zamówienie z wolnej ręki procedura

Justyna Rek-Pawłowska

Klauzule waloryzacyjne w umowie - czy są obowiązkowe?

Klauzule waloryzacyjne w umowie - czy są obowiązkowe?

Procedura z wolnej ręki uregulowana jest w ustawie Prawo zamówień publicznych jako tryb zlecenia zamówienia publicznego bez dopuszczonej konkurencji

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Tak, procedura z wolnej ręki jest jednym z trybów udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne.

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

sformalizowania procedury udzielenia zamówienia publicznego jest zniesienie konieczności zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień publicznych o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Przypomnijmy: w poprzednim stanie prawnym¹  zamawiający zobowiązany był w

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

natomiast wartość szacunkowa kolejnych udzielanych zamówień uzupełniających przekroczy próg 30 000 euro , obowiązkiem zamawiającego będzie udokumentowanie przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki zgodnie z wymogami ustawowymi, tj. w szczególności sporządzenie protokołu (notatki urzędowej) z

Energia elektryczna w trybie podstawowym. Jak postąpić, gdy żaden wykonawca nie złożył oferty?

przeprowadzić kolejne postępowanie w trybie podstawowym? Odpowiedź W opisanej sytuacji, uprawnione jest zwrócenie się do kolejnego wykonawcy z zaproszeniem do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wyjaśnienie Zgodnie z dyspozycją wpisaną w art. 305 pkt 2 ustawy Pzp. zamawiający

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

wolnej ręki (art. 305 ustawy PZP). Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadziła w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych trzy nowe tryby – tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy z negocjacjami fakultatywnymi

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

przeprowadzenia procedury z wolnej ręki?  Odpowiedź:  Zamawiający nie może udzielić zamówienia podobnego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp , jeżeli nie przewidział go w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.  Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Czy dystrybucję i dostawę energii elektrycznej wolno zlecić w jednym postępowaniu?

Czy dystrybucję i dostawę energii elektrycznej wolno zlecić w jednym postępowaniu?

jednak lepiej wszcząć postępowanie na zakup energii elektrycznej w trybie podstawowym, natomiast dystrybucję zlecić w procedurze zamówienia z wolnej ręki? Odpowiedź: Dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja to dwa odrębne zamówienia publiczne. Łączenie tych dwóch zamówień

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie:  Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

prawnej. Zamawiający jest związany regulacjami ustawy Pzp bądź właściwymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Niemniej jednak możliwość udzielenia zamówienia w trybach pozakonkurencyjnych (jakim jest procedura z wolnej ręki) to uprawnienie a nie obowiązek zamawiającego. Zatem zawsze warto

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

siwz , ale mamy wątpliwość, jak szacować jego wartość. Czy będzie nią suma wszystkich zamówień udzielanych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i do obydwu przypadków należałoby zastosować procedurę z wolnej ręki, czy też wartość dla każdego zamówienia dodatkowego szacuje się oddzielne i

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; wartość udzielanego zamówienia jest mniejsze niż progi unijne [4]; przedmiotem udzielanego zamówienia projektowego jest obiekt liniowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Autor: Marek Okniński [1] Ustawa z dnia 11

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

trybie z wolnej ręki. Uwzględniając powyższe wskazać należy, że: - skorzystanie z art. 6a ustawy PZP jako poprzedzającego udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki mieści się w obowiązującym stanie prawnym, - nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeśli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów[1]. Wobec powyższego dla zastosowania trybu zamówienia z

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

możliwości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Czy w takiej sytuacji można przyjąć, że nastąpiła zmiana poprzedniej umowy w zakresie grupy taryfowej niewymagająca przeprowadzania nowego postępowania? Jeżeli nie, to jak najlepiej rozwiązać ten problem i uzdrowić sytuację? Czy

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

zamierzone efekty. Zwiększa się bowiem wykorzystanie trybów przetargowych a maleje ilość zamówień udzielanych w skrajnie niekonkurencyjnym trybie zamówienia z wolnej ręki. Umocniła się także tendencja spadkowa w zakresie stosowania trybu zapytania o cenę. Zgodnie ze sprawozdaniem Prezesa Urzędu Zamówień

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

udzielić na te 25 części zamówienia z wolnej ręki w trybie unijnym. Wartość wszystkich części wynosi 11.330.493,43 euro. Zakup leków jest dla nas konieczny i nie możemy czekać na rozpisanie nowego unijnego przetargu. Jak przeprowadzić takie zamówienia z wolnej ręki , w przypadku gdy na kilka różnych

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Obiektywizm przyczyn uzasadniających możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki *1 ze względu na niemożność dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie zachodzi w rozumieniu obowiązujących przepisów tym samym nie stanowi powodu wykorzystania

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

przetargów z całego kraju Progi ustawowe Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

wolnej ręki, albo 3)      zaproszeniu do składania ofert − w procedurze zapytania o cenę (art. 93 ust 1a ustawy Pzp ). Karol Jaworski Więcej na www.portalzp.pl

PKP PLK zamierza udzielić ZUE z wolnej ręki zamówienia na prace za ok. 30 mln zł

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) opublikowały ogłoszenie o wszczęciu procedury z wolnej ręki z zamiarem udzielenia ZUE zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zabezpieczenie obiektów inżynieryjnych na odcinku Dęblin ? Lublin"

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

udzielanego w trybie z wolnej ręki. Wówczas zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić pełną procedurę określoną przepisami ustawy dla wskazanego trybu udzielania zamówienia. Stopień sformalizowania procedury będzie uzależniony od wartości zamówienia uzupełniającego. Jednak bez względu na wartość udzielanego

Oświadczenie o aktualności informacji z oświadczenia wstępnego w postępowaniach krajowym i unijnym

dowodowych. Oświadczenie to jest w nich wymagane zawsze, jako swego rodzaju „dopełnienie" dokumentów składanych   zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1–6 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych. W trybie m.in. z wolnej ręki

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Powinno ono zawierać co najmniej: - nazwę

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

usługi z zamówienia podstawowego (cena z oferty wykonawcy i umowy), czy cena może być w wyniku negocjacji inna? Odpowiedź Zamówienie z wolnej ręki jest zupełnie odrębną procedurą od przetargu nieograniczonego. Jedynym "spoiwem" łączącym te

Domy bez pozwolenia do 70 m2. Na razie para idzie w gwizdek

Urząd Nadzoru Budowlanego ogłosił w ubiegłym roku konkurs, którego celem było wyłonienie projektów architektonicznych takich budynków. W połowie stycznia nagrodzono 38 prac. Autorzy zostali zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pełnego projektu budowlanego. Projekty

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

można część tych okien zlecić z wolnej ręki (jako zamówienia uzupełniające), a dla reszty udzielić zamówienia publicznego? Czy bezpieczniej będzie przeprowadzić procedurę przetargową na całość tych prac? Odpowiedź Masz prawo udzielić zamówienia

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

zamówienia z wolnej ręki i wymaga odrębnej od zamówienia podstawowego dokumentacji. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) * Autorka jest

MON na zakupach. 52 miliardy w sześć miesięcy, a to jeszcze nie koniec

są możliwe dzięki wykorzystaniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej procedury Pilnej Potrzeby Operacyjnej. Procedura ta pozwala całkowicie zrezygnować z postępowania przetargowego i daje ministrowi obrony wolną rękę w zakupach sprzętu wojskowego. Procedura Pilnej Potrzeby Operacyjnej została

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)    

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

cenę, licytacji elektronicznej, zamówienia z wolnej ręki, - zwiększenie wykorzystania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie platformy e-zamówienia oraz profilu nabywcy definiowanego jako rozwiązanie techniczne

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

terminy obowiązują od momentu wszczęcia procedury do podpisania umowy? Odpowiedź Zamówień uzupełniających udzielasz zgodnie z przepisami dla trybu w wolnej ręki. Kiedy zamówienie uzupełniające na roboty budowlane

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

zamawiający może odstąpić od stosowania przepisu - tak jak to wskazano np. przy zamówieniu z wolnej ręki.

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

środków EBI i CEB. Jest to jedyny bank, który oferuje preferencyjne kredyty z określonych międzynarodowych instytucji finansowych w zakresie realizacji określonych zadań inwestycyjnych. Bank sugeruje nam skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a - zamówienie z wolnej ręki. Bank powołuje się na opinię UZP

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

postępowaniu o udzielenie zamówienia powinny złożyć oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W trybie zamówienia z wolnej ręki wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego powinien złożyć oświadczenie o

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

konkurencyjność (zapytanie o cenę czy zamówienie z wolnej ręki). Świadczy to o rosnącej otwartości rynku zamówień publicznych w naszym kraju, a w efekcie - wzroście konkurencyjności. Według UZP zawdzięczamy go m.in. uproszczeniu czasochłonnych procedur przetargowych. Wartość polskiego

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)      nie zamieścił ogłoszenia o

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

świadczenia usług badawczych, 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

podczas negocjacji. Natomiast zamawiający nie ogłasza o zamówieniu i nie sporządza siwz. Sprawdź, czy możesz zmienić umowę, gdy przeprowadziłeś procedurę w trybie z wolnej ręki? Taki stan prawny nie przesądza o niedopuszczalności dokonania zmian w

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

wydaje się być również: - tryb zapytania o cenę, oraz - tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

zamówienia z wolnej ręki wskazanie okoliczności uzasadniających zastosowanie wybranego trybu; 10) powody, z których zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia, nie zawierać umowy ramowej albo nie ustanawiać dynamicznego systemu zakupów; 11) powody

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki -wynegocjowania postanowień takiej umowy; 7b) protokole - należy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie Przeprowadziłem (a właściwie ją kończę) procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę ciepła z sieci miejskiej. Trzeba tylko podpisać umowę. W trakcie wypełniania protokołu ZP WR zorientowałem się, że nie

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

. Zamówienie tylko na promesę uniemożliwiłoby udzielenie zamówienia na kredyt Ponadto rozdzielenie tych zamówień skutkowałoby brakiem możliwości zastosowania procedur innych niż zamówienie z wolnej ręki w celu wyboru wykonawcy, który stosownie do złożonej promesy udzieliłby

Rekordowe zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu. A kandydatów brak

Chodzi o firmę rekrutacyjną Personnel Service. - Wrzesień jest dla nas rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę zamówień na pracowników z Ukrainy, choć wzrosty widać już było od kilku miesięcy. Klienci w tym miesiącu zgłosili w sumie zapotrzebowanie na nawet 2,5 tys. osób. Problemem jest jednak

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

, - udzielenie zamówienia w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka lub negocjacje bez ogłoszenia) bez zaistnienia okoliczności uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

nieograniczonego i udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki bez względu na wartość zamówienia. Jednocześnie należy zauważyć, że możliwość udzielania zamówienia na usługi ochrony w trybie zamówienia z wolnej ręki nie oznacza, że zamawiający nie ma podstaw do zastosowania innego trybu

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, również w trybie licytacji elektronicznej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę z

Przetarg na program obsługujący wybory prezydenckie już jest spóźniony?

zasada przejrzystości przywołana jest 15 razy, co pokazuje, jaką wagę Unia przywiązuje do czystości zasad i konkurencyjności - przypomina Ziembiński. - Jakiekolwiek zamówienie tego typu z wolnej ręki zostałoby natychmiast oprotestowane. Przedłużyć licencję

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się. Art. 65. Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 58 ust. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

jednostka może zawrzeć dodatkową umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą? Odpowiedź Otrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

. Usługi niepriorytetowe a negocjacje bez ogłoszenia i tryb z wolnej ręki Pamiętaj, że w przypadku zamówień na usługi niepriorytetowe możesz wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro, wymaga jego udzielenia z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki, a tym samym przeprowadzenia pełnej procedury w tym zakresie. Wyjaśnienie Istnieje również teoria odmienna, zgodnie z którą o trybie postępowania

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Przygotowujesz się do przetargu? Znajdź potrzebne dokumenty Wzory dokumentów przetargowych Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki lub przekroczenie limitów wartości udzielanego zamówienia dodatkowego (50% wartości zamówienia podstawowego dla usług bądź robót budowlanych, 20 % wartości zamówienia podstawowego w przypadku dostaw), - zmiana

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

Pytanie Przedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

? Odpowiedź W opisanej sytuacji konieczne będzie zawarcie nowej umowy, poprzedzone przeprowadzeniem procedury w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Zważyć bowiem należy, że aneksowanie zawartej

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

sytuacji powinien postąpić zamawiający? Czy wezwać wykonawcę do podpisania umowy i gdy potwierdzi ww. stanowisko w kwestii podpisania umowy, uznać, iż uchyla się od jej podpisania, zatrzymać wadium dla danego pakietu, a na pozostałe pakiety podpisać umowy? Zobacz: W przypadku zamówienia z

Tryb z wolnej ręki kiedy jest dozwolony?

można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający często błędnie interpretują owa przesłankę i powołując się na nią, próbują w trybie z wolnej ręki wydać nieprzewidziane środki, jakie otrzymują pod koniec roku, tak by nie przepadły. Tymczasem przepis mówi nie tyle

Nie zniszczył ich ani pożar fabryki, ani pandemia, ani 90-procentowy spadek przychodów

przykład sukcesji. Wierzę, że sprostałem oczekiwaniom. Nie kusiło pana, żeby pójść inną drogą? Przecież jako udziałowiec i tak nie narzekałby pan finansowo. Składano mi propozycje, aby pójść w innym kierunku. Poza tym rodzice na mnie nie naciskali, miałem wolną rękę. Wolałem jednak zostać i im pomóc. Dla

Qumak złożył w sądzie pozew o zapłatę przez IMiGW i KZGW kwoty 29,59 mln zł

. W połowie sierpnia Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie Qumaka wobec zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie wdrożenia produkcyjnego strategicznego dla Polski projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). ISOK to jeden z

Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

obecnym stanie prawnym odwołanie może zostać wniesione tylko w zakresie: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, - opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9

Mielec i Świdnik zacierają ręce po zerwaniu rozmów o caracalach

. transportowych czy zwalczania okrętów podwodnych. Zamówienie z wolnej ręki? - W tegorocznym budżecie MON na zakup śmigłowców zapisane jest 1,9 mld zł. Żeby te środki skonsumować, należałoby decyzje podejmować bardzo szybko. Poza przetargiem są i inne

Przegląd informacji ze spółek

. PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) opublikowały ogłoszenie o wszczęciu procedury z wolnej ręki z zamiarem udzielenia ZUE zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zabezpieczenie obiektów inżynieryjnych na odcinku Dęblin ? Lublin", podało ZUE. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi 30

Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

jednym z trybów przewidzianych w art. 10 Prawa zamówień publicznych. W szczególności zamawiający może rozważyć zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 3) jeżeli jest w stanie wykazać, że zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania pozostałej części zamówienia

"Lepiej gotować dla dwóch stolików, niż nie pracować wcale". Jak Kraków odmraża gastronomię

, zwiększy ich powierzchnię i uprości całą procedurę podpisywania umów z urzędem. Przedsiębiorcy najpierw uruchomią ogródki, a dopiero potem podpiszą umowy z Wydziałem Spraw Administracyjnych UMK - zapowiada Jacek Majchrowski. Pilitowska nie kryje radości: - Każdy dodatkowy stolik w ogródku ratuje nam budżet

Wolna ręka czy zawsze zgodna z prawem?

na dostawy postanowił zastosować tryb z wolnej ręki. Zdaniem wykonawcy, który nie został zaproszony do negocjacji nie ma przesłanek do skorzystania z tego trybu. Czy może on złożyć protest? Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 206 tys. euro wykonawca może złożyć protest. Prawo

Bruksela nie ma zastrzeżeń do autostrady A2 Stryków - Konotopa

decyzja GDDKiA o wyborze nowych wykonawców z wolnej ręki była wyjątkowa, a procedura konsultacji technicznych zastosowana do wyboru wykonawcy zapewniła zachowanie podstawowej zasady w udzielaniu zamówień publicznych, czyli zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Urząd wskazywał też, że

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

o zapisy umowy zawarcie z wykonawcą aneksu przedłużającego termin pierwotnej umowy bez wszczynania postępowania w trybie z wolnej ręki. W umowie na modernizację instalacji elektrycznej zastrzeżono możliwość zmiany terminu jej realizacji w przypadku wystąpienia robót

Lotnisko Chopina zamknęło połowę sklepów w szczycie sezonu. Port traci pieniądze, a w tle zaskakująca umowa najmu

. – Umowy z wolnej ręki zdecydowanie nie są standardem na lotniskach. Nawet jeśli nie ma konieczności ogłaszania przetargu, to Porty mają precyzyjnie wypracowane procedury wyboru. To dziwne, że tym razem ich nie zastosowano. Chodzi przecież o wieloletnią umowę – mówi nasz rozmówca, były

Luksusowy apartament na Saskiej Kępie przyniósł rzeszowianom międzynarodową nagrodę. Onyks, egzotyczne dibetou i mozaika na zamówienie

właścicielka trafiła do nich po publikacji zdjęć z ich realizacji w czasopiśmie wnętrzarskim. – Przekonały ją nasze wnętrza, ciepłe i przytulne. Inne niż zwykle projektowane w białych i szarych kolorach. Zadzwoniła i dała nam wolną rękę, postanowiła zaufać – opowiada Barbara Steciak. To

Rząd przyjął specustawę o gazoporcie

przestrzennego. Zaraz po ich wydaniu, będzie można przystępować do wywłaszczania gruntów. Przy budowie terminalu będą stosowane uproszczone procedury zamówień publicznych, czyli w praktyce zamówienia z wolnej ręki zamiast przetargów. Uproszczenia w procedurach nie będą dotyczyć jednak inwestycji towarzyszących

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Art. 146. 1. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1) naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki

Jak kryzys wpływa na zamówienia publiczne ?

wszystkim: - ogłaszać możliwie jak najwięcej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach przetargowych unikając np. trybu zapytania o cenę, czy trybu zamówienia z wolnej ręki, - ustalać warunki udziału w przetargu możliwie jak

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), - niepodlegających zwrotowi środków innych niż wymienione powyżej, pochodzących ze źródeł zagranicznych, lub przedmiotem zamówienia są roboty budowlane

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

czynność: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

Przegląd prasy

. --PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) opublikowały ogłoszenie o wszczęciu procedury z wolnej ręki z zamiarem udzielenia ZUE zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zabezpieczenie obiektów inżynieryjnych na odcinku Dęblin ? Lublin", podało ZUE. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi 30

ECS zleciło firmie urzędników kontrakt na 4,6 mln zł

. Umowy, w których stwierdzono naruszenia, opiewają na kwotę 9,3 mln zł. - Przy organizacji przedsięwzięcia w większości przypadków ECS skorzystał z trybu zamówienia z wolnej ręki, czyli bezprzetargowego - tłumaczył w maju Marek Komorowski, dyrektor biura zamówień publicznych gdańskiego urzędu

UZP kwestionuje wybór nowego wykonawcy stadionu. Spór rozstrzygnie KIG

rozstaniu z Mostostalem w ekspresowym tempie wyłoniono nowego wykonawcę - niemiecką firmę Max Bögl. Jej wyboru dokonano w trybie z tzw. wolnej ręki. To procedura wyjątkowa, bo eliminująca konkurencję. Umowa zostaje zawarta w wyniku negocjacji z tylko jednym wykonawcą. Szybką ścieżkę wyboru nowej firmy

Czy można wybrać dostawcę komputerów w trybie zapytania o cenę ?

przetarg ograniczony. Skorzystanie z możliwości przeprowadzenia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego oraz w trybie z wolnej ręki uzależnione jest od wystąpienia przesłanek określonych w ustawie. Ze względu na to, że zastosowanie ww. trybów jest

Ile trzeba zainwestować, by otworzyć w Polsce palarnię kawy?

wolny termin. W sumie budowa tej rury trwała najkrócej. Dwóch fachowców zrobiło to w trzy dni! Dodam, że pół roku po otwarciu pojawił się COVID-19. Na szybko zorganizowałem sklep internetowy, codziennie jeździłem samochodem i rozwoziłem zamówienia. Z tym gazem miałeś dużo zachodu. To aż tak ważne

Układ służb chroni PKP

grupy Mirosław Pawłowski. Jak sprawdziliśmy, umowa została zawarta z wolnej ręki, bez przetargu. Pion bezpieczeństwa PKP ograniczył się do zebrania ofert od dwóch firm: Polsec Ochrona oraz późniejszego wygranego Sensus Group. Z dokumentów wynika, że Sensus zaproponował cenę

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

zamówienie na roboty budowlane jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. 4. Dokumentacja projektowa powinna zawierać również informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , w

Ucieczka przed blamażem. W PKW drżą przed wyborami prezydenckimi

KZP. - A nie widzę jakichkolwiek powodów, aby dokonać zamówienia na to oprogramowanie poza procedurą zamówień publicznych. Zamówienie z wolnej ręki zostałoby natychmiast oprotestowane - stwierdza Ziembiński. 2. To samo, co w samorządowych Druga

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

korzystania przy zamawianiu tego typu usług z trybów o ograniczonej konkurencyjności - negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Przywilej ten pozostawiono w art. 5 ust. 1a ustawy Pzp wyłącznie do uzasadnionych przypadków, przy czym opis potencjalnych okoliczności stanowiących takie uzasadnienie

Z nami łatwiej rozkręcić ten biznes

chleba i wolni strzelcy mogą mieć problem z utrzymaniem się na rynku. Szansą dla nich jest jednak przyłączenie się do firmy z odpowiednią siłą przebicia i z rozpoznawalną marką. Jeśli ktoś chciałby otworzyć w tej branży biznes, na który jest w stanie przeznaczyć do 100 tys. zł i liczy na zarobki rzędu

Przetarg na projekt powinien obejmować również zakup nadzoru autorskiego

przeciwnym wypadku, tj. gdy nadzór ten jest zlecany w drodze odrębnej umowy, nie ma co do zasady podstaw do zastosowania w takim przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu skorzystania z normy

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

unieważnianego postępowania w pewnych sytuacjach jest uzależniony od powodów unieważnienia poprzednio prowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego. Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje bowiem możliwość zastosowania do kolejnego zamówienia trybów negocjacyjnych lub wręcz zamówienia z wolnej

Jak to było z przetargiem na 112? Prokuratura zbada

przetargu, z tak zwanej wolnej ręki, choć wartość zamówienia wielokrotnie przekraczała 15 tysięcy euro. A tylko do takiej kwoty instytucje publiczne mogą rezygnować z konkursowego trybu wyłaniania najlepszej oferty. Umowę podpisał ówczesny wojewoda małopolski Jerzy Miller. - Chodziło o unikalny system

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Wprowadzenie art. 151a uznać należy za zmianę korzystną przede wszystkim dla wykonawców startujących w przetargach zwłaszcza z sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Wskazana propozycja ma wpłynąć między innymi na poprawę płynności finansowej

Lasy Państwowe igrają z ogniem

. Przetargi padły z powodu protestów. LP postanowiły więc najpierw zamówić oprogramowanie do tych komputerów przygotowane specjalnie dla leśników. Za 3,6 mln zł zlecenie z wolnej ręki otrzymała firma Handsoft - maleńka spółka, która wówczas nie miała nawet własnego szyldu w siedzibie (dzieliła biuro z

Chińczycy oprotestowali szybki wybór nowych firm na A2

Dolnośląskie Surowce Skalne. Tymczasem przedstawiciele COVEC nie dają za wygraną. Ich prawnicy oprotestowali wybór nowego wykonawcy według procedury zamówienia z wolnej ręki. Twierdzą, że nie ma przesłanek, by sięgać do trybu, który znacznie ogranicza konkurencję. - Przecież po