zamówienie do 14 000 euro

Andrzela Gawrońska-Baran

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych powinno zawierać, oprócz zamówień, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, również m.in. te, których wartość nie przekraczała 14 000 euro.

Nie trzeba tworzyć regulaminu udzielania zamówień powyżej 14 000 euro

Postanowienia regulaminu nie powinny sprowadzać się do powtórzenia przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych, albowiem wtedy tracą rację bytu.

Nowe zasady odwołań dla zamówień o wartości powyżej 14 000 euro

Dotychczas w przypadku zamówień o mniejszej wartości, czyli poniżej 206 000 lub 133 000 euro w zależności od rodzaju zamawiającego wykonawcy nie mogli sięgać po środek ochrony prawnej, jakim było odwołanie. Nowa ustawa przyniosła w tej kwestii szeroko idące zmiany. Podmiotom uczestniczącym w przetargu przysługuje prawo do złożenia odwołania w przypadku zamówień o wartości od 14 000 euro.

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

pełną swobodę w wyborze wykonawcy robót budowlanych. Nadal bowiem zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania norm prawnych wynikających zarówno z ustawy Prawo budowlane jak i innych przepisów odnoszących się do realizacji inwestycji budowlanych. Należy również pamiętać, że zamówienia do 14.000 euro

Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

przekracza 30 000 euro, to do jego zakupu można zastosować procedury określone w wewnętrznym regulaminie danej jednostki. Tożsamość przedmiotowa, czasowa i wykonawcy Stan faktyczny opisany w pytaniu wskazuje, że pomiędzy wymienionymi zamówieniami na

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

trzeba stosować Prawa zamówień publicznych Zgodnie z art. 4 pkt 8 u. Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Powyższy przepis wyraźnie wskazuje, że o tym, czy

Tożsamość czasowa zamówienia a jego wartość

mierze może przesądzić, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem czy też z zamówieniami odrębnymi, a w konsekwencji z tym, czy tegoroczne zamówienie mogłoby zostać oszacowane odrębnie i udzielone według przepisów do 14 000 euro. Wydaje się, że pozostałe przesłanki decydujące o kwalifikacji jako jedno

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 1-4, informację na temat tych relacji i podjęte w związku z tym środki; 14) informacje dotyczące osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz

Solaris ma zamówienie na 100 autobusów CNG dla Tallina za 27 mln euro

Urbino 12, kolejne 40 to przegubowe Solarisy Urbino 18 za łącznie 27 mln euro. "Mega zamówienie z Tallina, obejmujące dostawę 100 niskopodłogowych autobusów miejskich napędzanych sprężonym gazem ziemnym jest drugim co do wielkości, jednorazowym kontraktem na pojazdy tego

Solaris ma pierwszą umowę w Holandii, na 40 autobusów przegubowych

. Zgodnie z założeniami umowy, wszystkie 40 autobusów zostanie dostarczone do końca bieżącego roku. Pojazdy zamówione przez Connexxion to autobusy przegubowe, zaopatrzone w holenderską jednostkę napędową DAF, spełniającą surowe normy czystości spalin EURO 6. Nowe Solarisy Urbino

Finansowanie zamówienia nie musi następować przez zamawiającego

? Odpowiedź Obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zachodzi w sytuacji, jeżeli umowę na "zielone szkoły" będzie zawierała szkoła, a wartość zamówienia przekroczy 14 .000 euro. Przez zamówienia publiczne rozumie się umowy

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Pytanie Jakie są konsekwencje skrócenia terminu składania ofert dla zamówienia poniżej 207 000 euro? Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ogłoszono 20 maja 2014 r., termin składania ofert wyznaczono na 27 maja, zatem bez zachowania 7 dniowego terminu

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

, nabiał i pozostałe artykuły. Wartość szacunkowa poszczególnych pakietów nie przekracza 14 000 euro, jednak suma wszystkich przekracza tę kwotę. Czy takie działanie nie będzie sprzeczne z art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

konkretnego zamówienia przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)." Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

, lub jeżeli ich wartość przekracza 14 000 euro w trybie z wolnej ręki. Oczywiście pierwszeństwo w zaproszeniu do negocjacji ma wykonawca, który realizował zamówienie podstawowe. Jeżeli zaś ów wykonawca nie zechce realizować tego zadania, zamawiający może zaprosić do negocjacji innego wykonawcę

Jak udzielać zamówień dodatkowych?

sporządzić odrębną umowę. W sytuacji, kiedy wartość robót dodatkowych przekracza 14 000 euro zamawiający jest zobowiązany udzielić tego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z przepisami kreślonymi w ustawie, a więc powinien wysłać zaproszenie do wykonawcy przeprowadzić z nim negocjacje, zażądać

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

równowartości kwoty 30 000 euro; 8a) (uchylony) zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

ustawa nie znajdzie zastosowania gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro. Przesłanki, które musi spełnić umowa odpłatna Zgodnie z art. 2 pkt 11 Prawo zamówień publicznych przez zamówienie odpłatne należy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

- jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro; 3) 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2. 2

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

udzieleniu zamówień publicznych "do 14 000 euro netto", powinieneś się kierować jedynie zasadami dokonywania wydatków publicznych, określonymi w art. 44 ust 3 ustawy o finansach publicznych tj. m.in. celowością i oszczędnością poniesionych wydatków. Brak jest natomiast przeszkód formalnoprawnych

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują 4 VI o niewypłacaniu dywidendy --BSC Drukarnia Opakowań złożyła do KNF wniosek o wycofanie akcji z obrotu --PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

umowy w celu przedłużenia jej obowiązywania byłoby sprzeczne z postanowieniami ustawy, która obliguje zamawiających do określenia wartości szacunkowej danego zamówienia (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp), a następnie - w przypadku oszacowania jej na kwotę przekraczającą równowartość kwoty 14 000 euro

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

Pytanie Moje pytanie dotyczy umów z inspektorem nadzoru nad robotami budowlanymi. Łączna wartość umów podpisanych z tym samym inspektorem przekracza w ciągu jednego roku wartość 14 000 euro, natomiast indywidualnie każda z tych umów jest poniżej progu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

udzielanych zamówień przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia), jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej dla: 1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro; 2) dostaw lub usług - jest równa lub

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

. Wszczęcie kontroli może poprzedzać postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Art. 162. 1. Pracownik Urzędu

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przyznawane na podstawie ustaw; 8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro; 8a) zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych

Alstom Polska intensywnie pracuje nad taborem na krajowy rynek

najbliższym czasie chce rozpocząć w Polsce sprzedaż flagowych produktów z zakładu Chorzowie. Zamierza również powrócić do doświadczeń Konstalu, który oferował słynące z niezawodności tramwaje oraz pociągi metra - Metropolis, od 14 lat wożące warszawiaków. Alstom dostrzega także

Przegląd prasy

niż 80% wartości zabezpieczenia Puls Biznesu --Inovo Venture Partners otrzymał 15 mln euro z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), szykuje się do inwestycji w spółki technologiczne Gazeta Wyborcza

Przegląd informacji ze spółek

stacji GPO w celu zasilenia zakładu produkcji separatorów do akumulatorów w Dąbrowie Górniczej", podała spółka. Wartość zadania wynosi 22 795 000 zł netto. Play2Chill (dawniej Warsaw Games) liczy na debiut na rynku NewConnect w marcu 2020 roku, wynika z wypowiedzi prezesa

Roboty dodatkowe najczęściej popełniane błędy

wartość robót dodatkowych przekracza 14 000 euro zamawiający jest zobowiązany udzielić tego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z przepisami kreślonymi w ustawie a więc powinien wysłać zaproszenie do wykonawcy przeprowadzić z nim negocjacje zażądać przynajmniej oświadczenia z art.22 i sporządzić na

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

równowartość kwoty 20.000.000 euro dla robót budowlanych, albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług - także sposób wykonania zamówień. Nowelizacja zobowiązuje również zamawiających do przekazywania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji dotyczących zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku

Przegląd prasy

Parkiet --Cisowski z DI Xelion: Jeśli nasze pesymistyczne prognozy na przełom tego i przyszłego tygodnia się sprawdzą, to WIG20 zejdzie w okolice 2 000 pkt --Stępniewski z Investors TFI: Mniejsza skala obniżek stóp w USA, prowadząca jednocześnie do

Przegląd informacji ze spółek

(CAGR) przychodów o 0,8%, do 19,3 mld euro w 2023 r., podał bank. Bazowy zysk netto w 2023 r. ma wynieść 5 mld euro. OPTeam - razem z Innova - zawarł umowę z Morgan Stanley & Co. International plc jako wyłącznym doradcą finansowym w związku z transakcją sprzedaży akcji spółki

Przegląd informacji ze spółek

należącego do partnera centrum medycznego oraz do placówek współpracujących. ING Bank Śląski otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczanie do kapitału Tier II banku środków pieniężnych z otrzymanej od ING Bank N.V. pożyczki podporządkowanej w kwocie 250 mln euro

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

przekracza kwotę 14 000 euro? Czy zamawiający sam musi zakupić urządzenie w trybie ustawy Pzp? Czy urządzenie może być kupione przez wykonawcę bez stosowania ustawy Pzp? Urządzenie jest droższe niż zaoferowane w ofercie przez wykonawcę. Jak przeprowadzić zamianę? Odpowiedź

Przegląd infromacji ze spółek

współpracy w sektorze bancassurance do końca 2026 r., podała spółka. Wartość skonsolidowanego portfela zamówień Mostostalu Warszawa wynosi blisko 1,95 mld zł, podała spółka. Mostostal Warszawa odnotował 21,93 mln zł skonsolidowanej straty netto

Przegląd prasy

temu za pieniądze inwestorów Playa, zamyka działalność --Spółka z PKP zamawia urządzenia do szkolenia maszynistów z Intercity i Cargo. Pomija prawo zamówień publicznych. Potencjalni dostawcy protestują --Białoruska firma Plati Domoi chce zarabiać na

Przegląd informacji ze spółek

-Systems International GmbH Patrycja Wrzesniewska. Ekoplast rozpoczął dziś od publikacji memorandum informacyjnego ofertę publiczną do 2 790 000 akcji serii B, podała firma. Spółka chce zakończyć ofertę do 7 grudnia br. i zadebiutować na rynku NewConnect

Przegląd informacji ze spółek

. Newag otrzymał zamówienie od Ministerstwa Infrastruktury i Transportu Republiki Włoskiej (FCE) w ramach umowy ramowej na cztery systemy trakcyjne o łącznej wartości 14,9 mln euro, poinformowała spółka. Best Capital Italy, spółka zależna Bestu została wybrana jako nabywca

Przegląd informacji ze spółek

informatyczny z aplikacją Comarch PPK do obsługi nowego programu oszczędnościowego, podał Allianz. Przedsiębiorcy, którzy posiadają aplikację Comarch PPK, będą mieć ułatwione zadanie przy przekazywaniu danych do TFI Allianz. Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco Southern Europe

Przegląd informacji ze spółek

. Portfel zamówień Grupy Rafako miał wartość 2,81 mld zł według stanu na 1 kwietnia br., podała spółka. Celem na 2019 r. jest pozyskanie nowych zleceń o wartości 0,8-1 mld zł (wobec 0,4 mld zł pozyskanych w br. do tej pory), podano także. GetBack w restrukturyzacji dokonał

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) do 48 000 walorów, co stanowi 7,06% kapitału (z oferowanych 30 000 akcji), podała spółka. ABB zakończyło się przy dużym popycie na walory spółki, których cenę ustalono na 950 zł, podano także. Źródło: ISBnews Grenade Hub

Przegląd informacji ze spółek

inwestorów indywidualnych "Orlen w portfelu", podała spółka. Do tej pory na udział w programie zdecydowało się już ponad 1 000 inwestorów indywidualnych. Energa Wytwarzanie - spółka zależna Energi - ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest budowa nowego bloku gazowo

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie. Gobarto odnotowało 7,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 7,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi

Przegląd informacji ze spółek

euro, transzę inwestycyjną w kwocie do 20 mln euro i transzę VAT w kwocie do 18,62 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte we wrześniu 2018 r. wyniosły około 57,3 mln zł i były wyższe o około 10,9% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-wrzesień

Przegląd informacji ze spółek

wyemitować obligacje na okaziciela o łącznej maksymalnej wartości do 25 mln euro, podała spółka. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) zdecydowała o likwidacji spółki ?Sniezka EastTrade", zarejestrowanej w Rosji, podała spółka. mBank

Przegląd informacji ze spółek

oferuje 580 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 6,9 zł każda. Zapisy na akcje potrwają od 21 listopada do 20 grudnia, zaś debiut na rynku NewConnect planowany jest w I poł. 2020 r. Grupa Enea przeznaczyła na inwestycje 1 491 mln zł w ciągu trzech

Przegląd prasy

wykonanie prac antykorozyjnych elektrofiltrów na blokach 1-4 w PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole za szacunkowo 48 mln zł netto, podał Mostostal. --AmRest Holdings SE dokonał przedterminowego wykupu 14 000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 000

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

, przekraczając 10,5 mln zł sprzedaży miesięcznej. Źródło: ISBnews, spółka Zalando : Usługa umożliwiająca odbiór zamówień, również z opcją płatności "za pobraniem", jest dostępna od dziś w ponad 5 000 punktów stacjonarnych, podała spółka. Tak zwane 'Pick Up Points

Wolna ręka czy zawsze zgodna z prawem?

Wartość robót przekraczała 14 000 euro. I tu pojawiły się dwa pytania. Czy należy prowadzić postępowanie skoro zamówienia udziela się temu samemu wykonawcy, oraz czy należy podpisać odrębną umowę czy aneks do umowy podstawowej? Zgodnie z zapisem art. 140 ust.1 i 3 zakres

Przegląd informacji ze spółek

Atal zakontraktował 717 lokali w I kw. 2019 r., tj. o 14 więcej niż przed rokiem, podała spółka. Sprzedaż Gino Rossi spadła o 22,9% r/r do 9,2 mln zł w marcu br., podała spółka. LPP odnotowało 105 mln zł skonsolidowanej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Wykluczenie Huawei z wdrażania technologii 5G spowoduje mniejszą konkurencję, opóźnienia i spadek innowacyjności, które wpłynęłyby na utratę w Polsce nawet 120 mln euro PKB każdego roku, prowadząc do łącznej straty rzędu nawet 2,2 mld euro do 2035 roku, wynika z wniosków z raportu "Ograniczanie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rynku reklamowego w Polsce może sięgnąć 7,3% na koniec 2020 roku, jeśli będziemy mieć do czynienia ze skutecznym odmrażaniem gospodarki. Jeśli natomiast na skutek wzrostu zachorowań restrykcje zostaną zaostrzone, wartość rynku reklamowego może spaść nawet o 14%, poinformowała dyrektor generalna Zenith

Przegląd informacji ze spółek

trwającej oferty publicznej, podała spółka. EBOR może nabyć nie mniej niż 5% i nie więcej niż 10% kapitału spółki za równowartość do 20 mln euro. Fedha podniosła cenę w wezwaniu na Vantage Development do 3,7 zł wobec pierwotnej ceny 3,25 zł, podała spółka

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

wartość nie przekraczałaby 14 000 euro; w instytucji, która zajmuje się dofinansowaniem podpowiedziano nam, że można każdy plac potraktować oddzielnie jako odrębne obiekty budowlane spełniające samodzielnie funkcje użytkowe. Prosimy o poradę. Odpowiedź

Przegląd prasy

Dystrybucja ? i pracodawcami, podała PGE. --Zarząd Marvipol Development zdecydował o ustanowieniu programu emisji do 25 000 obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10 000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcję ABC Data do 14 czerwca 2019 r. (z 13 czerwca), podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Orange Polska kontroli nad BlueSoft

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nawet w przypadku możliwej zmiany koniunktury na pewno będziemy kontynuować trend wzrostowy" ? mówi prof. Konrad Świrski, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Transition Technologies. Przez ostatnie pół roku GK TT wzmocniła portfel stałych zamówień oraz zwiększyła zatrudnienie do 1600 osób w 14 biurach

Przegląd informacji ze spółek

na okaziciela serii AE2, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej 1 000 euro oraz o łącznej wartości emisyjnej 20 mln euro, podała spółka. Infoscan złożył wniosek do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food & Drug Administration) dotyczący certyfikacji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rozmów ugodowych, wynika z komunikatu Comarchu. Źródło:ISBnews Tradus : Import używanego sprzętu ciężkiego i rolniczego w Polsce jest na wysokim poziomie. Według danych firmy Tradus, w 2018 r. polscy przedsiębiorcy sprowadzili do kraju maszyny o wartości ok. 625 mln euro

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

operatorami na całym świecie i dostarczył ponad 400 000 stacji bazowych AAU 5G MIMO. Produkcja i dostawy urządzeń w zakresie transmisji optycznej, transmisji danych i IT stale rosną. W segmencie działalności Enterprise Business Group firma uruchomiła platformę Huawei Horizon. Do końca trzeciego kwartału 2019

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

obrocie 239,6 mld euro ogłosiła, że wchodzi na polski rynek, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews Salesforce : Globalny lider w dziedzinie systemów CRM ogłosił wyniki nowego badania przeprowadzonego przez IDC, według których w okresie od 2019 do 2024 r. Salesforce wraz z

Przegląd informacji ze spółek

Tamborskim do jego domu po dokumenty związane z tą prywatyzacją, ale prezes powrócił już do budynku giełdy. Michał Hucał złożył rezygnację z funkcji członka zarządu i wiceprezesa Alior Banku odpowiedzialnego za pion rozwoju, zaś do 31 grudnia br. będzie pełnił funkcję doradcy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

jednostki dominującej w porównaniu z 64,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 881,34 mln zł w porównaniu z 670,38 mln zł rok wcześniej. Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco SEE na poziomie przychodów jest wyższy o 73% r/r i wynosi 160,6 mln euro, zaś na marży1 jest

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

także IT oraz finanse (po 12% wszystkich ogłoszeń). Źródło: spółka Telekomunikacja : Operatorzy holenderscy wydali 1,23 mld euro na częstotliwości z zakresów 700MHz, 1400 MHz i 2100 MHz. Brytyjski rząd zachęca japońskie firmy Fujitsu i NEC do wejścia na rynek dostawców 5G

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Asseco Poland : Odnotowało 98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 76,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Portfel zamówień Grupy Asseco na 2019 rok na poziomie przychodów wynosi obecnie 6,2 mld zł i jest o 14

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosi obecnie 535 mln zł w podpisanych kontraktach, a z uwzględnieniem wartości kontraktów przewidywanych do podpisania - łącznie 1 083 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

wysokometanowego wzrosła o 12,2%, a gazu zaazotowanego o 13,4%, podała spółka. Mennica Polska otrzymała zbiorcze zamówienie na dostawy monet dla Narodowego Banku Polskiego na 2017 r. o łącznej szacunkowej wartości ponad 106,6 mln zł, podała spółka. Rada

Przegląd informacji ze spółek

spółka. KGHM Polska Miedź zakłada, że w 2016 r. średnia cena miedzi spadnie do 5 000 USD/t, a cena srebra do 14 USD/troz, podała spółka. Produkcja miedzi w koncentracie w grupie spadnie o 1,4% r/r, a miedzi elektrolitycznej ? spadnie o 9% r/r. J.W

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

całej Polsce. Od początku pandemii ponad 500 sklepów Lewiatan zrealizowało także 13 000 zamówień na zakupy dla osób starszych i chorych w ramach akcji ?Sąsiedzka pomoc". Dzięki współpracy PSH Lewiatan, Spółek Regionalnych, franczyzobiorców i partnerów handlowych wsparcie regularnie trafia również

Przegląd informacji ze spółek

: 1 644 000 akcji zostanie zaoferowanych inwestorom indywidualnym, a 14 789 709 inwestorom instytucjonalnym. Ostateczna cena akcji oferowanych w obu transzach jest jednakowa i wynosi 11,5 zł, podała spółka. MOL podpisał umowy dotyczące 7-letnich euroobligacji o wartości

Przegląd informacji ze spółek

wzrostu, poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak. Erbud ocenia, że może osiągnąć poprawę rentowności operacyjnej do ok. 3% marży EBIT w 2017 r. wobec 2,56% w ubiegłym roku, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. Rekordowy portfel zamówień zapowiada - w jego opinii

Przegląd informacji ze spółek

umowę wieloletnią na dostawy węgla do planowanej elektrowni Ostrołęka C z Polską Grupą Górniczą (PGG), z wolumenem bazowym w wysokości ok. 2 mln ton węgla rocznie, podała Energa. Plaza Centers odnotowała 4,18 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

) wzrośnie w tym roku o 25% do 11,64 mld euro (ok. 50 mld zł), a przeciętny e-nabywca wyda na zakupy internetowe ok. 2 800 zł w tym roku, wynika z raportu "Ecommerce Report: Poland 2019" przygotowanego przy współudziale SAP. Źródło: ISBnews Technologie w medycynie

Przegląd informacji ze spółek

jednorazowa premia motywacyjna (proporcjonalna do wymiaru czasu pracy) w wysokości 2 700 zł brutto, podano także. LC Corp dokonał emisji 45 000 czteroletnich niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł, podała spółka. Rada

Przegląd informacji ze spółek

wstępne dane. Mostostal Warszawa zawarł umowę z Ammann Asphalt GmbH, na podstawie której nabył Wytwórnię Mieszanek Mineralno-Asfaltowych Ammann (Unibatch 240) za łączną kwotę 2,08 mln euro netto (8,9 mln zł netto), podała spółka. BA Car Rental

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mln zł, w ciągu zaledwie 4 miesięcy współpracy w 2018 roku. Jak pokazują dane, w tym czasie Polacy aż ponad 5 000 razy zrobili zakupy w największym internetowym sklepie świata, wydając średnio 62 euro (266 złotych). Najchętniej kupowanymi produktami były produkty z działu elektroniki użytkowej (Xbox

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Home (RLAH), poinformował prezes Andreas Maierhofer. Źródło: ISBnews Asseco South Eastern Europe : Tegoroczny portfel zamówień Asseco SEE na poziomie przychodów wynosi 100,5 mln euro (wobec 94,6 mln euro rok wcześniej), a na marży1 jest wyższy r/r o 4% i wynosi 75,4 mln euro

Przegląd informacji ze spółek

zadania pn. "Kompleksowy remont drogi użytku publicznego o znaczeniu krajowym T-14-03 Gruszów - Niemirów km 3+000 - km 12+382, w obwodzie lwowskim zgodnie z modelem zaprojektuj - wybuduj", co oznacza, że umowa wejdzie w życie, podała spółka. Jej wartość to 14,82 mln zł netto

Przegląd informacji ze spółek

państwowej przez InPost. Oznacza to, że InPost będzie realizował przedmiot zamówienia za wynagrodzenie wysokości 33,35 mln zł, podała spółka. Sygnity zawarło umowę z PKO Bankiem Polskim oraz spółkami zależnymi banku o łącznej wartości 16,59 mln euro netto, podała spółka

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

klinicznych i prowadzeniu dyskusji naukowych na temat leczenia pacjentów z COVID-19 - w webinarium skierowanym do pracowników medycznych udział wzięło 23 000 pracowników służby zdrowia ze 130 krajów, w tym kilkuset lekarzy z Polski" - powiedział Prezes AstraZeneca Polska i wiceprezes Regionu Europy

Przegląd informacji ze spółek

Holdings Limited za 80 mln euro, podała spółka. PKN Orlen podpisał umowę z Saudi Aramco na dostawę ropy naftowej do rafinerii Koncernu. Kontrakt przewiduje zaopatrzenie w surowiec na poziomie około 200 tysięcy ton miesięcznie, podał Orlen. Umowa będzie obowiązywała od 1 maja do

Przegląd informacji ze spółek

Cena miedzi powinna utrzymać się w granicach 5 000 USD za tonę do końca tego roku, uważa prezes KGHM Herbert Wirth. Wartość backlogu Mostostalu Zabrze, uwzględniająca oferowane i realizowane zamówienia, wynosi ponad 1,3 mld zł; w tym 546 mln zł to

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, podsumowała pierwsze półrocze 2019 r. Fintech kontynuuje dobrą passę przebijając zeszłoroczny wynik i zbliża się do progu 1,5 mln. wykonanych przelewów. Tym samym przychody firmy przekroczyły w ubiegłym półroczu 5 mln funtów. Przelewy do Polski stanowią ok. 14% całego wolumenu, a do tej pory platforma

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego, zmianie uległa wartość odpisu z tytułu przeszacowania aktywów netto przeznaczonych do zbycia, podała spółka. Powyższa zmiana polega na zmniejszeniu odpisu z tytułu przeszacowania aktywów z pierwotnej kwoty 14 998 tys. zł do kwoty 5 548 tys. zł. Oznacza

Solaris ma umowę na 14 autobusów elektrycznych dla Barcelony za 10 mln euro

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), miejski przewoźnik z stolicy Katalonii, zamówił czternaście autobusów elektrycznych Solaris Urbino 18 electric, podała spółka. Kontrakt o wartości ok. 10 mln euro zrealizowany zostanie do końca 2020

"Norweska" lista płac. W budowlance od 63 zł za godzinę, w kuchni - 81 zł...

doświadczenie w zawodzie. Czas trwania kontraktu - 4 tygodnie. Etat znajdzie też brukarz. Stawka - od 19 do 24 euro za godzinę (77-97 zł), w zależności od doświadczenia i kwalifikacji. Praca po 37,5-48 godzin tygodniowo. Elektryk w Bergen może zarobić 170

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

TCEE Fund III S.C.A. Sicar za łączną cenę 6,82 mln euro, podała spółka. Źródło: ISBnews Blockchain Lab : Rozpoczyna współpracę z właścicielami łotewskiego studia MadSword, poinformowała spółka. Strony powołają spółkę do której MadSword wniesie zespół i portfolio, a Blockchain

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

rynek reklamy w Polsce powinien wzrosnąć o 1-3% r/r w 2017 r., podała spółka. Agora spodziewa się 1-3% wzrostu w segmencie TV, 5-8% wzrostu w segmencie Internet, 7-10% spadku w segmencie Czasopisma, od 2% spadku do 2% wzrostu w segmencie Radio, 1-3% wzrostu w segmencie Reklama Zewnętrzna, 14-17% spadku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Grupa VRG : Planuje zakończyć ten rok z powierzchnią sprzedaży w sklepach stacjonarnych o 5% mniejszą niż na koniec 2019 r. i jednocześnie oczekuje wzrostu udziału kanału online w sprzedaży do 25% z ok. 14% w ub.r., podała spółka. Źródło: ISBnews Empik Marketplace : Czołowa

Przegląd informacji ze spółek

Machajewski.Newag zawarł z województwem opolskim umowę na dostawę 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu Impuls za 51,3 mln zł netto. Umowa przewiduje prawo opcji do zamówienia 2 dodatkowych EZT, co zwiększyłoby wartość zamówienia o 20,52 mln zł netto, podała spółka. Z komunikatu województwa opolskiego

Przegląd informacji ze spółek

wiceprezes Marek Wadowski. Jacek Szwajcowski złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Pelionem, podał Urząd. Wniosek wpłynął 14 marca, sprawa jest w toku. Cyfrowy Polsat zakłada jednocyfrowy

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

dystrybucji gry 'Mastema: Out of Hell' na platformie Steam, Apple App Store, Google Play, Xbox One, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) : Tegoroczny portfel zamówień na poziomie przychodów jest wyższy o 13% r/r i wynosi 121,6 mln euro

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

klientów firm ubezpieczeniowych w 11 krajach europejskich, do 2020 roku udział rynkowy indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych wykorzystujących technologie cyfrowe w tych krajach może sięgnąć 17%. Oznacza to rynek o wartości przekraczającej 15 mld euro. W Polsce ten udział mógłby sięgnąć 15%. Źródło

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Webinaria będą prowadzone przez ekspertów YBP oraz Google. Właściciele mikro-, małych i średnich firm, będą mogli wziąć również udział w bezpłatnym mentoringu, doradztwie i konsultacjach online. W ramach programu wsparcie trafi do ponad 200 000 właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w 32 krajach

Przegląd prasy

dniem 30 czerwca, podała spółka. --Best podjął uchwałę w sprawie emisji do 300 000 obligacji serii Q1 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, która będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej, podała spółka. --Warunki zawieszające umowy

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

niniejszej ustawie. 2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.3)), w

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

zależy od decyzji pożyczkodawcy, tylko od obiektywnego spełnienia warunków zawartych w umowie. Do warunków tych należy również obowiązek złożenia we właściwym powiatowym urzędzie pracy, w terminie 14 dni od zakończenia przedmiotowego okresu 3 miesięcy, wniosku o umorzenie pożyczki. Wzór takiego wniosku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

) : Odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem we wszystkich kanałach - do 40 mln w I kw. br. wobec 14 mln zanotowanych w I kw. 2018 r. Najpopularniejszym kanałem pozostają płatności w internecie, których liczba wzrosła do 29,8 mln, poinformował prezes PSP, operatora BLIK-a Dariusz Mazurkiewicz. Źródło

Afera Malta Files, 26 państw w strefie euro w 2025?

ruchów na rynkach, ale podobnie jak w przypadku podobnego takiego wydarzenia nie można wykluczyć rozwoju wypadków. Euro w całej Unii do 2025 roku Zgodnie z informacjami od Frankfurter Allgemeine Zeitung pojawił się w Komisji Europejskiej pomysł