zamówienie publiczne na obsługę prawną

Anna Kaźmierczak

Czy postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jest zamówieniem sektorowym?

Czy postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jest zamówieniem sektorowym?

Gmina może udzielić zamówienia jako zamawiający sektorowy pod warunkiem, że prowadzona działalność z zakresu gospodarki wodnej obejmuje również produkcję, sprzedaż hurtową i detaliczną wody pitnej.

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Pytanie dotyczy sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień publicznych, Sekcja VIII: Zamówienia udzielone z wyłączeniem ustawy, poz. 31: zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy. Czy w tej pozycji ujmuje się zamówienia (?), które zostały udzielone poniżej wartości progów unijnych czyli również poniżej i powyżej 130 tys, zł?

UZP

UZP (Urząd Zamówień Publicznych) to organ administracji rządowej specjalizujący się w sprawach zamówień publicznych. O działalności UZP przeczytasz poniżej.

Usługi hotelowe dla aktorów za granicą. Czy art. 11 ust. 5 pkt 2 Pzp pozwala na wyłączenie stosowania ustawy?

materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. Określenia „z zakresu" oraz „związanej z" mogą wskazywać na szeroki zakres wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, ale dla oceny

Zasady przekazywania ogłoszeń o modyfikacjach do Dziennika Urzędowego UE

zmianie umowy.  Podstawa prawna Art. 455 ust. 3, art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710).  * Agnieszka Wiśniewska-Celmer – radca prawny prowadzący kancelarię zajmującą się obsługą zamówień publicznych, od 2006 r. praktyk w

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

zmian umowa w dalszym ciągu będzie trwała – ze zmienionymi postanowieniami. Natomiast w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa kończy swój byt prawny.  Nowe Prawo zamówień publicznych w jednej jednostce redakcyjnej zawiera

Jak stosować rozporządzenie unijne i specustawę polską w postępowaniach krajowych z dofinansowaniem unijnym

Jak stosować rozporządzenie unijne i specustawę polską w postępowaniach krajowych z dofinansowaniem unijnym

zajmującą się obsługą zamówień publicznych, od 2006 r. praktyk w zakresie zamówień publicznych, działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz funduszy europejskich, w tym książkowych; radca prawny zajmujący się zagadnieniami

Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

celu platformy. Zamawiający nie może odmówić wykonawcy zamówienia publicznego prawa do wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Platformy do obsługi elektronicznych faktur obsługują dwa podmioty (Brokerzy), które działają na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Przedsiębiorczości i

Łączne szacowanie wartości zamówień

Łączne szacowanie wartości zamówień

Pytanie: W lutym 2015 r. przeprowadzono postępowanie dotyczące obsługi prawnej urzędu. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę niższą niż 30.000 euro. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień o takiej wartości

Łączne szacowanie wartości zamówień

Łączne szacowanie wartości zamówień

zamówień publicznych dotyczących obsługi bankowej i udzielenia kredytu długoterminowego. Obowiązek łącznego szacowania wartości zamówień ciąży na zamawiającym wówczas, gdy zamówienia charakteryzuje tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

publicznymi, a także obsługą prawną spółki. Reprezentuje również zamawiającego sektorowego przed Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądami okręgowymi. W latach 2003–2005 specjalista w Wydziale Orzecznictwa, a następnie Wydziale Opinii Urzędu Zamówień Publicznych, w latach

Warunki podziału zamówienia na części

Warunki podziału zamówienia na części

uruchomił zapytanie ofertowe na bieżącą obsługę prawną w grudniu 2015 r. i zawrze umowę też w 2015 r., to zamówienie na zastępstwo procesowe (wg informacji z pytania jest jedynie prawdopodobne do uruchomienia w 2016 r., a więc nie ma jeszcze pewności) można by oszacować odrębnie. Ze względu na wartość

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

określające zakres obowiązków na tym stanowisku, Kierownika Obsługi Inwestora, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownika Wydziału Kontroli, Kierownika Wydziału PrawnegoZamówień Publicznych. Decyzją z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] organ I instancji ponownie odmówił udostępnienia

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

, Kierownika Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych. Decyzją z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] organ I instancji ponownie odmówił udostępnienia informacji o wysokości wynagrodzeń, nagród i innych kwot składających się na pełne wynagrodzenie przyznanych w roku 2019 kierownikom Urzędu Miejskiego w K

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

? Odpowiedź: W okolicznościach przedstawionych w pytaniu nie ma mowy o odpłatności, która leżałaby po stronie zamawiającego, tym samym nie mamy do czynienia z zamówieniem publicznym. Pytanie nie wskazuje również na wystąpienie barteru. Z tego względu, do sytuacji opisanej w nim, nie

Kiedy szacować zamówienia łącznie a kiedy oddzielnie?

Pytanie Planujemy udzielić zamówienia na obsługę prawną związaną m. in. z doradztwem ws. zamówień publicznych. Czy przy szacowaniu jej wartości należy ją połączyć z wartością zamówienia dotyczącego przygotowania merytorycznego opisu przedmiotu

Łączne szacowanie wartości zamówień

Łączne szacowanie wartości zamówień

znajdują się dana jednostka nie będzie możliwości, aby teoretycznie ten sam wykonawca kompleksowo zapewnił usługi przesyłu jak i dystrybucji energii. Dlatego też należałoby rozważyć czy zamawiającemu zależy na kompleksowej obsłudze, czy też osobno można mieć świadczoną usługę przesyłową i osobno dostawę

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg na kredyt i nadaliśmy zamówieniu nazwę "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej 22

List z sądu wrócił do monopolowego. A Poczta Polska i tak skasuje prawie 2 mld zł

List z sądu wrócił do monopolowego. A Poczta Polska i tak skasuje prawie 2 mld zł

obsługa korespondencji sądowej wraca do Poczty Polskiej. Wcześniej zajmowała się tym spółka Polska Grupa Pocztowa kontrolowana wówczas przez Rafała Brzoskę. Listopad 2022. Placówka Poczty Polskiej w Malanowie, powiat turecki, poczta jest wewnątrz sklepu  z ziemniakami, cukrem i mąką, ale na

Rząd kupuje 308 nowych limuzyn. Za pieniądze z funduszu UE dla imigrantów

Rząd kupuje 308 nowych limuzyn. Za pieniądze z funduszu UE dla imigrantów

urzędy wojewódzkie oraz 35 innych instytucji. Wśród nich m.in. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Urząd Miar, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Zamówień Publicznych czy Urząd Komunikacji Elektronicznej. Europejska pomoc socjalna dla rządu Projekt "

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

< Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów

Czy zamówienie na usługę informatyczną oraz dostawę i instalację oprogramowania należy oszacować łącznie?

Prawo zamówień publicznych nie zawiera wytycznych odnośnie tego, w jaki sposób należy grupować zamówienia na usługi i dostawy, w celu określenia ich wartości szacunkowej. Pomocne w tym zakresie są wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z nimi jednym postępowaniem o udzielenie zamówienia

Umowa o zamówienie publiczne powinna być zawarta na czas oznaczony

Pytanie Czy w 2012 roku było możliwe zawarcie umowy na usługę prawną na okres 4 lat? Przedmiot zamówienia zlecany był w trybie przetargu nieograniczonego: "Obsługa prawna dla uczelni wyższej". Odpowiedź

Elektrotim ma umowę z Tauronem Dystrybucją na 10,65 mln zł netto

portfel zamówień Elektrotim, a także szacowanie ryzyka przez spółkę w kontekście m.in. ryzyka uzależnienia się od odbiorców-klientów, spółka podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości z uwagi na znaczenie dla przychodów Elektrotim w przyszłości" - czytamy także

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

ocenie, uprawnione jest zawarcie przez szpital umowy z BGK na udzielnie długoterminowego kredytu bez konieczności stosowania procedur przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 4 pkt 3 lit l; art. 3 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy Prawo zamówień

Wartość szacunkowa zamówienia

Pytanie: Przygotowujemy się na dostawę autoprzewodników dla instytucji kultury - muzeum. Zastanawiamy się jednakże nad podpisaniem umowy na leasing audioprzewodników. Jak należy oszacować wartość zamówienia ? Czy mogę skorzystać z art. 4 ust 8b ustawy

KIO nakazała unieważnienie wyboru oferty Torpolu w przetargu El. Ostrołęka

zorganizowanym przez Elektrownię Ostrołęka postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C. Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 219,9 mln zł brutto (tj. ok. 178,8 mln zł

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Zamówienie na obsługę prawną a stosowanie ustawy Pzp

reprezentację przed sądami? Odpowiedź: Bieżąca obsługa prawna urzędu, polegająca m.in. na opiniowaniu umów, zarządzeń, uchwał itp. nie jest wyłączona spod reżimu stosowania ustawy Pzp. Do jakich usług prawnych nie stosuje się Pzp? Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jej przepisów nie stosuje się do usług

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

, najlepiej w trybie przetargu nieograniczonego. Wartości samej promesy nie oszacujesz. W sytuacji gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie promesy udzielenia kredytu oraz udzielenie kredytu bankowego i jego obsługa, zamawiający powinien ogłosić jedno postępowanie. Zważyć bowiem należy, że na

Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych podczas rekordowej inflacji. PiS realizuje swój plan, zasłaniając się KE

tysięcy pracowników i ich firm oraz całego rynku zamówień publicznych. Nie może być tu pośpiechu. Należy też podkreślić, że budżet państwa zyska rocznie nawet 4 mld zł w wyniku ozusowania umów zleceń. To istotny zastrzyk w sytuacji rosnących transferów i kosztów obsługi długu w wyniku inflacji

Zamówienia na dostawy i usługi

zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

; 18) zgłasza kandydatów na Prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej; 19) zgłasza wniosek o powołanie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby Odwoławczej; 20) prowadzi działania związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

; 18) zgłasza kandydatów na Prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej; 19) zgłasza wniosek o powołanie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby Odwoławczej; 20) prowadzi działania związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych

PKP Intercity nie kupi 10 Dartów w ramach umowy uzupełniającej

pierwotnej umowie, jednak z prawnego punktu widzenia nie jest to wystarczające do tego, aby PKP Intercity mógł z tej możliwości skorzystać. Prawo zamówień publicznych i regulacje unijne wymagają bowiem przy tym spełnienia określonych warunków" - czytamy w stanowisku zarządu spółki

Resort Ziobry wyda 12 mln zł na reklamę Funduszu Sprawiedliwości

specyfikacji przetargu, jego przedmiotem "jest udzielanie zamówień wykonawczych na realizację zadań związanych z obsługą działań informacyjno-edukacyjnych Funduszu Sprawiedliwości polegających na opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii medialnych, akcji promocyjnych, akcji marketingowych

Tender Hut odnotował szac. 36,3 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

. TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa. W skład Grupy TenderHut wchodzi 6 kooperujących ze sobą spółek: SoftwareHut - tworzenie systemów informatycznych oraz outsourcing IT. Solution4Labs - implementacja systemów klasy LIMS w laboratoriach. LegalHut - doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych

DataWalk ma memorandum z Research Innovation Inc. w USA

. "Zakłada się, że projekty będą realizowane w formule prawnej BPA (Blanket Purchase Agreements), co oznacza, iż konsorcjum będzie odpowiadać na zgłaszane zapotrzebowanie DOJ i ofertować poszczególne zamówienia w ramach projektów, wraz z 5 innymi konsorcjami dopuszczonymi do projektów. Oprócz spółki

WEI negatywnie ocenia nowe prawo zamówień publicznych

przewlekłości procesów odwoławczych, a co za tym idzie - otwarcia zamówień publicznych na szereg nowych manipulacji. "Obecny stan prawny powoduje, że z jednej strony przedsiębiorcy biorący udział w przetargach ponoszą wysokie koszty związane z ich obsługą prawną oraz

Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

zamówienia. Podstawa prawna: art. 6a, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

ustawy Pzp. Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania musi podjąć odpowiednie decyzje co do uczestnictwa podwykonawcy w procesie realizacyjnym umowy o zamówienie publiczne. Tak więc, zgodnie z art. 36a. ustawy Pzp, zamawiający może zastrzec

TenderHut sfinalizował przejęcie warszawskiej spółki IT Javeo Software

IT. Solution4Labs - implementacja systemów klasy LIMS w laboratoriach. LegalHut - doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych oraz postępowań przetargowych. ProtectHut - zagadnienia z zakresu cybersecurity. Zonifero - platforma SaaS z obszaru PropTech do zarządzania komunikacją w biurze i

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

, którego odwołanie – wniesione mailem zostało odrzucone, tylko wówczas ewentualnie należałoby doszukiwać się naruszenia wskazanych w skardze norm zawartych w ustawie pzp , w kpc, czy też w Konstytucji, gdyby istotnie uczestnik procedury o udzielenie zamówienia publicznego lub jego pełnomocnik

Koronawirus. Jak wysłać/odebrać przesyłkę w czasie pandemii

zleceniu usługi drogą elektroniczną (formularz zamówienia znajduje się na stronie www.pocztex.pl/zamow-kuriera/) lub telefonicznie w przypadku klientów, którzy mają zawartą z pocztą pisemną umowę. Jeśli chcemy uniknąć kontaktu z innymi ludźmi, możemy wysłać przesyłkę np. za pośrednictwem paczkomatów InPost

Wystawiła ponad 300 tys. recept w jednym roku. "Pracowałam po 14 godzin dziennie, w domu miałam nianię, sprzątaczkę, opiekunkę"

tym problemu. Jako zawód zaufania publicznego powinniśmy być sprawdzani, a wszelkie wątpliwości trzeba wyjaśniać.  Można przejrzeć moje dokumenty, formularze medyczne, porozmawiać z pacjentami. Sprawdzanie jednak średniego czasu obsługi pacjenta w telemedycynie się nie sprawdza.  Z iloma

Pesa prawie przejęta przez PFR. Fundusz ma umowy na finansowanie kontraktów i gwarancje bankowe

umów. - To ostatni element poszukiwania inwestora. Sytuacja firmy się stabilizuje - mówi Maciej Grześkowiak z Pesy. Sytuacja firmy jest jednak trudna. „Dziennik Gazeta Prawna” pisał, że w zeszłym roku firma miała prawie 600 mln zł straty. Ten rok Pesa ma nadzieję zakończyć na plusie, choć

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przez zamawiającego w publicznym ogłoszeniu dotyczące określonej kategorii zamówień sektorowych, i wpisuje ich do wykazu zakwalifikowanych wykonawców. 2. System kwalifikowania wykonawców ustanawia się na czas oznaczony, w sposób umożliwiający wykonawcom składanie wniosków o

KE: Nowa strategia zakłada m.in. likwidację barier w jednolitym rynku

cyrkulacyjna. Przyjęcie do połowy 2020 r. działań, zmierzających do wyeliminowania zakłóceń wywoływanych na jednolitym rynku przez dotacje zagraniczne, a także do uregulowania dostępu podmiotów spoza UE do unijnych zamówień publicznych i unijnego finansowania

TenderHut otwiera odział w Szwecji, chce rozszerzyć zasięg na całą Skandynawię

informatycznych. Solution4Labs świadczy usługi implementacji oraz dostosowywania systemów klasy LIMS do indywidualnych potrzeb laboratoriów. LegalHut świadczy usługi doradztwa prawnego i merytorycznego w zakresie zamówień publicznych oraz postępowań przetargowych w obszarze usług i produktów IT

KBW buduje od podstaw system informatyczny do obsługi wyborów

całkowicie zrezygnowano. Nowe oprogramowanie będzie tworzone od podstaw. Co więcej, powstanie w trybie bezprzetargowym. W Urzędzie Zamówień Publicznych dowiadujemy się, że jest kilka ścieżek prawnych, które pozwalają na stworzenie takiego oprogramowania poza przetargiem: zamówienie

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

Pytanie Uprzejmie proszę o opinię prawną dotyczącą konieczności stosowania procedur zamówień publicznych przez starostwo powiatowe w przypadku zatrudniania kadry pedagogicznej dla zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu wspólfinansowanego ze środków

Przedsiębiorcy: czujemy się oszukani przez państwo. ZUS każe płacić "zaległe" składki za umowy-zlecenia. Emerytka ma do oddania 400 tys. zł!

Adriana Rozwadowska: Pracodawcy domagają się abolicji ozusowania umów-zleceń. Brzmi, jakbyście za coś nie zapłacili, a potem chcieli uniknąć kary. Marek Kowalski: Nie płaciliśmy na życzenie i za zgodą państwa. Zacznijmy od początku. Mamy rok 2008, zmienia się ustawa o zamówieniach publicznych

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

mają wpływ na należyte wykonanie umowy. 7. Rezygnacja z obowiązku zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego (obowiązkowe pozostanie zamieszczenie tego ogłoszenia na stronie internetowej). III. Pakiet osłonowy dla samorządów ("tarcza samorządowa

Qumak miał 0,27 mln zł zysku netto, 0,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

podjął decyzję o rozwiązaniu ww. rezerwy oraz. Spółka w dalszym ciągu ponosi koszty realizowanych działań restrukturyzacyjnych (m.in. koszty wypowiedzeń pracowniczych, wypowiedzeń umów na usługi oraz koszty obsługi prawnej). W pozostałych przychodach operacyjnych ujęto głównie przychody z refaktur, ze

TenderHut otwiera kolejny oddział w Skandynawii - w Kopenhadze

dostosowywania systemów klasy LIMS do indywidualnych potrzeb laboratoriów. LegalHut świadczy usługi doradztwa prawnego i merytorycznego w zakresie zamówień publicznych oraz postępowań przetargowych w obszarze usług i produktów IT. (ISBnews)

Zapisy siwz nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji

oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. To ostatecznie przesądza o tym, że zapis specyfikacji jest zapisem niedozwolony. Podstawa prawna: art. 7, art. 25, art. 29 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego; 7) świadczenia usług pocztowych. 2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosują przepisy niniejszego rozdziału również do zamówień związanych z

Przegląd prasy

-- Kończy się unijne ograniczenie dot. maksymalnego poziomu dźwigni finnasowej na rynku kontraktów CFD. Branża maklerska czeka teraz na decyzję KNF Dziennik Gazeta Prawna --Zamawiający będą musieli zwaloryzować umowy zawarte przed wejściem w życie

Koronawirus. Motoryzacja w dołku przez pandemię. W salonach pustki

koncernu Renault ujawnił, że obecnie aż o 90 proc. spadły zamówienia na niektóre modele aut tej firmy. Na które konkretnie - nie wyjaśnił.  Auta nie zdrożeją W internecie krążą plotki o podwyżkach cen nowych aut szykowanych jakoby przez koncerny motoryzacyjne. A plotki te podsyca silna w ostatnich

PSPA apeluje o odrębną taryfę dla stacji ładowania samochodów elektrycznych

porządku prawnego. W przeciwnym razie wzrost zainteresowania nabywców samochodami elektrycznymi będzie utrzymywał się na niskim poziomie. Rozbudowana infrastruktura jest w tym zakresie po prostu niezbędna" - skomentował dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie

Warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego w zamówieniu na usługę transportu publicznego

Pytanie Startujemy w przetargu na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej. Zamawiający wymagał przedstawienia wykazu wozów, którymi będziemy realizować zamówienie. Czy te wozy stanowią załącznik do oferty

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

publicznych w dalszym ciągu nie wie, czy obecne na rynku rozwiązania komercyjne związane z elektronizacją zamówień publicznych będą traktowane na równi z projektami rządowymi. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się negatywne komentarze dot. sposobu funkcjonowania miniPortalu. Dlatego też intensyfikujemy

Listy rządu PiS rozniesie InPost. W tle wielomilionowe odszkodowanie z budżetu

"Sąd oddalił skargę wniesioną przez Centrum Usług Wspólnych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w sprawie przetargu na obsługę jednostek administracji państwowej przez InPost. Oznacza to, że InPost będzie realizował przedmiot zamówienia za wynagrodzenie wysokości

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

; 6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; 7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii

Elektrobudowa przyjęła ramowy plan finansowania spółki

planu działań oszczędnościowych, głównie w zakresie: optymalizacji kosztów stałych (w obszarach kontraktów, produkcji, HR, obsługi prawnej oraz IT) oraz wyprzedaży zbędnych zapasów. W perspektywie do 2021 roku działania te, w ocenie spółki, pozwolą na obniżenie bazy kosztowej spółki o łącznie ok. 27,7

Czy szpital może żądać certyfikatu jakości na obuwie profilaktyczne?

obuwie profilaktyczne. Ma on takie prawo niezależnie od trybu prowadzonego postępowania, chyba że powszechnie wiadomo, że na rynku danego produktu takich certyfikatów się nie wystawia. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113

Przegląd prasy

na budowę odcinka drogi S5 za 165,6 mln zł netto --PFR i banki uruchomią obsługę wniosków o subwencje w ramach tarczy finansowej --FPP, CALPE: Sklepy spożywcze, drogerie i pralnie też mogą negocjować umowy najmu --Sanok

Przegląd informacji ze spółek

10 lokomotyw spalinowych, poinformowała spółka. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 96,27 mln zł netto, podano także. Sieć stacji paliw Lotos wygrała postępowania przetargowe na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w ciągu drogi ekspresowej S3, na odcinku łączącym

MC: Cyfryzacja ma dać do 80% relacji z administracją przez internet w 5 lat

innymi resortami i partnerami biznesowymi [?]. Program przewiduje m.in. cyfryzację kluczowych usług publicznych, zwiększenie obrotu bezgotówkowego i wdrożenie inicjatywy tożsamości elektronicznej (eID)" - czytamy w komunikacie. Program na tym etapie formułuje postulaty

Przegląd prasy

. --Obowiązek elektronizacji zamówień publicznych został przesunięty z 18 października 2018 na 1 stycznia 2020, ciągle nie ma bowiem centralnej platformy e-zamówień -- Wkrótce odczujemy wzrost cen biletów lotniczych i miejsc w hotelach --Najnowsze szacunki

Przegląd prasy

--W ciągu roku liczba obcokrajowców w polskim systemie ZUS wzrosła do 380 tys. --Tylko co dziesiąty złoty na obronność był wydany w 2016 r. w procedurach przetargowych 12,4 mld zł - ta kwota pojawia się w sprawozdaniu prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania

Za mundurem faktury sznurem. Ile wydaje wojsko na zakupy?

Każdy z 36. WOG-ów musi zamówić ten sam zestaw podstawowych produktów, m.in. jedzenie, środki czystości, materiały biurowe, ubrania czy materiały medyczne; organizują szkolenia BHP czy kursy językowe, zlecają remonty budynków. Na wydatki rzeczowe każdy z nich przeznacza

Szara strefa Uber Eats

, które mają ulżyć pracującym na umowach-zleceniach, np. ozusowanie tych umów, wprowadzenie do prawa zamówień publicznych wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, minimalną stawkę godzinową, możliwość przystępowania do związków zawodowych czy ostatnio - wprowadzoną częściową ochronę przed egzekucją

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

należy wnieść na konto bankowe Urzędu Zamówień Publicznych - wpisu nie można wpłacić w kasie UZP, ani wnieść w innej formie niż wpłata na rachunek bankowy. Zapamiętaj: Wykonawca zobowiązany jest uiścić wpis najpóźniej w dniu wniesienia odwołania

Przegląd prasy

przypadków służących ocenie spełniania przez emitentów jednego z wymogów dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji i praw do akcji (PDA), jakim jest zgodność z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, podała Giełda. Celem wprowadzenia zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu na

Przegląd prasy

aluminium przez amerykańską administrację nie jest w interesie Polski --MPiT wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych (UZP) zaprezentowały Koncepcję nowego Prawa Zamówień Publicznych ISBnews --Akcjonariusze Ipopemy zdecydowali o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Poczta Polska : Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w informacji o wyniku kontroli doraźnej stwierdził, że Poczta Polska nie naruszyła przepisów ustawy prawa zamówień publicznych przy zawarciu umowy na pozyskanie automatów paczkowych, podała Poczta Polska w oświadczeniu

Za rządowe listy, które miał roznosić InPost, zapłacimy dwa razy

Historia tego zamówienia jest rodem z prawniczej telenoweli z licznymi zwrotami akcji. W skrócie: w grudniu 2014 InPost wygrał z Pocztą Polską przetarg na pocztową obsługę ministerstw, prokuratur, urzędów wojewódzkich oraz centralnych. Zadecydowała cena. Centrum Usług Wspólnych

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

. Podpis elektroniczny, jak każda nowość w wirtualnej przestrzeni, budzi pewne obawy. Wynikają one głównie z braku wiedzy o tego typu instrumentach i procedurach z ich wykorzystaniem. Potwierdzeniem tej tezy jest odpowiedź na jedno z pytań badania dotyczącego stanu informatyzacji zamówień publicznych. Otóż

SKOK na miejską kasę

wyżywienie i zakwaterowanie. Rady na krnąbrnych prezesów Prezesi spółek umów z kancelarią i Matuszakiem na razie nie podpisali. Jeden tłumaczy: - Każdego obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych. Uznaliśmy, że podpisanie umów może zostać w przyszłości

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

zasady ustalania wpisu od wniesionego odwołania. Powodem prowadzonych prac jest wskazana na wstępie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która dokonała zmian w zakresie środków ochrony prawnej i zobowiązała Prezesa Rady Ministrów do wydania nowego rozporządzenia w przedmiocie zasad ustalania

Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

charakter uczciwy. Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). www.portalzp.pl

Przegląd prasy

pochodziło z OZE Parkiet --Petrykowski z S&P: Brak deficytu nie jest wykonalny, wydatki publiczne wzrosną w okresie przedwyborczym wg naszych analityków Dziennik Gazeta Prawna --MŚ chce powołać

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

COIG : Oferta spółki w 93,98% zależnej Wasko warta 13,49 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) na wykonanie zamówienia pn. "Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy

Przegląd prasy

: Kontrakty, gdzie bazujemy na własnych siłach, realizowane są nieprzerwanie, choć nieco wolniej Dziennik Gazeta Prawna --Szef AMRON: Jest pewne zaostrzenie wymogów badania zdolności kredytowej, wszystkie banki odeszły też od udzielania kredytów wyższych

Przegląd prasy

stacji paliw Lotos wygrała postępowania przetargowe na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w ciągu drogi ekspresowej S3, na odcinku łączącym Nową Sól z Legnicą (woj. dolnośląskie), podała Grupa Lotos. --Play Communications zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.) Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co

Przegląd informacji ze spółek

IV kwartał 2019 roku wyniesie 43,6 mln zł, a za cały rok 2019 - 137,6 mln zł. Master Pharm przeznaczy w tym roku ponad 6 mln zł na zakup maszyn oraz doposażenie zakładów produkcyjnych w Łodzi i Mielcu. Spółka przygotowuje się na obsługę większej liczby zamówień, której

Hojne umowy-zlecenia ZUS. Na liście: doktorantki i współpracownicy prezes Uścińskiej z uczelni, obecni wiceprezesi ZUS

IPS UW Zofia Czepulis-Rutkowska (dostała zlecenie na usługi doradztwa przy przeglądzie systemu emerytalnego oraz w obszarze finansów publicznych za 24 tys. zł) została – decyzją prezes Uścińskiej – dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej ZUS. Dwie zleceniobiorczynie, które

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

; 6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; 7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

potencjału obu spółek przełoży się na wzmocnienie kompetencji w zakresie rozwiązań IT dla sektora finansów publicznych oraz obsługi procesów celnych, transportowych i spedycyjnych. SKG dołączyła do Grupy Asseco w 2012 r. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu dedykowanych systemów informatycznych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

drugą połowę 2021 r. Źródło: ISBnews T-Mobile Polska : Podpisał pierwszą umowę dotyczącą budowy rozwiązań inteligentnych dla miast w obszarze waste management, podała spółka. Firma pozyskała zamówienie publiczne na inteligentny system zarządzania odpadami, klientem jest

Przegląd prasy

Skawinę w Małopolsce jako pierwszy samorząd, na którym przetestuje czy ogrzewanie domów sfinansowane z publicznych pieniędzy zmniejszy zanieczyszczenie powietrza --Prezes Prairie Mining: Rozmowy z przyszłymi odbiorcami pokazują, że jest duże zapotrzebowanie na węgiel, który

Listy do PiS, czyli Centrum Usług Wspólnych i kontrakt z InPost za miliony

przetarg z decydującym kryterium - ceną. Mimo że za cztery dni w życie wejdzie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wprowadza zasadę, że... cena przestaje być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Obok niej może się liczyć np. zatrudnianie ludzi na stałych umowach. Gdyby CUW

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

. Podpis elektroniczny, jak każda nowość w wirtualnej przestrzeni, budzi pewne obawy. Wynikają one głównie z braku wiedzy o tego typu instrumentach i procedurach z ich wykorzystaniem. Potwierdzeniem tej tezy jest odpowiedź na jedno z pytań badania dotyczącego stanu informatyzacji zamówień publicznych. Otóż

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym, inwestygacją kryminalną i przeciwdziałaniem przestępczości, podała spółka. Źródło: ISBnews Carsmile : Udostępni dealerom samochodów technologię, które może pomóc branży motoryzacyjnej przestawić się na obsługę zdalną, podała

Posady od 3 tys. brutto w górę czekają na chętnych do pracy jak Polska długa i szeroka (cz. II)

, m.in.: minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (przy stanowisku specjalista ds. umów – minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku), znajomość prawa zamówień publicznych, kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, bardzo dobra znajomość pakietu MS

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

; 7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami; 8