zamówienie publiczne przetarg nieograniczony

Marek Okniński

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Jak obecnie wygląda protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego? Jakie są jego podstawy prawne? Poznaj aktualny stan przepisów ustanawiających wzór postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego i pobierz WZÓR PROTOKOŁU.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat przetargu nieograniczonego znajdziesz poniżej.

Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje tryb przetargu nieograniczonego jako trybu podstawowego, którego zastosowania nie wymaga zaistnienia szczególnych okoliczności określonych przepisami tej ustawy. Zastosowanie innych trybów - w tym: negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego - wymaga ziszczenia się okoliczności wskazanych w przepisach ustawy PZP.

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku była najwyższa od czasu wprowadzenia Prawa zamówień publicznych i wyniosła ponad 200 mld zł[1]. 46% tej kwoty stanowiły wydatki na roboty budowlane, 30% dostawy a 24% usługi. Przetarg nieograniczony – nadal najpopularniejszym trybem

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, procedura odwrócona może być stosowana wyłącznie do zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego[2]. Ponieważ tryb przetargu nieograniczonego nie ma zastosowania do tzw. zamówień prowadzonych w procedurze krajowej (wartość zamówienia

Nowelizacja Pzp

Nowelizacja Pzp

Odpowiedź Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Odpowiedź Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Informacji Publicznej (BIP). Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego. W 2014 roku ponad 80% udzielonych w skali kraju zamówień

Przetarg na zakup oleju opałowego

publicznych. Zamówienie publiczne na sukcesywną sprzedaż oleju opałowego najlepiej jest poprzedzić postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający w dokumentach zawierających opis przedmiotu zamówienia powinien określić maksymalną wielkość

Jaki tryb przetargu wybrać?

równowartości kwoty 14.000 euro może być udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, trybami podstawowymi, które mogą być zastosowane w celu udzielenie każdego zamówienia

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zamawiający w przypadku przetargu nieograniczonego w zależności od wartości zamówienia obligatoryjnie publikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dodatkowo, na podstawie art

Przetarg

Przetarg

Przetarg - kolokwialnie - określenie procedur zmierzających do konkurencyjnego wyboru wykonawcy zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje dwa tryby przetargowe - przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony.

Wzory protokołów

Wzory protokołów

Wzory protokołów Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego Protokół postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem/sektorowych negocjacji z ogłoszeniem Protokół postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego Protokół postępowania

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

" określa również całą procedurę np. przetargu nieograniczonego, związaną z udzielaniem zamówienia publicznego.

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

Pytanie Do działu zamówień wpłynął wniosek o zakup nowej drukarki za kwotę ok. 5 000zł, ze względu na awarię obecnie użytkowanej drukarki (koszt naprawy zepsutej drukarki wynosi ok. 2 000 zł). W tym roku zamawiający przewiduje zakupy sprzętu komputerowego, drukarek etc. w trybie przetargu

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

progów unijnych w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

, dlaczego mimo że dane zamówienia było wyłączone ze stosowania ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej „ustawa PZP"), zamawiający przeprowadził postępowanie zgodnie z ustawą PZP w trybie przetargu nieograniczonego. Jeśli jednak pierwotne

Bezpłatna platforma aukcyjna

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 91a - 91c określa zasady i sposób prowadzenia aukcji elektronicznej. Zgodnie ze wskazanymi przepisami aukcja elektroniczna ma charakter tzw. aukcji odwróconej co oznacza, że wykonawcy w trakcie trwania aukcji, w ramach kolejnych

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

usprawiedliwieniem dla udzielenia zamówienia bez przetargu, z powołaniem się na względy techniczne, subiektywne przekonanie zamawiającego, że tylko jeden określony (wybrany) wykonawca może wykonać zamówienie. W opinii Urzędu Zamówień Publicznych możliwość dokonywania zakupu zbiorów bibliotecznych w trybie z wolnej

Podstawowy tryb udzielania zamówień

Podstawowy tryb udzielania zamówień

Podstawowy tryb udzielania zamówień - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tryb podstawowy to tryb którego zastosowanie nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych przesłanek uzasadniających wybór tego trybu. Decyzję o wyborze trybu w którym udzielane jest zamówienie publiczne podejmuje

Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

Pytanie Prowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze odwróconej (art 139 ustawy Pzp). Na skutek częściowego uwzględnienia odwołania KIO nakazało dokonać odrzucenia oferty wykonawcy X na podstawie art. 226 pkt 14 ustawy Pzp oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert

Bezpieczne rozwiązania dla umów czasowych w usługach ciągłych podczas postępowań odwoławczych. Czy podpisywanie kolejnych umów miesięcznych jest zgodne z PZP?

wymaga od zamawiającego między innymi odpowiedniego wypełnienia protokołu postępowania. Przykładowo w pkt 2 wzoru protokołu dla przetargu nieograniczonego zamawiający ma obowiązek wskazać, czy „Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania"

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

próg unijny dla zamówień klasycznych obligujący do zastosowania działu II Pzp), podzielonym na 5 części o równej wartości, zamawiający, prowadząc poszczególne postępowania, będzie mógł według własnego uznania: 1) zastosować procedury udzielania zamówień z działu II (np. tryb przetargu nieograniczonego

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony - obok przetargu nieograniczonego drugi podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego. Zastosowanie przetargu ograniczonego nie przekracza 0,5 % ogółu ilości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia

SIWZ

możliwością zadawania pytań do treści siwz, wykonawcy zainteresowani ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego powinni niezwłocznie po upublicznieniu treści SIWZ przez zamawiającego zapoznać się z zapisami w niej zawartymi. W przetargu nieograniczonym pełna treść SIWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Udzieliliśmy zamówienia na roboty budowlane polegające na konserwacji stalowych elementów urządzeń przemysłowych. Jego wartość przekraczała 30.000 euro , zamówienia udzielono więc zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego . W tym samym roku budżetowym zaplanowane jest

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

wykonania i odbioru robót. Wskazany wymóg obowiązuje bez względu na wartość oraz tryb w jakim zamówienie jest udzielane. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku gdy zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zastosowanie znajdzie wymóg art. 36 ust. 1 pkt. 3 wskazanej powyżej

Umowa konsorcjum (WZÓR)

., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. * Wyrok KIO z dnia 02 lipca 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 605/08 Poradnik przedsiębiorcy: Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach? Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

telefonicznym ustaleniu terminu. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Mikołowie, w siedzibie Urzędu przy ul. Żwirki i Wigury 4a, pok. 336 lub telefonicznie pod nr (032) 32-48-254  w godz. 8.00-14.00. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytanie W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający (na dzień przed upływem terminu składania ofert) zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące informacje: * odpowiedzi na pytania, * informację o

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

Pytanie: Zamawiający przygotowuje postępowanie na dostawę urządzenia wraz z niezbędnymi pracami do jego uruchomienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą obok dostawy samego urządzenia – również

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii[1] spowodował szereg istotnych zmian w planach udzielenia zamówień publicznych przez poszczególnych zamawiających. Jednak jak wynika z opublikowanego[2] sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

Pytanie Zamawiający w 2020 r. przeprowadzał przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu swojej Gminy w 2021 r. W projekcie umowy, który stanowił jeden z załączników do SWZ, zamawiający wprowadził zapis w brzmieniu „. Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu

Ujemna marża w postępowaniach przetargowych

zapłaconą przez przedsiębiorcę, a więc marża odnosi się tylko do wartości dodatnich. Marża firmy, która startuje w przetargach, nie może być ujemna. Oznaczałoby to bowiem, że sprzedaje towar poniżej kosztów, a to stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W związku z tym, jeżeli wykonawca proponuje ujemną marżę

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Wspomniana w pytaniu zmiana siwz będzie skutkowała zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Pzp w przetargu nieograniczonym zamawiający ma obowiązek: a)     zamieścić ogłoszenie o zmianie

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Pytanie: Udzielam zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego . Czy mogę określić cenę oferty jako cenę jednej roboczogodziny wykonania usługi i zawrzeć umowę do zabezpieczonej w planie kwoty, jaką zamierzam przeznaczyć na wykonanie zamówienia? Opis przedmiotu

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

wynika z art. 264 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. B) Zamawiający może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych w lit. A) powyżej jeżeli: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie: a) przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę

Jakie działania należy podjąć, gdy wybrany wykonawca nie chce podpisać umowy?

Pytanie: W  przetargu nieograniczonym ogłoszonym w grudniu 2020 roku na jedną z części postępowania została wybrana firma, która uchyla się od podpisania umowy na dostawę. Ze strony wykonawcy brak jest woli podpisania umowy. Czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie w

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

Zamawiający w 2020r. przeprowadzał przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu swojej Gminy w 2021r. W projekcie umowy, który stanowił jeden z załączników do SWZ, zamawiający wprowadził zapis w brzmieniu:"...Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Pytanie: Czy mogę przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego , mimo, że szacowana wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro ? Reprezentuję jednostkę sektora finansów publicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie powinien stosować ustawy Pzp do zamówień , które są wyłączone

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie:  Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia

Czy wymóg posiadania uprawnień przez wykonawcę wolno sprawdzić dopiero na etapie realizacji umowy?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na budowę budynku w progach unijnych według starych przepisów. Jedna z sal ma mieć charakter niejawny. W związku z tym istnieje obowiązek posiadania przez wykonawców koncesji MSW na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Pytanie: W listopadzie 2019 roku przeprowadziłam przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych . Została podpisana umowa i zrealizowano zamówienie. Obecnie toczy się kontrola z RPO, podczas której stwierdzono, że na jeden zestaw pytań do siwz gmina w ogóle nie

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Odpowiedź W opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy wszystkich dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia

Czy wszystkie uchybienia w ofercie skutkują jej odrzuceniem?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla gminy i jednostek organizacyjnych. Przetarg zasadniczo dotyczy zaoferowania ceny jednostkowej za 1 kWh ,bo liczba jednostek określona w SIWZ jest jedynie szacunkowa. W formularzu ofertowym została zawarta tabela z

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

planowaliśmy po przeprowadzeniu przetargu? We wcześniejszym postępowaniu dopuściliśmy składanie ofert częściowych. Czy wolno nam zlecić zamówienie w postępowaniu do 30.000 euro np. na okres jednego miesiąca, a w między czasie przeprowadzić ponowną procedurę np. w trybie przetargu nieograniczonego

Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych

- Potencjału podmiotu trzeciego - Zasobów technicznych i zawodowych potrzebnych do wykonania zamówienia - Przetargów nieograniczonych Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Praktyka stosowania przepisów skierowana jest zarówno do

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Pytanie: Czy ogłaszając przetarg nieograniczony , w załączonym do siwz projekcie umowy należy zamieszczać wzmiankę o możliwości zastosowania elektronicznych faktur? Czy należy podawać jakiś numer identyfikujący zamawiającego ? Odpowiedź: Ustawa o elektronicznym fakturowaniu pozostaje bez wpływu

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

przetargu nieograniczonego lub  ograniczonego (art. 10 ust. 1 ustawy Pzp), lub jeżeli zachodzą ustawowe przesłanki, w jednej z pozostałych procedur przewidzianych ustawą Pzp (art. 10 ust. 2 ustawy Pzp). Zamówienie usługi grupowego ubezpieczenia pracowników

Oferta Budimeksu na 843,74 mln zł netto oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA

spółka. "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku poinformowała spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 'Projekt i budowa drogi ekspresowej S

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

wskazanych w umowie o zastępstwo inwestycyjne. Ze względu na możliwość precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia najwłaściwszym dla wyboru inwestora zastępczego wydaje się, wydaje się co do zasady, podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego tj. tryb przetargu nieograniczonego . Biorąc pod uwagę

Przesłanki badania oferty pod kątem wysokości zaoferowanej ceny

Pytanie: Zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające odnośnie rażąco niskiej ceny (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp). W toku badania ofert (postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych , na roboty budowlane - termomodernizacja budynków

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedkładać wypełniony formularz JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) wraz z ofertą przetargową lub wnioskiem o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , którego wartość przekracza

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

Pytanie: Czy do podpisywania umów i aneksów zawartych w związku z przetargiem nieograniczonym , zamawiający może stosować podpis kwalifikowany również po stronie wykonawcy? Czy zasada pisemności umów wyklucza taką praktykę? Odpowiedź: Należy uznać, że umowa w sprawie zamówienia podpisana

Zmiana trybu otwarcia ofert

Jedną z kluczowych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Przejawem jawności procedur prowadzonych w ramach udzielania zamówienia publicznego jest zagwarantowana w art. 86 ust. 2 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jawność otwarcia złożonych ofert. Ustawodawca zobligował

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Innymi słowy, ustawodawca wymaga od zamawiającego , aby w przypadku istotnej zmiany ogłoszenia w przetargu nieograniczonym

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych. Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych . Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

− w przetargu nieograniczonym , przetargu ograniczonym , negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym, partnerstwie innowacyjnym albo licytacji elektronicznej bądź 2)      zaproszeniu do negocjacji − w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

zamówień publicznych. Wskazana powyżej nowelizacja utrzymała dotychczas obowiązującą zasadę *2 zgodnie z którą przetarg ograniczony jest obok trybu przetargu nieograniczonego podstawowym trybem udzielenia zamówienia publicznego. Powyższe powoduje, że

Jak sprawnie policzyć termin otwarcia ofert i udzielenia wykonawcom wyjaśnień do SWZ?

najmniej dwa dni robocze. Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. Jak policzyć termin składania ofert? Podstawowy termin składania ofert w przetargu nieograniczonym nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

Pytanie: Czy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest przedłużenie licencji na oprogramowanie, można zastosować jako jedyne kryterium cenę 100%? Odpowiedź: W postępowaniu o udzielenie zamówienia na przedłużenie licencji na oprogramowanie cenę jako jedyne

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Z uwagi na  przedłużającą się ocenę projektu związaną z możliwym otrzymaniem dofinansowania, składanie ofert przedłużono do końca maja bieżącego roku. W związku z informacją o uzyskaniu dofinansowania chcemy teraz

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną - przebudowę drogi, w którym przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający nie żądał przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Wykonawca jednak załączył do oferty

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż sprzętu audio, z możliwością składania ofert częściowych. W załączniku nr 1a zawarto zapis: „W poniższej tabeli przedstawiono wykaz sprzętu oraz okablowania z podaniem wymogu

Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna - sprawdź szczegóły

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych . Oferty można składać  zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Czy wykonawcy , którzy złożyli oferty w formie pisemnej, muszą uzupełniać na wezwanie dokumenty w tej samej postaci (i odwrotnie wykonawcy

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Technologii mając na celu między innymi zmianę logiki zakupów publicznych, która dotychczas opiera się na priorytecie jak najszybszych procedur (najpopularniejszy tryb: przetarg nieograniczony ) i jak najtańszych zakupów (decyduje w większości przypadków cena realizacji zamówienia) na system, w którym wydatki

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

Pytanie: Otwarcie ofert w przetargu nieograniczony m (krajowy) na budowę sali gimnastycznej w Cieciułowie odbyło się 20 stycznia 2021 r. Wymagane było wadium w wysokości 40.000 zł. Jak ocenić gwarancję bankową o następującej treści: „ Gwarancja bankowa wadialna nr 2/21 W imieniu Banku

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Poniżej do pobrania WZÓR protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Pobierz

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

Pytanie: Czy w przetargu nieograniczonym poniżej progów na sukcesywną dostawę paliwa wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (podmiotów trzecich) tzn. czy zamawiający może zawrzeć w

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony z procedurą odwróconą. W ofercie brakuje jednej pozycji kosztorysowej (mamy tu rozliczenie kosztorysowe) i nie da się tego w żaden sposób poprawić. Czy dalej badam tę ofertę

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Pytanie: W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych. W trakcie jej realizacji konieczne okazało się wykonanie robót nieprzewidzianych (dodatkowych

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

Pytanie:  Zamawiający w przetargu nieograniczonym na obsługę placów składowych zapisał w siwz, że do realizacji części zamówienia obligatoryjnie wydzierżawi wykonawcy sprzęt (lokomotywy, suwnice, żurawie) oraz infrastrukturę (torowisko). Poinformował też, że dzierżawa będzie

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

Oferty Famuru zostały wybrane w dwóch przetargach Polskiej Grupy Górniczej

procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu zawarcia umowy pt. 'Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych oraz wyposażenia elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast

Czy w przypadku braku środków na sfinansowanie zamówienia wolno ogłosić wybór najkorzystniejszej oferty?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi współfinansowanym z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016−2019 otwarcie ofert nastąpiło 5 lutego 2019 r. Wpłynęły 4 oferty − cena najwyżej ocenionej oferty przekracza 300.000 zł , jakie

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

Pytanie: Zamówienie dotyczy zakupu w trybie przetargu nieograniczonego nowego oprogramowania w celu rozbudowy systemu informatycznego wraz z e-usługami, które to usługi wymagają pełnej integracji z użytkowanymi przez zamawiającego programami. Zamawiający nie posiada jednak interfejsów

Podział zamówienia na części

Pytanie: Chcę ogłosić przetarg nieograniczony na budowę drogi, której jeden odcinek - będzie pokryty kostką brukową i obejmie kanalizację deszczową a drugi - płytami betonowymi. Czy w takiej sytuacji jestem zobowiązana do podzielenia przedmiotu

Oferta Pekabex Bet najkorzystniejsza na 4 budynki mieszkalne we Włocławku

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Oferta spółki zależnej Pekabeksu - Pekabex Bet - została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych

Oferta Budimeksu na 471,4 mln zł netto oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem). Powyższe nie oznacza wyboru

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

Pytanie: W przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych wpłynęły dwie oferty. Wykonawca z pierwszej pozycji rankingowej został wezwany do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia. Złożył je i wybrano jego ofertę. Wykonawca z drugiej pozycji rankingowej

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Pytanie W prowadzonym przetargu nieograniczonym z zastosowaniem procedury odwróconej, w którym dopuściliśmy składanie ofert częściowych (9 części) oraz nie wymagaliśmy wniesienia wadium, w przypadku jednej z części (nr 6) zostały złożone dwie oferty. Jedna została odrzucona, gdyż jej treść nie

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Umowa ramowa a tryby zamówień publicznych W celu zawarcia umowy ramowej zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 99 ustawy Pzp przeprowadzić postępowanie, stosując odpowiednio przepisy

GDDKiA: Aktualnie trwa 29 przetargów na budowę ok. 360 km dróg

najkorzystniejszą ofertę, a na dwóch kolejnych otworzyliśmy oferty i je weryfikujemy. Dla południowego wylotu drogi ekspresowej S7 z Warszawy (Warszawa-Lesznowola) wyłoniliśmy najkorzystniejszą ofertę, a dokumentację przetargową sprawdza już Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Dla trzech pozostałych powtórnych

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Pytanie Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę leków w procedurze unijnej z podziałem na 120 części. Z uwagi na brak ofert na 25 części unieważniliśmy je na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp . Ze względu na spełnienie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp chcemy

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług. Na początkowym etapie badania ofert analiza zamawiającego wykazała, że jedna z ofert podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp (oferta zawiera błędy w

Oferty Elektrotimu o łącznej wartości 15,22 mln zł wybrane w przetargu PSE

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Oferty Elektrotimu warte łącznie 15,22 mln zł netto, zostały wybrane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako najkorzystniejszych w postępowaniu publicznym sektorowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług

Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

Pytanie: Zamierzamy ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę opału. W naszej ocenie, dostawę węgla można uznać za zamówienie powszechnie dostępne o ustalonym standardzie jakościowym. Można zatem zastosować do jego udzielenia tylko kryterium - cena

Jakie zaświadczenia z KRK powinna złożyć fundacja, która bierze udział w przetargu?

Pytanie:  Prowadzę przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych . Ofertę z pierwszej pozycji rankingowej złożyła fundacja. Z ofertą przedstawiła zaświadczenie z KRK dotyczące prezesa fundacji. W jej zarządzie są jednak również dwaj wiceprezesi. Czy zamawiający powinien wezwać do

Oferty Synektika warte 11,07 mln zł najkorzystniejsze w przetargu PCZ w Otwocku

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Oferty Synektik zostały wybrane jako najkorzystniejsze w trzech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiatowe Centrum Zdrowia w restrukturyzacji (PCZ) z siedzibą w Otwocku

Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

Pytanie: Pytanie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług. Na początkowym etapie badania ofert analiza zamawiającego wykazała, że jedna z ofert podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp (oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny

Pracownik zamawiającego ubiega się o zamówienie. Jakich formalności trzeba dopełnić?

Pytanie W przetargu nieograniczonym do zamawiającego wpłynęła oferta złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która jednocześnie jest pracownikiem zamawiającego. Komisja przetargowa złożyła oświadczenia z art. 17 ustawy Pzp w zakresie pozostawania z wykonawcą w takim

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wskazana powyżej dyspozycja art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych nie uniemożliwia uprzedniego wykorzystania przez zamawiającego prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przepisu zawartego

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

tylko wtedy, kiedy zamówienie podstawowe udzielałeś w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem tzw. procedury krajowej (uproszczonej). Tym samym, był zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 40 ust. 2 ustawy Pzp ). Treść ogłoszenia powinna zawierać

Oferta Mirbudu za 19,97 mln zł wybrana na komisariat w Białogardzie

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Oferta Midrbudu dotycząca budowy nowej siedziby KPP Białogard za 19,97 mln zł, została wybrana przez zamawiającego, poinformowała spółka. "W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na