zamówienie uzupełniające jakie ceny

Andrzej Łukaszewicz

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Zamawiający jest zobowiązany posiadać dowód potwierdzający należytą staranność w postaci kalkulacji uwzględniającej całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy dla danego zakresu świadczenia.

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

wartość zamówienia uzupełniającego jest tą samą szacowaną wartością co podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego? Czy należy jeszcze raz szacować wartość zamówienia uzupełniającego? Czy w trakcie negocjacji z wykonawcą, cena zamówienia uzupełniającego na usługi ma być taka sama jak cena tejże

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

Pytanie Udzielamy zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki i zapraszamy do negocjacji. Czy po udzieleniu zamówienia muszę sporządzić protokół z postępowania? Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi poniżej 20.000 zł

Gaz drożeje jak szalony. Ceny windują Gazprom i polityka klimatyczna UE

Gaz drożeje jak szalony. Ceny windują Gazprom i polityka klimatyczna UE

diametralnie i gaz drożeje teraz jak szalony? Dławik Gazpromu W tym tygodniu giełdowe ceny gazu podbił Gazprom. Ten największy dostawca gazu do Europy zrezygnował z zamówienia dodatkowych mocy przesyłowych w tranzytowych gazociąg Ukrainy na lipiec. W efekcie w lipcu rosyjski koncern planuje transportować przez

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

zamówień (ani pieniędzy za nie), akcjonariusze oraz pożyczkodawcy, którzy włożyli w sumie miliony złotych w markę Marie Zélie, są w szoku. Spółka wyprzedała swój majątek, ale nie kona. Ba, można wręcz mówić o próbie odrodzenia. - Nowe rozdanie w Marie Zélie. Przełom, którego wszyscy

ZUE: Do problemów branży dołączył brak zaufania instytucji finansujących

dla branży w przyszłości. "Drugi problem to podejmowanie decyzji kontraktowych, związanych z robotami uzupełniającymi, które mają skutki finansowe. Ten proces trwa długo" - kontynuował. Z wypowiedzi przedstawicieli zarządu wynika, że

Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori z najtańszą ofertą na odcinek S5

. "Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył ponad 639 mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających)" - czytamy w komunikacie. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy

11 firm chce zaprojektować nowy dworzec Łódź Kaliska. Ma się on stać wizytówką miasta

11 firm chce zaprojektować nowy dworzec Łódź Kaliska. Ma się on stać wizytówką miasta

się uzupełniających przestrzeni publicznych oraz komercyjnych". Do tego Kaliskiemu ma być przywrócona "należyta reprezentacyjność. Ma być wizytówką kolei i Łodzi. Wielu chętnych do zaprojektowania Kaliskiego Oferty kolej otworzyła pod koniec minionego tygodnia. Budżet zadania PKP ustaliły na

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna; 15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art

Mike and the City. Chłopaki w Zaroślach, czyli połączenie wulkanu energii ze świętym spokojem

Mike and the City. Chłopaki w Zaroślach, czyli połączenie wulkanu energii ze świętym spokojem

idealnie się uzupełniających przyjaciół weszło w spółkę, która stworzyła wspomniane bardzo zielone miejsce przy Bukowskiej 45, tuż przy skrzyżowaniu z Polną. Zarośla – bo taką to miejsce ma nazwę – nie są, zostałem natychmiast w tej sprawie pouczony, żadną kwiaciarnią, bo nie sprzedaje się tam

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych; 3) udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna; 15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

PUT Intercor ma najtańszą ofertę na odcinek A1 w śląskim za 533 mln zł brutto

Infrastruktura Południe i Strabag (574,47 mln zł brutto), a trzecia do Budimeksu (596,00 mln zł brutto). Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego (bez zamówień uzupełniających): 803,84 mln zł brutto. Wszyscy oferenci

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

; 2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. 4. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, może określić w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

; 2) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych; 3) udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót

Przegląd prasy

inwestycjach w sektorze naftowym trafił do Sejmu --Zamówienia w przemyśle USA spadły o 0,6% m/m w listopadzie --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 0,7% m/m w XI - fin. dane --ME: Polska podpisała z Indiami

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

; Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych 2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. 4. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie negocjacji z

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

uzupełniające i zamówienia dodatkowe pomimo, że dotyczące uprzednio udzielanych zamówień należy traktować w sprawozdaniu jako nowe, odrębne zamówienia. Należy je zatem wykazywać w sposób analogiczny jak inne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wypełniając, określony w

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

Pytanie Przeprowadzamy modernizację instalacji elektrycznej w budynku. Procedurę przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Cena za wykonanie zamówienia została przewidziana w charakterze ryczałtu. Podczas wykonywania zamówienia podstawowego

Przegląd prasy

terenie po kopalni Krupiński --MF zaoferuje obligacje za 2 mld zł na przetargu uzupełniającym --Energa podjęła współpracę z Inst. Lotnictwa w zakresie prac badawczo-rozwojowych --Dom Development: Ceny mieszkań mają wciąż

Zważyliśmy dania z restauracji. Czy płacimy za tyle, ile mamy na talerzu? [TEST]

TO... Wagę ryby poznasz dopiero po usmażeniu W naszym teście nie zabrakło również ryby. W karcie restauracji i smażalni najczęściej cena podawana jest za 100 g. Ostateczną cenę ryby, którą zamówiliśmy, poznajemy dopiero po jej usmażeniu, wtedy

Przegląd prasy

sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 807 mln zł --Zapisy na obligacje serii T2 Bestu przekroczyły ofertę, termin skrócony do dziś --'Minutes' RPP: Presja inflacyjna pozostaje ograniczona --NBP: Depozyty

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

), za wartość zamówienia należy przyjąć iloczyn przewidywanej ilości lub zakresu usług (np. roboczogodziny) oraz ceny jednostkowej określonej w umowie, - w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania

Przegląd prasy

w ich namierzaniu wesprze skarbówka --Większość przedstawicieli sektora agro planuje inwestycje w maszyny i urządzenia --Taraszkiewicz z Atradius Polska: W ostatnich kilku miesiącach ceny materiałów budowlanych ustabilizowały się, jednak należy

Przegląd prasy

uzupełniającym obligacje o wartości 479,6 mln zł --PGNiG: Po zmianach w taryfach, rachunki gosp. domowych za gaz nie wzrosną w 2019 --PZPM: Rejestracje nowych autobusów wzrosły o 18,1% r/r w 2018 r. --URE zatwierdził taryfy PGNiG OD

Przegląd prasy

. polityki surowcowej --GUS: Produkcja węgla kam. spadła o 11,1% r/r, brunatnego spadła o 5,7% w IV --MF zaoferuje obligacje za 715 mln zł na przetargu uzupełniającym --Airway Medix ustalił cenę emisyjną akcji serii C na 1,23 zł

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

wyjaśnienia się pojawił). Pojawia się przy tym problem z definicją wartości zamówienia. Porównanie powinno obejmować wartości opisujące podobny zakres. A zatem przedmiotem odniesienia dla ceny oferty powinna być wartość zamówienia nieobejmująca elementów w ofercie niewycenianych - zamówień uzupełniających

Przegląd prasy

Development sprzedało Soho Factory za 150 mln zł netto --Marvipol Development liczy na rozpoczęcie notowań na GPW przed świętami --PKO BP Finat sfinalizował zakup 100% akcji KBC TFI --Ceny producentów w USA wzrosły o 0,4% m/m w

Polimex-Mostostal zacznie budowę stadionu we wrześniu?

wyższe niż Polimex-Mostostal. Jeżeli uzupełniające dokumenty będą poprawne, to wynik przetargu nie powinien się zmienić i właśnie to konsorcjum, które zaproponowało nam najniższą cenę usług, zajmie się budową. W takim wypadku ostateczne rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąpić w sierpniu. Potem

Przegląd informacji ze spółek

kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa ? Dorohusk na odc. Warszawa ? Otwock Dęblin ? Lublin, odcinek Otwock ? Lublin "Etap I ? w zakresie zamówienia częściowego A - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odc. Otwock ? Pilawa". Wartość kontraktu to 389,62 mln zł netto, podał

Przegląd prasy

--PORR: Działalność operac. w Polsce spadła o 15% w ub.r zamówienia wzrosły o 150% --Wskaźnik koniunktury Fed z Filadelfii spadł do -1,6 pkt w kwietniu --Bibby MSP Index: Co ósma firma odczuła już efekt wprowadzenia podatku bankowego

Przegląd prasy

do +163,8 mln zł w IV kw. wg analityków --Wskaźnik ISM dla sektora usług w USA spadł do 53,4 pkt w lutym --GPW zwiększa liczbę kontraktów terminowych na pojedyncze spółki do 28 --Zamówienia w przemyśle USA wzrosły o 1,6

Reklama dana na "Słowo". Telemarketer mówi, że kosztuje 300, a przychodzi faktura na tysiąc lub więcej

-internetowej za 300 zł. Jeśli dogada się z przedsiębiorcą, niedługo po tym firma dostarcza „zlecenie kampanii reklamowej”. Wystarczy podpisać. Okazuje się, że umowa w rzeczywistości przewiduje zakup 24 emisji reklamy (24 miesiące) w cenie 1200 zł. Skąd się zatem wzięło 300 zł? Firma daje klientowi

Przegląd prasy

ramach Panattoni Bydgoszcz za 3,33 mln euro --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym bony 32-tyg. za 400 mln zł --Archicom sprzedał 100 mieszkań od początku roku --FAMMU/FAPA: Eksport cukru spadł o 10% ilościowo i 18

Przegląd informacji ze spółek

1,69 ha, poinformowała spółka. Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała na nową kadencję dotychczasowy zarząd - z prezesem Dariuszem Mańko- uzupełniając jego skład o nowego członka zarządu, Rafała Lechowicza, poinformowała spółka. Rank Progress zawarł ze

Przegląd prasy

--Zamet Industry wykona konstrukcję bloku w Elektrowni Jaworzno III za 35,9 mln zł --Orlen przejmie od DEA 2 koncesje w Płd. Polsce w celu poszukiwania ropy i gazu --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA spadły o 2% m/m w VIII - dane wst

Przegląd informacji ze spółek

zbędzie w ramach oferty to 40,8 mln szt., a cena to 4,6 zł za szt., podało Echo. Bank Pekao po zakończeniu budowy księgi popytu podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych oraz o przeznaczeniu środków z emisji na podwyższenie funduszy uzupełniających banku, podało Pekao

Przegląd prasy

--Zysk netto Dino Polska wzrósł r/r do 30,46 mln zł w I kw. 2017 r. --RN TXM pozytywnie zaopiniowała niewypłacanie dywidendy za 2016 r. --Zysk netto Sare wzrósł r/r do 0,98 mln zł w I kw. 2017 r. --Portfel zamówień Torpolu

Przegląd prasy

wynalazków i patentów będzie podlegać tylko 5-proc. podatkowi, jednak na przeszkodzie mogą stanąć wymogi dokumentacyjne --Największy w historii program zbrojeniowy polskiej armii znalazł się na zakrecie, bo Polska nie akceptuje wygórowanej ceny pocisków Sky Ceptor - uzupełniającego

Przegląd prasy

uzupełniającym obligacje o wartości 606 mln zł --BGK przyjmuje wnioski w 2 programach mieszkaniowych, ma w nich ponad 600 mln zł --Boryszew chce w długim okresie utrzymać dług netto do EBITDA na poziomie 2x --Ursus planuje

Włączasz aplikację, skanujesz kod, bierzesz zakupy i wychodzisz. Tyle. A sklep wie o tobie wszystko. Witaj na zakupach przyszłości

garnitur. Robię zdjęcie takiego garnituru. I jestem odesłany na stronę sklepu. – Są już firmy, które coś takiego robią. Robię zdjęcie, a po chwili dostaję znaleziony produkt wraz z ceną, gotowy do zamówienia online. Wszystko w aplikacji Facebook Messenger. Nad takim projektem pracuje stworzony przez

Przegląd informacji ze spółek

Spółka EJT Investment S.a r.l., której właścicielami są małżonkowie Elżbieta i Jacek Tarczyńscy, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 6 akcji spółki Tarczyński po cenie 10,5 zł za sztukę, podały podmioty pośredniczące DM PKO BP i DM BZ WBK. Jeśli po przeprowadzeniu

To będzie pierwszy taki budynek na świecie. Powstanie w Trójmieście

nadwodny dysk, uzupełniając go o kilka mniejszych, okrągłych dobudówek. Wysokość między poziomem wody a górnym dyskiem musi być wyższa niż najwyższa możliwa fala. Podwodne okna zostaną wykonane z akrylu. Jeśli właściciel zdecyduje się na okna panoramiczne, będzie musiał zamówić okna o grubości ponad 30 cm

Od elektrycznych aut nie ma odwrotu

między różnymi samochodami. Jedno auto potrzebuje 50 kW, drugie 150 kW. I można to adekwatnie do potrzeb rozdzielić. Ekonomia i dobra praktyka. W Polsce „elektryków” ciągle jest mało. – Bo nie ma gdzie ich kupić. Dużo się o takich autach mówi, ale jak firma chce zamówić do swojej floty

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można nadal spodziewać się nieznacznego wzrostu cen, podano także. Źródło: ISBnews e-Banking : Liczba klientów indywidualnych posiadających

Niemcy chcą tanich biletów w komunikacji lokalnej i ogólnokrajowej. Pomysł popierają podróżni, zamiast auta wybierają kolej

pociągi, to będzie to dobre rozwiązanie dla klimatu i mniejszego ruchu na drogach. Ponadto bilet odciąża w szczególności osoby o niskich dochodach, które najbardziej cierpią z powodu rosnących cen - dodała liderka frakcji Zielonych. Niemiecka polityk domaga się, aby popularny bilet za 9 euro nie wygasł we

Przegląd prasy

? Lublin, odcinek Otwock ? Lublin "Etap I ? w zakresie zamówienia częściowego A - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odc. Otwock ? Pilawa". Wartość kontraktu to 389,62 mln zł netto, podał Budimex. --Akcjonariusze Abadon RE zdecydowali o przeznaczeniu

Co się stanie z centrami handlowymi po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele? Są niespodzianki

zapas. Prawdopodobnie bierze się to jeszcze z czasów komunizmu. Dobrze było to widać w trakcie urządzonych kilka lat temu polowań na cukier. Jego ceny wtedy chwilowo wzrosły. Ludzie panicznie rzucili się do sklepów i wykupili całe dostępne zapasy. Istnieje więc spora szansa, że konsumenci zakupy na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Asseco Poland : Odnotowało 98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 76,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Portfel zamówień Grupy Asseco na 2019 rok na poziomie przychodów wynosi obecnie 6,2 mld zł i jest o 14

Przetarg MSZ: Wiele ofert, zwycięzca tylko jeden

We wrześniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło przetarg na oprogramowanie . W ogłoszeniu o zamówieniu napisano wprost, że dotyczy ono dostawy licencji oprogramowania Microsoft, a dokładniej przedmiotem zamówienia jest

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wirtualnej rzeczywistości (VR) elementami infrastruktury portu lotniczego. Rozwiązanie jest już dostępne dla odwiedzających ośrodek. Źródło: spółka Folx : Od 18 kwietnia można zamówić kartę SIM operatora w kolejnych miastach - Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Lublinie oraz

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

COIG : Oferta spółki zależnej Wasko została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia ogłoszonym przez Katowicki Holding Węglowy (KHW), poinformowało Wasko. Wartość tej oferty to 77,1 mln zł brutto. Źródło: ISBnews Platige Image : Szykuje się do

Nowe regulacje w zakresie wadium 

spowodować udzielenie zamówienia wykonawcy, który zaproponował najwyższą cenę spośród nich. Z punktu widzenia zamawiającego jest to na pewno korzystny zapis. Jednak wątpliwości może budzić zwrot "z przyczyn nieleżących po jego stronie." Urzędnik w sposób subiektywny będzie mógł zdecydować czy

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, które to przychody zostaną zrealizowane w I kw. roku obrotowego 2016 (IV kw. kalendarzowy 2015). "Warto podkreślić, że portfel zamówień, a - co ważne - także pipeline projektów, nad którymi pracujemy, jest coraz bardziej zdywersyfikowany pod względem udziału w kluczowych