zamawiającego informację

Pomyłka w podaniu informacji o obowiązku podatkowym po stronie zamawiającego - czy wolno poprawić ofertę?

Zamawiający powinien poprawić stwierdzoną niezgodność tj. błędne oświadczenie wykonawcy jako omyłkę pisarską na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

Czy zamawiający musi udostępniać dokumenty dotyczące szacowania zamówienia, traktując je jak informację publiczną?

Co do zasady zamawiający jest zobowiązany do tego, by dysponować dowodami szacowania wartości zamówienia.

Czy w procedurze odwróconej do JEDZ trzeba zażądać oświadczenia o aktualności informacji?

Czy w procedurze odwróconej do JEDZ trzeba zażądać oświadczenia o aktualności informacji?

Pytanie: Czy w przypadku zastosowania procedury odwróconej w postępowaniu przekraczającym progi unijne i żądania JEDZ na wezwanie zamawiającego, zamawiający ma obowiązek żądać i wymagać obok JEDZ, oświadczenia o aktualności informacji zawartych w JEDZ, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z zaistnieniem wyżej wskazanych okoliczności, zamawiający ma prawo wymagać od wykonawców przedłożenia wraz z ofertą między innymi: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji

Czy możliwe są negocjacje z jednym wykonawcą w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy Pzp?

Czy możliwe są negocjacje z jednym wykonawcą w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy Pzp?

informacje zawarte w ofercie przy uwzględnieniu zmian wynikających z treści oferty dodatkowej. Zamawiający może zaprosić wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu, a jeżeli zamawiający ustalił kryteria kwalifikacji, zaproszenie

Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

odmiennej od zamawiającego oceny uzasadnienia zastrzeżenia. Wykonawca powinien zwrócić uwagę na zastrzeżenie konkretnych, zindywidualizowanych informacji (np. wyłącznie określonych danych liczbowych). Praktyka polegająca na zastrzeganiu jako tajemnicy przedsiębiorstwa całej treści wyjaśnień ceny, całej

Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert?

Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert?

Pytanie: Czy dokumenty składane przez wykonawcę zawierające informacje, na podstawie których zamawiający przyznaje punkty w kryteriach pozacenowych, są przedmiotowymi środkami dowodowymi w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 pkt 20 ustawy Pzp i należy je w ten sposób określać w SWZ ? Chodzi

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

nieprawdziwych informacji w ofercie Obowiązek sprawozdawczy po stronie Centrum Usług Wspólnych Zarządzenie Nr 16 Prezesa Rady Ministrów z 30 marca 2011 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o

WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

, które powinno nastąpić bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Zamawiający nie może również wymagać od uczestników otwarcia ofert okazywania pełnomocnictw, upoważnień itp. WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert - POBIERZ Dodatkową czynnością związaną z publicznym

Przedłużenie terminu składania ofert przy braku terminowej odpowiedzi na pytania do SWZ?

Przedłużenie terminu składania ofert przy braku terminowej odpowiedzi na pytania do SWZ?

Urzędowym zamieścić taką informację na stronie zmawiającego? Czy musi czekać do dnia publikacji lub upływu 48 godzin od tej daty? Odpowiedź: W mojej ocenie zamawiający powinien wydłużyć termin składania ofert o co najmniej tyle dni, ile spóźnił się z udzieleniem odpowiedzi. Choć nie zostało

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Pytanie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych należy zamieścić informację o zamiarze zawarcia umowy z jedynym dostawcą wody w mieście przed zastosowaniem trybu z wolnej ręki? Odpowiedź Ogłoszenie o

Wykonawca może poinformować zamawiającego o podejrzeniu podania nieprawdziwych informacji przez innego oferenta

podaniu przez konkurenta nieprawdziwych informacjach (złożeniu nieprawdziwych oświadczeń). Takie "nieformalne" zawiadomienie nie zmusza jednak zamawiającego do podjęcia odpowiednich działań, choć zasadne jest, aby tak się stało w imię prawidłowego toku procedowania. Musi przecież zawiadomienie

Kto w praktyce wypełni sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w ubiegłym roku?

Kto w praktyce wypełni sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w ubiegłym roku?

o udzielonych zamówieniach będzie konieczne, jeżeli ziszczą się przesłanki omówione w wyjaśnieniu. Podstawą omawianej sprawozdawczości jest art. 98 ustawy Pzp , który zobowiązuje zamawiających do podawania stosownych informacji w zakresie udzielonych zamówień . Obowiązek sporządzania

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Pytanie Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym zakreślenia informacji, czy u zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy (odwrócony VAT). Wszyscy zakreślili, że VAT

Donos konkurencji. Jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Donos konkurencji. Jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

posiada wysokie zadłużenie oraz informacje o nienależytym wykonaniu usług u innych zamawiających. Co powinien w tej sytuacji zrobić zamawiający ? Odpowiedź: Jeśli w ocenie zamawiającego informacje uzyskane od

Dialog techniczny

Dialog techniczny

udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. Dialog techniczny to nie tylko sposób uzyskania informacji lub doradztwa, ale skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek określonych usług, dostaw lub

Czy sprawozdanie za 2020 rok powinno uwzględniać umowy zlecenia?

Czy sprawozdanie za 2020 rok powinno uwzględniać umowy zlecenia?

wykazać takie umowy? Jeżeli tak, to jaką ich wartość? Odpowiedź: Zamawiający sektorowy ma obowiązek uwzględnić w sprawozdaniu rocznym za 2020 rok przekazywanym prezesowi UZP, także informacje dotyczące udzielonych zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych , w tym również wartość umów

Nierealny termin rozpoczęcia robót wskazany w siwz - co teraz?

Nierealny termin rozpoczęcia robót wskazany w siwz - co teraz?

Pytanie: Zamawiający ogłaszając przetarg na roboty budowlane, zawarł w siwz informacje: „ Zamawiający przewiduje rozpoczęcie robót na 2 listopada 2018 r.”. Po otwarciu ofert w trakcie ich oceny i badania terminy zaczęły się wydłużać (wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów w

Czy brak sekcji V w JEDZ należy uzupełnić?

Czy brak sekcji V w JEDZ należy uzupełnić?

? Odpowiedź: W dokumencie JEDZ Część V „Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów” jest niewidoczna, ponieważ w Części I „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego ” − w punkcie &bdquo

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

zakresie wzorów dokumentów, które wykonawca ma wypełnić i złożyć z ofertą, stanowią wskazówkę dla potencjalnych oferentów co do informacji, które zamawiający chce uzyskać. Przedmiotem badania i oceny ofert jest zatem treść złożonych ofert, a nie ich forma. Oferta ma zawierać wszystkie informacje, których

Zamawiający powinien podać informacje o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do unieważnienia postępowania obligują zamawiającego wyłącznie następujące przesłanki: - w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o

Zasady udostępniania poufnych części dokumentacji przetargowej

Zasady udostępniania poufnych części dokumentacji przetargowej

sytuacji gdy art. 42 ust. 2 został uchylony? Odpowiedź: Zamawiający może nie udostępnić na stronie internetowej części siwz, jeżeli uzna, że jest to niezbędne w celu ochrony poufnych informacji. Udostępnianie

Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

twierdzeniem, iż uwzględnienie w sporządzanej przez wykonawców kalkulacji, przekazywania tym samym osobom, obok własnej informacji, także informacji według wzoru opracowanego przez zamawiającego, skutkuje nieporównywalnością ofert. Każdy z wykonawców, na takich samych zasadach, winien bowiem dokonać kalkulacji

Nowelizacja Pzp - informacja z otwarcia ofert

Mając na względzie zarówno usprawnienie obiegu informacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą jak również odformalizowanie procedur udzielania zamówień publicznych Ustawodawca zmienił zasady upubliczniania informacji podawanych przez zamawiającego podczas publicznego otwarcia

Jak dokumentować szacowanie na podstawie rozmowy telefonicznej zgodnie z przepisami RODO?

Pytanie:  Jak w przypadku szacowania na podstawie rozmowy telefonicznej lub rozeznania cen artykułów spożywczych w kilku sklepach udokumentować wykazać, że został spełniony obowiązek informacyjny wynikający z RODO?  Odpowiedź:  Jeżeli zamawiający przetwarza dane osobowe wykonawców

Zakaz udostępniania informacji przetargowych

zamawiającego zastrzeżone przez wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa , uzasadnione jest ich odtajnienie (uznanie za jawne). Podstawę prawną tej czynności stanowią: - art. 8 ust. 1 ustawy Pzp statuujący zasadę jawności postępowania o udzielenie zamówienia (z

Kiedy poinformować na stronie WWW o wyborze oferty w postępowaniu?

: W pierwszej kolejności zamawiający dokonuje wyboru oferty i wszelkich czynności, które są niezbędne do tego by dokonać wyboru. Dopiero potem publikuje stosowne informacje na stronie WWW. Należy rozróżnić proces faktycznej oceny ofert od formalnej czynności w postępowaniu o

Ogłoszenia o przetargach na elektronicznej tablicy ogłoszeń

bezpośrednio z treścią ogłoszenia o przetargu. Próg 14.000 przestanie obowiązywać. Przeczytaj o planowanych zmianach » Ustawodawca nie określa w sposób bezwzględny metody zamieszczenia wskazanych wyżej informacji w siedzibie zamawiającego, koncentrując się

Przetarg - warunki udziału

osoby czy też mogą być te same osoby na dwa zadania? Odpowiedź: W postępowaniu o zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych zamawiający powinien zawrzeć informacje o sposobie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, np

Jak ogłosić dialog techniczny?

Celem przeprowadzenia dialogu technicznego jest umożliwienie zamawiającemu, jeszcze przed formalnym ogłoszeniem przetargu, zwrócenie się do potencjalnych wykonawców zamówienia o udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do opracowania przez zamawiającego zgodnego z przepisami

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na zamawiającego (w art. 93 ust. 3 tej ustawy) obowiązek przekazania wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informacji o jego unieważnieniu. Zamawiający zobowiązany jest do podania

Weryfikacja dokumentów w zamówieniu publicznym w oparciu o powszechnie dostępne źródła

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych uprawnień Zamawiający ma też pełne prawo do weryfikacji przekazywanych mu przez wykonawców informacji w oparciu o powszechnie dostępne źródła informacji – np. rejestry publiczne czy też skorzystanie z informacji internetowych. Jest to normalną praktyką

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

2013 r. Zakres sprawozdania Rozporządzenie z grudnia 2013 r. utrzymuje większość z dotychczas obowiązującego zakresu informacji, jakie w latach ubiegłych musiały być przekazywane przez zamawiających do Urzędu Zamówień Publicznych. Zwiększenie

W którym momencie postępowania zamawiający może odrzucić ofertę?

;. Biorąc powyższe pod uwagę, zamawiający odrzuca oferty dopiero po uzupełnieniu dokumentów i informuje o tym fakcie jednocześnie wraz z informacją o wyborze oferty. Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113

Jawny charakter dialogu technicznego

gospodarzem procedury jest zamawiający i to on w treści ogłoszenia o dialogu określa informacje związane z procedurą prowadzenia dialogu technicznego (np. terminy prowadzenia dialogu, zasady porozumiewania, zakres dialogu, wymogi jakie należy spełnić aby do dialogu zostać dopuszczonym

Dokument zawierający nieprawdziwe informacje nie podlega uzupełnieniu

Złożenie dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje nie podlega uzupełnieniu przez umożliwienie wykonawcy przedstawienia w jego miejsce innego dokumentu, który potwierdziłyby spełnienie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, określonych przez zamawiającego

Jakie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?

prawo? Odpowiedź Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi ograniczenie zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jako takie nie powinno być przedmiotem wnikliwej analizy zamawiającego

Zastrzeżona informacja nie stanowi tajemnicy - jakich formalności dopełnić?

Pytanie: W toku postępowania wykonawca zastrzegł, że określone informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw.a  Zamawiający się z tym nie zgadza. Czy w takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek odtajnić zastrzeżone informacje? Jeżeli tak, to w jakim terminie (na jakim etapie

Zamówienia publiczne. Jakie są skutki zaniechania wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty?

tego nie może świadczyć o wadliwości czynności odrzucenia[2]. W praktyce udzielania zamówień publicznych jeżeli zamawiający ma dostateczne informacje, pozwalające stwierdzić niespełnianie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, to nie ma podstaw wzywać wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty

Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

zweryfikowania przez zamawiającego , czy nie zachodzi konieczność wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych . Wskazany powyżej termin

Dopuszczalne formy przyjęcia kopii pełnomocnictwa do umowy

Pytanie Zamawiający zamierza podpisać umowę licencyjną, której przedmiot, w świetle obowiązujących przepisów oraz interpretacji UZP, stanowi zamówienie publiczne. Wartość umowy nie przekroczy 130 000. zł, a zatem udzielenie zamówienia zostało wyłączone spod rygoru ustawy Pzp, na mocy art. 2 ust. 1

Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

prowadzonych negocjacji, które nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań oraz kryteriów oceny ofert i ich wag, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie oraz w opisie potrzeb i wymagań (zgodnie z art. 164 ustawy PZP). W związku z powyższym ogłoszenie o rozpoczęciu procedury

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zamawiający w przypadku przetargu nieograniczonego w zależności od wartości zamówienia obligatoryjnie publikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dodatkowo, na podstawie art

Cena oferty przekracza kwotę na sfinansowanie zamówienia - jakie czynności podjąć w procedurze?

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Celem takiego uregulowania jest ochrona zamawiającego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku środków finansowych. Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

Kto decyduje o zwiększeniu budżetu inwestycji?

(zamierzonych) wydatkach. Kwota ta wynika z możliwości finansowych Zamawiającego określonych w jego planie finansowym lub innym spełniającym te funkcje dokumencie. Zamawiający, zamieszczając informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zamówienia, zobowiązuje się do wyboru oferty

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

, których oferty zostały otwarte, nie zaś o nazwach, wygenerowanych z programu, na który zarejestrowali się wykonawcy. Jeśli program, z którego korzysta zamawiający sam generuje informację o wykonawcach i cenach/kosztach, to zamawiający powinien te informacje zweryfikować. W opisanej sytuacji zamawiający

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

wątpliwości zamawiającego i jakie informacje powinny zostać przedłożone dla wykazania zasadności i realności dokonanych wyliczeń. Stosownie do art. 2243 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Podkreślenia wymaga, iż

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

, dostaw lub usług. Odnośnie obowiązków sprawozdawczych, Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnił: „(...) W przypadku zawarcia przez zamawiającego umowy ramowej, ujawnieniu w sprawozdaniu podlega jedynie informacja dotycząca tej umowy ramowej. Umowy wykonawcze zawarte przez zamawiającego w celu realizacji

Bezpieczne rozwiązania dla umów czasowych w usługach ciągłych podczas postępowań odwoławczych. Czy podpisywanie kolejnych umów miesięcznych jest zgodne z PZP?

;. Mając na uwadze systematykę wypełniania protokołu informacje takie powinny być podane przez zamawiającego już w momencie wszczęcia postępowania. Podstawa prawna. Art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) * Krzysztof

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

zawartej już umowy na przewóz osób jest w opisanym przypadku kwestią organizacyjną zamawiającego. Ponieważ zawarta umowa obejmuje zakres potrzebny do realizacji wyjazdu seniorów zamawiający według własnego uznania może z niej skorzystać lub nie, jeżeli np. organizacyjnie utrudni to realizację tego zadania

Jak ustalić cenę wznowienia i jakie zapisy zawrzeć w projekcie umowy?

wznowienia. A zamawiający uruchomi wznowienie dopiero w przyszłym roku, proszę o wyjaśnienie czy zamawiający w projekcie umowy musi wskazać zapisy jak będzie wyliczana oferta za rok przez wykonawcę, czy jedynie ma obowiązek przewidzieć wznowienie i wówczas negocjować z wykonawcą cenę indywidualnie i nie

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

i celowe, może dokonać stosownej zmiany treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych . Informacja o zmianie SIWZ podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Jeżeli jednak zamawiający nie zmienia terminu, nie jest zobowiązany do ujawniania treści wniosku wraz z

Klauzule waloryzacyjne w umowie - czy są obowiązkowe?

negocjacjach. Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający, wraz z zaproszeniem do negocjacji, przekazuje wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia, które będzie zawierać umowa. Postanowienia te mogą, zależnie od woli stron

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

usług. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej wykonawca jest zobowiązany podać taką informację w ofercie wyłącznie, jeśli wybór jego oferty prowadziłby do powstania takiego obowiązku u zamawiającego. Warto podkreślić, że wskazanie przez wykonawcę stawki podatku VAT w powyższej sytuacji nie

W jakim terminie od odrzucenia jedynej oferty w postępowaniu można wszcząć kolejną procedurę?

? Odpowiedź: Zamawiający w sytuacji odrzucenia oferty wykonawcy jest zobowiązany przesłać informację o tej czynności, wskazując jej uzasadnienie faktyczne i prawne. Następnie zamieszcza te informacje na stronie prowadzonego postępowania. Wszczęcie nowego postępowania będzie możliwe w przypadku, gdy upłynie

RODO. Czy negatywny wynik weryfikacji wpływa na wybór wykonawcy?

Zamawiającemu wiedzę co do kwalifikacji Wykonawcy w tym obszarze. Ważne, aby to Wykonawca opisał stosowane środki, ponieważ te informacje dają Zamawiającemu wiedzę niezbędną do oceny faktycznie stosowanych przez Wykonawcę środków (a nie takich, jakich oczekuje Zamawiający) i odpowiadają podanym w art. 28

Czy zamawiający musi podpisywać przygotowywane dokumenty podpisem elektronicznym?

Pytanie: Czy według nowej ustawy Pzp dokumenty takie jak SWZ (specyfikacja warunków zamówienia), wyjaśnienia zamawiającego, wybór najkorzystniejszej oferty itp. muszą być podpisywane przez zamawiającego podpisem elektronicznym i w takiej formie umieszczane na platformie zakupowej, z której

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

Pytanie Zamawiający w 2020 r. przeprowadzał przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu swojej Gminy w 2021 r. W projekcie umowy, który stanowił jeden z załączników do SWZ, zamawiający wprowadził zapis w brzmieniu „. Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu

Czy spółka ze 100% udziałem miasta może stosować cenę jako kryterium o wadze 100%?

Pytanie: Czy sp. z o.o. ze 100% kapitałem miasta (jako jednostka opisana w art. 4 ust. 3 ustawy Pzp) może stosować jako jedyne kryterium oceny ofert cenę 100%? Proszę o informację zarówno pod kątem prowadzenia postępowań w procedurze krajowej jak i unijnej. Odpowiedź: Ograniczenie w zakresie

Platforma e-Zamówienia a formalizm postępowania o zamówienie publiczne

Niezgodność oferty z systemem e-Zamówienia: Kwestia techniczna czy podstawa do odrzucenia? Jak stwierdził zamawiający w trakcie rozprawy przed składem orzekającym KIO, w informacji wygenerowanej automatycznie przez platformę e-Zamówienia wprawdzie zostało wskazane, że oferta Odwołującego została

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

możliwość żądania przez zamawiającego oświadczenia zatrudnionego pracownika. Powyższe rozwiązanie uprawnia zamawiającego do uzyskiwania informacji „u źródła" tj. bezpośrednio od zatrudnianych przez wykonawcę pracowników. Warto również wskazać na zmiany dotyczące maksymalnej wartości

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

już na etapie sporządzania planu zamówień. Gdzie publikować i jak przekazywać ogłoszenia? Prawo zamówień publicznych przewiduje dwa sposoby upubliczniania informacji o planowanych zamówieniach: Zamawiający może przekazać

Jakie oświadczenia z art. 56 ust. 3 Pzp złoży osoba, która zastępuje kierownika zamawiającego?

Pzp w dniu dokonania pierwszej czynności (podpisanie informacji o unieważnieniu postępowania)? Odpowiedź: Osoba wykonująca czynności kierownika zamawiającego w toku postępowania, jest zobowiązana złożyć dwa oświadczenia – w zakresie konfliktu interesów (art. 56 ust. 2 ustawy Pzp) oraz w

Tajemnica przedsiębiorstwa - czy można ją wprowadzić w każdej chwili?

zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa zostało dokonane nieprawidłowo – zamawiający jest zobowiązany do odtajnienia tych informacji, bez wzywania wykonawcy do dalszych wyjaśnień. Wobec powyższego, jako zasadę należy przyjąć, że wykonawca zastrzegający określone informacje jako tajemnicę

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

Zamawiający w 2020r. przeprowadzał przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu swojej Gminy w 2021r. W projekcie umowy, który stanowił jeden z załączników do SWZ, zamawiający wprowadził zapis w brzmieniu:"...Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

z realizacją zamówienia. Z informacji przekazanych w treści pytania wynika, że karty katalogowe należy kwalifikować jako tego rodzaju dokumenty. Nie będą one stanowiły zatem stricte treści oferty. Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w odniesieniu do postępowań powyżej

Czy możliwa jest zmiana maksymalnego kosztu wykonania pracy konkursowej?

tej wartości. Zwycięska praca konkursowa , która przekracza możliwości finansowe zamawiającego, byłaby bowiem dla niego nieprzydatna. Art. 333 ust. 2 pkt 4 Pzp należy odczytywać łącznie z art. 351 Pzp, który nakazuje uczestnikom konkursu składać prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych

Czy korekta błędów w SWZ może zmienić warunki zamówienia i uniemożliwić skorzystanie z wolnej ręki po nieudanym przetargu?

Pytanie: W postępowaniu na roboty budowlane jednym z warunków udziału w postępowaniu było posiadanie określonej wysokości środków lub zdolności kredytowej. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku zamawiający żądał informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytanie W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający (na dzień przed upływem terminu składania ofert) zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące informacje: * odpowiedzi na pytania, * informację o

Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

odniesieniu do wymaganych parametrów technicznych. W przypadku przedłożenia kilku badań laboratoryjnych dotyczących tego samego parametru zamawiający przyjmie wartość mniej korzystną dla Oferenta." Czy wykonawca nie będzie miał pretensji o taki zapis, jeżeli omyłkowo załączy dwa dokument: jeden poprawny

Zaangażowanie wykonawcy w przygotowanie postępowania w kontekście budżetu obywatelskiego

szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania środki mające na celu zapobieżenie

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych - kiedy jest uzasadnione?

utożsamiane z niezgodnością oferty z warunkami zamówienia. Aby taką niezgodność stwierdzić, należy po pierwsze ustalić czy w okolicznościach faktycznych konkretnego zamówienia określona informacja wymagana przez Zamawiającego może być pośrednio wyinterpretowana z innych dokumentów i oświadczeń wykonawcy. Po

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

Pytanie: W 2020 roku prowadzone było postępowanie o wartości powyżej progów unijnych na roboty budowlane . Zamawiający rozstrzygnął postępowanie. Po ogłoszeniu wyniku postępowania wpłynęła informacja do zamawiającego od oferenta, który brał udział w postępowaniu, że zwycięzca postępowania w

Termin udostępnienia protokołu z postępowania w zamówieniach publicznych

postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków – przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym przekazywanych w toku negocjacji lub dialogu. Uwzględniając powyższe, przykładowo, wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej cenny

Jak postąpić z ofertą podmiotu udostępniającego zasoby bez wskazania podwykonawcy w przetargu?

Pytanie Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp. Jeden z wykonawców do oferty dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów wskazując do dyspozycji następujące zasoby/osoby z uprawnieniami: zdolność techniczna – referencje. Sposób/zakres

Informacje dotyczące podstaw wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu unijnym: jak je umieścić?

Pytanie Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy w ogłoszeniu o zamówieniu (unijne) muszą być umieszczone informacje dotyczące podstaw wykluczenia. Brak jest takiej rubryki, więc można je dodać jako „Informacje dodatkowe", ale czy jest taka konieczność? Odpowiedź Według

Czy ofertę złożoną po terminie uwzględnić w informacji z otwarcia ofert?

ofert oraz informacji przekazywanej prezesowi UZP. Artykuł 81 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do przekazania prezesowi UZP informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach. Wynika z tego, że zamawiający powinien w 

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych , podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę - odpowiednio - do ich

Jak archiwizować dokumentację postępowania w postępowaniu elektronicznym?

Pytanie: Ze względu na brak elektronicznego obiegu dokumentów siwz , protokół i korespondencja pomiędzy zamawiającym wykonawcą przygotowywana jest w formie papierowej, podpisywana przez kierownika zamawiającego , następnie skanowana i publikowana lub wysyłana przez platformę. Wszystkie ww

Czy oferty przetargowe stanowią informację publiczną?

przesyłał do wykonawcy? Nie będzie miał wówczas kontroli nad tym, kto zapozna się z dokumentami. Czy zamawiający ma obowiązek przekazać taki skan? Odpowiedź: Zamawiający może zeskanować ofertę i przesłać go wykonawcy . Nie ma tu ryzyka, że z ofertą zapozna się niepożądana osoba. Oferta jako informacja

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie na budowę drogi z podziałem na dwie części (dwa odcinki – czyli każda część stanowi odrębne zamówienie). W toku postępowania zaistniały okoliczności, które z obiektywnych przyczyn (ograniczenie środków finansowych w związku z rozprzestrzenianiem się

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

. Dzięki temu wykonawca będzie mógł nabyć doświadczenie. W konkretnym przypadku opisanym w pytaniu zamawiający powinien zatem ustalić w jaki sposób podmiot trzeci udostępni swoje zasoby i czy wykonawca faktycznie nie wykona żadnych robót budowlanych. Dopiero po uzyskaniu informacji w tym zakresie

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Prawo zamówień publicznych wymaga, aby zamówienia były udzielane wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy PZP. Wskazana ustawa określa kilka podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, których przestrzeganie stanowi obowiązek zarówno zamawiających, jak i wykonawców

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

podwykonawców, jeżeli są już znani, według utartych już interpretacji, ma przeważnie charakter informacyjny. Inna wagę przyjmą te informacje jeżeli zamawiający ustanowił w dokumentach zamówienia kluczowy zakres, który powinien wykonać samodzielnie składający ofertę (art. 60 Pzp). Wykonawca winien wówczas, w

Decyzja zamawiającego musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne

Brak przekazania przez zamawiającego informacji dotyczącej oceny ofert jest sprzeczny z zasadami zawartymi w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . Zamawiający nie podając informacji dotyczących uzasadnienia dla podjętej decyzji w sprawie sposobu rozstrzygnięcia postępowania o

Brak wykazu doświadczenia projektanta ocenianego w kryterium oceny oferty - czy wezwać do uzupełnienia?

doświadczenie zawodowe głównego projektanta posiadającego uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający przyzna po 20 pkt za każdą usługę polegającą na wykonaniu (jako autor) przez osobę wskazaną jako główny projektant branży drogowej w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

Forma przekazywania pism do wykonawców w procedurach krajowych

Pytanie: Czy w postępowaniach poniżej progu unijnego zamawiający może wszystkie wezwania i zawiadomienia podpisać tradycyjnie, zeskanować i wysłać przez platformę zakupową? W § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania

Oświadczenie o aktualności informacji z oświadczenia wstępnego w postępowaniach krajowym i unijnym

oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp , w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy

Jakie są kryteria oceny ofert?

i ich opis nie mogą pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty oraz umożliwiają weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach (art. 240 ust. 2) kryteria oceny ofert muszą być

Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna - sprawdź szczegóły

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że wybrany przez zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji. Katarzyna Bełdowska Więcej na Portal ZP.

Wytyczne odnośnie ustalania warunków udziału w przetargu

Granicę dozwolonych działań zamawiającego w zakresie opisu warunków umożliwiających ubieganie się o dane zamówienie stanowią wspomniane wyżej zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności jako nadrzędne zasady wyznaczone Prawem zamówień

Wykaz pracowników jako tajemnica przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa, wskazać można na wyrok z dnia 30 września 2016 r. sygn. akt: KIO 1743/16. Znajduje zastosowanie również do nowej ustawy PZP, gdzie stwierdzono między innymi: „Na Wykonawcę nałożono obowiązek wykazania Zamawiającemu przesłanek zastrzeżenia informacji jako tajemnica

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

zamówień o wartości poniżej 130.000 zł. zamawiający publikuje informację o prowadzonym postępowaniu wg indywidualnie ustalonych zasad – nie ma obowiązku publikacji np. na BIPie zamawiającego. Decyzja o miejscu publikacji ogłoszenia, którego wartość jest niższa niż 130.000 zł. netto należy do

Wykluczenie wykonawcy przygotowującego postępowanie - jak przekazać innym uczestnikom istotne informacje?

informacji, które uzyskał zamawiający , ma być opublikowany wraz z SWZ , czy raczej powinien  stanowić załącznik do protokołu z postępowania i być udostępniany na wniosek wykonawców? Kiedy wykluczenie wykonawcy przygotowującego postępowanie jest obowiązkowe? Odpowiedź: Cel ujawnienia informacji

Oferty dodatkowe w nowym Pzp - jakie są zasady składania?

zgodnie z wytycznymi z art. 68 ustawy Pzp (m.in. powinny być zaszyfrowane), a informację z ich otwarcia trzeba opublikować na stronie WWW zamawiającego. Wydaje się, że zamawiający nie jest zobowiązany do przekazywania prezesowi UZP informacji o takich ofertach. Wymóg ten

Czy zamawiający w trybie korekty oczywistej omyłki może uzupełnić nazwę oferowanej dostawy?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie na dostawę szczepionek. Wykonawca w formularzu cenowym w jednym z pakietów zapomniał napisać nazwy oraz producenta szczepionki. Wymagaliśmy wpisania tych informacji w jednej z kolumn w tabeli. Jednocześnie obok znajduje się opis przedmiotu zamówienia (tzn. opis

Kody CPV

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) stanowi skatalogowany zbiór klasyfikacji obejmującej produkty, usługi i roboty budowlane używane w zamówieniach publicznych do opisania przedmiotu zamówienia. Od dnia 15 września 2008 r. zamawiający są zobowiązani do wykorzystania kodu CPV do opisu zamówienia

Czy w toku kontroli UZP należy przekazać do urzędu także dokumenty z tajemnicą przedsiębiorstwa?

: Zamawiający ma obowiązek przekazać do Urzędu Zamówień Publicznych w toku trwającej kontroli pełną wymaganą dokumentację, także tę objętą tajemnicą przedsiębiorstwa . Dopiero dysponując kompletną dokumentację UZP jest w stanie przeprowadzić czynności kontrolne. Zastrzeżenie informacji jako tajnych ma na celu