zamówienie dodatkowe w robotach budowlanych

Marek Okniński

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Ustawa Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych oraz usług przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, kolejnych zamówień o łącznej wartości nawet do 50% wartości zamówienia podstawowego. Ponieważ możliwość udzielania zamówień dodatkowych oraz zamówień uzupełniających ma istotne znaczenie praktyczne wskazany powyżej limit został podniesiony z uprzednio obowiązującego, który wynosił jedynie 20% wartości zamówienia podstawowego.

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być ściśle związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia podstawowego. Oznacza to, że nie może służyć jedynie poprawieniu parametrów zamówienia podstawowego czy rozszerzeniu jego zakresu o elementy, bez których zamówienie podstawowe może funkcjonować.

Zamówienie dodatkowe

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.

Czy koncepcja przebudowy może zastąpić program funkcjonalno-użytkowy do opisu robót formule zaprojektuj-wybuduj?

należy przeanalizować przedmiot zamówienia w odniesieniu do jego rodzaju. W tym przypadku przedmiotem zamówieniaroboty budowlane zgodnie z klasyfikacją CPV: 45231500 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza oraz45251143 – Roboty budowlane w zakresie

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

roboty budowlane związane z przygotowaniem do jego uruchomienia. Rodzaj zamówienia zamawiający określił jako dostawy. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp: „W przypadku gdy zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy

Jak udzielać zamówień dodatkowych?

udowodnić niemożność przewidzenia tych prac i ich konieczność wykonania w kontekście zamówienia podstawowego. Zamówień tych można udzielić tylko w sytuacji, kiedy formą wynagrodzenia jest forma kosztorysowa, przy ryczałcie nie ma robót dodatkowych o czym niektórzy zapominają. Bez

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

oraz leasingu z opcja? lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalacje.  Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną Z pytania wynika, że budowa placu zabaw w miejscowości A to robota budowlana, świadczy o tym sposób ustalenia wartości tego zamówienia

Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

zamówienia , należy sumować te dwa zadania? Odpowiedź: Samo nazewnictwo obydwu zamówień ma tutaj drugorzędne znaczenie. Istotne są natomiast tzw. kryteria tożsamościowe zamówień oraz okoliczność, że prace są realizowane w jednym obiekcie budowlanym. Z uwagi na fakt, że roboty będą przeprowadzone w ramach

Roboty dodatkowe najczęściej popełniane błędy

świadczenia określoną w umowie dopuszcza tzw. roboty dodatkowe. Odrębny problem to kwestia dokumentu, jaki ma łączyć obie strony. W tej materii często dochodzi do błędów. Otóż bez względu na wartość robót dodatkowych zamawiający zawsze powinien sporządzać odrębną umową nigdy zaś

Budowa kanalizacji sanitarnej w dwóch miejscach - szacowanie wartości zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w dwóch miejscach - szacowanie wartości zamówienia

wspólną funkcję techniczną. Warto odwołać się tutaj do opinii UZP pt.: „Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane", w której wskazano: „Wobec powyższego szacując wartość robót budowlanych , niezbędnych do realizacji obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Pzp, nawet

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

przewidziane przede wszystkim dla umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, które cechują się znacznym stopniem skomplikowania. Z uwagi na powyższe ustawodawca dla umów o realizację robót budowlanych przewidział dodatkowe obligatoryjne przepisy dotyczące m.in. obowiązkowej

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

Pytanie: Nasza firma będzie składać ofertę w  przetargu na roboty budowlane według przepisów starej ustawy Pzp . Jednym z wymogów jest doświadczenie w realizacji specyficznej usługi. Chcemy skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego , który jest wyspecjalizowanym wykonawcą

Poświadczenie skanu za zgodność z oryginałem w ofercie przetargowej

, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. W konsekwencji w sytuacji gdy referencje wystawione zostały przez podmiot, na rzecz którego wykonane zostały określone roboty budowlane /dostawy /usługi w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, prawidłową formą

Opcja wykonania robót budowlanych w formacie "Zaprojektuj i Wybuduj". Jak uwzględnić niepewność dofinansowania w postępowaniu przetargowym?

również terminy na wykonanie samego projektu, jak i projektu i robót budowlanych, a także sposób odbioru poszczególnych zakresów. Zapisy umowy winny również w sposób zrozumiały, precyzyjny i jednoznaczny wskazywać, jaki jest zakres zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego, oraz jakich świadczeń, czynności

Jak postępować z poufnymi dokumentami zamawiającego w procedurze zasady konkurencyjności?

Jak postępować z poufnymi dokumentami zamawiającego w procedurze zasady konkurencyjności?

Pytanie: Prowadzimy procedurę zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (…) na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych . Czy możemy udostępnić dokumentację techniczną (przede wszystkim projekt budowlany), która stanowi tajemnicę zamawiającego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Zamówienia publiczne. Czy zmiana referencji jest zgodna z prawem?

dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ale również, gdy złożone środki dowodowe nie wykazują spełnienia warunków[1]. W praktyce prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający, uznając, iż referencyjna robota budowlana nie potwierdza spełnienia

Rażąco niska cena i omyłki w ofertach - kolejność podejmowania działań przez zamawiającego

Pytanie: Przeprowadziliśmy postępowanie na roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej" w trybie podstawowym bez negocjacji. Otrzymaliśmy 3 oferty. Oferta nr 1 zawiera rażąco niską cenę (względem naszej wartości oraz średniej arytmetycznej z otrzymanych ofert). Dodatkowo w ofercie

Budowlańcy będą schodzić z placów budowy. Zarzyna ich inflacja. "Realizują kontrakty, narażając się na spore straty"

Budowlańcy będą schodzić z placów budowy. Zarzyna ich inflacja. "Realizują kontrakty, narażając się na spore straty"

Morawieckiego „o wyjątkowo poważnej sytuacji wykonawców zamówień publicznych w zakresie umów o roboty budowlane, która jest następstwem skutków zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę": "Ostatnie tygodnie przyniosły wyjątkowo gwałtowny, a przede wszystkim nieprzewidywalny wzrost cen

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Z planu zamówień publicznych na roboty budowlane na rok 2015 nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie pozycje (remont dźwigu-windy, modernizacja magazynu w odrębnej od siedziby zamawiającego lokalizacji). Ich łączna wartość przekracza kwotę

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

; umowy, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dobrowolnie – inne umowy w sprawie zamówienia publicznego) można rozważyć zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej określonej w tym przepisie. W takim przypadku konieczne byłoby stwierdzenie zaistnienia

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

 Pzp może zastosować tryb z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót, jeżeli:  takie zamówienie było przewidziane w

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

, tzn. czy zastosowany tryb będzie inny, jeżeli zamówienie na dodatkowy zakres robót zostanie udzielone dopiero po zakończeniu i rozliczeniu podstawowego zakresu robót (czyli po zakończeniu inwestycji)? Roboty budowlane z całej Polski Odpowiedź

Dodanie personelu w trakcie realizacji prac? Sprawdź, na jakich zasadach

Pytanie: W postępowaniu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi kryteriami oceny ofert były: - cena - ilość pobytów na budowie - doświadczenie

Koszty transportu a szacowanie wartości zamówienia

, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację, -usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy. Zamówienie na zakup urządzenia

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

przepisy KC mają zastosowanie do zamówień publicznych i jak postępować w sytuacji zażądania przez wykonawcę gwarancji zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego? Odpowiedź Żądanie gwarancji zapłaty za roboty budowlane jest uprawnieniem wykonawcy, a jej

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

pod uwagę zakres możliwych negocjacji w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zamawiający ma pełne prawo wymagać od wykonawców przedłożenia kosztorysu ofertowego składanego przed przystąpieniem do negocjacji. Powyższe

Obligatoryjne wydłużenie wymaganego doświadczenia z trzech do pięciu lat

Wymienione rozporządzenie daje jednocześnie uprawnienie zamawiającemu badania doświadczenia w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, o ile celem wydłużenia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu. Dodatkowo Prawo zamówień publicznych w art. 112 ust. l (oraz art. 16 pkt 3

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

sprawowanie nadzoru nad robotami udzielonymi przez zamawiającego na rzecz wykonawcy robót budowlanych jako zamówienia dodatkowe lub uzupełniające w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Należy podkreślić, że zamawiający wskazał w siwz, iż z tytułu sprawowania nadzoru nad "zadaniami dodatkowymi" wykonawcy

Już nie boimy się zmieniać pracy. Jak Polacy szukają nowego pracodawcy

, takich jak inżynierowie, konstruktorzy, technologowie, programiści. Brakuje pracowników obsługujących roboty. Niełatwo także o fachowców, np. w branży budowlanej czy logistycznej, jest duże zapotrzebowanie na kierowców, magazynierów, pakowaczy, sprzedawców. Pracowników szukają intensywnie firmy

Portfel zamówień Trakcji PRKiI wzrósł o ok. 45% r/r do ok. 2,2 mld zł netto

powyżej 1,5 mld zł netto, z których większość przekraczała budżety inwestorskie. Powyższe dane prezentowane są z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów. W 2019 roku, do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółka podpisała umowy o roboty budowlane, o łącznej wartości 93 mln

Roboty humanoidalne z agencji pracy

. Firmy, w których już funkcjonują, zamawiają w agencji dodatkowe oprogramowanie, ponieważ chcą wykorzystywać roboty w różnych rolach i sytuacjach, na przykład na konferencjach, targach czy jako animatorów dla dzieci na imprezach firmowych. – Przedsiębiorstwa, które decydują się dziś na roboty

Szaleją ceny materiałów budowlanych. Co rośnie najbardziej?

Karol i Aneta z budową domu ruszyli kilka miesięcy przed pandemią. Koronawirus nieco spowolnił prace ekip budowlanych, ale roboty mimo wszystko postępowały. Pełną parą ruszyły tuż przed wakacjami. – Mury się pięły, a my ze zdenerwowaniem patrzyliśmy na stan konta. Pieniędzy ubywało w bardzo

Sąd nakazał GDDKiA wypłatę Polimeksowi 14,3 mln zł w zw. z niesłusznymi karami

spółce kwoty 13,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwoty 1,1 mln zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za opóźnienie, podał Polimex. "Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia 2016 r. wydał w pierwszej instancji korzystny dla

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

określić parametry techniczne i wymogi jakościowe (tzw. parametry równoważności). Zamawiający ma prawo określić przedmiot zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie oczekiwanego efektu. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przez to rozumieć dokument sporządzany przez zamawiającego w formie pisemnej, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia publicznego pojawiła się konieczność realizacji dodatkowych i niezbędnych robót budowlanych , nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz zostały spełnione kumulatywnie przesłanki ustawowe z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający jest upoważniony do zmiany

W tej branży brakuje nawet 50 tys. pracowników. Nie jest to sektor IT, a kryzys nie rozwiąże problemu

„Jutro jadę do Niemiec, zatrudnienie bezpośrednio w niemieckiej firmie. Praca w budowlance" – pisze na jednej z grup na Facebooku Kamil, odpowiadając na pytanie jednego z mężczyzn o pracę w branży budowlanej za granicą. Kamil nie pierwszy raz wyjeżdża do pracy do Niemiec. &ndash

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

uzupełniającego wykonanie dodatkowych wjazdów, ich poszerzenie itp.? Odpowiedź Jeżeli planowane aktualnie do wykonania w ramach zamówień uzupełniających roboty budowlane, będą miały inne nazwy i kody określone w CPV niż zamówienie podstawowe, to wówczas

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane

Co zrobić, gdy masz wątpliwości co do autentyczności referencji?

rozporządzenia w sprawie dokumentów, zgodnie z którym: „Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego , może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku

ZUE ma umowę z PKP PLK na prace dodatkowe o wartości 43,7 mln zł brutto

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - ZUE podpisało umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na roboty dodatkowe do kontraktu realizowanego przez spółkę w obszarze "Wyczerpy - Chorzew Siemkowice", poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 43,7 mln zł (35,5 mln zł

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

utrudniać uczciwą konkurencję. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

utrudniać uczciwą konkurencję. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności czy dowolne ograniczanie zakresu zamówienia. "Wprowadzamy też nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, będzie musiała zawierać zasady

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

Pytanie: Zamawiający prowadzi unijny przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Czy w razie zmiany SIWZ  (w szczególności przy zmianie terminu składania ofert) zamawiający publikuje tę zmianę na stronie WWW przed upływem terminu składania ofert oraz przesyła do publikacji zmianę

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Pytanie: Zamawiający ma w planie zamówień publicznych (i planie finansowym) na rok 2015 roboty budowlane w zakresie remontów lokali będących w zarządzie zamawiającego na kwotę 180.000 PLN tj. 12 lokali do remontu. Nie znamy jednak na początku roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

; 3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 3. Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3. Ponadto zamawiający w treści siwz zamieszcza informacje dodatkowe określone w treści dodanego nowelizacją art. 36a oraz 36b

Torpol wykona dla PKP PLK dodatkowe prace za ok. 20,2 mln zł netto

2017 r. podpisał z PKP PLK umowę na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest modernizacja nawierzchni kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z robotami towarzyszącymi tor nr 1 na odcinku Grabowno Wielkie - granica IZ w ramach zadania pn.: "Prace na liniach kolejowych nr

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

. Są natomiast objęte przedmiotem zamówienia zawartym w siwz. Oznacza to, że występują w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Roboty dodatkowe mogą wystąpić zatem tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, bo tam mamy do

Zamawiający może ingerować w umowę o podwykonawstwo

publicznych postanowienia siwz powinny być skorelowane z wymaganiami stawianymi w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli zatem zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

. 2. Przepisu art. 142 ust. 3 nie stosuje się. 143a. przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach - warunkiem

Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

powinno się traktować jak jedno zamówienie (łącznie szacować ich wartość), szukać należy w definicji robót budowlanych zawartej w ustawie Pzp. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy Pzp przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia

Polskie LNG przekazało teren wykonawcy rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

wymagane prawem decyzje niezbędne do prowadzenia robót budowlanych. Prace realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem - data zakończenia inwestycji to grudzień 2021 roku, zakończono w informacji. (ISBnews)

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

. Zamawiający może, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Art

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom zamawiającego. Wyznaczony termin ich złożenia nie może przekraczać 10 dni.

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

Pytanie Jakie są wymagania dotyczące udzielenia zamówienia na roboty budowlane podzielone na etapy - zamówienie o wartości poniżej progów unijnych? Chcemy ogłosić jeden przetarg z wykonaniem zadania w dwóch etapach na 2 lata. Jeden etap do wykonania

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

problematyki zamówień publicznych, tj. umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy"- czytamy w komunikacie. Istotą rozwiązań Prawa

Sumowanie wartości zamówień publicznych

(montaż studni wodomierzowych). W tej sytuacji, zgodnie z treścią art. 6 ust. 3 ustawy Pzp , zamówienie którego przedmiotem są równocześnie dostawy niezbędne do wykonania robót traktuje się jako zamówienie na roboty budowlane. Opinia UZP Poniżej

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

zamówienia dodatkowego, b) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego , dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu

Pozwy na drogach i torach. Wielomilionowe roszczenia wobec GDDKiA i PKP PLK

wynagrodzenia dla firmy budowlanej - zaznacza prezes. Dodatkowym argumentem branży przed sądem stała się też najnowsza opinia Urzędu Zamówień Publicznych. Potwierdza, że nadzwyczajny wzrost cen może uzasadniać waloryzację umów na roboty budowlane. Wykonawcy nie chcą czekać i gdy zamawiający nie realizuje

W jaki sposób sformułować warunek wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o zamówienia publiczne?

, dostawom, robotom budowlanym) mają odpowiadać usługi w zakresie rodzaju i wartości. Czy czeka nas nowelizacja Prawa zamówień publicznych? Zobacz proponowane zmiany » Orzeczenie Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO referencje

Tryb zapytania o cenę

Wysokość tzw. progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Często spotykanym błędem jest zastosowanie trybu zapytania o cenę dla udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane. Tymczasem zawarta w

Awbud miał 0,31 mln zł zysku netto, 0,8 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

sprawozdania ukształtował się na poziomie 262 mln zł. Ponadto zarząd kontynuuje prace nad wprowadzonymi w 2017 roku dodatkowymi mechanizmami bezpieczeństwa do umów o roboty budowlane, mające lepiej zabezpieczać interes grupy przed ryzykami związanymi ze zmieniającymi się cenami usług podwykonawczych oraz

Portfel zamówień Trakcji wynosił 1 851 mln zł na koniec półrocza

; - czytamy w raporcie półrocznym. Dodatkowo, jednostka dominująca zawarła umowę z PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej E20 Siedlce - Terespol dla zadania pn. Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, ETAP III - LCS Terespol

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwany dalej "koncesjonariuszem", który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania koncesji. 2. Koncesjonariusz, który nie

FIDIC w zamówieniach publicznych

: Osoby z krajów UE nie muszą należeć do polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie Doświadczenia zdobyte na budowach w większości krajów europejskich umożliwiły opracowanie wzorcowych umów o roboty budowlane, które są

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Spiętrzenie robót budowlanych, ograniczenia panujące na rynku pracy, galopujące ceny materiałów budowlanych, a przede wszystkim sztywne postanowienia umów o zamówienia publiczne powodują, że dramatycznie obniża się rentowność kontraktów

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Pytanie: Czy zamawiający w ramach zabezpieczenia udzielonej gwarancji (nie rękojmi za wady) na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały może żądać polisy ubezpieczeniowej bądź gwarancji bankowej? Ustawa Pzp w art. 139 ustawy Pzp odwołuje się do przepisów kc, zaś w art. 151 wyraźnie

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

: 1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 2) dostaw - zsumowana w

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego jest obiektywnie nieprzewidywalna, przed wszczęciem postępowania podstawowego (głównego). W Twoim przypadku nie ma mowy o takich okolicznościach. Twój wykonawca realizuje roboty przewidziane w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Nie ma więc konieczności

Czy Prawo zamówień publicznych pozwala na żądanie podania nazw i adresów podwykonawców?

Pytanie W związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na zarzut pokontrolny mamy pytanie dotyczące następującego problemu. Żądaliśmy w siwz w II etapie przetargu ograniczonego na roboty budowlane przekazania informacji dotyczącej zakresu prac

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

rozumieć roboty budowlane w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych; 6) dostawach - należy przez to rozumieć dostawy w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych; 7) usługach - należy przez to rozumieć usługi w rozumieniu przepisów o

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 6. (uchylony) Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

;Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym"). W świetle przytoczonych opinii, aby ustalić, czy w konkretnym przypadku zamawiający ma do czynienia z jednym

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie będzie możliwe. Zamówienia dodatkowe Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

wyłącznie na roboty budowlane, usługi i dostawy o tych samych kodach CPV co zamówienie podstawowe. Jednak dla dostaw ustawodawca wprowadził dodatkowe obostrzenie i przy przedmiocie zamówienia, jakim jest dostawa materiałów biurowych bardzo trudne może być udowodnienie, że zmiana dostawcy będzie powodowała

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

implementowanie do polskiego systemu prawnego dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa. Dodatkowym

Czy można żądać wykazu zrealizowanych zamówień bez referencji?

te zamówienia zostały prawidłowo wykonane lub są wykonywane należycie (a w przypadku robót budowlanych, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), zaś w przypadku wykazu osób - informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ustawodawca wskazując

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

, duże projekty infrastrukturalne. Względem stycznia ubiegłego roku dość poważnie spadła liczba ogłoszeń na roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (-25,37 procent), usługi nadzoru budowlanego (spadek rdr o 25,37 procent), roboty w zakresie naprawy dróg (spadek liczby w

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

. 40 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy wartość zamówienia na roboty budowlane była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 10.000.000 euro, zamawiający zamieszał ogłoszenie o zamówieniu również w dzienniku lub

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

dostępne te narzędzia, urządzenia lub formaty plików, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Art. 10e. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi. W takim przypadku

Przegląd informacji ze spółek

wzrost o 30%, podała spółka. Zarząd Wittchena nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2019, a cały wypracowany zysk rekomenduje przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego, podała spółka. Unibep zawarł umowę o roboty

Co zrobić w sytuacji, gdy wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie załączył wykazu robót?

? Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wymaga minimum jednej roboty budowlanej. Każda kolejna będzie punktowana dodatkowo (liczba punktów decyduje o zakwalifikowania do drugiego etapu postępowania). Odpowiedź Powinieneś

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

Pytanie Moje pytanie dotyczy umów z inspektorem nadzoru nad robotami budowlanymi. Łączna wartość umów podpisanych z tym samym inspektorem przekracza w ciągu jednego roku wartość 14 000 euro, natomiast indywidualnie każda z tych umów jest poniżej progu

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 2) w przypadku zamówień na roboty budowlane

Zamówienia publiczne: wakacje bez spowolnienia

,  15 tys. 836 w marcu, 11 tys. 691 ogłoszeń w lutym i 10 tys. 6 w styczniu. W relacji miesięcznej ? względem lipca 2011 ? spadki wystąpiły w dwóch spośród trzech kategorii ZP (dostawy usług -1,23 proc., roboty budowlane -4,14 proc.). Dodatnią dynamikę miesięczną zanotowały

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi albo w ust

Złe doświadczenia z wykonawcą. Czy możesz wykluczyć go z nowego postępowania?

euro. Przez zamówienie publiczne należy bowiem rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro wciąż pozostaje zamówieniem

Robot nie ma rąk i nóżek, jak w filmach. I daleko mu do androida

pracy. Czyli myśląc o robocie, nie masz w głowie androida, który wykonuje za ciebie pracę? – Absolutnie nie! Bardziej myślę o robotach, które spawają samochody w fabrykach. Daleko im do androida. Pamiętasz pierwszego robota, którego zbudowałeś? – Pierwsze urządzenie, które skonstruowałem

Prezes Budimeksu: Rentowność w kolejnych kwartałach pod presją cen wykonawstwa

pierwotnie dalsze pozycje w rankingu. Dodatkowe kontrakty pozwoliły zrealizować z nawiązką wewnętrzne plany kontraktacji oraz utrzymać portfel zamówień na dobrym poziomie, zachowując przy tym odpowiedzialne podejście do kalkulacji marży" - podkreślił też Blocher. Po trzech

Będzie powtórka z fali upadłości firm budowlanych?

kontraktach "zaprojektuj i buduj" w praktyce nie da się wynegocjować dodatkowych pieniędzy już w trakcie realizacji inwestycji. Natomiast w przypadku samego wykonawstwa robót budowlanych zamawiający coraz dokładniej sporządzają specyfikację warunków zamówienia

ZUE podpisała aneks do umowy z PKP PLK i zwiększyła wartość umowy do 61,8 mln zł

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - ZUE podpisała aneks do umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) na zadanie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykup gruntów w rejonie stacji Medyka dla zadania pn. ,,Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka

Będzie wyrok w sprawie przetargu na most AOW

być ich sporo, bo na razie nie ma projektu wykonawczego, a jedynie budowlanym - zdaniem Skanskiej bardzo ogólny. Stawki za roboty dodatkowe firmy miały podać w osobnym załączniku. Mostostal według Skanskiej wpisał znacznie zawyżone kwoty, kilka tysięcy razy większe od tych

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

również fakt, iż pojęcie "robót dodatkowych" nie jest tożsame z pojęciem "zamówień dodatkowych". Zasadnicza różnica polega na tym, że "roboty dodatkowe" to prace, które mieszczą się w przedmiocie zamówienia podstawowego, natomiast "zamówienia dodatkowe" wykraczają