częstochowa już prawomocna. Sunningwell zrealizuje plan rozwojowy?

przedstawił częstochowskim radnym (miasto obok banków jest jednym z głównych wierzycieli huty) perspektywę rozwoju „holdingu stalowego na bazie Częstochowy”. Frydrych mówił o zamiarach odbudowania zaniechanej w 2015 r. produkcji konstrukcji stalowych i budowie fabryki domów na Kucelinie, a także

Gazprom bombarduje PGNiG pozwami. Teraz o gazociąg jamalski

miała zaniechać wypłaty dywidendy do czasu spłaty kredytów zaciągniętych na tę inwestycję, co miało nastąpić w 2018 r.  Do tego czasu Gazprom wszelkimi sposobami zaniżał zyski EuRoPol Gazu.  Po uruchomieniu gazociągu jamalskiego przez trzy lata opłaty za przesył gazu nie były uregulowane

Idea Bank miał 1,28 mln zł zysku netto z dział. kontyn. w II kw. 2019 r.

netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł 0,95 mln zł wobec 390,74 mln zł straty rok wcześniej. "I połowa 2019 r. to dla Idea Bank okres o niezwykłej dynamice. Wyniki wypracowane przez bank w II kwartale tego roku istotnie różnią się od

Zysk netto Boryszewa wzrósł r/r do 173,01 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Boryszew odnotował 173,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 134,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

zadania. Powyższe okoliczności skutkowały ograniczeniem lub zaniechaniem windykacji mandatów w kwocie nieprzekraczającej z kosztami upomnienia 116 zł, co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym. Oznaczało bowiem zaniechanie podejmowania działań zmierzających do objęcia upomnieniem i tytułem wykonawczym

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

w raporcie "Pandenomics. Zestaw narzędzi fiskalnych i monetarnych w dobie kryzysów". Rekomendacje obejmują 10 kluczowych działań w odpowiedzi na kryzys gospodarczy wywołany przez COVID-19. "Kryzys gospodarczy wywołany walką ze skutkami pandemii koronawirusa

ATM Grupa miała 7,49 mln zł zysku netto, 8,69 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - ATM Grupa odnotowała 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I kw. 2019 r. wobec 7,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Zysk netto z dz. kont. Getin Holding wzrósł r/r do 39,19 mln zł w III kw. 2016r.

. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej w III kw. br. wyniósł 58,61 mln zł wobec 85,61 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 226,47 mln zł wobec 151,97 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 121,33 mln zł wobec 138,11

Błazenada naftowej derusyfikacji. Obajtek i Morawiecki ośmieszyli Polskę

.  Rząd chce podkładki dla Orlenu Okazuje się też, że rząd Polski domaga się od UE dodatkowych kroków, aby zaniechać zakupów ropy naftowej z Rosji.  "Polska może zrezygnować z dostaw z Rosji poprzez rurociąg Przyjaźń, jednak osiągnięcie tego wymaga wprowadzenia odpowiednich sankcyjnych

Ruszają pozwy zbiorowe za lockdown. Sąd wyznaczył terminy rozpraw

 przedsiębiorców prawnicy z kancelarii Dubois i Wspólnicy wnieśli do sądu o ustalenie w pierwszej kolejności odpowiedzialności skarbu państwa za straty, które biznes poniósł w wyniku lockdownu. Ma ona polegać na zaniechaniu legislacyjnym, czyli ograniczeniu (a de facto: całkowitym zamknięciu

Dlaczego złoty jest w tarapatach? To dopiero początek

agresji Rosji na Ukrainę.   Jeszcze gorzej prezentuje się kurs dolara. Obecnie kręci się on wokół wyniku 4,7 zł. Oznacza to, że złoty jest najsłabszy wobec dolara od 22 lat. Przy obecnym tempie, w jakim działa gospodarka, jest to cała epoka.   Zdaniem Przemysława Kwietnia, analityka domu

Objęty sankcjami rosyjski oligarcha prowadzi liczne interesy w Polsce

; Strabag to jeden z największych wykonawców zamówień publicznych w naszym kraju. W 2020 r. Polska była trzecim co do wielkości rynkiem, na którym działała firma. Deripaska jest jej udziałowcem przez spółkę MKAO Rasperia Trading Limited. To cypryjska spółka, która ma 27,81 proc. udziałów w Strabagu. Czyni

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

, obejmującą zaniechanie działań kontrolnych oraz waloryzację umów w zamówieniach publicznych. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" - czytamy w komunikacie. Funkcjonowanie art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest

Work Service miał 46,54 mln zł straty netto z działalności kont. w I poł. 2018r.

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Work Service odnotował 46,54 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 18,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej