zamówienie podzielono

Marzena Kopacka-Biculewicz

Kiedy w praktyce wolno podzielić zamówienie na części?

Kiedy w praktyce wolno podzielić zamówienie na części?

Fakt posiadania innej dokumentacji projektowej na poszczególne zadania oraz odrębnych pozwoleń na budowę nie jest przeszkodą, by zadania te połączyć w jedno zamówienie, z tym że musi ono zostać podzielone na części.

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części.

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

W przypadku różnych budynków, o przeznaczeniu tak odmiennym jak wskazane w pytaniu, trudno mówić o jednym zamówieniu podzielonym na części.

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

żadnych restrykcji ani ograniczeń w kwestii dopuszczenia składania ofert częściowych. A zatem to do Ciebie należy decyzja, czy podzielić zamówienie na części w obrębie jednej procedury, czy też nie. Zamawiający może dopuścić złożenie oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny

Czy zamówienie z wolnej ręki można podzielić na części?

Pytanie Czy zamówienie z wolej ręki może być podzielone na części lub zadania? Czy wtedy należy podpisać jedną umowę czy dwie? Zamówienie dotyczy systemów komputerowych i sprzętu. Odpowiedź Nie ma

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

Pytanie Jakie są wymagania dotyczące udzielenia zamówienia na roboty budowlane podzielone na etapy - zamówienie o wartości poniżej progów unijnych? Chcemy ogłosić jeden przetarg z wykonaniem zadania w dwóch etapach na 2 lata. Jeden etap do wykonania

Zasady szacowania wartości zamówienia przy postępowaniach podzielonych na części

Pytanie Planujemy reklamować nasze imprezy w lokalnej prasie. Wybraliśmy trzy różne wydawnictwa. Czy takie zamówienie powinnam oszacować łącznie? Odpowiedź Sam fakt, że zamierzasz zamieścić

Jak należy przeprowadzić przetarg na zorganizowanie koncertu?

całego zamówienia lub jego poszczególnych części musisz zastosować przepisy właściwe dla ich zsumowanej łącznej wartości szacunkowej. Punktem wyjścia dla dokonania oceny, czy dopuszczalne jest podzielenie opisanych przez Ciebie zamówień powinno być po pierwsze określenie ich

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp znajduje zastosowanie do zamówień podzielonych na części. Przepis ten nie dopuszcza odstąpienia od reguły łącznego ustalania wartości zamówienia wszystkich części (postępowań), wskazuje natomiast, że niektóre części

Poszerzenie zakresu usług z umowy na zamówienie do 130 tys. zł

Poszerzenie zakresu usług z umowy na zamówienie do 130 tys. zł

kątem uchybienia obowiązkowi stosowania ustawy Pzp. Wydając powyższą opinię zastrzegam, że zakładam faktyczną niemożliwość przewidzenia dodatkowego zakresu usług. Wedle zasad ustawy Pzp zamawiający może podzielić zamówienie na dowolną liczbę części i podjąć decyzję o procedowaniu każdej z nich w

Jak zgodnie z ustawą Pzp można udzielić zamówień w częściach?

Odpowiedź: W związku z faktem, iż wskazane przez Ciebie dostawy można nabyć od tego samego wykonawcy, w tym samym czasie i mają podobne przeznaczenie, przy szacowaniu wartości zamówienia należy je wszystkie zsumować. W Twoim zamówieniu możesz skorzystać z dyspozycji art. 6a

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

zamawiający powinien rozważyć dalsze kroki. Brak jednolitego stanowiska Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie KIO oraz Sądów Okręgowych brak jest zgodnego stanowiska co do tego, czy wykonawca może podzielić całość zamówienia. Wydaje się, że ewentualne rozstrzygnięcie tej kwestii będzie zależne od

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

tych zakupów traktować należy jako odrębne zamówienia i szacować ich wartości osobno? A może sprzęt medyczny połączyć ze sprzętem rehabilitacyjnym i nabyć w ramach jednego zamówienia z podziałem na części?  Odpowiedź:  Wskazane w pytaniu dostawy należy podzielić według podobieństwa

Budowa kanalizacji sanitarnej w dwóch miejscach - szacowanie wartości zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w dwóch miejscach - szacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Mamy projekt na budowę kanalizacji sanitarnej przy dwóch ulicach. Na realizację projektu sporządzono 1 kosztorys. Budowę podzielono na 3 etapy realizowane planowo w kolejnych 3 latach. W taki właśnie sposób inwestycję ujęto w wieloletnim planie modernizacji urządzeń kanalizacyjnych

Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

jednego obiektu budowlanego, ich wartości należy połączyć i stosownie do tak ustalonej wartości zamówienia przeprowadzić postępowanie. Wolno je podzielić na procedury częściowe, ale każda z nich powinna być prowadzona stosownie do łącznej wartości wszystkich części zamówienia. Można także dopuścić

Dwóch wykonawców wskazuje w ofertach tę samą osobę do realizacji zamówienia - jak je ocenić?

Dwóch wykonawców wskazuje w ofertach tę samą osobę do realizacji zamówienia - jak je ocenić?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie krajowe na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Zamówienie podzielone jest na kilka części. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne. Każda z części zamówienia będzie

Czy należy wezwać do uzupełnienia dokumentu, jeśli oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia?

Czy należy wezwać do uzupełnienia dokumentu, jeśli oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia?

Pytanie: Jako ośrodek pomocy społecznej ogłosiliśmy tryb podstawowy na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Było to zamówienie podzielone na części. W jednej z nich odrzuciliśmy ofertę wykonawcy zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp i

Wykonawca nie wypełnił wykazu dotyczącego kryteriów oceny, ale potwierdził je w innych dokumentach - co robić?

Wykonawca nie wypełnił wykazu dotyczącego kryteriów oceny, ale potwierdził je w innych dokumentach - co robić?

podzielono na 3 części: Część I zamówienia – warsztaty rozwoju umiejętności życiowych; Część II zamówienia – warsztaty rozwoju umiejętności życiowych dla otoczenia; Część III zamówienia – doradztwo do spraw godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania

Czy można przeksięgować kwotę wadium?

Czy można przeksięgować kwotę wadium?

Zamawiający może przeksięgować wadium z innego postępowania Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 kwietnia 2023 r. sygn. akt: KIO 939/23. W treści wskazanego wyroku Skład orzekający nie podzielił argumentacji Odwołującego, który twierdził, że „Zamawiający nie jest

Unijne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formalności

Unijne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formalności

: Jeżeli zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych, tj. nie podzielił zamówienia na części, w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia podlegającym publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: - w sekcji II. Przedmiot pkt II.1.7 Całkowita wartość zamówienia

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony - obok przetargu nieograniczonego drugi podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego. Zastosowanie przetargu ograniczonego nie przekracza 0,5 % ogółu ilości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

Pytanie:  Prowadzimy postępowanie dofinansowane z PROW, w ramach którego zamawiamy roboty budowlane oraz dostawy (montaż windy zewnętrznej). Zamawiający podzielił zamówienie na roboty budowlane i dostawy – i realizuje je w dwóch odrębnych procedurach (prace świadczą różni wykonawcy

Zamówienia na usługi społeczne

Zamówienia na usługi społeczne

, - złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej? Czy zamawiający ma wówczas obowiązek: - podzielenia zamówienia na części, - zastosowania kryterium ceny nie wyższego niż 60%? Znajdź

Podział zamówienia na części - kiedy należy go zastosować?

jeden wspólny PFU. Każdy odcinek sieci stanowi odrębny etap wniosku PROW. Czy w takiej sytuacji możemy podzielić przedmiot zamówienia na części w ramach jednego postępowania? Odpowiedź: We wskazanej sytuacji

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

Na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych za niedopuszczalne uznać należy wskazywanie konkretnej daty dziennej na wykonanie robót budowlanych, bez podania informacji nt. daty podpisania umowy lub określenia ilości dni jakimi, bez względu na datę zakończenia procedury przetargowej będzie

Zakup odczynników przez instytut badawczy. Czy sumować je zgodnie z celem, w jakim są nabywane?

. Artykuł 5d ust. 1 ustawy Pzp przesądza, iż w takim przypadku - o ile zamówienie to można podzielić (co, jak zakładam, jest możliwe) - zamawiający udziela odrębnych zamówień, stosując przepisy właściwe dla każdego z nich. Marcin Czeluśniak prawnik, starszy specjalista ds. zamówień publicznych w

Zmiany w kosztorysie ofertowym a korekta oferty wykonawcy, który nie dokonał zmian

oraz DW1.1. Specyfikacje obu tych rodzajów różnią się ceną ofertową. Rozsądne byłoby, aby kwalifikować ich montaż oddzielnie z uwagi na rozliczenie kosztorysowe". Zamawiający przychylił się do wniosku i podzielił pozycję w przedmiarze robót na: drzwi DW1 (1 szt.) i drzwi DW1.1. (2 szt.), o czym

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

Pytanie: Czy mogę wszcząć przetarg na usługę sprzątania na cały rok, gdy obowiązuje nas umowa na wynajem budynku podpisana tylko do 31 sierpnia 2019 r. z możliwością przedłużenia jej aneksem? Jeśli nie mogę prowadzić postępowania, to jak podzielić zamówienie bez zarzutu naruszenia ustawy Pzp

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Pytanie Czy zamawiający musi obowiązkowo zastosować wymagania wynikające z art. 29 pkt 3a oraz art. 36 pkt 8a ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego na okres 3 lat? Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy

Podział zamówienia na części

. Podział zamówienia na części Zamawiający ma - stosownie do art. 36aa ustawy Pzp - możliwość podzielenia zamówienia na części (przy określeniu ich zakresu i przedmiotu). Z przepisów nie wynika zatem obowiązek podziału zamówienia . Z drugiej strony nieskorzystanie z tego

Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

Uczestnicy postępowania dokonują zastrzeżenia informacji wynikających ze składanych przez nich dokumentów w celu uniknięcia ujawnienia danych wrażliwych wobec wykonawców konkurencyjnych oraz utracenia dotychczas wypracowanej przewagi konkurencyjnej na rynku podobnych zamówień. W przypadku

Szacowanie wartości zamówień

Pytanie: Jesteśmy Instytutem badawczym. W planie zamówień publicznych na nowy rok mam artykuły laboratoryjne, które chciałbym podzielić na: - odczynniki czyli głównie chemię, sprzęt laboratoryjny (głównie urządzenia

Jak wypełnić sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w przypadku ofert częściowych?

Pytanie: Jak wykazać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w 2019 roku (w tabeli nr VIII) postępowanie, które zostało podzielone na części i w którym jedną cześć unieważniono, natomiast w drugiej wybrano wykonawcę ? Czy taką procedurę trzeba wykazywać podwójnie tj. jeden wiersz będzie

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

miesiącach realizacji projektu pojawiły się wątpliwości, czy prawidłowo podzieliliśmy zamówienia, tj. usługi psychologiczne. W projekcie mamy psychologa, który w jednym zadaniu wykonuje diagnozę potrzeb i potencjału uczestników, w kolejnych dwóch zadaniach świadczy wsparcie i poradnictwo psychologiczne

Informacja z banku nie musi być podpisana

kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert[1]. W przypadku, gdy z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć w/w dokumentów, stosownie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 26 ust. 2c) zamawiający dopuszcza złożenie przez

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty z powodu rażąco niskiej ceny realizacji zamówienia zamawiający powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Pytanie: Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego , której przedmiotem jest remont 6 budynków stanowiących jedno zadanie inwestycyjne. Zamówienie nie było podzielone na części. Przedmiot umowy ma być zrealizowany w 2 etapach. Etap pierwszy obejmuje remont 3 budynków, drugi

Zamówienia tego samego rodzaju

, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Z kolei treść art. 32 ust. 2 tejże ustawy zakazuje zamawiającemu dzielenia zamówienia na części i zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Zamawiający nie może zatem podzielić zamówienia w taki sposób

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych m.in. pozwoli na wzmocnienie pozycji i lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczać ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością, a także na zwiększenie liczby

Zasady wyboru oferty

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony, w którym wspólnie z innym zamawiającym zamierzamy udzielić zamówień zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Przetarg został ogłoszony na roboty budowlane i nie podzielono zamówienia na części. Każdy z

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

Pytanie Przedmiotem postępowania o zamówienie są usługi leśne na rok 2013. Procedura prowadzona jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych. Całość zadania podzielona została na 10 części odpowiadających terytorialnie leśnictwom

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego a oferty częściowe

tym, jaką wartość szacunkową podać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w Biuletynie ZP? Całości inwestycji, czy tylko etapu-części I? Odpowiedź: Z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu zamawiający podzielił zamówienie na części (etapy) i

Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

Pytanie: W publikowanym siwz zamówienie podzielono na dwie części. Załączniki ofertowe zostały przygotowane w plikach pdf oraz dodatkowo dwa w formacie excel (dla każdej części jeden − w celu ułatwienia wykonania cennika). Jeden z plików excel zawierał błąd. Czy jakakolwiek omyłka w treści

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

udzielenie zamówienia są zaplanowane do wszczęcia w określonej perspektywie czasowej, np. roku budżetowego, czy perspektywie określonej w projekcie objętym dofinansowaniem). Dla istnienia tożsamości czasowej nie ma zatem znaczenia to, że zamawiający podzielił zamówienia tak, że jednego udzieli w styczniu

Frisco.pl otworzyło centrum logistyczno-dystrybucyjne w Klaudynie pod Warszawą

powierzchni ok. 11 tys. m2 podzielono na kilka stref temperaturowych i logistycznych, m.in. strefę przyjęć, magazynowania, strefy buforowe i kompletacyjne, a także strefę wysyłkową, którą obsługuje specjalny robot. Jego zadaniem jest przeniesienie skrzynek ze skompletowanym zamówieniem na wózek transportowy

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

poinformował zamawiającego i skutecznie wykazał, że wybrany podmiot nie spełnia warunku. Zamawiający , po weryfikacji dokumentów, podzielił stanowisko tego wykonawcy . Czy należy wezwać wybranego oferenta do wyjaśnień, a potem zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp − do złożenia prawidłowych

Trzech chętnych do rozbudowy obwodnicy Słupska. Wszystkie oferty w budżecie

. - Oprócz ceny, weryfikacji podlegać będą kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Komisja przetargowa rozpoczęła analizę i ocenę złożonych ofert. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w I półroczu 2021 roku - mówi Piotr Michalski, rzecznik prasowy gdańskiego

Sprawdź, do kiedy wolno zmienić warunki udziału w postępowaniu w dokumentacji postępowania

sprzętu komputerowego lub/i akcesoriów do komputerów lub/i serwerów lub/i drukarek lub/i urządzeń wielofunkcyjnych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 150.000 zł. Zamówienie podzielone jest na 5 części i każdy wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pakiety. Wartość szacunkowa wszystkich

Mechanizm podzielonej płatności w postępowaniach wszczętych przed 1 listopada 2019 r. i trwających po tym dniu

zamawiającego wynika z okoliczności: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia VAT”. Wykonawca w ofercie z 13 listopada 2019 r. zaznaczył opcję „nie będzie”, ale dopisał, że w jednym zadaniu nastąpi rozliczenie w tzw. podzielonym

Morskie Centrum Nauki na Łasztowni wybrało wykonawcę wystawy stałej. Za ponad 27 mln zł

Do przetargu na zorganizowanie wystawy stałej w MCN stanęła jedna firma spełniająca warunki zamówienia. To TRIAS AVI sp. z o.o. z Warszawy. Zamawiający, czyli MCN, odrzucił ofertę firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Polin dis Ticaret Anonim Sirketi oraz Orucoglu Holding Anonim

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

system zakupów może zostać podzielony na kategorie dostaw, usług lub robót budowlanych, zdefiniowane na podstawie cech zamówień, które będą udzielane w ramach danej kategorii. Cechy te mogą, w szczególności, dotyczyć dopuszczalnej wielkości późniejszych zamówień lub obszaru geograficznego, na którym

Zamawiający definiuje pojęcia używane przy warunkach udziału w przetargu

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych to na zamawiającym ciąży obowiązek zapewnienia, aby warunki udziału w postępowaniu  pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Konstruując zapisy warunków udziału w przetargu zamawiający

Sumowanie wartości zamówień publicznych

organizacyjnych zamówienia te będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań do ustalenia wartości poszczególnych części stosować się będzie art. 32 ust. 4 ustawy Pzp . Nie jest zatem możliwe podzielenie takiego zamówienia na części i oszacowanie ich wartości odrębnie dla każdej z części."

Kiedy szacować zamówienia łącznie a kiedy oddzielnie?

określone przepisami prawa uprawnienia. Zaistnienie w tym przypadku tożsamości czasowej nie ma znaczenia wobec braku tożsamości przedmiotowej zamówienia i możliwości jego wykonania przez jednego wykonawcę. Sprawdź, czy możesz podzielić zamówienie na części

Zachód nie zapłaci rublami Gazpromowi. Niemcy szykują się na życie bez gazu z Rosji

Włoch Mario Draghi, Alfred Stern, szef austriackiego koncernu paliwowego OMV, a także polskie PGNiG.  Natomiast zdaniem Roberta Habecka lider Rosji wysunął swoje roszczenia, aby podzielić państwa Zachodu. - Nie damy się podzielić i odpowiedź państw grupy G7 jest jednoznaczna: umów należy

Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności

Pytanie: W przetargu nieograniczonym poniżej kwot unijnych przedmiot zamówienia został podzielony na III części. Nie ograniczono części, na które wykonawca może złożyć ofertę. Termin wykonania przedmiotu zamówienia na część I zakreślono na 26 listopada 2018 r., natomiast na część II i III na 5

Warunki podziału zamówienia na części

. Nieuprawnione dzielenie zamówienia Do naruszenia zakazu z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez podzielenie zamówienia na części, dochodzi wtedy, gdy działający z należytą starannością zamawiający potrafi przewidzieć tożsame lub podobne zamówienia (m.in. ich zakres, przedmiot), które

MPK Poznań ogłosiło przetarg na zakup 37 autobusów elektrycznych

-metrowych. Pierwsze dostawy planowane są na jesień 2021 roku. Termin składania ofert w postępowaniu mija 20 lutego br. Zamówienie podzielono na dwa zadania. Jedno z nich obejmuje dostawę 31 elektrycznych miejskich autobusów standardowych (o długości ok

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

< Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Art. 36aa. 1. Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Art. 36aa. 1. Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. 2. W przypadku, o

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Art. 36aa. 1. Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. 2. W przypadku, o

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

zamówień (ani pieniędzy za nie), akcjonariusze oraz pożyczkodawcy, którzy włożyli w sumie miliony złotych w markę Marie Zélie, są w szoku. Spółka wyprzedała swój majątek, ale nie kona. Ba, można wręcz mówić o próbie odrodzenia. - Nowe rozdanie w Marie Zélie. Przełom, którego wszyscy

Umowa na budowę kolejnego odcinka drogi S1 zostanie wreszcie podpisana. Koszt: 586,7 mln zł

podzielono na cztery odcinki: węzeł Kosztowy II - węzeł Oświęcim (bez węzła), węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice, Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem) oraz obwodnicę Oświęcimia. Podpiszą umowę na odcinek Dankowice-Bielsko-Biała Niebawem rozpoczną się prace przy odcinku Dankowice - węzeł Suchy Potok w

"The New York Times": Militarna potęga, eksportująca broń wartą miliardy dolarów. Tyle że nie do Ukrainy

nie czekaliśmy na ten dzień długo. Zamówienia z Polski były dobrodziejstwem dla rządu prezydenta Yoon Suk-yeola, który obiecał, że do 2027 roku jego kraj stanie się czwartym co do wielkości eksporterem broni, po Stanach Zjednoczonych, Rosji i Francji. Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu

Relaks według wielkich miast: serial z Netflixa i jedzenie z dostawą do domu

Internet zaczyna zmieniać sposób, w jaki jemy. Ten, kto ugotował potrawę i chce się nią podzielić, może wystawić ją w aplikacji Meeatie. Następnie ci, którzy mają ochotę na domowy obiad czy kolację, mogą się udać do gospodarza i za określoną opłatą zjeść wraz z nim. Możliwe jest też zabranie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

publicznego. 2a. Zamawiający może podzielić negocjacje na etapy w celu ograniczenia liczby ofert, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu. 2b. Zamawiający ogranicza liczbę ofert na poszczególnych etapach negocjacji, stosując wszystkie lub niektóre

Przejadamy miliardy złotych w pudełkach. Polska światowym fenomenem

możliwym wymiarze w domach – wspomina Paweł Wróbel, Prezes Nice To Fit You. Choć przez pierwsze trzy miesiące trwania epidemii ludzie rezygnowali z zamówień, starając się na wszelki wypadek ograniczać wydatki, po pewnym czasie przyzwyczaili się do aktualnej sytuacji i wrócili do pudełek. I to w

LPP uruchomiło magazyn typu Fulfillment Center na Słowacji do obsługi e-commerce

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - LPP uruchomiło na Słowacji magazyn typu Fulfillment Center do obsługi sprzedaży internetowej na rynkach Europy Środkowej, podała spółka. Obiekt podzielony został na dwie części, pierwsza o powierzchni 17 tys. m2 w

Gaz-System wybrał wszystkich wykonawców północnej części gazociągu Polska-Litwa

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Gaz-System podpisał umowę z firmą IDS-BUD, co oznacza, że spółka zakontraktowała wszystkich wykonawców dla północnej części interkonektora gazowego Polska-Litwa (GIPL), podała firma. Zamówione zostały także rury i niezbędna armatura, które

Jaka jest prawidłowa identyfikacja i ocena omyłek o charakterze rachunkowym?

za sprzątanie 1 m2, wykonawca podał 100,00 zł = 100,00 zł (miesięcznie, tę wartość też podał wykonawca), po czym zsumował wartość netto miesięcznie już w sposób prawidłowy i w sposób prawidłowy podał wartość całego zamówienia, prawidłowo zastosował też stawki podatku VAT. Dodatkowo wykonawca ten

Unia Europejska eksperymentuje ze wspólnymi zakupami gazu

także Ukraina i Mołdawia. A gaz do sprzedaży mogą oferować firmy niemal z całego świata. W grę wchodzą dostawy gazu za pośrednictwem rurociągów oraz gazu LNG, w tym przypadku podzielone na oferty dla obszarów rynkowych Europy Północno-Zachodniej i Europy Południowej. Wykluczone są tylko firmy rosyjskie

Gaz-System zweryfikował listę potencjalnych wykonawców Baltic Pipe

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Gaz-System przeprowadził procedurę zapytania o informację (ang. RFI ? request for information) i zweryfikował listę firm, które mogą być zainteresowane udziałem w przetargu na realizację zamówień na potrzeby podmorskiego gazociągu Baltic Pipe

Apple musi walczyć o pracowników. Inflacja bodźcem do podwyżek

pandemia „doładowała" wiele trendów, przyczyniając się m.in. do tego, że zarówno pracownicy, jak i korporacje ponownie analizują płace i świadczenia. Inflacja zachęca pracowników do rozmów Zaczęła rosnąć presja na podzielenie się zyskami, choć swoje zrobiła również inflacja. - Inflacja

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

matematycznej, plastycznej itp. Szacując wartość zamówienia, podzielono projekt pod kątem zakresu tematycznego (przedmiotowo) i np. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - przetarg; zajęcia logopedyczne - przetarg. Jednak dla pozostałych grup tematycznych nie prowadzono postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Za pompę ciepła do sądu. Bo sąsiada wkurza hałas. "Słyszę pompę z drugiego końca mieszkania!"

węgla i wysokimi cenami ogrzewania. W sumie Polacy kupili prawie 190 tys. prostszych w konstrukcji pomp ciepła powietrze-woda. W tym roku sprzedaż spadnie o 30-40 proc. (choć wzrośnie sprzedaż droższych, ale tańszych w eksploatacji pomp gruntowych). Lawina zamówień i niedostateczna liczba ekip

Biznesy na sprzedaż. Co wpycha przedsiębiorców w desperację?

do mrożenia mięsa czy stoliki? Wystawienie na sprzedaż przepisów i receptur przez restauratora można porównać do tego, jakby dziennikarz oddał komuś swoje kontakty dostarczające mu informacji z pierwszej ręki - unikatowe i newsowe, albo jakby architekt podzielił się swoimi autorskimi projektami, nad

Konsorcjum Budimeksu i KZN Rail ma umowę na zaplecze Kolei Małopolskich

. Budynek zostanie podzielony na cztery strefy, w których znajdować się będzie część warsztatowo - naprawcza, biurowo-socjalna, magazynowa i myjnia taboru. Zgodnie z projektem w hali powstaną niezbędne urządzenia oraz m.in. instalacje wodociągowe, sanitarne, centralnego ogrzewania i klimatyzacja pomieszczeń

Narodowy gigant spożywczy nadchodzi. Sasin ogłasza powstanie nowego holdingu państwowego

zostaną skonsolidowane w KGS, mamy poznać niebawem. Będą one podzielone na sześć segmentów: produkcji nasiennej, produkcji cukru, skrobi, sektor zbożowo-młynarski, sektor rolny oraz przetwórstwo spożywcze. Sasin: Powstanie nowy podmiot, ale nie wygeneruje kosztów Minister aktywów państwowych Jacek Sasin

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

Pytanie W jakiej procedurze należy powtórzyć postępowanie, w którym przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, a łączna wartość przekraczała 193 000 euro? Jedna część postępowania została unieważniona i należy powtórzyć dla tej części

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

Pytanie Przygotowałam przetarg na dostawę szwów chirurgicznych, który jest podzielony na 40 pakietów - 40 zadań. Przed jego ogłoszeniem została obliczona wartość szacunkowa zamówienia, która przekracza progi unijne. W związku z powyższym zamówienie

GDDKiA ogłosiła dialog konkurencyjny ws. systemu poboru opłat drogowych

: Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 2 Cena - Waga: 1" - podano w ogłoszeniu o zamówieniu. GDDKiA nie podała wartości zamówienia; stwierdziła również, że nie będzie ono podzielone na części. Przewidywana liczba

Klient walczy z deweloperem o okna. "To igranie z bezpieczeństwem"

przepisy. Wysokość powinna wynosić co najmniej 1,1 m. Mogłaby być niższa, gdyby okno zabezpieczono np. balustradą. – Niezabezpieczenie okien stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. To igranie z bezpieczeństwem – zauważa pan Krzysztof. Mężczyzna zamówił ekspertyzę

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy mogą podzielić je między siebie tak, że suma wszystkich części nie będzie niższa niż 10% ceny całkowitej oferty albo wartości zobowiązania wynikającego z umowy . Żądanie, aby zabezpieczenie to miało

Zbyt krótki termin wykonania zamówienia narusza obowiązujące przepisy

KIO z dnia 24 lipca 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 707/08) Izba podzieliła stanowisko odwołującego, że wskazanie na etapie postępowania przetargowego, konkretnej daty rozpoczęcia usługi nie daje pewności, że przed tym terminem zostanie dokonany wybór oferty i zawarta umowa z wykonawcą zamówienia

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Spiętrzenie robót budowlanych, ograniczenia panujące na rynku pracy, galopujące ceny materiałów budowlanych, a przede wszystkim sztywne postanowienia umów o zamówienia publiczne powodują, że dramatycznie obniża się rentowność kontraktów

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

osobno? Odpowiedź W opisanym przypadku mamy do czynienia z kilkoma odrębnymi zamówieniami. Wskazuje na to przede wszystkim fakt, że nadzory inwestorskie dotyczą robót budowlanych wykonywanych na odrębnych obiektach budowlanych. W tym przypadku fakt

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

. Tym bardziej że w sytuacji, kiedy zamówienia nie jest w stanie wykonać jeden wykonawca, istnieje możliwość podzielenia zamówienia na części (pakiety) lub przeprowadzenia kilku postępowań. W przypadku jednak udzielania zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania

Ubrania - tak, pomidory - nie. Dlaczego nie pokochaliśmy zakupów spożywczych przez internet

). Odbierać zamówione (zarezerwowane) produkty „nawet z trzydniowym wyprzedzeniem” można również w sklepach Kauflanda. Robi się to przez aplikację mobilną Kaufland Click & Collect albo stronę e-kaufland.pl. Inną opcją jest odbiór zakupów z tzw. lodówkomatów. To nowe urządzenie InPostu, czyli

Czipy potrzebne jak nigdy wcześniej. Kto je ma, ten ma władzę

zlecenie znajduje się w Azji, z której lwia część jest podzielona tylko na dwa regiony - Tajwan i Koreę Południową, w których znajdują się odpowiednio TSMC i Samsung - uzupełnia w swoim raporcie Bloomberg. Tylko w czwartym kwartale poprzedniego roku zysk netto TSMC wzrósł o 23 proc., do 5,1 mld dol

Własne auto? Już go nie potrzebuję. Pandemia zmieniła nasze podejście do posiadania samochodów

dyrektorów, kierowników czy właścicieli firm ponad połowa (55 proc.) przyznała, że pandemia uświadomiła im, że auto nie jest im niezbędne. Nie wszyscy podzielili to zdanie. Najtrudniej rozstać się z samochodem kierowcom w wieku 40-49 lat. Aż 70 proc. z nich nadal uważa, że auto jest im potrzebne w

Gaz-System ogłosił przetarg na rozbudowę i budowę tłoczni gazu zw. z Baltic Pipe

Baltic Pipe, podała spółka. "Postępowanie na wybór wykonawcy prowadzone będzie w trybie dialogu konkurencyjnego i podzielone zostanie na trzy części. Roboty budowlane w zakresie każdej z inwestycji będą stanowiły oddzielną część zamówienia. Tryb dialogu konkurencyjnego

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

;nieprawidłowość" ma miejsce w sytuacji, gdy wskutek naruszenia procedur doszło lub mogło dojść do powstania szkody w budżecie ogólnym UE. Sąd I instancji podzielił stanowisko organu, że udzielenie zamówienia i wydatkowanie środków nastąpiło z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 u.f.p. Procedury, o

Częściowa zmiana oferty

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać uprzednio złożoną ofertę przetargową 1 . W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne 2 określone w przepisach ustawy

Cyfrowa lekcja plastyki. Polska aplikacja do malowania tak, jak robili to wielcy mistrzowie

– w przeliczeniu na złotówki od 20 do 80 tys. zł za obraz. – Malarstwo to długodystansowy bieg – ocenia Latoś. Budowanie relacji biznesowych z azjatyckim klientem potrafiło trwać dwa lata, zanim taki ktoś zamówił wykonanie portretu. Nie każdego stać na stawanie do jednego wyścigu po

Wykonawca spełnia inne warunki udziału na różne części zamówienia

Pytanie Postępowanie podzielone jest na kilka części. Dla każdej części zamawiający ustalił oddzielne warunki udziału (wykaz dostaw, polisa OC, posiadane środki lub zdolność kredytowa). Wykonawca złożył ofertę na kilka części. Czy warunki udziału w

GDDKiA: Aktualnie trwa 29 przetargów na budowę ok. 360 km dróg

najkorzystniejszą ofertę, a na dwóch kolejnych otworzyliśmy oferty i je weryfikujemy. Dla południowego wylotu drogi ekspresowej S7 z Warszawy (Warszawa-Lesznowola) wyłoniliśmy najkorzystniejszą ofertę, a dokumentację przetargową sprawdza już Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Dla trzech pozostałych powtórnych

Oferta konsorcjum Mirbudu za 687 mln zł najkorzystniejsza na odcinek A1

zaprojektowanie i budowę autostrady A1 Tuszyn?gr. woj. łódzkiego/śląskiego, na tzw. odcinku B: węzeł Bełchatów - węzeł Kamieńsk, podał Mirbud. Zamówienie publiczne "Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn?gr. woj. łódzkiego/śląskiego" podzielone jest na cztery zadania: Zad. I

GDDKiA rozpoczęła procedurę przetargową na 16 km autostrady A18

ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu, zakres zamówienia i termin składania ofert. Wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi numer 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła