zamówienie publiczne przetargi

Marek Okniński

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Jak obecnie wygląda protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego? Jakie są jego podstawy prawne? Poznaj aktualny stan przepisów ustanawiających wzór postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego i pobierz WZÓR PROTOKOŁU.

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego określony jest odpowiednimi przepisami. Zapoznaj się z obowiązującym stanem prawnym i pobierz wzór protokołu.

Urząd Zamówień Publicznych: przetarg na Czajkę prawidłowy

Sąd arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych oddalił wczoraj skargę tureckiego konsorcjum, które kwestionowało przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w Białołęce.

Urząd Zamówień Publicznych: Urzędniku, rób przetarg w sieci

Urząd Zamówień Publicznych uruchomił w środę platformę aukcji elektronicznych, z której gminy, powiaty czy urzędy mogą korzystać za darmo. UZP liczy, że dzięki niej aukcje staną się bardziej popularne. Przed rokiem urząd udostępnił platformę

Kody CPV

Kody CPV

zamówień publicznych. Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest, w treści ogłoszenia o rozpoczynanym przetargu, zamieścić między innymi kod CPV określający przedmiot zamówienia objęty wszczynanym zamówieniem. W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego. Najbardziej popularna procedura udzielania zamówień publicznych. W Polsce ok. 80% wszystkich udzielanych zamówień publicznych poprzedzone jest procedurą przetargu nieograniczonego . Podejmując decyzję o wyborze dla

Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony). – W odniesieniu do dialogu konkurencyjnego zamawiający może dokonać wszelkich zmian w treści specyfikacji warunków zamówienia, które prowadzą do doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia. Zalety

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

została najwyżej oceniona spełnia warunki udziału w przetargu obowiązywała również w poprzednim stanie prawnym obowiązującym do zamówień publicznych ogłoszonych przed 1 stycznia 2021 roku (patrz; art. 24 aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) – noszą potocznie nazwę

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku była najwyższa od czasu wprowadzenia Prawa zamówień publicznych i wyniosła ponad 200 mld zł[1]. 46% tej kwoty stanowiły wydatki na roboty budowlane, 30% dostawy a 24% usługi. Przetarg nieograniczony – nadal najpopularniejszym trybem

UOKiK wykrył zmowę w publicznych przetargach na usługi informatyczne. Najtańsza oferta była wycofywana, dzięki temu kwota zamówienia była windowana

UOKiK wykrył zmowę w publicznych przetargach na usługi informatyczne. Najtańsza oferta była wycofywana, dzięki temu kwota zamówienia była windowana

. Efekt: większe wydatki z publicznych pieniędzy. Firmy ustalają warunki ofert Organizatorami prześwietlanych przez UOKiK przetargów były Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz dwa razy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Chodziło o zamówienie usług hostingu i kolokacji serwerów, czyli wstawienie

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony - obok przetargu nieograniczonego drugi podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego. Zastosowanie przetargu ograniczonego nie przekracza 0,5 % ogółu ilości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

się przede wszystkim do zapewnienia efektywności i transparentności udzielanych zamówień publicznych oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień

Przetarg bez "śmieciówek". Początek trendu, który zmieni zamówienia publiczne?

Przetarg bez "śmieciówek". Początek trendu, który zmieni zamówienia publiczne?

konkurencji. W połowie października ubiegłego roku weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wprowadziła nową zasadę, że cena przestaje być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. To początek trendu Podobne zapisy jak

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

Na podstawie art. 44 ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców[1] zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych , które między innymi modyfikują zasady waloryzacji umów o wykonanie

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

konkurencyjność (zapytanie o cenę czy zamówienie z wolnej ręki). Świadczy to o rosnącej otwartości rynku zamówień publicznych w naszym kraju, a w efekcie - wzroście konkurencyjności. Według UZP zawdzięczamy go m.in. uproszczeniu czasochłonnych procedur przetargowych. Wartość polskiego

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Umowa konsorcjum (WZÓR)

., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. * Wyrok KIO z dnia 02 lipca 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 605/08 Poradnik przedsiębiorcy: Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach? Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

Przetargi i zamówienia publiczne w niewoli niskiej ceny

Czajkowski, prezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2001-08: Byłem ogromnie zaniepokojony. Niestety, moje obawy się potwierdziły. Jeśli chiński wykonawca zejdzie z placu budowy, a na to się zanosi, prawdopodobnie minie wiele miesięcy, nim zainstaluje się na nim kolejna ekipa. Chyba że GDDKiA udzieli

Konsorcjum

Konsorcjum

Konsorcjum - ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia udział konsorcjum w ubieganiu się i realizowaniu zamówienia publicznego. W rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych (patrz: art. 23) konsorcjum to co najmniej dwa podmioty wspólnie ubiegające się o uzyskanie zamówienia publicznego

Dostają zamówienia bez przetargu, mają olbrzymi majątek, operują publicznymi pieniędzmi i... Nikt nie wie, co z nimi robią

Dostają zamówienia bez przetargu, mają olbrzymi majątek, operują publicznymi pieniędzmi i... Nikt nie wie, co z nimi robią

pierwotnie powołana przez Kancelarię Premiera (między innymi) do druku "Monitora Polskiego", w którym (do niedawna jedynie tam) musiały ukazać się w druku wszystkie ustawy, aby weszły w życie. Ponieważ Centrum realizuje zadania dla administracji publicznej, to nie uczestniczy w przetargach. W

Unieważnienie postępowania  a publikacja ogłoszenia w BZP

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych . Jeżeli natomiast wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający w tym samym terminie przekazuje

Nowelizacja Pzp

Nowelizacja Pzp

Odpowiedź Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa

Umowa konsorcjum

Umowa konsorcjum

Umowa konsorcjum - umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Zamawiający ma prawo wymagać aby przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia publicznego konsorcjum którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przedstawiło umowę

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Odpowiedź Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa

UZP: ZUS chciał, by przetarg na informatyzację wygrało Asseco

wnieśliśmy do wyników kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, i oczekujemy na werdykt Krajowej Izby Odwoławczej" - napisała nam centrala ZUS. Postawa ZUS nie jest już jednak tak nieugięta jak kilka tygodni temu. Zakład ogłosił już nowy przetarg na

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Informacji Publicznej (BIP). Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

Zamówień Publicznych sprawozdania na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych wynika, że w 2013 r. polscy zamawiający ogłosili w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ponad 23 000 zamówień , co stanowi około 13% wszystkich przetargów ogłaszanych przez kraje członkowskie UE.* Ilość przetargów

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego. W 2014 roku ponad 80% udzielonych w skali kraju zamówień

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

przetargami. Mali i średni przedsiębiorcy obawiają się więc, że strona publiczna będzie kierowała zamówienia do zaprzyjaźnionych firm, które w zamian za gotowość, będą miały gwarancję stałych dochodów na niezagrożonym poziomie. To grozi powstaniem lokalnych układów, gdy gmina będzie np. co miesiąc zamawiać

Przetarg na zakup oleju opałowego

publicznych. Zamówienie publiczne na sukcesywną sprzedaż oleju opałowego najlepiej jest poprzedzić postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający w dokumentach zawierających opis przedmiotu zamówienia powinien określić maksymalną wielkość

Jak startować w przetargu ograniczonym?

Procedury przetargu ograniczonego składają się z dwóch etapów: I. Składanie wniosków o zakwalifikowanie do przetargu Ogłoszenia dotyczące prowadzonych przetargów publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku

ZUS zmienia warunki wartego 600 mln zł przetargu

zł. Kontrakt na początku obsługiwała firma Prokom, później Prokom został kupiony przez Asseco. Kolejne rządy próbowały złamać ten monopol, ale się nie udawało. Ostatnią, czteroletnią umowę o utrzymanie KSI ZUS podpisał z Asseco w 2013 r. Urząd Zamówień Publicznych

ZUS ustawił sobie przetarg?

, czteroletnią umowę o utrzymanie KSI ZUS podpisał z Asseco w 2013 r. Urząd Zamówień Publicznych badał kontrakt od początku ubiegłego roku. Z "Informacji o wynikach kontroli", do której dotarła "Wyborcza", wynika, że złamano zasady uczciwej konkurencji oraz równego

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

Sierpniowa nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych uwzględniła wiele postulatów od dawna zgłaszanych przez przedsiębiorców, m.in. rezygnację z kryterium najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, ale inne problemy pozostały. - Z

TVP grozi kara za kontrakt z SES Astra

telewizja publiczna musiała ogłosić przetarg na operatora satelitarnego, gdyż wartość zamówienia przekraczała 10 mln euro. Urząd wszczął postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na TVP kary, która - zgodnie z ustawą - może wynieść 150 tys. zł. Kolejny załącznik do umowy z

Raport UOKiK: polski rynek zamówień publicznych

zamówień publicznych, której efektem jest raport "System zamówień publicznym a rozwój konkurencji w gospodarce". W opracowaniu przedstawiono regulacje rządzące przetargami w Polsce i w państwach Unii Europejskiej. Wskazano problemy w funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w naszym kraju oraz

Podział zamówienia na części - kiedy należy go zastosować?

doskonale w założenia ustawodawcy unijnego, którego celem było zwiększenie zaangażowania w realizację zamówień publicznych wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Polski ustawodawca nie przeniósł tej idei wprost na grunt przepisów prawa, ale zobowiązuje

Jaki tryb przetargu wybrać?

równowartości kwoty 14.000 euro może być udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, trybami podstawowymi, które mogą być zastosowane w celu udzielenie każdego zamówienia

Konsekwencje braku ogłoszenia o przetargu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy zamówień o wartości od 14.000 do progów unijnych, które w zależności od rodzaju zamawiającego wynoszą

Ćwierć miliarda złotych bez przetargu. Kontrowersyjny plan Szejnfelda

rządzie właśnie toczą się prace nad projektem, który także ma przesunąć granicę, do jakiej nie trzeba stosować przetargów, ale tylko do 20 tys. euro. - Wprowadzając zmianę, trzeba uwzględniać zapewnienie konkurencyjnego dostępu do zamówień dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich. Dlatego próg nie

Przetarg na stadion miejski do prześwietlenia

, które ostatecznie przetarg wygrało. Jest w stanie zbudować nowy obiekt przy ul. Słonecznej za 156 mln zł brutto. Popławski pytany jak długo potrwa sprawdzanie dokumentów w Urzędzie Zamówień Publicznych odpowiada: - Zazwyczaj to czternaście dni. Ale może się zdarzyć, że

Rewolucja w zamówieniach publicznych: liczy się jakość, nie cena

Trzeba wybudować drogę. Ogłasza się przetarg i wybiera wykonawcę. Dziś podmiot publiczny musiał w takim wypadku wybrać tę firmę, która zaoferowała najniższą cenę, bo tego wymaga Ustawa o zamówieniach publicznych. Nie mija pół roku i nowa droga już się rozsypuje, trzeba łatać

Przetarg w ZUS zrobiony pod Asseco?

Dwa tygodnie temu Urząd Zamówień Publicznych wysłał do ZUS informację o wynikach kontroli przetargu na utrzymanie KSI z roku 2013. Jego warunki były tak skonstruowane, że powodowały "ograniczenie liczby potencjalnych wykonawców do jednego wykonawcy - Asseco Poland SA"

Nowe rzeszowskie autobusy. Przetarg kontrolowany

. Kontrola Urząd Zamówień Publicznych zakończy się prawdopodobnie na początku czerwca. Wtedy też zostaną podpisane umowy z firmami, która dostarczać nam będą autobusy. W tym roku przyjechać ma pierwsza partia - 40 pojazdów.

Przetarg na program obsługujący wybory prezydenckie już jest spóźniony?

Jaroszewski. - Fakt administrowania danymi osobowymi nie oznacza, że można zamawiać usługi informatyczne bez przetargu. Urzędy skarbowe, ZUS czy inne instytucje też mają masę naszych danych, a muszą organizować przetargi. - W europejskiej dyrektywie dotyczącej zamówień publicznych

Firma się pomyliła. Nadal nie ma umowy na wylotówkę

prasowego firmy Strabag. Według Urszuli Nelken, rzeczniczki GDDKiA, trwa jeszcze kontrola przetargu przez Urząd Zamówień Publicznych. Z firmą Strabag najpewniej wkrótce rzeczywiście zostanie podpisana umowa. Została ona wybrana w przetargu w połowie marca. Od wyników nie odwołał

Kiedy można unieważnić przetarg ze względu na brak interesu społecznego?

zaistnienie podstaw prawnych do unieważnienia przetargu ma prawo domagać się takiej decyzji od zamawiającego. Równocześnie w przypadku gdy zamawiający bezpodstawnie unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy mogą wnosić odwołanie od takiej decyzji do Krajowej Izby

Najniższa cena to nadal największa zaleta dla urzędników

kurczyć. UZP podał, że w ubiegłym roku ich wartość wzrosła o 8 proc. Udzielono przeszło 210,3 tys. zamówień publicznych na kwotę 143,2 mld zł. Urząd podkreśla, że utrzymała się dobra tendencja dotycząca korzystania przez zamawiających z przetargu nieograniczonego. Tryb ten

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie

przez zamawiającego wskazanych warunków w zakresie sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest jednym z określonych Prawem zamówień publicznych wymogów związanych z ogłoszeniem przetargu na wykonanie robót budowlanych. Wskazana

Miasto musi się tłumaczyć prezesowi

-Olczak, rzeczniczka Urzędu Zamówień Publicznych. Przypomnijmy, że przetarg na prowadzenie schroniska dla zwierząt miasto ogłosiło we wrześniu. Po raz pierwszy oprócz ceny oferenci mieli być punktowani za programy na rzecz czworonogów i przytułku: pozyskiwania funduszy spoza

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

Trójmieście oraz współdziałających z nimi sześciu cywilów zatrudnionych w firmach prywatnych. - Wszyscy zatrzymani podejrzewani są o popełnienie przestępstw związanych z udzielaniem i realizowaniem zamówień publicznych - informuje ppłk Paweł Durka, rzecznik prasowy komendanta

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

usprawiedliwieniem dla udzielenia zamówienia bez przetargu, z powołaniem się na względy techniczne, subiektywne przekonanie zamawiającego, że tylko jeden określony (wybrany) wykonawca może wykonać zamówienie. W opinii Urzędu Zamówień Publicznych możliwość dokonywania zakupu zbiorów bibliotecznych w trybie z wolnej

Zamówienia publiczne po nowemu - mniej ceny, więcej jakości

drodze rokowania np. firmom komunalnym. To może uderzyć w prywatny biznes. - Mam mieszane uczucia w związku z wprowadzeniem tego przepisu - mówi "Wyborczej" Wojciech Hartung, ekspert ds. zamówień publicznych w kancelarii DZP. - W przypadku zamówień udzielanych w tym trybie jakakolwiek kontrola

Warszawa zbada przetarg na pranie górniczych brudów

w tej sprawie, bo nie widzi podstaw. Zdaniem katowickiego adwokata Andrzeja Rajperta, byłego wieloletniego doradcy prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, skarga złożona na rozstrzygnięcie przetargu na pranie górniczych ubrań może zostać uznana za zasadną. - Rozumiem, że

Sąd kupił sobie sąd. Ale niezgodnie z prawem

. Podejmując decyzję o przeprowadzeniu transakcji bez przetargu, powołano się na ustawę o zamówieniach publicznych, która pozwala na taki zakup nieruchomości. Już wtedy pojawiły się jednak wątpliwości, że mogło dojść do pewnej nadinterpretacji przepisów. Sprawą zainteresowało się

Brak obowiązku wskazania podwykonawcy.

będą utrudniać dostęp do zamówień małym firmom, gdyż trudno jest z dużym wyprzedzeniem określić konkretnie, który podwykonawca będzie współuczestniczył przy realizacji danego kontraktu publicznego, jeżeli wynik przetargu jest nieznany zarówno co do daty rozstrzygnięcia jak i wybranego wykonawcy

Stadion: unieważnią zlecenie bez przetargu za 4,6 mln zł?

POSiR trzy lata temu zawiadomił Urząd Zamówień Publicznych o zamiarze podpisania umowy z Ryżyńskim bez przetargu. Tyle że POSiR nie poczekał na odpowiedź. I już trzy dni po wysłaniu pisma do UZP podpisał umowę z Ryżyńskim. Prezes UZP stwierdził potem, że urzędnicy złamali

Kontrola laptopów: niechlujstwo i bałagan w papierach

Laptopy z naruszeniem prawa? Niechlujstwo i bałagan w dokumentach wykazała wewnętrzna kontrola przetargu na laptopy dla radnych sejmiku. Marszałek chce, aby zakupowi przyjrzał się jeszcze Urząd Zamówień Publicznych - Chcę

Samorządy zamawiają najwięcej

(dostawy stanowia - 27 proc. a usługi - 25 proc.). Czytaj też: Nowelizacja prawa zamówień publicznych może doprowadzić do nadużyć?  oraz   Kto buduje drogi i mosty

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zamawiający w przypadku przetargu nieograniczonego w zależności od wartości zamówienia obligatoryjnie publikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dodatkowo, na podstawie art

Akademia Medyczna. Kara za nieprawidłowy przetarg

. Warte 125 mln zł zamówienie, z których 71 mln zł pochodzi z kasy UE, w styczniu 2010 r. dostała firma Budimex. Jednak pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej uznali, że przetarg na wykonawcę został źle przeprowadzony. - Ogłoszenia o przetargach na inwestycje finansowane z

Do przetargu można przystąpić przez Internet

Urzędu Zamówień Publicznych (https://aukcje.uzp.gov.pl/) nie dokonują rejestracji sami. Ich konta tworzą bowiem zamawiający, wpisując wymagane przez system informacje. Wykonawcy otrzymują login i hasło przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. UWAGA

Wybór firmy odbierającej odpady komunalne wymaga przetargu

których zamieszkują mieszkańcy. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Czy na korzyść zamawiającego i wykonawcy? Wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne musi zostać przeprowadzony w formie przetargu. Zgodnie z wskazaną na wstępie ustawą ogłaszając

Skontrolujcie ten przetarg

nieobiektywnie nie zachowali zasady uczciwej konkurencji. Złożyła wniosek do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o skontrolowanie przetargu. Elpis podkreśla przede wszystkim fakt, że komisja przetargowa wysoko oceniła zaproponowany przez TOZ program pozyskiwania funduszy zewnętrznych - niemożliwy do

Nowy fragment przebudowanej "szesnastki" już wkrótce

udowodnić możliwość wykonania praca za 146,5 mln zł. - Na taki wybór wpłynął tylko jeden protest, który zresztą uznaliśmy za nieuzasadniony - mówi Karol Głębocki, rzecznik prasowy GDDKiA w Olsztynie. - Następnie cała procedura przetargowa została skontrolowana przez Urząd Zamówień Publicznych. Z urzędu

Brak zakazu złożenia kilku polis ubezpieczeniowych

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dodanie ich wartości jest niezgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z powodu nie spełnienia warunku udziału w przetargu. Zespół Arbitrów rozpatrujący odwołanie nie znalazł jednak

Przetarg na Wyszogrodzką unieważniony

życie nowelizacji był uzależniony od dnia ogłoszenia zmian w Dzienniku Urzędowym - mówi Małgorzata Witczewska, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Dodaje, że informacja na ten temat pojawiła się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 22 grudnia, czyli w dniu, w którym został ogłoszony przetarg. - Po

KIO: SN złamał przepisy zlecając zamówienie na pół mln zł bez przetargu. "Bezprecedensowa sprawa"

administratorów portalu SN. Ponadto, mimo wysokiej wartości zamówienia, sąd nie ogłosił przetargu na wykonanie modernizacji strony. Będzie kara dla urzędników? Urząd Zamówień Publicznych zarzucił SN, że ten złamał prawo. Potwierdziła to również Krajowa Izba

Mniej kontroli przy przetargach

Skierowaniu przez niego do Sejmu projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych zakłada całkowitą zmianę taktyki kontrolnej. Obecnie UZP patrzy na ręce urzędnikom organizującym największe przetargi, czyli takie, których wartość przekroczy 10 mln euro w przypadku kontraktów na

UZP do magistratu: Szkoda, że to skoda

zaalarmowali Urząd Zamówień Publicznych, że konkurs mógł być ustawiony. Pracownicy UZP w ramach tzw. postępowania wyjaśniającego najpierw zażądali tłumaczeń od magistratu. Gdy ten je przesłał, powołali biegłego, aby wydał opinię i rozpoczęli kontrolę przetargu. Po jej zakończeniu orzekli, że żądanie samochodu

Przedsiębiorcy są oburzeni na Platformę Obywatelską o nowe przepisy o zamówieniach

W tej sprawie Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" i Pracodawcy RP mówią jednym głosem: Platforma posunęła się za daleko, skazując firmy startujące w publicznych przetargach na dyktat zamawiających. Wystarczy, że zamawiający rozwiąże lub wypowie umowę

FCC i Erbud nie chcą odpuścić Dragados kontraktu na S17

w przypadku tej inwestycji 5 mln zł. Wyroki sądów są niezbadane. Dlatego - choć uważamy, że mamy rację - przy tak dużej sumie nie chcieliśmy ryzykować i złożyliśmy odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który może zaskarżyć wyrok bez opłaty. Zobaczymy jaka będzie jego reakcja - dodał

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące udziału konsorcjum w przetargu

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 23 przewiduje możliwość wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego co najmniej dwóch firm składających wspólną ofertę tzw. ofertę konsorcjum. Ponieważ udział w przetargu wykonawców składających wspólne oferty rodzi szereg

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

. Możliwość wnoszenia odwołań w zakresie określonym w art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązywać będzie od dnia 24 października 2008 r. i obejmie również przetargi ogłoszone przed wskazaną datą. Podstawa prawna; - ustawa z dnia 29

Zamawiający nie może preferować lokalnych wykonawców

zamówień publicznych określać warunku, który umożliwia udział w przetargu wyłącznie firmom mającym siedzibę na terenie miasta w którym siedzibę ma również zamawiający. Argumentacja uzasadniająca wprowadzenie tego rodzaju warunku oparta na możliwości złożenia oferty wspólnej (tzw

Przetarg na limuzynę rektora ustawiony. Będzie kara?

O wynikach kontroli UZP pisze poniedziałkowy Dziennik Wschodni . Potwierdziło się, że jedynym autem spełniającym wszystkie kryteria było audi A6. Uczelnia nie odwołała się od wyników kontroli. Teraz grozi jej kara finansowa i zwrot pojazdu. Samo

Hiszpanie zawiedzeni. Nie zbudują atrakcji nad Krzywym

i wnieśli skargę do Krajowej Izby Odwoławczej działającej przy Urzędzie Zamówień Publicznych. W poniedziałek sprawa stanęła na wokandzie. - Izba uznała, że złożona oferta [przez CHM Infrastructuras SA - red.] jest sprzeczna ze specyfikacją i zamawiający miał rację, odrzucając ją - tłumaczy

Przetarg na witacze - firma skarży na miasto

z firm - WIELKAreklama z Wielunia - z decyzją magistratu się nie zgadza i żąda unieważnienia przetargu. Jej właściciele powiadomili Urząd Zamówień Publicznych o tym, że magistrat naruszył przepisy o równym traktowaniu wykonawców, uczciwej konkurencji i bezstronności. Dodali, że decyzja sugeruje

Projektanci basenu idą z miastem na wojnę

dwukrotnie wyższe. Aby udowodnić swoją rację, zamierzają odwołać się do prezesa Biura Zamówień Publicznych. Wciąż są jednak gotowi na rozmowę z magistratem. - Miasto cały czas ma szansę uniknąć złego wyboru - komentuje Przemek Łośko z Modern Construction Design. Wczoraj w

ECS: inwestycja idzie jak burza. Nikt nie protestuje

zaplanowaliśmy na 27 września. Do przetargu stanęło w sumie dziewięć firm. Najniższą ofertę złożył Polimex-Mostostal i wygrał. Decydowała cena. Spółka zadeklarowała wybudowanie Centrum za 156 mln zł. Europejskie Centrum Solidarności ma być połączeniem muzeum

Dziwne okoliczności przetargu na krwiobus

Zdaniem kontrolerów warunki przetargu ustalono tak, że wygrać mogła tylko jedna marka autobusu - mercedes. Podkreślali, że nie jest uzasadnione wymaganie, aby silnik był tego samego producenta co autobus. Przetragu jednak nie unieważnoono. RCKiK podkreśla, że "zachował

Przetarg

Przetarg - kolokwialnie - określenie procedur zmierzających do konkurencyjnego wyboru wykonawcy zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje dwa tryby przetargowe - przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony.

Wrocławianie szybko nie dostaną superbiletu

. Urzędnicy odrzucili go. Mennica jednak nie odpuszcza. Tadeusz Steckiewicz, prezes Mennicy: - Skierowaliśmy już odpowiedni wniosek do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych zaskarżający rozstrzygnięcie. Podczas przetargu mieliśmy do czynienia z jakąś dziwną

Nowelizacja prawa zamówień publicznych może doprowadzić do nadużyć?

Przygotowana przez posłów PO nowelizacja przewiduje dodatkową podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zamówienia publicznego. Według obecnych

Kryzys zbawieniem samorządów

Polińskiego z kryzysu, poza niższymi cenami wynika jeszcze jedno: - Wzrost zainteresowania zamówieniami publicznymi. Jako samorządy może i płacimy mniej, ale jesteśmy znacznie stabilniejsi od sektora komercyjnego. A co za tym idzie - w czasach kryzysu atrakcyjniejsi

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Odpowiedź W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych (Pzp) możliwe jest procedowanie zamówienia przed otrzymaniem odpowiednich środków na jego sfinansowanie. Wyjaśnienie Ustawa Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następstwie nieprzyznania środków na sfinansowanie zamówienia

Jeszcze w czerwcu miasto podpisze umowę na tramwaje

I dodaje: - Nastąpi to do 27 czerwca. Od tego momentu hiszpański wykonawca będzie miał trzy lata na realizację zlecenia, które jest warte około 250 mln zł. Wykonawcą będzie hiszpańskie konsorcjum FCC Construccion SA z Barcelony.

Wzory protokołów

zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne

" określa również całą procedurę np. przetargu nieograniczonego, związaną z udzielaniem zamówienia publicznego.

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

Wyrażona w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zasada efektywności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może usprawiedliwiać decyzji zamawiającego o unieważnieniu prowadzonego przetargu np. ze względu na błędne sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z

Firma TS2 dostarczy usługi telekomunikacji satelitarnej dla Biura Ochrony Rządu

Biuro Ochrony Rządu poinformowało o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi telekomunikacyjne w systemie łączności satelitarnej. Przetarg wygrała firma TS2 z Warszawy, która zapewni globalne połączenia dla telefonów

Budowa obwodnicy Wrocławia pewna jak nigdy

prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jeśli w ciągu 14 dni nie znajdą w nich błędów, to w połowie września podpiszemy umowy ze zwycięskimi spółkami - zapowiada Joanna Wąsiel, rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA. Urzędnicy generalnej

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

Pytanie Do działu zamówień wpłynął wniosek o zakup nowej drukarki za kwotę ok. 5 000zł, ze względu na awarię obecnie użytkowanej drukarki (koszt naprawy zepsutej drukarki wynosi ok. 2 000 zł). W tym roku zamawiający przewiduje zakupy sprzętu komputerowego, drukarek etc. w trybie przetargu

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

, dlaczego mimo że dane zamówienia było wyłączone ze stosowania ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej „ustawa PZP"), zamawiający przeprowadził postępowanie zgodnie z ustawą PZP w trybie przetargu nieograniczonego. Jeśli jednak pierwotne

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

? Stosownie do treści art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych można udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli kumulatywnie zostały wypełnione następujące przesłanki tj: 1. przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi 2. dostawy i usługi są

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień.(...)" (tak w opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w

Czy po ponownym oszacowaniu zamówienia trzeba uaktualnić plan postępowań?

Pytanie: Unieważniliśmy przetarg ze względu na podejrzenie nieumyślnego zaniżenia szacowania wartości zamówienia . Zadanie wskoczy w progi unijne, jednak w planie postępowań określono je do realizacji w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Czy jeśli będziemy ponownie ogłaszać

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

, lub wyczerpie zbyt szybko zakres zawartej umowy. Wyjaśnienia Biorąc pod uwagę zasady planowania i szacowania wartości zamówień wyrażone w Prawie zamówień publicznych (Pzp), gdy w momencie planowania lub wszczynania postępowania w sprawie udzielenia zamówienia zamawiający nie posiadał wiedzy o

Zabrzański odcinek DTŚ powstanie za 184,2 mln zł

Chodzi o prawie 3-kilometrowy odcinek od gotowego już ronda de Gaulle'a, przez park Powstańców Śląskich, aż do granicy Zabrza z Gliwicami. Drogę wybuduje konsorcjum firm, w którym liderem jest Eurovia Polska SA z Kobierzyc, a partnerem Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA

MPK może wreszcie podpisać umowę z Solarisem

Do zakupu tramwajów, wartych 342 mln zł, aż 156 mln dokłada Unia Europejska, dlatego przetarg musiał sprawdzić UZP. Po kontroli MPK może już podpisać umowę z Solarisem. - Zrobimy to jeszcze w tym miesiącu - zapowiada Iwona Gajdzińska, rzeczniczka MPK

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

publicznych. Moje pytanie: Czy na tej jednej pozycji może być więcej niż jedno postępowanie, które kwotowo jest sumą wskazaną w planie postępowań, dla przykładu: ogłaszamy jedno postępowania w II kwartale zakupując potrzebne aktualnie sprzęty komputerowe, a w kolejnym kwartale ogłaszamy nowy przetarg pod tą