zamówienie dodatkowe a uzupełniające

Zespół ekspertów Kancelarii Zamówień Publicznych

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Poszerzenie zakresu zamówienia podstawowego w siwz o usługi związane z realizacją zamówień dodatkowych jest niezgodne z prawem. W zamówieniu podstawowym mogą się jednak znaleźć zamówienia uzupełniające.

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Ustawa Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych oraz usług przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, kolejnych zamówień o łącznej wartości nawet do 50% wartości zamówienia podstawowego. Ponieważ możliwość udzielania zamówień dodatkowych oraz zamówień uzupełniających ma istotne znaczenie praktyczne wskazany powyżej limit został podniesiony z uprzednio obowiązującego, który wynosił jedynie 20% wartości zamówienia podstawowego.

Prawo opcji

Prawo opcji umożliwia zamawiającemu zwiększenie zakresu zamówienia publicznego bez potrzeby udzielania zamówień uzupełniających. Zastosowanie prawa opcji nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy, co jest konieczne w przypadku zamówień uzupełniających.

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

powyżej 3.000 euro należy wysłać pisemne zapytania ofertowe do 3 wykonawców, a zamówienie dodatkowe będzie opiewało na kwotę 7.000 euro. Czy wówczas należy trzymać się tego regulaminu, czy jednak pomimo tego, że nie stosuje się ustawy należy zlecić wykonanie tego zadania wykonawcy, który wykonuje

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

przypadku usług nie może przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego a w przypadku dostaw 20 %) wystarczającym jest aby przedmiot zamówienia uzupełniającego był zgodny z zamówieniem podstawowym np. w przypadku gdy zamówienie podstawowe dotyczy usługi sprzątania sal konferencyjnych możliwe jest zlecenie

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

zamówienia dodatkowego, b) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego , dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

sytuacji należy sporządzić aneks do podstawowej umowy w przypadku robót dodatkowych, a odrębną umowę dla zamówienia z art. 67 ustawy Pzp? Czy może powinniśmy zastosować art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w związku z faktem, że wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro? Znajdź przetarg

Koleje Śląskie odebrały ostatni z elfów zamówiony w bydgoskiej Pesie

Koleje Śląskie odebrały ostatni z elfów zamówiony w bydgoskiej Pesie

trójczłonowe i 12 najdłuższych czteroczłonowych.  Pociągi nowej generacji Śląski przewoźnik skorzystał też z możliwości dostarczenia kolejnych dwóch elfów trzyczłonowych w ramach tzw. zamówienia uzupełniającego (dwa pociągi kosztowały łącznie 26 mln zł). Ostatni z nich miał przyjechać na Śląsk

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

Co do zasady zamówień uzupełniających można udzielić na dostawy o tych samych kodach CPV co w zamówieniu podstawowym. Udzielenie zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy dostaw uzależnione jest od łącznego zaistnienia następujących okoliczności: a). zamówienie

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

uzupełniającego wykonanie dodatkowych wjazdów, ich poszerzenie itp.? Odpowiedź Jeżeli planowane aktualnie do wykonania w ramach zamówień uzupełniających roboty budowlane, będą miały inne nazwy i kody określone w CPV niż zamówienie podstawowe, to wówczas

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

Pytanie Czy w przetargu nieograniczonym można przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, a następnie udzielić zamówień uzupełniających na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Sygnity ma szansę na kolejne zamówienia w ramach systemu ePodatki

Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaprosiło Sygnity do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych"

PKP Intercity nie kupi 10 Dartów w ramach umowy uzupełniającej

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - PKP Intercity nie skorzysta z możliwości dokonania tzw. zamówień uzupełniających na maksymalnie 10 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych od spółki Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz, poinformował zarząd PKP Intercity. "W

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

30.000 euro. Dodatkowo planujemy jeszcze inne nieprzewidziane wcześniej zamówienie - remont tarasu za kwotę ok. 80.000 zł. W chwili obecnej wyniknęła możliwość (dostaliśmy pieniądze) i jest potrzeba udzielenia zamówienia uzupełniającego zamówienie, z uwagi na wartość poniżej

Sygnity ma umowę rozszerzającą e-Podatki o wartości do 80,7 mln zł brutto

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Skarb Państwa - Ministerstwo Finansów podpisało z Sygnity umowę na "Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawę oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych". Wartość umowy osiągnie maksymalnie 80,7 mln

ZUE podpisała aneks do umowy z PKP PLK i zwiększyła wartość umowy do 61,8 mln zł

13,6 mln zł netto. Termin zakończenia prac dodatkowych został wyznaczony na koniec lipca 2019 r. W związku z udzieleniem spółce ww. zamówienia uzupełniającego do kontraktu, łączna wartość wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi 61,8 mln zł netto" - czytamy w komunikacie

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

wykonanymi już przez istniejącego wykonawcę. Na obecną budowę przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych; nie przewidzieliśmy możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Czy istnieje jakaś inna możliwość niż przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

kontynuację usługi, jest skorzystanie z zamówień uzupełniających, o ile takie zostały przez zamawiającego przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Dodatkową trudnością będzie udokumentowanie, że przesłanki pozwalające na udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67

Newag ma umowę na dostawę 17 EZT za 203 mln zł netto

Warszawa, 12.09.2016 (ISBnews) - Newag zawarł z województwem zachodniopomorskim umowę na dostawę 17 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), w tym 12 w wersji trzyczłonowej i 5 w wersji czteroczłonowej za 203,9 mln zł netto, a wraz z opcją zamówienia kolejnych 10 EZT - 342,3

Rząd kupuje 308 nowych limuzyn. Za pieniądze z funduszu UE dla imigrantów

Rząd kupuje 308 nowych limuzyn. Za pieniądze z funduszu UE dla imigrantów

KM. W opublikowanym dokumencie nie zostało dokładnie wskazane dodatkowe wyposażenie samochodów. Jednak w szczegółowej specyfikacji możemy znaleźć, że kolor nadwozia pojazdów ma być metalizowany lub perłowy - czarny lub szary, a tapicerka – ciemnoszara, czarna lub grafitowa i koniecznie

Solaris dostarczy 17 eko-autobusów na Wyspy Kanaryjskie za 3,9 mln euro

, podała spółka. "Dostawy pierwszych pojazdów rozpoczną się już wkrótce, a cały kontrakt o łącznej wartości 3,9 mln euro zrealizowany będzie do końca maja 2019" - czytamy w komunikacie. Zamówione przez Guaguas Municipales autobusy to

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Miasto Katowice odstąpiło od umowy na realizację zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", zawartej z konsorcjum firm COIG (spółka zależna Wasko) oraz Vulcan, podało Wasko. Wartość

Gaz drożeje jak szalony. Ceny windują Gazprom i polityka klimatyczna UE

Gaz drożeje jak szalony. Ceny windują Gazprom i polityka klimatyczna UE

diametralnie i gaz drożeje teraz jak szalony? Dławik Gazpromu W tym tygodniu giełdowe ceny gazu podbił Gazprom. Ten największy dostawca gazu do Europy zrezygnował z zamówienia dodatkowych mocy przesyłowych w tranzytowych gazociąg Ukrainy na lipiec. W efekcie w lipcu rosyjski koncern planuje transportować przez

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

udzielenia licencji. 4.Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

zamówieniu na roboty dodatkowe? Odpowiedź Gdy wynagrodzenie wykonawcy określone zostało jako ryczałtowe nie może być mowy o robotach dodatkowych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zasadne jest sporządzenie protokołu konieczności, a także w oparciu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 4. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

zamówienia, a nie można zachować terminów, w tym terminów skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem; 4) zamówienie dotyczy dodatkowych dostaw realizowanych przez dotychczasowego wykonawcę, których celem jest częściowe wznowienie dostaw lub

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 7. W nadzwyczajnych okolicznościach związanych z oczekiwanym okresem

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pojęcie "zmiany ilościowe" nie jest pojęciem ustawowym. Zmian tych nie należy również utożsamiać z zamówieniami uzupełniającymi lub dodatkowymi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

uzupełniające i zamówienia dodatkowe pomimo, że dotyczące uprzednio udzielanych zamówień należy traktować w sprawozdaniu jako nowe, odrębne zamówienia. Należy je zatem wykazywać w sposób analogiczny jak inne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wypełniając, określony w

Przegląd prasy

pozyskał zamówienia warte ok. 24,9 mln zł w styczniu, wzrost o 10% r/r --A. Garbarczyk i K. Raczkowski powołani na stanowiska wiceprezesów BOŚ Banku --Zysk netto Sare spadł wstępnie do 2,83 mln zł w 2017 r. --Rafako spełniło

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

podstawowego udzielono zamówień dodatkowych lub uzupełniających, to przy wypełnianiu formularza sprawozdania należy je traktować jako odrębne postępowania, - zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych i zawarto więcej niż jedną umowę, należy traktować jako jedno postępowanie i na potrzeby

Zważyliśmy dania z restauracji. Czy płacimy za tyle, ile mamy na talerzu? [TEST]

informacja, że waga ziemniaka to minimum 350 g. Postanowiliśmy to sprawdzić. Zamówiliśmy ziemniaka z boczkiem i serem gouda, poprosiliśmy o zapakowanie dania na wynos i z gotowym pakunkiem udaliśmy się do redakcji. Tu na cyfrowej wadze kuchennej zważyliśmy ziemniaka. To, czy waga jest wiarygodna

Backlog Mostostalu Zabrze to 479 mln zł, z aktualnymi ofertami 676 mln zł

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze ma wartość 479 mln zł w podpisanych kontraktach i ok. 676 mln zł z uwzględnieniem oferowanych i realizowanych zamówień, podała spółka. "Rok 2018 był przełomowy w ponad 70 letniej

Macro Games chce podwoić przychody w 2016 r., finalizuje akwizycję

tej gry. Dlatego każdy gracz 'Minecraft'a' może liczyć na szybkie i fachowe wsparcie w postaci newsów, poradników i odpowiedzi na swoje pytania na forum. Dodatkowo, spółka aktualnie pracuje nad wprowadzeniem do oferty dedykowanych serwerów do sieciowej gry oraz akcesoriów powiązanych z grą. Można je

Przegląd prasy

dodatkowy EZT dla Małopolski, umowa wzrosła o 20,4 mln zł netto --LS Tech-Homes otwiera 3 zakłady produkcjne budowane kosztem ok. 60 mln zł --PGS Software złożyło prospekt do KNF, chce przejść na GPW z NC w III kw. --MF

Przegląd prasy

rocznie --Rodzime sklepy internetowe nie są przygotowane na ekspansję, choć to dla nich szansa na większe zyski ISBnews --Medicalgrithmics wyemitowało obligacje serii A o łącznej wartości 50 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

pandemii koronowirusa SARS-CoV-2, nie uregulowało płatności odsetek obligacji serii A oraz B objętych przez PPL, w łącznej kwocie ok. 5,96 mln zł z tytułu pierwszego okresu odsetkowego dla powyższych obligacji, podała spółka. Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup

Darmowe komputery do szkół i domów - Cyfrowy Białystok

. Więcej dzięki oszczędnościom Cały projekt to koszt ponad 6,3 mln zł, przy czym z jednej strony udało się pozyskać oszczędności przy zamówieniu, a z drugiej - dofinansowanie zwiększono z 85 do 100 procent, dzięki czemu w kasie miasta zostało 950 tys. wkładu własnego

Przegląd informacji ze spółek

zdywersyfikowania przychodów, czego efekty mogę być widoczne zwłaszcza po 2018 r., poinformował prezes Jarosław Tomaszewski. Dywersyfikacja zakłada m.in. dalsze zwiększenie udziału budownictwa drogowego, rozwój zamówień w energetyce i budownictwie ogólnym, a także ekspansję eksportową

Przegląd informacji ze spółek

zbędzie w ramach oferty to 40,8 mln szt., a cena to 4,6 zł za szt., podało Echo. Bank Pekao po zakończeniu budowy księgi popytu podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych oraz o przeznaczeniu środków z emisji na podwyższenie funduszy uzupełniających banku, podało Pekao

Ucieczka przed blamażem. W PKW drżą przed wyborami prezydenckimi

KZP. - A nie widzę jakichkolwiek powodów, aby dokonać zamówienia na to oprogramowanie poza procedurą zamówień publicznych. Zamówienie z wolnej ręki zostałoby natychmiast oprotestowane - stwierdza Ziembiński. 2. To samo, co w samorządowych Druga

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

wyjaśnienia się pojawił). Pojawia się przy tym problem z definicją wartości zamówienia. Porównanie powinno obejmować wartości opisujące podobny zakres. A zatem przedmiotem odniesienia dla ceny oferty powinna być wartość zamówienia nieobejmująca elementów w ofercie niewycenianych - zamówień uzupełniających

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy, przekazuje Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. 2. Zamawiający

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

#MaskaDlaMedyka lub #MaskaDlaMedykaWarszawa. Projekt jest cały czas kontynuowany, a dodatkowo współpracujemy z anestezjologami oraz specjalistami druku 3D nad opracowaniem przenośnego respiratora, jak również mobilnego urządzenia do wspomagania oddychania CPAP. Wyzwaniem jest natomiast fakt, że nasza fundacja nie

Przegląd prasy

wynalazków i patentów będzie podlegać tylko 5-proc. podatkowi, jednak na przeszkodzie mogą stanąć wymogi dokumentacyjne --Największy w historii program zbrojeniowy polskiej armii znalazł się na zakrecie, bo Polska nie akceptuje wygórowanej ceny pocisków Sky Ceptor - uzupełniającego

Niemcy chcą tanich biletów w komunikacji lokalnej i ogólnokrajowej. Pomysł popierają podróżni, zamiast auta wybierają kolej

euro. Pomysł spodobał się wielu podróżnym. Niemiecka kolej informowała wówczas o „największym dostępie w historii" do swojego systemu płatności. W ciągu kilku godzin zamówiono w przedsprzedaży ponad 200 tys. biletów. Nie obyło się jednak bez kłopotów. Od tamtego czasu jednak wagony są

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rynku NewConnect na początku 2019 r., a w tym roku spółka zamierza pozyskać dodatkowy kapitał poprzez prywatną emisję akcji, poinformowali przedstawiciele spółki. Źródło: ISBnews Netia, Cyfrowy Polsat : Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o nabyciu 58,7 mln akcji Netia od

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Idea Bank : Klienci mogą już pobrać oprogramowanie zabezpieczające bankowość online - Trusteer Rapport firmy IBM. Jest ono polecane jako dodatkowa ochrona uzupełniająca standardowe programy antywirusowe na komputery, z których wykonywane są transakcje w internecie, podał

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

internetu bez obniżania prędkości transferu i urzadzenia dodatkowe w najwyższym abonamencie. W przypadku Neostrady przewidziano m.in.zniżki i abonament komórkowy, a w Fun Pack z urządzeniami, a także abonament i TV. W Smart planach LTE na klientów czekają dodatkowe urządzenia. Ponadto dla stałych klientów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, które to przychody zostaną zrealizowane w I kw. roku obrotowego 2016 (IV kw. kalendarzowy 2015). "Warto podkreślić, że portfel zamówień, a - co ważne - także pipeline projektów, nad którymi pracujemy, jest coraz bardziej zdywersyfikowany pod względem udziału w kluczowych