zamówienie ogólne wzór

Karol Jaworski

Kiedy trzeba uzyskać opinię Prokuratorii Generalnej

Kiedy trzeba uzyskać opinię Prokuratorii Generalnej

Zamówienie powyżej 50 mln zł bez opinii Prokuratorii Generalnej: Jak postąpić i jakie są sankcje za pominięcie wymogu art. 18 ust. 2 ustawy o Prokuratorii Generalnej RP.

Nieprawidłowa treść umowy

Spełniając wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający mają obowiązek dołączenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, istotnych dla stron postanowień, które zostaną po wyborze wykonawcy wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

Ofertę przetargową w imieniu właściciela firmy może podpisać osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa do podpisania oferty musi spełniać wymogi formalno - prawne określone w Kodeksie Cywilnym. Zobacz wzór pełnomocnictwa.

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Umowa konsorcjum (WZÓR)

dopuszcza możliwość udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumentem świadczącym o powstaniu konsorcjum powinna być umowa tzw. umowa konsorcjum, zawarta pomiędzy wszystkimi podmiotami wchodzącymi w jego skład. Pobierz wzór dokumentu: Umowa konsorcjum WZÓR Umowa konsorcjum

Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

art. 18 ust. 1 ustawy PZP zasady jawności należy zwrócić uwagę, iż przepis dotyczący wyłączenia jawności ma charakter wyjątku, w stosunku do ogólnej zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Już samo to założenie ustawodawcy wskazuje na konieczność bardzo restrykcyjnego

Kary umowne w zamówieniach publicznych

Kary umowne w zamówieniach publicznych

publiczne odnieść się trzeba do przepisów Kodeksu cywilnego *1 W związku z uprawnieniem zamawiającego #2 - do określania istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego , ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy - powstała praktyka określania przez

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

organami. Projekt przewiduje również wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających. Urząd będzie pomagał przedsiębiorcom oraz zamawiającym. W tym celu

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

złotych równowartość kwoty 80.000 dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 dla robót budowlanych , pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Zobacz: Dokumenty niezbędne w postępowaniu przetargowym [WZORY DO POBRANIA

Czy umowę z podwykonawcą można zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia?

, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach. Umowa z podwykonawcą Fakt, iż wykonawca

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji

Upadłość członka konsorcjum nie zwalnia pozostałych członków z wykonania zamówienia

Upadłość członka konsorcjum nie zwalnia pozostałych członków z wykonania zamówienia

umów nienazwanych (w prawie polskim nie występuje odrębna kategoria dotycząca umowy konsorcjum). Wobec powyższego do umowy konsorcjum mają zastosowanie ogólne przepisy kodeksu cywilnego. Wzór dokumentu: Umowa konsorcjum WZÓR

Zamawiający przygotowuje wzór umowy o zamówienie publiczne

o udzielenie zamówienia jest przygotowanie wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, określenie istotnych postanowień umowy czy też warunków ogólnych umowy, jeżeli zamawiający wymaga, aby na tych warunkach wykonawca wybrany w postępowaniu zawarł z nim umowę

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

umowy w sprawie zamówienia publicznego; 15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

;nieprawidłowość" ma miejsce w sytuacji, gdy wskutek naruszenia procedur doszło lub mogło dojść do powstania szkody w budżecie ogólnym UE. Sąd I instancji podzielił stanowisko organu, że udzielenie zamówienia i wydatkowanie środków nastąpiło z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 u.f.p. Procedury, o

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 17) pouczenie o środkach

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 17) pouczenie o środkach

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Art. 68. 1. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Przepisów art

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

; 15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Warunki udziału w przetargu nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji

. Ustawa Prawo zamówień publicznych określa* katalog ogólnych warunków udziału w postępowaniu. Rolą Zamawiającego jest dookreślenie warunków udziału w postępowaniu w sposób, który zapewni wybór oferty wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia, nie prowadząc do nieuzasadnionego, z punktu widzenia zasady

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

umowy o podwykonawstwo; Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne 4) prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

: - istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, - ogólnych warunków umowy lub wzór umowy. Zamawiający może oczywiście dokonać opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków

Wybór brokera ubezpieczeniowego nie wymaga przeprowadzenia przetargu

wyboru brokera wg przepisów tej ustawy. Broker ubezpieczeniowy działając w imieniu zamawiającego powinien opracować opis przedmiotu zamówienia (zakres ochrony ubezpieczeniowej zamawiającego) oraz wzór umowy ubezpieczeniowej jaka zostanie zawarta pomiędzy wybranym w wyniku

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

weryfikowania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Dotychczasowe brzmienie art. 22 Prawa zamówień publicznych obejmowało: - Ogólne określenie warunków udziału w postępowaniu - Kompetencję zamawiającego do

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zapewniający sprawność udzielania zamówień, indywidualizację odpowiedzialności za wykonywane czynności oraz przejrzystość prac. Przygotowujesz się do przetargu? Znajdź potrzebne dokumenty Wzory dokumentów przetargowych Art. 138c. 1

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Poniżej przedstawiam fragment jednego z wielu

Rażąco niska cena - poznaj definicję

Rażąco niska cena - definicja Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące podstawą wprowadzenia regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny nie zawierają jej definicji

Termin zakończenia prac komisji przetargowej

przetargowa dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej. W kwestii terminu zakończenia prac komisji przetargowej, zarówno treść druku ZP-1/PN (część szczegółowa) stanowiącego wraz z drukiem ZP-1 (część ogólna) wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień. 2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 83. 1. Zamawiający może dopuścić możliwość

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są:   Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne 1) poświadczenie, z tym że w

Wybór brokera ubezpieczeniowego

zamówienia dostosowanego do swoich indywidualnych potrzeb oraz wzoru umowy ubezpieczeniowej uwzględniającej ryzyka ubezpieczeniowe, które mogą realnie wystąpić. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

zagrożenie utraty płynności finansowej. Przedsiębiorca będzie składał również oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  II. Ułatwienia w realizacji zamówień publicznych 1. Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej

Zasady zmiany umów

;. Ustawodawca wymaga, aby oprócz ogólnego stwierdzenia zamawiający sprecyzował warunki, na jakich zamierza dokonywać zmian zawartej umowy. Przepisy ten nie określa nie gdzie ma się znaleźć opis warunków, na jakich zamawiający zamierza dokonywać zmian. Zapewne będzie to wzór umowy, albo istotne postanowienia

Agresywni, roszczeniowi, etatowi. Co robią i ile zarabiają związkowcy?

, jako ustawiacz – opowiada Wojciech Jasiński, przewodniczący liczącego ponad 600 osób związku zawodowego OPZZ Konfederacja Pracy w Solaris Bus i Polinova Polska. Potem było kilka lat na samozatrudnieniu przy budowie domów na zamówienia prywatnych inwestorów, a od 2004 roku – zatrudniający

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Jeżeli

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

o udzielenie zamówienia wspomniany ust. 2 byłby zbędny. Opis tego trybu został zawarty w Dziale I ustawy ("Przepisy ogólne", Rozdział I: "Zakres regulacji"), a nie w Dziale II "Postępowanie o udzielenie zamówienia". Z drugiej strony - postępowanie takie spełnia wszelkie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2

Finanse w związku. "Mąż wydzielał mi pieniądze na jedzenie dla dzieci"

miesięczny wyciąg z listą poszczególnych płatności trzeba było zapłacić 30 zł i przychodził w formie wydruku na papierze. Doliczenie się każdej złotówki byłoby kosztowną i żmudną robotą.  Rafał: – Studiowałem finanse. Napisałem wzór, który z dużym prawdopodobieństwem wskazał procent mojego i

Polacy już nie kochają zakupów w Biedronce. Ulubieniec jest inny

same produkty. Klienci zaczęli bowiem cenić inne rzeczy, nazwijmy to ogólnie: współpracę między sklepem a e-sklepem. Na przykład w sklepach CCC znajdują się punkty esize.me, gdzie skanerem można dokładne zmierzyć swoje stopy oraz zamówić produktu z dostawą do domu przez własny profil, który został

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. L 134 z 30.04.2004, str. 114), oraz zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającym

Przemysł 4.0. Roboty wkraczają do przedsiębiorstw

wyrobu, ani obsłużyć tak dużej skali napływających zamówień – mówił w rozmowie z przedstawicielem FANUCA Dariusz Nowak, prezes zarządu NOWAK Okucia Meblowe Sp. z o.o. Firma zainwestowała w roboty, ponieważ jej dalszy rozwój oparty na pracy wykonywanej ręcznie był niemożliwy. Właściciele znaleźli

Jak podpisać bezpieczną umowę [PIENIĄDZE EKSTRA]

ten lub podobny program komputerowy można przepuszczać wzory umów. Jeśli wynik mglistości tekstu byłby za wysoki, umowa nie mogłaby być stosowana. Ale takie wytyczne musiałyby znaleźć się w ustawach. Pomysł 6. Słownik trudnych pojęć Ogólne warunki

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

roku liczba ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych spadła względem grudnia 2011 o 24,10 procent. Tak poważny spadek to ?zasługa? dwóch kategorii zamówień ? dostaw towarów oraz dostaw usług. W obu tych segmentach miesięczny

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wynalazku, eliminację niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania. Źródło: ISBnews Finansowanie : Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę

Architektka mody, czyli jak się buduje markę odzieżową

konstruktora. Projektant odpowiada za ogólną wizję, wie, jak powinna wyglądać i czuć się osoba nosząca daną rzecz. Konstruktor nadaje jej ostateczny kształt. Jak przy budowaniu domu: architekt robi rysunek, a konstruktor dobiera technologię i materiały, by wizję dało się zrealizować

Emilewicz: W przyszłym roku osiągniemy już wzrost PKB o blisko 4 proc. Będziemy jechać szybciej niż nasi zachodni partnerzy

zupełnie inny kryzys! Sama pani to podkreśla. - To prawda. Ale to wtedy, jesienią 2009 roku, Janusz Lewandowski mówił: „Rząd był odporny na dramatyczne wołania wielu kręgów gospodarczych domagających się, by wzorem krajów zachodnich wprowadzić pakiety stymulacyjne. Z perspektywy czasu wychodzi to nam

Jak kupować w internecie

., zarejestrowanej formalnie na Malediwach. W Polsce jest tylko biuro obsługi klienta przyjmujące zamówienia. W czym problem? Na stronie spółka kusiła, że ma markowe ubrania w cenach cztero-, pięciokrotnie niższych od sklepowych. W praktyce okazywało się, że sprzedawała podróbki. Ale sam sklep umywał ręce, twierdząc

Jak radzą sobie firmy, czyli czy kryzys się wreszcie skończył

. Na pytanie o ogólny klimat prowadzenia biznesu ponad 40 proc. przedsiębiorstw odpowiedziało, że nie odczuło żadnych zmian w porównaniu z drugą połową 2014 r. To głównie firmy z branż budowlanej, handlu, rolnictwa i usług. Co czwarty zauważył poprawę. Największy wpływ na

Jak zerwać kajdany niekorzystnej umowy?

można np. zwrócić bez konsekwencji zamówionej przez internet koszulki wykonanej według naszego projektu. Ogólnym zasadom nie podlega też zamówienie przez internet prenumeraty prasy, towarów, które mogą się szybko zepsuć (np. mięsa kupionego w internetowym supermarkecie) czy płyt z muzyką lub filmami

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

tygodniach, powiedział członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Ochędzan. Dodał, że spółka podtrzymuje swoje zainteresowanie rynkiem obligacji.Źródło: ISBnews LPP : Pomimo znaczących spadków sprzedaży w sklepach stacjonarnych, liczy, że sprzedaż online poprawi ogólne wyniki w maju

Zamówienia publiczne 2011: budowlany odwrót

, opracowane w oparciu o ogłoszenia przetargowe publikowane w serwisie www.Przetargi.eGospodarka.pl , pokazują, że w ostatnim miesiącu 2011 roku liczba ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spadła względem miesiąca poprzedniego o ponad 16

Zamówienia publiczne: wakacje bez spowolnienia

. Czyżby chłodne i deszczowe lato zwiększyło aktywność urzędników odpowiedzialnych za zamówienia publiczne? Dane, opracowane w oparciu o ogłoszenia przetargowe publikowane w serwisie www.Przetargi.eGospodarka.pl , wskazują, że w sierpniu 2011

Pułapki sklepów internetowych. Niby taniej, ale drożej?

Towar dostępny od zaraz? Zaraz, zaraz...czyli sklep już sprzedaje, ale towar dopiero zamawia Problemy nie dotyczą tylko AGD. W zeszłym roku do "Gazety" pisał czytelnik, mocno podirytowany zakupami filmów z Barbarą Streisand. Zamówił je w sklepie Gigant.pl - na

Wydatki na dzieci to też inwestycje!

zachęcać, aby sami mieli dzieci. A nie możemy zachęcać, ale później? - Później będzie coraz trudniej. Po 2015 r. po prostu bardzo zmniejszy się liczba kobiet w wieku 25-34 lat, decydujących o ogólnej liczbie urodzeń. Musimy być świadomi, że liczba

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. "Jeśli chodzi o to, co w przyszłości powinno nastąpić - przykład jest blisko - to świat telekomunikacyjny. To powinien być wzór. Do tego dąży InPost, pokazując, że jest realną konkurencją dla Poczty Polskiej. Ale bez interwencji państwa, UKE, to trudna droga, prowadząca przez sądy i KIO. Rynek