zamówienie materiału

Marek Okniński

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Dyspozycja art. 4 pkt 3 lit. g) ustawy Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw do stwierdzenia, iż możliwe jest skorzystanie z tego wyłączenia także w przypadku nabycia, produkcji lub koprodukcji materiałów o dowolnej treści lub formie nadających się do zamieszczenia w Internecie nie mających jednak charakteru materiałów programowych w powyżej zaprezentowanym rozumieniu, tj. przeznaczonych do emisji w radiu lub telewizji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych[1].

Budownictwo podnosi się z zimowej zapaści, przybywa zamówień na materiały

Rośnie liczba przetargów budowlanych i zamówień na materiały, a wraz z nią optymizm przedsiębiorców

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

Gwałtownie i nieprzewidywalnie rosnące ceny materiałów oraz robót budowlanych, będące efektem wojny w Ukrainie, pozwalają na zmianę umowy o wykonanie zamówienia publicznego - takie rozwiązanie rekomenduje Prokuratoria Generalna.

Jak poprawnie pogrupować sprzęt i materiały medyczne w zamówieniach  dla szpitali? Kilka wskazówek dla zamawiających

Jak poprawnie pogrupować sprzęt i materiały medyczne w zamówieniach dla szpitali? Kilka wskazówek dla zamawiających

Pytanie: W jaki sposób prawidłowo zamawiać sprzęt medyczny dla szpitala? Czy szacując wartość zamówienia na zakup sprzętu, zamawiający powinien kierować się zapisami rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu

Zakup tonerów w orzecznictwie KIO

Zakup tonerów w orzecznictwie KIO

precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny''[1]. W związku z powyższym znacząca grupa zamawiających stosuje w opisie przedmiotu zamówienia na zakup materiałów eksploatacyjnych sformułowania w rodzaju: wymagane jest dostarczenie tonerów „oryginalnych"

Ceny materiałów budowlanych szaleją, popyt nie maleje. "Gdybyśmy mogli produkować trzy razy więcej desek, też byśmy je sprzedali"

Ceny materiałów budowlanych szaleją, popyt nie maleje. "Gdybyśmy mogli produkować trzy razy więcej desek, też byśmy je sprzedali"

zamówił więcej drewna na zapas, jeszcze po starych cenach.  - W styczniu metr sześcienny drewna konstrukcyjnego kosztował około 1,8 tys. zł, teraz to przynajmniej 3,3 tys. zł. Po podwyżkach płac robocizna kosztuje tyle samo, co wartość materiałów - opowiada pan Przemysław.   Ceny są duże

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

W przypadku, gdy zamawiane przez Ciebie materiały można uzyskać od tego samego wykonawcy, w tym samym czasie i mają podobne przeznaczenie, przy szacowaniu wartości zamówienia należy je wszystkie zsumować. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Odpowiedź Wierszu 31 sekcji VIII wzoru rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wpisać należy zamówienia, udzielone na podstawie wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp o wartości krajowej. Wyjaśnienie Zgodnie ze wzorem rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, Sekcja VIII

Rozbudowa oświetlenia w gminie

Czy gmina może zakupić materiały na potrzeby każdej z miejscowości bez przetargu czy ich wartość należy zsumować? Pytanie Gmina zamierza rozbudować oświetlenie w różnych miejscowościach. Czy prace w poszczególnych miejscowościach stanowią oddzielne zamówienie, czy ich wartość należy zsumować

Sektorowy zamawiający a progi unijne. Czy wymagany jest regulamin zamówień oraz komisji przetargowej?

zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Są to materiały pomocnicze, dydaktyczne i w swym założeniu wspierające pracą zamawiających nie mają jednak ani charakteru wiążącego ani nie są związane z obowiązkiem wprowadzania regulaminów dzielenia zamówień

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy w toku realizacji zamówienia wykonawca jest narażony na wahania: * cen materiałów, * kosztów związanych z realizacją zamówienia. Jeżeli tak, ceny i

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

Zamówienia podprogowe do 130 tys. zł co do zasady realizowane są przez wszystkich zamawiających klasycznych, m. in. urzędy, szkoły, szpitale, gminy, powiaty. W niektórych przypadkach zamówienia te stanowią znaczną część budżetu zamawiającego. W związku z tym zagadnienia dotyczące zamówień

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

rozumieć, jako ofertę uwzględniającą efektywność kosztową, aspekty jakościowe, środowiskowe lub społeczne związane z przedmiotem zamówienia. W praktyce może stanowić dla zamawiającego podstawę do wyboru dobrych jakościowo produktów, technologii, materiałów. Autor: Marek Okniński [1] Ustawa z dnia 11

Usługi hotelowe dla aktorów za granicą. Czy art. 11 ust. 5 pkt 2 Pzp pozwala na wyłączenie stosowania ustawy?

materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. Określenia „z zakresu" oraz „związanej z" mogą wskazywać na szeroki zakres wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, ale dla oceny

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

realizacji zamówienia nawet w przypadku powstania opóźnienia z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. ze względu na przerwy w dostawach materiałów przez dostawców, opóźnienie w podejmowaniu decyzji przez zarząd zamawiającego). W konsekwencji odstąpienie od naliczania takich kar było zależne od uznaniowej

Dynamiczny system zakupów

Dynamiczny System Zakupów (DSZ) został wprowadzony do ustawy Prawo zamówień publicznych w formie wynikającej z dyrektyw 2004/17 oraz 2004/18. Rozwiązania zawarte w Prawie zamówień publicznych są implementacją przepisów wynikających ze wskazanych dyrektyw

Zaangażowanie wykonawcy w przygotowanie postępowania w kontekście budżetu obywatelskiego

Zaangażowanie wykonawcy w przygotowanie postępowania w kontekście budżetu obywatelskiego

Pytanie Ogłosiliśmy postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dotyczące świadczenia usług (otwarcie ofert na początku marca). Cały opis przedmiotu zamówienia był przygotowany na podstawie zatwierdzonego wniosku z budżetu obywatelskiego – rodzaj zajęć, ilość, miejsce prowadzenia zajęć

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

miesięcy – (dotychczas ustawa określała okres 12 miesięczny), zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Stosownie do zmienionego brzmienia art. 439 ust. 5

Czy organizacja telekonferencji to usługa społeczna?

Czy organizacja telekonferencji to usługa społeczna?

wykorzystaniu Internetu. Zaplanowano składowe zamówienia, tj. zapewnienie strony internetowej do rejestracji uczestników, zapewnienie prelegentów, nagranie video z konferencji, zapewnienie tłumaczenia, moderatora, panelu dyskusyjnego, materiałów do wysyłki i pomocy technicznej. Czy tego typu zamówienie nadal

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

nie każdy, który umiałby wykonać konserwację dachu byłby w stanie zrealizować pierwsze zamówienie wymagające znacznie większej wiedzy, doświadczenia, sprzętu, pracowników i materiałów. Różnica między terminem zakończenia pierwszego zamówienia, a rozpoczęciem drugiego wynosi kilka miesięcy. Czy w tych

Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

Krajowej Izby Odwoławczej , dbając o zapewnienie zasad uczciwej konkurencji wśród firm sprzedających materiały eksploatacyjne, znacznie utrudnia dokonanie takiego zakupu. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz wydawnictwo Wiedza i Praktyka zapraszają na debatę: Zmiany umów w sprawie zamówienia w dobie wojny, inflacji i pandemii

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz wydawnictwo Wiedza i Praktyka zapraszają na debatę: Zmiany umów w sprawie zamówienia w dobie wojny, inflacji i pandemii

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz wydawnictwo Wiedza i Praktyka zapraszają na debatę: Zmiany umów w sprawie zamówienia w dobie wojny, inflacji i pandemii. Wydarzenie odbędzie się 31 maja 2022r. o godz. 10:00-12:00 Udział bezpłatny.  Zgłoś swój udział O Debacie Udzielanie i

Czy wymóg posiadania uprawnień przez wykonawcę wolno sprawdzić dopiero na etapie realizacji umowy?

Czy wymóg posiadania uprawnień przez wykonawcę wolno sprawdzić dopiero na etapie realizacji umowy?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na budowę budynku w progach unijnych według starych przepisów. Jedna z sal ma mieć charakter niejawny. W związku z tym istnieje obowiązek posiadania przez wykonawców koncesji MSW na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią

Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług

Czy zamawiającemu wolno wskazać w SWZ, jaki minimalny okres gwarancji może zaoferować wykonawca?

Pytanie: W SWZ na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp jednym z kryteriów oceny oferty jest okres gwarancji i rękojmi za wady . Czy w SWZ można wprowadzić zapis: „Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji

Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

mogą dotyczyć: 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 2) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub

"Rozwiązania nie gorsze od wymaganych, funkcjonalnie możliwe do zastosowania" - czy to właściwy opis równoważności?

odnosi się do norm oraz produktów i znajduje się w niej następujący zapis: „Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie, lub odniesienie do konkretnej normy, należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową

Castorama wprowadza własny automat do odbierania zamówień

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Castorama uruchomiła pierwszy własny automat "CastoMat" do bezkontaktowego odbioru zamówień w swojej placówce przy ul. Popularnej w Warszawie, podała spółka. "Duże wzrosty sprzedaży w kanele e-commerce i

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Odpowiedź W opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca zastosował inne metody zaokrąglenia miar, niż sugerował zamawiający - jak ocenić ofertę?

rachunkowe, wzywając wykonawcę, by je zaakceptował? Odpowiedź: W świetle przedstawionych ogólnie okoliczności zamawiający powinien ustalić, czy w ofercie wykonawcy nie występują inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Bez

Backlog ZUE wynosił 1,76 mld zł netto na koniec czerwca 2020 roku

realizacji wynosi 8,8 mln zł netto. Natomiast portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń wynosi 14 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. W celu zabezpieczenia realizacji kontraktów ZUE podpisała szereg umów ramowych na dostawy kluczowych materiałów. Do dnia

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 26,5 mln zł w sierpniu, spadek o 30% r/r

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 26,5 mln zł w sierpniu 2019 r., co oznacza spadek o 30% r/r, podała spółka. "W okresie od marca do sierpnia 2019 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około

Grupa ZUE miała portfel zamówień o wartości ok. 1,8 mld zł na koniec marca

zamówień na dostawy materiałów i urządzeń na 2020 rok wynosi 14,9 mln zł netto" - podała spółka w raporcie kwartalnym. Według spółki, znaczna liczba składanych ofert w przetargach ze względu na rosnące koszty materiałów, robocizny i usług jest składana powyżej kosztorysów

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.?  Krzysztof Hodt

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

materiałów-promocyjnych, przygotowanie; opracowanie graficzne, druk (publikacja) i dystrybucja materiałów informacyjno- promocyjnych. Drugie zamówienie: wykonanie materiałów promocyjnych - gadżety. Trzecie zamówienie: prowadzenie stron internetowych. Czwarte zaś: przygotowanie artykułów sponsorowanych i

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

materiałów eksploatacyjnych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia funkcjonującym w przedmiotowym postępowaniu, jest niedopuszczalne, gdyż ma charakter dyskryminacyjny i narusza art. 7 ust. 1 ustawy Pzp . Dla żądania dostarczenia oryginalnych i pochodzących od producenta urządzenia materiałów

Grupa CCC uruchomiła usługę 'Paczka w Weekend'

także dokonywać zamówień z opcją 'Paczka w Weekend' przy użyciu aplikacji mobilnej CCC. Łącznie kanał mobilny (strona ccc.eu i aplikacja) odpowiada za 75-80% ruchu w serwisach CCC, podsumowano w materiale. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i

Termin wykonania zamówienia publicznego

terminu wykonania zamówienia należy interpretować jako obowiązek podania jednoznacznego terminu realizacji zamówienia, w którym oczekiwane jest wykonanie przedmiotu zamówienia bez możliwości jego dalszego przedłużania w sytuacji nie zrealizowania całego zamówionego zakresu np. dostaw mebli, materiałów

Samochody Łada tylko w trzech kolorach. Motoryzacja Rosji coraz bardziej się sypie

Rosyjscy kierowcy mogą naocznie przekonać się, w jak głębokiej izolacji znalazła się ich gospodarka wskutek napaści Putina na Ukrainę.  Według dilerów aut marki Łada obecnie te samochody można zamówić jedynie w kolorach białym, czarnym i ciemnozielonym - napisał dziennik "Wiedomosti"

Grupa Torpol ma portfel zamówień na ok. 3,09 mld zł (bez udziału konsorcjantów)

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Grupa Torpol realizuje rekordowy portfel zamówień, którego aktualna wartość wynosi ok. 3,09 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów), podała spółka. Portfel ten pozwala na prowadzenie prac do 2022 roku. "Grupa

Pyszne.pl przekroczyło 1 mln zamówień w październiku

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Liczba zamówień obsłużonych przez Pyszne.pl w październiku przekroczyła symboliczną granicę miliona, podała spółka. "Pyszne.pl kontynuuje dynamiczny rozwój, rokrocznie obserwując znaczący wzrost liczby zamówień i

Obowiązek czy możliwość unieważnienia procedury, gdy możesz zwiększyć środki na sfinansowanie zamówienia?

tym zakresie. Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Pytanie: Moje pytanie dotyczy relacji między art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , a art. 138o ustawy Pzp − zamówieniem na usługi społeczne wskazane w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Który przepis należy zastosować w przypadku organizowania wydarzeń kulturalnych (np. koncertu bądź

ZUE ma obecnie portfel zamówień o wartości 2 mld zł

zapewniające realizację prac w latach 2019-2021. W zakresie działalności projektowej wartość podpisanych umów do realizacji w latach 2019-2020 wynosi 6,9 mln zł netto. Natomiast portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń na 2019 rok wynosi 11,2 mln zł netto" - czytamy w raporcie za III

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów. A także obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Zwiększenie konkurencyjności na rynku zamówień publicznych to największe z wyzwań, które stoją przed nową ustawą i system zamówień

Szacowanie wartości zamówień

elektroniczne i pomiarowe) oraz - narzędzia i materiały (głównie szkło, drobne narzędzia, strzykawki ). Ma to wpływ na wartość zamówienia publicznego i przeprowadzenie trybu. Czy taki podział jest możliwy by nie narazić się na zarzuty z instytucji

Portfel zamówień Torpolu wynosił ok. 3 mld zł na koniec marca

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Torpolu miał wartość ok. 3 mld zł netto na koniec marca br., natomiast obecnie, z uwzględnieniem wygranych aukcji, wynosi ok. 4,5 mld zł netto, podała spółka. "Na koniec I kwartału 2019 roku grupa

Kłopoty firmy Apple. Flagowy iPhone złapał opóźnienie

Od premiery iPhone’a 14 minęły dwa miesiące. Jak zwykle Apple przygotował kilka wersji. W najdroższej, nazwanej Pro Max, nowy produkt amerykańskiej firmy może kosztować nawet ponad 10 tys. zł. O ile uda się go kupić, bo - jak się okazuje - Apple ma problemy z realizacją zamówień

Kryzys u bram. Coraz luźniej w kalendarzach firm budowlanych

indywidualnego firmom łatwiej negocjować ceny materiałów budowlanych. – Wiele hurtowni ma spore zapasy materiałów budowlanych, na które nie stać mniejszych inwestorów. Zyskują na tym więksi gracze, którym składy i hurtownie proponują lepsze ceny - krótki czas realizacji zamówienia – mówi. O duże

Problem z kolejną obwodnicą na Warmii i Mazurach. Seria anulowanych przetargów

programowej dla obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63. W ramach tego zamówienia miała zostać wykonana dokumentacja dla obwodnicy Pisza o długości około 3,6 km z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach. Trasa przyszłej obwodnicy ma przebiegać w większości nowym śladem od

Chwytamy za pędzle, łopatę i... oszczędzamy. "Zamiast 400 tys. wydam połowę"

Drożyzna nie omija branży budowlanej. Materiały budowlane w kwietniu tego roku były, jak wynika z danych Grupy PSB Handel, o prawie 8 proc. droższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.  Czytaj też: Banki w blokach startowych. Który jako pierwszy udzieli kredytu 2 proc.? Najbardziej, bo aż

Suknie ślubne z Ukrainy nie przychodzą na czas. Polskie panny młode mają problem

ogóle jest – opowiada Aneta. Sukienka na już Okazuje się, że to nie jednostkowy przypadek. Panny młode mają problem z odbiorem zamówionych sukien. Ma to związek z wojną w Ukrainie. Ukraina jest jednym z większych dostawców sukien ślubnych na polski rynek. Suknia Anety też jest ukraińskiej

Czy kryterium jakości można oceniać na podstawie próbek i projektów złożonych z ofertą?

(próbek) elementów będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający może zatem wymagać złożenia wraz z ofertą projektów graficznych i próbek materiałów wykonanych specjalnie na potrzeby postępowania. Z postanowień siwz powinno wynikać, że projekty graficzne i próbki materiałów stanowią treść oferty. W

Torpol ma umowy na projekty portowe za łącznie 1,44 mld zł netto

ich wartości (ok. 177 mln zł), ułatwiające finansowanie tego zadania i sprawną jego realizację. Ponadto mamy już zarezerwowanych większość podstawowych materiałów oraz podstawowych podwykonawców robót specjalistycznych koniecznych do wykonania tych zamówień" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski

Przedsiębiorcy boją się inflacji. Robią zapasy

trwającej nieprzerwanie od dziesięciu miesięcy ekspansji polskiego przemysłu – a w listopadzie liczba zamówień u polskich producentów jeszcze wzrosła. Kłopot w tym, że ekspansja dotyczy przede wszystkim rynku krajowego, bo już trzeci miesiąc z rzędu spadają zamówienia z zagranicy. Respondenci ankiety

BIEC: WWK spadł o 0,5 pkt w IV, niepokoją słabsze zamówienia, wyższe koszty

stopniowe ograniczanie tempa napływu nowych zamówień, rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza wzrost kosztów energii oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, podało Biuro. "To drugi z rzędu miesiąc pogarszania się perspektyw

Tak działają sankcje. Rosjanie mają problemy z drukowaniem książek i samolotami

.  W Rosji nie na farb Nieoczekiwanie w matnię zachodnie sankcje wpędziły rosyjskie zakłady poligraficzne - napisał RBK. Mają problemy zarówno z maszynami drukarskimi, jak też materiałami do druku książek.  Ich dostaw do Rosji Unia Europejska zakazała w kwietniu zeszłego roku. To natychmiast

Postepowanie o zamówienie publiczne a prawo autorskie i majątkowe

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Rozpoczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot objęty jest

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych m.in. pozwoli na wzmocnienie pozycji i lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczać ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością, a także na zwiększenie liczby

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

zł w 2017 r. (174,3 mld zł w 2016 r.), podano także w materiale. "Zamówienia publiczne mają duży wpływ na najistotniejsze gałęzie naszej gospodarki. Od tego rynku w znacznej mierze zależne są np. firmy z branży budowlanej. W wielu branżach dla co czwartego

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik

ArcelorMittal Poland dostarczy Torpolowi szyny za 18,9 mln zł netto

określających rodzaj materiału, ilość, cenę oraz warunki dostaw" - czytamy w komunikacie. W związku z przyjęciem do realizacji ww. zamówień, łączna wartość zamówień przyjętych do realizacji przez dostawcę od 30 sierpnia 2017 r. wyniosła ok. 52,7 mln zł netto, podano także

Budowlańcy będą schodzić z placów budowy. Zarzyna ich inflacja. "Realizują kontrakty, narażając się na spore straty"

proc. Materiały izolacyjne – o 33 proc. Materiały szalunkowe – o 70 proc. Wpusty, sączki dreny – o 25-30 proc. Stal – w najgorszym momencie wzrosła z 2 zł do 7 zł za 1 kg, obecnie cena wynosi ok. 4,5 zł za 1 kg Mieszanki betonowe – o ok. 25-30 proc. Energia elektryczna

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a kiedy z omyłką?

wartością umowy a wartością umowy po zamianie wspomnianych wyżej pozycji nie przekroczy 10% wartości zamówienia ? Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie należy rozpatrywać w kontekście poniższych wyjaśnień. Analizując zaistniałą sytuację, trzeba cofnąć się do postępowania przetargowego , w wyniku którego

Backlog Stalprofilu to ok. 450 mln zł na rynku rur, ok. 200 mln zł w gazociągach

mln zł, portfel zamówień na rynku budowy gazociągów. Dzięki rozbudowanej sieci dostawców materiałów, w tym rur i taśm gorąco walcowanych oraz własnej nowoczesnej infrastrukturze produkcyjnej, grupa w najbliższym okresie jest w stanie utrzymać wysoką efektywność działalności w segmencie infrastruktury

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

części nr 6? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Jeżeli nie, to czy zamawiający w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w sekcji „udzielenie zamówienia” ma pominąć daną część postępowania i nie wykazywać jej w ogłoszeniu? Czy jest techniczna możliwość przebrnięcia przez formularz ogłoszenia

Fabryka Przewodów Energetycznych dostarczy Torpolowi materiały za 6,8 mln zł

. W ramach współpracy dostawca zaopatruje Torpol w liny, przewody oraz druty zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji konkretnych projektów budowlanych. Współpraca z dostawcą realizowana jest na podstawie zamówień określających rodzaj materiału, ilość, cenę oraz warunki dostaw. Zamówienia

Ferrum kupiło od Posco Daewoo Corp. materiały hutnicze warte ok. 38,7 mln zł

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Ferrum zawarło z Posco Daewoo Corporation z siedzibą Korei Południowej umowę na zakup i dostawę na rzecz spółki materiałów hutniczych obejmujących blachę walcowaną na gorąco, wykorzystywaną w procesie produkcji rur, podała spółka. Łączna

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Torpol posiada portfel zamówień o wartości ponad 4,17 mld zł netto na dzień 6 września br. (uwzględniający wybory ofert złożonych z udziałem spółki, bez udziału konsorcjantów), który zapewnia prowadzenie prac do 2022 r. włącznie, podała spółka

Czy w ramach kryteriów wolno oceniać koncepcję realizacji zamówienia przygotowaną dla danego postępowania?

Pytanie: Zamawiający zamierza wszcząć postępowanie na dostawę materiałów promocyjnych z podziałem na 5 zadań. W opisie przedmiotu zamówienia komórka merytoryczna zawarła zapis „Dotyczy zadań: 1, 3, 4, 5 – wykonawca musi dołączyć do oferty: forma pisemna oferty: grafikę wydrukowaną

Sprawdź, czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wolno wyjaśniać w trakcie postępowania

, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej. Więcej na www.portalzp.pl

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

Pytanie Będę przeprowadzał przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych. Czy w zamówieniach uzupełniających mogę domówić materiały nieuwzględnione w siwz, ale będące materiałami biurowymi? Odpowiedź

ArcelorMittal Poland dostarczy Torpolowi szyny kolejowe za ok. 37 mln zł netto

dostawca zaopatruje Torpol w szyny kolejowe zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji konkretnych projektów budowlanych, podano również. "Współpraca z dostawcą realizowana jest na podstawie zamówień określających rodzaj materiału, ilość, cenę oraz warunki dostaw

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

przedstawiam układ, jaki został opracowany w formularzu ofertowym: „1.2. Cena zamówienia brutto: ……………………… PLN Słownie: …................................ Stawka VAT: ………. % Kwota VAT: ………. PLN

Kiedy dostawa materiałów budowlanych jest podwykonawstwem?

świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu zamówienia , które służy wykonaniu przedmiotu zamówienia , np. dostawa materiałów służących realizacji robót budowlanych ujętych w OPZ. Wyjaśnienie Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 17 października 2008 r. uznał, że wynikającą z art. 6471 § 5 kc ochroną są

Solaris pozyskał umowy na ok. 60 pojazdów niskoemisyjnych w Hiszpanii w br.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach w tym roku zdobył zamówienia na blisko 60 pojazdów zero- i niskoemisyjnych w Hiszpanii. "Niezwykle istotne jest to, że aż 90% zamówień pozyskanych przez Solarisa w tym roku, dotyczy autobusów z

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) wzrósł o 9 pkt w lipcu

br., podobnie jak przed miesiącem ubyło firm odczuwających spadek tempa napływu nowych zamówień. Zjawisko to w równym stopniu dotyczyło zamówień pochodzących od odbiorców zagranicznych jak i tych realizowanych na rynek krajowy. Przewaga firm odczuwających dalsze kurczenie się zamówień nad firmami

Szaleją ceny materiałów budowlanych. Co rośnie najbardziej?

początku roku. A co gorsza, pojawia się problem z jego dostępnością. Producenci styropianu za podwyżki obwiniają styren, podstawowy materiał do produkcji. Jego cena wzrosła od stycznia o 30 proc. To, jak zauważa w analizach Tomasz Lingo, doradca techniczny ze sklepu internetowego HurtowniaStyropianu.pl

Zalando uruchomi 1 lipca usługę Connected Retail dla sklepów stacjonarnych

, wysyłany od lokalnych sprzedawców jeszcze szybciej" - powiedział Marketing Lead na Polskę w Zalando SE Dawid Pożoga, cytowany w materiale. Obecnie ponad 1 800 sklepów jest podłączonych do platformy Zalando, wysyłając do 41 000 zamówień dziennie. Odnoszący największe sukcesy

Producent wyrobów lnianych Lino ma pierwsze zamówienie eksportowe - z Japonii

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Producent wyrobów lnianych Lino, dzięki wsparciu Zagranicznego Biura Handlowego w Tokio, ma pierwsze zamówienie eksportowe - z Japonii, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). "Mamy spore grono stałych

Browar Brodacz postanowił stworzyć agregator cateringowy

jedną z branż, które przeżywają głęboki kryzys, jest gastronomia. "Zamknięte lokale, odwołane wydarzenia, spadająca sprzedaż. Jedyną drogą są zamówienia z dostawą do domu. Restauracje radzą sobie przez sprzedaż swoich dań z dowozem. A Browar Brodacz chce w jednym miejscu

Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 18 października 2018 r., których wartość szacunkowa jest wyższa niż tzw. progi unijne [1], komunikacja pomiędzy zamawiającym wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia, co do zasady, musi odbywać się przy

Torpol kupi od ArcelorMittal Poland szyny kolejowe za 69,4 mln zł netto

uzgodniony harmonogram. W ramach współpracy dostawca zaopatruje Torpol w szyny kolejowe zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji konkretnych projektów budowlanych. Współpraca z dostawcą realizowana jest na podstawie zamówień określających rodzaj materiału, ilość, cenę oraz warunki dostaw, podano

Blachy dachowe droższe o 100 proc. Jest szansa na spadek cen?

Z rynku dochodzi coraz więcej informacji o stabilizacji cen materiałów budowlanych. Rok do roku nadal są one droższe o blisko 25 proc., ale od dwóch miesięcy przestały rosnąć już w szalonym, znanym jeszcze z początku tego roku tempie. Płyty OSB , dotąd lider drożyzny, w sierpniu zaczęły po raz

Cybertruck Tesla - a jednak się sprzedaje

hitem. Jak poinformował na Twitterze Musk, zamówienia przekroczyły właśnie 200 tys. sztuk. Jak widać, opłaca się być oryginalnym, i wygląda na to, że szef SpaceX ma w rękach kolejny komercyjny hit! Cybertruck to samochód elektryczny, który zaprezentowano w trakcie specjalnej konferencji w Los Angeles

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 1,6 mld zł

roboty budowlano montażowe to wartość 1 578 mln zł netto zapewniające realizację prac w latach 2019-2021. W zakresie działalności projektowej wartość podpisanych umów do realizacji w latach 2019-2020 wynosi 13 mln zł netto. Natomiast portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń na 2019

PGZ: Jelcz ma umowę na dostawę pojazdów dla armii za maksymalnie 784,2 mln zł

), rozwijają prędkość do 85km/h. Dopuszczalna masa całkowita 442.32 to 15,6t. przy dopuszczalnej ładowności 6t, wyjaśniono w materiale. Zamówienie jest już trzecim kontraktem na dostawy pojazdów Jelcz 442.32 dla Sił Zbrojnych RP. Pierwszy kontrakt na dostawę 910 samochodów

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

niewłaściwego materiału na budowę ścieżki pieszej oraz brak umowy dzierżawy na teren działki, przez które będzie przebiegać trasa ścieżki) uniemożliwiającej zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego ? Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, a właścicielem nieruchomości spornych jest

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej.

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 48 pkt w grudniu 2019 r.

zamówień oraz produkcji zwolniło, a prognozy odnośnie przyszłej aktywności poprawiły się po rekordowo słabych wynikach zarejestrowanych w listopadzie. Konsensus rynkowy wynosił 46,8 pkt. "W grudniu PMI wzrósł z listopadowego poziomu 46,7 do 48

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed

Infoscan ma umowę dystrybucyjną z Kaladaran dot. sprzedaży MED Recorder w Iranie

poszukiwania klientów oraz promocji urządzeń wśród potencjalnych klientów przy wykorzystaniu materiałów przekazanych przez spółkę" - czytamy w komunikacie. Infoscan będzie sprzedawał i dostarczał dystrybutorowi urządzenia w dwóch wersjach: wyposażonych w funkcję pomiaru sygnału

Fundacja Polsat przeznacza 2 mln zł na zakup sprzętu dla służby zdrowia

zamówienia m.in. na kombinezony, gogle medyczne, maski chirurgiczne, maski KN 95 P2 czy rękawiczki ochronne. Pierwsze zamówienie jest już realizowane, dzięki czemu jeszcze w tym tygodniu sprzęt dotrze do lekarzy i pielęgniarek będących dzisiaj na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem" - czytamy w

PIIZ: Liczba ogłoszeń ws. zamówień publ. na ICT spadła o 32,5% r/r w I-X 2016

względem liczby publikowanych zamówień publicznych. Prym w tej kategorii wiodą Francja i Niemcy, ale Polska utrzymuje się na wysokiej trzeciej pozycji, podano w materiale. "Ten rok może spowodować, że Polska w sektorze ICT zostanie wyprzedzona przez Czechy. Różnica staje się

Partnerstwo innowacyjne w zamówieniach publicznych

;merytoryczną" przedmiotu zamówienia. Niemniej jednak tryb partnerstwa innowacyjnego nie wydaje się być (przy posiadaniu wiedzy opartej tylko na informacjach z pytania) właściwą procedurą do udzielenia zamówienia na wyprodukowanie materiału zarybieniowego. Partnerstwo innowacyjne to bowiem procedura, którą

USA zakupią ponad 20 tys. ton polskiego trotylu dla armii do końca 2022 r.

pocisków w ramach programu MK 84 dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Kluczowy wkład mieli polscy partnerzy. Chcemy kontynuować współpracę i do końca 2022 roku zamówimy kolejnych 20 tys. ton materiałów wybuchowych" - powiedział David Dunavin z General Dynamics Ordnance and Tactical Systems

WPS przyjęła zamówienie spółki zależnej ZUE o wartości 27 mln zł netto

[...]. Wartość zamówienia netto wynosi 27 mln zł. Zamówienie będzie realizowane w terminie do grudnia 2018 r." - czytamy w komunikacie. Railway gft prowadzi działalność w zakresie dostaw materiałów kolejowych oraz tramwajowych, w tym również na potrzeby inwestycji realizowanych

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 45,6 pkt w październiku

zamówienia i eksport spadły w najszybszym tempie od ponad 10 lat. Konsensus rynkowy wynosił 48,1 pkt. "Doprowadziło to do cięć w zatrudnieniu, zmniejszenia aktywności zakupowej przedsiębiorców oraz pogorszenia prognoz odnośnie przyszłej produkcji

Groźba zapaści w inwestycjach samorządowych. "Planowaliśmy 8 mln, najniższa oferta to 17 mln zł"

modyfikacji umów w prawie zamówień publicznych. Podkreśliła, że trwają prace nad wprowadzeniem możliwości dodatkowej waloryzacji wynagrodzeń, a także czasu realizacji, zakresu i sposobu realizacji umów w prawie zamówień publicznych.  Na problemy z drożejącymi materiałami budowlanymi zwrócił uwagę również

Portfel zamówień Budimeksu wynosił 10,4 mld zł na koniec marca

spółka. "Rozpoczynamy rok 2018 z rekordowym portfelem zamówień, co powinno się przełożyć na utrzymanie pozytywnej dynamiki sprzedaży w kolejnych kwartałach. W trakcie roku będziemy musieli zmierzyć się z obserwowanym dynamicznym wzrostem cen materiałów i kosztów usług