zamówienie z wolnej ręki przetarg

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

W 2010 r. wartość kontraktów publicznych sięgnęła 167 mld zł, czyli o ponad 40 mld zł więcej niż rok wcześniej - ocenia Urząd Zamówień Publicznych (UZP).

CBA donosi na Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort nie oparł się komorniczej Currendzie

śledztwa. Dopiero w jego trakcie takie wątki mogą być badane - odpowiada Wojtunik. W tym samym czasie co CBA szukałam odpowiedzi na pytanie, dlaczego ministerstwo nie ogłaszało przetargów na informatyzację sądów, tylko podpisało z wolnej ręki trzy umowy z Currendą: w listopadzie

Wzory protokołów

Wzory protokołów

w trybie partnerstwa innowacyjnego Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Protokół postępowania w trybie podstawowym Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz postępowania o udzielenie

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

skorzystanie z trybu z wolnej ręki, ale zamawiający musiałby być pewien, że będzie w stanie właściwie uzasadnić konieczność pilnej realizacji zamówienia – praktycznie z dnia na dzień, jak wskazuje się w komentarzach do Pzp. Podstawa prawna Art. 30 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, w postępowaniach do progów unijnych, natomiast w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji

Czy zamawiający sektorowy może zawrzeć umowę ramową w trybie z wolnej ręki?

Czy zamawiający sektorowy może zawrzeć umowę ramową w trybie z wolnej ręki?

zamówienia z wolnej ręki.  Zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego , przetargu ograniczonego , negocjacji z ogłoszeniem, dialogu

Unieważnienie postępowania z powodu nieprzyznania środków publicznych

ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku  negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki należy tę możliwość uwzględnić w zaproszeniu do negocjacji. Oznacza to, że pominięcie zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub – odpowiednio – w zaproszeniu do negocjacji wyłącza prawo do

Stok narciarski jedzie na deski projektantów?

zainteresowanie jest efektem m.in. braku fachowców z danej dziedziny. Teraz, po unieważnieniu przetargu, o wiele łatwiej (bez sztywnych jak wcześniej zasad) będzie znaleźć projektanta i zlecić mu kontrakt z wolnej ręki. Prawdopodobnie takie zlecenie może być podpisane w ciągu dwóch-trzech tygodni. Wiele jeszcze

Masz konkretną kwotę na realizację zamówienia? Zamieść w siwz odpowiednią informację!

Odpowiedź Podstawowymi trybami udzielania zamówieńprzetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zasadniczo zamawiający udzielając zamówienia, powinien zastosować jeden z trybów podstawowych. Zamawiający jest uprawniony do udzielenia

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

przeprowadzenia procedury z wolnej ręki?  Odpowiedź:  Zamawiający nie może udzielić zamówienia podobnego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp , jeżeli nie przewidział go w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.  Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie:  Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia

Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej - zasady prowadzenia postępowań

Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej - zasady prowadzenia postępowań

przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią elektryczną, a następnie udziela zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej; zamawiający w trybie określonym na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych udziela przedsiębiorstwu obrotu zamówienia

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Publicznych  w roku 2018: 88% zamówień udzielono w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 9,45% zamówienia z wolnej ręki, 1,86% zapytania o cenę, 0,34% przetarg ograniczony, 0,11 % negocjacje bez ogłoszenia, 0,04% negocjacje z ogłoszeniem, 0,17

Poczta Polska przejęła Wojskowe Zakłady Kartograficzne. Związkowiec: to trup podrzucony przez polityków PiS

Poczta Polska przejęła Wojskowe Zakłady Kartograficzne. Związkowiec: to trup podrzucony przez polityków PiS

SA. Prawdopodobnie do wykorzystania przez Fundację "Pocztowy Dar", która bardzo mocno przecież zaangażowała się w kampanię referendalną (razem z wyborami) - komentuje z rozbrajającą szczerością Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty. -  Poczta

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: Zamówienia podobne, których możliwość udzielenia została przewidziana w treści ogłoszenia, powinny zostać udzielone: - z zastosowaniem trybu z wolnej ręki

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

− w przetargu nieograniczonym , przetargu ograniczonym , negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym, partnerstwie innowacyjnym albo licytacji elektronicznej bądź 2)      zaproszeniu do negocjacji − w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

udzielić na te 25 części zamówienia z wolnej ręki w trybie unijnym. Wartość wszystkich części wynosi 11.330.493,43 euro. Zakup leków jest dla nas konieczny i nie możemy czekać na rozpisanie nowego unijnego przetargu. Jak przeprowadzić takie zamówienia z wolnej ręki , w przypadku gdy na kilka różnych

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

trakcie realizacji zamówienia przez różnych wykonawców. Przetargi z całej Polski Zamówienie z wolnej ręki a gwarancja Tym samym udzielanie zamówienia w trybie z wolnej ręki z powodów dotyczących utraty możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie znajduje uzasadnienia w dyspozycji

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

przetargów z całego kraju Progi ustawowe Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sytuacji zaistnienia okoliczności, które według dotychczasowych przepisów stanowią podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5 oraz w pkt 6 i 7 ustawy Pzp w dotychczasowym brzmieniu). W związku z

Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

Pytanie Czy nabycie usług pocztowych może nastąpić w trybie zamówienia z wolnej ręki? Odpowiedź Zamawiający powinien zastosować tryb podstawowy udzielania zamówienia publicznego (np. przetarg

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

natomiast wartość szacunkowa kolejnych udzielanych zamówień uzupełniających przekroczy próg 30 000 euro , obowiązkiem zamawiającego będzie udokumentowanie przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki zgodnie z wymogami ustawowymi, tj. w szczególności sporządzenie protokołu (notatki urzędowej) z

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

zamówienia stanowi, w mojej ocenie, ten sam rodzaj zamówienia co zamówienie podstawowe. A zatem jeżeli zachodzą pozostałe okoliczności skutkujące możliwością zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, można z niego skorzystać. Zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki jeżeli

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

trybie negocjacji bez ogłoszenia; - 2 oferty w trybie zapytania ofertowego; - 1 ofertę w trybie zamówienia z wolnej ręki, wymieniono. "Oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w 12 postępowaniach (w tym 2

Zamówienie dodatkowe

słupów oraz złym stanem technicznym betonu." Należy zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy Pzp podstawowymi trybami udzielania zamówieniaprzetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zamawiający może udzielić m.in. zamówienia z wolnej ręki tylko w

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

udzielanego w trybie z wolnej ręki. Wówczas zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić pełną procedurę określoną przepisami ustawy dla wskazanego trybu udzielania zamówienia. Stopień sformalizowania procedury będzie uzależniony od wartości zamówienia uzupełniającego. Jednak bez względu na wartość udzielanego

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

tylko wtedy, kiedy zamówienie podstawowe udzielałeś w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

można część tych okien zlecić z wolnej ręki (jako zamówienia uzupełniające), a dla reszty udzielić zamówienia publicznego? Czy bezpieczniej będzie przeprowadzić procedurę przetargową na całość tych prac? Odpowiedź Masz prawo udzielić zamówienia

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

usługi z zamówienia podstawowego (cena z oferty wykonawcy i umowy), czy cena może być w wyniku negocjacji inna? Odpowiedź Zamówienie z wolnej ręki jest zupełnie odrębną procedurą od przetargu nieograniczonego. Jedynym "spoiwem" łączącym te

Sąd wysłuchał stron ws. przetargu na obsługę inform. ZUS, orzeczenie 10 X (akt.)

), zlecenie z "wolnej ręki" (bez konieczności udziału w przetargu) na obsługę systemu ZUS otrzyma dotychczasowa usługodawca, czyli Asseco Poland. Sędzia wskazał na duże skomplikowanie sprawy przyznał jednak, że wyczerpano cały materiał dowodowy, dlatego 10 października br

Sąd wysłuchał stron ws. przetargu na obsługę informatyczną ZUS, orzeczenie 10 X

. W razie unieważnienia przetargu będziemy mieli do czynienia z tzw. zjawiskiem "vendor lock-in" (tj. zmonopolizowanie przez jedną firmę na wiele lat prowadzenia usług na rzecz innej), zlecenie z "wolnej ręki" (bez konieczności udziału w przetargu) na obsługę systemu ZUS otrzyma

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.   PZP - Dział III: Przepisy

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

środków EBI i CEB. Jest to jedyny bank, który oferuje preferencyjne kredyty z określonych międzynarodowych instytucji finansowych w zakresie realizacji określonych zadań inwestycyjnych. Bank sugeruje nam skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a - zamówienie z wolnej ręki. Bank powołuje się na opinię UZP

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

konkretnego zamawiającego. Należy jednak zawsze brać pod uwagę tryby podstawowe określone w art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, a jedynie w sytuacjach szczególnych analizować możliwość skorzystania z trybów niekonkurencyjnych np. zamówienia z wolnej ręki. Ustawa

Portfel zamówień Torpolu wynosił ok. 0,44 mld zł na koniec czerwca

39 postępowaniach, z czego rozstrzygnięto 23. Spółka pozyskała 4 zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (w tym 1 wszczęte w 2015 r.) oraz 1 zamówienie z wolnej ręki. Efektywność składanych ofert wyniosła 21,7 % w ujęciu ilościowym. Łączna wartość zamówień pozyskanych w pierwszym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub

ZPP: Przetarg na śmigłowce dla polskiej armii należy zamknąć bez wyboru oferty

Warszawa, 03.09.2015 (ISBnews) - Przetarg na śmigłowce dla polskiej armii w dotychczasowym trybie trzeba zamknąć bez wyboru oferty, a następnie dokonać dwóch zamówień z wolnej ręki, w trybie zamkniętym. Śmigłowce powinny być dostarczone przez firmy działające w Polsce - PZL

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

Pytanie Chcemy udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane uzupełniające. Z racji wcześniejszego przetargu nieograniczonego "unijnego" zamówienie z wolnej ręki wykonawcy zostanie również udzielone w tym trybie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

zakładaną ilość lub zakres zamówienia. Należy jednakże zauważyć, że tryb zamówienia z wolnej ręki to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. W tym trybie nie mamy do czynienia z ofertą, a więc nie mają też zastosowania przepisy

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

cenę, licytacji elektronicznej, zamówienia z wolnej ręki, - zwiększenie wykorzystania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie platformy e-zamówienia oraz profilu nabywcy definiowanego jako rozwiązanie techniczne

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

Pytanie W dwóch przetargach na dostawę paliw nie została złożona żadna oferta. Wybraliśmy tryb zamówienia z wolnej ręki i wysłaliśmy do wybranej przez nas stacji zaproszenie do negocjacji, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Czy w związku z tym

Saga trwa. Przetarg na listy sądowe przesunięty po raz siódmy

. Z wolnej ręki można jednak rozdysponować do połowy wartości kontraktu. Praktycznie oznacza to okres do roku.

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

nabycie frezarki w trybie z wolnej ręki? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

wydaje się być również: - tryb zapytania o cenę, oraz - tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Od daty wejścia w życie rozporządzenia jego regulacjami objęte są wszystkie zamówienia publiczne rozpoczęte po tym terminie. Pobierz: Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego złożyli oferty. 6. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

sprzętu (urządzeń, maszyn itp.). Mając na uwadze te okoliczności, ustawodawca przewidział możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na rzeczy o tych samych parametrach. Zależnie od wartości zamówień uzupełniających zamawiający udziela ich poza ustawą

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Przygotowujesz się do przetargu? Znajdź potrzebne dokumenty Wzory dokumentów przetargowych Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

zamówienia publicznego na kredyt. Tymczasem wśród przesłanek warunkujących zastosowanie trybu z wolnej ręki brak odpowiedniego zapisu. W celu udzielenia niniejszego zamówienia publicznego najbardziej uzasadniony będzie zatem wybór trybu przetargu nieograniczonego, który jako tryb

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

robót (tj. zwłaszcza tych, których przy dochowaniu należytej staranności nie mogłeś przewidzieć na etapie zamówienia podstawowego) - możesz rozważyć tryb zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto, w przyszłości radzę zawsze - szczególnie zwłaszcza w

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

rozwiązanie tego problemu niż ogłaszanie kolejnego przetargu nieograniczonego? Gonią nas terminy, a osoby bezrobotne, które czekają na to szkolenie, powoli tracą cierpliwość. Odpowiedź Jeśli nie będziesz mieć podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Mielec i Świdnik zacierają ręce po zerwaniu rozmów o caracalach

. transportowych czy zwalczania okrętów podwodnych. Zamówienie z wolnej ręki? - W tegorocznym budżecie MON na zakup śmigłowców zapisane jest 1,9 mld zł. Żeby te środki skonsumować, należałoby decyzje podejmować bardzo szybko. Poza przetargiem są i inne

Rząd PiS nie kupi caracali. Pracownicy PZL Mielec zacierają ręce

, należałoby decyzje podejmować bardzo szybko. Poza przetargiem są i inne możliwości, można udzielić tego zamówienia z wolnej ręki w oparciu o dyrektywę o bezpieczeństwie państwa - sądzi związkowiec. Marian Kokoszka informuje ponadto, że związki zwróciły się już z wnioskiem o

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się. Art. 65. Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 58 ust. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

zamawiający może odstąpić od stosowania przepisu - tak jak to wskazano np. przy zamówieniu z wolnej ręki.

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 1b. Zamawiający może

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

świadczenia usług badawczych, 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

udzielenie w trybie z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych, jednakże należy podejść do tego zadania z dużą ostrożnością. Należałoby wykazać bowiem, że zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia rzeczy o innych parametrach technicznych niż sprzęt dostarczony w

Przetarg na program obsługujący wybory prezydenckie już jest spóźniony?

zasada przejrzystości przywołana jest 15 razy, co pokazuje, jaką wagę Unia przywiązuje do czystości zasad i konkurencyjności - przypomina Ziembiński. - Jakiekolwiek zamówienie tego typu z wolnej ręki zostałoby natychmiast oprotestowane. Przedłużyć licencję

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

trybów przetargowych, a maleje stosowanie skrajnie niekonkurencyjnego trybu zamówienia z wolnej ręki oraz trybu zapytania o cenę. W roku 2010 odsetek liczby postępowań udzielonych w poszczególnych trybach przedstawiał się następująco: - przetarg

Portfel zamówień Torpolu to potencjalnie ok. 3,06 mld zł

półroczu br. Torpol pozyskał 6 zamówień. Efektywność składanych ofert w ujęciu ilościowym (z uwzględnieniem zamówienia z wolnej ręki) w rozstrzygniętych dotychczas postępowaniach wyniosła 19,4%, podano także. Łączna wartość umów zawartych przez Torpol w I półroczu 2017 roku

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

? Odpowiedź W opisanej sytuacji wydaje się dopuszczalne zastosowanie trybu z wolnej ręki zarówno w trzecim, jak i następnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zwróć jednak uwagę na czas jaki upłynął pomiędzy postępowaniami. Kiedy "

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

przesłanek unieważnienia umowy, tj. umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1. z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2. nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

. Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówieniaprzetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

głównego Żandarmerii Wojskowej. Jak dodaje, dotychczasowe ustalenia wskazują, że zatrzymani żołnierze ustawiali przetargi i zakupy z wolnej ręki na naprawy i remonty jednostek pływających Marynarki Wojennej. Szacuje się, że wartość wszystkich zamówień przekracza milion złotych

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna

Zamówienia publiczne w 2010 r.

zamówieniu z wolnej ręki. Ponadto w 2010 r. częściej korzystano z aukcji elektronicznej. Za pośrednictwem udostępnionej bezpłatnie przez Urząd Zamówień Publicznych platformy przeprowadzono 247 aukcji, osiągając w sumie ponad 89 mln zł oszczędności w stosunku do złożonych w

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)    

Lotnisko Chopina zamknęło połowę sklepów w szczycie sezonu. Port traci pieniądze, a w tle zaskakująca umowa najmu

. – Umowy z wolnej ręki zdecydowanie nie są standardem na lotniskach. Nawet jeśli nie ma konieczności ogłaszania przetargu, to Porty mają precyzyjnie wypracowane procedury wyboru. To dziwne, że tym razem ich nie zastosowano. Chodzi przecież o wieloletnią umowę – mówi nasz rozmówca, były

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

jednostka może zawrzeć dodatkową umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą? Odpowiedź Otrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 1b. Zamawiający może unieważnić

Bruksela nie ma zastrzeżeń do autostrady A2 Stryków - Konotopa

decyzja GDDKiA o wyborze nowych wykonawców z wolnej ręki była wyjątkowa, a procedura konsultacji technicznych zastosowana do wyboru wykonawcy zapewniła zachowanie podstawowej zasady w udzielaniu zamówień publicznych, czyli zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Urząd wskazywał też, że

Jaki tryb przetargu wybrać?

trybach bez względu na przedmiot zamówienia, jak również niezależnie od spełnienia jakichkolwiek innych przesłanek. W stosunku do pozostałych trybów ustawowych, np. zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, możliwość ich zastosowania uzależniona jest od spełnienia wyznaczonych przez ustawę Pzp

MON na zakupach. 52 miliardy w sześć miesięcy, a to jeszcze nie koniec

są możliwe dzięki wykorzystaniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej procedury Pilnej Potrzeby Operacyjnej. Procedura ta pozwala całkowicie zrezygnować z postępowania przetargowego i daje ministrowi obrony wolną rękę w zakupach sprzętu wojskowego. Procedura Pilnej Potrzeby Operacyjnej została

Poczta Polska i InPost czekają w napięciu na wyrok. Stawka 700 mln zł

zakończeniem przetargu i podpisaniem umowy w tym roku, może zastosować dwie metody. Pierwsza - dać sądom możliwość podpisania umów z kim chcą, czy to PGP, czy Pocztą Polską. Druga - podpisanie centralnie umowy ze starym wykonawcą, czyli PGP. Z wolnej ręki

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

nieograniczonego i udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki bez względu na wartość zamówienia. Jednocześnie należy zauważyć, że możliwość udzielania zamówienia na usługi ochrony w trybie zamówienia z wolnej ręki nie oznacza, że zamawiający nie ma podstaw do zastosowania innego trybu

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

produkowany przez jedną firmę, naukowcy zamiast skomplikowanych przetargów będą mogli zastosować łatwiejsze zamówienia z wolnej ręki. - Czekaliśmy bardzo długo na tę decyzję. Ona odpina kulę u nóg nauce. Przez PZP nasi naukowcy systematycznie przegrywali z innymi, bo tamci kupowali

Firmy stawiają rząd pod ścianą: albo tani prąd, albo idziemy do Czech

 LG miałaby dostać. Co innego mieli obiecane wcześniej, a co innego się dzieje. - mówi nasz informator. Rząd zamroził ceny prądu dla małych i średnich firm, ale duzi odbiorcy podpisują umowy ze sprzedawcami prądu - albo w ramach przetargów, albo z wolnej ręki. Tam ceny nie są regulowane. To

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

. Usługi niepriorytetowe a negocjacje bez ogłoszenia i tryb z wolnej ręki Pamiętaj, że w przypadku zamówień na usługi niepriorytetowe możesz wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż

Cztery odwołania od wyboru oferty w przetargu na odcinek obwodnicy Warszawy

odstępstw w toku realizacji kontraktu wykonawca powinien był uwzględnić w cenie ofertowej. Tymczasem Prawo zamówień publicznych pozostawia furtkę w postaci zamówień dodatkowych, udzielanych wykonawcy realizującemu kontrakt z tzw. 'wolnej ręki' w sytuacji, gdy są one konieczne dla wykonania podstawowego

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

Pytanie Przedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy

90 mln zł oszczędności dzięki aukcjom elektronicznym

nieograniczony, a zmalał odsetek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność - zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki. Tryby postępowań o zamówienie publiczne udział w proc. Źródło: UZP

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a

Tryb z wolnej ręki kiedy jest dozwolony?

można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający często błędnie interpretują owa przesłankę i powołując się na nią, próbują w trybie z wolnej ręki wydać nieprzewidziane środki, jakie otrzymują pod koniec roku, tak by nie przepadły. Tymczasem przepis mówi nie tyle

Mniej kontroli przy przetargach

rękę w badaniu innych zamówień. Kontrolowane będą zarówno duże, jak i małe przetargi, jeśli tylko pojawi się sygnał (np. donos, publikacja prasowa), że jest z nimi coś nie w porządku. Taką kontrolę poprzedzi postępowanie wyjaśniające. W UZP liczą, że nowy system kontroli okaże się bardziej skuteczny w

Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

pierwszy raz od kilku lat działania jednostki byliśmy zmuszeni do wywozu śniegu z ulic powiatowych, gdyż w przypadku odwilży groziły mieszkańcom podtopienia. Zaistniała sytuacja wymagała natychmiastowego wykonania zamówienia, w związku z czym zastosowano tryb z wolnej ręki (art. 67 ust. 3 ustawy Pzp) na

Jak to było z przetargiem na 112? Prokuratura zbada

przetargu, z tak zwanej wolnej ręki, choć wartość zamówienia wielokrotnie przekraczała 15 tysięcy euro. A tylko do takiej kwoty instytucje publiczne mogą rezygnować z konkursowego trybu wyłaniania najlepszej oferty. Umowę podpisał ówczesny wojewoda małopolski Jerzy Miller. - Chodziło o unikalny system

"Masz COVID? Lepiej siedzieć cicho". Cena polskiego sukcesu w pandemii

. Firma specjalizuje się m.in. w produkcji materaców. – Zakład, w którym pracuje, wygrał przetarg na dostawę materaców dla wojska. Wkrótce potem przed pracownikami zatajono fakt choroby kadrowej, która miała częsty kontakt z pracownikami. Wszystko, żeby produkcja się nie zatrzymała – opowiada

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

przejściowy należy stwierdzić, iż z nowej dopuszczalnej wartości zamówienia dodatkowego, można korzystać w odniesieniu do umów zawartych również przed wejściem w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić, w trybie z wolnej ręki, dotychczasowemu

Max Boegl może legalnie kontynuować budowę stadionu

znaleźć nowego wykonawcę. Dlatego wybrało go bez czasochłonnego przetargu. udzielając tzw. zamówienia z wolnej ręki. Miesiąc temu po kontroli prezes UZP uznał, że było to niezgodne z prawem. Przepisy pozwalają na ominięcie przetargu, ale po spełnieniu kilku warunków. Można

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

Tryby konkurencyjne - tj. przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony są podstawowe i zawsze masz możliwość skorzystania z nich. Nadal też możesz zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki do udzielenia zamówienia na usługi hotelarskie, będące usługami niepriorytetowymi. Jednakże pod warunkiem, że

KBW buduje od podstaw system informatyczny do obsługi wyborów

z wolnej ręki, tryb negocjacji, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia. Którą z tych ścieżek wybierze i jakiej argumentacji użyje KBW, by ten wybór uzasadnić, na razie nie wiadomo. Dyrektor Tokaj podkreśla jedynie, że chciałaby odejść od budowania systemu na jedne

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

przekracza kwot unijnych, przysługuje jedynie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w

CBA wchodzi do ZUS. To dopiero początek?

Poland SA możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zamówienia. To nie pierwsze takie działania na korzyść Asseco. Już w 2010 r. - jak podkreśla Izba - ZUS zlecił z wolnej ręki wsparcie i utrzymanie KSI firmie Asseco Poland. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał