zamiany wierzytelności

Vivid Games wyemituje 2,54 mln nowych akcji bez pp, cena emisyjna 1,18zł/ szt.

serii H w zamian za wkład pieniężny, przy czym, zgodnie z umowami pożyczek, Remigiusz Kościelny i Jarosław Wojczakowski dokonają umownego potrącenia wierzytelności wobec spółki z tytułu zwrotu pożyczek z wierzytelnością spółki z tytułu wpłaty na poczet akcji nowej emisji

Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dwóch swoich pożyczkodawców

zgodnie z umowami pożyczek polega na zaoferowaniu każdemu z pożyczkodawców objęcia akcji spółki nowej emisji w zamian za wkład pieniężny równy kwocie udzielonej emitentowi pożyczki. Zgodnie z umowami pożyczek, cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona w oparciu o średni kurs akcji emitenta

Oferta obligacji Kancelarii Statima na 5 mln zł rozpoczęła się dziś

, oferując w zamian atrakcyjny, 8-proc. kupon. Wypłata odsetek następować będzie kwartalnie" - czytamy w komunikacie. Wartość nominalna jednej obligacji i minimalny zapis wynoszą 1 000 zł. Walory będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na portfelu wierzytelności do min. 150

CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt.

spółki przez wzywającego, a także zawierającej plan restrukturyzacji spółki, który zapewni redukcję o 50% istniejących zobowiązań spółki (z wyłączeniem zobowiązań związanych z wynajmem lokali handlowych) wobec takich wierzycieli, których suma wierzytelności na danego wierzyciela na dzień wezwania

Kancelaria Statima: Liczba umów kupna wierzytelności wzrosła o 70% r/r w I kw.

Warszawa, 07.04.2017 (ISBnews) - Liczba zawartych przez Kancelarię Statima umów nabycia portfeli wierzytelności wzrosła o 70% r/r w I kwartale 2017 r. Ponadto, spółka zakończyła właśnie negocjacje dotyczące zawarcia kolejnej umowy z jedną z największych firm z branży

BAH dokapitalizuje 6 spółek zależnych, planuje dezinwestycje z 3 kolejnych

. Wszystkie podwyższenia kapitałów zakładowych w spółkach zależnych przeprowadzone zostaną poprzez objęcie nowo utworzonych udziałów przez spółkę pod firmą British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą spółką zależną od BAP, w zamian za wniesienie wkładów niepieniężnych w drodze konwersji na

Akcjonariusze Bumechu zdecydują 25 V o emisji obligacji zamiennych na akcje

konwersji przysługujących im wierzytelności na obligacje, zgodnie z postanowieniami układu. Dzień wykupu obligacji przypada w dniu następującym po upływie 8 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego

Sygnity ma umowę z wierzycielami dot. restrukturyzacji zadłużenia finansowego

restrukturyzacyjna przewiduje ostateczny dzień spłaty wierzytelności do końca 2022 r. W zakresie restrukturyzacji finansowej grupy umowa restrukturyzacyjna przewiduje w szczególności: (i) dokapitalizowanie Sygnity poprzez podwyższenie kapitału zakładowego [...] w

Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji obligacji zamiennych na akcje

wierzytelności na obligacje, zgodnie z postanowieniami układu. Dzień wykupu obligacji przypada w dniu następującym po upływie 8 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego pomiędzy spółką a jej wierzycielami w

Akcjonariusze Próchnika zdecydowali o emisji 60,5 mln akcji z wyłączeniem pp

. "Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi w drodze emisji 60 549 089 nowych akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,30 zł. Wszystkie akcje nowej emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, w tym w drodze potrącenia z wierzytelnościami pieniężnymi wobec spółki. Pokrycie

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K

. z o.o. lub CCC Shoes & Bags sp. z o.o. jako największych wierzycieli spółki, w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności przysługujących ww. podmiotom z grupy kapitałowej CCC S.A. lub wpłaty gotówkowej, co pozwoli spółce znacząco zredukować poziom zadłużenia, którego

Umowa cesji - jak zaksięgować?

(nabywcy) jest to przysporzenie, ponieważ uzyskuje on korzyść majątkową w postaci wierzytelności. Przelew wierzytelności może mieć charakter nieodpłatny (darowizna) bądź odpłatny (sprzedaż, zamiana). Warto podkreślić, że cesja następuje bez zgody dłużnika. Jednak dla zabezpieczenia interesów dłużnika (art

Bumech przydzielił obligacje serii C1 wart. 17,28 mln zł zamienne na akcje

wartość nominalna przydzielonych obligacji to 17 280 276 zł. "Obligacje zostały przydzielone wierzycielom objętym zawartym z emitentem układem restrukturyzacyjnym, którzy wyrazili chęć spłaty długu w drodze konwersji przysługujących im wierzytelności na obligacje, zgodnie z

Ministerstwo Finansów jedną decyzją zachęciło do ugód frankowych

Ministerstwo Finansów jedną decyzją zachęciło do ugód frankowych

frankowe", w wyniku czego dojdzie do umorzenia części wierzytelności, minister finansów podjął decyzję o przedłużeniu zaniechania poboru PIT na następne lata – przekazało lakonicznie ministerstwo.   Zaniechanie poboru podatku w praktyce oznacza dla podatników zwolnienie od podatku

Qumak kupi od Euvic spółkę IT Works za akcje nowej emisji

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Qumak podpisał z Euvic list intencyjny, według którego nabędzie od Euvic 100% akcji spółki IT Works w zamian za swoje akcje nowej emisji serii N, podała spółka. Docelowo Qumak ma przejąć Euvic. "W treści listu

Polacy zadłużają się na potęgę. To efekt biednienia czy zakupów z odroczoną płatnością?

Polacy zadłużają się na potęgę. To efekt biednienia czy zakupów z odroczoną płatnością?

może negatywnie wpłynąć na rynek pożyczkowy są ewentualne zmiany regulacyjne - podsumowuje prof. Rogowski. O jakich „zamianach regulacyjnych" mówi Rogowski? Chodzi o pomysły wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, nad którymi pracuje Sejm, dotyczące, jak twierdzi resort

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

, jeżeli jego problemy wynikają z opóźnień w płatnościach kontrahentów, może zdecydować się na faktoring albo udzielać kontrahentom skonta (w zamian za wcześniejsze płatności). - Możliwe jest również zawieranie aneksów do istniejących umów, zmieniających terminy płatności, wprowadzając np. raty. Warto

Przegląd prasy

mieszkalny w Warszawie za 36,5 mln zł netto --BM Reflex: Okres stabilizacji cen paliw potrwa przynajmniej do końca miesiąca --Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wart. ok. 1,4 mld zł --Bowim miał wstępnie 33

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21% r/r do 205,7 mld zł w I-III kw.

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) objęły w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wierzytelności o wartości 205,7 mld zł, co oznacza wzrost o 21% r/r, podał Związek. Z tej formy finansowania korzysta w Polsce obecnie ponad 16,7

Getin Holding ma lokalną umowę sprzedaży Carcade za równowartość 159,87 mln zł

, zawartej w grudniu ub.r. "Zgodnie z lokalną umową sprzedaży, emitent przeniósł na kupujących udział w zamian za cenę wynoszącą łącznie 2 933 400 000 RUB (co stanowi równowartość 159 870 300 zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 marca 2020 r

OT Logistics sfinalizował transakcję przejęcia STK oraz Kolei Bałtyckiej

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Grupa kapitałowa OT Logistics sfinalizowała przejęcie STK i objęcie 80% pakietu akcji Kolei Bałtyckiej, podała spółka. Transakcja polega na zakupie udziałów w tych spółkach przez OT Logistics w zamian za akcje własne oraz na rozliczeniu

GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice

spółki). "Jednocześnie spółka poinformowała Zremb, iż środki pieniężne uzyskane przez Zremb z tytułu wniesienia wkładu przez spółkę w zamian za objęte udziałowe papiery wartościowe mogłyby zostać przeznaczone również (z zachowaniem zasad ogólnych regulowania przez Zremb

PBG podpisało umowę restrukturyzacyjną z największymi wierzycielami

podstawą głosowania podczas zgromadzenia. Zakładają one spłatę wierzytelności w ratach układowych w wysokości od 8% do 21% wartości wierzytelności zgodnie z harmonogramem (tj. od 31 grudnia 2015 do 30 czerwca 2020 roku) oraz konwersję wierzytelności na nowe akcje PBG. Spółka proponuje ponadto

Bumech miał 2,99 mln zł straty netto, 3,34 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r.

wierzytelności objęte układem na obligacje zamienne emitenta, a następnie ? w wykonaniu prawa zamiany - złożyło oświadczenia o objęciu akcji spółki. Dzięki powyższej decyzji wierzycieli, na kapitał Bumech zostało zamienione niemal 24 mln długu, co w znacznym stopniu umożliwiło obniżenie miesięcznych rat

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym - taki nakaz stanowi równocześnie tytuł zabezpieczenia, a opłata od pozwu jest znacznie niższa. Jeżeli przedsiębiorca potrzebuje pilnie zapłaty, a kontrahent odmawia płatności, rozwiązaniem może być również cesja wierzytelności - zbycie

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 13,6% r/r do 83,6 mld zł w I półr. 

2017 r. polscy przedsiębiorcy powierzyli firmom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów wierzytelności o łącznej wartości 83,6 mld zł ? o 13,6% więcej niż przed rokiem. Faktoring zyskuje uznanie polskich przedsiębiorców o czym świadczy utrzymujący się dwucyfrowy wzrost rynku. Już ponad 8,1 tys. podmiotów

Afera SKOK Wołomin. Zarzuty prokuratorskie dla celebrytki, która wyłudziła kredyt

siedziby SKOK. Tam brali wielotysięczne kredyty w zamian za 2-3 tys. zł i flaszkę. Teraz prokuratura wzięła się za kredytobiorców VIP.   W dokumencie z 1 lipca 2017 roku znajdującego się w aktach upadłościowych można znaleźć też około 400 nazwisk osób, które wzięły od kilku tysięcy do kilku milionów

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o programie emisji obligacji i emisji akcji

podwyższenie kapitału zakładowego [...] w kwocie od 10 mln zł do 12 mln zł mające na celu umożliwienie Sygnity częściowej spłaty wierzytelności Microsoft Dublin nieobjętych restrukturyzacją; (ii) dyskontowy wykup obligacji, co oznacza wykup obligacji o łącznej wartości nominalnej

Przegląd informacji ze spółek

otrzymała również decyzję Urzędu Patentowego w Chinach o rejestracji na terenie Chin wzoru przemysłowego dotyczącego butelek służących do produkcji perfum marki Chopin klasy Premium. Wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

do aktualnej wartości rynkowej akcji spółki i umożliwi spółce restrukturyzację jej zadłużenia w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności CCC S.A. lub CCC.eu sp. z o.o. lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. wobec spółki lub wpłaty gotówkowej"

Paged wniesie segment sklejkowy do funduszu inwestycyjnego zamkniętego

przeniesienie własności pakietu 62,01% akcji Sklejka Pisz na Kinglet 3 - spółkę w 100% zależną od Pagedu. W ramach tej transakcji Paged objął nowe udziały w Kinglet w zamian za wniesienie akcji Sklejka-Pisz. "Pakiet 20% akcji Sklejka Pisz nie był przedmiotem aportu do Kinglet

Fiskus zarzucił TVN 110 mln zł zaległości podatkowych. Spółka: zapłacimy, ale się odwołamy

Izba Administracji Skarbowej uznała, że TVN musi zapłacić 110 mln zł zaległego podatku za transakcję z 2012 r. Wtedy TVN połączył swoją platformę cyfrową n z platformą Cyfra+ w nowe przedsięwzięcie o nazwie nc+. W zamian za swoje udziały platformy n TVN dostał 32 proc. udziałów firmy powstałej z

Afera GetBacku. To najmniejsi inwestorzy poniosą ciężar finansowy ratowania spółki

propozycję układową dla niezabezpieczonych obligatariuszy. Ostatnio zakładała ona spłatę 31 proc. zainwestowanych pieniędzy w 16 półrocznych ratach oraz zamianę 25 proc. wierzytelności na akcje firmy. Ale zdaniem zarządu GetBacku, gdyby zabezpieczeni wierzyciele przystąpili do układu, poziom zaspokojenia

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

faktycznie nie zostały poniesione), tak jak w przypadku finansowania inwestycji kapitałem obcym (odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów). - wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności

Akcjonariusze Próchnika zdecydują o emisji 60,5 mln akcji z wyłączeniem pp 20 XI

. "Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi w drodze emisji 60 549 089 nowych akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,3 zł. Wszystkie akcje nowej emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, w tym w drodze potrącenia z wierzytelnościami pieniężnymi wobec spółki. Pokrycie

Afera SKOK Wołomin. NIK zamierza wyjaśnić wszystkie tajemnice upadłości kasy

razy proponował największym dłużnikom spłatę 30 proc. zadłużenia w zamian za umorzenie reszty. Potem próbował portfel wierzytelności o wartości 3,9 mld zł sprzedać za „za złotówkę”. Ale żaden polski bank, co dziwne, nie zainteresował się tą ofertą. Zaś banki zachodnie o przetargu nie

Obligatariusze Hawe Telekom przyłączyli się do postępowania egzekucyjnego

ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem z dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej przez obligatariuszy obligacji serii K_01, wyemitowanych przez Hawe S.A. i poręczonych przez Hawe Telekom, których łączna wierzytelność z tytułu wykupu ww. obligacji wraz z odsetkami wynosi 358 512 zł

Wierzyciel Hawe Telekom złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

wierzytelność wobec Hawe Telekom wynosi 50 456 zł z tytułu wykupu obligacji serii L_01 wyemitowanych przez Hawe oraz odsetek od tej kwoty, za które Hawe Telekom poręczył. Kilka dni temu Hawe Telekom poinformowało, że w ramach realizacji zapisów umowy ramowej restrukturyzacji

CFI ma list intencyjny z Open Finance Obligacji FIZAN w sprawie obligacji Hawe

zł w zamian za obligacje Hawe, podała spółka. "Zgodnie z treścią listu intencyjnego, Open Finance obejmie dwuletnie obligacje wyemitowane przez CFI, o łącznej wartości nominalnej równej cenie emisyjnej, na kwotę 33 mln zł, zabezpieczone nieruchomościami należącymi do

Rozdzielność majątkowa. Razem czy oddzielnie?

praw autorskich, jak również przedmioty np. nabyte w zamian za przedmioty należące do majątku osobistego (mąż sprzedaje ekskluzywny mebel, który otrzymał jeszcze przed ślubem, i w zamian kupuje coś innego). Majątek wspólny małżonkowie gromadzą po ślubie, chyba że zgodnie postanowią inaczej. Przykład. W

Przegląd informacji ze spółek

;Sowiniec" oraz Szósta - Czerwona Torebka zawarły umowę objęcia akcji zwykłych imiennych serii H w Merlin Group w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia na Merlin Group 18 577 akcji spółki Magus w upadłości, stanowiących 100% kapitału i głosów o wartości 14,067 mln zł, podała Czerwona

Przegląd informacji ze spółek

obrotu na rynku regulowanym do końca tego roku. Erne Ventures objął udziały w spółce Telehorse Sp. z o.o. w wysokości 49% kapitału zakładowego w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 300 000 zł, podała spółka. Planowane jest przekształcenie spółki w akcyjną oraz wprowadzenie

Będą zmiany w sprzedaży ryzykownych obligacji firm. Rzecznik finansowy proponuje m.in., by nagrywać i karać doradców

w błąd inwestorów co do charakteru i ryzyka z nimi związanego. Efekt afery GetBacku Praca nad nowymi zasadami sprzedaży obligacji korporacyjnych to efekt głośnej afery upadającej spółki windykacyjnej GetBack z Wrocławia. Firma zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami, jest notowana na warszawskiej

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 27,5% r/r do 109,5 mld zł w I półr.

faktoring pełny. Umożliwia on szybki dostęp do środków na finansowanie bieżącej działalności, połączony z ochroną przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów za dostarczone towary bądź usługi. Podmioty zrzeszone w PZF objęły w I półroczu 2018 r. w jego ramach ponad 54,5 mld zł wierzytelności, co

Paged oczekuje dwucyfrowej dynamiki wzrostu EBITDA w tym roku

. Z kolei celem dla Europa Systems jest m.in. umocnienie na rynku niemieckim i systematyczna zamiana własnych rozwiązań na produkty. Mzyk podsumował, że tegoroczny capex grupy sięgnie ok. 30 mln zł. Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący

Skarbówka zaciska legislacyjną garotę na szyjach przedsiębiorców [NOWE OBOWIĄZKI]

trzy dni robocze. Zamiana paragonu na fakturę  Kolejny pomysł i kolejne uszczelnienie - od stycznia podatnicy VAT mogą wymienić paragon na fakturę jedynie w przypadku, gdy na paragonie widnieje NIP podatnika. Jeśli jednak to zrobi, to czeka go sankcja w wysokości 100 proc. VAT z wystawionego

Sąd wszczął egzekucję z dochodów uzyskiwanych z działalności Hawe Telekom

działalności gospodarczej Hawe Telekom" - czytamy w komunikacie. Ponadto Mediatel informuje, że postanowienie zostało doręczone do Hawe Telekom przez pełnomocnika wierzyciela Hawe Telekom, którego wierzytelność wobec Hawe Telekom wynosi 50 456 zł z tytułu wykupu obligacji serii

Przegląd prasy

w 2020 niż zakłada projekcja --Gatnar z RPP: Utrwalenie się inflacji pow. 3% po I kw. mogłoby wymagać reakcji --Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wartości ok. 322 mln zł --GK IMS wdrożyła

Europa coraz głośniej mówi o credit crunchu. Dlaczego banki są znów w opałach?

. Oznacza to, że strata z tytułu niespłacanych pożyczek sięgnie 180 mld euro. Najbardziej zagrożone są wierzytelności banków w postaci kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredytów konsumenckich. Wynika to z faktu, że konsumenci odczują skutki utraty zatrudnienia bądź części dochodów, zaś MŚP

Przegląd prasy

. --MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,79 mld zł --MPiT oczekuje wzrostu produkcji przemysłowej o blisko 5% r/r we wrześniu --Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje --Mirbud

Kto stanie w kolejce do kiosków Ruchu?

. W zeszłorocznym sprawozdaniu finansowym można przeczytać, że własnych punktów zostało 1750 , a partnerskich  - 14,3 tys. Wychodzi, że rocznie sieć kurczy się o blisko 1000 punktów. Spółka tłumaczy, że likwidowane kioski są nierentowne albo „objęte zamianami decyzji administracyjnych&rdquo

Przegląd prasy

objęcia akcji zwykłych imiennych serii H w Merlin Group w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia na Merlin Group 18 577 akcji spółki Magus w upadłości, stanowiących 100% kapitału i głosów o wartości 14,067 mln zł, podała Czerwona Torebka. --MVP Logistics, jednostka

SKOK-i jak banki spółdzielcze 20 lat temu

. I podał kilka przykładów prowadzonych spraw. - Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienie jej aportem do spółki w zamian za akcje tej spółki mogło narazić SKOK Wspólnota na szkodę 78 mln zł - powiedział Seremet. Na straty mogły też narazić tę Kasę

Przegląd prasy

. finansowania produkcji 15 gier --MIiR: KSRM przyjął tzw. pakiet wolnościowy w prawie budowlanym --MF zorganizuje przetarg zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w sierpniu --Polwax ma umowę z ING BSK o czasowym wstrzymaniu

Hawe Telekom nie przydzielił obligacji serii D_01

Hawe Telekom istniejących obligacji Hawe S.A. w zamian za wydanie nowo emitowanych obligacji. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na refinansowanie następujących obligacji wyemitowanych przez Hawe S.A.: obligacji serii J_04 wyemitowanych 29 maja 2014 roku; obligacji serii K_01

Griffin Premium RE i Echo ustaliły cenę sprzedaży West Link na 18 mln euro

000 000 euro" - czytamy w komunikacie. Na podstawie aneksu nr 2, w zamian za objęcie obligacji West Link i dokonanie płatności w wysokości 18 mln euro przez kupującego na rzecz jednego z sprzedawców, sprzedawcy udzielili kupującemu nieodwołanych pełnomocnictw

Przegląd prasy

spotkania firm energetycznych i fintech --MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,71 mld zł --NanoGroup na dobrej drodze do fazy podawania leku GMP pacjentom --Asseco liczy na pierwsze wdrożenia Asseco Voice Banking w

Afera GetBacku. Dwaj podejrzani nadal w areszcie

nakazała zastosować trzymiesięczny areszt wobec podejrzanych, ale punkt drugi i trzeci postanowienia pozostały w poprzednim brzmieniu, czyli sąd uznał decyzję okręgówki co do zamiany aresztu na poręczenie oraz zakaz opuszczania kraju. Dlatego zdaniem obrony Osiecki i Ryba siedzą bezpodstawnie. Tę opinię

Przegląd prasy

z opcji pozyskania 4 dodatkowych samolotów M-346 AJT --NBP: Saldo na rachunku C/A to -457 mln euro w X, konsensus: -433 mln euro --Kruk ma umowę nabycia wierzytelności na 246 mln euro w Hiszpanii --Arkadiusz Chmielewski

Przegląd prasy

wprowadził do sprzedaży 1 550 lokali w okresie I-VII 2018 r. --MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,76 mld zł --Tauron jest zainteresowany nowymi projektami związanymi z rynkiem OZE --Spółka Erbudu ma umowę na prace

Przegląd prasy

-krotny wzrost obrotów w 2018, dalsze 250% wzrostu w 2019 --MRPiPS: Zasiłek pielęgnacyjny i opiekuńczy wzrosną od 1 listopada --MF planuje tylko przetarg zamiany obligacji w sierpniu br. --PGG zakłada wydobycie ponad 30,5 mln

Przegląd informacji ze spółek

przychody ze sprzedaży na poziomie 1 186 mln zł w II kwartale br., podała spółka. Nakłady Kruka na wierzytelności w II kw. 2016 r. wyniosły 667 mln zł a w całym I półroczu nakłady wyniosły 731 mln zł, podała spółka. CCC wniesie 7,499 mln akcji Eobuwie.pl

Afera GetBacku: Spółka pożyczała pieniądze od lichwiarzy

. Na początku lipca spółka zaproponowała pierwszą zmianę warunków. Teraz to drugie „strzyżenie” ofert GetBacku.   Teraz spółka chce oddać obligatariuszom tylko 27 proc. wierzytelności w gotówce. W zamian za resztę, czyli 73 proc. długu, obligatariusze mają dostać akcje serii F po cenie

Przegląd prasy

portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit. Towarzystwo planuje podpisanie umów z nowymi renomowanymi serwiserami w najbliższych dniach, podał Trigon. --Energa-Obrót - spółka zależna Energi, zawarła ugodę z kolejnym z 22 pozwanych podmiotów prowadzących

Przegląd informacji ze spółek

Funduszy Inwestycyjnych (TFI) rozwiązało umowę z GetBack w restrukturyzacji o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit. Towarzystwo planuje podpisanie umów z nowymi renomowanymi serwiserami w najbliższych dniach, podał Trigon. Energa-Obrót

Energa żąda 700 tys. zł od Fundacji Lecha Wałęsy

" do celów politycznych. - Fundację Lecha Wałęsy wsparto kwotą 700 tys. zł w zamian za świadczenia reklamowe. Problem w tym, iż z owych świadczeń fundacja się nie wywiązała, a spółka nie chciała 700 tys. zł wyegzekwować - podał jeden z przykładów

Przegląd informacji ze spółek

Skarbiec Holding podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z akcjonariuszami Trigon TFI, mających na celu docelową zamianę posiadanych przez nich akcji Trigon TFI na akcje nowej emisji spółki w styczniu 2018 r., podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Celem

Skąd banki wezmą franki? Spór o udział NBP w przewalutowaniu

kilku tygodni. PiS ma problem z opracowaniem bezpiecznej metody zamiany wierzytelności na złote. I wierzy, że finansowa potęga banku centralnego tę operację zabezpieczy. Marek Dietl z Instytutu Sobieskiego i członek zespołu ekspertów przy prezydencie uważa, że jeśli franki "podstawi" NBP, to

Hawe: Zatajenie informacji o zarządzie przymusowym zagraża restrukturyzacji

postanowienie na ten temat zostało doręczone do Hawe Telekom przez pełnomocnika wierzyciela Hawe Telekom, którego wierzytelność wobec Hawe Telekom wynosi 50 456 zł z tytułu wykupu obligacji serii L_01 wyemitowanych przez Hawe S.A. oraz odsetek od tej kwoty, za które Hawe Telekom poręczył

Kto się wstawi za członkami SKOK Wołomin? Ludzie proszą o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich i znanego posła PiS

bardzo dobrej kondycji i dobrych wynikach finansowych kasy. Nawet po informacjach w prasie po wyprowadzeniu ze SKOK-u ok. 70 mln zł za granicę [chodzi o sprzedaż luksemburskiej spółce wierzytelności SKOK-ów w zamian za tzw. skrypty dłużne] mówiono mi, że to są jakieś rozliczenia finansowe, a kasa cały

Hawe wyemituje obligacje na max 17,9 mln zł w ramach restrukturyzacji zadłużenia

odroczy termin wymagalności zobowiązań Hawe Telekom oraz Hawe S.A. do dnia 30 września 2016 roku. Restrukturyzacja będzie polegała na nabyciu przez Hawe Telekom istniejących obligacji Hawe S.A. w zamian za wydanie nowo emitowanych obligacji. Środki pozyskane z emisji obligacji

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

, kończy prace nad rozpoczęciem działalności w sektorze nowoczesnych technologii, poinformował ISBnews właściciel TDJ Tomasz Domogała. Źródło: ISBnews Action w restrukturyzacji : Suma wszystkich wierzytelności, umieszczonych w spisie wierzytelności, wynosi 590,61 mln zł, w tym

Przegląd informacji ze spółek

Ciech. PlayWay objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Moonlit w zamian za wkład pieniężny w wysokości 199,95 tys. zł, podała spółka. Cyfrowy Polsat mógł w III kw. 2016 roku odnotować od 197,9 mln zł do 307 mln zł skonsolidowanego

Przegląd informacji ze spółek

budowlanej - dotyczącą strategicznej współpracy, podała Selena. Damian Puczyński - właściciel Dazumi, operatora marki Stoppoint - objął 265,54 mln akcji serii F notowanej na NewConnect spółki Produkty Klasztorne w zamian za udziały Dazumi. Zdecydowano również o zmianie nazwy

Przegląd informacji ze spółek

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) - i Famur podpisały umowę zarządzania wierzytelnościami o łącznej wartości ponad 19,5 mln zł, podała KUKE. Bloober Team wybrał Dom Maklerski BOŚ i kancelarię prawną K&L Gates LLP do przygotowania prospektu emisyjnego związanego z

KNF: Strata sektora SKOK zwiększyła się do 768,9 mln zł w 2014 r.

wierzytelności przeterminowanych i skryptów dłużnych. W sektorze kas prowadzących działalność na koniec 2014 roku w stosunku do końca 2013 r. nastąpił spadek wartości: - aktywów o 957 mln zł, tj. o 6,45%, - depozytów o 1 020 mln zł

Wzlot i upadek polskiego Warrena Buffeta. Dlaczego zacięła się maszynka Leszka Czarneckiego do robienia pieniędzy?

) kosztują mniej niż 50 gr, a majątek Czarneckiego skurczył się do poziomu poniżej 1 mld zł. Buffetowi też zdarzały się wpadki, ale nigdy takie. Czytaj też: Afera KNF: skąd się wzięło 40 mln zł w zamian za pomoc Getin Noble Bankowi Leszek Czarnecki. Dziecko polskiej transformacji Jak wielu

Chcesz zarabiać na prywatnych szpitalach? Rusza taki fundusz!

prywatnych usług zdrowotnych. To oznacza, że prywatne sieci medyczne będą rosły jak grzyby po deszczu i będą potrzebowały pieniędzy, by się rozwijać. Ascendis w zamian za przekazanie pieniędzy swoich klientów będzie przejmował udziały w tych placówkach i uczestniczył w ich zyskach

Przegląd informacji ze spółek

się w strategię grupy w zakresie generowania i wdrażania innowacji, a efektem projektu będzie podniesienie poziomu konkurencyjności produktów grupy, podano także. Podmiot kontrolowany przez GetBack nabył portfel wierzytelności z sektora bankowego za cenę przekraczającą 125

Przegląd informacji ze spółek

mln akcji Vivid Games nowej emisji w zamian za wkład pieniężny, podała spółka. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy kapitałowej J.W. Construction Holding za II kwartał 2017 r. wynosi ok. 140 wobec 575 rok wcześniej, podała spółka

Zamień mieszkanie na mniejsze. To się opłaca!

W "Gazecie Wyborczej" opisaliśmy projektowany przez Ministerstwo Finansów kredyt z odwróconą hipoteką oraz dożywotnią rentę, którą oferują seniorom prywatne spółki w zamian za mieszkanie lub dom. Wygląda na to, że kredyt może być finansowo korzystniejszy, a do tego

Przegląd prasy

zł wyniku brutto ze sprzedaży wierzytelności --Akcjonariusze Monnari zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,44% na zamknięciu w czwartek --EuroRating utrzymał ocenę BB z perspektywą

UKNF: Udział przeterminowanych kredytów w SKOK wzrósł o 9 pkt proc. w tym roku

Nadzoru Finansowego (UKNF). "Gdyby uwzględnić wartość netto skryptów dłużnych otrzymanych w zamian za sprzedane wierzytelności, z którymi nadal związane jest ryzyko kredytowe, udział ten wzrósłby do 40,3% wartości portfela kredytowego" - czytamy w "Informacji o

Kremlowska ropa uzdrowi bank rosyjskiej Cerkwi

Pierieswiet wyłoży 70 firm, które miały niezabezpieczone lokaty w tym banku. Wśród tych firm są giganci rosyjskiej energetyki, koncerny RAO JEES i RusHydro, właściciel głównych elektrowni wodnych w Rosji. Zamienią one swoje wierzytelności na 15-letnie obligacje banku Pierieswiet, oprocentowane symbolicznie na

Przegląd informacji ze spółek

Global Cosmed zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1,01 mln zł poprzez emisję 1,01 mln akcji serii M skierowaną do Arthura Melimonki w zamian za akcje spółki Global Cosmed Group, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Urząd Ochrony Konkurencji i

Nadchodzi wielki brat BIG?

tylko od prywatnych firm, najczęściej proponując im wymianę na zasadzie "daj nam informacje o swoich klientach w zamian za dostęp do naszych baz", o tyle nowa ustawa pozwoli im otrzymywać informacje o zaległościach płatniczych od organów publicznych, np. od urzędów skarbowych

Dlaczego w Polsce firmy padają jak muchy?

, zamiany części wierzytelności na akcje itp. Wierzyciele mogą przyjąć takie rozwiązanie, bo lepiej jest odzyskać choć część pieniędzy, niż stracić wszystko. Poza tym liczy się aspekt społeczny - upadłość układowa pozwala firmie przetrwać, co oznacza, że będzie ona płacić podatki, a jej pracownicy zachowają

Blokował zakopiankę, teraz ratuje delikatesy Alma. Pracownicy wciąż czekają na zaległe wypłaty

Żarnecki. W zamian Żarnecki pożyczy spółce 24 mln zł, które mają pokryć koszty restrukturyzacji. Rondo im. Żarneckiego Kim jest Tomasz Żarnecki? To kontrowersyjna postać dobrze znana na Podhalu, często pojawiająca się w lokalnych mediach oraz m.in

Przegląd informacji ze spółek

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Grupa kapitałowa OT Logistics sfinalizowała przejęcie STK i objęcie 80% pakietu akcji Kolei Bałtyckiej, podała spółka. Transakcja polega na zakupie udziałów w tych spółkach przez OT Logistics w zamian za akcje własne oraz na rozliczeniu wzajemnych

Przegląd informacji ze spółek

wierzytelności pieniężnych o łącznej wartości nominalnej 238,77 mln zł wg stanu na 15 grudnia 2016 r., podał Best. Spółka zależna Gobarto - Agro Duda - sfinalizowała zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym "Ferma-Pol", poinformowała spółka

Przegląd prasy

wypłaty dywidendy za 2016 r. --MSP podwyższyło kapitał H. Cegielskiego-Poznań w związku z programem inwestycji --MF zorganizuje w grudniu przetarg zamiany, odkupu obligacji denominowanych w USD --MR: Tempo wzrostu PKB powinno

Dlaczego w Kasie Wspólnota nie ma kasy. Ujawniamy szczegóły śledztwa

. Wspólnota sprzedała luksemburskiemu Ask Invest (spółka związana ze SKOK) przeterminowane pożyczki. Wierzytelności nominalnie warte 281 mln zł Ask Invest przejęło za 176 mln zł, płacąc papierem wartościowym. Trudno zweryfikować jego realną wartość, ale dzięki temu Wspólnota mogła wykazać w bilansie

Przegląd prasy

przetargu zamiany obligacje za 5,92 mld zł --Robyg ma pozwolenie na użytkowanie IV etapu Osiedla Kameralnego w Warszawie --BM Reflex: Ceny paliw mogą podrożeć o 2-4 gr/l przed świętami --ECC Games liczy na wejście na NewConnect

Przegląd prasy

o 0,16 zł dywidendy na akcję --MF odwołało przetarg zamiany obligacji zaplanowany na 27 VI --Akcjonariusze Mercora zdecydują 19 lipca o 0,51 zł dywidendy za 2015/16 r. --Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o wypłacie

Ryszard Krauze już z zarzutami za działanie na szkodę Prokomu

aktywów. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych szefowie K&K powinni byli zgłosić upadłość firmy. ABW ustaliła, że kontrolowane przez Krauzego spółki Ulrich SA, Petrolinvest oraz Prokom w latach 1999-2006 przekazały K&K prawie 50 mln zł. W zamian miały uzyskać udziały w zyskach z eksploatacji złóż ropy w

Prawnicy mają pomysły, jak unieważnić kredyt frankowy

terminowo rat. Sąd nie powiedział, w jaki sposób bank ma "wycenić" swoją wierzytelność, powiedział jedynie, że kwota żądana przez bank jest wzięta "z palca". Na tej podstawie mec. Garlacz uważa, że można sądownie wykasować z umowy nieprecyzyjną klauzulę indeksacyjną i tym samym "

Przegląd prasy

wyłoży 2 mln zł na dokapitalizowanie Pocztowego TUW, czeka ją jeszcze inwestycja w spółkę życiową ISBnews --Spółka zal. Kruka wygrała przetarg na wierzytelności warte nom. ok. 443 mln zł --Marvipol zdecydował o wydzieleniu