zamówienie publiczne na dostawę

Agata Hryc-Ląd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

Pytanie: Jak w świetle ostatnich zmian ustawy Pzp powinno się prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej? Czy może to być zamówienie na kompleksową dostawę energii, tj. przesył i dostawę, czy raczej powinno się rozdzielić to zamówienie, co może wiązać się później z otrzymywaniem odrębnych faktur od operatora i dostawcy? Obecnie roczny koszt opłat za energię wynosi ok. 40.000 zł brutto. Z jakiego trybu najprościej skorzystać?

Czy dystrybucję i dostawę energii elektrycznej wolno zlecić w jednym postępowaniu?

Dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja to dwa odrębne zamówienia publiczne.

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Odpowiedź Wierszu 31 sekcji VIII wzoru rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wpisać należy zamówienia, udzielone na podstawie wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp o wartości krajowej. Wyjaśnienie Zgodnie ze wzorem rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, Sekcja VIII

Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej - zasady prowadzenia postępowań

Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej - zasady prowadzenia postępowań

ręki. Z uwagi na wartość usługi dystrybucji zawarta umowa pozostaje zgodna z przepisami ustawy Pzp. Zgodnie z informacją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w

Zamówienia w czasie epidemii

Zamówienia w czasie epidemii

Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych [1].  Wskazany powyżej przepis umożliwia

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

złożenie oświadczenia wiedzy tej osoby, że oryginał danego dokumentu – listu referencyjnego – jest znany tej osobie w oryginale. Dokumenty przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania zamówienia – jak w sposób jednoznaczny wynika 

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Ustawodawca w art. 225 ust. 1 Prawa zamówień publicznych nałożył na wykonawcę składającego ofertę obowiązek: poinformowania zamawiającego, że

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Informacje o możliwości skorzystania z podwykonawców należy umieścić w siwz

Informacje o możliwości skorzystania z podwykonawców należy umieścić w siwz

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie podwykonawstwa dotyczą w znacznym zakresie zamówień na roboty budowlane. W przypadku zamówień na dostawy zmiany nie są duże. Informacje o podwykonawcach w siwz Standardowym zapisem

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkól nie jest zamówieniem publicznym

bezpośrednio na rzecz rodzica dziecka, a nie wykonawcy. Powyższe wyklucza więc w mojej opinii uznanie takiego wydatku za zamówienie publiczne. Podstawa prawna: art. 2 pkt. 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z

Dostawy powtarzające się okresowo powinien realizować jeden wykonawca

odniesieniu do wielu zamawiających wykonane jednorazowo bez szkody dla efektu ich realizacji. Definicja dostaw powtarzających się okresowo Przepisy Prawa zamówień publicznych nie definiują, jakie dostawy należy uznać za "powtarzające się okresowo"

Zamówienia okresowe a zamówienia sukcesywne

Przepisy zawarte we wskazanej ustawie nie definiują jednak jakie dostawy czy usługi zamawiający może uznać za powtarzające się okresowo. W związku z brakiem definicji zamówienia powtarzającego się okresowo zawartej w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający na podstawie

Czy zamówienie na usługę informatyczną oraz dostawę i instalację oprogramowania należy oszacować łącznie?

Prawo zamówień publicznych nie zawiera wytycznych odnośnie tego, w jaki sposób należy grupować zamówienia na usługi i dostawy, w celu określenia ich wartości szacunkowej. Pomocne w tym zakresie są wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z nimi jednym postępowaniem o udzielenie zamówienia

Wskazówki na temat szacowania wartości zamówienia na usługi BHP

publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia » Powyższe wynika ze stałego zapotrzebowania na dane dostawy lub usługi, które musi być regularnie zaspokajane poprzez udzielanie zamówień. Powtarzalność tego rodzaju jest przewidywalna, zamawiający wie, że w określonych odstępach czasu

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

? Stosownie do treści art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych można udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli kumulatywnie zostały wypełnione następujące przesłanki tj: 1. przedmiotem zamówieniadostawy lub usługi 2. dostawy i usługi są

Zamawiający może wymagać próbek zamawianych towarów

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Prawo do żądania przedstawienia próbek oferowanych towarów nie może jednak prowadzić do ograniczenia konkurencji lub

Licytacja elektroniczna w praktyce

Licytacja elektroniczna w praktyce

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiający, którzy chcą przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej

Zbyt krótki termin wykonania zamówienia narusza obowiązujące przepisy

realizacji zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 i ust

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Pytanie Jako samorządowa osoba prawna ogłosiliśmy plan postępowań o udzielenie zamówienia powyżej 130 000. Jedna z pozycji to „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania..." dostawa w trybie – art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Zakup książek to też zamówienie publiczne

prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 , zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

umowy ramowej Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata z tym, że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy. W przypadku, gdy

Zwrot kosztów dla Kół Gospodyń Wiejskich: Czy konkurs kulinarny obejmuje zamówienia publiczne wg Prawa Zamówień Publicznych

Jak zamawiający powinien podejść do tego pod kątem ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy jest to zamówienie publiczne, skoro koła gospodyń wiejskich dokonują samodzielnie zakupu artykułów, a Zamawiający działając na podstawie regulaminu konkursu ma im zwrócić jedynie konkretne kwoty za ich zakup

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

– koszt 15 000 zł netto. 3) wymiana i zakup dodatkowych urządzeń zabawowych w miejscowości C – koszt 20 000 zł netto. Łącznie 105 000 zł netto. Czy potraktować powyższe zamówienie jako robotę budowlane czy jako dostawę i zlecić z podziałem na części w postępowaniu do 130 000 zł netto

Jak szacować wartości zamówień na dostawę produktów spożywczych?

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych w kontekście zamówień obejmujących dostawy produktów spożywczych należy zwrócić uwagę na regulację art. 30 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zgodnie z którym, w przypadku gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem zamówienia publicznego należy rozmieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Kolokwialnie - zwrot "zamówienie publiczne

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

dokumentów zamówienia tworzonych na etapie przygotowania postępowania. Natomiast, co należy podkreślić, na pozytywny rezultat działań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podejmowanych w kierunku zapewnienia najlepszej jakości zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych będą

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

Pytanie: Zamawiający przygotowuje postępowanie na dostawę urządzenia wraz z niezbędnymi pracami do jego uruchomienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą obok dostawy samego urządzenia – również

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

Pytanie Do działu zamówień wpłynął wniosek o zakup nowej drukarki za kwotę ok. 5 000zł, ze względu na awarię obecnie użytkowanej drukarki (koszt naprawy zepsutej drukarki wynosi ok. 2 000 zł). W tym roku zamawiający przewiduje zakupy sprzętu komputerowego, drukarek etc. w trybie przetargu

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

;przekraczające co najmniej: a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż

Czy postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jest zamówieniem sektorowym?

zamawiającego, gmina udzielając zamówienia na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji spełnia przesłanki art. 5 ust 4 ustawy Pzp, tj. „Działalnością sektorową w zakresie: 1) gospodarki wodnej jest: a) udostępnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

Pytanie Ofertę składa spółka cywilna. Ofertę podpisują obaj wspólnicy tej spółki. Czy muszę żądać od nich umowy regulujących działalność spółki, jeśli tak to na jakim etapie? Czy wspólnicy powinni mają złożyć oświadczenie z art 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający nie

Jakie obiektywne przyczyny uzasadniają podanie konkretnej daty realizacji zamówienia?

uzasadniać obiektywna przyczyna? Dodam, że termin na wykonanie zadania nie był zbyt krótki dla wykonawcy. Odpowiedź: Co do zasady zamawiający musi określić planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz  w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

zobowiązanie poprzez jednorazowe świadczenie (dostawę oprogramowania/licencji/subskrypcji, udzielenie kredytu etc.) Wahania cenowe W opisanej sytuacji, wykonawca realizuje świadczenie stale, w całym okresie obowiązywania umowy. Wydaje się, że w toku realizacji zamówienia, wykonawca jest narażony na wahanie

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: zamówień na roboty budowlane lub usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy[2]. W praktyce stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych ścierają się dotychczas dwa poglądy

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

Definicja przedmiotowych środków dowodowych Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

Pytanie Prowadzimy zamówienie na dostawę laptopów. Projekt ma dofinansowanie unijne. Złożono aż 18 ofert. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań zamawiającego jest specyfikacja techniczna, w której wykonawcy potwierdzają spełnienie poszczególnych wymogów technicznych. Dokonaliśmy wyboru

Jak szacować wartość usług cateringowych?

czynienia z jednym zamówieniem na usługi. Nie ma wątpliwości, że o tym, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym decyduje weryfikacja pod kątem istnienia trzech tożsamości: tożsamości przedmiotu, czasu i wykonawcy, oraz przewidywalność udzielenia zamówień w określonej perspektywie czasowej

Zamówienia na bieżące konserwacje dróg należy kwalifikować jako zamawianie usług a nie robót budowlanych

2 ustawy pzp, który stanowi, iż przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, oraz leasingu. Prace wykonywane w ramach bieżącej konserwacji należy zakwalifikować zatem do kategorii usług

Czy refundacja kosztów delegacji dla pracownika lub prelegenta na konferencji to zamówienie publiczne?

Pytanie: Organizujemy konferencję , na którą zapraszamy prelegentów (również z zagranicy). Czy zwrot kosztów podróży dla prelegentów oraz zapewnienie im noclegu w hotelu należy traktować jako zamówienie publiczne? Czy wydatki, jakie ponosi pracownik w czasie delegacji tj. przelot samolotem

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

oraz przedmiotu udzielanego zamówienia: 139.000 € przy zamówieniach na dostawy lub usługi, 5.350.000 € przy zamówieniach na roboty budowlane. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki

Przetarg w porządku. Kupują trolejbusy marki Solaris

Solaris Bus&Coach na początku sierpnia. Za 20 trolejbusów zarząd zapłaci ponad 35 milionów złotych. Pojazdy przyjadą do Lublina w dwóch transzach. Do 2 września przyszłego roku powinno pojawić się osiem trolejbusów, a kolejne dwanaście - do 30 kwietnia 2014 roku. Wszystkie

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy Pzp. Samo zawarcie umowy ramowej w rozumieniu ustawy Pzp. nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia publicznego. Z tego względu należy stwierdzić, że

Jak ustalić cenę wznowienia i jakie zapisy zawrzeć w projekcie umowy?

wytycznymi zawartymi w komentarzu UZP do ustawy Pzp z 2019 roku, można wskazać, że „Wznowieniem zamówienia jest wykonywanie po raz kolejny tych samych dostaw lub usług przewidzianych w pierwotnej umowie. Wznowienia, podobnie jak opcje, nie wymagają zmiany umowy i dotyczą umów zawartych na czas

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

Pytanie: Jednostka budżetowa będzie przystępowała do zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę 2 różnych technologicznie dronów wraz z dodatkowym wyposażeniem typu sprzęt informatyczny niezbędny do obsługi dronów i obróbki zdjęć. Po wstępnych rozeznaniach cenowych i analizie rynku

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający zobowiązany jest do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

podczas jednego postępowania utrzymuje się na zbliżonym poziomie od co najmniej 7 lat. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła w zasadniczy sposób na zwiększenie liczby ofert składanych w postępowaniach o zamówienie publiczne. Na podstawie sprawozdania Prezesa Urzędu

Usługi hotelowe dla aktorów za granicą. Czy art. 11 ust. 5 pkt 2 Pzp pozwala na wyłączenie stosowania ustawy?

wyłączenie stosowania ustawy Pzp określone w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp dotyczy po pierwsze tylko takich zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł i jednocześnie jest mniejsza niż progi unijne. Po drugie, tylko zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

;art. 23 ust. 3 pkt. 4 ustawy Pzp, to kwota orientacyjna, przewidywana na dzień sporządzania planu. Nie musi ona odzwierciedlać kwot zabezpieczonych w  budżecie bądź wartości wynikających z kosztorysów. Kwoty, jakie zamawiający podaje do publicznej wiadomości w planie zamówień

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

20.000.000 € (roboty budowlane), 10.000.000 € (dostawy, usługi).   Warto pamiętać, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują możliwości wydłużenia terminu związania ofertą z inicjatywy wykonawcy, jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym. W

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

Dynamiczny system zakupów jest jedynym sposobem wyłaniania wykonawcy zamówienia publicznego zdefiniowanym jako proces, co oznacza, że do dynamicznego systemu zakupów wykonawcy mogą zostać zakwalifikowani na każdym jego etapie. Dynamiczny system

Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

przedmiotowymi środkami dowodowymi są środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. W przypadku gdy

Rozbudowa oświetlenia w gminie

Czy gmina może zakupić materiały na potrzeby każdej z miejscowości bez przetargu czy ich wartość należy zsumować? Pytanie Gmina zamierza rozbudować oświetlenie w różnych miejscowościach. Czy prace w poszczególnych miejscowościach stanowią oddzielne zamówienie, czy ich wartość należy zsumować

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

Interpretacja poświadczeń wykonawcy w kontekście rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

potwierdzającego należyte wykonanie dostawy lub usługi. Podnieść należy, że potwierdzenie przez odbiorcę, że używa aplikacji / rozwiązania stanowi potwierdzenie realizacji celu zamówienia, a fakt, że potwierdzenie to nie zawiera zastrzeżeń pozwala uznać, że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami

Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

. Poza ofertą wykonawcy X wpłynęła także oferta wykonawcy Y, jednakże zaproponowana cena przewyższa znacznie kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Czy w takiej sytuacji chcąc pozostać w zgodzie w wyrokiem KIO jak i ustawą Pzp zamawiający odrzucając ofertę wykonawcy X może

Jak opisywać FV wystawiane w 2021 roku za zamówienia udzielone na czas nieoznaczony?

Pytanie: Jak od 1 stycznia 2021 r. opisywać faktury za zamówienia udzielone pod rządami starej ustawy np. dostawy energii cieplnej realizowane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony w trybie z wolnej ręki? Czy konieczne będzie przeprowadzanie nowych postępowań na tego rodzaju zamówienia

Aktualność referencji

przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania uprzednio realizowanych zamówień muszą spełniać wymogi odnośnie aktualności oraz – jak w sposób jednoznaczny wynika z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej , jak i sądów okręgowych rozpoznających

Obligatoryjne wydłużenie wymaganego doświadczenia z trzech do pięciu lat

Wymienione rozporządzenie daje jednocześnie uprawnienie zamawiającemu badania doświadczenia w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, o ile celem wydłużenia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu. Dodatkowo Prawo zamówień publicznych w art. 112 ust. l (oraz art. 16 pkt 3

Zakup oleju opałowego

. Należy jednak pamiętać, iż zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą dzielić zamówienia na części oraz zaniżać wartości zamówienia . Uwzględniając powyższe wskazać należy, że zamawiający z planu finansowego na

Zamówienia publiczne. Co grozi za brak przedmiotowych środków dowodowych?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych , rolą podmiotowych środków dowodowych jest potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi czy roboty budowlane spełniają wymagania stawiane przez zamawiającego oraz są zgodne z kryteriami oceny ofert i wszystkimi warunkami odnoszącymi się do

Jakie są kryteria oceny ofert?

mogą negatywnie wpłynąć na jakość zamówienia lub bezpodstawne zwiększenie wynagrodzenia – bez wyraźnych korzyści wynikających z szybszego wykorzystywania przedmiotu zamówienia.               Autor: Marek Okniński [1]Źródło: Urząd Zamówień Publicznych, "

Progi przetargowe

. roku próg dotyczący zamówień publicznych na roboty budowlane wyniesie  5 382 000 euro. Z kolei próg dla zamówień na dostawy lub usługi udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych zostanie podwyższony do kwoty 140 000 euro.

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

Stanowi o tym art. 447 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulacje dotyczące zamówień na roboty budowlane przekraczające 12 miesięcy ,,1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1. wynagrodzenia

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych [1] w art. 30 ust. 4 stanowi, że w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

jako robotę budowlaną , czy może usługę? Odpowiedź: Zamówienie obejmujące wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem oraz wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą należy zakwalifikować jako robotę budowlaną.  Zgodnie z treścią art. 7 pkt 21 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych zostało zawieszone. Co to oznacza dla samorządów?

bezpieczeństwa państwa - wprowadza „zawieszenie" stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do nabywania węgla przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne im podległe. Kiedy nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych? Wskazane wyłączenie ma charakter epizodyczny, w

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

zamówień publicznych. Zmiana zasad waloryzacji wynagrodzenia określonego w podpisanej umowie o wykonanie zamówienia publicznego. Ważne zmiany: Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, umowa, której przedmiotem są roboty budowlane , dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

dotyczących: (-) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub (-) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia przewidziano takie zastrzeżenie, wykonawca w odniesieniu do tych kluczowych zadań nie może powołać się na podmiot trzeci

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

Pytanie: Czy zamówienia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego powinnam sumować z planowanymi zamówieniami publicznymi ujętymi w planie postępowań o udzielenie zamówień? Czy przygotowując plan postępowań zamówień na podstawie przyjętego budżetu lub planu finansowego

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

zmian umowa w dalszym ciągu będzie trwała – ze zmienionymi postanowieniami. Natomiast w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa kończy swój byt prawny.  Nowe Prawo zamówień publicznych w jednej jednostce redakcyjnej zawiera

Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia

, dostawy, czy roboty budowlanej zaś dokonanie opisu przedmiotu zamówienia to jeden z podstawowych obowiązków spoczywających na zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – wizja lokalna nie może zastąpić opisu przedmiotu zamówienia, może co najwyżej mieć charakter pomocniczy

Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych?

Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie: kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu, ceny lub kosztu. Decyzja, jakie kryteria ustali zamawiający, uzależniona jest od przedmiotu udzielanego zamówienia oraz określenia w opisie przedmiotu zamówienia

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

na rynek krajowych zamówień publicznych. Skutkami konfliktu zbrojnego na skalę niespotykaną w tej części Europy od wielu lat, są zdarzenia takie jak m.in. przerwanie łańcuchów dostaw, problemy kadrowe wykonawców, wzrost cen towarów i usług, brak podwykonawców. Uczestnicy rynku zamówień publicznych

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów. Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

przewidziane przede wszystkim dla umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, które cechują się znacznym stopniem skomplikowania. Z uwagi na powyższe ustawodawca dla umów o realizację robót budowlanych przewidział dodatkowe obligatoryjne przepisy dotyczące m.in. obowiązkowej

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

tych zakupów traktować należy jako odrębne zamówienia i szacować ich wartości osobno? A może sprzęt medyczny połączyć ze sprzętem rehabilitacyjnym i nabyć w ramach jednego zamówienia z podziałem na części?  Odpowiedź:  Wskazane w pytaniu dostawy należy podzielić według podobieństwa

Zamawiający nie ma obowiązku ustalania warunków udziału w przetargu

. Przepis art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie może być więc interpretowany jako statuujący obowiązek określenia warunków udziału w postępowaniu w każdej sytuacji, w której ze względu na przedmiot jest to zasadne. Powyższy przepis wyznacza granicę swobody zamawiającego w kształtowaniu

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii[1] spowodował szereg istotnych zmian w planach udzielenia zamówień publicznych przez poszczególnych zamawiających. Jednak jak wynika z opublikowanego[2] sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień

Aneks do umowy, który podwyższa wynagrodzenie za część zamówienia publicznego - kiedy wolno go zawrzeć?

odpowiedzi odniosę się do przepisów tego właśnie aktu prawnego. Jednoznaczna odpowiedź na pytania wymaga analizy: zarówno zapisów umowy (o których w pytaniu nie wspomniano), jak i przepisów, które odnoszą się do zmian umów o zamówienia publiczne. We wniosku o zwiększenie wynagrodzenia należy powołać się na

Czy należy wykazać w sprawozdaniu zamówienie, które powierzono centralnemu zamawiającemu?

Pytanie: Czy w rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić zamówienie na dostawę energii elektrycznej, jeśli umowa została podpisana z centralnym zamawiającym , który działa na rzecz naszej spółki? Wartość zamówienia przekracza 800.000 zł . Odpowiedź: W opisanym przypadku to centralny zamawiający

Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

finansów publicznych nieustalenie lub niedochodzenie od wykonawcy umowy o zamówienie publiczne , należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1

Czy zamawiający może żądać, aby wszystkie podzespoły maszyny pochodziły od jednego producenta?

się na wyrok KIO z 10 czerwca 2015 r. (sygn. akt KIO 1112/15), w którym wskazano: „OPZ powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję. Naruszenie powyższego przepisu może polegać na

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

Pytanie: Zamawiający sektorowy prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych . W postępowaniu 28 czerwca 2022 r. wpłynęły oferty. Zamawiający w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu określił datą termin związania ofertą na dzień 25 sierpnia 2022 r. Aby ułatwić

Oferta przetargowa

okoliczności enumeratywnie wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeśli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów[1]. Wobec powyższego dla zastosowania trybu zamówienia z

Poświadczenie skanu za zgodność z oryginałem w ofercie przetargowej

Przepisy nie określają, z jaką datą ma dokonać się poświadczenie dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kiedy należy poświadczyć skan za zgodność z oryginałem? Wykonawca zobowiązany jest poświadczyć za zgodność z oryginałem dokument (np. referencję) sporządzoną w

Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

dyscypliny finansów publicznych nieustalenie lub niedochodzenie od wykonawcy umowy o zamówienie publiczne, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których

Jak przebiega procedura podstawowa w III wariancie?

postępowania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych . Minimalny termin na złożenie ofert w postępowaniu na dostawy i usługi to 7 dni, a na roboty budowlane – 14 dni. Po złożeniu oferty zamawiający przekazuje wykonawcom, których oferty

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - kryterium zgodne z przepisami

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie: kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu; ceny lub kosztu. Stosownie do postanowień art. 242 ust. 2 pkt 2 Prawa Zamówień publicznych, kryteriami jakościowymi

Jeśli zamawiający podał w SWZ stawkę VAT, to może poprawić niewłaściwy podatek w ofertach

Pytanie: Zamawiający planuje ogłosić postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę sprzętu komputerowego, programów, kursów językowych, mebli, zestawów do nauki robotyki oraz wyposażenie pracowni językowo-informatycznej i pracowni terminalowej

Orlen postawił na ropę od brytyjskiego koncernu BP

Koncern kierowany przez Daniela Obajtka ogłosił, że zawarł kontrakt z brytyjskim koncernem BP na dostawy w ciągu 12 miesięcy do 6 mln ton ropy naftowej ze złóż w norweskiej części Morza Północnego. "Pierwszy transport zaplanowany jest na przełomie sierpnia i września br." - podał

Gazprom nękany przez siłę wyższą? Niemcy nie łyknęli tej bajeczki

zapłacił już słone kary za ograniczanie dostaw gazu do państw Europy Środkowej, w tym do Polski, na przełomie 2014 i 2015 r. Wtedy nie realizował w pełni zamówień na dostawy gazu, aby utrudnić reeksport surowca do Ukrainy. Zabiegi Gazpromu się nie powiodły.  Utajona groźba Gazpromu Wspomnienie "

Rażąco niska cena

wykonawcom zaniżania ceny wykonania zamówienia publicznego poniżej kosztów jego wykonania. Zasady wyjaśniania rażąco niskiej ceny w odpowiedzi na wezwanie otrzymane od zamawiającego określa art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zasady szacowania sprzętu komputerowego i serwerów

Pytanie: Czy przy szacowaniu wartości zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego należy uwzględniać również serwery jako ten sam rodzaj zamówienia ? Odpowiedź: Tak, jeżeli zamawiający planuje zakup sprzętu komputerowego i serwerów, to dla potrzeb szacowania wartości zamówienia należy uwzględnić

Czy do sprawozdania należy wpisać umowę o zamówienie podpisaną w jednym a realizowaną w kolejnym roku?

, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienie uznaje się za udzielone w chwili podpisania umowy z wykonawcą . Sprawozdanie za dany rok uwzględnia zaś wszystkie zamówienia publiczne udzielone w tym roku. W sprawozdaniu za 2018 rok należy uwzględnić wszystkie umowy w sprawie

Mostostal Zabrze wykona prace w spalarni odpadów w Finlandii za ok. 4,6 mln euro

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP, spółka zależna Mostostalu Zabrze) otrzymała od niemieckiej Steinmüller Babcock Environment zamówienie na dostawę, prefabrykację i montaż rurociągów, dostawę i montaż podpór wraz z malowaniem w

Dialog techniczny

zawarta jest w motywie 8 dyrektywy klasycznej (Dyrektywa 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi) i motywie 15 dyrektywy sektorowej (Dyrektywa 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienia od BASF warte ok. 12 mln zł netto

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - przyjęła zamówienie na dostawę konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii, złożone przez BASF Battery

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

przypadku dostaw powtarzających się okresowo ustawodawca przyjął w art. 34 ust. 1 ustawy Pzp dwa różne sposoby szacowania wartości zamówienia. Więcej na Portal ZP Andrzej Łukaszewicz Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach