zamawiającego gwarancji

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Kodeks cywilny przewiduje, że inwestor, którym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamawiający, udziela wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

Czy należy uznać gwarancję wadialną, która została podpisana podpisem kwalifikowanym?

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Termin wypłaty sumy gwarancyjnej stanowiącej kwotę wadium

powinna ściśle odpowiadać przesłankom, wymienionym w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w przypadku rozbieżności treści gwarancji i przepisów ustawy PZP zamawiający jest narażony na niemożność uzyskania kwoty wadium. Ustawodawca w art. 97 ust. 7 Prawa zamówień publicznych określił

Wykonawca załączył gwarancję wadialną do oferty zamiast złożyć w kasie zamawiającego - czy to podstawa do wykluczenia?

Pytanie Jak należy postąpić, w sytuacji gdy wadium w formie gwarancji bankowej zostało załączone do oferty, a zamawiający określił w siwz, że wadium w innej formie niż pieniężna powinno znajdować się w kasie zamawiającego przed upływem terminu

Czy odrzucając ofertę z uwagi na niewłaściwie wniesione wadium, trzeba potem zwrócić wadium?

Czy odrzucając ofertę z uwagi na niewłaściwie wniesione wadium, trzeba potem zwrócić wadium?

Pytanie: Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy ze względu na nieprawidłowe wniesienie wadium . Wykonawca złożył bowiem skan gwarancji bez podpisu elektronicznego wystawcy. Czy w takim przypadku zamawiający zwraca wadium, składając gwarantowi oświadczenie o jego zwolnieniu? Odpowiedź: Zamawiający

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy. Jeżeli wykonawca planuje zmianę pierwotnej gwarancji bankowej na inną gwarancję bankową, wówczas nie jest wymagana zgoda zamawiającego . Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające 

Forma gwarancji wadialnej zgodna z nową ustawą Pzp 2021

Forma gwarancji wadialnej zgodna z nową ustawą Pzp 2021

? Czy dopuszczalne jest złożenie wadium w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem osobistym lub zaufanym przez wystawcę dokumentu? Odpowiedź: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej  powinno być przekazane zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej. Z art. 97

Zamawiający nie ma obowiązku ponownego wysłania dokumentu gwarancji

; W tej sytuacji wszelkie skutki (np. finansowe) faktycznego nieodebrania dokumentu z poczty ponosić będzie sam wykonawca. W mojej opinii zamawiający nie ma obowiązku ponownego odsyłania gwarancji wykonawcy i może zatrzymać ją u siebie do czasu wygaśnięcia jej obowiązywania. Po tym terminie zasadne

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Udzielenie niniejszej gwarancji jest nieodwołalne i bezwarunkowe. Bank zobowiązuje się do niezwłocznego wypłacenia Zamawiającemu kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne wezwanie wystosowane przez Zamawiającego, zawierające

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane?

Pytanie Czy zamawiający może wskazać jako warunek udziału w postępowaniu udzielenie minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane np. 3 lata? Odpowiedź Zgodnie z przepisami ustawy Pzp

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

Pytanie: Zamawiający określił dwa kryteria wyboru ofert – cenę 60% oraz okres gwarancji jakości 40%. Okres gwarancji jakości miał być oceniany następująco: „Okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony wymagany okres gwarancji 36 m-cy: 1–8 m-cy liczba punktów G

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

będzie zwrócone wykonawcy dopiero po upływie okresu rękojmi. Stosując takie rozwiązanie zamawiający powinien uwzględnić fakt, że sama gwarancja jakości daje mu szerokie uprawnienia i zabezpiecza jego interes, o ile w odpowiedni sposób sformułuje treść umowy. Gwarancja ma bowiem charakter umowny i strony

Treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową o zamówienie

Treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową o zamówienie

Pytanie: Udzieliliśmy zamawiającemu 5 letniej gwarancji na budowę kanalizacji wraz z montażem pompowni. Co w przypadku gdy zamawiający przejmując w użytkowanie pompownie zgodził się na serwisowanie przez producenta i nie dotrzymał zobowiązań? Czy jako

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

Zamawiający może formułować w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przedkładanej przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jako zabezpieczenie kwoty wadium przetargowego

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

oferty brutto 80% oraz okres gwarancji 20%. W pierwotnym formularzu oferty zamawiający wymagał, aby wykonawcy wskazali okres udzielonej gwarancji (w wymiarze minimalnym, tj. 24 miesiące, zostanie przyznane 0 pkt. Natomiast zaoferowanie terminu gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie takiej

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

oferty brutto 80% oraz okres gwarancji 20%. W pierwotnym formularzu oferty zamawiający wymagał, aby wykonawcy wskazali okres udzielonej gwarancji (w wymiarze minimalnym, tj. 24 miesiące, zostanie przyznane 0 pkt. Natomiast zaoferowanie terminu gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie takiej

RODO. Czy negatywny wynik weryfikacji wpływa na wybór wykonawcy?

RODO. Czy negatywny wynik weryfikacji wpływa na wybór wykonawcy?

Z punktu widzenia przepisów regulujących powierzenie przetwarzania danych osobowych, Zamawiający powinien zawrzeć umowę z takim Wykonawcą, którego zweryfikował pod kątem gwarancji wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. Ocena procesora powinna zatem umożliwić Zamawiającemu

Jak postąpić i czy zatrzymać wadium po wygaśnięciu terminu związania z ofertą?

sytuacji, w których zamawiający może zatrzymać wadium. Katalog ten ma charakter zamknięty. Zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt. 2 lit. a - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje

W jakim terminie od odrzucenia jedynej oferty w postępowaniu można wszcząć kolejną procedurę?

W jakim terminie od odrzucenia jedynej oferty w postępowaniu można wszcząć kolejną procedurę?

którym wykonawca miał wskazać okres gwarancji stanowiący kryterium oceny ofert . Wykonawca nie dołączył go do oferty, więc zamawiający chce ją odrzucić. W jakim terminie wykonawca może odwołać się od tej decyzji i kiedy po przekazaniu odrzucenia wykonawcy, zamawiający może powtórzyć postępowanie

Platforma e-Zamówienia a formalizm postępowania o zamówienie publiczne

Platforma e-Zamówienia a formalizm postępowania o zamówienie publiczne

Niezgodność oferty z systemem e-Zamówienia: Kwestia techniczna czy podstawa do odrzucenia? Jak stwierdził zamawiający w trakcie rozprawy przed składem orzekającym KIO, w informacji wygenerowanej automatycznie przez platformę e-Zamówienia wprawdzie zostało wskazane, że oferta Odwołującego została

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

przekazana zamawiającemu w formie papierowej (w oryginale gwarancja została wydana wykonawcy właśnie w postaci papierowego dokumentu), czy też powinna mieć formę elektroniczną lub postać elektroniczną opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, tak jak oferta oraz oświadczenia wykonawcy składane w

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

W świetle przepisów art. 97 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 98 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, uzasadnione jest przyjęcie stanowiska, że gwarancja wadialna , przewidująca obowiązek zgłoszenia przez zamawiającego żądania zapłaty wyłącznie w terminie ważności wadium równemu terminowi

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

W uprzednio obowiązującej ustawie Pzp (z 2004 r.), mimo obowiązywania swobody umów, to zamawiający, jako gospodarz postępowania, miał istotny wpływ na treść przyszłej umowy, w szczególności w zakresie przebiegu realizacji zamówienia. Obecnie obowiązująca ustawa Pzp ma na celu ukrócenie praktyki

WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może zostać przez zamawiającego ograniczone jedynie do przedstawicieli wykonawców, którzy złożyli oferty przetargowe. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym każdy zainteresowany może wziąć udział w otwarciu ofert

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

wniesionego wadium, to termin związania ofertą. Z żadnego innego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika, aby termin ważności wadium w formie m.in. gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej, dla zapewnienia możliwości realizacji uprawnień Zamawiającego, miałby być wydłużony o dodatkową, bliżej

Będzie łatwiej kupować w sieci?

sprzedaży - detaliczny handel ponadgraniczny jest o 40 proc. większy niż w innych regionach Europy. Unijne prawo o umowach sprzedaży, które Komisja zaproponuje w tym tygodniu, objęłoby także umowy między firmami, głównie małymi i średnimi. Gwarancje w ramach "niebieskiego

Wykonawca nie potwierdził warunków - kiedy trzeba zatrzymać mu wadium?

. Zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

przesłanek zwrot wadium nie wymaga żadnego działania ze strony wykonawcy. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, zamawiający zwraca wadium przez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym, z uwagi iż przepis art. 98 ust. 1 pkt 1

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

unieważnić przetarg ? Jak zamawiający w trybie pełnej elektronizacji powinien zwrócić wadium wniesione w formie gwarancji bankowej? Ten sam problem pojawił się z ofertą , która wpłynęła po terminie. Odpowiedź: W sytuacji, gdy wszystkie oferty przekraczają możliwości finansowe zamawiającego

Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

stronie internetowej informacji z otwarcia ofert dotyczącej:  kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,?firm wykonawców wraz z ich adresami oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach złożonych w

RODO. Czy weryfikacja procesora jest obowiązkiem zamawiającego?

ramach których następuje przetwarzanie danych osobowych, można wyciągnąć wniosek, że weryfikacja procesora jest niepopularnym wymogiem związanym z zawieraniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W rzeczywistości jest to proces, który ma pokazać, że administrator (np. zamawiający) spełnia

Czy wykonawca może domagać się wypłacenia zaliczki?

Celem wprowadzenia do systemu zamówień publicznych instytucji zaliczki było ułatwienie W ykonawcom pozyskiwania środków finansowych na realizację zamówienia. Taka forma rozliczeń wymaga z jednej strony wyłożenia środków finansowych pozostających w dyspozycji Zamawiającego, co ogranicza go w

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.[1] Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności np. jakość, w tym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

dni od upływu terminu udzielonej rękojmi lub okresu gwarancji, gdy taki wymóg został ustawiony w przez zamawiającego − w wysokości 30% zabezpieczenia. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz odsetkami, jeżeli jest to konto oprocentowane, pomniejszone o koszty

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Pytanie: Czy zamawiający w ramach zabezpieczenia udzielonej gwarancji (nie rękojmi za wady) na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały może żądać polisy ubezpieczeniowej bądź gwarancji bankowej? Ustawa Pzp w art. 139 ustawy Pzp odwołuje się do przepisów kc, zaś w art. 151 wyraźnie

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

KIO rozpatrując odwołanie wniesione przez wykonawcę, który zasadnie uznał za niemożliwe obniżenie kwoty podanej podczas publicznego otwarcia ofert, oceniała poniższy stan faktyczny: - bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę 2 500 000 zł jaką zamierza przeznaczyć na

Wykonawca oferuje dłuższą gwarancję niż producent urządzenia. Jak w praktyce ją egzekwować?

rękojmi udzielanej przez wykonawcę. Czy zamawiający przy zapisie umownym: "Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości i rękojmi na okres 10 lat", może oczekiwać naprawy urządzenia po upływie 2-letniej gwarancji udzielonej przez producenta tego urządzenia? Odpowiedź

PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) żądania do zapłaty kwoty ok. 14 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy na "Modernizację

IMGW odstąpił od umowy z konsorcjum Qumaka na radar meteorologiczny

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW, zamawiający) odstąpił od umowy z 2014 r. zawartej z konsorcjum w składzie Qumak i Zakład Techniczno-Budowlany Polbau na zaprojektowaniu i budowę "pod klucz" stacji radaru

Warunki gwarancji

W odróżnieniu od terminu realizacji zamówienia bądź sposobu oceny ofert, warunki gwarancji nie są obligatoryjnym elementem, jaki musi zostać określony przez zamawiającego. Wskazana w art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązkowa zawartość siwz w sposób

Czy usługa inwestora zastępczego ma charakter usługi ciągłej?

końcowym odbiorze wszelkich wykonanych robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą oraz wykonaniu przez okres 5 lat od odbioru końcowego w imieniu zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót. Zgodnie

Pomyłki w kryteriach oceny ofert. Kiedy wolno skorygować błędy?

Pytanie: Zamawiający zawarł w siwz dwa kryteria oceny oferty: 1. cenę 2. okres gwarancji Jednocześnie wskazał, że

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

końcowym odbiorze wszelkich wykonanych robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą oraz wykonaniu przez okres 5 lat od odbioru końcowego w imieniu zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót. Co w takiej

Newag ma umowę na sprzedaż lokomotyw elektrycznych za 60,4 mln zł netto

lokomotyw zostaną wykonywane w roku 2020 roku zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem" - czytamy w komunikacie. Spółka udzieli gwarancji jakości i rękojmi na lokomotywy na okres 36 miesięcy, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w umowie

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

przypadku zaniechania przez zamawiającego konieczności współdziałania (np. odbioru przedmiotu umowy), art. 6941 kc – w przypadku zaniechania ustanowienia przez zamawiającego gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego jest możliwe również na zasadzie

Kryteria oceny ofert w nowej ustawie Pzp

oferowanej gwarancji – jest możliwe i zgodne z ustawą Pzp obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Artykuł 241 ustawy Pzp stanowi, że kryteria oceny ofert muszą być

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp . Powoływanie się przez zamawiającego na realizację uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez wykonawcę zamówienia głównego, a więc zobowiązania umownego będącego następstwem ustaleń stron zawartych w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz na

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

Na gruncie ustawy pzp, jako beneficjent gwarancji powinien być wskazany Zamawiający. Gwarancja ubezpieczeniowa powinna w swojej treści wskazywać, że zdarzeniem, które uzależnia spełnienie świadczenia, do którego zobowiązuje się ubezpieczyciel, jest zaistnienie jednej z

Mostostal Wa-wa ma umowę z UM woj. zachodniopomorskiego wartą 200 mln zł brutto

daty podpisania umowy. ? Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. ? Maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 5

Oferta Mostostalu W-wa za 199,9 mln zł wybrana przez zachodniopomorskie

od daty podpisania umowy; Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; Maksymalny okres gwarancji wynosi 72mc; Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% w formie gwarancji ubezpieczeniowej" - czytamy w komunikacie

Budimex ma umowę na prace hydrotechniczne w Słubicach za 102,1 mln zł netto

Racza Struga" za 102,1 mln zł netto, podała spółka. "Termin rozpoczęcia robót: zamawiający powiadomi wykonawcę o dacie rozpoczęcia nie mniej niż 14 dni przed tą datą, maksymalnie w ciągu 180 dni od otrzymania listu akceptacyjnego. Termin zakończenia robót: 800 dni

Unibep zwiększył wartość umowy na zakład dla Animex Foods do 50,3 mln zł netto

netto, na zabezpieczenie której spółka wystawi stosowną gwarancję" - czytamy w komunikacie. Zakończenie realizacji prac objętych współpracą z zamawiającym, z uwzględnieniem treści aneksu, zaplanowano na I kwartał 2019 r., podano również. Grupa

Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

Pytanie: Ustalając kryteria oceny ofert inne niż cena np. gwarancja, często zamawiający obliczają według wzoru: 1. gwarancja oceniana : gwarancja max dopuszczona przez zamawiającego x 20% = - czyli na podstawie wzoru

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

DN700 Hermanowice ? Strachocina, organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, podał Tesgas. "Powodem nieprzedłożenia gwarancji wadialnej na zabezpieczenie ważności oferty jest brak porozumienia członków konsorcjum w sprawie istotnych elementów umowy

Progi stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający zrealizował w 2009 roku zamówienie publiczne na przebudowę drogi powiatowej. Wykonawca zamówienia został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Po upływie terminu do skorzystania z gwarancji rękojmi za wady uwidoczniły się

Nowelizacja Pzp - informacja z otwarcia ofert

) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny (brutto), terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

Pytanie Zamawiający odstąpił od umowy z wykonawcą, ponieważ ogłosił on upadłość. Termin wykonania upłynął 15 września, zamawiający 30 października odstąpił od umowy (w między czasie naliczane były kary za opóźnienie), natomiast gwarancja należytego

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

możemy żądać usunięcia usterek? Odpowiedź: Sytuacja zamawiającego w przypadku upadłości wykonawcy w okresie gwarancji jest uzależniona od tego, czy wady ujawniły się przed czy dopiero

Czy dokumenty składane już po wyborze oferty muszą mieć formę elektroniczną?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie objęte pełną elektronizacją. Czy po wyborze najkorzystniejszej oferty dokumenty składane do podpisania umowy powinny mieć również formę elektroniczną (np. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, umowa konsorcjum , polisa OC

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

upoważniające zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu jeżeli z okoliczności popełnionego błędu literowego wynika, że gwarancja dotyczy zabezpieczenia konkretnego postępowania a ustalenie to jest samonarzucające, naturalne, oczywiste, intuicyjne, jedyne możliwe. Wyrok KIO Krajowa Izba

Oferta spółki Wasko najkorzystniejsza w przetargu dla LPR w Warszawie

: W zakresie zamówienia podstawowego: 1. Zapewnienie działania Aplikacji SWD PRM oraz udzielenie gwarancji w tym usuwanie awarii powstałych w trakcie eksploatacji Systemu; 2. Świadczenie usług rekonfiguracyjnych (RFC) dla Aplikacji SWD PRM w

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

Pytanie: Jako zamawiający sektorowy (spółka komunalna ze 100% udziałem gminy, produkcja i dystrybucja ciepła) udzielamy zamówień do wartości progów unijnych na podstawie wewnętrznego regulaminu. Dokument ten wskazuje m.in.: „ Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób

Brak zaszyfrowania załączników skutkuje odrzuceniem oferty

(np. gwarancję wadialną)  zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę [2]. Obowiązek odrzucenia oferty , która została złożona z pominięciem obowiązku (choćby w częściowym lub krótkotrwałym zakresie) utajnienia jej treści do upływu terminu otwarcia ofert , potwierdza orzecznictwo Krajowej

Budimex wybuduje kolektor dla MPWiK w Warszawie za 348,98 mln zł netto

;Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy. Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Okres gwarancji: 36 miesięcy na wykonane prace i 120 miesięcy na zastosowany materiał rurociągów" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy to 348 978 963 zł netto

Kary umowne w zamówieniach publicznych

publiczne odnieść się trzeba do przepisów Kodeksu cywilnego *1 W związku z uprawnieniem zamawiającego #2 - do określania istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego , ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy - powstała praktyka określania przez

Mostostal Warszawa odstąpił od kontraktu z ZUO na budowę zakładu dla Szczecina

, podała spółka. Zaawansowanie finansowe spółki na dzień odstąpienia od kontraktu sięga ok. 420 mln zł, tj. ok. 78,72% całkowitej wartości kontraktu. "Powodem odstąpienia było niedostarczanie przez zamawiającego w wyznaczonym terminie żądanej gwarancji zapłaty. Przedstawiony

Oferta konsorcjum Mostostalu W-wa za 132,5 mln zł wybrana przez PERN

konsorcjum obejmuje: ? Wartość umowy: 132,5 mln zł netto. ? Termin realizacji: 56 tygodni od daty podpisania umowy. ? Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w stosowaniu kryterium cenowego jako jedynego elementu różnicującego złożone oferty[1]. Co do zasady waga kryterium cenowego nie może mieć większego znaczenia niż 60%. Konsekwencją obowiązujących przepisów jest dramatyczne

Elektrobudowa: PKN Orlen zażądał wypłaty środków z dwóch gwarancji bankowych

dwóch gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Płocku, którą realizowała Elektrobudowa, podała Elektrobudowa. "Bank Handlowy poinformował również, iż w przypadku, gdy przedstawione żądania

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

działającego w imieniu i na rzecz pozostałych członków grupy zakupowej jest podkreślana poprzez wskazanie, że wypełnienie przez wykonawcę obowiązku wobec tego zamawiającego jest równoznaczne z wypełnieniem go wobec wszystkich wspólnie działających zmawiających. Przykład Wskazanie w gwarancji ubezpieczeniowej

Newag ma umowę na 5 EZT dla woj. pomorskiego za 100 mln zł netto

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews) - Newag zawarł umowę z województwem pomorskim na dostawę pięciu 5-członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) za 100 mln zł netto. Umowa przewiduje prawo opcji dla zamawiającego na zamówienie do pięciu kolejnych EZT. Wartość umowy z

NCBiR wybrało ofertę konsorcjum Ursus Bus na projekt bezemisyjnych pojazdów

) zostaną dopuszczone podmioty, których typoszereg pojazdów zostanie pozytywnie oceniony przez NCBiR i zamawiających, wyjaśniono dalej. Po podpisaniu umowy z zamawiającym i przedstawieniu gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, konsorcjum Ursus Bus otrzyma zaliczkę w kwocie 2

Amazon pod lupą UOKiK-u. Firmie grozi gigantyczna kara

jaskrawym kolorem przyciski "Kup teraz" (na stronie produktu) lub "Przejdź do finalizacji zakupu" (po dodaniu do koszyka), które kojarzą się z zakupem i zawarciem umowy. "Takie sformułowania mogą sugerować, że zamawiając produkt, dokonywany jest jego zakup, a do transakcji

ZUE z najkorzystniejszą ofertą w przetargu na naprawy torowisk w Krakowie

. Zamawiającym jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa. "Wartość netto złożonej przez spółkę oferty: 55,6 mln zł. Wartość brutto złożonej przez spółkę oferty: 68,4 mln zł. Termin realizacji zadania: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Wśród kryteriów oceny

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

przez wykonawcę terminu umownego nie zabezpiecza całego okresu rękojmi. Co w takiej sytuacji może zrobić zamawiający? Czy powinien wezwać wykonawcę do przedłużenia okresu gwarancji na cały okres rękojmi? A jeśli wykonawca nie przedłuży gwarancji, czy zamawiający ma prawo potrącić kwotę zabezpieczenia z

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

podstawie kontraktów w ramach których spółki z grupy występują jako wykonawcy lub podwykonawcy, a w konsekwencji może przełożyć się na ryzyko wystąpienia przez zamawiających z roszczeniami o zapłatę przez spółki z grupy kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówień" - czytamy w komunikacie

Badanie i ocena ofert przed unieważnieniem przetargu

? Jak sytuacja będzie wyglądała, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium, a zamawiający stosuje np. cenę i gwarancję?   Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Odpowiedź

GITD złożył w sądzie pozew wobec Wasko o zapłatę 50,67 mln zł

nieprawidłowości działania urządzeń rejestrujących dotyczyły usterek spowodowanych wadami nieobjętymi udzieloną przez spółkę gwarancją jakości, w szczególności wskutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń przez użytkowników lub udostępnienia przez zamawiającego infrastruktury sprzętowej nie posiadającej wymaganych

Budimex z najtańszą ofertą na Trasę Łagiewnicką w Krakowie za 802 mln zł

Warszawa, 21.11.2016 (ISBnews) - Budimex złożył najtańszą ofertę w przetargu na budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie, wartą 802,2 mln zł brutto, podał zamawiający - Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna. Tylko Budimex zadeklarował cenę mieszczącą się w budżecie inwestycji

ZUE i Elektrobudowa mają ugodę z MPK Poznań ws. Franowa, zapłacą 2,2 mln zł

i Elektrobudową) a zamawiającym wszystkich roszczeń związanych z realizacją inwestycji, z wyjątkiem roszczeń MPK wobec wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi" - czytamy w komunikacie. Ugoda kończy wszelkie postępowania oraz znosi ich koszty pomiędzy zamawiającym, ZUE

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

zamawiający wykluczył go z postępowania ze względu na niewniesienie wadium. Czy miał do tego prawo? Odpowiedź Poprawne jest złożenie kopii gwarancji ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że nie ma w niej uregulowań sprzecznych z przepisami ustawy Prawo zamówień

Konferencja SIDiR o waloryzacji wynagrodzeń w budownictwie rozpoczyna się jutro

' zapisało się ponad 200 osób, w tym bardzo dużo przedstawicieli zamawiających publicznych" - powiedział Latawiec, cytowany w zapowiedzi konferencji. "Nie trzeba być wyjątkowym specjalistą, by dostrzec, że coś złego w branży budowlanej się dzieje. Coś, co już raz

Newag ma umowę na sprzedaż lokomotyw dla Lotos Kolej za 80,14 mln zł netto

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Newag i Lotos Kolej zawarły umowę, zgodnie z którą spółka Newag Lease sprzeda Lotos Kolej lub podmiotowi finansującemu wskazanemu przez zamawiającego pięć lokomotyw elektrycznych, w tym dwie lokomotywy czteroosiowe "Griffin" oraz trzy

Oferta ZUE uznana za najkorzystniejeszą w przetargu w Bydgoszczy za 95,7 mln zł

netto, dodano. "Kryteria oceny ofert stanowią: - cena - waga: 60%, - okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane - waga: 20%, - doświadczenie kierownika robót w

Przedłużenie terminu gwarancji

Pytanie Do zamawiającego wpłynęło zapytanie do siwz następującej treści: "Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy okres gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku, gdy na skutek wad nie ma możliwości korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z

Konsorcjum Rafako ma umowę na tłocznię gazu Kędzierzyn za 168,7 mln zł netto

. Wartość umowy wynosi łącznie 168,7 mln zł netto (tj. 207,5 mln zł brutto), z czego udział spółki wynosi 95%, a termin wykonania to 25 miesięcy od podpisania umowy, podano także. "Pozyskanie tego kontraktu, jest dowodem zaufania zamawiającego do naszych kompetencji

Oferta Budimeksu za 75 mln zł wybrana na prace na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy

kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy", podała spółka. "Termin rozpoczęcia robót: w terminie obustronnie ustalonym - po przekazaniu placu budowy. Termin zakończenia robót: 29.12.2020 r. Okres gwarancji: do 29.12.2027

Mostostal Warszawa wybrany do budowy zajezdni PKM Tychy za 58,2 mln zł

, - termin płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i złożonej do zamawiającego faktury, - okres gwarancji wynosi - 60 miesięcy na roboty budowlane, 36 miesięcy na dostawy, licząc od daty odbioru końcowego, - zabezpieczenie należytego wykonania

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

satysfakcji. Nasza ustawa odpowiada na kluczowe bolączki obecnego systemu. Zasada efektywności spowoduje, że zamawiający nie będą przywiązywać uwagi tylko do najniższej ceny, ale będą również uwzględniali jakość towarów i usług, czy ich znaczenie dla środowiska. Pozwoli to odnaleźć się na rynku małym

Elektrobudowa miała wstępnie 8,9 mln zł straty netto w III kw. br.

. W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 11,4 mln zł, podano również. "Kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe spółki jest obecna złożona sytuacja w zakresie płynności finansowej i dostępu do finansowania zewnętrznego oraz gwarancji bankowych. Wpływa

Konsorcjum Eurovia Polska i Warbud z najtańszą ofertą na obwodnicę Szczecinka

). Łącznie wpłynęło 7 ofert, druga najtańsza należała do PUT Intercor (332,1 mln zł), a trzecia - do Budimeksu (346,95 mln zł). Budżet zamawiającego wynosił 466,07 mln zł brutto. Wszyscy oferenci zaproponowali 34-miesięczny termin realizacji inwestycji i 10 lat gwarancji na

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Art. 87. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty

Konsorcjum Mirbudu z najtańszą ofertą na odcinek S5 za 359,43 mln zł

wyboru: wszystkie firmy zadeklarowały skrócenie terminu realizacji inwestycji o 2 miesiące oraz wydłużenie gwarancji jakości o 5 lat. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie inwestycji 299,82 mln zł brutto, podano w protokole. "Kolejnym

Newag ma umowę na dostawę dwóch SZT dla woj. podkarpackiego za 32,8 mln zł netto

dalej. Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 3 228 480 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej, która zostanie zwrócona po zakończeniu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego żąda od Wasko kwoty 50,7 mln zł

emitentem (wykonawca) i Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (zamawiający) w dniu 02 sierpnia 2012 roku, której przedmiotem było dostarczenie i montaż w pojazdach należących do zamawiającego mobilnych urządzeń rejestrujących wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich obsługi i eksploatacji"

Mostostal Warszawa również odstąpił od umowy na realizację ZUO dla Kielc

. "Podstawy faktyczne odstąpienia stanowiły: 1. Niedostarczenie przez zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę pomimo wystosowania przez wykonawcę żądania dostarczenia ww. decyzji, 2. Niedostarczenie przez zamawiającego gwarancji zapłaty, o którą wystąpił wykonawca w trybie art. 649

Oferta Budimeksu za 229,4 mln zł netto wybrana w przetargu na odcinek S1

)", podał Budimex. "Wartość oferty: 229 368 072 zł netto. Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z wykonawcą. Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat. Okres rękojmi: 60 miesięcy"