zamówienie z wolnej ręki uzasadnienie

Justyna Rek-Pawłowska

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

Zamawiający powinien doliczyć wartość drukarki do sprzętu, który zamierza nabyć jeszcze w tym roku (zakładam, że zachodzą tutaj kryteria tożsamości podmiotowej i przedmiotowej).

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

Jedną z istotnych zmian zmniejszających stopień sformalizowania procedury udzielenia zamówienia publicznego jest zniesienie konieczności zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień publicznych o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

W rozumieniu wyżej wskazanego przepisu istotną zmianą warunków zamówienia jest zmiana pierwotnych warunków zamówienia, której wpływ na cenę oferty lub krąg wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia będzie znaczący.

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

trybie z wolnej ręki. Uwzględniając powyższe wskazać należy, że: - skorzystanie z art. 6a ustawy PZP jako poprzedzającego udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki mieści się w obowiązującym stanie prawnym, - nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

trakcie realizacji zamówienia przez różnych wykonawców. Przetargi z całej Polski Zamówienie z wolnej ręki a gwarancja Tym samym udzielanie zamówienia w trybie z wolnej ręki z powodów dotyczących utraty możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie znajduje uzasadnienia w dyspozycji

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

wyłudzać pieniędzy od Skarbu Państwa Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. Pozbawienie możliwości udzielenia zaliczki w odniesieniu do zamówień

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

zamawiającego; - określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; - uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki; - nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sytuacji zaistnienia okoliczności, które według dotychczasowych przepisów stanowią podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5 oraz w pkt 6 i 7 ustawy Pzp w dotychczasowym brzmieniu). W związku z

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

(firmę) oraz adres zamawiającego; - określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; - uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki; - nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.   PZP - Dział III: Przepisy

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)    

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

. Prezesa UZP należy zawiadomić w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6, ust. 2, art. 68 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

. Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

trybu mowa jest o udzieleniu zamówienia tj. zawarciu umowy w sprawie zamówienia, a nie o możliwości przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki. Uzasadnione zatem jest twierdzenie, iż w zaistniałej sytuacji masz możliwość przeprowadzenia kolejnego postępowania w trybie z wolnej ręki mającego na

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

opublikowania przez zamawiającego ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (tzw. ogłoszenie ex ante), powoduje, że termin na wniesienie odwołania biegnie np. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem w Biuletynie

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

zamówienia publicznego na kredyt. Tymczasem wśród przesłanek warunkujących zastosowanie trybu z wolnej ręki brak odpowiedniego zapisu. W celu udzielenia niniejszego zamówienia publicznego najbardziej uzasadniony będzie zatem wybór trybu przetargu nieograniczonego, który jako tryb

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, również w trybie licytacji elektronicznej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę z

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 1b. Zamawiający może

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się. Art. 65. Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 58 ust. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

udzielenie w trybie z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych, jednakże należy podejść do tego zadania z dużą ostrożnością. Należałoby wykazać bowiem, że zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia rzeczy o innych parametrach technicznych niż sprzęt dostarczony w

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

: 1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; 3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki; 4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki -wynegocjowania postanowień takiej umowy; 7b) protokole - należy

"Polski ład". Podatkowe zombie przegłosowane i wejdzie w życie

; premier Mateusz Morawiecki do pożaru chce się wybrać z sikawkami z benzyną. WSZYSTKO, CO TRZEBA WIEDZIEĆ O "POLSKIM ŁADZIE" Co "Polski ład" zmieni dla przeciętnego obywatela? 1. Kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30 tys. zł. 2. Zostanie podniesiony drugi próg podatkowy &ndash

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

. Usługi niepriorytetowe a negocjacje bez ogłoszenia i tryb z wolnej ręki Pamiętaj, że w przypadku zamówień na usługi niepriorytetowe możesz wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

zamówienia z wolnej ręki, obowiązany jest wykazać okoliczności uzasadniające dokonany wybór. Postawą do nabycia ww. usług w trybie z wolnej ręki mogą być zarówno okoliczności bezpośrednio wskazane w tym przepisie, jak również inne uzasadnione przesłanki. Pamiętaj jednak, że każdorazowo warunkiem skorzystania

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 1b. Zamawiający może unieważnić

KBW buduje od podstaw system informatyczny do obsługi wyborów

z wolnej ręki, tryb negocjacji, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia. Którą z tych ścieżek wybierze i jakiej argumentacji użyje KBW, by ten wybór uzasadnić, na razie nie wiadomo. Dyrektor Tokaj podkreśla jedynie, że chciałaby odejść od budowania systemu na jedne

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Przetarg na program obsługujący wybory prezydenckie już jest spóźniony?

zasada przejrzystości przywołana jest 15 razy, co pokazuje, jaką wagę Unia przywiązuje do czystości zasad i konkurencyjności - przypomina Ziembiński. - Jakiekolwiek zamówienie tego typu z wolnej ręki zostałoby natychmiast oprotestowane. Przedłużyć licencję

Nowy rodzaj oszustwa. Jak internetowi celebryci oszukują swoich fanów

zamówiła na własną rękę takie słuchawki. Myślicki przekonuje, że cena, za którą były oferowane, była tożsama z produktami z podobnej kategorii dostępnymi na polskim rynku, w tym w największych sieciach handlowych – także od znanych, lecz mniej popularnych producentów. Informacje, które do nas dotarły

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Art. 146. 1. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1) naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub 3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie

Wystawiła ponad 300 tys. recept w jednym roku. "Pracowałam po 14 godzin dziennie, w domu miałam nianię, sprzątaczkę, opiekunkę"

; Różnie, 12-24 godziny. Tak na szybko policzyłem: przy 260 tys. pacjentach rocznie to jest 712 pacjentów każdego dnia. I to licząc z sobotami, niedzielami, świętami, bez żadnych dni wolnych. To i tak 2-3 razy więcej. – Już tłumaczę. Konsultacja zdalna wygląda inaczej niż stacjonarna. Odpada

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub 3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub 3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

wykonawcy konkretnego zamówienia Po zawarciu umowy ramowej zamawiający dokonuje wyboru konkretnego wykonawcy danego zamówienia w trybie: - zamówienia z wolnej ręki - jeżeli umowa ramowa została zawarta tylko z jednym wykonawcą

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Rząd wspiera etaty w przetargach. Ale będzie kłopot

pracowników powinna występować także wtedy, gdy zamówienia udziela się z "wolnej ręki". Klauzule społeczne powinny być uwzględniane także w zamówieniach, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych - napisano w rządowej instrukcji. Analizą wykonania

Max Boegl może legalnie kontynuować budowę stadionu

znaleźć nowego wykonawcę. Dlatego wybrało go bez czasochłonnego przetargu. udzielając tzw. zamówienia z wolnej ręki. Miesiąc temu po kontroli prezes UZP uznał, że było to niezgodne z prawem. Przepisy pozwalają na ominięcie przetargu, ale po spełnieniu kilku warunków. Można

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

zamówienie na roboty budowlane jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. 4. Dokumentacja projektowa powinna zawierać również informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , w

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

poza przedmiot zamówienia podstawowego. Są to zamówienia nowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, które są udzielane w odrębnym trybie zamówienia z wolnej ręki po ścisłym spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy. Chcąc udzielić "zamówień

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

korzystania przy zamawianiu tego typu usług z trybów o ograniczonej konkurencyjności - negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Przywilej ten pozostawiono w art. 5 ust. 1a ustawy Pzp wyłącznie do uzasadnionych przypadków, przy czym opis potencjalnych okoliczności stanowiących takie uzasadnienie

Czy można wybrać dostawcę komputerów w trybie zapytania o cenę ?

przetarg ograniczony. Skorzystanie z możliwości przeprowadzenia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego oraz w trybie z wolnej ręki uzależnione jest od wystąpienia przesłanek określonych w ustawie. Ze względu na to, że zastosowanie ww. trybów jest

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Wprowadzenie art. 151a uznać należy za zmianę korzystną przede wszystkim dla wykonawców startujących w przetargach zwłaszcza z sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Wskazana propozycja ma wpłynąć między innymi na poprawę płynności finansowej

Lasy Państwowe igrają z ogniem

. Przetargi padły z powodu protestów. LP postanowiły więc najpierw zamówić oprogramowanie do tych komputerów przygotowane specjalnie dla leśników. Za 3,6 mln zł zlecenie z wolnej ręki otrzymała firma Handsoft - maleńka spółka, która wówczas nie miała nawet własnego szyldu w siedzibie (dzieliła biuro z

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

; 3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 3. Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto

Modernizacją Stadionu Śląskiego zajmą się śledczy. Niegospodarność na 68 mln zł

zrezygnować z przetargu i zlecać projekt "z wolnej ręki". NIK: Niegospodarność na 68 mln zł Na tym jednak nie koniec. NIK uważa, że urzędnicy oraz marszałek Janusz Moszyński bez merytorycznego uzasadnienia zrezygnowali z "Saturna 2005"

Sanatorium za darmo!

udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne. Jeżeli więc chcielibyśmy pojechać do sanatorium z ZUS, zawsze możemy powołać się na powyższe przepisy. 2. Jak się starać o taki wyjazd? Gdzie pójść? Na początku musimy wybrać się do lekarza (może to być

ZUS wysyła do sanatorium. Za darmo!

liczyć osoby: -ze schorzeniami narządu ruchu, np. po urazach nóg, rąk i problemami z kręgosłupem - zmiany zwyrodnieniowe i stany po urazach. Po zdjęciu gipsu możemy starać się o wyjazd, aby rękę czy nogę doprowadzić do lepszego stanu. Najliczniejsza grupą pacjentów są pacjenci

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

może przyznać właściciel gruntu, czyli gmina lub skarb państwa. W drugim przypadku ustawa zapewnia 50-proc. bonifikatę. Wojewodowie mogą jednak przyznać bonifikatę wyższą od ustawowej. Z kolei gminy mają w tej sprawie całkowicie wolną rękę. Sprawdź, czy i ewentualnie na jaką

Jerzy Hausner: Dokąd idziemy?

. Skąd właściwie mamy tę skłonność do molekuł? - Pewnie z historii. Po co to wałkować? W wolnej Polsce mogliśmy zadbać, żeby zacząć to zmieniać, ale niestety, odpuściliśmy. Niech pan popatrzy na mapę polskiego miasta. Osiedle Miasteczko Wilanów - coś karygodnego. Czy tam może

Jak zapłacić mniej za użytkowanie wieczyste?

. Z kolei gminy mają w tej sprawie całkowicie wolną rękę. Bonifikaty nie stosują np. Zielona Góra, Rzeszów i Opole. Przy czym te dwa ostatnie miasta stosują 99-procentową bonifikatę, ale przy wykupie gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe (gmina może, ale nie musi zgodzić się na taką transakcję

Co wymyśli chodnik, czyli polska atrapa rozwoju

. Rządzący to wiedzą? - Ten wykres pochodzi z najnowszej analizy zamówionej przez rząd. Jest więcej niepokojących sygnałów. Z naszych ostatnich badań na UW wynika, że innowacyjność polskiej gospodarki po dekadzie w Unii zmalała, zamiast wzrosnąć

Sorry, taką mamy kolej w Polsce. "Niezwykłe" perypetie czytelnika

, wszystkie wolne, idę do pierwszej z brzegu po bezpłatną miejscówkę, a tu pani do mnie: A numerek pan gdzie ma? Kasjerka, która siedziała obok i to usłyszała, śmiała się tak, że mało co z krzesła nie spadła. Podszedłem do niej i ona mówi: - Ja już panu dam tę miejscówkę, ale podkreślam, że daję ją panu