zamówienie na usługi szkoleniowe

Justyna Andała-Sępkowska

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

W związku z powyższym nie można wykluczyć wykonawcy, który nie dołączył takich dokumentów jak CV, referencji wykładowców, gdyż ich żądanie nie wynika z przepisów prawa.

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

Nie ma potrzeby łącznego szacowania zamówień na dostawę sprzętu różnego rodzaju oraz usług polegających na realizacji szkoleń w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE. Są to zamówienia odrębne. Decyzję, jaką procedurę zastosować, zawsze podejmuje się po dokonaniu oszacowania zamówienia.

Jak udzielać zamówień na różnego rodzaju szkolenia?

Ustalając, które usługi szkoleniowe mogą zostać zakwalifikowane do jednego przedmiotu zamówienia, należy kierować się przede wszystkim ich dostępnością w ofercie poszczególnych wykonawców.

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

wprowadziła jednak istotne zmiany w porównaniu z zasadami obowiązującymi przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony w reżimie formalno-prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. Aktualnie obowiązująca ustawa przewiduje możliwość udzielania zamówień na usługi społeczne (do których zaliczają się usługi ochrony

Czy dostawę oprogramowania i usługę szkoleniową dotyczącą tego programu należy szacować łącznie?

Czy dostawę oprogramowania i usługę szkoleniową dotyczącą tego programu należy szacować łącznie?

wsparcie techniczne jest tzw. zamówieniem klasycznym na usługę, do którego mają zastosowanie ogólne przepisy ustawy Pzp , ?o tyle kurs jest usługą szkoleniowąusługą społeczną (kody CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80511000-9 Usługi

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

przygotowania. W pierwszej kolejności należy ustalić, jaki charakter ma w tym postępowaniu program szkolenia. Jednocześnie warto wspomnieć, że postępowanie na usługi szkoleniowe to procedura na usługi społeczne i inne szczególne usługi i ze względu na wartość powinna się toczyć zgodnie z art. 138o ustawy Pzp

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

pierwszej kolejności należy ustalić, jaki charakter ma w tym postępowaniu program szkolenia. Jednocześnie warto wspomnieć, że postępowanie na usługi szkoleniowe to procedura na usługi społeczne i inne szczególne usługi i ze względu na wartość powinna się toczyć zgodnie z art. 138o ustawy Pzp wskazującym

Doświadczenie spółki cywilnej - czy można wykazać prace realizowane na rzecz wspólnika?

Doświadczenie spółki cywilnej - czy można wykazać prace realizowane na rzecz wspólnika?

Pytanie:  Zamawiający w postępowaniu na usługę społeczną o wartości poniżej 750.000 euro postawił następujący warunek udziału w zakresie doświadczenia: „Doświadczenie w prowadzeniu kursów lub szkoleń odpowiadających zakresem przedmiotowi zamówienia w danej części zamówienia tj. szkoleń

Kryteria wyboru wykonawcy usług szkoleniowych

W przypadku gdy łączna wartość tożsamych tematycznie usług szkoleniowych przekracza w ramach roku budżetowego równowartość 30 000 euro zamawiający zobowiązany jest dokonać wyboru wykonawcy z zastosowaniem procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych

Klauzule społeczne a zamówienia publiczne

Klauzule społeczne a zamówienia publiczne

tym w zakresie polityki społecznej. Zalecenia Rady Ministrów w sprawie klauzul społecznych Wydane przez Radę Ministrów zalecenia określają katalog  zamówień publicznych w których w szczególności powinny być stosowane klauzule społeczne , wymieniając usługi: edukacyjne i szkoleniowe, reklamowe

Zamówienia priorytetowe i niepriorytetowe

Pytanie Czy usługi prania bielizny w przypadku szpitalu można zakwalifikować jako usługi niepriorytetowe (np. w kategorii 17 usługi hotelarskie lub w kategorii 27 inne usługi )? Czy można zatem skorzystać z uproszczenia procedury udzielenia zamówienia

Usługi szkoleniowe - kryteria wyboru wykonawcy

szkoleniowych poprzez porównanie np. posiadanego doświadczenia czy też doświadczenia osób, które ze strony wykonawcy będą prowadzić szkolenie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są usługi o

Wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społeczego

Wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społeczego

, lecz także na podstawie okoliczności faktycznych i prawnych, zwłaszcza postanowień umowy o dofinansowanie i zawartej umowy partnerskiej. W przypadku prostego przełożenia na grunt ustawy Pzp faktu, że zamówień miałaby udzielać prywatna firma szkoleniowa, można by

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

utrudniać uczciwą konkurencję. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

utrudniać uczciwą konkurencję. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie

Jak prawidłowo wybrać kod CPV dla swojej usługi?

: Kod główny CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Kody dodatkowe: 80521000-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

KIG proponuje pakiet poprawy płynności firm w obliczu koronawirusa

. Jako przykłady można tu wskazać branżę szkoleniową, targową, usługi rehabilitacyjne, kosmetyczne, rzemieślników, mechaników, usługi remontowe i wykończeniowe oraz wiele innych zawodów, gdzie praca własna jest oczywistą podstawą prowadzonej działalności" - czytamy dalej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej w pkt 2; 4) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty

Bezpłatna platforma aukcyjna

się na specjalnie w tym celu opracowanej platformie aukcyjnej. Na rynku istnieje co najmniej kilka podmiotów świadczących usługi związane z udostępnianiem platform aukcyjnych, które wykorzystywane są przy aukcjach opartych o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ właścicielem platform

Kto rekrutuje w czasach epidemii? Z poszukiwaniem pracy lepiej nie zwlekać - radzą eksperci

Kto rekrutuje w czasach epidemii? Z poszukiwaniem pracy lepiej nie zwlekać - radzą eksperci

na dłużej, bo klienci w dobie epidemii dostrzegą dobre strony usług "bez wychodzenia z domu", a usługodawcy przekonają się, że praca zdalna jest zwyczajnie tańsza. W związku z gwałtownym wzrostem liczby zamówień składanych przez internet nowe miejsca pracy będą dostępne w branżach

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

; - przeznaczenie zamawianych usług jest takie samo lub podobne czy nie oraz ocenić ich dostępność u jednego wykonawcy. A zatem, wszystkie zaplanowane na dany okres Twoje potrzeby zasadniczo powinieneś oszacować łącznie w celu udzielenia jednego zamówienia. Chyba że stanowią one odrębny

Faktoring. Kiedy zacząć z niego korzystać, a kiedy jest już na to za późno

Faktoring. Kiedy zacząć z niego korzystać, a kiedy jest już na to za późno

Od kilku tygodni przybliżamy jak działa usługa faktoringu. Firma, która się na nią zdecyduje, może poprawić swoją płynność. Załóżmy, że wystawia kontrahentowi fakturę z 60-dniowym okresem płatności. Nie musi jednak tyle czekać na pieniądze. Dostanie je od razu – od banku lub

Rosja otworzyła zbrojeniowy supermarket

, dzięki staraniom naszego państwa i naszej zbrojeniówki mamy pokaźny portfel zamówień, który utrzymuje się na poziomie 50 mld dol. - powiedział w trakcie forum Armia-2015 Aleksandr Fomin, szef rosyjskiej Federalnej Służby ds. Współpracy w Technice Wojskowej. Największe dochody

L'Oréal wdraża działania celem wsparcia salonów fryzjerskich w ponownym otwarciu

;al Access: To największa na świecie platforma e-learningowa przeznaczona dla profesjonalistów branży fryzjerskiej. Jest dostępna w 20 krajach, w tym od 5 maja w Polsce. Oferuje tutoriale, webinary i internetowe moduły szkoleniowe, dające fryzjerom możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

prawnicze, szkoleniowe, restauracyjne. W konsekwencji wprowadzanej zmiany, w przypadku zamówień na usługi niepriorytetowe, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych, zamawiający może w znacznie mniej sformalizowany, niż obecnie sposób dokonać wyboru wykonawcy. 2. Zmiana

IM: Rynek dronów w Polsce wzrośnie o 22,75% r/r do 201 mln zł w tym roku

Instytut Mikromakro, "Większość przychodów wygenerowała sprzedaż sprzętu rekreacyjnego i przeznaczonego dla profesjonalnej fotografii i filmu oraz usługi, w tym szkolenia na licencjonowanych operatorów bezzałogowców. Chociaż wciąż dominuje handel (55% w 2016 r; 62% w 2015 r

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

wykonać, choćby tylko potencjalnie, wszystkie zamówienia łącznie. Natomiast przy ustaleniu tożsamości przedmiotowej pomocna może okazać się opinia Urzędu Zamówień Publicznych z 28 stycznia 2011 r., pt. "Udzielanie zamówień publicznych na usługi szkoleniowe". W

Przyszłość pracy jest brutalna: 7 razy w życiu będziemy zmieniać zawód

sektora zakwaterowania i wyżywienia ten współczynnik jest najwyższy. W tym pierwszym pomaga Airbnb, które omija recepcjonistów, a drugiemu sprzyja, np. samoobsługowy kiosk, dzięki któremu można zamówić burgera, pomijając osobę odbierającą zamówienie.  McKinsey zwraca uwagę na to, że chociaż niektóre

Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 6,05 mln zł w I poł. 2015 r.

zysku rok wcześniej. "Zwiększająca się ilość zamówień, zarówno w ramach dywizji stolarskiej, jak i budowlanej przełożyła się na wzrost zrealizowanych przychodów, jak również osiągniętego wyniki finansowego. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez grupę w pierwszym

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

Pytanie Prowadzę przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe wraz z zapewnieniem usługi cateringowej na zajęciach dla osób bezrobotnych. Złożono 10 ofert. W jednej ofercie wykonawca podał stawkę VAT 22%, a w pozostałych wykonawcy wskazali zwolnienie

Czy cena oferty powinna zawierać koszty związane ze składkami ZUS?

Pytanie W związku ze zorganizowanym postępowaniem o zamówienie na usługę szkoleniową przetarg wygrał jeden z naszych pracowników. Czy w takim przypadku od ceny oferty należy odliczyć składki na ZUS obciążające pracodawcę, czyli zamawiającego? Ze siwz

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

telekomunikacyjni podpisali porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad koncepcją powołania spółki Polskie 5G do budowy wspólnej infrastruktury usług 5G, poinformował prezes PFR Paweł Borys. Źródło: ISBnews Innowacje : Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych

Jak przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne na zajęcia językowe?

języka obcego, powinieneś użyć kodów dotyczących działu usług edukacyjnych i szkoleniowych (CPV 80000000-4). W Twoim przypadku przedmiot zamówienia możesz zaklasyfikować jako oferowanie kursów językowych (CPV 80580000-3). Wykonawcą w rozumieniu ustawy Pzp jest osoba fizyczna

ARP i PSSE porozumiały się ws. dzierżawy terenów dla Stoczni Gdańsk

zapełniają portfel zamówień. W styczniu GSG Towers podpisała z norweską spółką Aker Solutions kontrakt na montaż wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. W ramach zawartej umowy GSG Towers przygotuje montaż, instalację wyposażenia i przeprowadzenie testów funkcjonalności wielkogabarytowych konstrukcji

Konkretne wskazówki, jakie kryteria zastosować, aby wybrać odpowiedniego nauczyciela gry na fortepianie

%. Odpowiedź Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Jeżeli przedmiotem Twojego zamówienia jest świadczenie usług polegających na nauce gry na fortepianie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

środowiska wielochmurowe, przyśpieszając transformację cyfrową w obliczu obaw o cyberbezpieczeństwo. Niemniej tylko 40% badanych ma przekonanie, że jest w stanie udźwignąć atak aplikacyjny w chmurze publicznej, a aż 72% wskazuje na braki w kompetencjach bezpieczeństwa. Branża usług finansowych jest liderem

Rząd wspiera etaty w przetargach. Ale będzie kłopot

rządowej są zobowiązani do analizowania możliwości zastosowania klauzul społecznych we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności w zakresie usług edukacyjnych i szkoleniowych, reklamowych, sprzątania budynków i zarządzania mieniem, ochroniarskich, publikowania i

KE: UE kończy przygotowania na wypadek 'twardego Brexitu', możliwego 12 IV

się do otrzymywania dotacji unijnych i uczestniczenia w procedurach zamówień publicznych w UE na dotychczasowych zasadach" - czytamy także. KE przypomina także, że na podobnej zasadzie obywatele Wielkiej Brytanii przestaną być obywatelami Unii Europejskiej. Będą

Przegląd prasy

uruchomi fundusz, który będzie przejmował nowatorskie projekty wg gazety Parkiet --Auto Partner chce rozwijać sprzedaż zarówno w Polsce, jak i na rynkach eksportowych, szczególnie w CEE Dziennik Gazeta Prawna

Czy zamawiający musi wykluczyć wykonawcę, który jest jednocześnie jego pracownikiem?

Pytanie W postępowaniu na usługi edukacyjne (szkoleniowe) ofertę złożył pracownik Zamawiającego, który - pomimo tego, ze chciał złożyć ofertę jako osoba fizyczna - wpisał adres Zamawiającego (katedry, w której pracuje; adres identyczny jak adres

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Plague" na platformie Nintendo Switch na dzień 28 sierpnia 2019 roku. Źródło: Trigon OEX E-Business : Operatorem usług logistycznych Harper Hygienics. Współpraca dotyczy kompleksowej obsługi logistycznej i obejmuje między innymi: magazynowanie, kompletację zamówień na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pojawiały się ataki typu BEC, wyłudzenia danych i szkodliwe oprogramowania rozpowszechniane w wiadomościach e-mail. Według badaczy w 2019 r. Trend Micro zablokowało 12,7 mln zagrożeń wysokiego ryzyka ukierunkowanych na klientów korzystających z chmurowych usług poczty elektronicznej firm Microsoft i Google

Mumia Tutenchamona i silniki lotnicze, czyli dobra passa Dolnego Śląska

zaawansowanymi firmami, które dostarczają usługi dla biznesu, firmy projektowe czy centra IT – mówiła na prezentacji raportu Ewa Kaucz, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Zagraniczne firmy chwalą sobie lokalizację województwa. – Głównymi zaletami Dolnego Śląska są infrastruktura i

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

. Podpis elektroniczny, jak każda nowość w wirtualnej przestrzeni, budzi pewne obawy. Wynikają one głównie z braku wiedzy o tego typu instrumentach i procedurach z ich wykorzystaniem. Potwierdzeniem tej tezy jest odpowiedź na jedno z pytań badania dotyczącego stanu informatyzacji zamówień publicznych. Otóż

Zamówienia publiczne: inwestycyjne spowolnienie

instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, roboty w zakresie różnych nawierzchni, roboty instalacyjne w budynkach. Jak widać, znaczne spadki dotknęły nie tylko zamówień na prace typowo wykonawcze, ale również usługi  projektowe i nadzoru. Oznacza to, że w najbliższym czasie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wywołań API miesięcznie. Według raportu SOAS w optymalizowaniu celów transformacji cyfrowej ważne jest skoncentrowanie się na usługach aplikacyjnych wymaganych do zabezpieczenia, skalowania i digitalizacji procesów informatycznych i biznesowych. Automatyzacja i orkiestracja mają w tym kontekście kluczowe

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne (przyrost liczby ogłoszeń o 600 procent!), usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (+253,57 proc.),  usługi ubezpieczeniowe (+154,55 procent), usługi edukacyjne i szkoleniowe (+84,71 procent), usługi szkolenia zawodowego (+76,92 proc.), roboty

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

projektu nowelizacji przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał 2020 r. Źródło: ISBnews Innowacje: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła II edycję programu doradczo-szkoleniowego dla firm "Akademia Menadżera Innowacji", podała Agencja. W

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Telekomunikacja : Aukcja 26 GHz w Finlandii, operatorzy zapłacili po 7 mln euro za blok. Aukcja 5G we Francji planowana na wrzesień Źródło: Trigon Telekomunikacja : Play i T-Mobile uruchomiły od 9 czerwca komercyjnie usługę 5G na częstotliwości 2100 MHz. Źródło: spółka , Trigon

Przegląd informacji ze spółek

majątku, związanej ze świadczeniem usług maklerskich na bank, a części majątku związanej z wykonywaniem działalności szkoleniowej - na Santander Finanse, podał bank. Euro Styl z Grupy Dom Development zamierza w kolejnych latach przyspieszyć rozwój i zwiększać udziały rynkowe w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, farmaceutycznej, kosmetycznej, elektrycznej i szeroko pojętej automatyki przemysłowej. Wybuch pandemii w sposób naturalny ukształtował wzmożony popyt na ich produkty czy usługi. Dlatego przedsiębiorstwa działające w tych sektorach nie tylko nie ucierpiały na skutek pandemii, ale na niej zyskały. Dziś to właśnie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

: Odnotowało 18,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 11,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy 11% r/r i wynosi

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

montażu i aranżacji terenów wokół domów i innych nieruchomości; będzie ona stale rozwijana. Obok produktów, klienci mogą także online zamówić pełną usługę projektową. Źródło: ISBnews Sonka : Ustaliła datę premiery gry "Book of Demons" tworzonej na platformy Nintendo

Polskie latarki dla nurków zdobywają świat

dwóch tygodni, w innych firmach czeka się często ponad miesiąc - od zamówienia do produkcji. - Bardzo duży nacisk kładziemy na serwis. Nie boimy się też udzielić trzyletniej gwarancji, o rok dłuższej niż u innych producentów - wiemy, że sprzedajemy produkt najwyższej jakości i

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

. Podpis elektroniczny, jak każda nowość w wirtualnej przestrzeni, budzi pewne obawy. Wynikają one głównie z braku wiedzy o tego typu instrumentach i procedurach z ich wykorzystaniem. Potwierdzeniem tej tezy jest odpowiedź na jedno z pytań badania dotyczącego stanu informatyzacji zamówień publicznych. Otóż

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

2020" wynika, że tylko 4% z ponad setki respondentów nie planuje wdrażać w swoich organizacjach narzędzi i usług chmurowych. Aż 51% firm jest zdania, że technologie oparte na chmurze są przyszłością ich biznesów. Źródło: spółka Cyberobrona : Źródłem aż 39% ataków

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Kvarko zainwestował 1 mln zł w spółkę, zajmującą się wirtualną rzeczywistością (technologia Virtual Reality). Środki pozwolą spółce na stworzenie unikalnego w skali światowej, profesjonalnego symulatora zachowań drogowych przeznaczonego do celów edukacyjnych i szkoleniowych, podał fundusz. Źródło

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, dokonywanymi nawet z milionów komputerów z sieci internet. Źródło: spółka Carrefour Polska : Rozszerza usługę odbioru zakupów Click&collect o nowy segment sklepów. Klienci sieci mają teraz możliwość odbierania produktów niespożywczych z oferty Carrefour, zamówionych na platformie

Przetarg na stadion nieważny! Przez błąd urzędnika

zaprzeczyć, a dwie godziny później przekazać ratuszowi trzecie oświadczenie - że w 2009 r. wykonywał usługi szkoleniowe na rzecz Interbudu. Urząd zażądał od niego wyjaśnień. - Stwierdził, że zapomniał o tym fakcie - mówi Elżbieta Daszyńska, dyrektor Biura Zamówień Publicznych urzędu miasta

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Zdaniem sektora cyfrowego 5G nie tylko pozwoli na rozwinięcie się nowych produktów i usług cyfrowych, ale będzie to ważny impuls dla inwestycji w wielu dziedzinach gospodarki oraz setki tysięcy nowych miejsc pracy. Źródło: spółka Rynek reklamy : Wydatki reklamowe w I kwartale

Zamówienia publiczne: wakacje bez spowolnienia

podłóg i ścian (+29,13proc.) czy dostawy komputerów osobistych (+24,30 proc.). W zestawieniu miesięcznym lista liderów jest niemal identyczna. Przyrosty względem lipca wykazały ogłoszenia na usługi szkolnictwa podstawowego (+217,65 procent), usługi edukacyjne i szkoleniowe

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

"Badania opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów". Źródło: ISBnews Innowacje : W Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) sięgnie

Zamówienia publiczne 2011: budowlany odwrót

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne (-10,39 proc.). W relacji rok do roku zanotowano z kolei przyrost liczby ogłoszeń na usługi edukacyjne i szkoleniowe (w 2011 roku o 104,67 proc. więcej niż w 2010), usługi ubezpieczeniowe (przyrost rdr o 90,38 proc.), roboty w

Chińskie tańsze, niemieckie lepsze? Czas zbudować "Drugą Gdynię"

innowacyjnych produktów i usług. Nie było kiedy i za co się tego nauczyć. Wolą skupić się na tym, na czym znają się najlepiej - trzymaniu w ryzach kosztów pracowniczych, zwiększaniu elastyczności, lepszej obsłudze klienta, a nie na nieznanych im innowacjach. Atrakcyjne koszty pracy, niskie koszty finansowania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Ceny : Ceny usług telefonii komórkowej będą rosły w Polsce w najbliższych latach ze względu na zmiany w sposobie użytkowania technologii, w tym większe zużycie danych, a także ze względu na wzrost cen innych grup towarów oraz poziomu dochodów w Polsce, uważa prezes P4 Jean-Marc Harion. "Klienci

Ile można zarobić w wakacje? W pracy dorywczej 10-25 zł za godzinę

kojarzy opiekunki z rodzicami. Przed wakacjami zainteresowanie podjęciem pracy wzrasta, ale jednocześnie zapotrzebowanie na usługi niani jest mniejsze niż w roku szkolnym. Wynika to z tego, że rodzice wyjeżdżają z dziećmi na urlopy, nierzadko też dzieci po kilka tygodni spędzają u krewnych

E-wioski mnożą sie jak króliki: 1100 za 150 mln zł

pozytywnie, ale nie mogliśmy zgodzić się na zmianę składu konsorcjum wykonawców - tłumaczy Witold Witowski. Centra muszą zacząć działać do połowy przyszłego roku. Twórcy potem będą musieli utrzymywać je przez 5 lat, świadcząc za darmo usługi szkoleniowe m.in. dla przekwalifikowania

Przegląd prasy

perspektywy budżetowej prawie nie ma zamówień z rynku polskiego, a to musi przełożyć się na obniżenie naszego wyniku ze sprzedaży za 2016 r. --Prezes Alior Banku: Trzy rodzime banki mogą odgrywać pozytywną rolę dla polskich firm Puls Biznesu

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

: Przychody Grupy w I kw. wyniosły 172,9 mln zł, co oznacza spadek o 1,1% w skali roku. Skorygowana EBITDA wyniosła 88,2 mln zł, a marża EBITDA 51,0%. Zysk netto z działalności kontynuowanej w I kwartale 2017 r. wyniósł 7,0 mln zł. Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec marca 2017 r. wzrosła o 2,5% r/r do

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

podstawowej usługi, jaką stanowi dowóz zakupów tzw. Frisco Vanami. Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A Netia : Zarząd uważa, że cena akcji w wezwaniu Cyfrowego Polsatu ustalona na 5,77 zł za sztukę "mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews Asseco Poland : Portfel zamówień Asseco Poland na 2019 rok - według stanu na 15 listopada br. - wynosi 10 055 mln zł wobec 8 786 mln zł rok wcześniej (wzrost o 14% r/r), podała spółka. Źródło: ISBnews

Wymyślili symulator dla pilotów biznesu. Dostali 800 tys. zł

podróży i salonu fryzjerskiego. Każda gra była konsultowana przez specjalistów z danej branży, którzy tłumaczą, jak działa ten biznes i podają realne ceny usług, koszty pracowników, zasobów. – Jeśli wchodzimy z grą np. do technikum, to ci młodzi ludzie znają się już na branży, dlatego nie możemy

Stadion miejski. Taniej nie zawsze znaczy lepiej

Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych, która nakazała ratuszowi odwołać unieważnienia przetargu. Urząd miasta ma już uzasadnienie decyzji KIO. Izba tłumaczy, że wątpliwości co do przetargu powstałyby, gdyby Interbud go wygrał. Wygląda zaś na to, że raczej na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Źródło: spółka X-press Couriers : Klienci mogą korzystać z SameDay już w m.in. mivo.pl, sugerfree.pl czy cdp.pl. Nowa usługa pozwala na dostawę produktów kupionych w sklepach internetowych już w dniu złożenia zamówienia. Źródło: spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

informacyjną dotyczącą usług bankowych dla obywateli Ukrainy także na rynek ukraiński, m.in. rozpoczął współpracę z ukraińskimi agencjami zatrudnienia. Źródło: ISBnews T-Bull : Udostępnił grę "Traffic Clicker: Idle Racing, Blocky Car Crash 3D" w sklepie Google Play

Ląduje dreamliner. Wielkie nadzieje w trudnym dla lotnictwa czasie

pasażerowie często korzystający z usług LOT-u. Inne porty dopiero zabiegają o podobne zaszczyty. - Mamy drugi co do długości pas startowy w Polsce i infrastrukturę potrzebną do obsługi takiej maszyny, więc zgłosiliśmy swoją gotowość przyjęcia dreamlinera w ramach lotów szkoleniowych. Ale żadnego potwierdzenia

Radomskie ma potencjał, by zaistnieć na gospodarczej mapie Polski?

miasta, ale przede wszystkim szansa dla lokalnych przedsiębiorców, którzy liczą na zamówienia z fabryk zbrojeniowych w całym kraju. Czas pokaże, czy tak się stanie. Pegaz zapowiada także utworzenie u nas centrum szkoleń dla pracowników całej grupy oraz centrum innowacyjności dla przemysłu zbrojeniowego

Polecieć do Dubaju nie ruszając się z Polski

Wielkopolsce. Ma także kilku partnerów za granicą, gdyż niektóre części, w tym oryginalne, sprowadzane są na specjalne zamówienie. Kokpit w prawdziwym dziobie Ile kosztuje symulator? Simworld sprzedaje pojedyncze panele za kilkadziesiąt tysięcy euro, ale pełen symulator to koszt kilkuset tysięcy. Dużo zależy

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

stwierdziła jednak naruszenie art. 32 ustawy Pzp, poprzez celowe dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp. Uzasadniliśmy, że nie zachodzi tożsamość przedmiotowa zamówienia, gdyż każdy przedmiot (matematyka, plastyka, muzyka) porusza inne obszary wiedzy. Instytucja kontrolująca

Ratusz nie może unieważnić przetargu na budowę stadionu

rzecz firm startujących w przetargu. Dopiero trzecie oświadczenie, złożone przez Wójcikowskiego miesiąc po otwarciu ofert od firm zainteresowanych budową stadionu było prawdziwe. Wójcikowski przyznał w nim, że w lipcu 2009 r. wykonywał usługi szkoleniowe na rzecz firmy

Przetarg na usługi szkoleniowe: czy możliwa jest zmiana wykładowcy?

Pytanie Prowadzimy przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia. Kryteria oceny ofert to: cena 80% i doświadczenie wykładowcy szkolenia - 20%. Wykonawca podał imię i nazwisko wykładowcy, wskazując jego doświadczenie. Wybraliśmy ofertę