zamawiającego

Marek Okniński

Zamawiający

Zamawiający

Zamawiający to jeden z najważniejszych uczestników procedury przetargowej. Definicje terminu zamawiający znajdziesz poniżej.

Podział Zamówień Publicznych na części: Obowiązki i zasady dla zamawiającego

Zamawiający może udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, lub dopuścić możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, określając zakres i przedmiot części oraz wskazując, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

Wybór najkorzystniejszej oferty po terminie związania ofertą w postępowaniu zamówień publicznych: Sankcje i zalecenia dla zamawiających

Zamawiający prowadzi postępowanie. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty lecz po terminie związania ofertą. Zapomniał przedłużyć oraz zapomniał zapytać się czy można wybrać ofertę po tym terminie. Oczywiście wykonawca podpisuje umowę. Jakie sankcje grożą zamawiającemu za takie działanie?

Zamówienie własne i zlecane wspólnie z innymi zamawiającymi - jak je oszacować?

Pytanie: Na 2023 rok planujemy wspólne zamówienia artykułów spożywczych dla kilku jednostek. Zamawiający, któremu powierzono przeprowadzenie wspólnych zakupów, wystartuje z postępowaniem pod koniec pierwszego kwartału. Na pierwszy kwartał musimy we własnym zakresie zakupić asortyment, który będzie

Kiedy zamawiający sektorowy musi przygotować analizę potrzeb i wymagań?

: Podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Pzp na podstawie jej art. 4 pkt 3, udzielając zamówienia sektorowego, nie jest zobligowany sporządzać analizę potrzeb i wymagań. Obowiązek analizy potrzeb i wymagań dotyczy zamawiających publicznych, których definiuje art. 4 ustawy Pzp. Do

Czy wprowadzając inne parametry przedmiotu zamówienia, zamawiający istotnie zmienia SWZ?

Czy wprowadzając inne parametry przedmiotu zamówienia, zamawiający istotnie zmienia SWZ?

Pytanie: Czy dopuszczenie innych parametrów przedmiotu zamówienia wskazanych w OPZ należy traktować jako istotną modyfikację, która powoduje zmianę terminu składania ofert (dopuszczenie nie powoduje zmiany ogłoszenia)? Czym zamawiający powinien się kierować w aspekcie istotności dla sporządzenia

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, gdy cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, gdy cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?

Pytanie Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji. Do postępowania złożona tylko jedna oferta i jej cena przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Decyzja jest taka, że środki zostaną zwiększone na najbliższej sesji rady gminy (za 3 dni). Czy w

Sektorowy zamawiający a progi unijne. Czy wymagany jest regulamin zamówień oraz komisji przetargowej?

Odpowiedź Nie ma przepisów prawnych, które nakładałyby na zamawiającego obowiązek posiadania regulaminu udzielania zamówień czy regulaminu prac komisji przetargowej. Uzasadnienie Niezależnie od rodzaju zamawiającego, ani od wartości prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawca nie podał adresu ESP - czy zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę?

Pytanie: Czy muszę odrzucić ofertę wykonawcy, który w formularzu ofertowym w miejscu na uzupełnienie adresu ESP, napisał „brak"? Dodam, że zamawiający dopuścił też komunikację e-mail, ale wymagał w SWZ, aby wykonawca, który bierze udział w postępowaniu, posiadał skrzynkę na EPUAP

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

? Odpowiedź: Względy ekonomiczne oraz techniczne mogą być podstawą do niedokonania podziału zamówienia na części. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części. Zamówienia częściowe Przy tym wskazania wymaga art. 91 ust. 1

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy wykluczenie z przetargu może być uznane za nieproporcjonalne? Czy drobne nieprawidłowości powinny prowadzić do wykluczenia wykonawcy? Czy na zamawiającym ciąży powinność należytego uzasadnienia swojego działania? Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza

Realizacja czynności kierownika zamawiającego po ich powierzeniu pracownikowi

Realizacja czynności kierownika zamawiającego po ich powierzeniu pracownikowi

Pytanie: Na podstawie art. 52 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp kierownik zamawiającego może powierzyć swoim pracownikom, w formie pisemnej, wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności. Czy wówczas kierownik nie może już w danym postępowaniu wykonywać czynności, które powierzył pracownikom? Czy

Podział zamówienia na części to indywidualna decyzja zamawiającego

Podział zamówienia na części to indywidualna decyzja zamawiającego

unijnych. Odpowiedź: Podział zamówienia na części jest uprawnieniem zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. Decyzja w tej mierze leży w gestii zamawiającego i nie może zostać zakwestionowana przez zewnętrzne podmioty. Zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający może: udzielić zamówienia w

Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień

Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w art. 135 ust. 1 stanowi, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ

Zamawiający nie ma obowiązku ustalania warunków udziału w przetargu

Zamawiający nie ma obowiązku ustalania warunków udziału w przetargu

Swoboda określenia przez zamawiających warunków zamówienia obejmuje nie tylko swobodę kształtowania treści warunków, ale również swobodę decydowania, czy warunki zostaną w ogóle określone[1]. W związku z powyższym zamawiający może, ale nie musi, określać warunki udziału w postępowaniu. Powyższe

Pomyłka w podaniu informacji o obowiązku podatkowym po stronie zamawiającego - czy wolno poprawić ofertę?

Pomyłka w podaniu informacji o obowiązku podatkowym po stronie zamawiającego - czy wolno poprawić ofertę?

Pytanie: Wykonawca zaznaczył w ofercie, że złożona oferta „będzie" (poprzez skreślenie słów „nie będzie") prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego , o którym mowa w art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku powstania obowiązku podatkowego składający ofertę

Czy zamawiający może dwa razy wezwać do uzupełnienia KRK?

Czy zamawiający może dwa razy wezwać do uzupełnienia KRK?

Pytanie: W przetargu unijnym zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokument, ale okazało się, że KRK miało postać wizualizacji. Zamawiający zażądał dokumentów w prawidłowej formie, nie wnikając w ich treść. Po uzupełnieniu dokumentu w trakcie

Zamawiający może unieważnić procedurę kilku części, a w pozostałych dalej ją prowadzić

Zamawiający może unieważnić procedurę kilku części, a w pozostałych dalej ją prowadzić

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie w 6 częściach. Szacunkowa wartość wszystkich części wynosi 292.000 zł brutto. Oferty we wszystkich częściach przekraczają kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na dane zamówienie. Czy zamawiający może zwiększyć kwotę w częściach 1–3 a

Powierzenie czynności kierownika zamawiającego innej osobie zgodne z nowym Pzp

Powierzenie czynności kierownika zamawiającego innej osobie zgodne z nowym Pzp

Pytanie: W jaki sposób prawidłowo – zgodnie z przepisami nowej ustawy Pzp – kierownik zamawiającego może powierzyć wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności innej osobie? Czy osoba ta musi być pracownikiem zamawiającego ? Odpowiedź: Kierownik zamawiającego może powierzyć

Czy po ustnym ogłoszeniu wyroku KIO zamawiający może przystąpić do jego realizacji?

Czy po ustnym ogłoszeniu wyroku KIO zamawiający może przystąpić do jego realizacji?

muszę czekać na ewentualne wniesienie skargi do sądu przez wykonawcę X? Odpowiedź: Zamawiający ma prawo przystąpić do wykonania czynności nakazanych w wyroku niezwłocznie po ustnym ogłoszeniu orzeczenia i nie musi czekać na upływ terminu na ewentualne wniesienie skargi do sądu okręgowego. Zgodnie z art

Jaką kwotę musi podać zamawiający przed otwarciem ofert wykonawców?

Jaką kwotę musi podać zamawiający przed otwarciem ofert wykonawców?

, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego. Kwota podana na otwarciu ofert musi obejmować ten sam zakres prac, który mają wycenić wykonawcy w ofercie. Skoro wykonawcy podają cenę za wykonanie zamówienia w podstawowym zakresie, to i kwota podana przed otwarciem ofert

Czy zamawiający musi podpisywać przygotowywane dokumenty podpisem elektronicznym?

Czy zamawiający musi podpisywać przygotowywane dokumenty podpisem elektronicznym?

Pytanie: Czy według nowej ustawy Pzp dokumenty takie jak SWZ (specyfikacja warunków zamówienia), wyjaśnienia zamawiającego, wybór najkorzystniejszej oferty itp. muszą być podpisywane przez zamawiającego podpisem elektronicznym i w takiej formie umieszczane na platformie zakupowej, z której

Czy zamawiający może poprawić niewłaściwe zaokrąglenie cen jako oczywistą omyłkę w treści oferty?

Czy zamawiający może poprawić niewłaściwe zaokrąglenie cen jako oczywistą omyłkę w treści oferty?

, ale w jednej tak. Wykonawca w tabeli wskazanej przez zamawiającego wypisał kwoty całościowe bez przecinka (bez groszy) i netto i brutto – tak jakby zaokrąglił je do całości. Czy można to potraktować jako omyłkę rachunkową? Odpowiedź: W odniesieniu do przedstawionego w treści pytania zagadnienia

Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert?

Pytanie: Czy dokumenty składane przez wykonawcę zawierające informacje, na podstawie których zamawiający przyznaje punkty w kryteriach pozacenowych, są przedmiotowymi środkami dowodowymi w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 pkt 20 ustawy Pzp i należy je w ten sposób określać w SWZ ? Chodzi

Zamawiający może wymagać ubezpieczenia kontraktu przed jego zawarciem

ważności po 4 grudnia 2019 r., to zamawiający może nie podpisać z nami umowy? Czy wymóg żądania polisy jest uzasadniony? Odpowiedź: Zamawiający ma prawo żądać w siwz przedstawienia polisy OC przed zawarciem umowy. Jednak żądanie polisy z opłaconą składką do 4 grudnia 2019 r. jest dla mnie

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług. Na początkowym etapie badania ofert analiza zamawiającego wykazała, że jedna z ofert podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp (oferta zawiera błędy w

Jak postępować z poufnymi dokumentami zamawiającego w procedurze zasady konkurencyjności?

Pytanie: Prowadzimy procedurę zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (…) na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych . Czy możemy udostępnić dokumentację techniczną (przede wszystkim projekt budowlany), która stanowi tajemnicę zamawiającego

Czy zamawiający może żądać, aby wszystkie podzespoły maszyny pochodziły od jednego producenta?

dookreśleniu OPZ w taki sposób, który nie znajduje uzasadnienia ani w technicznym ani w funkcjonalnym uregulowaniu potrzeb zamawiającego. Zamawiający nie może bowiem wymagać od wykonawców takich właściwości przedmiotu zamówienia, które nie mają znaczenia dla spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot

Rażąco niska cena - wyjaśnienia wykonawcy i odstąpienie zamawiającego od wezwania

był podstawą wartości szacunkowej zamówienia i na tej podstawie odstąpić od wezwania wyjaśnień? Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu można rozważyć odstąpienie od procedury badania rażąco niskiej ceny. Artykuł 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający ma obowiązek zwrócić się o

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

Pytanie: W 2020 roku prowadzone było postępowanie o wartości powyżej progów unijnych na roboty budowlane . Zamawiający rozstrzygnął postępowanie. Po ogłoszeniu wyniku postępowania wpłynęła informacja do zamawiającego od oferenta, który brał udział w postępowaniu, że zwycięzca postępowania w

Czy przewodniczący komisji przetargowej może wykonywać czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego?

Pytanie: Czy przewodniczący komisji przetargowej może jednocześnie wykonywać czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia ? Wówczas może wystąpić sytuacja, że osoba ta podpisze protokół postępowania jako przewodniczący komisji przetargowej i równocześnie

RODO. Czy weryfikacja procesora jest obowiązkiem zamawiającego?

ramach których następuje przetwarzanie danych osobowych, można wyciągnąć wniosek, że weryfikacja procesora jest niepopularnym wymogiem związanym z zawieraniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W rzeczywistości jest to proces, który ma pokazać, że administrator (np. zamawiający) spełnia

KIO potwierdza brak obowiązku zamawiającego udzielania odpowiedzi na wszystkie otrzymane w trakcie przetargu pytania

W wyroku z dnia 16 września 2021 r. (sygn. akt: KIO 2358/21) skład orzekający  Krajowej Izby Odwoławczej  potwierdził brak konieczności udzielenia przez zamawiającego odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia zapisów  Specyfikacji Warunków Zamówienia . W przywołanym

KIO potwierdza brak obowiązku zamawiającego udzielania odpowiedzi na wszystkie otrzymane w trakcie przetargu pytania

W wyroku z dnia 16 września 2021 r. (sygn. akt: KIO 2358/21) skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej potwierdził brak konieczności udzielenia przez zamawiającego odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia . W przywołanym wyroku ustalono, że

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz opierając się na stanowisku Urzędu Zamówień Publicznych , zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie

Czy należy wykazać w sprawozdaniu zamówienie, które powierzono centralnemu zamawiającemu?

Pytanie: Czy w rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić zamówienie na dostawę energii elektrycznej, jeśli umowa została podpisana z centralnym zamawiającym , który działa na rzecz naszej spółki? Wartość zamówienia przekracza 800.000 zł . Odpowiedź: W opisanym przypadku to centralny zamawiający

Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

Ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia określenie przez zamawiającego , w przypadku udzielania zamówień o szczególnych cechach, w treści opisu przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia, konkretnego oznakowania. Zamawiający musi jednak pamiętać o

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami może być stosowany wg swobodnego wyboru zamawiającego – ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa żadnych, poza progiem wartości szacunkowej zamówienia (od kwoty równiej lub wyższej 130.000 zł. netto do kwoty poniżej progów unijnych

Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej [2] ugruntowuje się pogląd, zgodnie z którym zobowiązanie wykonawcy do wykonania, w imieniu zamawiającego obowiązku informacyjnego wobec osób, kierowanych przez niego do realizacji zamówienia publicznego, nie narusza przepisów ustawy Prawo zamówień

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

Pytanie:  Zamawiający w przetargu nieograniczonym na obsługę placów składowych zapisał w siwz, że do realizacji części zamówienia obligatoryjnie wydzierżawi wykonawcy sprzęt (lokomotywy, suwnice, żurawie) oraz infrastrukturę (torowisko). Poinformował też, że dzierżawa będzie

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na 5 dni przed upływem terminu składania ofert, do zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy o wyjaśnienie treści siwz . Nastąpiło to przed terminem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp . Wniosek nie zawierał adresu i

Czy zamawiający ma prawo kupić urządzenie powystawowe od danego podmiotu?

Pytanie: W jakim trybie udzielić zamówienia w następującej sytuacji? Zamawiający otrzymał niezwykle korzystną ofertę od firmy (z którą współpracował w zakresie badań naukowych) na zakup aparatury naukowej powystawowej. Cena jaką zaoferowano, jest niezwykle korzystna, bo stanowi 50% ceny urządzenia

Czy zamawiający w trybie korekty oczywistej omyłki może uzupełnić nazwę oferowanej dostawy?

wymaganej szczepionki). Pozostałe kolumny z ceną jednostkową, VAT i wartością pakietu wykonawca uzupełnił. Czy możemy uznać, że popełnił oczywistą omyłkę pisarską? Czy wolno nam wezwać go do uzupełnienia nazwy szczepionki? Odpowiedź: W sytuacji, gdy zamawiający wymagał od wykonawcy podania w treści

Sprawdź, jak wyjaśniać niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni dydaktycznych. Przedmiot zamówienia jest obszerny i różnorodny. Zawiera ok. 150 pozycji − poczynając od maszyn obrabiarek i komputerów, na małych śrubkach kończąc. Czy zamawiający, w celu sprawdzenia oferty

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

samym, ustalając zakres zamówień tożsamych tj. podlegających łącznemu szacowaniu, należy wziąć pod uwagę zarówno zamówienia finansowane z budżetu własnego zamawiającego, jak i te finansowane w ramach projektów zewnętrznych (projekty współfinansowane z UE czy z budżetu obywatelskiego). Zgodnie z art. 30

Kto w powiecie pełni funkcję kierownika zamawiającego?

Pytanie: Kto jest kierownikiem zamawiającego w powiecie? Czy jest nim zarząd jako organ kolegialny, czy starosta? Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy Pzp kierownikiem jest osoba lub organ, który jest uprawniony do zarządzania zamawiającym . Zgodnie natomiast z ustawą o samorządzie powiatowym zarząd

Jak postąpić, gdy po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia dokonała się zmiana zamawiającego?

Pytanie: Po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonała się zmiana zamawiającego . Poprzedni kierownik zamawiającego na etapie składania ofert zatwierdził zmianę SIWZ . Następnie postępowanie będące nadal w toku (etap składania ofert) zostało przekazane do dalszego

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Pytanie Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym zakreślenia informacji, czy u zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy (odwrócony VAT). Wszyscy zakreślili, że VAT

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Pytanie: W postępowaniu na dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego zamawiający wymagał od wykonawców złożenia wraz z formularzem ofertowym opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, dla którego postawił w siwz wymóg: „ Wykonawca jest zobowiązany opisać wszystkie oferowane parametry

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

Pytanie: Zamawiający sektorowy prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych . W postępowaniu 28 czerwca 2022 r. wpłynęły oferty. Zamawiający w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu określił datą termin związania ofertą na dzień 25 sierpnia 2022 r. Aby ułatwić

Czy zamawiający musi udostępniać dokumenty dotyczące szacowania zamówienia, traktując je jak informację publiczną?

ujawniać tego rodzaju wewnętrzne dokumenty? Czy należy potraktować je jak informację publiczną? Odpowiedź: Co do zasady zamawiający jest zobowiązany do tego, by dysponować dowodami szacowania wartości zamówienia. W ten sposób może wykazać swoją należytą staranność w wykonaniu tej czynności.  Takimi

Czy osoba pełniąca funkcję kierownika zamawiającego może być członkiem komisji przetargowej?

Pytanie: Czy pracownik, któremu powierzono obowiązki kierownika zamawiającego na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Pzp , może być jednocześnie członkiem komisji przetargowej? Przepisy ustawy Pzp wprost tego nie zakazują, ale czy na gruncie badania konfliktu interesów nie dochodzi do takiej

Koronawirus może zmusić zamawiającego do odstąpienia od umowy

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych [1] w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych. W siwz nie określił dopuszczalnych formatów danych, w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ. Wskazał instrukcję do wypełnienia JEDZ na ESPD . Do otrzymanej w formie elektronicznej oferty wykonawca załączył JEDZ w

Zamawiający definiuje pojęcia używane przy warunkach udziału w przetargu

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych to na zamawiającym ciąży obowiązek zapewnienia, aby warunki udziału w postępowaniu  pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Konstruując zapisy warunków udziału w przetargu zamawiający

Zasady wyłączenia z postępowania pracowników zamawiającego w przetargu szpitala

Pytanie: Zamawiający – szpital publiczny zorganizował postępowanie w trybie podstawowym na zamówienie finansowane ze środków unijnych przez instytucję zarządzającą – województwo. Województwo jest też organem tworzącym dla szpitala publicznego. W postępowaniu w trybie podstawowym

Czy zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający może nie stawiać warunków udziału w postępowaniu?

udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego ”. „Art. 125. 1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w

Jakie są obowiązki zamawiającego w zakresie badania podwykonawców w ramach Pzp

Pytanie Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 5 ustawy Pzp nie jest zobowiązany (może ale nie musi) badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia z art. 108 i 109 ustawy Pzp. Nie chcę badać w tym zakresie podwykonawców. Czy jednak w

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

;wyboru ofert nie naruszają ustawy Pzp . A zatem przede wszystkim stwierdzone zaniechanie musi naruszać przepisy ustawy Pzp. Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

Pytanie Umowa ramowa zawarta na okres 2 lat z jednym Wykonawcą. Warunki realizacji zostały zawarte i określone w samej umowie ramowej. Asortyment i ceny jednostkowe również zostały określone w dokumentach zamówienia i stanowią załącznik do umowy ramowej. Zamawiający w miarę pojawiających się

Zamówienie dostaw energii przez zamawiających sektorowych a stosowanie nowej ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający sektorowy udzielający zamówień sektorowych zgodnie z art. 364 nowej ustawy Pzp nie stosuje jej przepisów do zamawiania dostaw energii oraz paliw do wytwarzania energii. Czy w tym przepisie mowa jest o dostawie energii elektrycznej, paliwach gazowych, węglu, biomasie, które

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

zaznaczeniem, że obliczyli ją z uwzględnieniem stawki VAT wynoszącej 8%, a nie 23% i uzasadnieniem: „Stawka VAT na podstawie PKOB 1130 na obiekty mieszkalne wynosi 8%”. W dwóch pozostałych ofertach wykonawcy nie podali innej stawki niż wskazana przez zamawiającego w siwz tj. 23%, w związku z tym

Czy zamawiający może eliminować z przetargu profesjonalnych wykonawców?

Z tego artykułu dowiesz się: O czym zamawiający musi pamiętać, formułując warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Czy zamawiający może ustalać dowolne wymogi dotyczące wiedzy i doświadczenia startujących w przetargu? Czy warunkiem udziału w postępowaniu musi być

Obowiązek podatkowy zamawiającego

wykonawcy (jakiej treści) dotycząca podatku VAT w nawiązaniu do przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 i treści art. 91 ust. 3a drugie zdanie? Wynika z niego obowiązek informacyjny ciążący na wykonawcy w stosunku do zamawiającego odnośnie do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku od

Pracownik zamawiającego ubiega się o zamówienie. Jakich formalności trzeba dopełnić?

Pytanie W przetargu nieograniczonym do zamawiającego wpłynęła oferta złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która jednocześnie jest pracownikiem zamawiającego. Komisja przetargowa złożyła oświadczenia z art. 17 ustawy Pzp w zakresie pozostawania z wykonawcą w takim

W jakim terminie zamawiający musi udostępnić oferty?

udzielenie zamówienia publicznego został nałożony na zamawiających w celu zagwarantowania terminowego i możliwie niezwłocznego przekazania ofert wykonawcom zainteresowanym zapoznaniem się z dokumentami przedłożonymi w postępowaniu przez konkurujących o uzyskanie zamówienia innych przedsiębiorców

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują zastosowanie tzw. procedury odwróconej[1] przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku zastosowania procedury odwróconej wykonawca składa dokumenty podmiotowe dopiero w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego. Wraz z wejściem w życie nowelizacji[2

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy rocznego sprawozdania. Inwestycja jest dofinansowana z UE. Byliśmy zamawiającym i jednocześnie przeprowadzaliśmy postępowanie. Dofinansowanie zdobyliśmy z inną gminą, w związku z czym umowa była trójstronna tj. gmina X, gmina Y i wykonawca . Umowa została podpisana

Serwis Komunikaty.pl patronem medialnym Polskiego Kongresu Zamawiających

Organizatorem wydarzenia jest pismo "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". W programie Polskiego Kongresu Zamawiających organizatorzy przewidzieli przewidzieli mnóstwo ciekawych tematów związanych z wydatkowaniem pieniędzy publicznych. Panel nr 1 poświęcony jest zarządzaniu

Jeśli zamawiający podał w SWZ stawkę VAT, to może poprawić niewłaściwy podatek w ofertach

Pytanie: Zamawiający planuje ogłosić postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę sprzętu komputerowego, programów, kursów językowych, mebli, zestawów do nauki robotyki oraz wyposażenie pracowni językowo-informatycznej i pracowni terminalowej

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ

Pytanie: Zapis SWZ w dziale Opis przedmiotu zamówienia: „16) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy: a) opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku braku

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów leczniczych i wymaga, aby wykonawca podał w ofercie termin realizacji zamówienia, który stanowi kryterium oceny ofert: produkty lecznicze zadania nr 1-24, 26-27 - 1 dzień - 2 pkt - 2 dni - 1 pkt produkty lecznicze zadanie nr 25 z

Oferta przekraczająca możliwości finansowe instytucji zamawiającej

, którymi dysponuje zamawiający, termin realizacji umowy jest nierealny (czas niezbędny na badanie podmiotowe w procedurze odwróconej + zawarcie umowy + dostawa sprzętu). Moje pytanie: Czy zamawiający zgodnie z orzeczeniem KIO może unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty, a następnie unieważnić

Rażąco niska cena i omyłki w ofertach - kolejność podejmowania działań przez zamawiającego

wykonawcy nr 1 jest realna. Odpowiedź: Opisana oferta zawiera omyłki , które zamawiający powinien poprawić. Tego rodzaju błędy nie są przyczyną jej odrzucenia. Badanie rażąco niskiej ceny jest obowiązkiem zamawiającego, chyba że zaistniały w omawianym postępowaniu oczywiste okoliczności, niewymagające

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

Pytanie: Czy zamawiający powinien żądać od wykonawców KRS i CEIDG, skoro są to dane ogólnodostępne i można je pobrać ze stron WWW? Czy zamawiający może to zrobić, dopiero wtedy gdy wykonawca wskaże w JEDZ adres strony WWW? Czy przy procedurze odwróconej zamawiający może w piśmie o

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym , zamawiający otrzymał oferty , które przekraczają wartość zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć kwoty na to zadanie. Procedura jest prowadzona w trybie odwróconym. Czy zamawiający musi wybrać najkorzystniejszą ofertę i dopiero potem wolno mu

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

Pytanie: Zamówienie dotyczy zakupu w trybie przetargu nieograniczonego nowego oprogramowania w celu rozbudowy systemu informatycznego wraz z e-usługami, które to usługi wymagają pełnej integracji z użytkowanymi przez zamawiającego programami. Zamawiający nie posiada jednak interfejsów

Jak ustalić cenę wznowienia i jakie zapisy zawrzeć w projekcie umowy?

wznowienia. A zamawiający uruchomi wznowienie dopiero w przyszłym roku, proszę o wyjaśnienie czy zamawiający w projekcie umowy musi wskazać zapisy jak będzie wyliczana oferta za rok przez wykonawcę, czy jedynie ma obowiązek przewidzieć wznowienie i wówczas negocjować z wykonawcą cenę indywidualnie i nie

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

KIO rozpatrując odwołanie wniesione przez wykonawcę, który zasadnie uznał za niemożliwe obniżenie kwoty podanej podczas publicznego otwarcia ofert, oceniała poniższy stan faktyczny: - bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę 2 500 000 zł jaką zamierza przeznaczyć na

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

Pytanie: Jesteśmy jednostką kultury (zamawiający z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ) i podlegamy dyscyplinie finansów publicznych. Przygotowuję postępowanie poniżej progów unijnych finansowane z projektu unijnego INTERREG. Czy możliwe jest wszczęcie postępowania, jeżeli kwota szacowana ustalona

Wykonawca musi tak sformułować pytania do siwz, aby zamawiający miał pewność co do jego wątpliwości zawartych w pytaniu

doprecyzowanie? Jak to zrobić? Czy wystarczy wystosowanie prośby e-mailem? Czy trzeba zachować oficjalną drogę i pismo powinno być podpisane przez dyrekcję? Odpowiedź: Zamawiający powinien udzielić odpowiedzi na zapytanie skierowane przez wykonawcę bez nieuzasadnionej ingerencji w jego treść. To wykonawca

Czy zamawiający może zmienić termin składania ofert na 1 dzień przed upływem dotychczasowego?

Pytanie: Czy gdy w przetargu nieograniczonym do zamawiającego wpłynęło od jednego z potencjalnych wykonawców zapytanie o zmianę terminu składania ofert na 1 dzień przed jego upływem, to zamawiający może zmienić ten termin w świetle obowiązujących przepisów (art. 137 ust. 5 ustawy Pzp

Jakie oświadczenia z art. 56 ust. 3 Pzp złoży osoba, która zastępuje kierownika zamawiającego?

Pytanie: Czy oświadczenie z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp składa osoba, która włączyła się do prac w imieniu kierownika zamawiającego podczas nieobecności burmistrza a w jego zastępstwie po otwarciu ofert ? Czy może jest ona zobowiązana tylko i wyłącznie złożyć oświadczenie z art. 56 ust. 2 ustawy

Maksymalne i minimalne kryteria oceny w siwz - skorzystaj z dobrych praktyk innych zamawiających

Pytanie:  Zamawiający jako jedno kryterium oceny ofert stosuje termin realizacji zamówienia. Podaje jednocześnie w siwz najkrótszy oraz najdłuższy termin. Czyni to w następujący sposób: „Termin realizacji zamówienia, jaki wykonawca może zaoferować:  - minimalny termin: 2

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

utrudniać uczciwą konkurencję. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

utrudniać uczciwą konkurencję. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie

Czy zamawiający musi sporządzić protokół, jeśli aneksem przesunięto pierwotny termin wykonania umowy?

Pytanie: Zgodnie z art. 446 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek sporządzić raport z realizacji zamówienia, m.in. w przypadku opóźnień w realizacji umowy przekraczających co najmniej 30 dni. Czy obowiązek ten obejmuje również sytuację, gdy wykonanie przedmiotu umowy w innym terminie niż

Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 18 października 2018 r., których wartość szacunkowa jest wyższa niż tzw. progi unijne [1], komunikacja pomiędzy zamawiającym wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia, co do zasady, musi odbywać się przy

Czy zamawiający musi umieścić swój podpis elektroniczny na dokumentach przekazywanych przez platformę zakupową?

podpisane przez inny podmiot, a następnie zeskanowane i poświadczone za zgodność z oryginałem podpisem elektronicznym przez wykonawcę (§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej)? Czy zamawiający musi podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumenty

Zamawiający zrezygnował z prac informatycznych zleconych Simple

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Zarząd Simple otrzymał dokumenty dotyczące odstąpienia przez zamawiającego od umowy na realizację projektu informatycznego dla pięciu wyższych szkół, podała spółka. Simple ma otrzymać 620 tys. zł brutto z tytułu ogółu prac dotychczas wykonanych

Wykonawca zastosował inne metody zaokrąglenia miar, niż sugerował zamawiający - jak ocenić ofertę?

rachunkowe, wzywając wykonawcę, by je zaakceptował? Odpowiedź: W świetle przedstawionych ogólnie okoliczności zamawiający powinien ustalić, czy w ofercie wykonawcy nie występują inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Bez

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

, którego przedmiotem są usługi projektowe, nie polegają, co do zasady, na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający nie jest zobowiązany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na

Energia elektryczna w trybie podstawowym. Jak postąpić, gdy żaden wykonawca nie złożył oferty?

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na energię elektryczną w trybie podstawowym. Żaden wykonawca nie złożył oferty. Zamawiający skorzystał z wolnej ręki natomiast zaproszony wykonawca nie przystąpił do negocjacji. Czy można wysłać zaproszenie do kolejnego wykonawcy czy należy

Odrzucenie oferty z powodu nieuzupełnienia dokumentów przez zamawiającego

dotarły do nas 1 sierpnia. Postępowanie nie jest rozstrzygnięte. Czy ofertę wykonawcy trzeba w tej sytuacji odrzucić, czy złożone dokumenty należy ocenić (spełniają wymogi zamawiającego) i wybrać ofertę ? Odpowiedź

Unieważnienie przetargu z powodu braku środków zamawiającego

Pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy zamawiający nie posiada wystarczających środków na realizację danego zadania, a dokładniej cena najniższej z ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przewyższa kwotę

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

Art. 14. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej

Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o zamówienie publiczne .*1 Zgodnie z § 5 wskazanego rozporządzenia udostępnienie ofert przetargowych może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z

Zamawiający musi weryfikować wykonawców w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

zamówienia) wykonawców wskazanych w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Zamawiający w związku z wskazaną powyżej ustawą zobowiązany jest, bez względu na wartość zamówienia, żądać od wykonawców oświadczenia potwierdzającego, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 7 ust. 1

Decyzja zamawiającego musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne

Brak przekazania przez zamawiającego informacji dotyczącej oceny ofert jest sprzeczny z zasadami zawartymi w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . Zamawiający nie podając informacji dotyczących uzasadnienia dla podjętej decyzji w sprawie sposobu rozstrzygnięcia postępowania o

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

zlokalizowane domy pomocy społecznej). Zamawiający jest zespołem domów pomocy i dysponuje jednym budżetem. Czy zamawiający powinien oszacować łącznie roboty budowlane dla tych budynków? Czy jednak zamówienie trzeba oszacować oddzielnie, biorąc pod uwagę fakt, iż budynki pełnią samoistnie funkcje techniczne