zamówienie uzupełniające w robotach budowlanych

Marek Okniński

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Ustawa Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych oraz usług przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, kolejnych zamówień o łącznej wartości nawet do 50% wartości zamówienia podstawowego. Ponieważ możliwość udzielania zamówień dodatkowych oraz zamówień uzupełniających ma istotne znaczenie praktyczne wskazany powyżej limit został podniesiony z uprzednio obowiązującego, który wynosił jedynie 20% wartości zamówienia podstawowego.

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

W ramach zamówienia uzupełniającego mogą być wykonane tylko takie same roboty budowlane, jakie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na roboty budowlane obwarowana jest koniecznością spełnienia kilku przesłanek.

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Nowelizacja ustawy Pzp zrezygnowała z pojęcia "zamówień uzupełniających". Mimo to, zamawiający ma możliwość - analogicznie do tego rodzaju zamówień opisanych ustawą Pzp z poprzednim brzmieniu - zlecić aktualnie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

Pytanie Wartość szacunkowa naszego zamówienia wynosi razem z zamówieniem uzupełniającym 150.000zł. Czy wówczas możemy udzielić np. w przypadku robót budowlanych zamówienia do 50% wartości zamówienia podstawowego, czyli maksymalnie do 75.000 zł? C jest

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

uzupełniających nie może przekroczyć 20%. Zamówienie uzupełniające musi dotyczyć takich samych usług, dostaw lub robót budowlanych. Na podstawie ust. 1 pkt.6 i 7 nie można udzielić zamówień uzupełniających na usługi, roboty budowlane lub dostawy, które miałyby inne nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku

Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp można udzielić tylko jeden raz, nawet w sytuacji gdy nie wykorzystaliśmy w całości przewidzianej wielkości takich zamówień doliczonej do wartości szacunkowej zamówienia podstawowego? Roboty budowlane z całego kraju

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Pytanie: W siwz na roboty budowlane chcemy przewidzieć roboty uzupełniające (art. 67 ust. 6 ustawy Pzp). Czy powinniśmy określić zakres robót i wskazać do jakiej wysokości można ich obecnie udzielać (np. w formie % lub konkretnej kwoty

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

) do 50 % (usługi, roboty budowlane) wartości zamówienia podstawowego. Warunki konieczne jakie muszą zostać spełnione dla udzielenia zamówienia uzupełniającego określa art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Z planu zamówień publicznych na roboty budowlane na rok 2015 nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie pozycje (remont dźwigu-windy, modernizacja magazynu w odrębnej od siedziby zamawiającego lokalizacji). Ich łączna wartość przekracza kwotę

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp , która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

sprawowanie nadzoru nad robotami udzielonymi przez zamawiającego na rzecz wykonawcy robót budowlanych jako zamówienia dodatkowe lub uzupełniające w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Należy podkreślić, że zamawiający wskazał w siwz, iż z tytułu sprawowania nadzoru nad "zadaniami dodatkowymi" wykonawcy

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

uzupełniającego stanowić będzie ok. 5% kwoty zamówienia podstawowego. Roboty uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego - dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej. Czy w takiej sytuacji możemy udzielić zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

Pytanie W 2010 roku nasza jednostka ogłosiła przetarg na wymianę okien. Roboty zostały zrealizowane w tym samym roku. Przewidziano zamówienia uzupełniające. W budżecie jednostki na rok 2011 przewidziano 250.000 zł na wymianę następnych okien. Czy

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

Pytanie Czy wartość zamówień uzupełniających np. na roboty budowlane liczy się od wartości szacunkowej zamówienia? Przykładowo wartość szacunkowa zamówienia (netto) wynosi 28 234 445 zł. Czy zatem mogę wyliczyć do 50% zamówień uzupełniających właśnie

ZUE: Do problemów branży dołączył brak zaufania instytucji finansujących

dla branży w przyszłości. "Drugi problem to podejmowanie decyzji kontraktowych, związanych z robotami uzupełniającymi, które mają skutki finansowe. Ten proces trwa długo" - kontynuował. Z wypowiedzi przedstawicieli zarządu wynika, że

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia publicznego pojawiła się konieczność realizacji dodatkowych i niezbędnych robót budowlanych , nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz zostały spełnione kumulatywnie przesłanki ustawowe z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający jest upoważniony do zmiany

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

wyłącznie na roboty budowlane, usługi i dostawy o tych samych kodach CPV co zamówienie podstawowe. Jednak dla dostaw ustawodawca wprowadził dodatkowe obostrzenie i przy przedmiocie zamówienia, jakim jest dostawa materiałów biurowych bardzo trudne może być udowodnienie, że zmiana dostawcy będzie powodowała

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

utrudniać uczciwą konkurencję. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

utrudniać uczciwą konkurencję. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

zamówienia dodatkowego, b) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego , dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

Pytanie Chcemy udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane uzupełniające. Z racji wcześniejszego przetargu nieograniczonego "unijnego" zamówienie z wolnej ręki wykonawcy zostanie również udzielone w tym trybie

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

. Są natomiast objęte przedmiotem zamówienia zawartym w siwz. Oznacza to, że występują w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Roboty dodatkowe mogą wystąpić zatem tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, bo tam mamy do

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

kaloryferów. Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z planowanym w tym budynku remontem wartość wykonania ww. zabudowy należy uwzględnić w wartości szacunkowej robót budowlanych i udzielić zamówienia w jednym postępowaniu? Odpowiedź Oszacuj wszystkie roboty

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające, co pozwoli uniknąć takich sytuacji jak opisana. Wyjaśnienie Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na tzw

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

: 1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 2) dostaw - zsumowana w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwany dalej "koncesjonariuszem", który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania koncesji. 2. Koncesjonariusz, który nie

KE wzywa Polskę do stosowania prawa dot. udzielania koncesji na energię wodną

Królestwu) oraz o przesłaniu drugiego uzupełniającego wezwania do usunięcia uchybienia Włochom. KE chce w ten zagwarantować, że zamówienia publiczne w sektorze energii elektrycznej będą udzielane i odnawiane zgodnie z prawem UE. "Komisja uważa, że ramy prawne i praktyki w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 6. (uchylony) Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu

ZUE podpisała aneks do umowy z PKP PLK i zwiększyła wartość umowy do 61,8 mln zł

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - ZUE podpisała aneks do umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) na zadanie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykup gruntów w rejonie stacji Medyka dla zadania pn. ,,Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 2) dostaw - zsumowana w ramach danej grupy Wspólnego Słownika Zamówień, z uwzględnieniem art. 133 ust. 1, jest równa lub

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

; 4) przedmiotem zamówieniaroboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; 5) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

: 1) dla robót budowlanych - podstawowe cechy zamówień lub umów ramowych na roboty budowlane, których zamawiający zamierza udzielić; 2) dla dostaw - zsumowaną wartość zamówień lub umów ramowych na dostawy, w podziale na grupy produktów, w ramach danej grupy określonej we

Przegląd informacji ze spółek

ZUE podpisało umowę z konsorcjum z udziałem Fima Polska oraz UAB Fima LT, które zrealizuje roboty budowlane na odcinku Trzebinia-Oświęcim, podała spółka. Wartość zlecenia wynosi 29,5 mln zł netto. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wybrała ofertę

Czy będzie łatwiej o unijną dotację? Dobra wiadomość dla przedsiębiorców - UE zmienia zasady

zamówienia na dostawy lub usługi przekracza 209 tys. euro (5,2 mln euro w przypadku robót budowlanych), nie ma już obowiązku zgłaszania tego w Dzienniku Urzędowym UE. - To duże ułatwienie dla firm. Oznacza zdecydowanie mniej formalności i skrócenie czasu przygotowania samego przetargu - mówi Brzezińska

Przegląd prasy

założeniem spółki pracowniczej --Auta elektryczne zwolnione z akcyzy - rząd pracuje nad nową ustawą ISBnews --ZUE podpisało umowę z konsorcjum z udziałem Fima Polska oraz UAB Fima LT, które zrealizuje roboty budowlane na odcinku

Przegląd informacji ze spółek

kapitałowej KGHM Polska Miedź - uruchomiła w Krupskim Młynie linię do produkcji uszlachetniacza oleju napędowego Nitrocet 50, podał KGHM. Inwestycja ma wartość 77 mln zł. Awbud zawarł z Murapol Westini aneks do umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych dwóch budynków

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

(roboty budowlane i usługi), jak i podmiotowo (dotyczy wykonawców i podwykonawców). Biorąc pod uwagę definicję umowy o podwykonawstwo zawartą w art. 2 ust. 9b ustawy Pzp można zapewne przyjąć, iż taki zakres obejmuje także dalszych podwykonawców w przypadku zamówień na roboty budowlane. Tak jednak nie

Przegląd informacji ze spółek

zanotowanych w III kw. 2016 r., podało PGNiG. W okresie I-III kw. sprzedaż wyniosła szacunkowo 18,77 mld m3 wobec 16,93 mld m3 rok wcześniej. Erbud zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

udzielanych zamówień przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia), jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej dla: 1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro; 2) dostaw lub usług - jest równa lub