zamówienie publiczne zapytanie o cenę

Marek Okniński

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę. Zapoznaj się aktualnym stanem prawnym i pobierz wzór protokołu.

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

Tryb zapytania o cenę jest wyłącznie zarezerwowany dla przetargów na dostawy lub usługi. Prawo zamówień publicznych precyzuje, w jakich sytuacjach możliwe jest zastosowanie tego trybu.

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony - nadal najpopularniejszym trybem udzielania zamówień publicznych.

Dla KPRM tani prąd, dla ludzi i firm podwyżki. 557 proc. różnicy w cenie prądu

Dla KPRM tani prąd, dla ludzi i firm podwyżki. 557 proc. różnicy w cenie prądu

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rafał Mundry, publicysta aktywny na Twitterze, który liczy i udostępnia interesujące opinię publiczną wyliczenia, zapytał KPRM o to, ile prądu i w jakiej cenie zużywa Kancelaria. Co wynika z odpowiedzi? Zużycie od stycznia do sierpnia wyniosło 1,8 mln kWh (to tyle, ile 915

Tryb zapytania o cenę

Wysokość tzw. progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Często spotykanym błędem jest zastosowanie trybu zapytania o cenę dla udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane. Tymczasem zawarta w

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

grudnia 2019 r. bez ponoszenia kosztów i bez prawa roszczeń ze strony wykonawcy ? Odpowiedź: Zamawiający nie może unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp , w sytuacji gdy zostały mu już przyznane środki na sfinansowanie zamówienia . Ustawa

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych

. W kwestii zastosowania trybu zapytania o cenę na dostawę tonerów, wyjaśniam, że zgodnie z art. 70 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość

Naftowe embargo wstrząśnie Rosją. A UE szykuje kolejne sankcje

Naftowe embargo wstrząśnie Rosją. A UE szykuje kolejne sankcje

przerobu.  Jednocześnie od poniedziałku UE i Grupa G7, skupiająca największe potęgi gospodarcze Zachodu, a także Australia wprowadziły przepisy o pułapie cen na rosyjską ropę naftową. Przepisy te pozwalają świadczyć usługi morskiego transportu ropy naftowej z Rosji tylko wtedy, kiedy cena jej zakupu

Firmy stawiają rząd pod ścianą: albo tani prąd, albo idziemy do Czech

Firmy stawiają rząd pod ścianą: albo tani prąd, albo idziemy do Czech

dużej firmy konsultingowej, gdy pytamy go o to, czym kierują się globalne firmy, wybierając miejsce do inwestowania, odpowiada, że ceny energii są na odległych miejscach. To, czym w pierwszej kolejności kierują się inwestorzy, to pomoc publiczna. Zachodni koncern postawi fabrykę w kraju, który obieca mu

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych

"ustalone standardy jakościowe", zwracając przy tym uwagę, iż tożsame sformułowania prawne funkcjonują już w ustawie Pzp na gruncie przepisu art. 70, kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytanie o cenę. Kierując się zatem zasadami prawidłowej wykładni przepisów prawnych i

Zespół ds. zamrażania cen prądu. Minister Tchórzewski powołał specjalną grupę, która ustali, jak wprowadzić bubel prawny w życie

Zespół ds. zamrażania cen prądu. Minister Tchórzewski powołał specjalną grupę, która ustali, jak wprowadzić bubel prawny w życie

samorządy, które wcale nie mogą być pewne, że nowe ceny energii nie przekroczą zeszłorocznych. Zespół ma znaleźć rozwiązanie m.in. sygnalizowanego przez „Wyborczą” problemu zmiany umów na dostawy energii zawartych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. Nie nowelizacja, ale

W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

wykazania w załączniku do protokołu sposobu, w jaki w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnione zostały koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Przeczytaj więcej na ten temat: Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

postępowania. W związku z tym, że wszczęcie  postępowania o udzielenie zamówienia to nic innego, jak publiczne przyrzeczenie zawarcia z wykonawcą , który złoży ofertę najkorzystniejszą, umowy na warunkach zastrzeżonych w dokumentacji postępowania, unieważnienie procedury poczytywane jest jako sytuacja

Czy tryb zapytania o cenę dla zamówienia na przygotowanie koncertu jest właściwy?

Pytanie Czy można zastosować tryb zapytania o cenę do zamówienia na kompleksowe przygotowanie koncertu noworocznego? Odpowiedź Udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie koncertu

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

prawnej w zakresie dopuszczalnej modyfikacji umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Zawarte w nowej ustawie Pzp przepisy uwzględniają jednak nie tylko zmiany konieczne ze względu na wymienione wyżej dyrektywy. Urząd Zamówień Publicznych opracował kompleksową zmianę przepisów

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

względem, gdyż muszą pasować do sprzętu, który jest oferowany na rynku. Spełnione są więc w tej sytuacji przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę, określone w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowisko UZP Urząd Zamówień Publicznych

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

nieograniczonego jak również zapytania o cenę, ponieważ przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Newsletter Komunikaty.pl: Porady, aktualności - zapisz się i bądź na bieżąco » Uwaga

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.   PZP - Dział III: Przepisy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a

Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

trybie zapytanie o cenę. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 91 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Licytacja elektroniczna powinna zastąpić zapytanie o cenę

decydują się na udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, pomimo że tryb ten jest zdecydowanie mniej konkurencyjny niż licytacja elektroniczna. Jednak uwzględniając obowiązujące w ustawie Prawo zamówień publicznych zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

konkurencyjność (zapytanie o cenę czy zamówienie z wolnej ręki). Świadczy to o rosnącej otwartości rynku zamówień publicznych w naszym kraju, a w efekcie - wzroście konkurencyjności. Według UZP zawdzięczamy go m.in. uproszczeniu czasochłonnych procedur przetargowych. Wartość polskiego

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania

Zamawiający powinien podać informacje o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych

sfinansowanie zamówienia, chyba że masz możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty; - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 u. Prawo zamówień publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; - wystąpiła

Zamówienia publiczne w 2010 r.

Według statystyk podanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2010 udzielono 195.555 zamówień (w roku 2009 - 190.486) o wartości szacunkowej ok. 167 mld zł. To wzrost o blisko 32% w porównaniu do roku 2009, w którym oszacowano wartość rynku zamówień publicznych na

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

Pytanie Na początku roku udzieliliśmy w trybie zapytania o cenę zamówienia na usługę sprzątania basenu. Zamówienie ma wartość szacunkową 96.000 zł. Umowa została podpisana na rok i wygasa 31.12.2012 r. W połowie roku władze uczelni podjęły decyzję o

Kryteria oceny ofert przetargowch

będzie ich wykonawcą. Zdaniem KIO wielość parametrów technicznych wyklucza rzeczy z kategorii dostaw o ustalonych standardach jakościowych - nie są one ze sobą idealnie porównywalne przy pomocy jedynie kryterium ceny. Ponadto wskazano, że ustawodawca dopuszczając zastosowanie trybu zapytania o cenę w

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

zamówień publicznych). Tryb zapytania o cenę może być zastosowany w przypadku zakupu nowych publikacji, których nabycie jest możliwe praktycznie w każdej księgarni lub hurtowni zajmującej się dystrybucją książek. Natomiast tryb zamówienia z wolnej ręki, jako niekonkurencyjny może

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

trybów przetargowych, a maleje stosowanie skrajnie niekonkurencyjnego trybu zamówienia z wolnej ręki oraz trybu zapytania o cenę. W roku 2010 odsetek liczby postępowań udzielonych w poszczególnych trybach przedstawiał się następująco: - przetarg

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

; 5. udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2; 6. z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. Zobacz: Zamawiający oceniając

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

znaczenie w przeprowadzeniu analizy możliwości zastosowania wyłącznie kryterium cenowego będzie miało odwołanie się do tożsamego sformułowania funkcjonującego w ustawie Pzp w obrębie art. 70 wskazującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę. Kierując się zasadami wykładni tekstów

Osoby występujące w imieniu kierownika zamawiającego

, - projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę, - ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W zakresie

Limuzyny zamiast respiratorów. Rząd w październiku wydał prawie 3 miliony na nowe samochody

wynegocjować na nie lepszą cenę. Dlatego decyzja o samodzielnym zakupie wydaje się w tym przypadku co najmniej niezrozumiała. Komu posłużą limuzyny? Głównym zadaniem COAR-u, poza prowadzeniem wspólnych zamówień dla rządu oraz jednostek administracji publicznej, jest kompleksowa obsługa Kancelarii Prezesa Rady

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić o unieważnienie umowy. Umowa o wykonanie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez

Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

zakupu konkretnego produktu określonego marką producenta? Jeżeli jest to możliwe proszę o wskazanie literatury, orzecznictwa lub komentarzy. Przetargi, zamówienia publiczne Ogłoszenia o przetargach z całej Polski » Odpowiedź

Prezes Unibepu: Czekamy na duże przetargi drogowe w Polsce północno-wschodniej

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Unibep chce rozbudować portfel zamówień o duże kontrakty drogowe w Polsce północno-wschodniej, poinformował ISBnews prezes Leszek Gołąbiecki. "Cieszymy się, że duże inwestycje drogowe wreszcie pojawiły się naszym

Dlaczego Poczta wydała aż tyle na pakiety wyborcze? Stawka za kopertowanie 6,5 razy wyższa

zlecenie wynagrodzenie na średnim poziomie 0,32 zł i 0,41 zł brutto. Tu też chodziło o blisko 30 mln kopertowanych przesyłek (konkretnie ponad 29 mln). Z kolei dwa tygodnie temu usługę kopertowania postanowiło zamówić PGNiG. Ofertę złożyło m.in. EDC i cena znów była ponad sześć razy niższa od tej

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Art. 54. Negocjacje z ogłoszeniem to

Wykonawca musi udowodnić, że cena jego oferty nie jest rażąco niska

Pytanie Czy zapytania o wyjaśnienia rażąco niskiej ceny można powtarzać wielokrotnie? Czy jeśli wykonawca nie odpowie w wyznaczonym terminie, to zamawiający może wskazać mu kolejny termin, czy też musi odrzucić ofertę? Czy jeśli wykonawca odpowie na

Erbud: Mamy potencjał na rozbudowę portfela zamówień w OZE

łagodzenie wzrostu cen materiałów i presji płacowej. "W tej chwili w branży czujemy lekkie spowolnienie i mniejszą liczbę zapytań, ale oceniamy, że podaż będzie nadal duża. Jesteśmy spokojni, że uda nam się pozyskać zlecenia. Na dziś zakładamy też, że nie będzie już dużych

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3a. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest: 1) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji - w przypadku

Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

jakościowym. Można zatem zastosować do jego udzielenia kryterium - cena 100%. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert można zastosować jedynie wówczas, gdy przedmiot zamówienia jest ogólnodostępny o określonych standardach jakościowych

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Negocjacje z ogłoszeniem Art. 54. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi

Licznik prądu jak agent śpioch. Czy Chiny dostaną na talerzu wiedzę o naszym trybie życia?

względem zgodności z zakładanymi wymaganiami technicznymi, także tymi dotyczącymi kwestii bezpieczeństwa danych. Assembled in EU, czyli (tylko) złożone w Unii Co z tego wynika? Firmy zamawiają liczniki takie, jakich wymaga od nich prawo o zamówieniach publicznych. A to mówi, że w ponad 50 proc. produkt

Jak ogłosić dialog techniczny?

. Tryb zapytania o cenę od A do Z. Zobacz » Ogłoszenie o dialogu technicznym ponieważ tematycznie związane jest z udzielaniem zamówień publicznych powinno być zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego poświęconych zamówieniom publicznym - przepisy jednak nie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego

Stacji mamy 8 tys., ładowarek potrzebować będziemy 350 tys. System już się zakorkował

być miejsca użyteczności publicznej. Sklepy, urzędy, siłownie, obiekty kulturowe. Jedziesz gdzieś i ładujesz przy okazji. To jak z telefonem komórkowym - nie idziesz w specjalne miejsce do ładowania, robisz to przy okazji. Tylko że  na takich stacjach ładowania ceny są wyższe niż na stacjach

Rząd PiS ustawą zamroził ceny prądu. Ale szkoły, szpitale, firmy i tak mogą zapłacić drożej. Co poszło źle?

energetycznymi a ich klientami - ocenia Wojciech Kukuła. Czytaj też: U stawa o cenach prądu bez akceptacji Brukseli Miliony znaków zapytania Wszyscy nasi trzej rozmówcy zaznaczają, że część umów podpisano w wyniku przetargu, a na renegocjacje umów jest czas do 1 kwietnia. Dotyczy to samorządowych grup

Czy można wybrać dostawcę komputerów w trybie zapytania o cenę ?

Po pierwsze należy zauważyć, że tryb zapytania o cenę nie jest procedurą udzielenia zamówienia publicznego zapewniającą pełną konkurencję wśród podmiotów ubiegających się o jego uzyskanie. Ponadto procedura trybu zapytania o cenę nie znajduje odpowiednika w procedurach

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

; - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; - terminie, po którego upływie umowa w

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

. Ponadto, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę, umowa zawarta w wyniku takiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogłaby zostać unieważniona na wniosek Prezesa UZP. Podstawa

W Poczcie mieli 70 mln na wybory, a nie mają na premie dla załogi. "Solidarność" w furii

, Hiszpanii etc. Co na to wszystko Poczta Polska? Narracja Poczty jest następująca. Upraszczając, w całej Europie ludzie piszą coraz mniej papierowych listów. Ich doręczanie staje się więc coraz droższe. Musimy podnosić ceny. - W Polsce wolumeny listów od 2007 r. spadły o ponad 30 proc. - tłumaczy 

Prezent za 1,5 mln zł. Wiceminister się tłumaczy i obwinia Tuska. Jest też doniesienie do CBA

biura prezesa Wód Polskich. Zapytałam Białasa o ten przetarg, poprosiłam go także o listę wygranych przez John Deere przetargów publicznych - od początku działalności spółki w Polsce. Najpierw otrzymałam informację, że ponieważ takie informacje są publiczne, "zapewne będziecie Państwo w stanie

Oferty częściowe w trybie zapytania o cenę - czy na każdą część muszą wpłynąć co najmniej 2 oferty?

udzielenie zamówienia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. Jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, to wówczas każdą część należy potraktować osobno. Ogłoszenie o zamówieniu jest wówczas jedno, jedna

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

publicznego. Likwidacja trybu zapytania o cenę. Projekt zmian zakłada zniesienie (obowiązującego od 1995 roku) trybu zapytania o cenę. W miejsce zapytania o cenę zamawiający będzie mógł szerzej wykorzystywać tryb licytacji elektronicznej. Nowelizacja

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Palikot podsumowuje rok 2022. "Okres pełen wyzwań"

? - Przepraszam, ale to dopiero początek opowieści. Jeśli czegoś na rynku brakuje, jego cena wzrasta. W przypadku butelek szklanych z roku na rok podrożały one o połowę, tektura o jedną trzecią. Ale to nie wszystko, bo metalowe kapsle do butelek poszły w górę o 300 proc., bo Putin zbombardował kolejne huty w

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

Pytanie W siwz wpisano kryteria ocen ofert jako zestawienie ceny - 80% oraz dwa inne parametry - łącznie 20%. Natomiast wypełniając ogłoszenie o zamówieniu na stronie portalu Urzędu zamówień publicznych, omyłkowo zaznaczono kryterium cena jako 100

List z sądu wrócił do monopolowego. A Poczta Polska i tak skasuje prawie 2 mld zł

sprzedających alkohol było jednym z najczęstszych zarzutów, jakie formułowano wobec Polskiej Grupy Pocztowej, która obsługiwała przesyłki sądowe w latach 2013-2015 – pisze w swoim raporcie, który wywołał skrajne emocje w Poczcie Polskiej, Związek Inicjatyw Biznesowych (zaraz będzie więcej o tej

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

przekracza kwot unijnych, przysługuje jedynie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

14 kwietnia upłynął czas na przyjęcie przez Polskę i inne kraje Unii Europejskiej zmian w prawie zamówień publicznych - dwa lata temu tę datę w dyrektywach wyznaczył Parlament Europejski. Jeszcze nie wiadomo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Na razie projekt zmian w ustawie o

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Czynność szacowania dokonywana jest na etapie przygotowywania postępowania. Jest ona kluczowa do ustalenia: - w jakim trybie dane postępowanie może być przeprowadzone, np. zapytanie o cenę można zastosować jedynie, gdy

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego czy zapytania o cenę, zobowiązany jest przygotować i udostępnić uczestnikom postępowania siwz. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

PIP zapłaci więcej za listy, ale doręczą je ludzie pracujący na etacie

nieśmiało argumentowała, że ustawa o zamówieniach publicznych znowelizowana w październiku ubiegłego roku dopuszcza możliwość wprowadzenia do przetargów jeszcze jednego kryterium oprócz ceny: zatrudniania pracowników na umowy o pracę. Wiedza ta mogła w końcu do PIP jakimś cudem nie dotrzeć

Wiaczesław Mosze Kantor, Azoty i afera z Kwaśniewskim. To majątek tego oligarchy może być zamrożony w Polsce jako pierwszy

Acronu za pośrednictwem holdingu Norica Holdings z Luksemburga oraz zarejestrowanych na Cyprze spółek zależnych tego holdingu: Rainbee Holdings i Opansa Enterprises. Tyle można się dowiedzieć z publicznie dostępnych źródeł.  Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy w związku z nałożeniem sankcji na

Jaki tryb przetargu wybrać?

trybach bez względu na przedmiot zamówienia, jak również niezależnie od spełnienia jakichkolwiek innych przesłanek. W stosunku do pozostałych trybów ustawowych, np. zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, możliwość ich zastosowania uzależniona jest od spełnienia wyznaczonych przez ustawę Pzp

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

9 marca 2011 r., która obejmowała budowę kanalizacji w miejscowościach: K (ul. M), M, O, N. W toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone zapytania potencjalnych Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Pytaniem nr

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

odwołanie przysługuje wykonawcy wyłącznie wobec czynności: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, albo zapytania o cenę, - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Obowiązkowe kryteria w przetargu na zakup samochodów

. Konsekwencją wprowadzenia rozporządzenia jest pośrednio uniemożliwienie stosowania trybu zapytania o cenę do zakupu samochodów kategorii M lub N. Wskazać bowiem należy, że zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy PZP zamówienie w trybie zapytania o cenę udzielane jest wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę - cena

Cena ważniejsza niż etat. Nawet dla samej PIP. Wielka kompromitacja

. Poczta Polska nieśmiało argumentowała, że ustawa o zamówieniach publicznych znowelizowana w październiku ubiegłego roku dopuszcza możliwość wprowadzenia do przetargów jeszcze jednego kryterium: zatrudniania pracowników na umowy o pracę. A takie cele społeczne powinny być w końcu propagowane przez

Najnowsza konsola do gier pod choinkę? Tylko u "koników". Rynek spekulacji tym towarem kwitnie

; Syn napisał list do Mikołaja z prośbą o nową konsolę, ale nigdzie nie mogę jej dostać. W internecie ceny są zawyżone, w marketach nie ma. Szukam w sklepach stacjonarnych - mówi jeden ze stojących w kolejce klientów. Wygląda jednak na to, że Mikołaj nie przyniesie w tym roku upragnionego prezentu

Jak kryzys wpływa na zamówienia publiczne ?

wszystkim: - ogłaszać możliwie jak najwięcej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach przetargowych unikając np. trybu zapytania o cenę, czy trybu zamówienia z wolnej ręki, - ustalać warunki udziału w przetargu możliwie jak

CBA w instytucie. Wydali 23 miliony zł bez przetargów?

października antykorupcyjni agenci sprawdzali dokumenty puławskiej placówki. Skupili się na umowach za cztery lata wstecz. - Mogło dojść do nieprawidłowości przy przeprowadzonych zamówieniach publicznych na zakup zestawów komputerowych w trybie zapytania o cenę na kwotę ponad 600 tys

90 mln zł oszczędności dzięki aukcjom elektronicznym

nieograniczony, a zmalał odsetek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność - zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki. Tryby postępowań o zamówienie publiczne udział w proc. Źródło: UZP

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

postępowaniu. Poinformuj o wykluczeniach, jeżeli udzielasz zamówienia w trybach: - przetargu nieograniczonego, - negocjacji bez ogłoszenia albo - zapytania o cenę, Niezwłocznie

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

rozporządzenia). Informacje dotyczące np. ilości złożonych ofert jak i przedstawionych cen realizacji zamówienia zawierać się będą bezpośrednio w treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące dotychczas rozporządzenie w zakresie wzoru protokołu postępowania o zamówienie

Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

obecnym stanie prawnym odwołanie może zostać wniesione tylko w zakresie: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, - opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W którym momencie postępowania zamawiający może odrzucić ofertę?

faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta"

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

czynność: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

Publiczny sposób na walkę z umowami śmieciowymi. Są już efekty

parlamentarzyści, wszystko w trosce o interes publiczny. Jeśli firmy ścigają się jedynie na ceny, cierpią na tym pracownicy, bo to ich kosztem robione są oszczędności. Firma, która ma pracowników zatrudnionych na śmieciówkach, zawsze będzie tańsza i uzyska przewagę nad tą zatrudniającą ludzi na etacie. Cierpi na

W jakim trybie udzielić zamówienia na dowóz dzieci do szkoły?

wójta / burmistrza danej gminy. W związku z powyższym jeżeli wydatki ponoszone przez zamawiającego na zakup usługi dowozu dzieci do szkoły przekraczają równowartość 14.000 euro koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy przedmiotowej usługi

W jaki sposób można wysłać wykonawcom zaproszenia do składania ofert wraz z siwz?

? Odpowiedź Użyty w art. 71 ust. 2 Prawo zamówień publicznych wyraz "przesyła" należy postrzegać przez pryzmat zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem formy pisemnej. Przekazywanie dokumentów (w tym zaproszenia do składania ofert

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć

Samochody na wodór to rozwinięcie aut elektrycznych. Czy je zastąpią?

benzynowym - ocenia Robert Mularczyk z Toyoty. - Podobne koszty eksploatacji jak w przypadku toyoty uzyskamy w samochodzie spalinowym o średnim zużyciu paliwa od 4,5 do 5 l na 100 km w zależności od jego ceny. Warto dodać, że w długoletniej perspektywie ceny wodoru będą maleć, zaś ceny paliwa raczej będą

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

zmienioną ich interpretacją. W praktyce oznacza to, że zakres zamówień, które będą mogły być udzielane z wykorzystaniem wyłącznie najniższej ceny, będzie niewielki. Tymczasem nietrudno wskazać postępowania, których w trybie zapytania o cenę udzielać się nie da, a w których jedynym naturalnym kryterium jest

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

; albo b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub

Elon Musk rozważa wycofanie Tesli z giełdy [CZYTNIK 8.08.2018]

pojazd, który może być zasilany zarówno na stacjach elektrycznych, jak i w czasie jazdy - energią słoneczną. Z jego nadwoziem zintegrowane mają być panele słoneczne. Produkcja auta rozpocznie się w drugiej połowie 2019 r. Firma ma już około 5000 zamówień, cena za auto to 16 tys. euro (68 tys

Wszyscy dopłacą za miejsca parkingowe z kablami? Ładowanie samochodu na osiedlu nie takie proste

;– O ile dla budynku ze 100 mieszkaniami trzeba zamówić 370-380 kW prądu, o tyle aby sprostać wymaganiom tej propozycji dla 100 miejsc, trzeba by zamówić drugie tyle. To dziś zwyczajnie niemożliwe, bo infrastruktura nie jest na to gotowa. A nawet jeśli by była, deweloper musiałby ponieść ogromne

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

celem nowelizacji, niespodziewanie stało się zaostrzenie sankcji wobec nierzetelnych wykonawców. Dotychczas odpowiedni zapis Prawa zamówień publicznych wykluczał z przetargów wykonawców, wobec których w ciągu ostatnich trzech lat zapadła prawomocna decyzja o zerwaniu kontraktu z winy wykonawcy, przy

Wybór najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego , negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Wskazany przepis przed nowelizacją nakazywał więc zamawiającemu informować o

Przetarg w komendzie. Zostawili ofertę w kserokopiarce

zawieruszyła się w kserokopiarce. Czy komisja przetargowa słusznie unieważniła przetarg? - zapytaliśmy w Urzędzie Zamówień Publicznych. Rzeczniczka UZP Anita Wichniak-Olczak wyjaśnia: "Jeżeli zamawiający nie dokona otwarcia oferty, która została

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

). Świadczy o tym fakt, iż rozważył tę kwestię również Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (w odpowiedzi na zapytanie poselskie): "Obliczanie przez wykonawcę ceny oferty na podstawie przedmiaru następuje wyłącznie w przypadku przyjęcia przez zamawiającego zasady kosztorysowego

Za mundurem faktury sznurem. Ile wydaje wojsko na zakupy?

. euro mogą szukać dostawców także na drodze zapytań ofertowych. - Zamówienia dla wojska, jak każdy zresztą przetarg, to loteria. Można przez 20 lat współpracować z wojskowymi, a w następnym roku ktoś zaoferuje niższą cenę i wygra. Nie ma bliższych i dalszych znajomości. Sama

Jak kupić ogródek działkowy w mieście albo domek letniskowy poza miastem? Popyt wzrósł, ceny też

Epidemia koronawirusa spowodowała, że większość osób musi zmodyfikować plany wakacyjne. Wyjazdy zagraniczne stoją pod znakiem zapytania, a pobyty w hotelach wzbudzają obawy o bezpieczeństwo. Kuszącą alternatywą może wydawać się więc wypoczynek na własnej działce – na łonie natury, ale z

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Art. 143b. 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej

Ściągawka z otwarcia ofert

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający powinien w miarę możliwości dążyć do sytuacji, aby złożone oferty były otwierane możliwie jak najszybciej po upływie terminu ich składania. Zalecanym jest, aby oferty były otwierane

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

wyłącznie wobec czynności: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z