zamówienie wykonania usługi

Marek Okniński

Liczy się tylko rzeczywiste wsparcie w udostępnianiu zasobów

Liczy się tylko rzeczywiste wsparcie w udostępnianiu zasobów

Podmioty udostępniające zasoby muszą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jako podwykonawcy, wykonując usługi, do realizacji których zdolności były wymagane i określone przez Zamawiającego.

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

Dokumenty przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania zamówienia - jak w sposób jednoznaczny wynika z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby - mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej.

Doświadczenie podmiotu trzeciego

Zamawiający może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi .

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez

Jaki dokument może potwierdzić spełnianie przez wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia?

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane nie zawierają legalnej definicji "nienależytego wykonania" usługi. A zatem należy przyjąć za obowiązujące poglądy doktryny i orzecznictwa, zgodnie z którymi należyte wykonanie zamówienia oznacza

KIO: SN złamał przepisy zlecając zamówienie na pół mln zł bez przetargu. "Bezprecedensowa sprawa"

administratorów portalu SN. Ponadto, mimo wysokiej wartości zamówienia, sąd nie ogłosił przetargu na wykonanie modernizacji strony. Będzie kara dla urzędników? Urząd Zamówień Publicznych zarzucił SN, że ten złamał prawo. Potwierdziła to również Krajowa Izba

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

oraz leasingu z opcja? lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalacje.  Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną Z pytania wynika, że budowa placu zabaw w miejscowości A to robota budowlana, świadczy o tym sposób ustalenia wartości tego zamówienia

Jakie obiektywne przyczyny uzasadniają podanie konkretnej daty realizacji zamówienia?

Jakie obiektywne przyczyny uzasadniają podanie konkretnej daty realizacji zamówienia?

usługi, dostawy lub roboty budowlanej, w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Może odstąpić od tej zasady, jeśli wykonanie zamówienia w konkretnej dacie jest uzasadnione obiektywną przyczyną, która nie zależy od niego. Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp, ma obowiązek określić

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

każdej sytuacji zrealizowania umowy z przekroczeniem terminu wykonania o co najmniej 30 lub 90 dni (w zależności od wartości zamówienia i rodzaju zamówienia) zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia raportu. Należy pamiętać, że termin zakończenia usługi, dostawy lub roboty budowlanej należy określać

Załączanie referencji w ofercie. Czy wystarczą jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne?

najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, tj. wezwie do złożenia wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi należytego wykonanie usług. Wykonawca

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

Żądanie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ma charakter informacyjny Pytanie Zamawiający prowadzi postępowanie krajowe w trybie podstawowym na wykonanie usługi cateringowej. Ofertę należało złożyć na formularzu będącym załącznikiem do SWZ

Omyłka w nazwie zamówienia w PN - co zrobić?

Omyłka w nazwie zamówienia w PN - co zrobić?

Pytanie Zamawiający w PN na wykonanie usług w jednym z załączników do SWZ omyłkowo nie poprawił nazwy zamówienia. W dokumencie jest wykonanie usług w 2023 i 2024 roku, a powinno być wykonanie usług w 2023 roku. Wszystkie pozostałe dane są zgodne i jednoznacznie wskazują jakiego postępowania dotyczą

Interpretacja poświadczeń wykonawcy w kontekście rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

Interpretacja poświadczeń wykonawcy w kontekście rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

potwierdzającego należyte wykonanie dostawy lub usługi. Podnieść należy, że potwierdzenie przez odbiorcę, że używa aplikacji / rozwiązania stanowi potwierdzenie realizacji celu zamówienia, a fakt, że potwierdzenie to nie zawiera zastrzeżeń pozwala uznać, że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Na jedną z części nie złożono ofert. Wartość tej części jest niższa niż progi unijne. Czy wobec faktu, iż przedmiotem zamówieniausługi z zakresu leśnictwa, objęte kodami wyszczególnionymi w art. 11 ust. 5 pkt 6

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni współwykonawcy". Podstawa prawna Art. 117 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

wartość szacunkowa usług pocztowych to 76.800 zł rocznie? Czy wydatki poniesione na korzystanie z usług innych firm kurierskich (TNT, DPD itp.) do przesyłania paczek i korespondencji powinienem dodawać do planowanej rocznej kwoty zamówień na usługi pocztowe czy traktować jako oddzielne

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: zamówień na roboty budowlane lub usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy[2]. W praktyce stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych ścierają się dotychczas dwa poglądy

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

jako robotę budowlaną , czy może usługę? Odpowiedź: Zamówienie obejmujące wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem oraz wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą należy zakwalifikować jako robotę budowlaną.  Zgodnie z treścią art. 7 pkt 21 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

Pytanie Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy Pzp. Samo zawarcie umowy ramowej w rozumieniu ustawy Pzp. nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia publicznego. Z tego względu należy stwierdzić, że

Jak udzielać zamówień dodatkowych?

Co ważne wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Tak, więc zamawiający zawsze musi

Obligatoryjne wydłużenie wymaganego doświadczenia z trzech do pięciu lat

Obligatoryjne wydłużenie wymaganego doświadczenia z trzech do pięciu lat

wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały

Roboty dodatkowe najczęściej popełniane błędy

Co ważne, wykonanie tych robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Tak, więc zamawiający zawsze musi

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

(projekty współfinansowane z UE czy z budżetu obywatelskiego). Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub

Wartość szacunkowa i analiza potrzeb w 3 częściach zamówienia: Jak ocenić i dostosować wartość szacunkową dla gospodarki odpadami?

wskażemy przy szacowaniu? Czy sporządza się jedną analizę potrzeb i wymagań dla tych wszystkich postępowań? Odpowiedź Analizę potrzeb i wymagań należy dokonać przed wszczęciem każdego z postępowań. Szacunek wartości łącznej wszystkich planowanych usług jednorodnych należy wykonać z należyta starannością

Jakie są kryteria oceny ofert?

i ich opis nie mogą pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty oraz umożliwiają weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach (art. 240 ust. 2) kryteria oceny ofert muszą być

Aktualność referencji

przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania uprzednio realizowanych zamówień muszą spełniać wymogi odnośnie aktualności oraz – jak w sposób jednoznaczny wynika z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej , jak i sądów okręgowych rozpoznających

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

winny polegać na wskazaniu sposobu i podstaw wyliczenia ceny przedstawionej przez wykonawcę w analizowanej przez zamawiającego ofercie. Wymogi dotyczące treści wezwania do wyjaśnień Wezwanie skierowane do wykonawcy winno wskazywać, które ceny (tj. za wykonanie jakiej konkretnie usługi) wzbudziły

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

zamówień publicznych. Zmiana zasad waloryzacji wynagrodzenia określonego w podpisanej umowie o wykonanie zamówienia publicznego. Ważne zmiany: Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, umowa, której przedmiotem są roboty budowlane , dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6

Jeśli zamawiający podał w SWZ stawkę VAT, to może poprawić niewłaściwy podatek w ofertach

dla publicznych szkół podstawowych z terenu gminy. W SWZ w rozdziale „Sposób obliczenia ceny oferty" zamawiający wpisał, że: „Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość VAT oraz cenę netto. Stawka VAT jest określana zgodnie z ustawą

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. Podkreślenia wymaga, że kara umowna ma mieć charakter odszkodowawczy (m.in. z tytułu niemożliwości korzystania z przedmiotu zamówienia przez jego beneficjantów) i dyscyplinujący wykonawcę (motywującą do terminowej realizacji zamówienia), a nie prowadzić do

Jak oszacować nieprzewidziane zamówienia na usuwanie awarii w budynkach komunalnych?

Pzp. Odpowiedź: Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane dokonuje się w dwojaki sposób, tj. według: 1)     kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie

Doświadczenie osób jako kryterium oceny - czy można zastosować ograniczenie czasowe?

ograniczenie czasowe, tak jak przy warunku udziału w postępowaniu tzn. wykazywana usługa powinna być wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert? Odpowiedź: Zamawiający nie ma obowiązku ograniczenia okresu doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, który będzie brał

Zaprojektuj i wybuduj - jak prawidłowo oszacować wartość tego rodzaju zamówienia?

szczególne rozporządzenia dotyczące ustalenia wartości zamówienia dla tego rodzaju postępowań? Odpowiedź: Wartość zamówienia na roboty budowlane, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustala się na

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona". Obowiązki i konsekwencje dotyczące kontraktów krótszych niż 12 miesięcy W przypadku umów na roboty budowlane, których termin wykonania

Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

finansów publicznych nieustalenie lub niedochodzenie od wykonawcy umowy o zamówienie publiczne , należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

być organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Z przepisu wynika, że zamawiający może przyznawać dodatkowe punkty za osoby, których kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie mogą

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Stosownie art. 116 ust. 1 zd. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Pytanie: Udzielam zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego . Czy mogę określić cenę oferty jako cenę jednej roboczogodziny wykonania usługi i zawrzeć umowę do zabezpieczonej w planie kwoty, jaką zamierzam przeznaczyć na wykonanie zamówienia? Opis przedmiotu

Wykonawca nie wypełnił wykazu dotyczącego kryteriów oceny, ale potwierdził je w innych dokumentach - co robić?

Pytanie: Zamawiający – jednostka budżetowa gminy – wszczął postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Razem możemy więcej!". Zamówienia

Brak wykazu doświadczenia projektanta ocenianego w kryterium oceny oferty - czy wezwać do uzupełnienia?

doświadczenie zawodowe głównego projektanta posiadającego uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający przyzna po 20 pkt za każdą usługę polegającą na wykonaniu (jako autor) przez osobę wskazaną jako główny projektant branży drogowej w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

Zamawiający nie ma obowiązku ustalania warunków udziału w przetargu

postępowaniu, stanowiąc jednocześnie, że jeśli takie warunki zamawiający zdecyduje się określić, muszą być one – zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia

Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

trudności w realizacji usług transportowych; 3) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy. Powyższy katalog okoliczności jest otwarty, co umożliwia wykonawcy umowy o zamówienie publiczne występowanie np. o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu

Poznaj zasady ustalania wartości zamówień na wykonanie dokumentacji projektowych

Pytanie: Czy w przypadku udzielania zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zamawiający ma obowiązek zsumować wartości netto poszczególnych usług projektowych dotyczących różnych obiektów budowlanych według poniższego

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

realizuje zamówienie zgodnie z umowa i opisem przedmiotu zamówienia. Wyjaśnienie Stosownie art. 112 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

dniem (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp ). Niezrozumiałe jest zatem pytanie związane z wyznaczaniem odmiennego dziennego terminu wykonania usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia od tego określonego w zapytaniu. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą określenia szacunkowej wartości zamówienia

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

UE. Instytucja kontrolująca stwierdziła, że warunek jest zbyt wygórowany. Jej zdaniem dyskryminuje on potencjalnych wykonawców, którzy mogliby z powodzeniem zrealizować powyższe zamówienie, mimo że wykonali dokumentację dla projektów informatycznych w sektorze zdrowia, które nie otrzymały

Podwykonawcy zamówienie publicznego

Pytanie: W przypadku zamówień na roboty budowlane i zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego , wykonawca informuje zamawiającego o danych podwykonawców

Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę , jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

na rynek krajowych zamówień publicznych. Skutkami konfliktu zbrojnego na skalę niespotykaną w tej części Europy od wielu lat, są zdarzenia takie jak m.in. przerwanie łańcuchów dostaw, problemy kadrowe wykonawców, wzrost cen towarów i usług, brak podwykonawców. Uczestnicy rynku zamówień publicznych

Poświadczenie skanu za zgodność z oryginałem w ofercie przetargowej

, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. W konsekwencji w sytuacji gdy referencje wystawione zostały przez podmiot, na rzecz którego wykonane zostały określone roboty budowlane /dostawy /usługi w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, prawidłową formą

Czy usługa inwestora zastępczego ma charakter usługi ciągłej?

Pytanie: Zamawiający zamierza zamówić usługę inwestora zastępczego. Do zadań inwestora należy m.in. przygotowanie projektu budowlanego, opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie wraz z zamawiającym zamówienia na wykonawcę roboty budowlanej. Zakończenie prac inwestora przewiduje się po

Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert?

przykładowo o zestawienie wykonanych przez projektanta projektów, liczbę lat doświadczenia w projektowaniu, zakres wykształcenia – są one oceniane w postępowaniu na usługi projektowe w kryterium „doświadczenie projektanta" lub informację o odległości hotelu od miejsca zakwaterowania artystów

Procedura na usługi społeczne w postępowaniach przetargowych

, w zaistniałej sytuacji należy zastosować art. 5c ust. 1 i 2 ustawy Pzp . Trzeba więc określić, która usługa odpowiada w tej sytuacji głównemu przedmiotowi zamówienia (sprawdzając nazwę postępowania, główny i najszerszy zakres czynności do wykonania itd.) oraz który

Oferta spółki zal. Wasko za 26,8 mln zł wybrana przez małopolską Policję

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, warta 26,78 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia "Wdrożenie e-usług publicznych

Rażąco niska cena

wykonawcom zaniżania ceny wykonania zamówienia publicznego poniżej kosztów jego wykonania. Zasady wyjaśniania rażąco niskiej ceny w odpowiedzi na wezwanie otrzymane od zamawiającego określa art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

wolnej ręki nie wystarczy wykazać, że dostawa, usługa lub robota budowlana jest chroniona prawami wyłącznymi. Konieczne jest również wykazanie, że przedmiot zamówienia może być wykonany wyłącznie przez jednego wykonawcę. Przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów

Jakie są zasady składania i uzupełniania oświadczenia konsorcjum z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp?

Pytanie: Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie , z którego wynika, które roboty budowlane , dostawy lub usługi wykonają poszczególni z nich. Czy wykonawcy zawsze muszą składać

Oferta konsorcjum z udziałem Wasko wybrana w przetargu Centrum Informatyki

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum, którego liderem jest Wasko, została wybrana przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia "Rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi VSP F1500 na potrzeby

Czy realizacja zamówienia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej spełnia wymóg zatrudnienia na umowę o pracę?

tej części zamówienia. Czy powyższy wymóg będzie spełniony, gdy wykonawca posłuży się do wykonania usług pracownikami tymczasowymi zatrudnionymi przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę? Czy przy takim sposobie angażowania pracowników spełniony będzie wymóg z art. 29 ust. 3a ustawy

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - kryterium zgodne z przepisami

kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje wówczas, gdy kryteria te dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, będących przedmiotem zamówienia w dowolnych aspektach oraz w odniesieniu do dowolnych etapów ich cyklu życia, w tym do elementów składających się na proces produkcji, dostarczania

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Chodziło o usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej potwierdzoną wykazem usług. W pierwszej kolejności zamawiający wezwał wykonawcę

Transport publiczny: Najciekawsze przetargi w Polsce Wschodniej

przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej. Maksymalna, przewidziana w budżecie wartość tego zamówienia ma wynieść nieco ponad 1,2 mln zł. Rzeszowski Zarząd Transportu Miejskiego chce poza tym zlecić usługę utworzenia elektronicznego sklepu umożliwiającego zakup e-biletów

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 roku ustawa Prawo zamówień publicznych [1] wprowadziła w porównaniu z poprzednim stanem prawnym istotną zmianę w odniesieniu do obowiązku przeprowadzenia konkursu na usługi projektowania architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego[2]. Przepisy

Oferta COIG z grupy Wasko za 13,5 mln zł najkorzystniejsza w przetargu SRK

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Oferta COIG - spółki w 93,98% zależnej Wasko - warta 13,49 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) na wykonanie zamówienia pn. "Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

dysponował wykonawca z którym zostanie podpisana umowa. Brak określenia ilości dni na wykonanie zamówienia lub przygotowania się do rozpoczęcia jego realizacji (np. w przypadku zamówień na usługi ochrony) stanowi naruszenie norm Prawa zamówień publicznych , co potwierdza orzecznictwo Krajowej izby

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

: - tożsamość przedmiotowa (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, z zastrzeżeniem, że istotne dla oceny będą m.in.  względy techniczne, właściwości fizyczne czy użytkowe); - tożsamość wykonawcy (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę

Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

dnia 09 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Przepisy wskazanej ustawy dają wykonawcy zamówienia publicznego prawo składania faktur

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.". Ustawodawca przewidział w przepisach Prawa zamówień publicznych powyższą możliwość mając na uwadze między innymi

Jak zgodnie z prawem formułować warunki udziału wobec pojedynczego wykonawcy i konsorcjum?

ma wątpliwości, czy taki warunek nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych . Przykładowo konsorcjum składa ofertę na zagospodarowanie wraz z pozyskaniem. Jeden z nich w jednej umowie u zamawiającego X wykonał pozyskanie, drugi u zamawiającego Y tylko zagospodarowanie. Według mnie takie

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

wynika z faktu, że pełnienie funkcji inwestora zastępczego jest usługą na rzecz zamawiającego (inwestora). Zatem spełniony jest przedmiotowy warunek stosowania  ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartością zamówienia na wyłonienie inwestora zastępczego nie jest wartość inwestycji. Przyjęcie tego

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

usługi z całej Polski Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych Wynika z nich m.in., że: "Zamawiający podaje w tabelach II-IX (z wyłączeniem tabeli nr VI) całkowitą wartość umów zawartych w roku, którego dotyczy sprawozdanie

Transport publiczny. Najciekawsze planowane przetargi na północy Polski

, to ten dotyczący utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów ZDMiKP w 2023 r. Wartość zamówienia na te usługi została ustalona na 165 tys. zł.

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do określenia w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień dotyczących zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany[1]: stawki podatku od towarów i usług, wysokości

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

do oceny spełniania warunku dokumenty są już w posiadaniu zamawiającego . Rozwiązanie to ma zatem na celu odbiurokratyzowanie procedur zamówień publicznych i ułatwienie wykonawcom ubiegania się o zamówienia publiczne. Jeżeli wykonawca w wykazie usług wskaże usługę realizowaną na rzecz

Konsorcjum Wasko z najlepszą ofertą w przetargu CIRF za 33,29 mln zł brutto

postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów - rozbudowa posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800", podało Wasko. "Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

zamówienia wszystkie osoby, które będą wykonywały na rzecz zamawiającego czynności bezpośrednio związane z rejestracją osób skierowanych na badania.  Zamawiający wyjaśnił, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę powstaje, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w

Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

Prawa zamówień publicznych . Zmiana dotychczas zawartych umów o wykonanie zamówienia publicznego . W przypadku umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy wskazanej na wstępie kwota wynagrodzenia wykonawcy ulega podwyższeniu o kwotę podatku od towarów i usług

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wskazaną firmę podwykonawców[1]. Powyższe, co do zasady w praktyce udzielania zamówień publicznych interpretowane

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Pzp zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności

Co zrobić, gdy masz wątpliwości co do autentyczności referencji?

Pytanie: Wykonawca do wykazu usług załączył referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi. Z ich treści wynika, że usługa została wykonana należycie, znajduje się na nich pieczęć podmiotu, na rzecz którego ta usługa została zrealizowana. Problematyczna kwestia dotyczy podpisu &ndash

Koszty transportu a szacowanie wartości zamówienia

pomiarowego Zamówienie dotyczące zakupu urządzenia pomiarowego jest dostawą i wykonawcą tego zamówienia będzie firma, od którego zamawiający kupi urządzenie. Zamówienie dotyczące transportu urządzenia jest usługą i wykona je firma

Swojego iPhone'a naprawisz sam, w domu. Apple uruchamia program Self Service Repair

mogli ją wykonać w bezpieczny i efektywny sposób. Z radością więc uruchamiamy program Self Service Repair w Europie, udostępniając naszym klientom oryginalne części, narzędzia i instrukcje Apple'a" – oświadczył Jeff Williams, dyrektor operacyjny Apple'a.  Naprawa fachowa albo domowa 

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy

Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne

przez Prokuratorię Generalną jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do opiniowanej umowy. Obniżono próg wartości zamówienia , którego przekroczenie obliguje do uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nt. umowy o wykonanie zamówienia publicznego.  W stanie prawnym przed

Wasko: COIG ma umowę z CIUW Olsztyn o wartości do 19,7 mln zł brutto

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - COIG - spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn"

Zamówienia uzupełniające

przetargów z całego kraju Progi ustawowe Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej

Co zrobić z nietrafionym lub wadliwym prezentem gwiazdkowym? Jak zwrócić podarunek?

wyjątki. Zwrotowi nie podlegają wszystkie produkty. Jak pisze UOKiK, są to: - produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia, wykonane na specjalne zamówienie (np. ze spersonalizowanym grawerem), dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,  - czasopisma (z wyjątkiem prenumeraty), usługi

Wasko: Oferta COIG za 56 mln zł uznana za najkorzystniejszą w przetargu

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pt."Budowa i wdrażanie ośrodków przetwarzania danych i archiwizacji danych" dla Centrum Zasobów Informatycznych

Jaką datę ma podpisywana umowa w sprawie zamówienia?

Pytanie: Zamawiający przygotował umowę z datą zawarcia 30 grudnia 2019 r., na wykonanie usługi która będzie realizowana w 2020 roku. Zamawiający przesłał ją wykonawcy , lecz wróciła podpisana z datą 24 stycznia 2020 r. przy podpisie wykonawcy . W umowie jest podany czas obowiązywania umowy od

Przetarg na dostawę energii elektrycznej a zatrudnienie podwykonawców

energii? Odpowiedź: W postępowaniu, którego przedmiotem jest energia elektryczna, obowiązuje generalna zasada dopuszczalności podwykonawstwa (art. 36a ust. 1 ustawy Pzp ). Wykonawca jest zatem uprawniony do wykonania zamówienia przy udziale

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Pytanie: Zamawiający zamierza zamówić usługę inwestora zastępczego. Do zadań inwestora należy m.in. przygotowanie projektu budowlanego, opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie wraz z zamawiającym zamówienia na wykonawcę roboty budowlanej. Zakończenie prac inwestora przewiduje się po

Zdrowie z dostawą do domu. Pandemia nakręca usługi medyczne "na wynos"

w ciągu ostatniego roku liczba badań i testów wykonanych za pośrednictwem uPacjenta poszybowała w górę prawie pięciokrotnie. Miesięcznie z usług uPacjenta korzysta blisko 20 tys. klientów. Pacjent wybiera interesującą go usługę na stronie internetowej, ustala datę i godzinę oraz miejsce badania

COIG z grupy Wasko podpisał umowę z PGG na kwotę 122,97 mln zł brutto

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - COIG, spółka zależna Wasko, podpisał umowę serwisową z Polską Grupą Górniczą (PGG)na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie

Chwytamy za pędzle, łopatę i... oszczędzamy. "Zamiast 400 tys. wydam połowę"

1,5 tys. zł mniej, niż gdybyśmy zamówili taką samą nową – mówi Magdalena. Z danych portalu KB.pl wynika, że w zależności od regionu kraju za gruntowanie ścian przed malowaniem zapłacić trzeba od 6 do 7 zł za 1 m kw. Za malowanie – od 17 do 22 zł za 1 m kw. Gdyby na własną rękę wykonać te

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.  Powyższy przepis nie precyzuje natomiast okresu udostępniania informacji w BIP, zarówno minimalnego jak i

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

powyższym umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła zostać zmieniona po zaistnieniu jednej z poniższych przesłanek, ale wydaje się, że już bez przeprowadzania postępowania z wolnej ręki, to jest odpowiednio: a) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub

Oferty konsorcjum spółki Bumechu warte ok. 5,5 mln zł wybrane w przetargu

, podano. Wylicytowana kwota podczas aukcji elektronicznej dla pierwszego zamówienia wynosi 4 008 062,16 zł netto, natomiast dla drugiego zamówienia wynosi 1 488 703,99 zł netto. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla

Zamawiający może zastrzec obowiązek wykonania kluczowych części zamówienia tylko przez wykonawcę

Pytanie Czy zamawiający może zastrzec w siwz obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę całości zamówienia na roboty budowlane, usługi lub dostawy? Odpowiedź W art. 36a ust. 2 ustawy Prawo

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

Pytanie: Zamawiający co roku udziela zamówienia na wykonanie usług geodezyjnych. Czy określając ich wartość powinien traktować je jako zamówienie powtarzające się okresowo , czy może wyliczyć wartość zamówienia np. na podstawie udzielonych usług w