zamówienie uzupełniające w pzp

Justyna Rek-Pawłowska

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Nowelizacja ustawy Pzp zrezygnowała z pojęcia "zamówień uzupełniających". Mimo to, zamawiający ma możliwość - analogicznie do tego rodzaju zamówień opisanych ustawą Pzp z poprzednim brzmieniu - zlecić aktualnie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Limit zamówień uzupełniających

Nowelizacja Pzp nie przewiduje górnego limitu do udzielania zamówień uzupełniających.

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Ustawa Pzp przewiduje przypadki, w których zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających na podstawie przepisu przejściowego ustawy nowelizującej ustawę Pzp

Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp można udzielić tylko jeden raz, nawet w sytuacji gdy nie wykorzystaliśmy w całości przewidzianej wielkości takich zamówień doliczonej do wartości szacunkowej zamówienia podstawowego? Roboty budowlane z całego kraju

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

). Jednocześnie chcemy rozszerzyć umowę o udzielenie "zamówienia podobnego" (dawnego uzupełniającego), którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Możliwość jego zlecenia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Czy w zaistniałej

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

ręki (patrz przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy pzp). Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać na odrębność zamówienia uzupełniającego, względem zamówienia podstawowego, wynikającą np. z faktu że: - wymaga ono nowej

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Pytanie: Zamówienie na dostawę prądu na 2019 rok jest udzielane na podstawie wewnętrznego regulaminu w procedurze poniżej 30.000 euro . Wartość szacunkową zamówienia określono zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (dotyczącym zamówienia powtarzającego się okresowo z uwzględnieniem zamówień

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

zamówień lub udzielania pomocy publicznej. Dokumentem uzupełniającym do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 są Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w zakresie procedur kontrolnych. Zgodnie z Zaleceniami w przypadku badania

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Pytanie: W siwz na roboty budowlane chcemy przewidzieć roboty uzupełniające (art. 67 ust. 6 ustawy Pzp). Czy powinniśmy określić zakres robót i wskazać do jakiej wysokości można ich obecnie udzielać (np. w formie % lub konkretnej kwoty

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

sprawowanie nadzoru nad robotami udzielonymi przez zamawiającego na rzecz wykonawcy robót budowlanych jako zamówienia dodatkowe lub uzupełniające w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Należy podkreślić, że zamawiający wskazał w siwz, iż z tytułu sprawowania nadzoru nad "zadaniami dodatkowymi" wykonawcy

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z ust. 1 przywołanego art. 19 ustawy nowelizującej Pzp - do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

na wartość szacunkową zamówień uzupełniających. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Jeżeli w wyniku czynności zamawiającego przedmiotowa wartość zostanie określona w wysokości

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Następnie, jeżeli przewidujesz udzielenie zamówień uzupełniających (m.in. tych określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp), stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Chodziło o usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej potwierdzoną wykazem usług. W pierwszej kolejności zamawiający wezwał wykonawcę

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

ustawy Pzp. Zgodnie z nim zastosowanie tego trybu jest możliwe jeśli zamówienie uzupełniające: - jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, - jest udzielane temu samemu wykonawcy, - ma wartość nie

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). Należy zwrócić uwagę

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

udzielenie ich na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie będzie możliwe. W ramach zamówienia uzupełniającego mogą być bowiem wykonane tylko takie same roboty budowlane, jakie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, możliwość udzielenia zamówień

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

Pytanie Czy w przetargu nieograniczonym można przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, a następnie udzielić zamówień uzupełniających na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

30.000 euro. Dodatkowo planujemy jeszcze inne nieprzewidziane wcześniej zamówienie - remont tarasu za kwotę ok. 80.000 zł. W chwili obecnej wyniknęła możliwość (dostaliśmy pieniądze) i jest potrzeba udzielenia zamówienia uzupełniającego zamówienie, z uwagi na wartość poniżej

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

Pytanie Udzielamy zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki i zapraszamy do negocjacji. Czy po udzieleniu zamówienia muszę sporządzić protokół z postępowania? Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi poniżej 20.000 zł

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

przesądza jego wartość i jeżeli ta nie przekracza kwoty 14.000 euro wówczas przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania. Przyjmując to założenie udzielając takiego zamówienia powinieneś opierać się na ewentualnych procedurach wewnętrznych, obowiązujących w Twojej organizacji. Jeżeli więc jesteś obecnie na

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniającego udziela się zawsze w trybie z wolnej ręki, tzn. stosuje się procedurę przewidzianą w art. 66 i nast. ustawy Pzp. Bez publikacji i wadium Udzielając zamówienia

Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

późn. zm.) W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub

JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę

Wykonawca wezwany zobowiązany jest w wyznaczonym przez zamawiającego terminie uzupełnić (lub złożyć nowy) formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wynikającym z wymogów zamawiającego wskazanych w wezwaniu. JEDZ - brak uzupełnienia Konsekwencją nieuzupełnienia

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

kontynuację usługi, jest skorzystanie z zamówień uzupełniających, o ile takie zostały przez zamawiającego przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Dodatkową trudnością będzie udokumentowanie, że przesłanki pozwalające na udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

wykonanymi już przez istniejącego wykonawcę. Na obecną budowę przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych; nie przewidzieliśmy możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Czy istnieje jakaś inna możliwość niż przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

złożenia oferty wariantowej; 6) termin wykonania zamówienia; Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia 7) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

Skutki wykonania umowy przed terminem

, jeżeli są spełnione łącznie obie przesłanki wskazane w art. 144 ust. 1 ustawy PZP tj. (1) gdy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówienie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i (2) określił warunki takiej zmiany. Powyższe

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

nimi tutaj wszelkich zamówień, a nie tylko usług i dostaw). Na gruncie art. 70 ustawy Pzp (a także jego poprzednika z ustawy o zamówieniach publicznych) pojęcia te doczekały się już dość jednolitej interpretacji obecnej zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie, zgodnie z którą powszechna

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pojęcie "zmiany ilościowe" nie jest pojęciem ustawowym. Zmian tych nie należy również utożsamiać z zamówieniami uzupełniającymi lub dodatkowymi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

umowy o podwykonawstwo; Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne 4) prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

, jakie planujesz przeprowadzić w Twoim obiekcie budowlanym. Jako zamawiający nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Jeśli przewidujesz udzielenie zamówień uzupełniających, to przy ustalaniu wartości zamówienia musisz uwzględnić ich

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

formie uchwały, opinię w sprawie zastrzeżeń w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 4. Opinia Krajowej Izby Odwoławczej jest wiążąca dla Prezesa Urzędu

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

, o których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.   Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych 2. Członkiem Izby może być osoba, która

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych; 3) udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

utrzymaniu; przy czym czas trwania takich zamówień nie może przekraczać 5 lat; 5) w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych udzielane jest zamówienie uzupełniające tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, pod

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna; 15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2