zamówienie społeczne

Katarzyna Bełdowska

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

Od 1 stycznia br. zamówienia, których przedmiotem są usługi społeczne, o wartości mniejszej niż 750.000 euro, są udzielane na zasadach analogicznych do postępowań krajowych.

Zamówienia na usługi społeczne

Poznaj praktyczne aspekty zamówień na usługi społeczne.

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne (np. usługi ochrony) o wartości mniejszej niż progi unijne, a równej lub wyższej niż 130.000 zł netto w większości przypadków zastosowanie znajdzie tryb podstawowy (w jednym z trzech wariantów określonych w art. 275 pkt 1-3 ustawy PZP).

Klauzule społeczne a zamówienia publiczne

Klauzule społeczne a zamówienia publiczne

tym w zakresie polityki społecznej. Zalecenia Rady Ministrów w sprawie klauzul społecznych Wydane przez Radę Ministrów zalecenia określają katalog  zamówień publicznych w których w szczególności powinny być stosowane klauzule społeczne , wymieniając usługi: edukacyjne i szkoleniowe, reklamowe

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

Polski ustawodawca w ślad za unijnym przewidział w regulacjach nowelizacji ustawy Pzp obowiązującej od 28 lipca 2016 r. specjalne regulacje dla zamówień publicznych na usługi społeczne, które dotychczas funkcjonowały jako usługi o charakterze niepriorytetowym. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

Pytanie:  Czy na usługi społeczne i zapytania ofertowe będzie obowiązywała elektronizacja zamówień ?  Odpowiedź:  Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych , która nastąpi od 1 stycznia 2021 r.:  Obejmie zamówienia społeczne . Wynika to z art. 359 ustawy z 11 września

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Zgodnie z zaleceniem wydanym przez Radę Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, podmioty określone w art. 274 1 ustawy o finansach publicznych zobowiązane są w terminie do 01 marca bieżącego roku przekazać do

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Pytanie: Czy możemy udzielić zamówienia na usługi społeczne w przypadku ratownictwa wodnego kod CPV 75252000-7 Służby ratownicze? W załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE znajdują się usługi ratownictwa, o ile nie są wyłączone na mocy art. 10 lit. h. Przepis ten mówi o tym, że dyrektywy nie stosuje

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - kryterium zgodne z przepisami

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - kryterium zgodne z przepisami

jedynie zakupem po najniższej cenie lub o najlepszej relacji, jakości do ceny, ale również zapewnieniem, aby zamówienia publiczne przyniosły korzyści społeczne, oraz zapobieganiem niekorzystnym skutkom społecznym podczas realizacji zamówienia lub ich łagodzeniem. Nabywca publiczny może uwzględniać cele

Czy organizacja telekonferencji to usługa społeczna?

Czy organizacja telekonferencji to usługa społeczna?

Pytanie: Zamawiający przewidział w planie zamówień publicznych realizację zamówienia dotyczącego organizacji konferencji tj. usługi społecznej. Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem zmieniono formułę wydarzenia. Nadal jest to organizacja konferencji, tyle że w formie zdalnej, przy

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

zamówienie? Co zrobić, jeśli Poczta Polska podniesie w ciągu trwania umowy ceny usług albo zwiększymy ilość wysyłanej korespondencji i okaże się, że wartość całego zamówienia przekroczy 130.000 zł? W jakim trybie udzielać zamówienia na usługi pocztowe? Czy mają one charakter usług społecznych

Procedura na usługi społeczne w postępowaniach przetargowych

Procedura na usługi społeczne w postępowaniach przetargowych

zakresie rekreacji"? Odpowiedź: Złożoność zamówienia wskazuje na to, że nie można go wprost uznać za zakup usług społecznych. Zgodnie z art. 138h Pzp , przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są te wymienione w m.in

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert

jak i w orzecznictwie. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2016r. Skład orzekający rozstrzygnął o zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie ustanowienia kryterium nazwanego jako: „Kryterium społeczne – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych

, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Kryteria oceny ofert przetargowych Jeśli

Rząd wspiera etaty w przetargach. Ale będzie kłopot

Rząd wspiera etaty w przetargach. Ale będzie kłopot

Zalecenia opublikowano pod koniec lipca - Rada Ministrów przyjęła je oficjalnie na swoim posiedzeniu. Lektura dokumentu nie pozostawia złudzeń - rząd chce, by w zamówieniach posługiwano się klauzulami społecznymi gwarantującymi zatrudnienie na godnych warunkach, z możliwością

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

Brak zapisów związanych z klauzulami społecznymi nie jest jednak naruszeniem prawa, a co najwyżej pogwałceniem dobrych praktyk. - Nowelizacja prawa zamówień publicznych dała zamawiającym takie prawo wpisania klauzul społecznych, ale nie jest to obowiązek - mówi "

Zamówienia publiczne po nowemu - mniej ceny, więcej jakości

Zamówienia publiczne po nowemu - mniej ceny, więcej jakości

, integracja społeczna czy zatrudnianie osób na etat. Rozszerzenie stosowania umów o pracę pozwoli - zdaniem przedstawicieli rządu - większej liczbie osób otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz zapewni objęcie ich systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zdaniem przedstawicieli rządu nowe

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

Jak czytamy na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: "Obowiązujące przepisy prawa w sposób niewystarczający regulują kwestie związane z podwykonawstwem w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych, a pojawiające się w ostatnim czasie problemy dotyczące realizacji

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp znajduje zastosowanie do zamówień podzielonych na części. Przepis ten nie dopuszcza odstąpienia od reguły łącznego ustalania wartości zamówienia wszystkich części (postępowań), wskazuje natomiast, że niektóre części

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów (pkt 2). Przepis ten określa reguły, którymi w postępowaniu winni kierować się zamawiający. Reguła wynikająca z punktu pierwszego odnosi się do

Jak szacować wartość usług cateringowych?

Pytanie W planie zamówień na rok 2023 mam zaplanowane przeprowadzenie postępowania w IV kwartale na usługi cateringu w 9 częściach (posiłki jednodaniowe dla Noclegowni; dwudaniowe obiady z dostarczeniem dla mieszkańców, którzy nie są ich w stanie przygotować; jednodaniowe posiłki dla uczestników

Obowiązuje literalna wykładania warunków przetargowych

Określenie przez zamawiającego warunków udziału w danym postępowaniu przetargowym ma na celu cenę zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, tak aby zminimalizować ryzyko nienależytego wykonania zamówienia. Ustawodawca nie nałożył na zamawiających obowiązku formułowania warunków w taki sposób

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

rozumieć, jako ofertę uwzględniającą efektywność kosztową, aspekty jakościowe, środowiskowe lub społeczne związane z przedmiotem zamówienia. W praktyce może stanowić dla zamawiającego podstawę do wyboru dobrych jakościowo produktów, technologii, materiałów. Autor: Marek Okniński [1] Ustawa z dnia 11

Czy w toku kontroli UZP należy przekazać do urzędu także dokumenty z tajemnicą przedsiębiorstwa?

Pytanie: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na wniosek wszczął postępowanie wyjaśniające, które stanowi wstępny etap kontroli doraźnej, w sprawie udzielenia zamówienia na usługi społeczne tj. usługi ochrony mienia w naszej jednostce. We wniosku podniesiono zarzut naruszenia art. 224 ust. 1 ustawy

Wykonawca może przedkładać zaświadczenie wydane przez e-Urząd Skarbowy

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w art. 109 ust. 1 pkt 1 przewidują możliwość wykluczenia wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z

Jak oszacować wartość nieplanowanego wcześniej zamówienia publicznego

Pytanie: Jako jednostka publiczna otrzymaliśmy nowe, nieplanowane na rok 2020 środki finansowe na realizację zadań w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. Czy zamawiający powinien nieplanowane zadania projektu EU zsumować

Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych?

osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia; aspektów innowacyjnych

Wykonawca nie wypełnił wykazu dotyczącego kryteriów oceny, ale potwierdził je w innych dokumentach - co robić?

Pytanie: Zamawiający – jednostka budżetowa gminy – wszczął postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Razem możemy więcej!". Zamówienia

Zasady przekazywania ogłoszeń o modyfikacjach do Dziennika Urzędowego UE

zmiany umowy w zakresie terminu ani wynagrodzenia. Gdyby na tej podstawie dokonywano zmian umowy, doszłoby do naruszenia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ zmian istotnych w zakresie terminu i wynagrodzenia można dokonywać tylko w sytuacji zawarcia określonych klauzul

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

Stanowi o tym art. 447 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulacje dotyczące zamówień na roboty budowlane przekraczające 12 miesięcy ,,1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1. wynagrodzenia

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 19 kwietnia 2022 r. (sygn. akt: KIO 907/22) podniosła, że użyte przez ustawodawcę w art. 109 ust. 3 Prawa zamówień publicznych określenie

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

wskazującym na uproszczoną procedurę zakupową, której zasady w dużej mierze określa sam zamawiający . Opis UZP dotycząca usług społecznych Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Czy zamawiający ogłaszając postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progu określonego w

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

społeczne Zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy Pzp w przypadku zamówień,  których przedmiotem są usługi społeczne, zamawiający niezwłocznie po ich zleceniu zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

na uproszczoną procedurę zakupową, której zasady w dużej mierze określa sam zamawiający . Opis UZP dotycząca usług społecznych Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Czy zamawiający ogłaszając postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progu określonego

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

do naruszenia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ zmian istotnych w zakresie terminu i wynagrodzenia można dokonywać tylko w sytuacji zawarcia określonych klauzul przeglądowych. Wówczas należy zamieścić odpowiednie ogłoszenie w tym zakresie. Ponieważ mimo dokonywanych

Czy należy wezwać do uzupełnienia dokumentu, jeśli oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia?

Pytanie: Jako ośrodek pomocy społecznej ogłosiliśmy tryb podstawowy na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Było to zamówienie podzielone na części. W jednej z nich odrzuciliśmy ofertę wykonawcy zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp i

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

współżycia społecznego. W świetle treści art. 454 ust. 1 PZP, istotna zmiana zawartej umowy (w sprawie zamówienia publicznego) wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Definicja istotnej zmiany umowy została zawarta w art. 454 ust. 2 PZP. Natomiast wyjątki od zasady

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

zlokalizowane domy pomocy społecznej). Zamawiający jest zespołem domów pomocy i dysponuje jednym budżetem. Czy zamawiający powinien oszacować łącznie roboty budowlane dla tych budynków? Czy jednak zamówienie trzeba oszacować oddzielnie, biorąc pod uwagę fakt, iż budynki pełnią samoistnie funkcje techniczne

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

Pytanie:  Prowadzimy postępowanie na zamówienie powyżej progu unijnego z prawem opcji. Zamówienie dzieli się na podstawowe i opcję 1 oraz 2. Na chwilę obecną nie wiemy, czy mamy środki na pokrycie ani zamówienia podstawowego ani opcji (obie oferty w zamówieniu podstawowym i opcjonalnym

Zasady szacowania wieloletnich zamówień finansowanych z różnych źródeł

Pytanie: Ośrodek pomocy społecznej ostatni już rok realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (który trwa od 2014 roku). Od stycznia 2018 roku rozpoczął realizację dwóch całkiem nowych kilkuletnich projektów zintegrowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ośrodek

Skany oferty podpisane osobno przez prezesa i prokurenta - czy uznać ofertę za właściwie złożoną?

udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. Oferta składana w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowi oświadczenie woli wykonawcy, które powinno zostać w niej wyrażone, przez odpowiednio

KRRiT zbada modele rodziny, które pokazują seriale. Wykonawca został wybrany

, zapytał, czy KRRiT ogłosi przetarg na badanie dotyczące modelu rodziny w stacjach telewizyjnych?  - Z uwagi na wartość zamówienia niższą niż próg wskazany w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), umowa zawarta została z

Usługi prawne bez przetargu

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przewiduje (w brzmieniu ustalonym nowelizacją z czerwca 2016 r.) nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne. Udzielanie tego rodzaju zamówień podlega znaczącym uproszczeniom w procedurze

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Z powyższego wynika, że waloryzacja

W którym miejscu sprawozdania z udzielonych zamówień uwzględnić wartość corocznie odnawianej licencji?

Pytanie: Ośrodek Pomocy Społecznej kilka lat temu zakupił u producenta oprogramowanie komputerowe stworzone do pracy dla jednostek o danej specyfice. Każdy program jest dostosowany do obsługi poszczególnych działów. Wszystkie programy są ze sobą kompatybilne i mogą współpracować, co w ogromnej

Jak wypełnić sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w przypadku ofert częściowych?

„Czy postępowanie, w którym uwzględniono aspekty społeczne zostało unieważnione?”. Przywołana w pytaniu tabela VIII sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach przekazywanego do prezesa UZP jest oznaczona jako „ Zamówienia , do których stosuje się przepisy ustawy

FPP i NSZZ Solidarność wznawiają porozumienie ws. monitorowania zamówień publ.

dotyczące monitoringu zamówień publicznych. Partnerzy społeczni chcą nagłaśniać najbardziej rażące przypadki i piętnować zamawiających wybierających oferty z zaniżonymi stawkami za roboczogodzinę. "Chcemy w ten sposób wskazać właściwą skalę zjawiska i spowodować, aby

Usługi ochrony jako usługi społeczne

Zamówienia społeczne Ustawa Pzp w art. 138 *2 przewiduje nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne . Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych) w przypadku

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią

Oferta spółki zal. Wasko za 26,8 mln zł wybrana przez małopolską Policję

/inżynierów - 5 pkt - aspekt społeczny, rozumiany jako skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej 3 os., z których każda posiada status niepełnosprawnej - 5 pkt - serwery w lokalizacjach wyniesionych i PSTD tego samego producenta co dostarczone do CD

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Usługi społeczne Obowiązek wynikający z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie dotyczy postępowań, których przedmiotem są zamówienia na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż wyrażona w

Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

Ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia określenie przez zamawiającego , w przypadku udzielania zamówień o szczególnych cechach, w treści opisu przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia, konkretnego oznakowania. Zamawiający musi jednak pamiętać o

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych (PZP) został właśnie zaakceptował przez Stały Komitet Rady Ministrów i czeka teraz na rozpatrzenie przez rząd, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Pytanie: Moje pytanie dotyczy relacji między art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , a art. 138o ustawy Pzp − zamówieniem na usługi społeczne wskazane w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Który przepis należy zastosować w przypadku organizowania wydarzeń kulturalnych (np. koncertu bądź

Doświadczenie wykonawcy jako kryterium selekcji do drugiego etapu postępowania

kryterium jest właśnie doświadczenie wykonawcy w realizacji określonych świadczeń. Zasady udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności opisują wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu

Czy elektronizacja obejmie zlecanie usług społecznych?

? Odpowiedź: W przypadku gdy zamawiający skorzysta w postępowaniach od 18 października 2018 r. z możliwości udzielenia zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp , nie będzie miał, jak się wydaje, obowiązku prowadzenia takiego

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące termomodernizacji budynku domu pomocy społecznej. Zamawiający określił w SIWZ stawkę VAT w wysokości 8%. W postępowaniu złożono 6 ofert. Jeden z wykonawców zastosował dwie stawki VAT w wysokości 8% i 23%, pozostali jedną stawkę 8%. Zamawiający

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

Tryb zamówienia z wolnej ręki może być zastosowany między innymi ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego , której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia , a nie można zachować terminów określonych dla innych

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który skierowany został do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych ma na celu m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Doświadczenie spółki cywilnej - czy można wykazać prace realizowane na rzecz wspólnika?

Pytanie:  Zamawiający w postępowaniu na usługę społeczną o wartości poniżej 750.000 euro postawił następujący warunek udziału w zakresie doświadczenia: „Doświadczenie w prowadzeniu kursów lub szkoleń odpowiadających zakresem przedmiotowi zamówienia w danej części zamówienia tj. szkoleń

Zasada bezstronności obiektywizmu

? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750.000 euro prowadzonym według przepisów art. 138o ustawy Pzp zasadne jest złożenie

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

czynności w związku z realizacją zamówienia . Dopuszczalne też jest żądanie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać

Czy dostawę oprogramowania i usługę szkoleniową dotyczącą tego programu należy szacować łącznie?

wsparcie techniczne jest tzw. zamówieniem klasycznym na usługę, do którego mają zastosowanie ogólne przepisy ustawy Pzp , ?o tyle kurs jest usługą szkoleniową – usługą społeczną (kody CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80511000-9 Usługi

Ostra przecena ropy naftowej. Obawy przed bankructwem USA

zamówienie prezesa Orlenu i polityków PiS, sytuacja na światowych rynkach paliwowych sprzyja właśnie obniżkom na stacjach benzynowych. Czytaj także: Obajtek obiecał niższe wydatki na tankowanie. Będzie przedwyborczy cud paliwowy? Ropa tanieje We wtorek cena europejskiej ropy naftowej Brent straciła 4,5 proc

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

osiągać strategiczne cele gospodarcze i społeczne" - dodała minister. Zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce. W ten sposób towary, usługi i roboty budowlane zamawia w Polsce prawie 34 tys. podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w

Serwis Komunikaty.pl wraca w nowej odsłonie

dodatkowe teksty z Wyborczej.biz.pl i Mojego Biznesu Nowoczesna, przejrzysta formuła, pomocna wyszukiwarka ogłoszeń, mobilna wersja RWD - to najważniejsze atuty nowej wersji. Rozbudowana lista kategorii, podkategorii i filtrów ma pomóc w odnalezieniu ofert związanych z zamówieniami publicznymi

MR i UZP rozpoczęły prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych

koncepcja nowych zamówień publicznych, która zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym. Projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r. (ISBnews)

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

gospodarki i pomagały nam osiągać strategiczne cele gospodarcze i społeczne" - podsumowała Emilewicz. Zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce. W ten sposób towary, usługi i roboty budowlane zamawia w Polsce prawie 34 tys. podmiotów

Floty samochodowe w obliczu nowych wyzwań

zdecydowała się odłożyć w czasie wymianę samochodów, jak wynika z obserwacji ekspertów z Volkswagen Financial Services, jednego z liderów leasingu i wynajmu samochodów firmowych w Polsce. Wydarzenia ostatnich lat zaburzyły też łańcuchy dostaw, co odbiło się na produkcji nowych aut. Na zamówione modele czekało

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 40,6 pkt w maju

zasygnalizował, że warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym były nadal bardzo słabe na skutek wciąż obowiązujących obostrzeń społecznych wprowadzonych w Polsce i za granicą w walce z pandemią koronawirusa. Wskaźniki Produkcji i Nowych Zamówień odnotowały drugie najniższe wartości w historii badań, a

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

stopnia wykorzystania środków publicznych dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań, - wzmacniają wpływ środków publicznych na integrację społeczną oraz promowanie tzw. klauzul społecznych poprzez określenie zasad udzielania zamówień na usługi społeczne

Motoryzacja Europy pogrąża się w kryzysie. Rekordowo niska sprzedaż nowych aut

W minorowym nastroju europejska branża motoryzacyjna zakończyła 2021 r. Spodziewano się najpierw, że będzie to rok poprawy koniunktury po fatalnym 2020 r., kiedy branża motoryzacyjna mocno ucierpiała po wybuchu pandemii koronawirusa. Wprowadzone wtedy ograniczenia aktywności społecznej i

Nowa odsłona serwisu Komunikaty.pl. Znajdziesz tu swój kolejny kontrakt

związanych z zamówieniami publicznymi, postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi, ogłoszeniami sądowymi, a także wszelkimi ogłoszeniami z zakresu B2B. Wprowadzamy nowe kategorie, "praca" i "biznes-współpraca", skierowane zarówno do instytucji publicznych, jak i sektora

Mamy kryzys, a rząd... kupuje 155 samochodów

: Sprawiedliwości, Finansów, Sportu i Turystyki, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rodziny i Polityki Społecznej. – Centrum Obsługi Administracji Rządowej jako centralny zamawiający przeprowadza postępowania na podstawie zgłaszanych potrzeb jednostek administracji państwowej

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Przygotowane rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Będą sprzyjać realizacji 'Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju'. W

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności; - uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

technicznych, aspektów środowiskowych, społecznych, innowacyjności, serwisu, terminu wykonania zamówienia oraz kosztów eksploatacji. Warto przypomnieć, że kryterium ceny już w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie musiało mieć znaczenia decydującego - zasada ta została utrzymana

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Warto pamiętać, że ogłoszenie to służy generalnie celom statystycznym. Ogłoszenia poszczególnych części zamówienia Należy przyjąć, że

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

Pytanie: Udzielam zamówienia na usługi społeczne o wartości powyżej 750.000 euro. Czy oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków wykonawcy składają w formie JEDZ , czy może to być zwykłe oświadczenie? Czy można wymagać

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 31,9 pkt w kwietniu

poziomie od czerwca 1998 roku. Indeks zanotował bezprecedensowe spadki produkcji, nowych zamówień oraz eksportu, a tempo spadku zatrudnienia jest bliskie rekordu. Konsensus rynkowy wynosił 34,6 pkt. "Kwiecień 2020 był najgorszym miesiącem dla

Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych podczas rekordowej inflacji. PiS realizuje swój plan, zasłaniając się KE

Polskich oraz przewodniczący Rady Zamówień Publicznych, zasiadający w Radzie Dialogu Społecznego twierdzi, że jest za późno, by tego typu zmianę wprowadzać już za parę miesięcy. - Dlatego należy ją uchwalić jak najszybciej, ale wprowadzić w życie od 1 stycznia 2024 roku. Taka zmiana będzie dotyczyć setek

PIGC odwołała się do KIO ws. zamówienia Poczty Polskiej na usługi sprzątania

klauzul społecznych i nie stosuje jakościowych kryteriów w postępowaniu przetargowym. Tym samym Poczta Polska zdaje się negować dotychczasowy dorobek prawny osiągnięty w ostatnich latach na rynku zamówień publicznych. Wbrew woli ustawodawcy Poczta Polska wraca do nagannych praktyk, które mogą

Szef Konfederacji Lewiatan: Boję się, że przez "lex Tusk" najlepsze inwestycje będą nam uciekać

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Co przedsiębiorcy sądzą o "lex Tusk"? Maciej Witucki, szef Konfederacji Lewiatan: Pomijając wymiar polityczny i społeczny, z punktu widzenia biznesu jest to uderzenie w zaufanie. Nasi rządzący sześć lat temu w Strategii Odpowiedzialnego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

przedmiotem lub charakterem tych czynności. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia: 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

przedmiotem lub charakterem tych czynności. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia: 1

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

działającej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Ekspert zewnętrzny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Autorka licznych komentarzy i publikacji z zakresu ustawy Pzp. Prowadzi szkolenia. Od 2012 roku aktywna członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień

Dowożą świeże zakupy z lokalnych sklepów do klientów. Logistyka skomplikowana, ale interes się kręci

100 aktywnie sprzedaje. - Od startu zrealizowaliśmy w Poznaniu ponad 5000 zamówień, a sprzedaż rośnie lawinowo - w październiku mieliśmy zaledwie kilkanaście zamówień, w listopadzie 50, w grudniu 250, w styczniu 500, w lutym 1000, w marcu 1400. Rekord padł w tłusty czwartek, wtedy mieliśmy 250

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu

MPiT: Transfery społeczne, obniżenie podatków spowodują odbicie wskaźnika PMI

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Rosnące transfery społeczne i obniżenie podatków zwiększą siłę nabywczą obywateli i staną się impulsem dla konsumpcji, co w niedługim czasie powinno przełożyć się na wzrost popytu krajowego, inwestycje przedsiębiorstw i odbicie wskaźnika PMI dla

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

szczególności w zakresie zamówień, których przedmiotem są usługi społeczne. Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, który ma zapewnić większą przejrzystość regulacji, ułatwić i uprościć procedury oraz zagwarantować spójność wewnętrzną przygotowanych rozwiązań poprzez wprowadzenie jednakowej

Pracodawcy i związki zawodowe apelują do premier Szydło: Więcej klauzul społecznych!

Organizacje te, współtworzące Radę Dialogu Społecznego, napisały w tej sprawie list do premier Beaty Szydło. W lipcu Rada Ministrów wydała zalecenie, aby w zamówieniach publicznych stosować klauzule społeczne. To zapisy, zgodnie z którymi w wyłanianiu zwycięzcy mają być brane

FPP apeluje do Rady Dialogu Społecznego o ocenę skutków epidemii koronawirusa

przejęcia kosztów zwolnień lekarskich przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia choroby - a nie po 33 dniach oraz wypłacania ich w 100% wynagrodzenia - a nie tylko w 80%, tak jak do tej pory. FPP zwróciła się również o zabezpieczenie wykonawców zamówień publicznych w sytuacji, gdy wskutek

Niemcy chcą tanich biletów w komunikacji lokalnej i ogólnokrajowej. Pomysł popierają podróżni, zamiast auta wybierają kolej

wrześniu bez późniejszego rozwiązania. Jej zdaniem ocena kampanii w listopadzie obiecana przez federalnego ministra transportu Volkera Wissinga (FDP) przychodzi zbyt późno. Liderka Zielonych może liczyć na poparcie wielu niemieckich polityków i organizacji społecznych, które domagają się zniżkowej taryfy

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

, że zrealizuje kilkumilionowe zamówienia jest bardzo wątpliwa? Zamawiający nie przewiduje możliwości zaliczkowania zamówienia, które jest finansowane z ministerialnego projektu badawczego.  Odpowiedź:  Zamawiający w ramach postępowania powinien podjąć czynności mające na celu ustalenie

Wyścig z czasem w zamówieniach

Społecznego i ekspert Lewiatana w zakresie zamówień publicznych. Jak podkreśla Wojciech Hartung, nowe europejskie przepisy rekomendują wspieranie w zamówieniach publicznych firm, które dbają o środowisko, a także stosowanie klauzul społecznych. - Może to dotyczyć np. zatrudniania

Znana firma nagle straciła 90 proc. zamówień, ale się nie poddała. "Mamy do utrzymania szwalnię i ludzi"

”, a jej wyroby sprzedawane są także w Niemczech, Czechach, Słowacji, na Litwie i Łotwie. Spółka świadczy także usługi dla branży meblarskiej i samochodowej. Z dnia na dzień stracili 90 proc. zamówień Gdy pandemia dotarła do naszego kraju, w Wilamowicach przestawili się na szycie środków ochronnych

Koronawirus może zmusić zamawiającego do odstąpienia od umowy

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych [1] w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia