zamówienie z wolnej ręki ogłoszenia

Justyna Andała-Sępkowska

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych dla postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość, ale nie wymóg, przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

Jeśli nie będziesz mieć podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki po rozstrzygnięciu postępowania, które ogłosiłeś, masz 3 rozwiązania.

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

W jaki sposób można przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z PZP w celu wyłonienia oferenta, z którym podpiszemy umowę w przypadku otrzymania dotacji unijnej? Otrzymanie dotacji byłoby w tym przypadku warunkiem udzielenia wskazanego zamówienia. Chodzi o to by w momencie otrzymania dotacji oferent już był wyłoniony. Czy w ogóle istnieje taka możliwość?

Wzory protokołów

Wzory protokołów

w trybie partnerstwa innowacyjnego Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Protokół postępowania w trybie podstawowym Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz postępowania o udzielenie

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą Pzp zamówienie z wolnej ręki będzie można zastosować dla zamówień o wartościach poniżej progów unijnych ? Czy należy wtedy umieszczać ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych? Czy trzeba również prowadzić protokół postępowania? Odpowiedź: Tak, procedura z

Unieważnienie postępowania z powodu nieprzyznania środków publicznych

ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku  negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki należy tę możliwość uwzględnić w zaproszeniu do negocjacji. Oznacza to, że pominięcie zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub – odpowiednio – w zaproszeniu do negocjacji wyłącza prawo do

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

przeprowadzenia procedury z wolnej ręki?  Odpowiedź:  Zamawiający nie może udzielić zamówienia podobnego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp , jeżeli nie przewidział go w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.  Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Czy zamawiający sektorowy może zawrzeć umowę ramową w trybie z wolnej ręki?

Czy zamawiający sektorowy może zawrzeć umowę ramową w trybie z wolnej ręki?

zamówienia z wolnej ręki.  Zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego , przetargu ograniczonego , negocjacji z ogłoszeniem, dialogu

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie:  Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia

Masz konkretną kwotę na realizację zamówienia? Zamieść w siwz odpowiednią informację!

Odpowiedź Podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zasadniczo zamawiający udzielając zamówienia, powinien zastosować jeden z trybów podstawowych. Zamawiający jest uprawniony do udzielenia

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

siwz , ale mamy wątpliwość, jak szacować jego wartość. Czy będzie nią suma wszystkich zamówień udzielanych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i do obydwu przypadków należałoby zastosować procedurę z wolnej ręki, czy też wartość dla każdego zamówienia dodatkowego szacuje się oddzielne i

Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

z jej przepisów pojęcie "zamówienia uzupełniające". Obecnie zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia: - w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, - dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; wartość udzielanego zamówienia jest mniejsze niż progi unijne [4]; przedmiotem udzielanego zamówienia projektowego jest obiekt liniowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Autor: Marek Okniński [1] Ustawa z dnia 11

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Pytanie: Czy zamawiający po nowelizacji ustawy Pzp z 2016 roku jest zobowiązany do wartości zamówienia podstawowego dodać wartość zamówień uzupełniających ? Jeżeli w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz podaje tylko zakres zamówień, to do jakiej wartości może udzielić zamówienia z wolnej ręki

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Publicznych  w roku 2018: 88% zamówień udzielono w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 9,45% zamówienia z wolnej ręki, 1,86% zapytania o cenę, 0,34% przetarg ograniczony, 0,11 % negocjacje bez ogłoszenia, 0,04% negocjacje z ogłoszeniem, 0,17

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

wyłudzać pieniędzy od Skarbu Państwa Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. Pozbawienie możliwości udzielenia zaliczki w odniesieniu do zamówień

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: Zamówienia podobne, których możliwość udzielenia została przewidziana w treści ogłoszenia, powinny zostać udzielone: - z zastosowaniem trybu z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

przetargów z całego kraju Progi ustawowe Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Pytanie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych należy zamieścić informację o zamiarze zawarcia umowy z jedynym dostawcą wody w mieście przed zastosowaniem trybu z wolnej ręki? Odpowiedź Ogłoszenie o

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

− w przetargu nieograniczonym , przetargu ograniczonym , negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym, partnerstwie innowacyjnym albo licytacji elektronicznej bądź 2)      zaproszeniu do negocjacji − w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

udzielić na te 25 części zamówienia z wolnej ręki w trybie unijnym. Wartość wszystkich części wynosi 11.330.493,43 euro. Zakup leków jest dla nas konieczny i nie możemy czekać na rozpisanie nowego unijnego przetargu. Jak przeprowadzić takie zamówienia z wolnej ręki , w przypadku gdy na kilka różnych

PKP PLK zamierza udzielić ZUE z wolnej ręki zamówienia na prace za ok. 30 mln zł

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) opublikowały ogłoszenie o wszczęciu procedury z wolnej ręki z zamiarem udzielenia ZUE zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zabezpieczenie obiektów inżynieryjnych na odcinku Dęblin ? Lublin"

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sytuacji zaistnienia okoliczności, które według dotychczasowych przepisów stanowią podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5 oraz w pkt 6 i 7 ustawy Pzp w dotychczasowym brzmieniu). W związku z

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

natomiast wartość szacunkowa kolejnych udzielanych zamówień uzupełniających przekroczy próg 30 000 euro , obowiązkiem zamawiającego będzie udokumentowanie przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki zgodnie z wymogami ustawowymi, tj. w szczególności sporządzenie protokołu (notatki urzędowej) z

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

trybie negocjacji bez ogłoszenia; - 2 oferty w trybie zapytania ofertowego; - 1 ofertę w trybie zamówienia z wolnej ręki, wymieniono. "Oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w 12 postępowaniach (w tym 2

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

zamówienia stanowi, w mojej ocenie, ten sam rodzaj zamówienia co zamówienie podstawowe. A zatem jeżeli zachodzą pozostałe okoliczności skutkujące możliwością zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, można z niego skorzystać. Zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki jeżeli

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

względów techniczno-organizacyjnych - dla każdego punktu osobno. Czy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia i w protokole należy potraktować te umowy jako udzielenie zamówienia w częściach? Odpowiedź Tryb zamówienia z wolnej ręki to tryb, w którym

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

można część tych okien zlecić z wolnej ręki (jako zamówienia uzupełniające), a dla reszty udzielić zamówienia publicznego? Czy bezpieczniej będzie przeprowadzić procedurę przetargową na całość tych prac? Odpowiedź Masz prawo udzielić zamówienia

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)      nie zamieścił ogłoszenia o

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

tylko wtedy, kiedy zamówienie podstawowe udzielałeś w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub

Długie terminy oczekiwania, rosnące ceny. Coraz trudniej kupić nowe auto

ręki. – Wprowadziliśmy rozwiązania ułatwiające klientom wyszukanie oraz zakup interesujących ich modeli. Z ofertą samochodów poszczególnych marek dostępnych od ręki można zapoznać się na ich stronach internetowych – mówi Wojciech Osoś ze Stellantis Polska. Autem można też wyjechać z salonów

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

zamówienia. Z treści pytania domyślam się, że jest to albo zamówienie z wolnej ręki, albo negocjacje bez ogłoszenia. W trybie z wolnej ręki najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

dotyczące możliwości składania ofert częściowych. Stąd też zasadne wydaje się przyjęcie, że każda umowa zawierana jest po przeprowadzeniu odrębnego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki i jest oddzielnym zamówieniem, o którego udzieleniu trzeba ogłosić. Zakładam więc, że jeżeli przeprowadzono jedno

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

zamówienia z wolnej ręki i wymaga odrębnej od zamówienia podstawowego dokumentacji. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) * Autorka jest

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

opublikowania przez zamawiającego ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (tzw. ogłoszenie ex ante), powoduje, że termin na wniesienie odwołania biegnie np. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem w Biuletynie

80 proc. firm nie zatrudni Ukraińców. Inflacja i "Polski ład" szkodzą inwestycjom

możliwości wchłonięcia przez rodzimy rynek pracy nawet 700 tys. osób. Wynika to nie tylko z wolnych miejsc pracy, których jest dostępnych ok. 150 tys., ale też przedsiębiorczości Polaków. Jeżeli menedżerowie uzyskają nagle dostęp do większej liczby pracowników, chętnie powalczą o większe zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.   PZP - Dział III: Przepisy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się. Art. 65. Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 58 ust. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

Zawiadomienie do Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki należy skierować w każdym przypadku (niezależnie od przedmiotu postępowania), gdy jego wartość jest równa lub przekracza progi unijne ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, tj: 125 000 euro, 193 000 euro lub 387 000 euro

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub

Niemcy nacjonalizują gazowego giganta Uniper. Poległ przez manipulacje Gazpromu

zamówionego w Rosji traci nawet 100 mln euro na ratunkowe zakupy surowca od innych dostawców. I zaczął zabiegać o zwiększenie z 9 do 13 mld euro ratunkowych pożyczek od rządu Niemiec.  "Do dziś straty Uniper związane z działem gazu osiągnęły blisko 8,5 mld euro i spółka jako prywatna firma nie może

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

zamówienia z wolnej ręki wskazanie okoliczności uzasadniających zastosowanie wybranego trybu; 10) powody, z których zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia, nie zawierać umowy ramowej albo nie ustanawiać dynamicznego systemu zakupów; 11) powody

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego złożyli oferty. 6. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Przygotowujesz się do przetargu? Znajdź potrzebne dokumenty Wzory dokumentów przetargowych Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

nabycie frezarki w trybie z wolnej ręki? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

sprzętu (urządzeń, maszyn itp.). Mając na uwadze te okoliczności, ustawodawca przewidział możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na rzeczy o tych samych parametrach. Zależnie od wartości zamówień uzupełniających zamawiający udziela ich poza ustawą

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

. Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 1b. Zamawiający może

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

Pytanie Udzieliliśmy zamówienia na remont przedszkola w trybie z wolnej ręki. Mieliśmy decyzję inspektora nadzoru budowlanego o tym, że musimy wykonać remont natychmiast albo placówka zostanie zamknięta ze względu na zagrożenie życia i zdrowia dzieci

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Dlaczego bankrutują?

, komputerów. Założyciel firmy wystawił też do przejęcia cesję leasingu forda tourneo grand connect. Marie Zélie ma nieodebrane od początku roku zamówienie 2,3 tys. sukienek, które leżą w kontenerze w Gdyni. Szwalnia z Bangladeszu czeka na zapłatę ponad 11 tys. dolarów – zamówienie było warte

Konkurs architektoniczny na rewitalizację ważnej dzielnicy Szczecina. Pula nagród to blisko 90 tys. zł

tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie ostatecznej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. II nagroda: 25 tys. zł. III nagroda: 18 tys. zł. dwa wyróżnienia po 8 tys. zł

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)    

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

. Zamówienie tylko na promesę uniemożliwiłoby udzielenie zamówienia na kredyt Ponadto rozdzielenie tych zamówień skutkowałoby brakiem możliwości zastosowania procedur innych niż zamówienie z wolnej ręki w celu wyboru wykonawcy, który stosownie do złożonej promesy udzieliłby

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

trybów przetargowych, a maleje stosowanie skrajnie niekonkurencyjnego trybu zamówienia z wolnej ręki oraz trybu zapytania o cenę. W roku 2010 odsetek liczby postępowań udzielonych w poszczególnych trybach przedstawiał się następująco: - przetarg

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające, co pozwoli uniknąć takich sytuacji jak opisana. Wyjaśnienie Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na tzw

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

świadczenia usług badawczych, 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

przesłanek unieważnienia umowy, tj. umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1. z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2. nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) bez wmaganego ogłoszenia, c) bez stosowania ustawy, 2) (uchylony

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

, - udzielenie zamówienia w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka lub negocjacje bez ogłoszenia) bez zaistnienia okoliczności uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki

PKP Energetyka ma umowę na utrzymanie sieci trakcyjnej PKP PLK do 2023 r.

: 1 177 403 930,90 zł. Zawarcie mowy poprzedzone było przeprowadzeniem postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie "z wolnej ręki" oraz ogłoszeniem w dzienniku Unii Europejskiej o prowadzonym postępowaniu. Takie działanie było przewidziane

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. 2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w ust. 1, oraz inne usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

konkursu, z tym że jeżeli nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, przepis art. 22 stosuje się odpowiednio

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

udzielenie w trybie z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych, jednakże należy podejść do tego zadania z dużą ostrożnością. Należałoby wykazać bowiem, że zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia rzeczy o innych parametrach technicznych niż sprzęt dostarczony w

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

zamówieniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, - udzieleniu zamówienia w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka lub negocjacje bez ogłoszenia) bez zaistnienia okoliczności uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; - nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

godz. w zależności od firmy. Ile trzeba zapłacić niani zatrudnianej na własną rękę? Z portalu wynagrodzenia.pl wynika, że nianie zarabiają średnio 2,1 tys. zł na rękę. Przy 8-godz. czasie pracy pięć dni w tygodniu wychodzi 13 zł za godzinę. W ogłoszeniach przewijają się kwoty wyższe: 18-21 zł za godz

Powtórka z wiosny, Polacy rzucili się wykupywać papier toaletowy. W e-sklepach odległe terminy. Uspokajamy

pierwszej fali, byliśmy przygotowani na gwałtowny wzrost zamówień, który zbiegł się w czasie z ogłoszeniem Warszawy czerwoną strefą - komentuje Palec.  Obecnie Frisco realizuje o 30 proc. więcej dostaw niż w czasie pierwszej fali pandemii. Ta wydajność ma się jeszcze podnieść, ale w przyszłym roku

Domy bez pozwolenia do 70 m2. Na razie para idzie w gwizdek

Urząd Nadzoru Budowlanego ogłosił w ubiegłym roku konkurs, którego celem było wyłonienie projektów architektonicznych takich budynków. W połowie stycznia nagrodzono 38 prac. Autorzy zostali zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pełnego projektu budowlanego. Projekty

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub 3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust

Prezesek wciąż jak na lekarstwo. "Bo gdzie biznes i pieniądze, tam i utarte stereotypy"

miejsca. Na to się nie zgadzam". Z młodym pokoleniem jest, na szczęście, chyba trochę lepiej? Co do zasady: dla młodych rozważanie kwestii równości nie istnieje. Są bardziej partnerscy, mają inne wartości, dla nich liczy się czas wolny. Równość i partnerstwo dla większości jest oczywistością

Praca sezonowa. Ile można dorobić i gdzie?

klientów z całej Polski i nie muszą pilnie poszukiwać rąk do pracy. – Z tego powodu trudno znaleźć w witrynach sklepów ogłoszenia: „Zatrudnię kucharza/kelnerkę", „Praca dla pokojówki", „Pilnie zatrudnię kasjerkę”. Bo gdy pojawia się jakieś wolne stanowisko, szybko

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. 2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w ust. 1, oraz inne usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) bez wymaganego ogłoszenia, c) bez stosowania ustawy, 2) (uchylony) 3)(uchylony) 4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy -podlega karze pieniężnej. 2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który: 1) określa warunki udziału w

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

. Usługi niepriorytetowe a negocjacje bez ogłoszenia i tryb z wolnej ręki Pamiętaj, że w przypadku zamówień na usługi niepriorytetowe możesz wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 1b. Zamawiający może unieważnić

MON na zakupach. 52 miliardy w sześć miesięcy, a to jeszcze nie koniec

są możliwe dzięki wykorzystaniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej procedury Pilnej Potrzeby Operacyjnej. Procedura ta pozwala całkowicie zrezygnować z postępowania przetargowego i daje ministrowi obrony wolną rękę w zakupach sprzętu wojskowego. Procedura Pilnej Potrzeby Operacyjnej została

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) określenia warunków

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

przejściowy należy stwierdzić, iż z nowej dopuszczalnej wartości zamówienia dodatkowego, można korzystać w odniesieniu do umów zawartych również przed wejściem w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić, w trybie z wolnej ręki, dotychczasowemu

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki; 6) informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań, przepis art. 25 stosuje się odpowiednio; 7

Zaliczki na poczet realizacji zadania

ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki, bez konieczności żądania zabezpieczenia oraz udzielania kolejnych zaliczek po wykazaniu przez wykonawcę, iż wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek.

Firmy stawiają rząd pod ścianą: albo tani prąd, albo idziemy do Czech

 LG miałaby dostać. Co innego mieli obiecane wcześniej, a co innego się dzieje. - mówi nasz informator. Rząd zamroził ceny prądu dla małych i średnich firm, ale duzi odbiorcy podpisują umowy ze sprzedawcami prądu - albo w ramach przetargów, albo z wolnej ręki. Tam ceny nie są regulowane. To

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Art. 146. 1. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1) naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki

Wiaczesław Mosze Kantor, Azoty i afera z Kwaśniewskim. To majątek tego oligarchy może być zamrożony w Polsce jako pierwszy

tarnowskimi Azotami Acron zacznie sprowadzać na własną rękę z  Rosji gaz, główny surowiec do produkcji nawozów azotowych. I to mogłoby wpędzić w tarapaty PGNiG, które dopiero co zawarło umowę o zwiększeniu zamówień gazu od Gazpromu, ustaloną przez rządy Tuska i Putina. A w polskiej branży chemicznej

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

przekracza kwot unijnych, przysługuje jedynie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

wyłącznie wobec czynności: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu najwłaściwszym zachowaniem zamawiającego będzie unieważnienie postępowania w zakresie części, której realizacja skutkowałaby

Robią z pracodawcami, co chcą. Nawet studenci zarabiają krocie

 trzy razy w tygodniu dostaje wiadomości na LinkedIn od rekruterów z pytaniem, czy nie chce zmienić miejsca zatrudnienia. – W ofertach można przebierać, decydując, ile się chce zarabiać. Stawki powyżej 15 tys. zł na rękę to norma – mówi. Twierdzi, że jeszcze trochę popracuje w banku, a

Mielec i Świdnik zacierają ręce po zerwaniu rozmów o caracalach

. transportowych czy zwalczania okrętów podwodnych. Zamówienie z wolnej ręki? - W tegorocznym budżecie MON na zakup śmigłowców zapisane jest 1,9 mld zł. Żeby te środki skonsumować, należałoby decyzje podejmować bardzo szybko. Poza przetargiem są i inne

Rząd PiS nie kupi caracali. Pracownicy PZL Mielec zacierają ręce

, należałoby decyzje podejmować bardzo szybko. Poza przetargiem są i inne możliwości, można udzielić tego zamówienia z wolnej ręki w oparciu o dyrektywę o bezpieczeństwie państwa - sądzi związkowiec. Marian Kokoszka informuje ponadto, że związki zwróciły się już z wnioskiem o

Jaki tryb przetargu wybrać?

trybach bez względu na przedmiot zamówienia, jak również niezależnie od spełnienia jakichkolwiek innych przesłanek. W stosunku do pozostałych trybów ustawowych, np. zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, możliwość ich zastosowania uzależniona jest od spełnienia wyznaczonych przez ustawę Pzp

Cztery odwołania od wyboru oferty w przetargu na odcinek obwodnicy Warszawy

odstępstw w toku realizacji kontraktu wykonawca powinien był uwzględnić w cenie ofertowej. Tymczasem Prawo zamówień publicznych pozostawia furtkę w postaci zamówień dodatkowych, udzielanych wykonawcy realizującemu kontrakt z tzw. 'wolnej ręki' w sytuacji, gdy są one konieczne dla wykonania podstawowego

Powściągliwość Fed zawiodła inwestorów walutowych

granicy 5 złotych i notowany jest na poziomie 4,9990. Po południu opublikowane zostaną dane z rynku amerykańskiego, dotyczące zamówień fabrycznych oraz rynku pracy. Nie są to doniesienia mogące zmienić obraz rynku, natomiast tradycyjnie w momencie ich ogłoszenia warto ?trzymać

KBW buduje od podstaw system informatyczny do obsługi wyborów

z wolnej ręki, tryb negocjacji, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia. Którą z tych ścieżek wybierze i jakiej argumentacji użyje KBW, by ten wybór uzasadnić, na razie nie wiadomo. Dyrektor Tokaj podkreśla jedynie, że chciałaby odejść od budowania systemu na jedne

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu

Przegląd informacji ze spółek

. PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) opublikowały ogłoszenie o wszczęciu procedury z wolnej ręki z zamiarem udzielenia ZUE zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zabezpieczenie obiektów inżynieryjnych na odcinku Dęblin ? Lublin", podało ZUE. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi 30

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

, do czasu nowelizacji ustawy Pzp, stosowaliśmy tryb zamówienia z wolnej ręki. Z poszczególnymi hotelami (z siedmioma) w Gdańsku zawierano umowy na cały rok. Często się zdarza, że artysta przyjeżdżający do nas życzy sobie nocleg w konkretnym hotelu. Nasze potrzeby są często tak duże, że jeden hotel nie