zamawiającego obowiązku

Marek Okniński

Zamawiający nie ma obowiązku ustalania warunków udziału w przetargu

Zamawiający nie ma obowiązku ustalania warunków udziału w przetargu

Skoro określenie warunków udziału w postępowaniu jest prawem, a nie obowiązkiem zamawiającego, to nie można w drodze środków ochrony prawnej skutecznie domagać się ani formułowania przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w określonym zakresie, ani "zaostrzenia" warunków, które zamawiający określił.

RODO. Czy weryfikacja procesora jest obowiązkiem zamawiającego?

Weryfikacja procesora to niepopularny wymóg związany z zawieraniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ale pokazuje, że administrator spełnia jeden z ważniejszych wymogów, wynikających z przepisów RODO.

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym zakreślenia informacji, czy u zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy (odwrócony VAT). Jak w takim przypadku zamawiający ma dokonać badania i oceny ofert? Jak porównać oferty? Którą cenę należy uwzględnić - netto czy brutto?

Jakie są obowiązki zamawiającego w zakresie badania podwykonawców w ramach Pzp

Pytanie Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 5 ustawy Pzp nie jest zobowiązany (może ale nie musi) badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia z art. 108 i 109 ustawy Pzp. Nie chcę badać w tym zakresie podwykonawców. Czy jednak w

Obowiązek podatkowy zamawiającego

Obowiązek podatkowy zamawiającego

wykonawcy (jakiej treści) dotycząca podatku VAT w nawiązaniu do przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 i treści art. 91 ust. 3a drugie zdanie? Wynika z niego obowiązek informacyjny ciążący na wykonawcy w stosunku do zamawiającego odnośnie do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku od

Pomyłka w podaniu informacji o obowiązku podatkowym po stronie zamawiającego - czy wolno poprawić ofertę?

Pomyłka w podaniu informacji o obowiązku podatkowym po stronie zamawiającego - czy wolno poprawić ofertę?

Pytanie: Wykonawca zaznaczył w ofercie, że złożona oferta „będzie" (poprzez skreślenie słów „nie będzie") prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego , o którym mowa w art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku powstania obowiązku podatkowego składający ofertę

Podział Zamówień Publicznych na części: Obowiązki i zasady dla zamawiającego

Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części. Dokumenty zamówienia a dokumentacja postępowania: definicje i różnice Wobec powyższego jeżeli zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części to dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie

Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej [2] ugruntowuje się pogląd, zgodnie z którym zobowiązanie wykonawcy do wykonania, w imieniu zamawiającego obowiązku informacyjnego wobec osób, kierowanych przez niego do realizacji zamówienia publicznego, nie narusza przepisów ustawy Prawo zamówień

KIO potwierdza brak obowiązku zamawiającego udzielania odpowiedzi na wszystkie otrzymane w trakcie przetargu pytania

KIO potwierdza brak obowiązku zamawiającego udzielania odpowiedzi na wszystkie otrzymane w trakcie przetargu pytania

zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, miał obowiązek udzielenia odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Ponieważ termin składania ofert wyznaczono na 2 sierpnia 2021 r., to

KIO potwierdza brak obowiązku zamawiającego udzielania odpowiedzi na wszystkie otrzymane w trakcie przetargu pytania

KIO potwierdza brak obowiązku zamawiającego udzielania odpowiedzi na wszystkie otrzymane w trakcie przetargu pytania

. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, miał obowiązek udzielenia odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Ponieważ termin składania ofert wyznaczono na 2 sierpnia 2021 r., to zamawiający miał obowiązek

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

? Odpowiedź: Względy ekonomiczne oraz techniczne mogą być podstawą do niedokonania podziału zamówienia na części. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części. Zamówienia częściowe Przy tym wskazania wymaga art. 91 ust. 1

Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

zarówno ustawa o dostępie do informacji publicznej jak i przepisy Prawa zamówień publicznych nie nakładają na zamawiających takiego obowiązku. Zakres informacji publicznej wynikający z obowiązujących przepisów odnosi się do dokumentów już wytworzonych. Zasada jawności nie odnosi się do zobowiązania

Zamawiający może zastrzec obowiązek wykonania kluczowych części zamówienia tylko przez wykonawcę

Pytanie Czy zamawiający może zastrzec w siwz obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę całości zamówienia na roboty budowlane, usługi lub dostawy? Odpowiedź W art. 36a ust. 2 ustawy Prawo

Czy w procedurze odwróconej do JEDZ trzeba zażądać oświadczenia o aktualności informacji?

Czy w procedurze odwróconej do JEDZ trzeba zażądać oświadczenia o aktualności informacji?

Pytanie: Czy w przypadku zastosowania procedury odwróconej w postępowaniu przekraczającym progi unijne i żądania JEDZ na wezwanie zamawiającego, zamawiający ma obowiązek żądać i wymagać obok JEDZ, oświadczenia o aktualności informacji zawartych w JEDZ, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt

Czy zamawiający sektorowy ma obowiązek prowadzić elektroniczne postępowania poniżej progów unijnych?

Czy zamawiający sektorowy ma obowiązek prowadzić elektroniczne postępowania poniżej progów unijnych?

Pytanie: Czy jako zamawiający sektorowy (nie udzielamy zamówień powyżej progów 5.548.000 euro i 443.000 euro ) musimy wprowadzić elektronizację zamówień? Jeśli tak, to czy mamy obowiązek korzystać z platformy komercyjnej czy z mini Portalu? Czy musimy stosować przepisy o elektronicznym

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zamówienia na usługi Obowiązek zatrudnienia Z treści przytoczonej regulacji, w sposób jasny wynika, że zamawiający nie musi określać wymogu dotyczącego obowiązku

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

ofertę? Czy też 0 ofert? Odpowiedź W przedmiotowym przypadku należy wpisać "0". W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert. Chodzi tu o informację wyłącznie o

Kiedy zamawiający sektorowy musi przygotować analizę potrzeb i wymagań?

: Podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Pzp na podstawie jej art. 4 pkt 3, udzielając zamówienia sektorowego, nie jest zobligowany sporządzać analizę potrzeb i wymagań. Obowiązek analizy potrzeb i wymagań dotyczy zamawiających publicznych, których definiuje art. 4 ustawy Pzp. Do

Otwarcie ofert online w powodu pandemii - obowiązek czy uprawnienie zamawiającego?

Otwarcie ofert online w powodu pandemii - obowiązek czy uprawnienie zamawiającego?

informację o otwarciu ofert online? Odpowiedź: Przeprowadzenie otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej koronawirusa nie jest, w mojej ocenie, obowiązkowe. Zamawiający może dokonać tradycyjnego jawnego otwarcia ofert (planowanego na 24 kwietnia 2020 r.).  Zgodnie z art

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

(np. poprawiam wszystkie oczywiste omyłki, wyjaśniam rażąco niską cenę itd.)? Czy w przypadku procedury odwróconej po prostu od razu odrzucam ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ? Odpowiedź: Zamawiający

Czy w toku kontroli UZP należy przekazać do urzędu także dokumenty z tajemnicą przedsiębiorstwa?

Czy w toku kontroli UZP należy przekazać do urzędu także dokumenty z tajemnicą przedsiębiorstwa?

: Zamawiający ma obowiązek przekazać do Urzędu Zamówień Publicznych w toku trwającej kontroli pełną wymaganą dokumentację, także tę objętą tajemnicą przedsiębiorstwa . Dopiero dysponując kompletną dokumentację UZP jest w stanie przeprowadzić czynności kontrolne. Zastrzeżenie informacji jako tajnych ma na celu

Podział zamówienia na części to indywidualna decyzja zamawiającego

Podział zamówienia na części to indywidualna decyzja zamawiającego

unijnych. Odpowiedź: Podział zamówienia na części jest uprawnieniem zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. Decyzja w tej mierze leży w gestii zamawiającego i nie może zostać zakwestionowana przez zewnętrzne podmioty. Zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający może: udzielić zamówienia w

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

W przypadku, gdy wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej na prośbę zamawiającego

). Niezłożenie oferty dodatkowej Z powyższego przepisu wynika dla zamawiającego obowiązek wystąpienia do wykonawców o złożenie oferty dodatkowej. Jednakże nie wynika z tego obowiązek wykonawcy do jej złożenia. Może zatem wystąpić sytuacja, gdy jeden lub obaj wykonawcy nie złożą oferty

Czy zamawiający musi podpisywać przygotowywane dokumenty podpisem elektronicznym?

korzysta zamawiający? Czy fakt, że te dokumenty tam się znajdą jest wystarczającym potwierdzeniem woli zamawiającego i wystarczy własnoręczny podpis na ich wersji papierowej? Odpowiedź: Ustawa Pzp nie przewiduje dla zamawiającego obowiązku podpisywania podpisem elektronicznym dokumentów umieszczanych na

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

Pytanie: Czy zamawiający zgodnie z nową ustawą Pzp będzie zobowiązany do opisywania faktur pod względem zastosowanej procedury? Dotychczas dział zamówień publicznych opisywał  każdą fakturę, np. „zastosowano ustawę Pzp na podstawie art. 39” lub „zamówienie nie podlega

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

dotyczących treści postanowień projektowanych umów. Z uwagi na powyższe zmiany wprowadzone przez ustawodawcę będą miały istotne znaczenie również dla samych zamawiających. Zamawiający nie będą już upoważnieni do swobodnego ustalania znacznej większości postanowień umownych. Obowiązkiem zamawiających będzie

Zamawiający nie ma obowiązku ponownego wysłania dokumentu gwarancji

W opisanym przypadku należy dokonać zwrotu wadium. Obowiązek ten wynika z art. 46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zwrotu wadium wszystkim wykonawcom (z wyjątkiem wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą

Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień

Prawo zamówień publicznych). Zatem zdawkowe wyjaśnienia w rodzaju: „Jak zapisano w SWZ", „Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ", „Zgodnie z SWZ", uznać należy za niewyczerpujące obowiązków nałożonych na zamawiających postanowieniami Prawa zamówień publicznych. Autor: Marek

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

ofertowych, jakie złożyli wykonawcy, jeżeli z zapisów SWZ wynika, że stanowią one część oferty. W świetle ustawy Pzp korekta omyłek rachunkowych jest obowiązkiem zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek wskazać w SWZ sposób obliczenia ceny. W przypadku robót budowlanych jedną z 

Czy należy wykazać w sprawozdaniu zamówienie, które powierzono centralnemu zamawiającemu?

Pytanie: Czy w rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić zamówienie na dostawę energii elektrycznej, jeśli umowa została podpisana z centralnym zamawiającym , który działa na rzecz naszej spółki? Wartość zamówienia przekracza 800.000 zł . Odpowiedź: W opisanym przypadku to centralny zamawiający

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Powyższy obowiązek został nałożony na  Zamawiającego  w związku z art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 76 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE. Zgodnie z wskazanymi przepisami dyrektyw UE, jeżeli informacje lub dokumentacja, które mają

Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek w ofercie

cenotwórczych: - WIBOR na dzień 20.04.2015 r., - marżę banku w %, - prowizję %. Zamawiający otrzymał cztery oferty, w tym dwie o najniższej cenie przy tych samych wskaźnikach cenotwórczych

Czy zamawiający ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podpisów na ofercie w procedurze odwróconej?

prawa, nie przedkładając jednocześnie JEDZ (procedura odwrócona). Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować reprezentacji wykonawcy , bo bank nie podlega rejestracji w KRS. Do oferty dołączono pełnomocnictwa dla podpisujących ją osób, natomiast zamawiający nie wie, czy pełnomocnictwa podpisały

Czy wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zawsze jest obowiązkiem zamawiającego?

? Odpowiedź Zobowiązany jesteś wezwać wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do uzupełnienia błędnie złożonego wykazu wykonanych dostaw (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). Wyjaśnienie Jako zamawiający dokonujesz oceny spełniania warunków

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Powyższy obowiązek został nałożony na Zamawiającego w związku z art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 76 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE. Zgodnie z wskazanymi przepisami dyrektyw UE, jeżeli informacje lub dokumentacja, które mają zostać złożone przez

Kiedy podwykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu?

;przypadku podstaw wykluczenia jest to obligatoryjne. A jak będzie w odniesieniu do spełnienia warunków udziału w postępowaniu? Które podmioty muszą złożyć wskazane oświadczenie? Odpowiedź: Obowiązek składania oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp odnoszącego się do

Doświadczenie osób jako kryterium oceny - czy można zastosować ograniczenie czasowe?

ograniczenie czasowe, tak jak przy warunku udziału w postępowaniu tzn. wykazywana usługa powinna być wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert? Odpowiedź: Zamawiający nie ma obowiązku ograniczenia okresu doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, który będzie brał

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

dostarczanego produktu – zamawiający ma obowiązek stosować przepisy ustawy Pzp dotyczące jedynie dostaw. Nie znajdują w tym przypadku zastosowania obowiązki określone w art. 464 ustawy Pzp.  Zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy Pzp, mówiąc o dostawach należy przez to rozumieć nabywanie produktów, które

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

też obie gminy X i Y w sprawozdaniu wykazują kwotę po 100.000 zł ? Odpowiedź: W przedstawionych w pytaniu okolicznościach obowiązek sprawozdawczy ciąży na zamawiającym , który przeprowadził postępowanie i doprowadził do podpisania umowy. Ten zamawiający wykazuje w sprawozdaniu całą wartość umowy

Nie trzeba wzywać do poprawienia JEDZ w zakresie niewymaganych a podanych przez wykonawcę informacji

;wypełnionej części V JEDZ? Odpowiedź: W opisanej w pytaniu sytuacji zamawiający bada JEDZ jedynie w wymaganym przez siebie zakresie, tzn. ogranicza się do badania sekcji „α”. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek przedłożyć oświadczenie w zakresie wskazanym

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

przeładunkowych na placach składowych i nie ma możliwości świadczyć nimi innych usług lub wykorzystać ich w inny sposób przez dzierżawcę (lokomotywy wąskotorowe, suwnice, żurawie wieżowe, torowisko)?  Odpowiedź:  Moim zdaniem postępowanie zamawiającego jest nieuprawnione. Obowiązki nałożone na

Jak policzyć termin na zadawanie pytań do SWZ w procedurze podstawowej bez negocjacji?

2021 r., ewentualne pytanie musi wpłynąć do zamawiającego najpóźniej do 11 marca 2021 r., aby zaistniał obowiązek odpowiedzi na nie. Jeżeli pytanie wpłynie 11 marca 2021 r., wówczas zamawiający powinien przedłużyć termin składania ofert o odpowiednia liczbę dni – w zależności od tego kiedy

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Pytanie: Czy mogę przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego , mimo, że szacowana wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro ? Reprezentuję jednostkę sektora finansów publicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie powinien stosować ustawy Pzp do zamówień , które są wyłączone

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

; muszę przedłużyć termin składania ofert, mimo że od przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do pierwotnego terminu składania ofert pozostało więcej niż 15 dni (dokładnie 26 dni)? Odpowiedź: Moim zdaniem w opisanej sytuacji zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

na obowiązki zamawiającego w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zapisy umowy związane z fakturowaniem elektronicznym mają dobrowolny i porządkujący charakter. Ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach

Błędne przepisanie ceny z opisu oferowanej usługi do formularza ofertowego to omyłka pisarska

oferty z siwz , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Artykuł 87 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje na obowiązek zamawiającego , nie zaś na jego uprawnienie. Jeżeli zatem zajdą okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp , zamawiający będzie zobowiązany dokonać stosownych poprawek

Czy sprawozdanie za 2020 rok powinno uwzględniać umowy zlecenia?

wykazać takie umowy? Jeżeli tak, to jaką ich wartość? Odpowiedź: Zamawiający sektorowy ma obowiązek uwzględnić w sprawozdaniu rocznym za 2020 rok przekazywanym prezesowi UZP, także informacje dotyczące udzielonych zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych , w tym również wartość umów

Podział zamówień publicznych na części: klucz do uczciwej konkurencji i korzyści finansowych

Powyższe wynika z dyspozycji art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który obliguje zamawiającego do wskazania w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części. Ostateczna decyzja dotycząca podziału zamówienia na części należy do wyłącznej decyzji zamawiającego

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Art. 26 ust. 6 ustawy Pzp , zwalnia zatem wykonawcę z obowiązku przedłożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów lub oświadczeń, będących w dyspozycji zamawiającego lub takich

Czy o mechanizmie podzielonej płatności trzeba napisać w siwz lub wzorze umowy?

wywodzić, że wszystkie obowiązki i regulacje dotyczące tej kwestii wynikają z powszechnie obowiązującego prawa i nie trzeba ich szeroko opisywać w siwz ? Odpowiedź: Obowiązki spoczywające na zamawiającym w związku z regulacjami zawartymi w aktach prawa powszechnie obowiązującego nie wymagają ich

Czy zamawiający musi umieścić swój podpis elektroniczny na dokumentach przekazywanych przez platformę zakupową?

kopii zobowiązania podmiotu trzeciego dokonuje ten podmiot. Zamawiający nie ma obowiązku podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentów zamieszczanych na platformie zakupowej czy innych przesyłanych do wykonawców. Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie

Rażąco niska cena - wyjaśnienia wykonawcy i odstąpienie zamawiającego od wezwania

był podstawą wartości szacunkowej zamówienia i na tej podstawie odstąpić od wezwania wyjaśnień? Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu można rozważyć odstąpienie od procedury badania rażąco niskiej ceny. Artykuł 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający ma obowiązek zwrócić się o

Obowiązek podatkowy w postępowaniach przetargowych

Złożenie oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług rodzi po stronie wykonawcy obowiązek informacyjny, którego naruszenie może skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

zamawiającego ocena ofert w nowym reżimie formalno–prawnym może, w zakresie wyjaśniania treści oferty, opierać się dotychczas wypracowanym dorobku orzeczniczym. Wskazać należy, że obowiązek wyjaśnienia przez Zamawiającego treści oferty materializuje się wówczas, gdy zaistnieją wątpliwości, co do jej

Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

warunków społeczno-gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19, która wpłynęła negatywnie na możliwość wykonania obowiązków wynikających za zawartej umowy – w tym umowy zawartej po ogłoszeniu stanu epidemii. Niestety w praktyce realizacji umów o wykonanie zamówienia publicznego część zamawiających nie

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

. Zamawiający nie ma ustawowego obowiązku publikacji takiego ogłoszenia. Sam zatem decyduje, czy chce skorzystać ze zwiększonej ochrony prawnej przed unieważnieniem zawartej umowy oraz z krótszych terminów na wniesienie odwołania. Natomiast w przypadku udzielenia zamówienia istnieje obowiązek

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Pytanie: Spoglądając na strony innych zamawiających zauważyłam, że bardzo często nie są tam zamieszczane ogłoszenia o udzieleniu zamówień. Czy takie ogłoszenia są obowiązkowe? Odpowiedź: Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Jak dokumentować szacowanie na podstawie rozmowy telefonicznej zgodnie z przepisami RODO?

Pytanie:  Jak w przypadku szacowania na podstawie rozmowy telefonicznej lub rozeznania cen artykułów spożywczych w kilku sklepach udokumentować wykazać, że został spełniony obowiązek informacyjny wynikający z RODO?  Odpowiedź:  Jeżeli zamawiający przetwarza dane osobowe wykonawców

Zasady korekty ofert - zmiana cen w formularzu ofertowym

Pytanie: Wykonawca w postępowaniu na usługę sprzątania mylnie wpisał wartość zamówienia za 2 zadania częściowe w formularzu oferty, o czym samodzielnie poinformował zamawiającego (w wyniku wezwania do uzasadnienia rażąco niskiej ceny

Stawka VAT w formularzu ofertowym

Sąd Najwyższy wskazał, że obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie oceny poprawności przedstawionych przez wykonawców cen w zakresie zastosowania stawki VAT. O porównywalności ofert, w zakresie zaproponowanej ceny można bowiem mówić dopiero wówczas, gdy określone w ofertach ceny, mające być

Wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę nie zawsze jest obowiązkowy

;? Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Odpowiedź Jeśli charakter czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia odpowiada definicji pracy określonej w Kodeksie pracy, zamawiający ma obowiązek

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

;wyboru ofert nie naruszają ustawy Pzp . A zatem przede wszystkim stwierdzone zaniechanie musi naruszać przepisy ustawy Pzp. Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie

Doświadczenie podmiotu trzeciego

trzeciego? Co w sytuacji gdy zamawiający wymaga referencji dotyczącej powiedzmy 30.000 m2 zrealizowanej nawierzchni i zastrzega w siwz obowiązek wykonania jej samodzielnie przez wykonawcę ? Czy w tym przypadku możemy powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, wskazując jego udział jako podwykonawcy w

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybach konkurencyjnych zamieszcza się: bez względu na wartość zamówienia - zawsze na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej, w zależności od wartości zamówienia - w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) lub w

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

więcej niż 20% wartości zamówienia . Natomiast skorzystanie z regulacji uprawniającej do skrócenia terminu z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp jest uzasadnione wówczas, gdy na zamawiającym ciąży obowiązek ochrony jakiegoś interesu, który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający

Zasada uczciwej konkurencji a autoryzowane przedstawicielstwo firmy

ust. 1 ustawy Pzp obowiązkiem zamawiającego jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości

Kiedy trzeba opublikować ogłoszenie o zmianie umowy?

mieszkalnym 8% zaś na gospodarczym lub gruncie 23%). W trakcie realizacji umowy zawarto aneks w związku ze zmianą lokalizacji montażu. Czy zamawiający ma obowiązek publikacji zmiany ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 144 ust. 1c czy jest to jego uprawienie, ponieważ dokonał zmiany zgodnie z art. 144

Mechanizm podzielonej płatności w postępowaniach wszczętych przed 1 listopada 2019 r. i trwających po tym dniu

Pytanie: Postępowanie wszczęto przed 1 listopada 2019 r. Termin składania ofert był wyznaczony na 13 listopada 2019 r. W siwz znajdowało się oświadczenie o treści: „Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

ma obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25

Połączenie wykonawców startujących w tym samym przetargu

podkreślił, że zasada równego traktowania oraz obowiązek przejrzystości oznaczają między innymi, że oferenci powinni być traktowani jednakowo zarówno na etapie przygotowywania przez nich ofert , jak i na etapie oceny tych ofert przez instytucję zamawiającą , i że owe zasada i obowiązek stanowią podwalinę

Dokumenty rejestrowe od zagranicznych wykonawców

. poz. 352)". Jeśli dobrze rozumiem obowiązek uzyskania takich dokumentów jak odpisy czy zaświadczenia z KRS/CEIDG spoczywa teraz na zamawiającym. Jak sprawa wygląda, jeśli chodzi o wykonawcę zagranicznego? Czy w formularzu oferty powinna znaleźć się informacja nt

Stawki VAT w zamówieniach publicznych

opinię urzędów skarbowych na terenie woj. mazowieckiego, gdzie ma siedzibę zamawiający ? Znowelizowana ustawa Pzp Ustawa Prawo zamówień publicznych Odpowiedź: Zamawiający ma obowiązek porównywania w

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

zamawiającemu kopii umów o pracę oraz zakresów obowiązków osób zatrudnionych u wykonawcy jest równoznaczne z udostępnieniem szerokiego zakresu danych osobowych, które nie są zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia na

Oczywista omyłka rachunkowa

? Odpowiedź: W mojej ocenie w opisanej sytuacji mamy do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową. Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i uwzględnić konsekwencje

Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych *1  wprowadziła między innymi nowy obowiązek dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej W

Łączne szacowanie wartości zamówień

zamówień publicznych dotyczących obsługi bankowej i udzielenia kredytu długoterminowego. Obowiązek łącznego szacowania wartości zamówień ciąży na zamawiającym wówczas, gdy zamówienia charakteryzuje tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa

Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Realizując powyższy obowiązek *1 w większości przetargów zamawiający przedstawia wzór umowy. Jak wykazuje praktyka udzielania zamówień publicznych niejednokrotnie występują sytuacje w których przedstawione przez zamawiającego wymogi dotyczące treści przyszłej umowy naruszają

Weryfikacja podpisu na ofercie przetargowej

. też wyrok KIO z 20 marca 2015 r., KIO 438/15 wskazujący na to jako oczywistą ogólną zasadę). Zamawiający zawsze zatem sprawdza, czy osoba lub osoby podpisujące ofertę są do tego umocowane. Informacje zawarte w KRS lub CEiDG dotyczące wykonawcy zamawiający może uzyskać

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

pierwszego zamówienia, nie mieliśmy formalnego planu zakupowego na kolejne pojazdy a nowe inwestycje są wynikiem obecnej korzystnej sytuacji finansowej zamawiającego . Czy w celu prawidłowego ustalenia wartości i trybu udzielenia kolejnego zamówienia należy wziąć pod uwagę te dotychczas udzielone? Jeśli

Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

na uwadze wyżej wskazany obowiązek warto jednak pamiętać o możliwości odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert. Ustawa Prawo zamówień publicznych (w art. 10c ust. 1) określa katalog sytuacji, które uprawniają zamawiającego od odstąpienia od określania

Wykonawca musi udowodnić, że cena jego oferty nie jest rażąco niska

wiarygodna, to zamawiający ma obowiązek, działając na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, odrzucić jego ofertę. Uzasadnienie niskiej ceny Przy ocenie złożonych wyjaśnień należy brać pod uwagę obiektywne czynniki, które miały wpływ na kalkulację ceny w

Raz odtajnione dokumenty wykonawcy nie mogą zostać ponownie uznane za niejawne

konsorcjum (pomimo nie wymagania jej złożenia) - w świetle przepisów obowiązujących przed nowelizacją ustawy Pzp - nie zwalnia zamawiającego z obowiązku zbadania skuteczności oraz zasadności takiego zastrzeżenia. Umowa taka staje się bowiem częścią dokumentacji postępowania (nie usuwa się jej z tego powodu

Po poprawieniu omyłki rachunkowej oferta spadła na 2 pozycję - kto wygra przetarg?

przypadku poprawienie omyłki było obowiązkiem zamawiającego, dlatego ocena punktowa Twojej oferty musi zostać dokonana na podstawie ceny uwzględniającej konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. W trakcie oceny i badania złożonych ofert zamawiający jest zobowiązany do poprawy w ofercie

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na zamawiającego (w art. 93 ust. 3 tej ustawy) obowiązek przekazania wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informacji o jego unieważnieniu. Zamawiający zobowiązany jest do podania

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

obowiązek oszacować wartość zamówienia. Obowiązek ten wynika z treści art. 32-34 ustawy Prawo zamówień publicznych. Co więcej, ustawodawca zobligował zamawiającego, aby szacunki były aktualne i dla zamówień na usługi nie mogą one zostać dokonane wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych obejmuje również zamawiających, którzy w 2014 r. udzielali wyłącznie zamówień o wartości do 30.000. Nie są objęte obowiązkiem sprawozdawczym zamówienia, które zamawiający udzielił na podstawie wyłączeń z art. 4 pkt 8a, z art. 4 pkt 8b i z art. 4 pkt 8c ustawy PZP

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

natomiast wartość szacunkowa kolejnych udzielanych zamówień uzupełniających przekroczy próg 30 000 euro , obowiązkiem zamawiającego będzie udokumentowanie przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki zgodnie z wymogami ustawowymi, tj. w szczególności sporządzenie protokołu (notatki urzędowej) z

Co zrobić w sytuacji, gdy wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie załączył wykazu robót?

Pytanie Czy jeżeli do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawca nie załączył wymaganego wykazu robót lub załączył wykaz niespełniający wymagań zamawiającego, to należy wezwać go do uzupełniania na podstawie art. 26 ust. 3

JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę

Wykonawca wezwany zobowiązany jest w wyznaczonym przez zamawiającego terminie uzupełnić (lub złożyć nowy) formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wynikającym z wymogów zamawiającego wskazanych w wezwaniu. JEDZ - brak uzupełnienia Konsekwencją nieuzupełnienia

Różne stawki VAT w ofertach przetargowych - zwróć się do wykonawców o wyjaśnienie

Zasadne jest zwrócenie się w przedmiotowym przypadku do wykonawcy o wyjaśnienia w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy wykonywaniu przez zamawiającego obowiązku zbadania, czy oferty wykonawców nie zawierają błędów, ocenie powinno podlegać także przyjęcie przez wykonawcę

Kopie odwołania można przesłać do zamawiającego nawet po jego godzinach pracy

. Najprawdopodobniej miałeś na myśli kopię takiego odwołania. Odwołujący ma obowiązek przesłać kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Istnieje domniemanie, że zamawiający

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

? Odpowiedź Udzielenie zamówienia uzupełniającego w powyższej sytuacji uzależnione jest od wykazania przez zamawiającego dodatkowej przesłanki dotyczącej niekompatybilności technicznej lub nieproporcjonalnie dużych trudności technicznych w użytkowaniu i dozorze, jakie nastąpiłyby w

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 13 grudnia 2013 r. rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz

Czy brak informacji o rękojmi może spowodować odrzucenie oferty?

Pytanie Czy mogę odrzucić ofertę z powodu braku wpisu o złożonej rękojmi? Kryteria oceny ofert to 90% cena i 10 % rękojmia. Czy po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych mam obowiązek wezwać wykonawcę w celu uzupełnienia dokumentów

Publikacja ogłoszenia o przetargu

Ustawa Pzp obliguje zamawiającego aby ogłoszenia o przetargu zamieszczał między innymi miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie. Przyjęło się, że wskazane wymogi spełniane są przez tablice ogłoszeń. Jednak w świetle obowiązujących przepisów. zamawiający może umieszczać

Treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową o zamówienie

obowiązki gwarancyjne zgodnie z postanowieniami umowy i zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz regulacjami kodeksu cywilnego. Wszelkie ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z racji gwarancji lub rękojmi, powinny być znane zamawiającemu i wykonawcy przed zawarciem umowy

Zamawiający może przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

newsletter! Termin na uzupełnienie pozostaje w dyspozycji zamawiającego i dopóki go nie zmieni, wykonawca ma obowiązek przestrzegania terminu. Jeżeli go nie zachowa musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami swojego zaniechania. Milczenie zamawiającego nie może być potraktowane

Osoba fizyczna składając ofertę musi przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Jeżeli zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) to obowiązek przedłożenia oczekiwanego dokumentu dotyczy również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W odniesieniu do wymogów