zamówienie podstawowe a uzupełniające

Zespół ekspertów Kancelarii Zamówień Publicznych

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Poszerzenie zakresu zamówienia podstawowego w siwz o usługi związane z realizacją zamówień dodatkowych jest niezgodne z prawem. W zamówieniu podstawowym mogą się jednak znaleźć zamówienia uzupełniające.

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający ma obowiązek oszacować wartość zamówienia. Ustawodawca zobligował zamawiającego, aby szacunki były aktualne i dla zamówień na usługi nie mogą one zostać dokonane wcześniej niż ...

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy. Wysokość możliwych zamówień uzupełniających waha się od 20% do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zależności od rodzaju zamówienia.

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

od tej kwoty? Odpowiedź Wartość zamówienia uzupełniającego ustalasz w odniesieniu do wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, a nie do wartości umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Wartością

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). Należy zwrócić uwagę

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Pytanie Przetarg na zamówienie podstawowe odbył się w formie licytacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarliśmy informację o możliwych zamówieniach uzupełniających. Zamówienie podstawowe udzielone było rok temu. Kwota zamówienia

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

Pytanie Wartość szacunkowa naszego zamówienia wynosi razem z zamówieniem uzupełniającym 150.000zł. Czy wówczas możemy udzielić np. w przypadku robót budowlanych zamówienia do 50% wartości zamówienia podstawowego, czyli maksymalnie do 75.000 zł? C jest

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

uzupełniającego wykonanie dodatkowych wjazdów, ich poszerzenie itp.? Odpowiedź Jeżeli planowane aktualnie do wykonania w ramach zamówień uzupełniających roboty budowlane, będą miały inne nazwy i kody określone w CPV niż zamówienie podstawowe, to wówczas

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

umowy, gdyby współpraca nie była kontynuowana, a zamówienie nie zostało odebrane przez zamawiającego w całości? Odpowiedź Zamawiający może udzielić nowego zamówienia w trybach podstawowych na kontynuację usługi lub rozważyć udzielenie zamówienia

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

Aby można było skorzystać z tego trybu zamówienie podstawowe musi być udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. W przypadku dostaw wartość zamówień

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

. W przypadku zamówień dodatkowych wartość udzielanego zamówienia nie może przekraczać 50% wartości wynagrodzenia zawartego w umowie dotyczącej wykonania zamówienia podstawowego a nie wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające - udzielane po

Wadium po nowelizacji

sobą, co do kwot, jakie zamierzają zaoferować za przedmiot zamówienia a następnie celowo nie składały kompletu dokumentów. Wprowadził, więc zapis, w świetle, którego zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń nie

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające ze swej istoty mają charakter uzupełnienia potrzeb zamawiającego względem zamówienia podstawowego udzielanego w trybie konkurencyjnym. Zamówienia uzupełniające, chociaż powiązane funkcjonalnie oraz proceduralnie z zamówieniem

Nowe regulacje w zakresie wadium 

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Zupełną nowością jest przepis, dający zamawiającemu prawo do zatrzymania wadium. Otóż zamawiający zatrzyma

Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

z jej przepisów pojęcie "zamówienia uzupełniające". Obecnie zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia: - w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, - dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Pytanie: Czy zamawiający po nowelizacji ustawy Pzp z 2016 roku jest zobowiązany do wartości zamówienia podstawowego dodać wartość zamówień uzupełniających ? Jeżeli w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz podaje tylko zakres zamówień, to do jakiej wartości może udzielić zamówienia z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

zamówień uzupełniających zgodnie z art. 66 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. Czy zamówienie uzupełniające np. o wartości 1 000 zł należy przeprowadzić zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. tak jak zamówienie podstawowe, czy potraktować jako zamówienie podprogowe

Limit zamówień uzupełniających

Limit zamówień uzupełniających

? Odpowiedź Nowelizacja nie przewiduje górnego limitu możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających. Trzeba będzie zatem dodać do wartości zamówienia podstawowego , kwotę zamówienia uzupełniającego - w planowanej do udzielenia wysokości. Kup tańsze

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

zamówienia publicznego już minął (w kwietniu 2016 roku). Zamówienia uzupełniającego chcielibyśmy natomiast udzielić w październiku br. Zamówienie uzupełniające można zlecić w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, ale czy wolno podpisać ważny aneks po upływie terminu obowiązywania umowy

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

zamówienia publicznego już minął (w kwietniu 2016 roku). Zamówienia uzupełniającego chcielibyśmy natomiast udzielić w październiku br. Zamówienie uzupełniające można zlecić w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, ale czy wolno podpisać ważny aneks po upływie terminu obowiązywania umowy

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

większą niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, - polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, pod warunkiem, że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

przypadku usług nie może przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego a w przypadku dostaw 20 %) wystarczającym jest aby przedmiot zamówienia uzupełniającego był zgodny z zamówieniem podstawowym np. w przypadku gdy zamówienie podstawowe dotyczy usługi sprzątania sal konferencyjnych możliwe jest zlecenie

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Pzp zamawiający może przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

sytuacji należy sporządzić aneks do podstawowej umowy w przypadku robót dodatkowych, a odrębną umowę dla zamówienia z art. 67 ustawy Pzp? Czy może powinniśmy zastosować art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w związku z faktem, że wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro? Znajdź przetarg

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

Co do zasady zamówień uzupełniających można udzielić na dostawy o tych samych kodach CPV co w zamówieniu podstawowym. Udzielenie zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy dostaw uzależnione jest od łącznego zaistnienia następujących okoliczności: a). zamówienie

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

Pytanie Na realizacje naszego zamówienia otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jak prawidłowo wypełnić pkt. 2.3 protokołu postępowania? Czy ma być to % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, czy % całkowitej szacunkowej

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

Pytanie Czy w przetargu nieograniczonym można przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, a następnie udzielić zamówień uzupełniających na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Torpol ma portfel na ok. 2,55 mld zł, celuje w 1,2-1,5 mld zł rocznej sprzedaży

okresu sprawozdawczego emitent podpisał w dniu 18 lipca 2018 roku umowę uzupełniającą do jednego z realizowanych projektów zwiększającą wartość zamówienia podstawowego o 21,4 mln zł netto" - czytamy w raporcie. Aktualnie średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego

Prawo opcji

Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające dotyczy nabywania rzeczy lub usług związanych z zamówieniem podstawowym. Natomiast aby skorzystać z instytucji prawa opcji zamawiający musi precyzyjnie określić przedmiot zamówienia, jaki zostanie w ramach opcji zlecony do wykonania wykonawcy

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

? Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane istnieje w przypadku gdy zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające, co pozwoli uniknąć takich sytuacji jak opisana. Wyjaśnienie Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na tzw

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

zakresie wskazanym w zawartej umowie z konsorcjum firm. Podobnie istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających tylko jednemu z członków konsorcjum, jeżeli niemożliwe jest udzielenie takich zamówień wszystkim wykonawcom wchodzącym w skład konsorcjum wykonującego zamówienie podstawowe, np. z powodu

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

zamówienie podstawowe? Jeżeli zamówienie dodatkowe nie przekracza 14.000 euro nie trzeba stosować ustawy Pzp. A jednak należy zlecić to wykonawcy, który wykonuje zamówienie podstawowe, czyli nie stosujemy ustawy, ale posiłkujemy się art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Odpowiedź

Newag ma umowę na dostawę 17 EZT za 203 mln zł netto

. Niezależnie od prawa opcji zamawiający zastrzegł sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, którego przedmiotem będzie dostawa EZT, podano także. "Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony

Rząd kupuje 308 nowych limuzyn. Za pieniądze z funduszu UE dla imigrantów

uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej" - czytamy na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich MSWiA. Środki z funduszu przyznawane są w ramach konkursów. W przedostatnim

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane

PUT Intercor ma najtańszą ofertę na odcinek A1 w śląskim za 533 mln zł brutto

Infrastruktura Południe i Strabag (574,47 mln zł brutto), a trzecia do Budimeksu (596,00 mln zł brutto). Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego (bez zamówień uzupełniających): 803,84 mln zł brutto. Wszyscy oferenci

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

warunkiem że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 7. W nadzwyczajnych okolicznościach związanych z oczekiwanym okresem

Skutki wykonania umowy przed terminem

innych wykonawców. Przy czym dokonując oceny istotności zmiany umowy należy w każdym przypadku uwzględniać konieczność zachowania podstawowych zasad procedur udzielania zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania wykonawców, a także zasady przejrzystości. Zobacz

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

Pytanie Przeprowadzamy modernizację instalacji elektrycznej w budynku. Procedurę przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Cena za wykonanie zamówienia została przewidziana w charakterze ryczałtu. Podczas wykonywania zamówienia podstawowego

Dyrektor centrum handlowego: - Najemcy czekają na "nową normalność". Sprzedaż online nie wygra z tradycyjną

lokalach realizowane są więc zamówienia, kurierzy przyjeżdżają po odbiór paczek, trwają porządki, wymiana kolekcji na letnie. Centrum cały czas w jakimś stopniu żyje, na pewno nie jest martwe. Są już sygnały, że najemcy w tej sytuacji nie radzą sobie i zamierzają opuścić wynajmowane lokale? A może już

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

. Senatorowie uznali, że dopłaty powinny być dokonywane do kredytów, w odniesieniu do których nie ma zaległości w spłacie. Dokonali też przesunięcia terminu sporządzenia projektu rocznego planu finansowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania na rok 2021 z 15 czerwca na 30 września, a termin jego zatwierdzenia z

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

podstawowego udzielono zamówień dodatkowych lub uzupełniających, to przy wypełnianiu formularza sprawozdania należy je traktować jako odrębne postępowania, - zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych i zawarto więcej niż jedną umowę, należy traktować jako jedno postępowanie i na potrzeby

Backlog Mostostalu Zabrze to 479 mln zł, z aktualnymi ofertami 676 mln zł

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze ma wartość 479 mln zł w podpisanych kontraktach i ok. 676 mln zł z uwzględnieniem oferowanych i realizowanych zamówień, podała spółka. "Rok 2018 był przełomowy w ponad 70 letniej

Przegląd informacji ze spółek

pandemii koronowirusa SARS-CoV-2, nie uregulowało płatności odsetek obligacji serii A oraz B objętych przez PPL, w łącznej kwocie ok. 5,96 mln zł z tytułu pierwszego okresu odsetkowego dla powyższych obligacji, podała spółka. Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup

Przegląd prasy

dystrybucji energii, a także instalacje wykorzystujące do produkcji prądu i ciepła --W piątek zaczynają się rozmowy akcjonariuszy Bogdanki z zarządem Enei, która chce przejąć prywatną kopalnię Parkiet --CCC szacuje, że obroty

Przegląd informacji ze spółek

spółki, restrukturyzacja zadłużenia zapewni jej odpowiednie możliwości obsługi zadłużenia, a także realizacji nakładów kapitałowych niezbędnych do rozwoju spółki z korzyścią dla jej akcjonariuszy. Grupa kapitałowa Trakcja portfel zamówień w wysokości ok. 2 mld zł na koniec

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

wyjaśnienia się pojawił). Pojawia się przy tym problem z definicją wartości zamówienia. Porównanie powinno obejmować wartości opisujące podobny zakres. A zatem przedmiotem odniesienia dla ceny oferty powinna być wartość zamówienia nieobejmująca elementów w ofercie niewycenianych - zamówień uzupełniających

To będzie pierwszy taki budynek na świecie. Powstanie w Trójmieście

nadwodny dysk, uzupełniając go o kilka mniejszych, okrągłych dobudówek. Wysokość między poziomem wody a górnym dyskiem musi być wyższa niż najwyższa możliwa fala. Podwodne okna zostaną wykonane z akrylu. Jeśli właściciel zdecyduje się na okna panoramiczne, będzie musiał zamówić okna o grubości ponad 30 cm

Reklama dana na "Słowo". Telemarketer mówi, że kosztuje 300, a przychodzi faktura na tysiąc lub więcej

wysoki rabat na pierwsze zamówienie i na każde opłacone przed upływem dwóch tygodni od wystawienia faktury. Jeśli ktoś się spóźni lub nie będzie regularnie płacił, spadną na niego kary finansowe. Stawki za reklamy wzrosną. Trudno zrozumieć o co chodzi? No właśnie. Reklama pod artykułem W marcu tego roku

Przegląd prasy

zysku netto w 2020 r. (z wyłączeniem nadzwyczajnych zdarzeń prawnych, regulacyjnych i podatkowych), wzrost przychodów z działalności podstawowej o ok. 30% wobec 2017 r., wskaźnik koszty/dochody na poziomie 40%, a także uplasowanie się instytucji wśród trzech najlepszych banków w Polsce pod względem

Przegląd prasy

restrukturyzować niepodstawowe aktywa --MG: Dzięki przyjętej dziś noweli hurtowy rynek energii bardziej przejrzysty --ZBP: Tylko 38% bankowców opowiada się za wejściem Polski do strefy euro --Inwestorzy złożyli zapisy na 20,63 mln

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: ISBnews PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE Sygnity : Oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na Centralny System Bankowy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Opiewa ona na 40,55 mln netto zł za wykonanie zamówienia podstawowego (53,97

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dotacji w ramach Programu Polska Wschodnia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które chcą wykorzystać wyniki prac B+R i wprowadzić innowacje, a tym samym podnieść swoją konkurencyjność, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). Pula wynosi 170 mln zł, w tym 100 mln zł to środki przeznaczone

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Sprzyjający wpływ na ten rynek mają także przyzwyczajenia konsumenckie. Polacy lubią nowinki technologiczne, a jedną z podstawowych form wypoczynku jest oglądanie telewizji. Statystyki wskazują, że przeciętny konsument jako potencjalny zakup częściej wymienia produkty AGD, RTV i sprzęt elektroniczny niż na