zamieszczanie ogłoszeń zamówień publicznych

Marta Mikulska-Nawacka

Jak wypełnić ogłoszenie o wykonaniu umowy, jeśli zostały w niej wprowadzone aneksy terminowe?

Jak wypełnić ogłoszenie o wykonaniu umowy, jeśli zostały w niej wprowadzone aneksy terminowe?

Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o wykonaniu umowy został określony, zgodnie z art. 272 ust. 2 ustawy Pzp, w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Publikuje się je odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Wypełniając sekcję IV.6. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu.

Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

. Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 12, poz. 69), art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. nr 97, poz. 1050). Odpowiedź udzielona: 22

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybach konkurencyjnych zamieszcza się: bez względu na wartość zamówienia - zawsze na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej, w zależności od wartości zamówienia - w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) lub w

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy Pzp. Samo zawarcie umowy ramowej w rozumieniu ustawy Pzp. nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia publicznego. Z tego względu należy stwierdzić, że

Zasady przekazywania ogłoszeń o modyfikacjach do Dziennika Urzędowego UE

uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Tym samym sytuacja faktyczna, która została wskazana w treści pytania nie obliguje do zamieszczenia ogłoszenia o

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

306 ust. 1 nowej ustawy Pzp wskazuje, że dobrowolne ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych. Krzysztof Hodt Więcej na Portal ZP

Czy beneficjent środków unijnych zobowiązany do stosowania Pzp ogłasza zamówienie także w bazie konkurencyjności?

Czy beneficjent środków unijnych zobowiązany do stosowania Pzp ogłasza zamówienie także w bazie konkurencyjności?

stosowania ustawy Pzp czy procedury z Wytycznych, jest wartość szacunkowa zamówienia oraz treść zobowiązania wynikającego z umowy grantowej, o której wspomniano w treści pytania. Zamówienie powyżej 130.000 zł Zadający pytanie jest podmiotem publicznym, w związku z czym wnioskuję, że jest zobowiązany

UZP

UZP

wydawniczą, wydawania w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczaneogłoszenia przewidziane ustawą, zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej, prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

zamówień publicznych, który stanowi, że: W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, zamawiający: 1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub

Jakich formalności dopełnić po unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert?

Jakich formalności dopełnić po unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert?

formalności powinnam dopełnić? Odpowiedź: O unieważnieniu postępowania zamawiający informuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania a także zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania. Z każdej procedury należy ponadto sporządzić protokół. Postępowanie o

Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców

Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców

członkowskie Unii Europejskiej, zamówienia publiczne udzielane przez zamawiających mających siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa publikowane są na specjalnie stworzonej stronie internetowej. Przypomnijmy: w przypadku krajów członkowskich UE ogłoszenia o zamówieniach, których wartość przekracza tzw

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

W praktyce udzielania zamówień publicznych występują sytuacje, w których ogłoszenie o zamówieniu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień, który w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W takim przypadku wymóg obowiązek nałożony na zamawiającego poprzez brzmienie art. 133

Jakie są fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu?

Jakie są fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu?

Pytanie: Czy jeżeli zamawiający w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zawarł przesłankę art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp , to musi z niej skorzystać w sytuacji, kiedy ofertę złożył wykonawca , który nie wykonał wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego , czy też jest to czynność w takim

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

W praktyce udzielania  zamówień publicznych  występują sytuacje, w których ogłoszenie o zamówieniu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień, który w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W takim przypadku wymóg obowiązek nałożony na zamawiającego poprzez brzmienie

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Publicznych. Jednym z nowych rozwiązań formalno – prawnych mających na celu zwiększenie dostępności małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych jest zobowiązanie zamawiających aby ogłoszenia o zamówieniach, których wartość szacunkowa przekracza 50.000,00 zł . netto zamieszczane

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Powyżej wskazana zmiana w sposobie informowania o ogłoszonym przetargu ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy udzielaniu zamówień publicznych

Czy wolno opublikować plan postępowań przed przyjęciem budżetu lub planu finansowego u zamawiającego?

Czy wolno opublikować plan postępowań przed przyjęciem budżetu lub planu finansowego u zamawiającego?

nadrzędną? W takiej sytuacji można by wskazać w ogłoszeniu o zamówienia pozycję z planu postępowań. Odpowiedź: W odniesieniu do terminu publikacji planu postępowań należy kierować się przepisami ustawy Pzp. W związku z tym uzasadnione jest, aby z jego publikacją poczekać do dnia przyjęcia budżetu lub

Unieważnienie postępowania  a publikacja ogłoszenia w BZP

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych . Jeżeli natomiast wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający w tym samym terminie przekazuje

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Pytanie: Ustawa o zamówieniach publicznych mówi o zamieszczaniu ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych , Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz o zamieszczaniu informacji o ogłoszeniach lub zmianach ogłoszeń w swojej siedzibie i na stronie

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. Zgodnie natomiast z art. 11c ustawy Pzp

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

wyrażonej w złotych polskich. Zamieszczanie ogłoszeń w BZP Zamawiający zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

ustawy Pzp zamawiający może udzielić tego rodzaju zamówienia stosując przepisy ust. 2-4 omawianego artykułu, zgodnie z którymi: 1) Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący; 2) Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a

Nieprawidłowości przy punktacji ofert na 2. i 3. miejscu nie mają znaczenia

, natomiast ofercie znajdującej się na drugim miejscu przypisano 85,556 pkt, a tej na trzecim - 85,557 pkt. Tymczasem powinno być odwrotnie. Zamawiający zauważył ten błąd dopiero przy zamieszczaniu na BZP informacji o udzieleniu zamówienia . Umowa została zawarta z wykonawcą , którego oferta uzyskała 100

Usługi prawne bez przetargu

udzielania tego rodzaju zamówień. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju BIP Wskazany przepis nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego a oferty częściowe

Podstawa prawna - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1481).

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

ogłoszenia w BIP Ustawa Pzp przewiduje przy udzielaniu tego rodzaju zamówień kilka koniecznych do zastosowania regulacji, jak np. zamieszczanie ogłoszenia w BIP zamawiającego. Co do zasady przepisy pozwalają na liberalne podejście do procedury na tego typu zamówienia z zastrzeżeniem, że zamawiający udziela

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

obowiązek publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odpowiednio w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Biuletynie Zamówień Publicznych - w zależności od wartości zamówienia. Ogłoszenie to zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

w przypadku przeprowadzania postępowań o udzielnie zamówienia publicznego z dopuszczeniem ofert częściowych, zamawiający każdorazowo winien zamieszczać w stosownym publikatorze, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po każdej zawartej umowie.   Znajdź

Usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp dopiero gdy wartość zamówienia jest wyższa niż równowartość 750.000 ? *1

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

, jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i: - informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz , oraz - zamieszcza informację na stronie

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (a nazwa zamówienia jest elementem ogłoszenia), zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

nie podlegają obowiązkowej publikacji w Biuletynie ZP zostały w nim opublikowane. Taka możliwość jest wskazana w art. 11 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W praktyce przy zamieszczaniu takiego ogłoszenia należy jednak pamiętać o zaznaczeniu w odpowiedniej rubryce, iż jest to publikacja

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy postawić warunki dotyczące np: - wymogu aby nakład tytułu proponowanego przez oferenta, jako miejsce do zamieszczania ogłoszeń, musiał być potwierdzany wynikami kontroli prowadzonej przez Związek Kontroli

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1)zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2)publikuje

Czy możesz unieważnić tylko część postępowania o zamówienie publiczne?

Weź pod uwagę, że nie masz obowiązku zamieszczać ogłoszenia o unieważnieniu postępowania. Zobligowany jesteś zamieścić jedynie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, czyli zawarciu umowy. Fakt unieważnienia części zamówienia odnotuj jedynie w protokole z postępowania, który obecnie ma odzwierciedlać

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

internetowej Miasta (...), na której znajduje się również Biuletyn Informacji Publicznej, było w okresie udzielania zamówienia na wykonanie dokumentacji będącej przedmiotem zastosowania korekty, jedynym i najbardziej upublicznionym miejscem do zamieszczania ogłoszeń, do których nie miały zastosowania przepisy

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

. Art. 104. 1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów, a w

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 1. zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

podane zostały informacje fakultatywne, m.in. o miejscu i terminie otwarcia ofert, czego nie było w Biuletynie ZP. Jak powinno wyglądać prawidłowe zamieszczanie informacji w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie internetowej? Czy można zamieścić kopie ogłoszenia z Biuletynu ZP (bez informacji z pkt 12, 13

Zakup książek to też zamówienie publiczne

prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 , zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 95 ust. 1 ustawy PZP). Podstawa prawna

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

. 3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej

Jak ogłosić dialog techniczny?

. Tryb zapytania o cenę od A do Z. Zobacz » Ogłoszenie o dialogu technicznym ponieważ tematycznie związane jest z udzielaniem zamówień publicznych powinno być zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego poświęconych zamówieniom publicznym - przepisy jednak nie

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

ogłoszeniem oraz - dialogu konkurencyjnego, zamawiający jest zobowiązany do zamieszczania ogłoszeń na swojej stronie internetowej. Również specyfikację istotnych warunków zmówienia udostępnia się na stronie internetowej. Zgodnie

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

zamieszczania przedmiotowego ogłoszenia w DzUUE. Wyjaśnienie Należy rozważyć możliwość skorzystania z regulacji zawartej w art. 6a ustawy Pzp. Stanowi, ona że w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający

Nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd wprowadza wsparcie dla spłacających kredyty

też obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego - z wyjątkiem zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Nie będzie też obowiązku zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

wykorzystania sekcji IV formularza ogłoszenia pt.: Udzielenie zamówienia - tyle razy ile to jest konieczne. Pod warunkiem, że zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Dla zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu

Można wnieść odwołanie na opis warunków udziału w postępowaniu poniżej progów unijnych

postępowaniu zamieszczany w przypadku trybu przetargu ograniczonego w ogłoszeniu o zamówieniu jest niewątpliwie "czynnością zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego". Jeżeli w ocenie wykonawcy czynność ta jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny. Art. 31d. Jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

wyłącznie elektroniczna forma przesłania sprawozdania. W celu przekazania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień należy: - posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne na rynku europejskim

ogólnoeuropejskiego systemu zamówień publicznych jest jawność procedur przetargowych. Gdzie szukać ogłoszeń? W przypadku zamówień publicznych, których wartość przekracza tzw. progi unijne* przejawem zasady jawności jest obowiązek zamieszczania przez zamawiających

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

; 2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą; 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym zamieszczaneogłoszenia przewidziane ustawą; 4) (uchylony) 5

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

; 2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą; 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym zamieszczaneogłoszenia przewidziane ustawą; 4) (uchylony) 5

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 1. Jeżeli wartość zamówienia lub umowy

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny. 3. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

. 3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

usługi. Zamawiający zamieszcza wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach na swojej stronie internetowej w miejscu poświęconym zamówieniom publicznym, czyli "profilu nabywcy". Uwaga!!! Jeżeli Zamawiający decyduje się na

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

- należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

zamówienia publicznego, mając na uwadze dyspozycję art. 2 ust. 7 a w/w ustawy. Zgodnie z zawartą tam definicją postępowanie o udzielenie zamówienia to postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą; 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym zamieszczaneogłoszenia przewidziane ustawą; 4) (uchylony); 5) prowadzi i ogłasza na

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

. Zamawiający zamieszcza w treści siwz wymagania lub informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są w tym przypadku roboty budowlane stanowiące cześć zamówienia publicznego, zawartą miedzy wybranym

Samorządy zamawiają najwięcej

. UZP informuje również, że z roku na rok skraca się średni czas postępowań przetargowych. Dla przykładu na roboty budowlane w 2009 roku wynosił on 47 dni, a w 2010 - 44. (Pełną treść marcowego informatora Urzędu Zamówień Publicznych z analizami sytemowymi zamieszczamy w

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

wysokość nagród. 3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub

Więcej zamówień publicznych

dotyczyły głównie drogownictwa (30 proc. ogłoszeń), prac energoelektrycznych (24 ogłoszeń) i wodno-kanalizacyjnych (12 proc. ogłoszeń). Ogłoszenia o przetargach dotyczące branży budowlanej zamieszczane były głównie w Internecie (65 proc. przetargów). Niektóre publikowane były

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

. Zgodnie z art. 37 ustawy Pzp zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 12, poz. 69); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

uzupełniającego, nie zamieszczasz ogłoszenia o zamówieniu w stosownym publikatorze, ani nie żądasz wadium od wykonawcy, którego zapraszasz do negocjacji. Po wszczęciu procedury możesz natomiast w stosownym do wartości udzielanego zamówienia publikatorze zamieścić ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty

Work Service: Ok. 56% firm budowlanych chce zatrudniać w ciągu najbliższego roku

poszukują pracowników poprzez zamieszczanie ogłoszeń w internecie (45,5%). Niemal równie często wykorzystają rekomendacje pracownicze przy procesach rekrutacyjnych (42%). Przeszło co trzeci przedsiębiorca budowlany korzysta ze współpracy z lokalnymi Urzędami Pracy. Najmniejszą popularnością cieszy się

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie Urzędowi

Dynamiczny system zakupów

analogiczne jak w ogłoszeniu o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z tym, że w ogłoszeniu o DSZ nie zawiera się informacji o wysokości wadium oraz terminie związania ofertą (zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych). Ogłoszenie zamieszczane jest w Dzienniku Urzędowym

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

i hasła, które wykorzystywane jest do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli zamawiający nie posada stosownego kodu zobowiązany jest wystąpić o jego nadanie do Urzędu Zamówień Publicznych. Wzór pisma o nadanie kodów dostępu umożliwiających nadawanie ogłoszeń można pobrać ze

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołanie wobec czynności

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

stosuje się). Ogłoszenie zamieszczane jest w Dzienniku Urzędowym UE lub w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego i jego tablicy ogłoszeń. Mając na uwadze całkowicie elektroniczny charakter Dynamicznego Systemu Zakupów, publikowanie ogłoszenia o DSZ na tablicy ogłoszeń

Ogłoszenie o zamówieniu: jak je tworzyć by nie narazić się na zarzuty kontroli?

oceny tych warunków. (zob. sygn. UZP/ZO/0-1800/06) Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamawiający zamieszcza na stronach portalu internetowego UZP oraz na własnej stronie internetowej, a jeżeli takiej nie posiada, umieszcza w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. Błąd, jaki skutkuje

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Art. 10. 1. Koncesjodawca wszczyna postępowanie przez publikację ogłoszenia o koncesji. 2. Koncesjodawca zamieszcza ogłoszenie o koncesji na usługi w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. 1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

mowa w ust. 1, zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. 4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

powinieneś wskazać tę okoliczność, która uległa zmianie po modyfikacji siwz. Tak przygotowane ogłoszenie publikujesz w Biuletynie ZP. Nie masz natomiast obowiązku dokonywać zmian treści całej siwz. Jedynie przesyłasz do wykonawców informacje o zmianie treści siwz oraz zamieszczasz

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

Zamówień Publicznych ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie III.3.2 dokonał opisu sposobu dokonania ceny spełniania warunku w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia tj.: "Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże realizację co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem były

Konsekwencje zmiany stawki VAT dla wykonawców zamówień publicznych

Zakaz zmiany treści zawartej umowy W związku z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający powinni w obecnie przygotowywanych

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

wartość przekroczy równowartość 14.000 euro, będą obligatoryjnie publikowane na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych, który od stycznia bieżącego roku wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej. Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępne są pod

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

zamieszczania sposobu dokonywania oceny warunków uczestnictwa w postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu, a w przypadku trybów nie wymagających publikacji ogłoszenia - w zaproszeniu do negocjacji. Wprowadzono (w ust. 4) w sposób bezpośredni (niezależnie od zasad zamówień publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość

Do przetargu można przystąpić przez Internet

zamówieniu. Takie ogłoszenie powinno się również znaleźć na jego stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja, np. na platformie licytacyjnej UZP (https://licytacje.uzp.gov.pl). Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych podmiot udzielający zamówienia zamieszcza za pośrednictwem

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

mają wpływ na należyte wykonanie umowy. 7. Rezygnacja z obowiązku zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego (obowiązkowe pozostanie zamieszczenie tego ogłoszenia na stronie internetowej). III. Pakiet osłonowy dla samorządów ("tarcza samorządowa

Licytacja elektroniczna w praktyce

dotyczącym istotnych postanowień umowy. Czy można modyfikować opis przedmiotu zamówienia? Zamawiający nie może zmodyfikować opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ nie jest on częścią ogłoszenia o licytacji elektronicznej. Art. 38 Prawa zamówień publicznych umożliwia zamawiającemu

Z naszego lotniska ucieknie nawet Ryanair? Potrzebna umowa

specyfikacji będzie określona ilość kierunków, których oczekujemy. Ale nie będą to rewolucyjne zmiany w stosunku do tego, co jest teraz oferowane - mówi Olgierd Sobkowiak, naczelnik wydziału zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego. Teraz Ryanair lata z Bydgoszczy na trzy

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

na wniosek Prezesa Urzędu, jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia składu Izby. 3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

. 3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

ogłasza Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa Urzędu, jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia składu Izby. 3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której prowadzona będzie licytacja. Zatem, Zamawiający nie zamieszcza ogłoszenia o licytacji elektronicznej w Biuletynie Zamówień Publicznych