zamówienie na usługę pod fakturę

Justyna Rek-Pawłowska

Koszt kart multisport dla pracowników - czy należy go uwzględnić w sprawozdaniu do UZP?

Koszt kart multisport dla pracowników - czy należy go uwzględnić w sprawozdaniu do UZP?

Zamawiający uwzględnia w rocznym sprawozdaniu zamówienia publiczne, jakie zlecił w danym roku

Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

Zamawiający nie może odmówić wykonawcy zamówienia publicznego prawa do wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają od wykonawców przedstawienia dowodów wykonania zapłaty na rzecz podwykonawców, jedynie w kontraktach dotyczących robót budowlanych, których termin wykonania przekracza 12 miesięcy.

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej ustawa o elektronicznym fakturowaniu), która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r., określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów

Rząd przyjął projekt dot. e-fakturowania w zamówieniach publicznych

, zmniejszy liczbę błędnych i fałszywych faktur w obiegu, zmniejszy koszty operacyjne oraz zminimalizuje przeszkody w handlu, zwiększy szanse udziału polskich firm w transgranicznym rynku zamówień publicznych i obrocie gospodarczym UE, a także wpłynie na wzrost popytu na produkty i usługi informatyczne

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

może nie tylko na zwiększeniu wynagrodzenia ze względu na podwyższenie cen materiałów i surowców, ale również kosztów zatrudnienia (wynagrodzenia osób delegowanych do realizacji zamówienia), kosztów eksploatacji sprzętu czy kosztów usług bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia. Pod rozwagę

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznej fakturze w zamówieniach publ.

zamawiających ? dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych (innych niż e-faktury) oraz wykonaniem umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi; - możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców oraz obowiązek przyjmowania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur

Play i iTaxi wprowadzają usługę Zapłać z Play za przejazdy taksówkowe

. "Play i iTaxi wdrażają innowacyjne rozwiązanie na europejskim rynku. Od teraz klienci największego krajowego operatora mogą dopisać koszt przejazdów iTaxi do kolejnej faktury za usługi telekomunikacyjne. Ten sposób płatności za taksówkę obejmie 10 polskich miast, w których działa Bilet iTaxi"

FPP/ CALPE: Platforma Elektronicznego Fakturowania wesprze polskie firmy w UE

Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Od 1 sierpnia udzielający zamówień publicznych mają obowiązek odbierania e-faktur za pośrednictwem PEF, niezależnie od wartości zamówienia (od 1 kwietnia br. dotyczyło to tylko zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych , koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego „platformą

Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego , obowiązku podatkowego na podstawie ustawy wskazanej powyżej, w brzmieniu nadanym wskazaną ustawą; 2) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku; 3) kwoty podatku

Co zrobić z nietrafionym lub wadliwym prezentem gwiazdkowym? Jak zwrócić podarunek?

Co zrobić z nietrafionym lub wadliwym prezentem gwiazdkowym? Jak zwrócić podarunek?

wyjątki. Zwrotowi nie podlegają wszystkie produkty. Jak pisze UOKiK, są to: - produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia, wykonane na specjalne zamówienie (np. ze spersonalizowanym grawerem), dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,  - czasopisma (z wyjątkiem prenumeraty), usługi

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

do oceny spełniania warunku dokumenty są już w posiadaniu zamawiającego . Rozwiązanie to ma zatem na celu odbiurokratyzowanie procedur zamówień publicznych i ułatwienie wykonawcom ubiegania się o zamówienia publiczne. Jeżeli wykonawca w wykazie usług wskaże usługę realizowaną na rzecz

Floty samochodowe w obliczu nowych wyzwań

Floty samochodowe w obliczu nowych wyzwań

zdecydowała się odłożyć w czasie wymianę samochodów, jak wynika z obserwacji ekspertów z Volkswagen Financial Services, jednego z liderów leasingu i wynajmu samochodów firmowych w Polsce. Wydarzenia ostatnich lat zaburzyły też łańcuchy dostaw, co odbiło się na produkcji nowych aut. Na zamówione modele czekało

Grupa Lotos wprowadza usługę B2B 24 dla franczyzobiorców i klientów biznesowych

. handlu Lotos Paliwa Adam Pawłowicz, cytowany w komunikacie. Wprowadzenie usługi B2B 24 poprzedziły prace rozwojowe po stronie spółki Lotos Paliwa mające na celu dostosowanie portalu internetowego eSprzedaż oraz systemu SAP do automatycznego przetwarzania zamówień klientów

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

odpowiednie regulacje ustawy kodeks cywilny. Generalnie należy uznać, że możliwa jest zapłata wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego przed zakończeniem jego realizacji, nawet, jeśli nie wystawiono faktury pro forma. Ponadto na podstawie art. 151a ustawy Pzp zamawiający może udzielić zaliczek na poczet

Mechanizm podzielonej płatności w postępowaniach wszczętych przed 1 listopada 2019 r. i trwających po tym dniu

Mechanizm podzielonej płatności w postępowaniach wszczętych przed 1 listopada 2019 r. i trwających po tym dniu

przedmiotowym przypadku z uwagi na fakt wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne przed 1 listopada 2019 r. należy wziąć pod uwagę art. 15 ust. 1 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751). Zgodnie z tym przepisem w

Bez nonsensów w T-Mobile? "Nawet nie wiedziałam, że mam taką usługę"

Bez nonsensów w T-Mobile? "Nawet nie wiedziałam, że mam taką usługę"

najczęściej wykorzystywana metoda płatności online, która polega na doliczeniu należności za usługi cyfrowe do faktury za usługi telekomunikacyjne. Korzysta się z niej przy zakupach w takich miejscach jak Google Play czy do opłacania subskrypcji np. na platformach Tidal, Storytel czy prenumerata cyfrowa

Odbiór i odzysk odpadów. Jak realizować wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę?

Odbiór i odzysk odpadów. Jak realizować wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę?

, wystawianiu faktur VAT oraz prowadzeniu i przekazywaniu zamawiającemu dokumentacji dotyczącej odpadów, np. DPR-dokument potwierdzający recykling. Czy wystarczające jest wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czynności administracyjno

Uwaga na maile o zaległej fakturze do zapłacenia. To wirus

;. Faktura VAT i wirus A co jest w samej wiadomości? Informacja o zaległości w opłatach za rzekomą usługę, którą potencjalna ofiara miała zamówić w kancelarii. Cały mail wygląda tak: Szanowni Państwo, zgodnie z zaakceptowanymi

Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

Pytanie: Zamawiający żąda wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z informacją o podstawie do dysponowania nimi. Osoba, którą dysponuje wykonawca, współpracuje z nim w ramach umowy zlecenia i wystawia za każde zlecenie fakturę VAT. Czy można uznać, że jest

Nauka jazdy omijania fiskusa. Jak działa w praktyce lex Uber

Nauka jazdy omijania fiskusa. Jak działa w praktyce lex Uber

Na początku tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, zwana potocznie lex Uber. Określiła usługę pośrednictwa przy przewozie osób jako działalność gospodarczą polegającą na przekazywaniu zleceń takiego przewozu. Zgodnie z nowymi przepisami każdy przewoźnik, któremu zleca

Faktoring. Kiedy zacząć z niego korzystać, a kiedy jest już na to za późno

Od kilku tygodni przybliżamy jak działa usługa faktoringu. Firma, która się na nią zdecyduje, może poprawić swoją płynność. Załóżmy, że wystawia kontrahentowi fakturę z 60-dniowym okresem płatności. Nie musi jednak tyle czekać na pieniądze. Dostanie je od razu – od banku lub

Prąd jak zły duch nawiedza nasz portfel. Przegoń podwyżki i uratuj domowy budżet

filozof Francis Bacon - mamy tyle władzy, ile wiedzy. A jeśli pozbawi się konsumenta wiedzy o fakturze za prąd, nie będzie dociekał tego, jak oszczędzać. Ile w tym micie jest prawdy, niech świadczą wyniki badań. Najwyższa Izba Kontroli już w 2018 r. wskazywała na niską świadomość konsumentów . 

Jak obniżyć rachunki za telefon i internet? Sześć prostych sztuczek

jakiej promocji będzie korzystać – przypomina. 3. Oferty handlowe i e-faktura Innym sposobem na oszczędności może być wyrażenie różnego rodzaju zgód, najczęściej marketingowych. – Dostawcy usług często oferują dodatkowe bonifikaty za to, że abonent wyrazi zgodę na przesyłanie informacji

Diagnoza: zator płatniczy. Leczenie: faktoring

; udzielał swoim kontrahentom 30-dniowego kredytu kupieckiego, czyli dał im miesiąc na opłacenie faktur za dostarczone pieczywo. Niestety, zaczęli ten termin przekraczać. Piekarnia ratowała się kredytem i oszczędnościami. W końcu przedsiębiorca zamówił faktoring. Jak od tego momentu wyglądają jego relacje z

Jawność cen materiałów eksploatacyjnych użytych w okresie gwarancji

sytuacji, gdy sprzedawca (wykonawca zamówienia publicznego) będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego. Biorąc jednak pod uwagę wymogi określone w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług VAT oraz zasad wystawiania faktur VAT, wykonawca powinien przedstawić

InPost wprowadził usługę Fulfillment na potrzeby rynku e-commerce

sortowni InPost, co skraca do minimum czas wysyłki, zautomatyzowania procesu przetwarzania zamówień oraz ich finalnego kompletowania i nadawania w magazynie przez dedykowany zespół pracowników. "Wprowadzając nową usługę, chcemy - pod jednym dachem - zaoferować branży e

W Estonii 25 proc. faktur stanowią faktury elektroniczne

W ciągu pięciu lat od uruchomienia portalu wysłano za jego pośrednictwem 12 mln e-faktur. Za pomocą portalu osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa mogą w szybki i prosty sposób zastąpić faktury papierowe fakturami w formie elektronicznej i bezpłatnie zamówić e-faktury

Mostostal Warszawa ma umowę na rozbudowę oczyszczalni w Krośnie za 32,1 mln zł

. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze

Konieczność, ale też korzyść, czyli faktoring okiem mikroprzedsiębiorcy

(producent bądź dystrybutor) zostaje bez towaru, a dodatkowo musi oddać np. 80 proc. kwoty, którą otrzymał od faktora (np. banku) w momencie wystawienia faktury. W poprzednich odcinkach tego cyklu podpowiadaliśmy, jak dostawca towaru bądź usługi może zabezpieczyć się na taką sytuację. W tym przypadku

Kaczmarski Inkasso: 27% firm stosuje sankcje wobec niepłacących kontrahentów

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Niecałe 30% (27%) przedsiębiorców jest konsekwentnych w stosowaniu sankcji wobec firm, które nie płacą im za towary i usługi, wynika z badania "Audyt windykacyjny" przeprowadzonego na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso

KRD: Zaległości wobec sektora IT wynoszą ok. 127 mln zł

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Sektor IT ma do odzyskania od swoich dłużników prawie 127 mln zł, a do oddania wierzycielom 192,6 mln zł, wynika z bazy danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Wraz ze wzrostem zamówień na e-usługi spada liczba

Prześwietlamy reklamy Wystartował Envelo Bank. Chwyci za serce?

Zapałałem do Poczty ciepłymi uczuciami, gdy jakiś czas temu wprowadziła usługi pod marką Envelo i po raz pierwszy kupiłem przez internet znaczki pocztowe, nadrukowując na nich własne oblicze. Dawno nikt tak celnie nie połechtał mojego ego. Wchodzenie pocztowców w XXI wiek dotyczy też usług

Nadchodzi rewolucja w oznaczaniu wyprzedaży. Koniec z ulubionym trikiem sprzedawców i z kupowaniem opinii

sklepy doskonale o tym wiedzą i z tego korzystają. Na zamówienie i odpłatnie produkuje się komentarze, opinie i organizuje całe kampanie internetowe. Robią to często agencje reklamowe, agencje PR lub firmy, które w ofercie mają usługę „budowania opinii o kliencie".  W skrajnych

"Tylko kretyn płaci podwykonawcy za ostatnią fakturę". Czyli patologie w relacjach biznesowych

, zastanawiałam się: na jakim świecie my żyjemy? Okazuje się, że biznes rządzi się dziś nowymi regułami. Nie zawsze są one zgodne z obowiązującym prawem czy normami społecznymi.  Zamówić i nie zapłacić Tak kombinuje wielu. Zamówić, wyszukać usterki lub zakwestionować wykonaną pracę, by nie zapłacić. A

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia: 2021-12-03 orzeczenie prawomocneData wpływu: 2021-07-06Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w PoznaniuSędziowie:Marzenna KosewskaRobert Talaga /przewodniczący sprawozdawca/Walentyna DługaszewskaSymbol z opisem: 6534 Zamówienia publiczne6391 Skargi na uchwały rady

Asseco wykona system billingowy dla PGNiG Obrót Detaliczny za 46,5 mln zł brutto

, efektywnie zarządzany eBOK dla ponad miliona użytkowników. Z kolei z usługi EKO-faktury korzysta już 832 tysiące Klientów. Ponadto, firma wprowadziła unikalną na skalę europejską możliwość zawarcia i przepisania umowy gazowej w całości przez internet, podano także w informacji

Założył firmę, zarabiał 30 tys., kupił audi i został z długami

kilkuminutowym naciskaniu. Klient był zadowolony i dobrze płacił. Andrzej zarabiał 12 tys. zł,  z czasem doszedł do 30 tys. zł miesięcznie. Kupił na kredyt mieszkanie i samochód z salonu. Problemy pojawiły się już po roku. Zagraniczny koncern stracił kilka dużych zamówień i popadł w kłopoty. Wezwano

Clariant otworzy nową siedzibę centrum usług w Polsce, zatrudni blisko 150 os.

obejmuje w sposób kompleksowy wszystkie procesy w zakresie Source to Pay (począwszy od procesu zakupowego po opłacanie faktur za dostawy), Order to Cash (od złożenia zamówienia, poprzez dostawę towaru, aż po ściąganie należności, a także zarządzanie procesami logistycznymi, transportem oraz obsługę

Folx, czyli prosty, wirtualny (i polski!) teleoperator [TEST]

Z teleoperatorami tak jest - długie rozważania nad wyborem abonamentu, faktury, wizyty w biurach obsługi klienta lub wielominutowe rozmowy na infoliniach. Dlatego zmiana operatora (nawet tymczasowa, na potrzeby tej recenzji) mnie przerażała. Ale okazało się, że jest zupełnie inaczej. Główną zaletą

SAP ma w Polsce 100 tys. użytkowników globalnej platformy Ariba

niedostępne. Znacząco poprawiliśmy również pokrycie naszych faktur zamówieniami dzięki wdrożeniu rozwiązania Guided Buying, które dostarcza zupełnie przełomowe doświadczenie zakupów użytkownikom. Wdrożyliśmy wszystkie moduły SAP Ariba od potrzeby zakupowej do płatności. Efekty to chociażby skok produktywności

TeleOpieka24 próbuje się dogadać z firmami. Chce pieniędzy za trzy faktury i obiecuje spokój. A kary wynoszą nawet 9 tys. zł

czytelniczka poprosiła o zapis rozmowy, podczas której miało dość do zamówienia reklamy, ale przedstawicielka Panoramy Firmowej nie była w stanie odpowiedzieć, czy taki zapis istnieje. – Powiedziała, że wysyła kuriera z dokumentami, w których jest faktura na kwotę ok. 300 zł. Ale kurierowi trzeba

Skarb Państwa wezwał Qumak do zapłaty 3,13 mln zł kary za opóźnienia

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego kontraktu, w związku z czym spółka w dniu 24.08.2018 r. wystawiła fakturę z tego tytułu na pełną kwotę wynagrodzenia: 12 729 389,38 zł netto (15 657 148, 94 zł brutto)" - czytamy w komunikacie. Wezwanie do zapłaty przewiduje termin

Faktoring - bat na nierzetelne firmy

faktoringiem. - Kiedyś była to usługa dostępna dla potężnych firm, których jednorazowe płatności liczone są w dziesiątkach czy setkach tysięcy złotych. Obecnie zaś drobny przedsiębiorca może zrefinansować fakturę nawet na 100 zł - mówi Siudaj. To tzw

W czasie pandemii klienci mogą sami wspierać ulubionych przedsiębiorców

akcję „Nie pozwolę Ci się zamknąć”. W jej ramach zachęcają klientów do wpłacania zaliczek na poczet usług i produktów zakupionych na przyszłość. Chodzi o to, by już teraz opłacić w całości lub dać zaliczkę za usługę, z której chce się skorzystać po epidemii, np. kupić voucher do fryzjera

Grzechy główne polskich szefów - cwaniactwo, wyzysk, płacenie pod stołem

tak miałem budować portfolio kontaktów od zera. Na pytanie, jak mam sobie radzić bez służbowej komórki, będąc w terenie, usłyszałem, że jak już będę miał jakieś zamówienia, to wtedy "się zobaczy". Poza tym dziś wszystko można sprzedać mailem i przez telefon.  Wydało mi się to dziwne

Polski start-up, który ratuje duże firmy przed gigantycznymi stratami

nie mogli dojść do przyczyny usterki. Uziemili więc wszystkie maszyny. A licznik strat bił nadal. Albo inny – mniej dramatyczny – przykład. Pod koniec listopada ubiegłego roku firma Glovo, która dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem aplikacji mobilnej, zaoferowała klientom bon na

mBank wprowadził usługę zakładania firmy on-line

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - mBank wdrożył usługę, umożliwiającą założenie firmy przez internet. Ponadto bank gwarantuje darmowe konto z bezpłatną funkcją wystawiania faktur, a także możliwość korzystania ze zintegrowanej z bankowością internetową księgowości, podał mBank

E-mail jest tańszy, ale Polacy są przywiązani do faktur na papierze

Piotr Kamiński długo ze zdziwioną miną wpatrywał się w ekran komputera. "Witaj: dziękujemy za aktywację e-faktury". I dalej: "Już wkrótce Twoje faktury Orange będą wysłane na podane przez Ciebie konto e-mail". Kamiński nie

Przegląd informacji ze spółek

zgodnie z harmonogramem kolejnych 400 platform do przewozów intermodalnych, w ramach zamówienia na 936 tego typu wagonów, poinformował prezes Czesław Warsewicz. Spółka zamierza też wkrótce ogłosić przetarg na zakup 5 lokomotyw wielosystemowych. Współpraca rządów z bankami

Abile: Zautomatyzowany e-obieg dokumentów to oszczędności rzędu ok. 714 mln zł

do systemu, np. skanując go, oraz opisać zgodnie z przyjętymi procedurami. Na podstawie tych danych faktura zostanie skierowana do osoby odpowiedzialnej za jej akceptację i na koniec przekazana do płatności. Poza skróceniem czasu związanego z obsługą dokumentu, system pozwala także na identyfikację

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

rzeczywiste zaangażowanie zamawiającego. Przykładowo, jeżeli zamawiający udzielił zamówienia na usługi ochrony na lata 2012 - 2015, w sprawozdaniu należy wskazać kwotę realizacji całego zamówienia (wynikającą z zawartej umowy), a nie tylko wysokość faktur zapłaconych w roku 2012r. W

Nowa usługa banków: faktury za prąd i gaz dostaniesz przez internet

Bankowcy od kilku lat wychodzą ze skóry, by klienci bardziej wykorzystywali ich serwisy internetowe do opłacania comiesięcznych rachunków, ale wciąż blisko połowę faktur za prąd, gaz, telefon lub czynsz Polacy opłacają na poczcie lub bezpośrednio w kasach dostawców usług

Dwa powody, dla których w przyszłym roku mocno zdrożeją towary kupowane przez internet. I na Allegro, i na AliExpress

Fala podwyżek zacznie się w styczniu. Od 4 stycznia sprzedawcy zapłacą Allegro więcej za przesyłki. Zaczną ponosić część kosztów wysyłek zakupów do paczkomatów w ramach usługi Smart. To 0,99 zł brutto przy zamówieniach poniżej 100 zł i 1,99 zł brutto przy droższych.   Opłaty można uniknąć

MR: Ustawa dot. ograniczenia zatorów płatniczych wpłynie pozytywnie m.in. na MŚP

. Według niej, systematycznie wydłuża się także termin nie płacenia na czas i dlatego resort ma nadzieję, że nowa ustawa poprawi sytuację na rynku także dla małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście m.in. nowego prawa zamówień publicznych i skrócenia do maksymalnie 30 dni na zapłatę dla podmiotów

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej". Jednakże przepis ten dotyczy wydatkowania środków na zewnątrz, poza działaniami wykonywanymi samodzielnie przez jednostkę. Wobec powyższego, wykonanie zadania siłami własnymi a następnie wystawienie faktury

Restauracje otwarte, tylko klient wrócił zmieniony. "Nadciąga kryzys na niespotykaną skalę"

nas tyle, że przybyło nam klientów. To osoby, które wróciły do miejsc pracy, głównie biur. Liczymy na zatrzymanie tych klientów przy naszych usługach na dłużej. Sam się zastanawiam, czy Polacy zmienili nawyki, że wolą zamówić posiłek z dostawą, bo tak wygodniej, czy po prostu po trudnym okresie

Kaczmarski: Niemal 50% firm nie sprawdza kontrahentów przed zawarciem transakcji

należności to poważny problem utrudniający im funkcjonowanie na rynku, a jednocześnie przyznają, że są bardzo powściągliwi w sprawdzaniu klientów, którym sprzedają towar lub usługę z odroczonym terminem płatności. Weryfikuje ich 53,6% firm. Z tego jedna trzecia robi to tylko wobec nowych kontrahentów, a 8

Automatyzacja po polsku. To już się dzieje

niekomentowanie naszych potencjalnych planów biznesowych - czytamy w odpowiedzi rzeczniczki Medtronic Izabeli Szumielewicz. Jak Bonifacy rekrutuje do pracy Fabian, cyfrowy pracownik działu logistyki. Potrafi zamówić transport, potwierdzić dostawę, rozliczyć dokumenty. Ksawery księguje 200 faktur

Jednolity Plik Kontrolny. Fiskus dostaje dane firmy na talerzu

się, że obserwowane większe wpływy z VAT nie są efektem uszczelnienia systemu dzięki temu, że firmy zaczęły przekazywać pliki JPK, ale że odpowiada za to wzrost zamówień na usługi informatyczne. Spokojne powinny być firmy, które korzystają z usług księgowych. Odpowiednie pliki na potrzeby raportowania

"Nowa karuzela vatowska nazywa się split payment" - mocny list do szefa komisji ds. wyłudzeń VAT. Ustawa ma dziury, firmy tracą płynność

się dzielił, partia rządząca postanowiła, że każdy przedsiębiorca też musi się z Państwem podzielić" – ironizuje Austen. O co chodzi? Od lipca rząd PiS wprowadził nowy sposób rozliczania podatku VAT dla firm. Tłumacząc najprościej – zapłata firmie faktury VAT za towary i usługi może

Zamówił telewizję z pakietem sportowym. Zapomnieli uruchomić

Pod koniec maja pan Daniel zamówił wraz z żoną nową umowę na telewizję i internet w firmie Vectra. - Zdecydowaliśmy się na pakiet Platynowy i 40 Mb/s internetu. Dodatkowo czytelnik zamówił pakiet Sport na ostro, na którym szczególnie mu zależało. - Umowa została zawarta na 2

Alior Bank rozpoczyna współpracę z Uberem

To pierwsza tak duża instytucjonalna współpraca z Uberem w Polsce. Skorzystać mają na niej zarówno pracownicy, jak i klienci obu firm. Po pierwsze Uber zaoferuje klientom Aliora swoje usługi dla firm. Dzięki temu pracownicy banku będą mogli korzystać z usług Ubera, a ich

Pini Polonia odpiera zarzuty prokuratury, wstrzymuje budowę ubojni drobiu

prezes, Pini Polonia ma bardzo konkretny i przejrzysty proces produkcyjny - faktury są wystawiane na podstawie liczby sztuk przerobionego mięsa oraz na podstawie roboczogodzin i są 1:1 odzwierciedleniem tego procesu i wykonanej pracy. Ze względu na skalę działalności

Jak polskie firmy padają ofiarą przestępstw gospodarczych. Raport PwC

aktywów. To najczęstszy rodzaj nadużyć w polskich firmach - mówi Angelika Ciastek-Zyska, menedżerka w zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem w PwC. To dane z raportu PwC o przestępstwach gospodarczych w Polsce. Na drugim miejscu - po raz pierwszy tak wysoko - jest

MC: Cyfryzacja ma dać do 80% relacji z administracją przez internet w 5 lat

uwierzytelniania - zweryfikowanych pod względem bezpieczeństwa, wydajności i ergonomii użycia. Na koniec 2017 roku liczba użytkowników z wydanymi komercyjnymi i państwowym eID powinna sięgać 10 mln (2/3 aktywnych klientów bankowości internetowej), a tzw. Top 10 usług publicznych z

Kolejna fala wirusów w załącznikach maili

o zadłużeniu w tytule można było zobaczyć informację o potwierdzeniu przelewu czy fakturę elektroniczną. Często wysyłana jest jeszcze jedna mutacja tego oszustwa. Na adres mailowy dostajemy informacje o złożonym zamówieniu towaru w nieznanym sklepie

FPP i CALPE: Nowa ustawa o zatorach płatniczych zapewnia lepszą ochronę MŚP

polskim rynku. W dużych przedsiębiorstwach średni odsetek przeterminowanych należności jest znacznie niższy niż w małych i średnich - zatory płatnicze są więc dla takich firm uniemożliwieniem zdrowego działania na rynku zamówień publicznych. Małe i średnie firmy są wypychane z rynku zamówień publicznych

Przegląd prasy

--Firmy ostrzegają kontrahentów, że nie zapłacą za fakturę, jeśli nie zobaczą rachunku na białej liście fiskusa --Prezes PKN Orlen: Wszyscy nasi konkurenci - BP, OMV, Shell - są koncernami multienergetycznymi Puls Biznesu

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

robót kontraktowych. Dalej organ podał, że Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 sierpnia 2011 r., [...] zwróciła uwagę, że "wszystkie odpowiedzi na pytania wykonawców udzielane w ramach wyjaśniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są bezwzględnie wiążące dla

Takiego pakietu jeszcze nie było: Internet, konto plus... prąd!

Jakiś czas temu wieszczyłem, że wkrótce zobaczymy w Polsce bank, w którym będzie można wziąć kredyt, założyć internet, wykupić telewizję cyfrową i usługi telekomunikacyjne, zamówić dostawę prądu i gazu oraz oczywiście ubezpieczyć życie i majątek. Są już pomysły na banki

Alledrogo? Od 1 czerwca Allegro wprowadza prowizję od kosztów dostawy. Co zdrożeje i dlaczego?

;Jakim prawem chcą prowizję od ceny usługi, której nie wykonują. Jeśli określam dostawę kanapy i dwóch foteli na 150 zł, dostarczam własnym transportem, wystawiam fakturę VAT 23 proc., to proszę napisać, dlaczego mam Wam płacić haracz?”. O czym nie mówią oburzeni sprzedawcy? Taki sam sposób

Przegląd informacji ze spółek

. Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2019 w wysokości 0,74 zł na jedną akcję, podała spółka. Orange Polska wprowadza nowe warianty Plany Firmowe z większymi pakietami danych i usług z cenami od 45 do 100 zł, podał

PIE/PFR: Dalszą redukcję zatrudnienia planuje 8% firm, płac - 21%

obniżania wynagrodzeń. 66% planuje bowiem utrzymanie ich obecnego poziomu. To wynik o 30 pkt proc. wyższy niż pod koniec marca. Niestety wśród małych firm ten odsetek wzrósł o 10 pkt proc, co może świadczyć o rosnących różnicach w odporności na kryzys" - powiedział zastępca dyrektora PIE ds. badań i

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

. Problem dotyczy nie tylko zarządów wielkich korporacji i holdingów, ale również osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, tzw. samozatrudnionych, świadczących usługi B2B. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na utratę płynności. Do czasu epidemii

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

lub zakresu usług (np. roboczogodziny) oraz ceny jednostkowej określonej w umowie, - w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia w sprawozdaniu za rok, w którym

Pismo przedsiębiorców do rządu: zawieszenie składek do ZUS, przesunięcie terminów rozliczeń podatkowych w związku z koronawirusem

spadku obrotów (również spodziewanego spadku obrotów, udokumentowanego na podstawie zerwanych kontraktów, spadku zamówień) powinno się umożliwić wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy" - czytamy w piśmie. W czasie przestoju pracodawca mógłby płacić pracownikom co

Qumak miał wstępnie 43 mln zł jednostkowej netto straty w 2016 r.

również, że spadek przychodów i zamówień na rynku publicznym obniżył się o ok.50%, z uwagi na przedłużający się proces rozpisywania projektów finansowanych z kolejnej transzy środków unijnych. "Ponadto spółka wykonała analizy aktywa dotyczącego podatku odroczonego. W

Jak założyć sklep internetowy? Poradnik krok po kroku

, kto zajmuje się tą dziedziną zawodowo i pomaga wprowadzać produkty na rynek. Będą to swojego rodzaju konsultacje ze specjalistami w zakresie e-commerce, którzy w zależności od budżetu pomogą zaplanować poszczególne działania. W sieci znajdziemy wiele firm świadczących takie usługi. 2. Działamy na

EFL: 82,5% firm z sektora HoReCa obawia się trudności w regulowaniu zobowiązań

zapasów finansowych, a w dodatku ma zaległości w fakturach i bieżących opłatach na rzecz dostawców, jego los może stać pod znakiem zapytania. A jak wynika z badania, ponad 80% przedstawicieli sektora prognozuje gorszą płynność finansową w najbliższych miesiącach. A gdy tej zdolności do regulowania

KRD BIG: Firmy IT mają ponad 265 mln zł zaległości

i umożliwić wyjście na prostą, podano także. "Dane o spadkach w branży IT mogą dziwić, gdy weźmie się pod uwagę cyfrową rewolucję, która przetacza się przez Polskę, szybko rozwijające się usługi mobilne i strumień pieniędzy z Unii Europejskiej przeznaczonych na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

oferowanie usługi InPost Fulfillment dzięki któremu cały proces związany z zamówieniem danego produktu dzieje się "na zewnątrz" poza siedzibą stacjonarną sklepu, podała spółka. Źródło: ISBnews Ultima Ratio : Elektroniczny sąd arbitrażowy zawarł strategiczne partnerstwo ze

Jak założyć sklep internetowy i sprzedawać w sieci

konkurencję. – Jeśli w wybranym przez nas obszarze jest duża konkurencja, to warto zweryfikować, jak sobie radzi na rynku i jak działa np. w mediach społecznościowych. Czasami warto jest złożyć zamówienie i sprawdzić, jak wygląda proces zamówienia towaru oraz obsługa klienta. To właśnie tutaj często

Uber testuje nową usługę dla imprezowiczów. Podbije rynek?

sojusz dużych korporacji działających w kilkudziesięciu miastach. Sęk w tym, że ich aplikacja mobilna NaviTaxi pozwala na razie tylko zamówić taksówkę, nie zaś za nią zapłacić. Firma testuje w Warszawie usługę TaxiKiosk, która pozwala zamówić taksówkę i z góry za nią zapłacić

Sprawdź, kiedy umowa na przesył i sprzedaż energii elektrycznej może być zawarta na czas nieoznaczony

Pytanie Umowę na świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej zawarliśmy 10 lat temu na czas nieokreślony. Łączna kwota za sprzedaż energii elektrycznej i przesył nie przekracza 14.000 euro za 12 miesięcy. Wiodącą kwotą na fakturze

Nowy projekt byłego prezesa Allegro. To polski Amazon dla budowlanki i przemysłu

zamawiania. Rynek materiałów budowlanych jest specyficzny. Firmy wystawiają często faktury z 30-dniowym okresem płatności, bazując na wzajemnym zaufaniu i długoletniej współpracy. Przeniesienie tego typu relacji do sieci może być wyzwaniem. Spółka zapewnia, że w ramach swojej usługi dostarcza zainteresowanym

Modelka Ruchała remontuje apartament, czyli jak zniszczyć przedsiębiorcę w internecie

kryształowymi pokrętłami. Kolejna scena. Modelka w cekinowej minispódniczce zalotnie patrzy w obiektyw aparatu. Siedzi na obitym materiałem krześle, w tle piękna kanapa, pod nią ułożony we francuską jodełkę dębowy parkiet. Można by się zastanawiać, czy to jeszcze modeling, ale serduszka na Instagramie sypią się

Centra usług dla biznesu - świetna praca dla kobiet

centrum obsługuje klientów z bardzo odległych miejsc. To m.in. Tajlandia, Indonezja. Japonia, Ameryka Łacińska czy południowa Afryka. Handlując z całym światem, firma często dostarcza towar klientom z odroczonym terminem płatności. Czasem zamówienia te są bardzo duże. Na pojedynczej fakturze mogą

Żeby przetrwać pandemię, restauracje, kawiarnie i księgarnie oferują "bony na przyszłość"

dania kuchni azjatyckiej restauracji Osiem Misek - w której wciąż można zamówić jedzenie na dowóz - spadły podczas pandemii aż o 80 proc. - "W oczekiwaniu na to, jaką pomoc wymyśli państwo, boimy się, że będzie to nasz ostatni rok działalności, a jedyne, co po Ośmiu Miskach pozostanie, to

Zapominalscy konsultanci z Orange. A klient bez promocji

W sierpniu 2013 r. pan Andrzej podpisał dwa aneksy do umów internetowych z siecią Orange. Mimo to przez następnych kilka miesięcy miał naliczane faktury na starych warunkach: zamiast 30 zł musiał płacić prawie 200 zł miesięcznie. Po interwencji sprawę udało się odkręcić. Ale

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

jest na 30 września 2020 roku. Źródło: ISBnews Santander Bank Polska : Przygotował pakiet e-usług dla mikro i małych firm. W bankowości internetowej Mini Firma oprócz m.in. eKsięgowości i Kantoru Santander, klienci skorzystają z usługi szybkiej wymiany faktur na gotówkę

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

rozumieniu ust. 1e; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty

Programiści głowili się przez całą dobę nad aplikacją do zamawiania piwa

biurem, to celem programistów nie był wypoczynek. Ich zadaniem było w ciągu 24 godzin zaprojektować innowacyjne usługi i narzędzia, które mogą ułatwiać życie klientom banku ING, organizatora programistycznego maratonu. – Na hackathon zaprosiliśmy także studentów i start-upy. To wspaniała okazja do

Zysk netto Impela spadł r/r do 9,6 mln zł w I poł. 2015 r.

rozwoju nie tylko grupy Impel, ale całej gospodarki" - powiedział prezes spółki Grzegorz Dzik, cytowany w komunikacie. Pod koniec 2014 r. Grupa Impel objęła 51% udziałów w spółce SI-Consulting, która zakończyła niedawno wsparcie wdrożenia elektronicznego obiegu faktur

Przegląd prasy

doświadcza nadużyć w zw. z wydatkami służbowymi --Ghelamco Poland rozpoczęło budowę parku handlowego Prochownia Łomianki --Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV --Eurostat: Produkcja

W handlu nadchodzi zima. W centrach będzie chłodniej, sklepy seryjnie zamykane, pozostałe czynne krócej

padać jak muchy". Prawda? Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług: Prawda. Na pewno będą bardzo duże podwyżki. I na pewno od nowego roku, bo wtedy następuje rozliczenie, indeksacja opłat. Czyli? - Co miesiąc czynsz. Zazwyczaj w umowie jest w euro, natomiast

Jak upał to do wody, ale pod swoim domem. Basen ogrodowy ochłodzi Cię już za kilkaset złotych

przypadku będziemy musieli się liczyć z wydaniem co najmniej 400 zł, a w drugim ceny zaczynają się od 700 zł. Przygotowanie miejsca pod basen ogrodowy Podstawową zasadą jest w tym przypadku równy teren. Jeżeli ustawimy nasz basen nawet na niewielkim przechyle, to po pierwsze nie będziemy mogli go w pełni

BIG InfoMonitor/BIK: Suma budowlanych zaległości wynosi 4,57 mld zł

. Dla porównania, w całym 2017 r. wzrosła o 12,1%. Wznosząca fala zamówień na prace budowlane nie przekłada się jednak na poprawę kondycji finansowej zaangażowanych w nie firm. "Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, że przyrost liczby niesolidnych