zamówienie dynamiczny system zakupów

Marek Okniński

Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów. Pobierz wzór protokołu.

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w dziedzinie

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

! Pewnymi wyjątkami od powyższej zasady objęte są tylko zamówienia udzielane na podstawie umowy ramowej oraz zamówienia objęte dynamicznym systemem zakupów. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy jest fakultatywne Ustawa Prawo zamówień publicznych dla

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

Dynamiczny system zakupów jest jedynym sposobem wyłaniania wykonawcy zamówienia publicznego zdefiniowanym jako proces, co oznacza, że do dynamicznego systemu zakupów wykonawcy mogą zostać zakwalifikowani na każdym jego etapie. Dynamiczny system

Dynamiczny system zakupów

Dynamiczny System Zakupów (DSZ) został wprowadzony do ustawy Prawo zamówień publicznych w formie wynikającej z dyrektyw 2004/17 oraz 2004/18. Rozwiązania zawarte w Prawie zamówień publicznych są implementacją przepisów wynikających ze wskazanych dyrektyw

Wzory protokołów

Wzory protokołów

w trybie partnerstwa innowacyjnego Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Protokół postępowania w trybie podstawowym Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz postępowania o udzielenie

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

Zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje na[2]: niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

doprowadzenie do zgodnej z przepisami decyzji o wyborze oferty odwołującego. Zgodnie z art. 513 wskazanej powyżej ustawy odwołanie przysługuje na: niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; 2) umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej. W powyższych przypadkach Zamawiający może zawrzeć

Spółki Orlenu i Energi wspólnie zrealizują zamówienia w obszarze energetyki

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Orlen Projekt i Energa Invest - spółki z grupy kapitałowej Orlen, należące do PKN Orlen i Energi - w ramach zawartej umowy ramowej, wspólnie realizują zamówienia m.in. z zakresu energetyki, podał PKN Orlen. Jednym z nich jest opracowanie

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

przed zawarciem umowy, 4)      uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w

PESA ma umowę na 5 EZT dla wielkopolskiego za 127,5 mln zł

dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring, miejsca dla niepełnosprawnych i do przewozu rowerów, pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących, automatyczne odświeżacze powietrza, defibrylatory. Ponadto pojazdy będą przystosowane do zainstalowania urzadzeń systemu Poznańskiej Karty Aglomeracyjnej (PEKA)"

Fotowoltaika i pompy ciepła - polska rewolucja ekologiczna ma swoją mroczną stronę. Co się nie spina?

Fotowoltaika i pompy ciepła - polska rewolucja ekologiczna ma swoją mroczną stronę. Co się nie spina?

start wymagają proporcjonalnie więcej pieniędzy. Dlatego niezależnie od zmiany systemu rozliczeń nie jest to najlepszy czas na rozpoczęcie inwestycji. Po trzecie i najważniejsze, nie znamy przyszłych cen energii, a to od nich, zgodnie z nowym systemem, będziemy liczyć oszczędności na zakupie energii z

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

zamawiającego, przedmiot i wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów; 7) w stosownych przypadkach, wyniki badania podstaw wykluczenia, oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w tym

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

Pytanie W Biuletynie ZP na stronie UZP wybiera się informację czego dotyczy zamówienie. Można wybrać: zamówienie publiczne, zawarcie umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ). Przy wyborze "zamówienia publicznego" nie

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

odwołania przed zawarciem umowy, 4)      uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu; 5) udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli

Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu

Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu

poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej pomiędzy stronami umowy ramowej, jak przewidziano w art. 33 ust. 4 lit. b lub c, oraz w przypadku otwarcia na konkurencję zamówień udzielanych w ramach dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 34". Wskazać należy, iż w postępowaniach, w

Dawne bilety za 2 euro kosztują dziś 59 zł. Ryanair: "Nadal jak się porówna to z innymi cenami, jest to dosyć atrakcyjne"

Dawne bilety za 2 euro kosztują dziś 59 zł. Ryanair: "Nadal jak się porówna to z innymi cenami, jest to dosyć atrakcyjne"

złożyliśmy wreszcie zamówienie na 300 modeli nowego Boeinga, które będą jeszcze bardziej efektywne środowiskowo i będą zużywały o 20 proc. mniej paliwa niż obecnie najbardziej popularne w naszej flocie boeingi NG, co już zdecydowanie poprawia ich efektywność środowiskową. Będą też miały więcej miejsc - 228

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

. uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

. 1a.W zamówieniach udzielanych na podstawie umów ramowych w przypadkach wskazanych w art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz w ramach dynamicznego systemu zakupów, zamawiający, może przeprowadzić aukcję elektroniczną na zasadach określonych w ust. 1. 2. Przepisu ust. 1 nie

Siedzimy w domu, kupujemy meble i AGD. Kurierzy mogą nie zdążyć przed świętami

jednym z najbardziej dynamicznie rosnących segmentów są też lodówki z kategorii XXL, na większe zakupy. I, tradycyjnie, ekspresy do kawy. - By zastąpić kawę dotychczas przyrządzaną w biurach i kawiarniach, wiele osób kupuje ekspresy do kawy, które stają się ważnym wyposażeniem kuchni - mówi. Kłopoty z

Rosyjską gospodarkę miała zabić inflacja i sankcje. Nic z tego. Kiedy Putinowi skończą się pieniądze na wojnę?

Centralny Bank Rosji (CBR) musiał ponoć wydać w ubiegłym roku około 20 miliardów dolarów. Strat rosyjskiego sektora finansowego nie da się oszacować. Latami budowano jego wiarygodność, był częścią globalnego systemu. Od marca współpraca z rosyjskimi bankami stała się toksyczna i nie tylko dla podmiotów z

Wirtualna stopa, prawdziwy but. Czy będziemy dobierać buty bez mierzenia?

sklepach - 32 proc. Z raportu wynika, że tzw. efekt ROPO (szukanie online, kupowanie offline) coraz częściej występuje w przypadku obuwia, co wynika z dynamicznego rozwoju sklepów internetowych w tej kategorii. Jednak część osób wciąż nie może się przekonać do zakupów online. 

Wybór najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie

negocjacji albo dialogu, dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Po drugie ustawodawca dopuścił możliwość informowania wykonawców przez zamawiającego osobno o każdej z dokonanych czynności

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. 6. Wartością dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów. 7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza

Polacy inwestują w sztukę i antyki. Powód? Nieopłacalne lokaty i nadchodzące zmiany w prawie

; Pojawiają się osoby, które do tej pory nie inwestowały w dzieła sztuki albo wręcz sztuką się w ogóle nie interesowały. Co ciekawe, te osoby już przy pierwszym zakupie nie boją się inwestować dużych kwot, co jest zaskakujące, ale i bardzo dobrze wróży na przyszłość. Myślę, że w kolejnych latach ten trend

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów. 7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania umowy ramowej. Art. 33. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów. 7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania umowy ramowej. Art. 33. 1

W sieci paczek i przesyłek. Jak wybrać firmę kurierską?

sieci - zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Skala była porównywalna do wyników grudniowych, osiąganych podczas szczytu paczkowego, kiedy notujemy nawet 100-procentowe wzrosty. Dynamicznie rosła liczba przesyłek zwłaszcza od klientów sprzedających artykuły higieniczne i środki ochrony, ale też

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu; - udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

. 2b. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową na okres nie dłuższy niż 8 lat, chyba że zachodzą wyjątkowe sytuacje uzasadnione przedmiotem umowy. 2c. Zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów. 3. W postępowaniu prowadzonym w trybie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; 2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych

KGHM i PKN Orlen: Małe i średnie firmy są dla nas cennymi partnerami

chcemy pracować z MSP. Jeśli możemy zamówić produkt u jednego dostawcy lub u pięciu, to świadomie decydujemy, że zamówimy u pięciu" - powiedziała Klarecka podczas panelu. "MSP mają wiele zalet - są zwinne, dynamiczne, śledzą trendy, są dla nas partnerem w rozwoju

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 16) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

samodzielność finansową. 6. Wartością dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów. 7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość

Alstom Polska intensywnie pracuje nad taborem na krajowy rynek

Coradia Stream, zamówienia na system metra w Dubaju, czy projektu dla metra w Rijadzie Alstom w 2019 roku zwiększył zatrudnienie o blisko 1000 osób. Głównie w fabryce w Chorzowie. Zwiększył także do 150 liczbę inżynierów pracujących nad rozwojem taboru. Obecnie w polskim oddziale spółki, w 5 lokalizacjach

Święta bez gazu. Były minister skarbu bije na alarm [TYLKO U NAS]

dni dużej wietrzności oraz słonecznych dni, w efekcie czego wzrasta znacząco produkcja energii odnawialnej w polskim systemie energetycznym. Czyli OZE realnie obniża cenę energii w Polsce. Nie ma na to lepszego dowodu niż to porównanie. Jak widać, im więcej produkcji OZE, tym tańsza energia. To ładnie

Chińczycy wygrywają z dyskontami. Zaglądamy do smartfonów Polaków

przekroczyć barierę 6 mld dolarów – przewiduje Digital Market Outlook Statista. Handel przez internet ma od kilku lat nową, dynamicznie rosnącą część: m-commerce, czyli zakupy za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Z raportu „ Europe M-Commerce 2018 ” firmy badawczej yStats.com wynika, że

Nowy projekt byłego prezesa Allegro. To polski Amazon dla budowlanki i przemysłu

sieci kosmetyki, ubrania lub gadżety. – Wszystkie przedsiębiorstwa poddajemy weryfikacji, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Umożliwiamy zakupy hurtowe, zamówienia zbiorcze oraz zapytania ofertowe, dajemy możliwość ustalania przedziałów cenowych, prowadzenia negocjacji, dzielenia się

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu; 4) uniemożliwił składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym

PKN Orlen udostępnił pierwszą w Europie stację paliw drive-through

skróci to czas obsługi i zwiększy komfort zakupów. Samoobsługowe ekrany będzie wspierał kolejkowy system numerowania" - czytamy dalej. Wdrożenie usługi Orlen Drive poprzedziły badania Kantar TNS, które wykazały duży potencjał do rozwoju formatów drive through w Polsce. Z

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zamiarze zawarcia umowy ramowej; 13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów; 14) informację o

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Pobierz załącznik nr 8 - Protokół postępowania w trybie licytacji elektronicznej Pobierz załącznik nr 9 - Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Pobierz

Kongres Nowej Mobilności: Za rozwojem branży muszą nadążać zmiany w prawie

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Lublin, 11.09.2019 (ISBnews) - Konieczność dostosowania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych do dynamicznie zmieniającego się rynku oraz zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego - to główne tematy Kongresu Nowej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

delivery wyniosła 6,6 mld zł, z czego e-delivery stanowi 1,3 mld zł. W 2020 roku rynek zamówień online będzie wart 1,7 mld zł, czyli jego wartość wzrośnie o 30 procent w stosunku do 2019 r. Rynek zamówień jedzenia online rośnie dynamicznie nawet w tempie do 50% rocznie. ?Szacujemy, że za pięć lat połowa

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

system płatności Scan&Pay, który upraszcza realizację zamówienia i odbiór zakupów. Źródło: ISBnews QubicGames : Planuje wydać ponad 25 tytułów na Nintendo Switch w Japonii do 31 marca 2021 roku, podała spółka. Trzy z nich zadebiutują jeszcze w tym miesiącu, a "Pocket Mini

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski 2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub 3) w

NIK: Rozwój zrównoważ. transportu publ. na Dolnym Śląsku nie zawsze prawidłowy

szczególności przystanki zostały doposażone: w wiaty (w 2019 r. udział tak wyposażonych przystanków kształtował się na poziomie od 52,7% w Jeleniej Górze do 63,5% we Wrocławiu), tablice dynamicznego systemu informacji pasażerskiej (w 2019 r. odsetek tak wyposażonych przystanków wynosił od 5,6% w Legnicy do 27,7

Spieszmy się kochać ekrany smartfonów. Technologia, która je zastąpi, już tu jest

NASA. Inny świat Obliczeń jest sporo, bo interfejsy holograficzne połączone z dynamicznym rozpoznawaniem obrazu nakładają treść na otoczenie, ale jednocześnie system musi to wszystko nieustannie analizować i dostosowywać do poleceń użytkownika. Pierwsze okulary Apple’a czy Facebooka raczej będą

Tu cię chcą. 10 zawodów, które zyskały w pandemii

, otrzymali dodatek w wysokości 500 zł, w Kauflandzie dodatek motywacyjny wyniósł od 500 do 1000 zł, w Lidlu 450 i 300 zł. Sieci już zapowiadają kolejne wsparcie w postaci wyższych dodatków na święta. Lidl i Kaufland wydadzą na świąteczne premie aż 23 mln zł. Magazynierzy i dostawcy. Popularność zakupów

Koronawirus. Jak wysłać/odebrać przesyłkę w czasie pandemii

Zamknięte przez epidemię koronawirusa sklepy i galerie handlowe nie oznaczają, że Polacy nie robią zakupów. Ze względów bezpieczeństwa kupujemy w internecie. To powoduje, że znacznie częściej korzystamy z usług kurierskich. Zajmujące się dostawą firmy zanotowały wzrost zamówień nawet o 25 proc. 1

Sztuczna inteligencja podpowie, co kupić w sklepie. Gazetek promocyjnych w handlu coraz mniej

rosnącą rolą sztucznej inteligencji oraz upowszechnieniem się aplikacji, takich jak osobisty asystent zakupowy. – Systemy komputerowe będą samodzielnie analizowały dostępne na rynku promocje i wybierały oferty najlepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb konsumentów. Będą dynamicznie dostosowywać

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

IPLA : Serwis rozrywki internetowej wprowadził do swojej aplikacji na systemy Android TV możliwość dokonania opłaty za zakupiony materiał za pomocą BLIK-a. Polski system płatności umożliwi użytkownikom IPLI szybki i wygodny zakup wybranych materiałów, jak np. filmu, pakietu czy wydarzenia sportowego

Jak internet zmienił świat na lepsze

, która od dekady działa na rzecz cyfryzacji polskiego przemysłu. - Internet wywrócił również do góry nogami na dobre i na złe istniejące już systemy: sprawy urzędowe (przynajmniej niektóre) możemy załatwić drogą elektroniczną, zakupy robić bez wychodzenia z domu, taksówkę zamówić, śledzić na żywo i

Bogaczy pandemia się nie ima. Kto w Polsce dobrze zarabia i gdzie leży granica między zamożnym a bogatym?

zamożnych jest sporo również na Śląsku. Liczba podatników o miesięcznych dochodach przekraczających 7,1 tys. zł brutto wzrosła w 2019 roku we wszystkich województwach, a najbardziej dynamicznie w opolskim (+26,7 proc. r/r), warmińsko-mazurskim (+20,9 proc. r/r) oraz podlaskim (+20,5 proc. r/r). Dlaczego

Arcus celuje we wzrost marż i sprzedaży usług outsourcingu wydruku w 2015 r.

edukacji rynku dotyczące optymalizacji kosztów funkcjonowania firm i instytucji przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, także z naszej oferty. Zwracaliśmy uwagę, że nie liczy się tylko koszt zakupu sprzętu, ale całkowity koszt działania urządzenia, włącznie np. z kosztami serwisu czy eksploatacji. W

Zobacz, ile zarabiają inni. Lista płac przed i po COVID-19

Magdalena Sieczka. – O ile w czasie kryzysów bezrobocie rośnie dość dynamicznie, o tyle zmiany w wysokości wynagrodzeń są znacznie wolniejsze, bardziej rozłożone w czasie i dotyczą głównie struktury wynagrodzenia. W pierwszym etapie zmagań z kryzysem pracodawcy starają się zachować płace zasadnicze, a

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

.). Największe korzyści technologiczne to możliwość szybszego udostępniania nowych zasobów (54 proc.), skalowalność (50 proc.), wysoka dostępność oraz większe bezpieczeństwo systemów i danych (47 proc.). Do końca tego roku wartość polskiego rynku usług związanych z cloud computingiem ma wynieść 800,45 mln USD. W

Przegląd informacji ze spółek

dynamiki wzrostu segmentu sterowania w najbliższych latach, natomiast udział oświetlenia LED w przychodach nie będzie już tak dynamicznie rósł, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. ES-System spodziewa się, że poziom sprzedaży eksportowej w 2018 r. będzie co najmniej taki

Przegląd prasy

--Stelmet: Dynamicznie spada liczba zamówień dla Grange Fencing w Wlk. Brytanii --Indeks WIG20 spadł o 2,01% na zamknięciu we środę --Atal zweryfikuje cel sprzedażowy na 2020 r. po zakończeniu epidemii --Atal zakontraktował 762

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

LOTOS do przekazywania swoich punktów z programu Navigator na badania związane z leczeniem koronawirusa. Gaz-System realizuje program społeczny 'Gaz-System dla edukacji.' Spółka w ramach programu wspierającego edukację uczniów w dobie epidemii przeznaczyła 750 tys. zł na zakup

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

fintech w 2018 roku wygenerował przychody o łącznej wartości 150 mld USD, które stanowią ok. 5 proc. całościowych wpływów sektora finansów. Najbardziej dynamicznym rynkiem nowych technologii jest obszar Azji Środkowej i Południowej, gdzie pod względem liczby startupów z branży finansowej Indie uplasowały

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

(KE) poparła pomysł, aby zaoszczędzone do tej pory - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - środki przekazać na zakup sprzętu dla szkół, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Będzie to ponad 180 mln zł, a samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze na laptopy, tablety, a także na mobilny

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

korzystał, a zarządzanie lokalnym środowiskiem IT ma stać się tak samo proste jak korzystanie z chmury publicznej. Trend ?on demand" dynamicznie rośnie ? już w 2022 roku 15% nowo wdrażanych lokalnych systemów obliczeniowych, będzie podlegać opłacie za wykorzystanie. Dla porównania, w 2019 roku, takim

Przegląd prasy

, czyli 17,1% więcej niż rok wcześniej - wynika z szacunków "Rzeczpospolitej" na podstawie danych udostępnionych przez 14 Izb Administracji Skarbowej --Dynamicznie rosnący popyt na drogi sprzęt dla graczy ratuje producentów PC przed kryzysem

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu; 5) udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

systemy administracji publicznej: mObywatel oraz Otwarte Dane są obsługiwane przez rządową chmurę obliczeniową, podało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Wkrótce do chmury dołączą kolejne. Źródło: ISBnews Rynek gier : Wzrost rynku w 2018r. wyniósł 13% r./r wg SuperData Źródło: spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Polaków robi e-zakupy minimum raz w miesiącu (30% badanych), a 46% deklaruje chęć tego typu zakupów częściej przy niższych cenach produktów niż w sklepach stacjonarnych, wynika z drugiego raportu wchodzącego w skład cyklu badań opinii publicznej w projekcie Polski Monitor Opinii ? wspólnej inicjatywy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

medycznej, podał KIR. Źródło:ISBnews COIG : Spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn"

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

uwagę, że szereg informacji, których oczekuje odwołujący ma charakter dynamiczny i dane na ich temat, które w tym zakresie przygotował Zamawiający ma charakter prognoz. Bezspornie ustalono, że w opisie przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1do siwz) nie podano ilości pojemników czy

Marketplanet jest zainteresowany kupnem spółek z sektora handlu elektronicznego

milionów złotych, może zostać ogłoszona jeszcze w I połowie 2015 r. "Marketplanet to firma dostarczająca rozwiązania informatyczne wspomagające zakupy oraz procesy przetargowe w dużych firmach. Na pewno przy tej specjalizacji pozostaniemy, dynamicznie rozwijając naszą ofertę

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

lite (256 GB), P20 Pro oraz Mate 10 Pro. Huawei rusza z akcją ?Otwórz się na lato", w której można uzyskać kupon upoważniający do tańszych zakupów w sklepie internetowym huawei.pl. W zależności od wielkości zamówienia, klienci Huawei mogą uzyskać rabat nawet do 400 zł. Oferta obowiązuje do 7

Prof. Obłój: Zwalnianie ludzi przez wysoko opłacanych menedżerów jest zawsze moralnie wątpliwe

. Ostatnie dni lutego to też szczyt zamówień w sklepie Frisco.pl. – prof. Krzysztof Obłój* - Najszybciej sygnał o zagrożeniu dotarł do firm działających na rynku business-to-business oraz filii międzynarodowych korporacji. Mają ciągłą styczność z Chinami, które dominują na wielu rynkach, jak rynek

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

działającymi na rynkach wertykalnych, przygotowując się tym samym do uruchomienia usług alternatywnych, jakie staną się dostępne dzięki technologii 5G. -Koncentrować się na rynkach wertykalnych, takich jak produkcja, systemy dla inteligentnych miast oraz opieka zdrowotna

Przegląd informacji ze spółek

na dostawę i obsługę systemu rowerów miejskich w fińskim Turku, poinformowała spółka. Wartość 3-letniej oferty obejmującej dostawę i obsługę systemu na 300 rowerów typu smartbike to 2 mln euro, podano także. Kruk oczekuje, że wartość nakładów na zakup portfeli

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nieograniczonym pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn" zorganizowanym przez przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews DataWalk : DataWalk Inc. podpisała umowę projektu pilotażowego z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia "Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów" w ramach realizacji projektu "Nowoczesna Policja dla

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Górniczą (PGG)na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej" o wartości 122,97 mln zł brutto. Źródło

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

oprogramowania rośnie dynamicznie, a łączne obroty tego młodego sektora sięgają już ok. 1 mld zł rocznie, wynika z z badań, które przeprowadziła Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga we współpracy z Organizacją Pracodawców Sektora IT (SoDA). Zdecydowana większość branży szans na rozwój upatruje w ekspansji

Przemysł 4.0. Roboty wkraczają do przedsiębiorstw

pomoc na jednej z imprez targowych, gdzie producenci robotów przemysłowych prezentowali możliwości swoich maszyn. – Najpierw zamówiliśmy jednego robota, zobaczyliśmy, co on potrafi i szybko podjęliśmy decyzję o zakupie dwóch kolejnych – opowiada Nowak. Najważniejsza dla firmy była prędkość

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zakresu e-commerce dla klientów sieci Bricomarché. W lipcu mieszkańcy kolejnych 14 lokalizacji zyskają możliwość odbioru zamówionych produktów w Bricomatach, czyli innowacyjnych punktach zlokalizowanych przed supermarketami sieci. Usługa zakupów click&collect jest już dostępna we wszystkich

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

TDC na dostawę systemu wsparcia biznesu (BSS). Comarch dostarczy TDC rozwiązanie BSS, które obejmuje następujące produkty IT: zarządzanie relacjami z klientem (CRM), katalog produktów (Product Catalog), zarządzanie zamówieniami (Customer Order Management), system bilingowy (Convergent Billing System

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

aplikacji 'klienckich' i ich specjalizacje dyktują strategie IT. Dlatego organizacje sięgają po wiele usług chmurowych i migracja dynamicznie się rozpędza: multi-cloud daje poprawę zwinności, skalowalności i efektywności, co zwiększa rentowność biznesu. Podejście klientocentryczne będzie zyskiwało na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

obejmie kompleksowo kluczowe obszary w organizacji: produkcję, sprzedaż, kontrolę jakości oraz magazyn wysokiego składowania. System będzie zawierał również moduł do obsługi księgowości i zakupów oraz CRM. Źródło: spółka Genesys Cloud : System call i contact center został

Przegląd prasy

firm notują potężne wzrosty. Inwestorzy nie kryją zadowolenia, ale nie brak też obaw, że bańka może zacząć pękać --Cena jednej akcji Dino Polska na poniedziałkowej sesji ustanowiła kolejne maksimum i przekroczyła 100 zł. Kurs od ceny zakupu w IPO wzrósł już trzykrotnie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

raz siódmy przedstawia badanie E-commerce w Polsce. Odsetek internautów kupujących online w 2019 wyniósł 62% internautów ? o 6 p.p. więcej niż jeszcze rok temu. Trzy najczęściej wymieniane zalety e-zakupów, to według Polskich internautów możliwość kupowania w każdym momencie, 24/7 (75%), brak

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, zautomatyzowania procesu przetwarzania zamówień oraz ich finalnego kompletowania i nadawania w magazynie przez dedykowany zespół pracowników. Źródło: ISBnews BNP Paribas Bank Polska : Wprowadził system elektronicznej komunikacji z klientami spełniający wymogi trwałego nośnika, podał bank

Przegląd prasy

zakupem sieci sklepów Piotr i Paweł - wynika z informacji "Rzeczpospolitej" --Błędy w nowelizacji ustawy o VAT mogą wstrzymać największe inwestycje publiczne i prywatne w Polsce --Za trzy lata po naszych drogach może jeździć 50 tys. aut na

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

czynność lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, albo 2. umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

Solution, PSS) szóstej generacji, które umożliwia kupującym skanowanie towarów na bieżąco podczas robienia zakupów. Model pozwala znacząco przyspieszyć proces dokonywania płatności w sklepach. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android i oferuje szereg nowych funkcji, które zwiększają

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Huawei można teraz kupić w zestawie z jednym z akcesoriów w atrakcyjnej cenie. Dodatkowo klienci sklepu huawei.pl mogą uzyskać kupon upoważniający do zakupów tańszych nawet o 400 zł, w zależności od wielkości zamówienia. Oferta obowiązuje do 22 czerwca. Za pobranie ze sklepu z aplikacjami Huawei

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

dynamiczny wzrost jest dobrze uzasadniony biznesowo. Konsumenci czterokrotnie chętniej czerpią informacje o produkcie z materiałów video niż opisu tekstowego. 90 proc. osób kupujących w sieci przyznaje, że video wpływa na ich decyzje zakupowe. Co więcej, treści video znajdują się wśród najchętniej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

szkół w Kijowie. Urządzenie to interaktywna podłoga służąca jako nowoczesne narzędzie edukacyjne. Zamówienie jest częścią reformy ukraińskiego systemu edukacji. Źródło: spółka Nazwa.pl: Google wprowadziło długo zapowiadaną zmianę dotyczącą szyfrowania protokołu HTTP. Od teraz