zamówienie dodatkowe a roboty dodatkowe

Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

Zamawiający jest zobligowany by z należytą starannością ustalić wartości szacunkową zamówienia. Jak powinien postąpić w przypadku, gdy musi udzielić zamówienia na wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z inwestycją?

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Ustawa Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych oraz usług przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, kolejnych zamówień o łącznej wartości nawet do 50% wartości zamówienia podstawowego. Ponieważ możliwość udzielania zamówień dodatkowych oraz zamówień uzupełniających ma istotne znaczenie praktyczne wskazany powyżej limit został podniesiony z uprzednio obowiązującego, który wynosił jedynie 20% wartości zamówienia podstawowego.

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być ściśle związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia podstawowego. Oznacza to, że nie może służyć jedynie poprawieniu parametrów zamówienia podstawowego czy rozszerzeniu jego zakresu o elementy, bez których zamówienie podstawowe może funkcjonować.

Zamówienie dodatkowe

Zamówienie dodatkowe

prac rozbiórkowych. Bez wykonania zamówienia dodatkowego budynkowi grozi katastrofa budowlana. W/w roboty są niezbędne do wykonania podstawowego zakresu robót i nierozłącznie z nim związane. Czy możemy udzielić tego zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt.5 lit. a, lit. b

Jak udzielać zamówień dodatkowych?

Co ważne wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Tak, więc zamawiający zawsze musi

Roboty dodatkowe najczęściej popełniane błędy

Co ważne, wykonanie tych robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Tak, więc zamawiający zawsze musi

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

wynika, że dotyczy ono wyłącznie robót budowlanych i usług, a nie zakupu sprzętu. Zapamiętaj Zamówieniem dodatkowym nie może być zamówienie, które musi zostać udzielone na skutek błędnie przeprowadzonego poprzednio postępowania o udzielenie zamówienia

Czy koncepcja przebudowy może zastąpić program funkcjonalno-użytkowy do opisu robót formule zaprojektuj-wybuduj?

należy przeanalizować przedmiot zamówienia w odniesieniu do jego rodzaju. W tym przypadku przedmiotem zamówieniaroboty budowlane zgodnie z klasyfikacją CPV: 45231500 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza oraz45251143 – Roboty budowlane w zakresie

Wolna ręka czy zawsze zgodna z prawem?

Wolna ręka czy zawsze zgodna z prawem?

Wartość robót przekraczała 14 000 euro. I tu pojawiły się dwa pytania. Czy należy prowadzić postępowanie skoro zamówienia udziela się temu samemu wykonawcy, oraz czy należy podpisać odrębną umowę czy aneks do umowy podstawowej? Zgodnie z zapisem art. 140 ust.1 i 3 zakres

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

roboty budowlane związane z przygotowaniem do jego uruchomienia. Rodzaj zamówienia zamawiający określił jako dostawy. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp: „W przypadku gdy zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

oraz leasingu z opcja? lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalacje.  Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną Z pytania wynika, że budowa placu zabaw w miejscowości A to robota budowlana, świadczy o tym sposób ustalenia wartości tego zamówienia

Jaką kwotę musi podać zamawiający przed otwarciem ofert wykonawców?

Jaką kwotę musi podać zamawiający przed otwarciem ofert wykonawców?

kwotą szacowaną na roboty z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ? Czy członkowie komisji powinni poinformować wyłącznie o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia podstawowego bez dodatkowego informowania o innych możliwych zamówieniach? Odpowiedź: Bezpośrednio przed otwarciem ofert należy podać kwotę

Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

zamówienia , należy sumować te dwa zadania? Odpowiedź: Samo nazewnictwo obydwu zamówień ma tutaj drugorzędne znaczenie. Istotne są natomiast tzw. kryteria tożsamościowe zamówień oraz okoliczność, że prace są realizowane w jednym obiekcie budowlanym. Z uwagi na fakt, że roboty będą przeprowadzone w ramach

Budowa kanalizacji sanitarnej w dwóch miejscach - szacowanie wartości zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w dwóch miejscach - szacowanie wartości zamówienia

przyjąć łączną wartość wszystkich etapów. Powyższe wynika z faktów, które zostały wskazane w pytaniu, tzn. wszystkie roboty są objęte jednym kosztorysem i są elementami jednej inwestycji – przedsięwzięcia, którą zamawiający podzielił na trzy etapy. Dodatkowo,  kanalizacja sanitarna pełni

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

Pytanie: Nasza firma będzie składać ofertę w  przetargu na roboty budowlane według przepisów starej ustawy Pzp . Jednym z wymogów jest doświadczenie w realizacji specyficznej usługi. Chcemy skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego , który jest wyspecjalizowanym wykonawcą

Poświadczenie skanu za zgodność z oryginałem w ofercie przetargowej

, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. W konsekwencji w sytuacji gdy referencje wystawione zostały przez podmiot, na rzecz którego wykonane zostały określone roboty budowlane /dostawy /usługi w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, prawidłową formą

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

przewidziane przede wszystkim dla umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, które cechują się znacznym stopniem skomplikowania. Z uwagi na powyższe ustawodawca dla umów o realizację robót budowlanych przewidział dodatkowe obligatoryjne przepisy dotyczące m.in. obowiązkowej

Opcja wykonania robót budowlanych w formacie "Zaprojektuj i Wybuduj". Jak uwzględnić niepewność dofinansowania w postępowaniu przetargowym?

również terminy na wykonanie samego projektu, jak i projektu i robót budowlanych, a także sposób odbioru poszczególnych zakresów. Zapisy umowy winny również w sposób zrozumiały, precyzyjny i jednoznaczny wskazywać, jaki jest zakres zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego, oraz jakich świadczeń, czynności

Jak postępować z poufnymi dokumentami zamawiającego w procedurze zasady konkurencyjności?

Jak postępować z poufnymi dokumentami zamawiającego w procedurze zasady konkurencyjności?

Pytanie: Prowadzimy procedurę zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (…) na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych . Czy możemy udostępnić dokumentację techniczną (przede wszystkim projekt budowlany), która stanowi tajemnicę zamawiającego

Zamówienia publiczne. Czy zmiana referencji jest zgodna z prawem?

dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ale również, gdy złożone środki dowodowe nie wykazują spełnienia warunków[1]. W praktyce prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający, uznając, iż referencyjna robota budowlana nie potwierdza spełnienia

Rażąco niska cena i omyłki w ofertach - kolejność podejmowania działań przez zamawiającego

Pytanie: Przeprowadziliśmy postępowanie na roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej" w trybie podstawowym bez negocjacji. Otrzymaliśmy 3 oferty. Oferta nr 1 zawiera rażąco niską cenę (względem naszej wartości oraz średniej arytmetycznej z otrzymanych ofert). Dodatkowo w ofercie

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

branżach. Odnośnie do usług nadzoru inwestorskiego (bo zapewne o takie chodzi w treści zapytania), analiza tego, czy występuje jedno czy kilka odrębnych zamówień , powinna zostać przeprowadzona w analogiczny sposób do wskazanego powyżej. Należy więc ustalić, czy nadzór nad robotami na danych obiektach

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

oraz jest niższa niż 10proc. wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15proc., w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. Rozwiązania alternatywne Jeżeli strony stosunku prawnego stwierdzą, że zaistniałe

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

warunkach i w zakresie przypisanym dla zamówienia podstawowego. Niestety w ogłoszeniu o zamówieniu omyłkowo nie zamieścił takiej informacji. Czy istnieją odstępstwa, opinie prawne lub wyroki KIO , które honorują publikację informacji o zamówieniach dodatkowych tylko w siwz , a tym samym uprawniają do

Budowlańcy będą schodzić z placów budowy. Zarzyna ich inflacja. "Realizują kontrakty, narażając się na spore straty"

Morawieckiego „o wyjątkowo poważnej sytuacji wykonawców zamówień publicznych w zakresie umów o roboty budowlane, która jest następstwem skutków zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę": "Ostatnie tygodnie przyniosły wyjątkowo gwałtowny, a przede wszystkim nieprzewidywalny wzrost cen

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

miały zostać objęte zadania dodatkowe, rozumiane jako nadzór na robotami dodatkowymi, które mogą wystąpić w związku z realizacją zamówienia podstawowego , a nad którymi konsultant ma sprawować nadzór w ramach zawartej umowy. Powyższym pojęciem "zadań dodatkowych" miało więc zostać objęte

Szacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Z planu zamówień publicznych na roboty budowlane na rok 2015 nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie pozycje (remont dźwigu-windy, modernizacja magazynu w odrębnej od siedziby zamawiającego lokalizacji). Ich łączna wartość przekracza kwotę

Robot pandemii się nie boi. Potrzebuje tylko dobrego łącza

; zapewniają przedstawiciele polskiego oddziału FANUC. Także firmy motoryzacyjne zainwestowały w kolejne roboty. – Przez wiele lat producenci z tego sektora nie mieli problemu z popytem. Dlatego koncentrowali się na realizacji planów produkcyjnych, a nie na udoskonalaniu procesów. Dziś popyt zmalał, ale

Koszty transportu a szacowanie wartości zamówienia

, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację, -usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy. Zamówienie na zakup urządzenia

Obligatoryjne wydłużenie wymaganego doświadczenia z trzech do pięciu lat

Wymienione rozporządzenie daje jednocześnie uprawnienie zamawiającemu badania doświadczenia w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, o ile celem wydłużenia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu. Dodatkowo Prawo zamówień publicznych w art. 112 ust. l (oraz art. 16 pkt 3

Dodanie personelu w trakcie realizacji prac? Sprawdź, na jakich zasadach

Pytanie: W postępowaniu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi kryteriami oceny ofert były: - cena - ilość pobytów na budowie - doświadczenie

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

) przesłanek ograniczających zastosowanie analizowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Wskazana możliwość negocjacji stanowi dodatkowe narzędzie dostępne zamawiającym, które ma umożliwić pozyskanie jak najlepszych warunków realizacji konkretnego zamówienia publicznego – zwiększając w

Roboty humanoidalne z agencji pracy

trzecie – o firmie opowie mi człowiek, który wspólnie z bratem założył agencję pracy Weegree, następnie zatrudnił w niej robota, a dziś sprzedaje podobne roboty innym otwartym na nowości firmom. Pepper anonsuje moje przyjście. Hybryda z człowiekiem – Wcześniej w recepcji siedziała nasza

Już nie boimy się zmieniać pracy. Jak Polacy szukają nowego pracodawcy

; wynika, że aż 41 proc. MŚP korzysta z robotów cyfrowych, 30 proc. z botów, a 18 proc. z robotów przemysłowych. W ciągu najbliższych pięciu lat zamierzają zwiększyć stopień cyfrowej robotyzacji: 45 proc. chce zainwestować w boty, a 28 proc. w roboty przemysłowe. Czy Polacy obawiają się utraty pracy w

Portfel zamówień Trakcji PRKiI wzrósł o ok. 45% r/r do ok. 2,2 mld zł netto

powyżej 1,5 mld zł netto, z których większość przekraczała budżety inwestorskie. Powyższe dane prezentowane są z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów. W 2019 roku, do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółka podpisała umowy o roboty budowlane, o łącznej wartości 93 mln

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

przepisy KC mają zastosowanie do zamówień publicznych i jak postępować w sytuacji zażądania przez wykonawcę gwarancji zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego? Odpowiedź Żądanie gwarancji zapłaty za roboty budowlane jest uprawnieniem wykonawcy, a jej

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

zamówieniu na roboty dodatkowe? Odpowiedź Gdy wynagrodzenie wykonawcy określone zostało jako ryczałtowe nie może być mowy o robotach dodatkowych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zasadne jest sporządzenie protokołu konieczności, a także w oparciu

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

sytuacji należy sporządzić aneks do podstawowej umowy w przypadku robót dodatkowych, a odrębną umowę dla zamówienia z art. 67 ustawy Pzp? Czy może powinniśmy zastosować art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w związku z faktem, że wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro? Znajdź przetarg

W Amazonie zaczynają prace roboty. Ale firma mimo to będzie dodatkowo zatrudniać ludzi.. do ich obsługi

pracowników w najbardziej wymagających fizycznie zadaniach. Pomarańczowe roboty Kiva wjechały na halę w Bielanach Wrocławskich rok po jej otwarciu. - Jesteśmy bardzo podekscytowani, ponieważ żadna inna placówka w Europie nie posiada jeszcze systemu Amazon Robotics - komentuje Kerry

"The New York Times": Być królikiem doświadczalnym w San Francisco, czyli jak utknąłem w samochodzie autonomicznym

mogli jeździć samochodami bez kierowcy. Firma Cruise, która do końca roku planuje rozszerzyć swoje usługi na Austin w Teksasie i Phoenix w Arizonie, jest jedną z wielu, które obecnie pracują nad wprowadzeniem na ulice największych amerykańskich miast taksówek prowadzonych przez roboty. Waymo, filia

ZUE ma umowę z PKP PLK na prace dodatkowe o wartości 43,7 mln zł brutto

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - ZUE podpisało umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na roboty dodatkowe do kontraktu realizowanego przez spółkę w obszarze "Wyczerpy - Chorzew Siemkowice", poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 43,7 mln zł (35,5 mln zł

Co zrobić, gdy masz wątpliwości co do autentyczności referencji?

rozporządzenia w sprawie dokumentów, zgodnie z którym: „Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego , może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności czy dowolne ograniczanie zakresu zamówienia. "Wprowadzamy też nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, będzie musiała zawierać zasady

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

Pytanie: Zamawiający prowadzi unijny przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Czy w razie zmiany SIWZ  (w szczególności przy zmianie terminu składania ofert) zamawiający publikuje tę zmianę na stronie WWW przed upływem terminu składania ofert oraz przesyła do publikacji zmianę

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

uzupełniającego wykonanie dodatkowych wjazdów, ich poszerzenie itp.? Odpowiedź Jeżeli planowane aktualnie do wykonania w ramach zamówień uzupełniających roboty budowlane, będą miały inne nazwy i kody określone w CPV niż zamówienie podstawowe, to wówczas

Torpol wykona dla PKP PLK dodatkowe prace za ok. 20,2 mln zł netto

2017 r. podpisał z PKP PLK umowę na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest modernizacja nawierzchni kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z robotami towarzyszącymi tor nr 1 na odcinku Grabowno Wielkie - granica IZ w ramach zadania pn.: "Prace na liniach kolejowych nr

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także

Sąd nakazał GDDKiA wypłatę Polimeksowi 14,3 mln zł w zw. z niesłusznymi karami

spółce kwoty 13,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwoty 1,1 mln zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za opóźnienie, podał Polimex. "Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia 2016 r. wydał w pierwszej instancji korzystny dla

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2; 11) w przypadku zamówień na roboty budowlane: a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez

Jest trudna, niedzisiejsza, rodem z lat 90. Pokochałem tę grę

’s Gate 3", która również wbrew oczekiwaniom staje się fenomenem. "O nie, za cztery godziny trzeba wstawać do szkoły" - myśli. "A nie, nie do szkoły. Do roboty" - poprawia się. Razem ze mną przy trzecim "baldurze" nocki zarywają setki tysięcy graczy na całym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

tych wymagań; 10) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2; 11) w przypadku zamówień na roboty budowlane: a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

tych wymagań; 10) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2; 11) w przypadku zamówień na roboty budowlane: a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

Zamawiający może ingerować w umowę o podwykonawstwo

publicznych postanowienia siwz powinny być skorelowane z wymaganiami stawianymi w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli zatem zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Pytanie: Zamawiający ma w planie zamówień publicznych (i planie finansowym) na rok 2015 roboty budowlane w zakresie remontów lokali będących w zarządzie zamawiającego na kwotę 180.000 PLN tj. 12 lokali do remontu. Nie znamy jednak na początku roku

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

przedmiar robót ma jedynie na celu umożliwienie wykonawcom wyliczenia ceny ryczałtowej za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, a zatem wszelkie niezgodności polegające na zaokrągleniu niektórych pozycji przedmiarowych nie mogą być podstawą do odrzucenia takiej oferty "

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

może być większy niż przychód ze świadczenia usług przez wykonawcę dzierżawionym sprzętem, a wpływ na to ma tylko zamawiający , ponieważ to on ustala nominalny poziom roboczogodzin zamawianego sprzętu i zapewnia front robót dla niego.  Czy taki sposób rozliczenia dzierżawy jest zgodny z

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3. Ponadto zamawiający w treści siwz zamieszcza informacje dodatkowe określone w treści dodanego nowelizacją art. 36a oraz 36b

Amazon stawia na roboty. Pomagają, ale nie zastąpią pracowników

; już wkrótce do Kołbaskowa zawitają nowoczesne roboty transportowe. Początki w garażu Sklep internetowy Amazon powstał w garażu Jeffa Bezosa w 1994 r. Wówczas pracowało w nim pięć osób. Rok później było ich już 151, a firma miała 15 mln dolarów obrotu. Teraz jest to aż 136 mld USD rocznie, a tylko w

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom zamawiającego. Wyznaczony termin ich złożenia nie może przekraczać 10 dni.

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

. Zamawiający może, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Art

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia , niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Pytanie: Czy zamawiający w ramach zabezpieczenia udzielonej gwarancji (nie rękojmi za wady) na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały może żądać polisy ubezpieczeniowej bądź gwarancji bankowej? Ustawa Pzp w art. 139 ustawy Pzp odwołuje się do przepisów kc, zaś w art. 151 wyraźnie

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

. 2. Przepisu art. 142 ust. 3 nie stosuje się. 143a. przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach - warunkiem

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

problematyki zamówień publicznych, tj. umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy"- czytamy w komunikacie. Istotą rozwiązań Prawa

Szaleją ceny materiałów budowlanych. Co rośnie najbardziej?

Karol i Aneta z budową domu ruszyli kilka miesięcy przed pandemią. Koronawirus nieco spowolnił prace ekip budowlanych, ale roboty mimo wszystko postępowały. Pełną parą ruszyły tuż przed wakacjami. – Mury się pięły, a my ze zdenerwowaniem patrzyliśmy na stan konta. Pieniędzy ubywało w bardzo

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

Pytanie Jakie są wymagania dotyczące udzielenia zamówienia na roboty budowlane podzielone na etapy - zamówienie o wartości poniżej progów unijnych? Chcemy ogłosić jeden przetarg z wykonaniem zadania w dwóch etapach na 2 lata. Jeden etap do wykonania

Sumowanie wartości zamówień publicznych

(montaż studni wodomierzowych). W tej sytuacji, zgodnie z treścią art. 6 ust. 3 ustawy Pzp , zamówienie którego przedmiotem są równocześnie dostawy niezbędne do wykonania robót traktuje się jako zamówienie na roboty budowlane. Opinia UZP Poniżej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

; 3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 3. Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego jest obiektywnie nieprzewidywalna, przed wszczęciem postępowania podstawowego (głównego). W Twoim przypadku nie ma mowy o takich okolicznościach. Twój wykonawca realizuje roboty przewidziane w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Nie ma więc konieczności

Polskie LNG przekazało teren wykonawcy rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

związane z realizacją fundamentów dla dodatkowych regazyfikatorów (SCV)" - powiedział wiceprezes spółki Polskie LNG i Gaz-System Krzysztof Jackowski, cytowany w komunikacie. Zakres I etapu Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu (Projekt SCV) obejmuje zaprojektowanie

"The New York Times": Pierwszy rok po brexicie, a Brytyjczycy płaczą i liczą. Pięć rzeczy, których się nie spodziewano

wyprodukowanym w Wielkiej Brytanii bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynku Unii Europejskiej. A papierkowa robota związana z wywozem za granicę i udowodnieniem, że towary spełniają unijne standardy, stała się na tyle uciążliwa, że niektóre firmy uznały, iż nie warto ponosić dodatkowych kosztów. Marks

W przemyśle tąpnięcie, wzrost produkcji gorszy aż o połowę. Ekonomiści wieszczą, że słabnie ssanie z zagranicy

warunki spełnione są na jednej budowie). Świadczy o tym to, że najlepiej radziły sobie te firmy, które zajmują się budową dróg i mostów - tam produkcja zwiększyła się aż o 30,5 proc. Firmy zajmujące się budowaniem budynków zwiększały produkcję o niespełna 15 proc., a firmy wykonujące roboty

Tryb zapytania o cenę

Wysokość tzw. progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Często spotykanym błędem jest zastosowanie trybu zapytania o cenę dla udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane. Tymczasem zawarta w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej w pkt 2; 4) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty

Czy Prawo zamówień publicznych pozwala na żądanie podania nazw i adresów podwykonawców?

Pytanie W związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na zarzut pokontrolny mamy pytanie dotyczące następującego problemu. Żądaliśmy w siwz w II etapie przetargu ograniczonego na roboty budowlane przekazania informacji dotyczącej zakresu prac

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

stosowania przepisów ustawy dotyczących: a) ogłoszenia o zamówieniu, b) ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane, c) określania terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 49 ust

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

;Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym"). W świetle przytoczonych opinii, aby ustalić, czy w konkretnym przypadku zamawiający ma do czynienia z jednym

Siedzimy w domu, kupujemy meble i AGD. Kurierzy mogą nie zdążyć przed świętami

produktów nie skończyła się jednak razem z lockdownem. Niektóre produkty trzymają się cały czas mocno, jak roboty kuchenne czy automatyczne suszarki do ubrań. A do tego garnki, patelnie, odkurzacze. – Widać po tych zakupach, że wiele osób spędza teraz czas w domu – mówi. Nagodziński dodaje, że

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie będzie możliwe. Zamówienia dodatkowe Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

wyłącznie na roboty budowlane, usługi i dostawy o tych samych kodach CPV co zamówienie podstawowe. Jednak dla dostaw ustawodawca wprowadził dodatkowe obostrzenie i przy przedmiocie zamówienia, jakim jest dostawa materiałów biurowych bardzo trudne może być udowodnienie, że zmiana dostawcy będzie powodowała

Pandemia czy wojna, firmy przeprowadzkowe mają pełne ręce roboty

ręce pełne roboty, wręcz zarabialiśmy na kryzysie. Dużo firm upadło – trzeba było je przeprowadzać. Sporo korporacji likwidowało biura i przechodziło na pracę zdalną – też trzeba było je przeprowadzać. Kiedy rząd przygotowywał się do zamknięcia granic, wiele osób gwałtownie wyjeżdżało, żeby

W jaki sposób sformułować warunek wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o zamówienia publiczne?

złożenia dodatkowego dokumentu "potwierdzającego, że usługi zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną" jest nieprawidłowe. Po pierwsze, zgodnie ze sztuką budowlaną mogą być wykonane roboty budowlane a nie usługi. Po drugie, dokument ten nie należy do dokumentów których możesz wymagać od

Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

obiekcie budowlanym przekroczy ww. wartość, musisz do udzielenia zamówienia na te roboty stosować ustawę Pzp. To zasadniczo oznacza stosowanie trybu podstawowego (przetargu nieograniczonego albo ograniczonego), a trybów nieprzetargowych - w przypadku zajścia okoliczności odpowiadających przesłankom ich

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zamówieniaroboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; 5) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Awbud miał 0,31 mln zł zysku netto, 0,8 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

sprawozdania ukształtował się na poziomie 262 mln zł. Ponadto zarząd kontynuuje prace nad wprowadzonymi w 2017 roku dodatkowymi mechanizmami bezpieczeństwa do umów o roboty budowlane, mające lepiej zabezpieczać interes grupy przed ryzykami związanymi ze zmieniającymi się cenami usług podwykonawczych oraz

Frisco.pl otworzyło centrum logistyczno-dystrybucyjne w Klaudynie pod Warszawą

powierzchni ok. 11 tys. m2 podzielono na kilka stref temperaturowych i logistycznych, m.in. strefę przyjęć, magazynowania, strefy buforowe i kompletacyjne, a także strefę wysyłkową, którą obsługuje specjalny robot. Jego zadaniem jest przeniesienie skrzynek ze skompletowanym zamówieniem na wózek transportowy

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

. 40 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy wartość zamówienia na roboty budowlane była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 10.000.000 euro, zamawiający zamieszał ogłoszenie o zamówieniu również w dzienniku lub

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

. 48 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Art. 136. 1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych na usługi lub roboty budowlane, a w przypadku gdy wykonawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4, również na dostawy, jeżeli są udzielane podmiotom

Co zrobić w sytuacji, gdy wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie załączył wykazu robót?

jedną robotą budowlaną. Nie możesz więc przyznać dodatkowej punktacji za roboty wykazane ponad to wymagane minimum. Takie działanie stałoby bowiem w sprzeczności z ustawą, albowiem wykonawca ma szansę złożyć brakujące dokumenty tylko w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, a nie w

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

również fakt, iż pojęcie "robót dodatkowych" nie jest tożsame z pojęciem "zamówień dodatkowych". Zasadnicza różnica polega na tym, że "roboty dodatkowe" to prace, które mieszczą się w przedmiocie zamówienia podstawowego, natomiast "zamówienia dodatkowe" wykraczają

Pozwy na drogach i torach. Wielomilionowe roszczenia wobec GDDKiA i PKP PLK

wynagrodzenia dla firmy budowlanej - zaznacza prezes. Dodatkowym argumentem branży przed sądem stała się też najnowsza opinia Urzędu Zamówień Publicznych. Potwierdza, że nadzwyczajny wzrost cen może uzasadniać waloryzację umów na roboty budowlane. Wykonawcy nie chcą czekać i gdy zamawiający nie realizuje

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

dostępne te narzędzia, urządzenia lub formaty plików, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Art. 10e. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi. W takim przypadku

Opóźnienie a zwłoka

wydatkowania środków publicznych, obwarowuje umowy w sprawie zamówienia publicznych karami umownymi, aby zapobiec w szczególności nieuzasadnionemu niedotrzymywaniu terminów realizacji zamówienia przez wykonawców . W tym miejscu pojawia się kluczowa kwestia, a mianowicie jak zostanie zdefiniowany charakter

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

rozumieć roboty budowlane w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych; 6) dostawach - należy przez to rozumieć dostawy w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych; 7) usługach - należy przez to rozumieć usługi w rozumieniu przepisów o

Złe doświadczenia z wykonawcą. Czy możesz wykluczyć go z nowego postępowania?

euro. Przez zamówienie publiczne należy bowiem rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zamówienie o wartości poniżej 14.000 euro wciąż pozostaje zamówieniem

Przegląd informacji ze spółek

wzrost o 30%, podała spółka. Zarząd Wittchena nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2019, a cały wypracowany zysk rekomenduje przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego, podała spółka. Unibep zawarł umowę o roboty

Robot nie ma rąk i nóżek, jak w filmach. I daleko mu do androida

pracy. Czyli myśląc o robocie, nie masz w głowie androida, który wykonuje za ciebie pracę? – Absolutnie nie! Bardziej myślę o robotach, które spawają samochody w fabrykach. Daleko im do androida. Pamiętasz pierwszego robota, którego zbudowałeś? – Pierwsze urządzenie, które skonstruowałem

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

implementowanie do polskiego systemu prawnego dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa. Dodatkowym