zamówienie publiczne progi

Marek Okniński

Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne

Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne

Obniżono próg wartości zamówienia, którego przekroczenie obliguje do uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nt. umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi równowartość 30.000 Euro.

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów. Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. procedur unijnych. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

oparciu o kryterium ceny realizacji zamówienia na rzecz zwiększenia znaczenia innych kryteriów w tym odnoszących się do parametrów jakościowych. Działania podjęte przez ustawodawcę mają na celu dążenie do sytuacji w której ze środków publicznych dokonuje się zakupów optymalnych pod kątem ceny i jakości

Obniżono progi stosowania procedur Prawa zamówień publicznych

Wskazane powyżej rozporządzenie odnosi się do zamówień publicznych, których wartość przekracza tzw. progi unijne, czyli zamówienia objęte pełną procedurą przewidzianą przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (np. obowiązkową publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp, przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2021 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień. Wskazane rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury

Progi przetargowe

Progi przetargowe

Progi przetargowe - wartość od której powstaje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, (patrz art. 4 pkt. 8 ustawy PZP). Kolokwialnie - próg przetargowy dotyczy zamówień, których wartość jest wyższa niż równowartość 30.000 netto (tj. 126.747,00 zł.) na rok 2020. Od 1 stycznia 2022 r

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

wartości szacunkowej powyżej progów unijnych z zamówieniami udzielanymi w tzw. procedurze krajowej[2]. Tym samym wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze krajowej uzyskali szerszy katalog możliwości wnoszenia odwołań np. w zakresie zaniechań czynności

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

publicznego . Jednym z nowych rozwiązań służących realizacji powyższego celu jest wprowadzenie do zamówień klasycznych o wartości poniżej progów unijnych trybu podstawowego z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty[2]. Wskazana możliwość negocjacji stanowi dodatkowe narzędzie

Zmiana progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Zmiana progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Wskazane powyżej rozporządzenie zostało wprowadzone w związku z opublikowanym przez Komisję Europejską komunikatem określającym równowartość progów stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

Z danych opublikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych wynika, że w zakresie zamówień o wartości niżej niż progi unijne najpopularniejszym trybem jest tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ) zaś na drugim miejscu plasuje się tryb zamówienia w

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy PZP (art. 4 pkt 8), tylko do łącznej ich wartości. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych W obecnie obowiązującym stanie prawnym obowiązek sporządzania

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Odpowiedź Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa progi kwotowe, wyrażone w euro, po przekroczeniu których zmienia się stopień sformalizowania procedur niezbędnych do przeprowadzenia wyboru wykonawcy zamówienia publicznego. W obowiązującym stanie prawnym

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

Wprowadzony ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych próg 14.000 euro nakładający na zamawiającego obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień zostanie prawdopodobnie niebawem zniesiony. W dniu 16 sierpnia 2013 r. został do

Zmiana Prawa o zamówieniach publicznych

Zmiana Prawa o zamówieniach publicznych

publicznych. Przede wszystkim nowelizacja określiła nowe progi stosowania ustawy, skróciła terminy składania ofert oraz zmodyfikowała zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej. Nowe progi stosowania ustawy. Ustawa Prawo zamówień publicznych

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

zamówień publicznych zawiera rozwiązania umożliwiające wnoszenie odwołań również w przypadku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyżej wskazanych progów unijnych. Jednak prawo wnoszenia odwołań w przypadku zamówień, których wartość mieści się w przedziale od

Czy po ponownym oszacowaniu zamówienia trzeba uaktualnić plan postępowań?

Czy po ponownym oszacowaniu zamówienia trzeba uaktualnić plan postępowań?

postępowanie, musimy najpierw dodać do planu postępowań nowe zamówienie powyżej progów czy zmienić istniejącą pozycję w planie na zamówienie powyżej progów? Odpowiedź: Przepisy ustawy Pzp nie określają sposobu korekty planu zamówień publicznych . W związku z tym to zamawiający decyduje, jak ją przeprowadzić

Ekspertyzy w różnych budynkach, ale w tym samym roku - czy wymagają oddzielnych postępowań?

prawna Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki

Sektorowy zamawiający a progi unijne. Czy wymagany jest regulamin zamówień oraz komisji przetargowej?

Odpowiedź Nie ma przepisów prawnych, które nakładałyby na zamawiającego obowiązek posiadania regulaminu udzielania zamówień czy regulaminu prac komisji przetargowej. Uzasadnienie Niezależnie od rodzaju zamawiającego, ani od wartości prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Na jedną z części nie złożono ofert. Wartość tej części jest niższa niż progi unijne. Czy wobec faktu, iż przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu leśnictwa, objęte kodami wyszczególnionymi w art. 11 ust. 5 pkt 6

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Odpowiedź W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych (Pzp) możliwe jest procedowanie zamówienia przed otrzymaniem odpowiednich środków na jego sfinansowanie. Wyjaśnienie Ustawa Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następstwie nieprzyznania środków na sfinansowanie zamówienia

Czy postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jest zamówieniem sektorowym?

zamawiającego, gmina udzielając zamówienia na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji spełnia przesłanki art. 5 ust 4 ustawy Pzp, tj. „Działalnością sektorową w zakresie: 1) gospodarki wodnej jest: a) udostępnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

( www.uzp.gov.pl ) – przy czym wskazany publikator dotyczy wyłączenie zamówień o wartości poniżej progów unijnych. Jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza tzw. progi unijne (progi unijne określa art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) ogłoszenie musi zostać, zamiast w Biuletynie Zamówień

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

Zgodnie z danymi opublikowanymi w sprawozdaniu Urzędu Zamówień Publicznych a zebranymi w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a wiec w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, średnia liczba ofert składanych

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą Pzp zamówienie z wolnej ręki będzie można zastosować dla zamówień o wartościach poniżej progów unijnych ? Czy należy wtedy umieszczać ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych? Czy trzeba również prowadzić protokół postępowania? Odpowiedź: Tak, procedura z

Czy art. 128 ustawy Pzp obowiązuje w procedurach krajowych?

dziale III ustawy Pzp „ Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne": „Do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

W Obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2021 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień.(...)" (tak w opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu. Tym

Zamawiający może unieważnić procedurę kilku części, a w pozostałych dalej ją prowadzić

częściowa przewiduje zgodnie z dokumentami zamówienia wykonanie części zamówienia. Poszczególne części zamówienia (tzw. pakiety, zadania) są w istocie odrębnie kontraktowanymi oraz finansowanymi zamówieniami. Łączy je oczywiście tożsame wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne (jedno ogłoszenie o

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

przypadku gdy wartość zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki była równa lub przekraczała tzw. progi unijne do zawiadomienia w terminie 3 dni od jego wszczęcia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania tegoż trybu udzielenia zamówienia publicznego . W

Jak szacować wartości zamówień na dostawę produktów spożywczych?

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych w kontekście zamówień obejmujących dostawy produktów spożywczych należy zwrócić uwagę na regulację art. 30 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zgodnie z którym, w przypadku gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

warunków zamówienia (lub innych dokumentów zamówienia) poprzez wskazaną przez zamawiającego datę dzienną, jednak nie dłużej niż: a)    30 dni dla zamówień poniżej progów unijnych tzw. procedura krajowa, b)    90 dni dla zamówień powyżej progów unijnych, których wartość jest niższa

Zakup oleju opałowego

dany rok budżetowy uzyskuje wiedzę, jaka jest ogólna wartość zaplanowanych wydatków na zakup np. oleju opałowego. Zamawiający posiada, zatem wiedzę czy zaplanowane środki przewidziane na zakup oleju opałowego przekraczają progi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przekroczenie progów

Zasady przekazywania ogłoszeń o modyfikacjach do Dziennika Urzędowego UE

zmiany umowy w zakresie terminu ani wynagrodzenia. Gdyby na tej podstawie dokonywano zmian umowy, doszłoby do naruszenia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ zmian istotnych w zakresie terminu i wynagrodzenia można dokonywać tylko w sytuacji zawarcia określonych klauzul

Usługi hotelowe dla aktorów za granicą. Czy art. 11 ust. 5 pkt 2 Pzp pozwala na wyłączenie stosowania ustawy?

wyłączenie stosowania ustawy Pzp określone w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp dotyczy po pierwsze tylko takich zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł i jednocześnie jest mniejsza niż progi unijne. Po drugie, tylko zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu

Czy JEDZ[1] powinien zawierać oświadczenie o nie wspieraniu agresji rosyjskiej na Ukrainę?

Ustawa z dnia 13. kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) wprowadza wymóg wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (bez względu na

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

do naruszenia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ zmian istotnych w zakresie terminu i wynagrodzenia można dokonywać tylko w sytuacji zawarcia określonych klauzul przeglądowych. Wówczas należy zamieścić odpowiednie ogłoszenie w tym zakresie. Ponieważ mimo dokonywanych

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

klasycznych poniżej progów unijnych (w tym w zakresie między innymi: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, odwołań do KIO , zasad unieważnienia postępowania wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przepisami ustawy). Zakres usług społecznych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych Zgodnie

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

uprawniających do wniesienia odwołania jest tożsamy bez względu na próg, w jakim prowadzona jest procedura udzielanego zamówienia publicznego. Wystarczającym jest, że wartość zamówienia jest równa lub przekracza próg określony w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych. Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

zmiany treści SWZ nie jest zatem ograniczone ilością dni poprzedzającą możliwość wprowadzenia koniecznej zmiany w jej treści. Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu powyżej progów unijnych SWZ jest w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  dokumentem na podstawie którego

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

od kwoty równej lub wyższej 130.000 zł. netto do progów unijnych ) zastosowanie procedury odwróconej nie jest możliwe do zamówień o wartości niższej niż progi unijne[3]. Autor: Marek Okniński [1] Patrz: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

treści SWZ nie jest zatem ograniczone ilością dni poprzedzającą możliwość wprowadzenia koniecznej zmiany w jej treści. Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu powyżej progów unijnych. SWZ jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentem na podstawie którego wykonawcy podejmują

Rada Unii Europejskiej wyklucza rosyjskie firmy z przetargów unijnych

rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach. W związku z powyższym zakazanym jest od wskazanej daty udzielanie lub dalsze wykonywanie wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawach zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem: obywateli rosyjskich lub

Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców

. próg unijny zamieszczane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dostępnym w wersji elektronicznej pod adresem: https://ted.europa.eu/ Odpowiednikiem powyższego w odniesieniu do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających mających siedzibę na terenie Zjednoczonego Królestwa, a których

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

2019 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019). Przepis ten wskazuje, że przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy ustawy właściwe dla:?  zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne − jeżeli

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

Pytanie: Zamierzamy przeprowadzić postępowanie przetargowe na usługę cateringową – społeczną o wartości ok. 90.000 euro . W jaki sposób, w myśl nowych przepisów, należy tego dokonać? Czy postępowanie ogłaszam w  Biuletynie Zamówień Publicznych , czy tylko na stronie

Czy sprawozdanie za 2020 rok powinno uwzględniać umowy zlecenia?

Pytanie: Nasza spółka jest przedsiębiorstwem sektorowym i podlega ustawie Pzp , lecz ze względu na progi nie stosowała w 2020 roku ustawy Pzp do zlecania zamówień. W 2020 roku dział ds. zasobów ludzkich zawarł kilka umów zlecenia. Czy w sprawozdaniu za 2020 rok wysyłanego do prezesa UZP należy

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

Pytanie: Zamawiający sektorowy prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych . W postępowaniu 28 czerwca 2022 r. wpłynęły oferty. Zamawiający w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu określił datą termin związania ofertą na dzień 25 sierpnia 2022 r. Aby ułatwić

Poświadczenie skanu za zgodność z oryginałem w ofercie przetargowej

Przepisy nie określają, z jaką datą ma dokonać się poświadczenie dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kiedy należy poświadczyć skan za zgodność z oryginałem? Wykonawca zobowiązany jest poświadczyć za zgodność z oryginałem dokument (np. referencję) sporządzoną w

Rażąco niska cena oferty. Co o niej orzekł TSUE?

W wyroku z 15 września 2022 r. w sprawie C-669/20 Veridos Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się na pytanie dotyczące kwestii nałożonego na zamawiającego obowiązku zbadania, czy w otrzymanych ofertach w postępowaniu o zamówienie publiczne nie przedstawiono rażąco niskiej oferty

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami może być stosowany wg swobodnego wyboru zamawiającego – ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa żadnych, poza progiem wartości szacunkowej zamówienia (od kwoty równiej lub wyższej 130.000 zł. netto do kwoty poniżej progów unijnych

Skan oferty przesłany ePUAP musi zostać podpisany elektronicznie

Zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego , których wartość jest równa lub wyższa 130.000 zł. netto a nie przekracza progów unijnych składana oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia (powyżej progów unijnych) zamawiający: 1) żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia; 2) może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Z

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

umowę niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty[2]. 2. Okoliczności związane z procedurą wyboru wykonawcy Wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż 130 tys. zł netto ale niższa niż progi unijne[3]. Termin podpisania umowy 1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z

Jawność ofert obowiązuje również w przypadku zamówień o wartości poniżej 130.000 zł

zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł. netto, nie należy wywodzić braku obowiązku do udostępniania ofert złożonych w zakresie zamówień o wartości poniżej tzw. progu bagatelności. Jednostki samorządu terytorialnego wydatkując posiadane środki budżetowe zobowiązane są między innymi do

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; b)     przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi, że JEDZ znajduje zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , których wartość przekracza tzw. progi unijne[2].  Zgodnie z

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

Pytanie: Zamawiający przygotowuje postępowanie na dostawę urządzenia wraz z niezbędnymi pracami do jego uruchomienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą obok dostawy samego urządzenia – również

Zmiana wyznaczenia terminu wyjaśnienia treści SWZ (specyfikacji warunków zamówienia)

. Powyższa zasada dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest wyższa od tzw. progu unijnego (określonego w art. 3 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) . Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie wskazanym powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

wynika możliwość dokonania tzw. „bagatelnej" zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosownie do brzmienia przywołanego przepisu, dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

publicznych w 2020 roku czas prowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych nie uległ wydłużeniu. W oparciu o dane zawarte w ogłoszeniach opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych jak i w Dzienniku Urzędowym UE, że średni czas trwania postępowania o wartości nie przekraczającej progów unijnych

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia (powyżej progów unijnych) zamawiający: 1) żąda podmiotowych środków dowodowych na

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

prowadzenia procedur uległ wydłużeniu zarówno dla zamówień o wartości przekraczającej progi unijne jak i mniejszej wartości szacunkowej. 96 dni – tyle wynosi średni czas przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi UE.  Dla zamówień których wartość

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Publicznych. W przypadku zamówień o wartości równej progom unijnym lub większej od nich zamawiający z zachowaniem powyższego terminu, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Informację o publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamawiający umieszcza także

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

przewidziane przede wszystkim dla umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, które cechują się znacznym stopniem skomplikowania. Z uwagi na powyższe ustawodawca dla umów o realizację robót budowlanych przewidział dodatkowe obligatoryjne przepisy dotyczące m.in. obowiązkowej

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

istotnych warunków zamówienia, a nawet podpisanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Z istoty pełnomocnictwa ogólnego wynika, że nie musi ono wskazywać konkretnego postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy. Dla ważności pełnomocnictwa ogólnego wystarczającym jest zawarty w jego treści

Zawiadomienie prezesa UZP o długoletniej umowie - tylko powyżej progów unijnych

postępowania zawiadomić prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych? Odpowiedź: W sytuacji, gdy zamawiający zamierza zawrzeć umowę na okres dłuższy niż 4 lata a wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, zamawiający

Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

własnoręczny. Należy pamiętać, że każdy obywatel może posiadać tylko jeden podpis zaufany.  Profil zaufany umożliwia korzystanie z podpisu zaufanego w zamówieniach publicznych o wartości poniżej progów UE . Profil zaufany można założyć przykładowo poprzez strony internetowej wybranych banków lub stronę

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

Pytanie: Jako spółka prawa handlowego – jednostka samorządowa w 2018 roku udzieliliśmy zamówienia publicznego poniżej progów unijnych na dostawę pojazdu w formie leasingu. Rozwijając działalność transportową powtórzyliśmy takie zamówienie w 2019 roku. Podsumowując – udzieliliśmy

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) [2] Zgodnie z art. 325 ust. 2 ustawy PZP. [3] art. 333 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP. [4] Progi unijne określa art. 3 ust. 1 ustawy PZP.

Jak przygotować się do pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku?

Pytanie: Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa Pzp a wraz z nią pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych – także tych o wartościach poniżej progów unijnych . Co zamawiający musi posiadać oprócz podpisu kwalifikowanego oraz konta w Biuletynie Zamówień

Jaki jest obowiązek informacyjny wobec prezesa UZP?

bez ogłoszenia o wartości zamówienia równej progom unijnym lub je przekraczającej. Został on zniesiony. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami , a następnie zaprasza

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (o wartości poniżej progów unijnych) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (o wartości równej i powyżej progów unijnych); 5) zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w stosowaniu kryterium cenowego jako jedynego elementu różnicującego złożone oferty[1]. Co do zasady waga kryterium cenowego nie może mieć większego znaczenia niż 60%. Konsekwencją obowiązujących przepisów jest dramatyczne

KRRiT zbada modele rodziny, które pokazują seriale. Wykonawca został wybrany

, zapytał, czy KRRiT ogłosi przetarg na badanie dotyczące modelu rodziny w stacjach telewizyjnych?  - Z uwagi na wartość zamówienia niższą niż próg wskazany w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), umowa zawarta została z

Doświadczenie wykonawcy jako kryterium selekcji do drugiego etapu postępowania

Spójności na lata 2014–2020. Treść wytycznych nie reguluje kwestii kryteriów selekcji. Stosuje się je natomiast w ramach jednego z dwóch podstawowych trybów udzielenia zamówień publicznych w progach unijnych. Dlatego też ustalając znaczenie tego pojęcia, należy mieć na uwadze wytyczne z ustawy Pzp

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

szczególności: - wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych; - zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień publicznych dla firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości ; - dążenie do zwiększenia  transparentność

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

Pytanie:  Prowadzimy postępowanie na zamówienie powyżej progu unijnego z prawem opcji. Zamówienie dzieli się na podstawowe i opcję 1 oraz 2. Na chwilę obecną nie wiemy, czy mamy środki na pokrycie ani zamówienia podstawowego ani opcji (obie oferty w zamówieniu podstawowym i opcjonalnym

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych . Jeżeli natomiast wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający w tym samym terminie przekazuje

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

do ceny łącznej, nie zaś tylko do poszczególnych jej elementów. Urząd Zamówień Publicznych w komentarzu do art. 224 ustawy Pzp podkreśla, że wprawdzie zaniżenie ceny lub kosztu części oferty może mieć istotny wpływ na ocenę, czy cena ofertowa jest rażąco niska. Jednak przesłanką odrzucenia oferty

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

na uproszczoną procedurę zakupową, której zasady w dużej mierze określa sam zamawiający . Opis UZP dotycząca usług społecznych Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Czy zamawiający ogłaszając postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progu określonego

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

wskazującym na uproszczoną procedurę zakupową, której zasady w dużej mierze określa sam zamawiający . Opis UZP dotycząca usług społecznych Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Czy zamawiający ogłaszając postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progu określonego w

Czy wymóg posiadania uprawnień przez wykonawcę wolno sprawdzić dopiero na etapie realizacji umowy?

będzie nadmierny? Odpowiedź: W okolicznościach opisanych w pytaniu zamawiający nie musi wymagać posiadania przez wykonawców odpowiedniej koncesji w ramach postawionego warunku udziału w postępowaniu. Wystarczające będzie zapisanie tego wymogu w samej umowie o zamówienie publiczne. Zgodnie z art. 22 ust

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do określenia w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień dotyczących zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany[1]: stawki podatku od towarów i usług, wysokości

Jak wyjaśnić rażąco niską cenę?

zwraca uwagę na obecne brzmienie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, który z mocy art. 266 tej ustawy do postępowań poniżej progów unijnych stosuje się wprost. Zgodnie ze wskazanym przepisem Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). Progi stosowania przepisów Pzp Wskazane rozporządzenie wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

ofert, najwcześniejszym dniem na złożenie ofert przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE jest 7 lub 14 dzień od wszczęcia postępowania. W przypadku zamówień powyżej progów UE jest to 35 dzień od przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

Stopień zwiększania się rygorów formalno - prawnych następuję wraz ze zwiększeniem wartości udzielanego zamówienia. Kolejne wymogi formalne następują po przekroczeniu  progów  określonych przepisami  Prawa zamówień publicznych. Przepisy

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Powyżej wskazana zmiana w sposobie informowania o ogłoszonym przetargu ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy udzielaniu zamówień publicznych

Kiedy i jak prowadzić negocjacje oraz badania rażąco niskich cen

ostatecznego rankingu ofert, już po złożeniu ofert dodatkowych zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeśli zamawiający ich wymagał. Podstawa prawna Art. 275 pkt 2), art. 287 ust. 3 ustawy z 11.09.2019 r., Prawo zamówień publicznych

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

zawarta umowa jest nieważna i należy przeprowadzić nowe postępowanie?  Odpowiedź:  Zamawiający zawierając w opisanych okolicznościach nową umowę dystrybucji energii elektrycznej, udzielił zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy Pzp .  Zamawiający w przypadku

Przesłanki badania oferty pod kątem wysokości zaoferowanej ceny

przesłanek opisanych w art. 90 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych . Zgodnie z treścią art. 90 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

Pytanie: Jesteśmy jednostką kultury (zamawiający z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ) i podlegamy dyscyplinie finansów publicznych. Przygotowuję postępowanie poniżej progów unijnych finansowane z projektu unijnego INTERREG. Czy możliwe jest wszczęcie postępowania, jeżeli kwota szacowana ustalona