zamówienie uzupełniające jak je udzielić

Daniel Szczęsny

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Zamówienia uzupełniającego można udzielić tylko wtedy, kiedy zamówienie podstawowe udzielane było w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

W ramach zamówienia uzupełniającego mogą być wykonane tylko takie same roboty budowlane, jakie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na roboty budowlane obwarowana jest koniecznością spełnienia kilku przesłanek.

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

Prawo zamówień publicznych szczegółowo reguluje sytuacje, w których możliwe jest udzielanie zamówień uzupełniających.

Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

z jej przepisów pojęcie "zamówienia uzupełniające". Obecnie zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia: - w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, - dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

ustawy Pzp , jeżeli (.). Niemniej jednak należy wprowadzenie do wyliczenia w tym przepisie łączyć też z dalszą treścią regulacji tj. z faktem, że zamówień uzupełniających można udzielić w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (tj. zawarcia umowy). Ponadto kluczowe znaczenie ma cel, jaki

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Prawo zamówień publicznych* przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych. W zależności od rodzaju zamówienia wysokość możliwych zamówień uzupełniających waha się od 20% (dostawy

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

zamówień uzupełniających można udzielić w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (tj. zawarcia umowy). Ponadto kluczowe znaczenie ma cel, jaki ustawodawca chciał osiągnąć, wprowadzając te regulacje przejściowe.

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

od tej kwoty? Odpowiedź Wartość zamówienia uzupełniającego ustalasz w odniesieniu do wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, a nie do wartości umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Wartością

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

Co do zasady zamówień uzupełniających można udzielić na dostawy o tych samych kodach CPV co w zamówieniu podstawowym. Udzielenie zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy dostaw uzależnione jest od łącznego zaistnienia następujących okoliczności: a). zamówienie

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

Pytanie Wartość szacunkowa naszego zamówienia wynosi razem z zamówieniem uzupełniającym 150.000zł. Czy wówczas możemy udzielić np. w przypadku robót budowlanych zamówienia do 50% wartości zamówienia podstawowego, czyli maksymalnie do 75.000 zł? C jest

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

kontynuację usługi, jest skorzystanie z zamówień uzupełniających, o ile takie zostały przez zamawiającego przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Dodatkową trudnością będzie udokumentowanie, że przesłanki pozwalające na udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

Zamówień jak zamówienie podstawowe. Przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających (art. 32 ust. 3). Przepis ust. 1 pkt.7 dotyczy wyłącznie dostaw udzielonych wykonawcy zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polega w tym przypadku na rozszerzeniu dostawy

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

udzielenia zamówień uzupełniających o wartości do 50% zamówienia podstawowego stwierdzić należy, iż jest to możliwe wyłącznie w stosunku do umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne, które zostało ogłoszone po 11 czerwca 2007r. W odniesieniu od umów zawartych przed wskazaną

Wadium po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Ustawodawca chciał ukrócić proceder zmowy wykonawców polegający na tym, że firmy porozumiewały się miedzy

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

podnieść, że istotą zamówienia uzupełniającego jest jego przewidywalność, planowy charakter. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na etapie postępowania w sprawie zamówienia podstawowego, ustalając wartość zamówienia z uwzględnieniem wartości przewidywanych zamówień uzupełniających

Nowe regulacje w zakresie wadium 

spowodować udzielenie zamówienia wykonawcy, który zaproponował najwyższą cenę spośród nich. Z punktu widzenia zamawiającego jest to na pewno korzystny zapis. Jednak wątpliwości może budzić zwrot "z przyczyn nieleżących po jego stronie." Urzędnik w sposób subiektywny będzie mógł zdecydować czy

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

specyfikacji warunków zamówienia , od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.". Wskazany przepis stanowi jedno z narzędzi mających zapewnić istnienie w postępowaniu uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Pytanie: Czy zamawiający po nowelizacji ustawy Pzp z 2016 roku jest zobowiązany do wartości zamówienia podstawowego dodać wartość zamówień uzupełniających ? Jeżeli w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz podaje tylko zakres zamówień, to do jakiej wartości może udzielić zamówienia z wolnej ręki

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

nieograniczony dostęp do  specyfikacji warunków zamówienia , od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.". Wskazany przepis stanowi jedno z narzędzi mających zapewnić istnienie w postępowaniu uczciwej konkurencji

Limit zamówień uzupełniających

Limit zamówień uzupełniających

? Odpowiedź Nowelizacja nie przewiduje górnego limitu możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających. Trzeba będzie zatem dodać do wartości zamówienia podstawowego , kwotę zamówienia uzupełniającego - w planowanej do udzielenia wysokości. Kup tańsze

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

zamówień uzupełniających zgodnie z art. 66 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. Czy zamówienie uzupełniające np. o wartości 1 000 zł należy przeprowadzić zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. tak jak zamówienie podstawowe, czy potraktować jako zamówienie podprogowe

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

zamówienia dodatkowego, b) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego , dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Pzp zamawiający może przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

). Jednocześnie chcemy rozszerzyć umowę o udzielenie "zamówienia podobnego" (dawnego uzupełniającego), którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Możliwość jego zlecenia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Czy w zaistniałej

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, jaka została przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień uzupełniających (których wartość w

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

uzupełniających). Z tak oszacowanej wartości zamówienia wyszło, iż jest to zamówienie poniżej 30.000 euro (20.250 euro). Wszystkie oferty, które wpłynęły w postępowaniu, przekraczają 30.000 euro . Czy możemy mimo wszystko udzielić tego zamówienia zgodnie z postanowieniami naszego regulaminu? Odpowiedź: W

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

, polegający na objęciu nim również nadzoru nad robotami wykonywanymi w ramach udzielonych zamówień dodatkowych stanowi naruszenie art. 29 Pzp. Izba w swoim rozstrzygnięciu pokreśliła różnice, jakie występują w ustawowej definicji zamówień dodatkowych i uzupełniających. Jak wynika z

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

zamówień lub udzielania pomocy publicznej. Dokumentem uzupełniającym do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 są Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w zakresie procedur kontrolnych. Zgodnie z Zaleceniami w przypadku badania

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

zamówienia, które teraz należy przeprowadzić nie przekracza 30 000 euro, nie ma obowiązku do jego udzielenia zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych. Jak wygrać przetarg? Poradnik przedsiębiorcy. Teraz czytaj w wersji minibook » Jeśli zamawiający

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

Pytanie Udzielamy zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki i zapraszamy do negocjacji. Czy po udzieleniu zamówienia muszę sporządzić protokół z postępowania? Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi poniżej 20.000 zł

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

przypadku zmiany wykonawcy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamawiający w celu udzielenia dostaw uzupełniających - oprócz niebudzących wątpliwości przesłanek, takich jak np. przeprowadzenie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego dla zamówienia podstawowego lub

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Punkt trzeci tego przepisu mówi, iż jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub

Szacowanie wartości zamówienia

30.000 euro. Dodatkowo planujemy jeszcze inne nieprzewidziane wcześniej zamówienie - remont tarasu za kwotę ok. 80.000 zł. W chwili obecnej wyniknęła możliwość (dostaliśmy pieniądze) i jest potrzeba udzielenia zamówienia uzupełniającego zamówienie, z uwagi na wartość poniżej

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Pytanie Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana

Sygnity ma szansę na kolejne zamówienia w ramach systemu ePodatki

Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaprosiło Sygnity do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych"

PKP Intercity nie kupi 10 Dartów w ramach umowy uzupełniającej

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - PKP Intercity nie skorzysta z możliwości dokonania tzw. zamówień uzupełniających na maksymalnie 10 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych od spółki Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz, poinformował zarząd PKP Intercity. "W

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

Pytanie Chcemy udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane uzupełniające. Z racji wcześniejszego przetargu nieograniczonego "unijnego" zamówienie z wolnej ręki wykonawcy zostanie również udzielone w tym trybie

Prawo opcji

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wskazać jednocześnie należy, że zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma możliwość skorzystania zarówno z prawa opcji jak i z zamówień uzupełniających. Oba te rozwiązania formalno-prawne mają za

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

zakresie wskazanym w zawartej umowie z konsorcjum firm. Podobnie istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających tylko jednemu z członków konsorcjum, jeżeli niemożliwe jest udzielenie takich zamówień wszystkim wykonawcom wchodzącym w skład konsorcjum wykonującego zamówienie podstawowe, np. z powodu

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

To już drugi i raczej niespodziewany odcinek epopei o firmie odzieżowej sprzedającej ubrania dla zamożnych katoliczek. Ubrania niepokazujące kobiecego ciała; kobiece, ale bez eksponowania nóg czy dekoltu. Moda jak z amerykańskich lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Bankructwo jednak zupełnie

ZUE podpisała aneks do umowy z PKP PLK i zwiększyła wartość umowy do 61,8 mln zł

13,6 mln zł netto. Termin zakończenia prac dodatkowych został wyznaczony na koniec lipca 2019 r. W związku z udzieleniem spółce ww. zamówienia uzupełniającego do kontraktu, łączna wartość wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi 61,8 mln zł netto" - czytamy w komunikacie

Newag ma umowę na dostawę 17 EZT za 203 mln zł netto

. Niezależnie od prawa opcji zamawiający zastrzegł sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, którego przedmiotem będzie dostawa EZT, podano także. "Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające, co pozwoli uniknąć takich sytuacji jak opisana. Wyjaśnienie Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na tzw

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

uzupełniających o wartości nieprzekraczającej kwoty 14.000 euro, które ze swej istoty zlecone muszą zostać wykonawcy zamówienia podstawowego. Pamiętaj, że jeżeli zamówienie jest zamówieniem dodatkowym lub uzupełniającym i jego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro, jego udzielenie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

pracowników wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

KE wzywa Polskę do stosowania prawa dot. udzielania koncesji na energię wodną

Królestwu) oraz o przesłaniu drugiego uzupełniającego wezwania do usunięcia uchybienia Włochom. KE chce w ten zagwarantować, że zamówienia publiczne w sektorze energii elektrycznej będą udzielane i odnawiane zgodnie z prawem UE. "Komisja uważa, że ramy prawne i praktyki w

Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym Ponieważ zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień o wartości mniejszej niż wskazana powyżej kwota przepisy ustawy nie mają zastosowania, również norma art. 84 ust. 2 nie jest obowiązująca

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

konkretnego dnia, tj. po zakończeniu uprzednio zawartej umowy. W omawiane sytuacji zamawiający nie ma uprawnień do przedłużenia terminu wykonywania umowy, jeżeli nie zostało to wcześniej przewidziane. Istnieje zatem możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego określonego w art

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

, określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 5a. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna; 15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

; 5) w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych udzielane jest zamówienie uzupełniające tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, pod warunkiem że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych; 3) udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

uzupełniające i zamówienia dodatkowe pomimo, że dotyczące uprzednio udzielanych zamówień należy traktować w sprawozdaniu jako nowe, odrębne zamówienia. Należy je zatem wykazywać w sposób analogiczny jak inne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wypełniając, określony w

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

, jakie planujesz przeprowadzić w Twoim obiekcie budowlanym. Jako zamawiający nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Jeśli przewidujesz udzielenie zamówień uzupełniających, to przy ustalaniu wartości zamówienia musisz uwzględnić ich

Skutki wykonania umowy przed terminem

udzielanego zamówienia. Do czasu wyboru nowego wykonawcy (jeżeli doszło np. do nieprzewidzianego uprzednio szybszego od planowanego wykonania przedmiotu obowiązującej umowy) Zamawiający może skorzystać z możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego (jeśli zostało przewidziane w

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

podstawowego udzielono zamówień dodatkowych lub uzupełniających, to przy wypełnianiu formularza sprawozdania należy je traktować jako odrębne postępowania, - zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych i zawarto więcej niż jedną umowę, należy traktować jako jedno postępowanie i na potrzeby

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

31 lipca na 31 października. Poza tym wprowadzili przepis uzupełniający, likwidujący Fundusz z dniem przekazania środków do budżetu państwa. Senatorowie zgłosili także szereg poprawek związanych z restrukturyzacją kredytów, wprowadzając do ustawy rozwiązania umożliwiające

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pojęcie "zmiany ilościowe" nie jest pojęciem ustawowym. Zmian tych nie należy również utożsamiać z zamówieniami uzupełniającymi lub dodatkowymi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo

Przegląd prasy

Dziennik Gazeta Prawna --Pilotaż rządowego programu GovTech Polska, mający być nowym podejściem do zamówień publicznych, ruszy 13 listopada --KE: Polska znalazła się w grupie państw UE, które mają najmniejsze zaufanie do stosowania wakcyn

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień. 2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy

Przegląd prasy

i SKOK-i udzieliły o 0,5% mniej r/r kredytów mieszkaniowych w lipcu --BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 4,1% mniej r/r kredytów konsumpcyjnych w lipcu --MF zaoferuje obligacje za 1,1 mld zł na przetargu uzupełniającym

Przegląd informacji ze spółek

) wniosek o udzielenie przez Komisję zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. Firma Oponiarska Dębica podjęła decyzję o ograniczeniu produkcji w IV kwartale 2019 r., podała spółka. Decyzja zarządu została podjęta

Przegląd informacji ze spółek

inwestycyjnych realizowanych przez spółkę na rzecz Enea Operator, podała Elektrobudowa. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udzielił Sfinks Polska karencji w spłacie trzech rat kredytu nieodnawialnego oraz w spłacie trzech rat uzupełniających kaucję, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW" poprzez wybór konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S. jako generalnego wykonawcy, podały Energa i Enea - udziałowcy Elektrowni Ostrołęka

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

udzielenia", w szczególności: termin składania ofert (przy zachowaniu zasady analogicznej jak w trybach "normalnych", tj. zapewnienia wystarczającego czasu na przygotowanie i złożenie oferty), opis przedmiotu zamówienia z określeniem jego wielkości lub zakresu oraz kryteria oceny ofert

Przegląd informacji ze spółek

ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, zgodnie z którą uznano zastosowaną w Systemie Braster metodę termografii kontaktowej jako badanie uzupełniające w stosunku do takich metod diagnostycznych jak mammografia czy USG gruczołu piersiowego, podała spółka

Przegląd prasy

pkt w lipcu --BIK: Banki i SKOKi udzieliły o 7% mniej kredytów mieszkaniowych r/r w maju --PKN Orlen może wcześniej wykupić sprzedaną transzę zapasów obowiązkowych --BIK: Banki i SKOKi udzieliły o 8% mniej kredytów

Reklama dana na "Słowo". Telemarketer mówi, że kosztuje 300, a przychodzi faktura na tysiąc lub więcej

wysoki rabat na pierwsze zamówienie i na każde opłacone przed upływem dwóch tygodni od wystawienia faktury. Jeśli ktoś się spóźni lub nie będzie regularnie płacił, spadną na niego kary finansowe. Stawki za reklamy wzrosną. Trudno zrozumieć o co chodzi? No właśnie. Reklama pod artykułem W marcu tego roku

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

, w jaki potrafimy najlepiej - zapewniając pełną mobilność. Współpraca z OSP nie jest przypadkowa. Strażak to zawód od lat cieszący się najwyższym poziomem zaufania publicznego. Straże ochotnicze pełnią bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnych. Docierają wszędzie - nawet do najmniejszych

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Motorola Solutions : Lokalni partnerzy firmy Aksel i Siltec, zostali wybrani w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację systemu łączności polskiej Służby Więziennej (SW), podała spółka. W ramach zlecenia wszystkie ośrodki penitencjarne w kraju zostaną wyposażone w nowoczesną

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Legislacja : Pod koniec maja wejdzie w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Jak wynika z globalnego badania zleconego przez firmęNetApp, 1106 osób decyzyjnych ds. IT (z Francji, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii) ma podobne obawy związane z tym wydarzeniem. Jedna trzecia ankietowanych

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

COIG : Oferta spółki zależnej Wasko została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia ogłoszonym przez Katowicki Holding Węglowy (KHW), poinformowało Wasko. Wartość tej oferty to 77,1 mln zł brutto. Źródło: ISBnews Platige Image : Szykuje się do