zamawiający a wykonawca

Krzysztof Hodt

Wykonawca nie podał adresu ESP - czy zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę?

Wykonawca nie podał adresu ESP - czy zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę?

W pierwszej kolejności zamawiający powinien zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie, czy faktycznie nie posiada on ESP, czy też omyłkowo nie podał tego adresu.

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

Zamawiający musi dokładnie zbadać, czy może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę z powodu "drobnych nieprawidłowości" czy "uchybień o niewielkiej skali lub znaczeniu". Co za tym przemawia?

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

Zamawiający ma podstawę do zatrzymania wadium w przypadku zaistnienia sytuacji, w której za brak zawarcia umowy winę ponosi sam wykonawca i to na skutek okoliczności pierwotnych (powstałych przed wyborem oferty, a ujawnionych po wyborze oferty najkorzystniejszej) oraz następczych (powstałych po wyborze oferty najkorzystniejszej).

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych. W siwz nie określił dopuszczalnych formatów danych, w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ. Wskazał instrukcję do wypełnienia JEDZ na ESPD . Do otrzymanej w formie elektronicznej oferty wykonawca załączył JEDZ w

Czy zamawiający może eliminować z przetargu profesjonalnych wykonawców?

Czy zamawiający może eliminować z przetargu profesjonalnych wykonawców?

utrudnia uczciwej konkurencji , a z drugiej daje wykonawcom pewność, co do jednoznacznej ich interpretacji podczas oceny spełniania warunków. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że minimalny poziom wymagań postawionych przez zamawiającego nie powinien przy tym prowadzić do eliminacji z postępowania

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, gdy cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, gdy cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?

takim wypadku mogę wezwać już wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych? Wybór oferty i udzielenie zamówienia będzie już po zabezpieczenie środków – a szybsze działanie pozwoli szybciej na zawarcie umowy z wykonawcą. Odpowiedź Tak, zamawiający może w tej sytuacji wezwać wykonawcę do

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ

Pytanie: Zapis SWZ w dziale Opis przedmiotu zamówienia: „16) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy: a) opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku braku

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów leczniczych i wymaga, aby wykonawca podał w ofercie termin realizacji zamówienia, który stanowi kryterium oceny ofert: produkty lecznicze zadania nr 1-24, 26-27 - 1 dzień - 2 pkt - 2 dni - 1 pkt produkty lecznicze zadanie nr 25 z

Wykonawca musi tak sformułować pytania do siwz, aby zamawiający miał pewność co do jego wątpliwości zawartych w pytaniu

Wykonawca musi tak sformułować pytania do siwz, aby zamawiający miał pewność co do jego wątpliwości zawartych w pytaniu

zamawiający przekazuje wykonawcom , którym przekazał siwz , bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza je na tej stronie. Małgorzata Niezgoda-Kamińska Więcej na Portal ZP

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

złożeniu dokumentów, odstąpić od ich wezwania, czy jednak musie wezwać do ich złożenia, a w tym momencie wykonawca wskaże, skąd je pobrać? Odpowiedź: Moim zdaniem zamawiający może odstąpić od żądania od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, w tym również w procedurze odwróconej. Zgodnie z opinią prawną

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

odrębnych przepisów technicznych: 1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; 2) przez

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

odrębnych przepisów technicznych: 1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; 2) przez

Rażąco niska cena - wyjaśnienia wykonawcy i odstąpienie zamawiającego od wezwania

Rażąco niska cena - wyjaśnienia wykonawcy i odstąpienie zamawiającego od wezwania

Pytanie: Ceny ofert 6 wykonawców (na 8 wszystkich złożonych ofert) są niższe o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. Czy w tej sytuacji należy bezwzględnie wezwać do wyjaśnień rażąco niskiej ceny , działając na

Wykonawca zastosował inne metody zaokrąglenia miar, niż sugerował zamawiający - jak ocenić ofertę?

Wykonawca zastosował inne metody zaokrąglenia miar, niż sugerował zamawiający - jak ocenić ofertę?

przecinku. Natomiast jeden z wykonawców załączył do oferty ilości zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku w górę lub w dół. Przykładowo u nas w przedmiarach było 1,6340, a wykonawca zaokrąglił wartość do 1,63 (tej samej pozycji). Jest to oferta najwyżej oceniona i różnica w cenie nie wpływa na ranking

Jaką kwotę musi podać zamawiający przed otwarciem ofert wykonawców?

Jaką kwotę musi podać zamawiający przed otwarciem ofert wykonawców?

, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego. Kwota podana na otwarciu ofert musi obejmować ten sam zakres prac, który mają wycenić wykonawcy w ofercie. Skoro wykonawcy podają cenę za wykonanie zamówienia w podstawowym zakresie, to i kwota podana przed otwarciem ofert

Zamawiający musi weryfikować wykonawców w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

zamówienia) wykonawców wskazanych w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Zamawiający w związku z wskazaną powyżej ustawą zobowiązany jest, bez względu na wartość zamówienia, żądać od wykonawców oświadczenia potwierdzającego, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 7 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

Art. 14. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej

Jakie procedury zastosuje zamawiający będący jednocześnie wykonawcą?

Jakie procedury zastosuje zamawiający będący jednocześnie wykonawcą?

przepisów wprowadzających zwolnienia. Obowiązek stosowania ustawy Pzp nie podlega zawieszeniu, w sytuacji gdy zamawiający występuje jako wykonawca .  Justyna Andała-Sępkowska  Więcej na protalzp.pl 

Czy zamawiającemu wolno wskazać w SWZ, jaki minimalny okres gwarancji może zaoferować wykonawca?

Czy zamawiającemu wolno wskazać w SWZ, jaki minimalny okres gwarancji może zaoferować wykonawca?

Pytanie: W SWZ na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp jednym z kryteriów oceny oferty jest okres gwarancji i rękojmi za wady . Czy w SWZ można wprowadzić zapis: „Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji

Kryterium "oryginalności tonerów i tuszy" naraża zamawiającego na zarzuty wykonawców

Kryterium "oryginalności tonerów i tuszy" naraża zamawiającego na zarzuty wykonawców

narusza zasady konkurencyjności ? Odpowiedź: Zamawiający nie powinien opierać oceny ofert na uprzywilejowaniu produktów „oryginalnych". Zgodnie z art. 241 ust. 3 obecnie obowiązującej ustawy Pzp kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

jest po stronie zamawiającego. W formularzu cenowym w pozycji „Komputery przenośne (laptopy)” znajdowały się kolumny: cena netto razem, VAT, cena brutto razem. I tu niektórzy wykonawcy wpisali kwotę netto, VAT 23% (bez wartości) oraz kwotę brutto, inni - kwotę netto, VAT 0 oraz w kolumnie

Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia kart katalogowych

Pytanie Jeżeli zamawiający nie wymaga podania w ofercie modelu, typu, nazwy asortymentu, a wymaga załączenia kart katalogowych, to czy zamawiający może w wyniku uzupełnienia uzyskać nowe karty katalogowe na nowy model/typ asortymentu

Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

zarzut niekonkurencyjności? Odpowiedź: Wyjaśnienia/modyfikacje treści siwz dokonane przez zamawiającego na skutek pytań zadanych przez wykonawców na etapie postępowania mają charakter wiążący i jako takie stanowią element siwz

Dopuszczalne formy przyjęcia kopii pełnomocnictwa do umowy

Pytanie Zamawiający zamierza podpisać umowę licencyjną, której przedmiot, w świetle obowiązujących przepisów oraz interpretacji UZP, stanowi zamówienie publiczne. Wartość umowy nie przekroczy 130 000. zł, a zatem udzielenie zamówienia zostało wyłączone spod rygoru ustawy Pzp, na mocy art. 2 ust. 1

Zamówienia publiczne. Jakie są skutki zaniechania wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty?

W toku badania i oceny ofert , zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej

Czy należy uznać gwarancję wadialną, która została podpisana podpisem kwalifikowanym?

, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Zatem gwarancja wadialna wystawiona w formie elektronicznej przez gwaranta powinna zostać w takiej samej postaci przekazana zamawiającemu. Nie jest tutaj konieczny ani wymagany podpis wykonawcy. Jednak z drugiej

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Jeśli stroną umowy nie jest zamawiający i nie nabywa on żadnych usług dostaw czy robót budowlanych, wówczas nie mamy do czynienia z zamówieniem publicznym

Zamawiający może zastrzec obowiązek wykonania kluczowych części zamówienia tylko przez wykonawcę

Pytanie Czy zamawiający może zastrzec w siwz obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę całości zamówienia na roboty budowlane, usługi lub dostawy? Odpowiedź W art. 36a ust. 2 ustawy Prawo

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca, po upływie terminu do składania ofert, nie może samodzielnie złożyć lub uzupełnić przedmiotowych środków dowodowych. Termin wezwania do uzupełnienia środków dowodowych Termin, który zamawiający może wyznaczyć do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia przedmiotowego

Weryfikacja dokumentów w zamówieniu publicznym w oparciu o powszechnie dostępne źródła

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych uprawnień Zamawiający ma też pełne prawo do weryfikacji przekazywanych mu przez wykonawców informacji w oparciu o powszechnie dostępne źródła informacji – np. rejestry publiczne czy też skorzystanie z informacji internetowych. Jest to normalną praktyką

Wątpliwości co do oferty? Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

akcesoria do urządzenia, natomiast z załączonych (wymaganych) katalogów wynika, że zestaw zawiera 6 płytek a nie 3. Jak zamawiający powinien postąpić w tej sytuacji? Odpowiedź W opisanym przypadku zamawiający ma możliwość wystąpienia do wykonawcy o

Czy wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zawsze jest obowiązkiem zamawiającego?

? Odpowiedź Zobowiązany jesteś wezwać wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do uzupełnienia błędnie złożonego wykazu wykonanych dostaw (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). Wyjaśnienie Jako zamawiający dokonujesz oceny spełniania warunków

Prawo do wniesienia odwołania po upływie terminu związania ofertą

to zamawiający określa termin związania złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona. Wskazany przepis ustawy Prawo zamówień publicznych określa maksymalne terminy jakie może wyznaczyć zamawiający w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

Czy wykonawca może odmówić podpisania umowy bez ponoszenia sankcji?

: Jeżeli wykonawca uchyla się od podpisania umowy w  terminie związania ofertą (dalej: TZO), wówczas zamawiający zatrzymuje jego wadium. Nie wolno zatrzymać wadium po upływie TZO. Jego zwrotu należy dokonać na zasadach opisanych w ustawie Pzp, a zatem również wówczas, gdy TZO upłynął. To

Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców

albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy. Nie ma możliwości żądania od wykonawców wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Wybór najkorzystniejszej oferty po terminie związania ofertą w postępowaniu zamówień publicznych: Sankcje i zalecenia dla zamawiających

przed upływem terminu związania ofertą, określonego w dokumencie zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres. W procedurze krajowej okres ten wynosi maksymalnie 30 dni

Załączanie referencji w ofercie. Czy wystarczą jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne?

, którego oferta została najwyżej oceniona załączył do oferty (sam z siebie) referencje, z których można potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu (do oferty nie został załączony wykaz usług). Czy Zamawiający może nie wzywać tego wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych i dokonać

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

Pytanie Czy w sytuacji gdy wykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają postawione warunki, to zamawiający po wezwaniu do uzupełnienia i nieotrzymaniu takiego potwierdzenia powinien wykonawcę wykluczyć czy

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

zdolności są wymagane. W postępowaniu zamawiający postawił jeden ogólny warunek dotyczący doświadczenia wykonawcy (wykonawca miał wykazać, że wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wskazanej powierzchni użytkowej powstałej w wyniku budowy

Zamówienia publiczne. Czy termin uzupełniania dokumentów można przedłużyć?

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , zamawiający ma prawo do wezwania wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do uzupełnienia m.in. podmiotowych środków dowodowych. Zamówienia publiczne. Jaki jest termin na uzupełnienie dokumentów

Drugi wykonawca na placu budowy - czy należy to zastrzec w umowie?

W powyższym przypadku w czasie prowadzenia robót budowlanych dochodzi do sytuacji, w której na jednym placu budowy roboty budowlane wykonywać będzie dwóch wykonawców działających na podstawie odrębnych umów zawartych z zamawiającym. Drugi wykonawca na placu budowy a umowa z generalnym wykonawcą

Termin udostępnienia protokołu z postępowania w zamówieniach publicznych

istotne dla przebiegu postępowania dokumenty wytworzone przez zamawiającego czy otrzymane od wykonawców albo w związku z postępowaniem stanowią załączniki do protokołu. Udostępnienie protokołu z postępowania wraz z załącznikami przed wyborem najkorzystniejszej oferty stanowi naruszenie art. 74 ust. 2

Jak stosować rozporządzenie unijne i specustawę polską w postępowaniach krajowych z dofinansowaniem unijnym

;(...)Weryfikacji braku zaistnienia podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 7 ust. 1 u.p.w.a.u. w stosunku do wykonawcy zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowym środkiem dowodowym służącym wykazaniu braku podstaw do wykluczenia na podstawie

Wykonawca może być rodzinnie powiązany z pracownikami zamawiającego

postanowień zawartych w art. 7 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie

Rodzaje komunikacji zamawiającego z wykonawcą - sytuacje problemowe

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Pewien zamawiający dopuścił możliwość przesyłania dokumentów drogą faksową. W toku postępowania jeden z wykonawców

Czy możliwe są negocjacje z jednym wykonawcą w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy Pzp?

art. 275 pkt 2 ustawy Pzp oznacza, że zamawiający może negocjować treść ofert w zakresie elementów ich treści, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych, a ocena ofert dokonywana jest w oparciu o

Jakie działania należy podjąć, gdy wybrany wykonawca nie chce podpisać umowy?

Pytanie: W  przetargu nieograniczonym ogłoszonym w grudniu 2020 roku na jedną z części postępowania została wybrana firma, która uchyla się od podpisania umowy na dostawę. Ze strony wykonawcy brak jest woli podpisania umowy. Czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie w

Referencje wykonawcy od zamawiającego?

nim ujęta. Zamawiający - zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy - może wyznaczyć wymóg przedstawienia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub

Czy można przeksięgować kwotę wadium?

, jak również nie wprowadził żadnych negatywnych konsekwencji prawnych w stosunku do wykonawców, którzy wpłacili wadium, ale z naruszeniem sposobu jego wpłaty określonego przez Zamawiającego w SWZ. Izba zważa, że Odwołujący całkowicie pomija fakt, że w przedmiotowym postępowaniu zwrot wadium przez

Zamówienia publiczne. Czy zmiana referencji jest zgodna z prawem?

W przypadku, gdy wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wyżej wskazany przepis art. 128 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych , podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę - odpowiednio - do ich

Wykaz pracowników jako tajemnica przedsiębiorstwa

Decyzja o odtajnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa może zostać podjęta np. w sytuacji, gdy zamawiający dojdzie do wniosku, że wykonawca nie wypełnił obowiązku wynikającego z art. art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 późn

Pomyłka w podaniu informacji o obowiązku podatkowym po stronie zamawiającego - czy wolno poprawić ofertę?

Pytanie: Wykonawca zaznaczył w ofercie, że złożona oferta „będzie" (poprzez skreślenie słów „nie będzie") prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego , o którym mowa w art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku powstania obowiązku podatkowego składający ofertę

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

oferty brutto 80% oraz okres gwarancji 20%. W pierwotnym formularzu oferty zamawiający wymagał, aby wykonawcy wskazali okres udzielonej gwarancji (w wymiarze minimalnym, tj. 24 miesiące, zostanie przyznane 0 pkt. Natomiast zaoferowanie terminu gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie takiej

Dzierżawa od zamawiającego wykorzystywanych przez wykonawcę pomieszczeń

jednocześnie obie otrzymają korzyść majątkową. Zamówieniem publicznym jest odpłatna umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zgodnie z

Obowiązuje literalna wykładania warunków przetargowych

Określenie przez zamawiającego warunków udziału w danym postępowaniu przetargowym ma na celu cenę zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, tak aby zminimalizować ryzyko nienależytego wykonania zamówienia. Ustawodawca nie nałożył na zamawiających obowiązku formułowania warunków w taki sposób

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

winny polegać na wskazaniu sposobu i podstaw wyliczenia ceny przedstawionej przez wykonawcę w analizowanej przez zamawiającego ofercie. Wymogi dotyczące treści wezwania do wyjaśnień Wezwanie skierowane do wykonawcy winno wskazywać, które ceny (tj. za wykonanie jakiej konkretnie usługi) wzbudziły

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

postępowania. Jakie konsekwencje grożą zamawiającemu, jeśli uchyli się od podpisania umowy? Odpowiedź Jeśli wykonawca lub zamawiający uchyla się od zawarcia umowy, to można dochodzić jej zawarcia na drodze sądowej. W takiej sytuacji wyrok sądu zastępuje

Czy wymóg posiadania uprawnień przez wykonawcę wolno sprawdzić dopiero na etapie realizacji umowy?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na budowę budynku w progach unijnych według starych przepisów. Jedna z sal ma mieć charakter niejawny. W związku z tym istnieje obowiązek posiadania przez wykonawców koncesji MSW na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią

Obligatoryjne wydłużenie wymaganego doświadczenia z trzech do pięciu lat

) wyraża zasadę proporcjonalności, w myśl której zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Badanie doświadczenia wykonawcy W powyższym stanie prawnym rodzi się pytanie czy możliwe jest sformułowanie tezy, iż obowiązkiem zamawiającego jest

Czy zamawiający może poprawić niewłaściwe zaokrąglenie cen jako oczywistą omyłkę w treści oferty?

przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zatem zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej na prośbę zamawiającego

Pytanie W prowadzonym postępowaniu na jedną z części zamawiający wezwał dwóch wykonawców do złożenia ofert dodatkowych ze względu na złożenie dwóch identycznych cen. Co zrobić w przypadku, gdy jeden z wykonawców złoży ofertę dodatkową, zaś drugi w

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

bez kwoty VAT, a także wysokość stawki VAT, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie. W powyższym przypadku, zamawiający celem porównania ofert, dolicza do przedstawionej w ofercie ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy. Jeżeli wykonawca planuje zmianę pierwotnej gwarancji bankowej na inną gwarancję bankową, wówczas nie jest wymagana zgoda zamawiającego . Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające 

Czy zamawiający musi wykluczyć wykonawcę, który jest jednocześnie jego pracownikiem?

, iż przesłanka ta musi mieć charakter zobiektywizowany. Nie jest zatem wystarczające ustalenie jakiejkolwiek relacji pomiędzy wykonawcą a osobą wykonującą czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego. Nie będzie to dotyczyć w szczególności przypadków, gdy dana osoba z

Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert?

Pytanie: Czy dokumenty składane przez wykonawcę zawierające informacje, na podstawie których zamawiający przyznaje punkty w kryteriach pozacenowych, są przedmiotowymi środkami dowodowymi w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 pkt 20 ustawy Pzp i należy je w ten sposób określać w SWZ ? Chodzi

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp . Zamawiający postawił wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Chce, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub wskazany przez niego podwykonawca usługi, zatrudniał na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

przewidujących odpowiedzialność wykonawcy za zwłokę, a więc opóźnienie zawinione przez wykonawcę. Przepis art. 433 pkt 1 Pzp ma istotne znaczenie ponieważ dotychczas zamawiający często wprowadzali do umów możliwość naliczania kar umownych za opóźnienie, aby następnie naliczyć karę umowną z tytułu nieterminowej

Co jeśli nie zmodyfikowałeś SWZ pod kątem nowych przesłanek wykluczenia podmiotów rosyjskich przed terminem składania ofert?

Pytanie: Do SWZ nie wprowadzono zapisu o wykluczeniu wykonawcy na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu agresji rosyjskiej. Termin otwarcia miał miejsce 28 kwietnia 2022 r. Co zamawiający powinien zrobić w takiej sytuacji? Postępowanie wszczęto  przed 16 kwietnia

Czy zamawiający musi podpisywać przygotowywane dokumenty podpisem elektronicznym?

zamawiającym a wykonawcą , z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 61 ust. 1 ustawy Pzp).  Krzysztof Hodt Więcej na www.portalzp.pl

Zamawiający powinien zawiadomić wykonawcę o poprawieniu omyłek w ofercie

Pytanie Zamawiający wymagał podania w ofercie następujących informacji: nazwa proponowanego urządzenia, ilość, cenę jednostkową oraz wartość (ilość x cena jednostkowa). Jeden z wykonawców nie podał ceny jednostkowej. Czy zamawiający powinien wykluczyć

Czy zamawiający może żądać, aby wszystkie podzespoły maszyny pochodziły od jednego producenta?

dookreśleniu OPZ w taki sposób, który nie znajduje uzasadnienia ani w technicznym ani w funkcjonalnym uregulowaniu potrzeb zamawiającego. Zamawiający nie może bowiem wymagać od wykonawców takich właściwości przedmiotu zamówienia, które nie mają znaczenia dla spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

Pytanie: Czy wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na COVID-19 ? Co w przypadku, gdy wniosek wpłynął po dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert? Czy ww. wniosek należy publikować na stronie

Czy zamawiający w trybie korekty oczywistej omyłki może uzupełnić nazwę oferowanej dostawy?

wymaganej szczepionki). Pozostałe kolumny z ceną jednostkową, VAT i wartością pakietu wykonawca uzupełnił. Czy możemy uznać, że popełnił oczywistą omyłkę pisarską? Czy wolno nam wezwać go do uzupełnienia nazwy szczepionki? Odpowiedź: W sytuacji, gdy zamawiający wymagał od wykonawcy podania w treści

Czy można złożyć odwołanie od unieważnienia postępowania z powodu braku środków w budżecie?

Pytanie: Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet zamawiającego. Postępowanie jest prowadzone powyżej progu unijnego . Czy na taką czynność wykonawcy przysługuje odwołanie, czy zamawiający może przed upływem 10 dni ogłosić kolejne postępowanie

Zamawiający powinien podać informacje o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do unieważnienia postępowania obligują zamawiającego wyłącznie następujące przesłanki: - w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu w  trybie podstawowym bez negocjacji zażądał od wykonawców, aby załączyli jako części ofert kosztorysy ofertowe. Przy tej wartości zamówienia nie występuje już procedura odwrócona . Wobec tego zamawiający musi zbadać wszystkie kosztorysy, a ich

Zamawiający nie powinien żądać listy osób pracujących dla wykonawcy wraz z ich uprawnieniami

Pytanie: Ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług leśnych. Czy zamawiający ma prawo żądać po wyborze oferty listy osób, przed podpisaniem umowy, które będą pracowały u wykonawcy lub jego podwykonawcy wraz z

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca nie ma obowiązku ich składać. Ustawodawca wprowadził powyższe rozwiązanie w celu ograniczenia ilości dokumentów, których zamawiający wykonawca składać, w sytuacji gdy nie ma takiej potrzeby, gdyż konieczne

WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może zostać przez zamawiającego ograniczone jedynie do przedstawicieli wykonawców, którzy złożyli oferty przetargowe. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym każdy zainteresowany może wziąć udział w otwarciu ofert

Zasady komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiający w każdym postępowaniu ma obowiązek określić, w jaki sposób będzie się komunikował z wykonawcami. Zgodnie z

Zamawiający nie może ograniczyć ilości polis jakie przedkłada wykonawca

spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może żądać opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Modyfikacja formularza ofertowego - jak ocenić ofertę złożoną na starym formularzu?

: W sytuacji, gdy po otwarciu ofert okaże się, że wykonawca nie uwzględnił modyfikacji dokonanych przez zamawiającego , istnieją instrumenty pozwalające na naprawienie takiej oferty. Należy bowiem założyć, że wykonawca składa ofertę, mając wolę ubiegania się o zamówienie zgodnie z wymaganiami

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

prowadzenia negocjacji określa zamawiający a wykonawcy, którzy złożyli oferty zobowiązani są przyjąć je do wiadomości przy czym ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom nie wzięcie udziału w negocjacjach. Z powodu nieprzystąpienia przez wykonawców do negocjacji ich oferty podstawowe nie mogą

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują  zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania

Co powinno zawierać odwołanie, które wykonawca przesyła zamawiającemu?

wystarczające do uznania, że Odwołujący wypełnił obowiązek przesłania kopii odwołania, ponieważ elementy w tym przepisie wskazane wyczerpują zawartość samego odwołania. Ponieważ to nie załączniki "tworzą" treść odwołania, a jedynie ich wykaz, to stwierdzić należy, że przesłanie Zamawiającemu kopii

Zamawiający nie może preferować lokalnych wykonawców

możliwość ubiegania się wspólnie o uzyskanie zamówienia publicznego jest prawem wykonawców, a nie ich obowiązkiem, tym samym zamawiający nie może tak skonstruować warunku, aby praktycznie nie istnieli wykonawcy, którzy mogą samodzielnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

Z jaką datą musi być wystawiona polisa OC potwierdzająca spełnianie warunków?

na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.") nie

Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

Technologii. Usługi Brokerów świadczone są bezpłatnie a wybór konkretnej platformy na której zamawiający będzie odbierał ustrukturyzowane faktury elektroniczne jest całkowicie dowolny i zależy od decyzji zamawiającego . Jednocześnie warto zauważyć, że wykonawca zamówienia publicznego nadal może

Jak przygotować się do pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku?

Pytanie: Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa Pzp a wraz z nią pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych – także tych o wartościach poniżej progów unijnych . Co zamawiający musi posiadać oprócz podpisu kwalifikowanego oraz konta w Biuletynie Zamówień

Wytyczne odnośnie ustalania warunków udziału w przetargu

Granicę dozwolonych działań zamawiającego w zakresie opisu warunków umożliwiających ubieganie się o dane zamówienie stanowią wspomniane wyżej zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności jako nadrzędne zasady wyznaczone Prawem zamówień

Czy wolno zobowiązać wykonawcę w umowie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

Pytanie:  Czy jako zamawiający mogę (i ewentualnie jak) przenieść w umowie na roboty budowlane obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie na wykonawcę ?  Odpowiedź:  Zamawiający jako inwestor w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego może zlecić wykonawcy uzyskanie pozwolenia

Różnice między budynkami użyteczności publicznej a zamieszkania zbiorowego w przetargach na roboty budowlane

powyższe wskazać należy na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 kwietnia 2019 r. sygn. akt: KIO 455/19 w którym: „w ocenie Izby z dokumentów przedłożonych na rozprawie jednoznacznie wynika, że zamiarem Zamawiającego było wyłonienie wykonawców posiadających doświadczenie w projektowaniu określonej

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

może być większy niż przychód ze świadczenia usług przez wykonawcę dzierżawionym sprzętem, a wpływ na to ma tylko zamawiający , ponieważ to on ustala nominalny poziom roboczogodzin zamawianego sprzętu i zapewnia front robót dla niego.  Czy taki sposób rozliczenia dzierżawy jest zgodny z

Wykonawca może poinformować zamawiającego o podejrzeniu podania nieprawdziwych informacji przez innego oferenta

zmuszenia zamawiającego do sprawdzenia złożonych oświadczeń? Czy ewentualnie przedstawiona sytuacja może stanowić zarzut odwołania? Odpowiedź Wykonawca może zawsze zawiadomić zamawiającego o wiadomych mu okolicznościach związanych z postępowaniem, np. o

Nieprawidłowości przy punktacji ofert na 2. i 3. miejscu nie mają znaczenia

, natomiast ofercie znajdującej się na drugim miejscu przypisano 85,556 pkt, a tej na trzecim - 85,557 pkt. Tymczasem powinno być odwrotnie. Zamawiający zauważył ten błąd dopiero przy zamieszczaniu na BZP informacji o udzieleniu zamówienia . Umowa została zawarta z wykonawcą , którego oferta uzyskała 100

Jak udostępniać informacje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu?

Pytanie: Firma nie brała udziału w postępowaniu o  zamówienie publiczne , ale wystąpiła z prośbą o udostępnienie ofert oraz wszelkiej korespondencji między zamawiającym a wykonawcami po wyborze oferty najkorzystniejszej . Czy należy udostępnić dokumenty w trybie

Czy zamawiający może dwa razy wezwać do uzupełnienia KRK?

Pytanie: W przetargu unijnym zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokument, ale okazało się, że KRK miało postać wizualizacji. Zamawiający zażądał dokumentów w prawidłowej formie, nie wnikając w ich treść. Po uzupełnieniu dokumentu w trakcie

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert[1]. Wzywając do udzielenia wyjaśnień od firmy, która złożyła ofertę przetargową zamawiający ma na celu np. poznanie powodów zamieszczenia zapisów oferty, uczynienie zapisów oferty

Dopuszczalne ograniczanie konkurencji poprzez warunki udziału w przetargu

zapewniony równy dostęp do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie, dokonywanie oceny warunków oraz ofert powinno następować wedle wcześniej sprecyzowanych i znanych wykonawcom kryteriów, na podstawie przedłożonych dokumentów, a nie wiedzy zamawiającego[1]. Powyższe stanowisko wyrażane w