zamówienie usługi budowlanej

Marek Okniński

Zamówienia na bieżące konserwacje dróg należy kwalifikować jako zamawianie usług a nie robót budowlanych

Zamówienia na bieżące konserwacje dróg należy kwalifikować jako zamawianie usług a nie robót budowlanych

Jeżeli "bieżąca konserwacja" nie jest robotą budowlaną w rozumieniu prawa budowlanego, a tym samym Prawa zamówień publicznych, powstaje pytanie, czy powinna być kwalifikowana jako dostawa czy usługa?

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Aktualność referencji

Aktualność referencji

skargi na orzeczenia Izby – mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej a nieskonkretyzowany zakres informacji określony indywidualnie przez zamawiającego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia . W celu potwierdzenia

Szacowanie wartości robót w jednym i kilku obiektach budowlanych wg nowej ustawy Pzp

Szacowanie wartości robót w jednym i kilku obiektach budowlanych wg nowej ustawy Pzp

zamówienie? Odpowiedź: Założony w pytaniu sposób szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane jest co do zasady (kierunkowo) właściwy. Zgodnie z art. 30 ust. 1 nowej ustawy Pzp , jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

dowodowe Zgodnie z art. 7 pkt 20 ustawy Pzp przedmiotowe środki dowodowe to środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Twojego zamówienia obejmuje usługi o charakterze niepriorytetowym (usługi podawania posiłków, usługi bufetowe) wraz z robotami budowlanymi polegającymi na remoncie i dostosowaniu kuchni w Twojej siedzibie i przedmioty zamówienia zostały połączone z powodów racjonalnych, a nie w celu zastosowania procedur

Zamówienia w czasie epidemii

Zamówienia w czasie epidemii

Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych [1].  Wskazany powyżej przepis umożliwia

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

;z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej , jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby – mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej. Inne elementy związane np. z terminem realizacji, wartością

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć? Odpowiedź: Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp . Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym[1]. Wyżej wskazana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Pzp zamawiający może przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

średni czas trwania tego procesu był nieco inny, w robotach budowlanych wynosił 47 dni (w 2019 r. i 2018 r. – 46; w 2017 r. – 43), w dostawach 39 dni (w 2019 r. także 39 dni; w 2018 r. – 38; w 2017 r. – 36), i w usługi również  39 dni (w 2019 r. – 40 dni; w 2018 r

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

? Odpowiedź: Nowelizacja ustawy Pzp zrezygnowała z pojęcia "zamówień uzupełniających" . Mimo to, zamawiający ma możliwość - analogicznie do tego rodzaju zamówień opisanych ustawą Pzp z poprzednim brzmieniu - zlecić aktualnie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych

Doświadczenie podmiotu trzeciego

Doświadczenie podmiotu trzeciego

. Zasadą w zamówieniach publicznych jest uprawnienie wykonawcy do powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy. W myśl regulacji znowelizowanego art. 36a ustawy Pzp zamawiający może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez

Zamówienie dodatkowe

Zamówienie dodatkowe

którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkól nie jest zamówieniem publicznym

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Opisane przez Ciebie przypadki stanowią refundację kosztów poniesionych przez rodzica na dany cel, jakim w tym przypadku jest dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Refundacja przekazywana jest

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

Pytanie W jaki sposób zamawiający ma określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia

Senat uchwalił zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

publicznych, zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. W szczególności będzie mógł odnosić się do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, w przypadku udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi, roboty budowlane lub dostawy wymagające

Jak traktować zamówienia mieszane dostawy, roboty i usługi

budowlane, sprzedaży, dostaw etc.). Ustawa wprowadza generalną zasadę, zgodnie z którą w przypadku zamówień obejmujących równocześnie dostawy lub usługi do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

implementowanie do polskiego systemu prawnego dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa. Dodatkowym

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

uzupełniających nie może przekroczyć 20%. Zamówienie uzupełniające musi dotyczyć takich samych usług, dostaw lub robót budowlanych. Na podstawie ust. 1 pkt.6 i 7 nie można udzielić zamówień uzupełniających na usługi, roboty budowlane lub dostawy, które miałyby inne nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

wykonawcy robót budowlanych (bądź usług) zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Ustawa Prawo zamówień publicznych precyzuje, że zakup materiałów bibliotecznych przez biblioteki do równowartości kwoty 207 tys. zwolniony jest z obowiązku stosowania procedur określonych ustawą. Brak obowiązku stosowania ustawy PZP nie zwalnia jednak bibliotek z obowiązku

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

oraz leasingu z opcja? lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalacje.  Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną Z pytania wynika, że budowa placu zabaw w miejscowości A to robota budowlana, świadczy o tym sposób ustalenia wartości tego zamówienia

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

jako robotę budowlaną , czy może usługę? Odpowiedź: Zamówienie obejmujące wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem oraz wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą należy zakwalifikować jako robotę budowlaną.  Zgodnie z treścią art. 7 pkt 21 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem

Jak szacować wartość usług cateringowych?

danej części zamówienia jeżeli: * jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, oraz * łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. W przedmiotowej sytuacji

Jakie obiektywne przyczyny uzasadniają podanie konkretnej daty realizacji zamówienia?

usługi, dostawy lub roboty budowlanej, w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Może odstąpić od tej zasady, jeśli wykonanie zamówienia w konkretnej dacie jest uzasadnione obiektywną przyczyną, która nie zależy od niego. Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp, ma obowiązek określić

Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

Udostępnianie zasobów w zamówieniach publicznych W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

Zwrot kosztów dla Kół Gospodyń Wiejskich: Czy konkurs kulinarny obejmuje zamówienia publiczne wg Prawa Zamówień Publicznych

Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Jeśli stroną umowy nie jest zamawiający i nie nabywa on żadnych usług dostaw czy

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

;przekraczające co najmniej: a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż

Koszt kart multisport dla pracowników - czy należy go uwzględnić w sprawozdaniu do UZP?

dokonuje na jego rzecz określonego przysporzenia, wykonawca zaś zobowiązany jest do spełnienia świadczenia wzajemnego w postaci określonych w umowie usług. Zamawiający, celem zawarcia tego rodzaju umowy, jest zobowiązany przeprowadzić procedurę zlecenia zamówienia publicznego. Następnie to on jest

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Jeśli

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

powyższym przepisem zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację (pkt 1), oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni współwykonawcy". Podstawa prawna Art. 117 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim

Czy postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jest zamówieniem sektorowym?

Pytanie Gmina planuje przeprowadzić postępowanie na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji budowlanej dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w gminie o dł. 30km." Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 520 243,90 zł netto. Zdaniem

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

Definicja przedmiotowych środków dowodowych Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

roboty budowlane związane z przygotowaniem do jego uruchomienia. Rodzaj zamówienia zamawiający określił jako dostawy. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp: „W przypadku gdy zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem zamówienia publicznego należy rozmieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Kolokwialnie - zwrot "zamówienie publiczne

Zaprojektuj i wybuduj - jak prawidłowo oszacować wartość tego rodzaju zamówienia?

podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy , o ile są one

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

nowelizacji ustawy Pzp, które weszła w życie 10 listopada 2022 r. art. 439 ustawy Pzp przewiduje obowiązek wprowadzenia do treści umowy zawieranej na okres dłuższy niż 6 miesięcy bez względu na ich przedmiot (roboty budowlane, usługi a także dostawy), postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

dotyczących: (-) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub (-) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia przewidziano takie zastrzeżenie, wykonawca w odniesieniu do tych kluczowych zadań nie może powołać się na podmiot trzeci

Jak oszacować nieprzewidziane zamówienia na usuwanie awarii w budynkach komunalnych?

Pytanie: Zamawiający chce przeprowadzić postępowanie na usuwanie awarii dekarskich budynków komunalnych poniżej 130.000 zł. Zgodnie z interpretacją ustawy Pzp jest to robota budowlana . Czy w związku z tym do szacowania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 34 ustawy Pzp niezbędny jest kosztorys

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

budowlanych. Wartości orientacyjnej nie można utożsamiać z pojęciem »szacowanej wartości zamówienia« będącej szacunkowym wynagrodzeniem wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalonym przez zamawiającego z należytą starannością na podstawie art. 32–34 ustawy Pzp, a

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

oraz przedmiotu udzielanego zamówienia: 139.000 € przy zamówieniach na dostawy lub usługi, 5.350.000 € przy zamówieniach na roboty budowlane. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki

Kody CPV

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) stanowi skatalogowany zbiór klasyfikacji obejmującej produkty, usługi i roboty budowlane używane w zamówieniach publicznych do opisania przedmiotu zamówienia. Od dnia 15 września 2008 r. zamawiający są zobowiązani do wykorzystania kodu CPV do opisu zamówienia

Jak oszacować zamówienie przygotowania projektów i kosztorysów?

Pytanie: Jak oszacować wartość zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu? Wartość robót budowlanych szacujemy na podstawie projektów i kosztorysów. Jak natomiast oszacować koszt opracowania takich dokumentów? Odpowiedź: Zamówienie opracowania dokumentacji projektowej dla

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: zamówień na roboty budowlane lub usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy[2]. W praktyce stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych ścierają się dotychczas dwa poglądy

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

komórkowej, - usług związanych z utrzymaniem dróg. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 - ostatnie zmiany Dz. U. z 2006 r. Nr 79 poz. 551).

Czy refundacja kosztów delegacji dla pracownika lub prelegenta na konferencji to zamówienie publiczne?

usługi hotelarskie czy inne, które zawiera zamawiający i wykonawca. Co do zasady można wskazać, że jeżeli umowę podpisuje i płaci bezpośrednio zamawiający , to występuje zamówienie publiczne. Jeśli jednak zamawiający jedynie zwraca koszty poniesione wcześniej przez osobę trzecią, nie dojdzie do

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

(projekty współfinansowane z UE czy z budżetu obywatelskiego). Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. W stanie faktycznym niniejszej sprawy zamawiający w dniu 21 listopada 2014 r. zatwierdził do wpłaty, a następnie w dniu 12 grudnia 2014 r

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

cech dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

niż 20.000.000 € (roboty             budowlane), 10.000.000 € (dostawy, usługi), c)    120 dni dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż wskazana w lit. b) powyżej.  Zgodnie z art. 220 ust. 1 i art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Czy zamawiający ma prawo kupić urządzenie powystawowe od danego podmiotu?

przedmiot jest powystawowy. W okolicznościach wpisanych w pytanie zalecam zweryfikować przesłankę z art. 214 ust. 1 pkt 1 a lub b ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub

Interpretacja poświadczeń wykonawcy w kontekście rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

potwierdzającego należyte wykonanie dostawy lub usługi. Podnieść należy, że potwierdzenie przez odbiorcę, że używa aplikacji / rozwiązania stanowi potwierdzenie realizacji celu zamówienia, a fakt, że potwierdzenie to nie zawiera zastrzeżeń pozwala uznać, że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

 Pzp może zastosować tryb z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót, jeżeli:  takie zamówienie było przewidziane w

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Stanowi ona podstawę do zawarcia umów wykonawczych, które są już zamówieniami publicznymi rozumianymi jako umowy odpłatne zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych

Jak udzielać zamówień dodatkowych?

Co ważne wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Tak, więc zamawiający zawsze musi

Jakie są kryteria oceny ofert?

związane z przedmiotem zamówienia (art 241 ust. 1) związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje wówczas, gdy kryteria te dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, będących przedmiotem zamówienia w dowolnych aspektach oraz w odniesieniu do dowolnych etapów ich cyklu życia, w tym do

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

obiektywny, aby klauzula waloryzacyjna nie miała dla wykonawcy charakteru wyłącznie iluzorycznego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw doszło do dalszej zmiany

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

którym mowa w art. 275 pkt 3 ustawy Pzp – 1,46 W stosunku do lat poprzednich nie uległy zmianie proporcje dotyczące liczby ofert dotyczących danego rodzaju zamówienia. Nadal średnio najwięcej ofert wpływało w postępowaniach na roboty budowlane – 3,32 (w 2020 r. – 4,44), a najmniej na

Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

przedmiotowymi środkami dowodowymi są środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. W przypadku gdy

Zamówienia publiczne. Co grozi za brak przedmiotowych środków dowodowych?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych , rolą podmiotowych środków dowodowych jest potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi czy roboty budowlane spełniają wymagania stawiane przez zamawiającego oraz są zgodne z kryteriami oceny ofert i wszystkimi warunkami odnoszącymi się do

Obligatoryjne wydłużenie wymaganego doświadczenia z trzech do pięciu lat

spełniania przez, wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu dostaw lub usług

Progi przetargowe

. roku próg dotyczący zamówień publicznych na roboty budowlane wyniesie  5 382 000 euro. Z kolei próg dla zamówień na dostawy lub usługi udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych zostanie podwyższony do kwoty 140 000 euro.

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

zamówień publicznych. Zmiana zasad waloryzacji wynagrodzenia określonego w podpisanej umowie o wykonanie zamówienia publicznego. Ważne zmiany: Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, umowa, której przedmiotem są roboty budowlane , dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6

Roboty dodatkowe najczęściej popełniane błędy

Co ważne, wykonanie tych robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Tak, więc zamawiający zawsze musi

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 € dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 € dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Przepis wyrażony w art. 30 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oparty

Liczy się tylko rzeczywiste wsparcie w udostępnianiu zasobów

, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych[1]. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do

Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

Pytanie: Zamawiający w siwz oraz ogłoszeniu o zamówieniu zaplanował udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych na poziomie 30% oraz doliczył jego wartość do szacunkowej

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeśli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów[1]. Wobec powyższego dla zastosowania trybu zamówienia z

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów. Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z

Jak przebiega procedura podstawowa w III wariancie?

postępowania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych . Minimalny termin na złożenie ofert w postępowaniu na dostawy i usługi to 7 dni, a na roboty budowlane – 14 dni. Po złożeniu oferty zamawiający przekazuje wykonawcom, których oferty

Jak postępować z poufnymi dokumentami zamawiającego w procedurze zasady konkurencyjności?

Pytanie: Prowadzimy procedurę zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (…) na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych . Czy możemy udostępnić dokumentację techniczną (przede wszystkim projekt budowlany), która stanowi tajemnicę zamawiającego

Które postępowania o zamówienie podlegają zasadom elektronizacji?

prowadzone w formie elektronicznej. Regulacja art. 2 ust. 2 nowej ustawy Pzp, zgodnie z którą do zamówień tzw. bagatelnych miały być stosowane niektóre przepisy nowej ustawy Pzp, została z niej wykreślona. Ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

przypadku jednak trzeba rozważyć, czy wykonawca nie popełnił omyłki. W postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż: 90 dni, 120 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa

Poznaj zasady ustalania wartości zamówień na wykonanie dokumentacji projektowych

Pytanie: Czy w przypadku udzielania zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zamawiający ma obowiązek zsumować wartości netto poszczególnych usług projektowych dotyczących różnych obiektów budowlanych według poniższego

Oferta przetargowa

dostawy, usługi czy roboty budowlanej. Do oferty załączane są dokumenty wymagane przez zamawiającego. Oferta musi być złożona w wyznaczonym terminie. Złożenie oferty przetargowej nie powoduje utraty wniesionego wadium, które może zostać zatrzymane przez zamawiającego jedynie w przypadku zaistnienia

Podwykonawcy zamówienie publicznego

Pytanie: W przypadku zamówień na roboty budowlane i zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego , wykonawca informuje zamawiającego o danych podwykonawców

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

Pytanie: Nasza firma będzie składać ofertę w  przetargu na roboty budowlane według przepisów starej ustawy Pzp . Jednym z wymogów jest doświadczenie w realizacji specyficznej usługi. Chcemy skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego , który jest wyspecjalizowanym wykonawcą

Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia

realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał. Uwzględniając powyższe zamawiający musi brać również pod uwagę, że opis przedmiotu zamówienia to zidentyfikowanie jego potrzeb umożliwiające zapoznanie się potencjalnym wykonawcom z istotą zamawianej usługi

Czy zamawiający sektorowy ma obowiązek prowadzić elektroniczne postępowania poniżej progów unijnych?

ust. 1 ustawy Pzp do udzielania zamówień sektorowych ustawę Pzp stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub je przekracza. Wynoszą one: dla robót budowlanych 5.548.000 euro , adla dostaw lub usług 443.000 euro .  Andrzela Gawrońska-Baran Więcej na

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

także usługi sprzętowo-transportowe, roboty budowlane remontowo-wykończeniowe, cmentarne i wypożyczania sprzętu. Analiza przesłanek zastosowania trybu in-house wykazała, że: zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na

Jak opisać przedmiot zamówienia z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji?

realizując zakup, będzie musiał spełnić szereg wymogów, tak aby nie musiał zwracać przyznanych mu na niego środków finansowych. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych wymaga przestrzegania kilku podstawowych reguł przy zawieraniu umów z wykonawcami robót budowlanych, dostaw lub usług

Czy wykaz wyrobów równoważnych stanowi przedmiotowy środek dowodowy i podlega uzupełnieniu?

służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Kwestia składania przedmiotowych środków dowodowych jest

Zamawiający nie ma obowiązku ustalania warunków udziału w przetargu

dostaw, usług, oraz robót budowlanych, wywodzić obowiązku opisania określonych warunków udziału w postępowaniu i uzasadniać tego stopniem skomplikowania zamówienia w sytuacji, gdy inny przepis ustawy, odnoszący się wprost do warunków udziału w postępowaniu (art. 57 pkt 2 ustawy PZP) wyraźnie stanowi, że

Poświadczenie skanu za zgodność z oryginałem w ofercie przetargowej

, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. W konsekwencji w sytuacji gdy referencje wystawione zostały przez podmiot, na rzecz którego wykonane zostały określone roboty budowlane /dostawy /usługi w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, prawidłową formą

Dialog techniczny

zawarta jest w motywie 8 dyrektywy klasycznej (Dyrektywa 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi) i motywie 15 dyrektywy sektorowej (Dyrektywa 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

zamówień, do których nie stosuje się ustawy Pzp. Zamawiający sektorowy udziela zamówienia sektorowego zgodnie z ustawą Pzp , jeśli jego wartość przekracza progi unijne . W przypadku zamówień sektorowych jest to: 428.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1.827.260 zł, w przypadku dostaw lub usług oraz

Kryteria oceny ofert w nowej ustawie Pzp

związane z przedmiotem zamówienia. Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje wówczas, gdy dotyczą one robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia w dowolnych aspektach oraz w odniesieniu do dowolnych etapów ich cyklu życia, w tym do elementów składających się

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 roku ustawa Prawo zamówień publicznych [1] wprowadziła w porównaniu z poprzednim stanem prawnym istotną zmianę w odniesieniu do obowiązku przeprowadzenia konkursu na usługi projektowania architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego[2]. Przepisy

Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert?

zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Marzena Kopacka-Biculewicz Więcej na www.portalzp.pl

Brak wykazu doświadczenia projektanta ocenianego w kryterium oceny oferty - czy wezwać do uzupełnienia?

ofert dokumentacji ( projektu budowlanego lub koncepcji) na budowę/przebudowę/rozbudowę/modernizację drogi/układu dróg, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Punkty będą przyznawane w następujący sposób: brak usług – 0 pkt i odrzucenie oferty, 1 usługa – 20 pkt, 2

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

; umowy, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dobrowolnie – inne umowy w sprawie zamówienia publicznego) można rozważyć zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej określonej w tym przepisie. W takim przypadku konieczne byłoby stwierdzenie zaistnienia

Czy do sprawozdania należy wpisać umowę o zamówienie podpisaną w jednym a realizowaną w kolejnym roku?

, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienie uznaje się za udzielone w chwili podpisania umowy z wykonawcą . Sprawozdanie za dany rok uwzględnia zaś wszystkie zamówienia publiczne udzielone w tym roku. W sprawozdaniu za 2018 rok należy uwzględnić wszystkie umowy w sprawie

Czy usługa inwestora zastępczego ma charakter usługi ciągłej?

Pytanie: Zamawiający zamierza zamówić usługę inwestora zastępczego. Do zadań inwestora należy m.in. przygotowanie projektu budowlanego, opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie wraz z zamawiającym zamówienia na wykonawcę roboty budowlanej. Zakończenie prac inwestora przewiduje się po

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych , koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej platformą. Katarzyna Bełdowska Więcej na portalzp.pl