zamówienie definicja

Marek Okniński

Kosztorysant nie musi składać oświadczenia o konflikcie interesów

Kosztorysant nie musi składać oświadczenia o konflikcie interesów

Powyższy obowiązek wynika z przeniesienia do polskiego systemu zamówień publicznych definicji zawartej w art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

Zamawiający definiuje pojęcia używane przy warunkach udziału w przetargu

Brak definicji ustalonej w przepisach oraz różnica w zastosowaniach pojęcia park nakazuje zwrócenie się w kierunku brzmienia SIWZ. Izba uznała, że w SIWZ zamawiający sformułował własną definicję pojęcia park na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia.

Czy do sprawozdania należy wpisać umowę o zamówienie podpisaną w jednym a realizowaną w kolejnym roku?

Decydującą datą jest tutaj dzień zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Takie podejście wynika z definicji zamówienia publicznego zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp.

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, w tym również te dotyczące szacowania wartości zamówienia. Kup TANIEJ od komornika! Licytacje komornicze - aktualne ogłoszenia z całej Polski Zamówieniem publicznym, zgodnie z legalną definicją ustawową, zawartą w art. 2

Nie każdą pomyłkę można poprawić

Definicji "oczywistej omyłki pisarskiej" nie znajdziemy w ustawie Prawo zamówień publicznych. Charakterystyczną cechą dla omyłki pisarskiej, którą zamawiający powinien poprawić zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1), jest fakt, iż musi mieć ona charakter oczywisty, tj. niebudzący wątpliwości, widoczny na

Kiedy należy sprawdzić czy cena oferty jest rażąco niska?

Pytanie Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczyliśmy 500.000 zł. Wpłynęło 6 ofert, 5 z nich oscyluje między kwotą brutto 174.000 - 270.000 zł. Czy mamy obowiązek sprawdzić

Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

czynienia z ofertą częściową, czy z zamówieniem w częściach? Proszę mi wyjaśnić dokładnie, co oznacza oferta częściowa, a co oznacza zamówienie w częściach? Odpowiedź Poprzez ofertę częściową, zgodnie z definicją zawartą w ustawie Pzp, należy rozumieć

Grupa kapitałowa - definicja

Grupa kapitałowa - definicja

przynależności przedsiębiorców do tej samej grupy kapitałowej, jako podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego analizował Europejski Trybunał Sprawiedliwości w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 maja 2009 roku wydanego w sprawie Assitur (C-538/07). Grupy

Podział Zamówień Publicznych na części: Obowiązki i zasady dla zamawiającego

Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części. Dokumenty zamówienia a dokumentacja postępowania: definicje i różnice Wobec powyższego jeżeli zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części to dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

Definicja przedmiotowych środków dowodowych Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi

Jak wypełnić ogłoszenie o wykonaniu umowy, jeśli zostały w niej wprowadzone aneksy terminowe?

nr 7 do rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wyjaśnienie Zgodnie z tym załącznikiem, ogłoszenie o wykonaniu umowy w sekcji V. zawiera informacje związane z przebiegiem realizacji umowy, w tym termin wykonania umowy – sekcja V.2.), w której podaje

Czy JEDZ w procedurze odwróconej składany na wezwanie traktować jak podmiotowy środek dowodowy?

Czy JEDZ w procedurze odwróconej składany na wezwanie traktować jak podmiotowy środek dowodowy?

wpisze, że wraz z ofertą wykonawcy nie muszą składać jednolitych europejskich dokumentów zamówienia i że oświadczenia tego zażąda od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Zgodnie z definicją podmiotowych środków dowodowych z art. 7 pkt 17  jednolity europejski dokument zamówienia nie

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

traktuje o odrzuceniu oferty jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych, w komentarzu do wspomnianego przepisu podkreśla, że warunki zamówienia należy rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, że poprzez warunki zamówienia należy

Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

forma, jak i tytuł (nazwa) dokumentu nie przesądzają o jego charakterze. Niezbędne jest więc zawsze przy ocenie, jaki charakter mają oczekiwane dokumenty, ich zestawienie z wymaganiami dokumentacji, w tym SWZ, w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Stosownie do art. 7 pkt 20 ustawy Pzp

Czy do wezwania do podpisania umowy można wnieść odwołanie?

Czy do wezwania do podpisania umowy można wnieść odwołanie?

. Stosownie do definicji wyrażonej w art. 7 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przez postępowanie o udzielenie zamówienia należy rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo

Wartość szacunkowa i analiza potrzeb w 3 częściach zamówienia: Jak ocenić i dostosować wartość szacunkową dla gospodarki odpadami?

zagospodarowanie odpadów odebranych od mieszkańców miasta oraz odbiór i zagospodarowanie leków, w podziale na dwie części. Zgodnie z definicją, zawartą w treści art. 83 ust. 1 Pzp, zamawiający publiczny, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj

Kto w praktyce wypełni sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w ubiegłym roku?

Kto w praktyce wypełni sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w ubiegłym roku?

sprawozdania dotyczy jednostek, które mają status zamawiającego , zgodnie z definicją z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp i udzieliły zamówień : z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp , których jednoznaczna definicja określona została w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp oraz na podstawie wyłączeń, o których mowa w

Rażąco niska cena oferty. Co o niej orzekł TSUE?

Rażąco niska cena oferty. Co o niej orzekł TSUE?

W wyroku z 15 września 2022 r. w sprawie C-669/20 Veridos Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się na pytanie dotyczące kwestii nałożonego na zamawiającego obowiązku zbadania, czy w otrzymanych ofertach w postępowaniu o zamówienie publiczne nie przedstawiono rażąco niskiej oferty

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

podstawie ustawy; zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Zgodnie z definicją ustawową pod pojęciem „postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" należy rozumieć postępowanie

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Pytanie: Do działu zamówień publicznych wpłynęły trzy wnioski o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na remoncie instalacji odgromowej. Remont dotyczy trzech budynków położonych w rożnej części miasta. Każdy z budynków samoistnie pełni funkcję techniczną (w budynkach tych są

Wykaz pracowników jako tajemnica przedsiębiorstwa

. zm.). Zgodnie z orzecznictwem wypracowanym przez Krajową Izbę Odwoławczą w odniesieniu do możliwości odtajnienia wykazu osób przeznaczonych do realizacji zamówienia, który został uprzednio zastrzeżony w składanej ofercie przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jako

Rażąco niska cena

Rażąco niska cena

Rażąco niska cena - ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące podstawą wprowadzenia regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny nie zawierają jej definicji. Biorąc pod uwagę cel wprowadzenia pojęcia rażąco niskiej

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Umowa konsorcjum (WZÓR)

podmioty prowadzące działalność w różnych branżach, znacznie zwiększa ich szansę na uzyskanie zamówienia publicznego. Sprawdź definicję terminu Konsorcjum Konsorcjum w słowniku Pzp Autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy

Czy wykaz wyrobów równoważnych stanowi przedmiotowy środek dowodowy i podlega uzupełnieniu?

wynika, że celem złożenia wykazu i dowodów jest potwierdzenie, że oferta spełnia wymagania zamawiającego . Odpowiada to zawartej w nowej ustawie Pzp definicji przedmiotowych środków dowodowych. Przepis art. 7 pkt 20 nowego Pzp wskazuje, że przez przedmiotowej środki dowodowe należy rozumieć środki

Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert?

Pytanie: Czy dokumenty składane przez wykonawcę zawierające informacje, na podstawie których zamawiający przyznaje punkty w kryteriach pozacenowych, są przedmiotowymi środkami dowodowymi w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 pkt 20 ustawy Pzp i należy je w ten sposób określać w SWZ ? Chodzi

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

współżycia społecznego. W świetle treści art. 454 ust. 1 PZP, istotna zmiana zawartej umowy (w sprawie zamówienia publicznego) wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Definicja istotnej zmiany umowy została zawarta w art. 454 ust. 2 PZP. Natomiast wyjątki od zasady

Koszty transportu a szacowanie wartości zamówienia

należy doliczyć koszt transportu? Odpowiedź: Nie ma potrzeby doliczać do wartości szacunkowej zamówienia urządzenia pomiarowego kosztów jego transportu. Zgodnie z definicjami, znajdującymi się w art. 2 pkt 2 i pkt 10

Jak "zamówiliśmy" ilustrację u sztucznej inteligencji. Bohaterkę zdradzają oczy

głębszy, a tego rodzaju produkt nie wymusi rozszerzenia definicji fake newsa. A po stronie plusów? W krótkim czasie mieliśmy do dyspozycji sporą liczbę ilustracji - już pięć prób daje 20 propozycji. Nie zamówilibyśmy tak wielu u artysty wiedząc, że wykorzystamy np. dwa projekty. Mogliśmy

Czy zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający może nie stawiać warunków udziału w postępowaniu?

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz warunków oddziału w postępowaniu. Przytoczę przepisy ustawy: „Art. 57. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki

Postepowanie o zamówienie publiczne a prawo autorskie i majątkowe

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Rozpoczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot objęty jest

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 4 pkt. 3 lit. g)  zawiera przesłankę umożliwiającą wyłącznie obowiązku stosowania procedur określonych w ustawie do zamówień których przedmiotem jest nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub koprodukcja, jeżeli są

Opóźnienie a zwłoka

niedotrzymania terminu przez wykonawcę .  Kara za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego. Jednym z zapisów stosowanym przez zamawiających w umowach w sprawach zamówień publicznych jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia. Definicję zwłoki zawiera przepis art. 476 kodeksu

Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca , nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

Wysokość pomocy publicznej uzyskanej w związku z COVID-19 jest jawna

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w przypadkach określonych ustawą Prawo

Wartość szacunkowa zamówienia

niniejszego zamówienia, to zastosowanie tego przepisu w omawianym przypadku jest kontrowersyjne. Co prawda audioprzewodnik służy do polepszenia obsługi zwiedzających wystawy, jednak w ocenie autora, definicja możliwości zastosowania ww. przepisu jest dosyć nieostra i wątpliwe jest potraktowanie przedmiotowej

Zasady wyboru oferty

. Zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 5 ustawy Pzp przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć taką: 1) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień

GfK: E-commerce może osiągnać 2-3% udziału w sprzedaży FMCG za 2-3 lata

; - czytamy w komunikacie. Z obserwacji GfK Polonia wynika, że w wyniku pojawienia się pandemii zmieniła się ogólna definicja trendu convenience w postrzeganiu konsumentów, co otwiera przed branżą e-commerce perspektywę dynamicznego rozwoju. Dziś wygodne zakupy to przede wszystkim

Jakie swoje czynności kierownik może powierzyć innym pracownikom?

Pytanie: Artykuł 18 ust. 2 stanowi: „Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może

Wynagrodzenie za pracę a rażąco niska cena

zawodowego) przy dostawie urządzeń rekreacyjno-sportowych w ramach realizacji zamówienia. Koszty pracy, zdaniem wykonawcy , w znacznym stopniu wpłynęły na obniżenie ceny oferty. Nadmieniam, że profil działalności stowarzyszenia odpowiada charakterem przedmiotowi zamówienia . Czy powyższe wyjaśnienia można

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

roboty instalacyjne stanowią robotę budowlaną, to w myśl wskazanej wyżej definicji, całe zamówienie należy zakwalifikować jako roboty budowlane. Podstawa prawna art. 2 pkt 8, art. 6 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

, polegający na objęciu nim również nadzoru nad robotami wykonywanymi w ramach udzielonych zamówień dodatkowych stanowi naruszenie art. 29 Pzp. Izba w swoim rozstrzygnięciu pokreśliła różnice, jakie występują w ustawowej definicji zamówień dodatkowych i uzupełniających. Jak wynika z

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dot. stażu

nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika - o dodatek za staż pracy. "Ustawa wprowadza definicję dodatku za staż pracy ? z uwagi na różnorodność stosowanego nazewnictwa oraz odmienne zasady przyznawania dodatku za staż pracy

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

, - poszerzają prawo wnoszenia odwołań do KIO dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych o nowe obszary dot.: opisu przedmiotu zamówienia, wyboru oferty najkorzystniejszej, - wprowadzają definicję istotnej zmiany umowy, poprzez wskazanie, że ma ona taki charakter jeżeli

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

2010 r. utrzymuje zapisy, na podstawie których upublicznienie wartości szacunkowej zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem złożonych w danym postępowaniu ofert.   Sprawdź definicję Przetargu nieograniczonego Przetarg

Czy roboty budowlane w ramach jednej inwestycji należy oszacować łącznie?

Pytanie: Nasza jednostka w 2017 roku zrealizowała zadanie inwestycyjne w ramach zamówienia poniżej ustawowych progów. Była to część inwestycji, na którą zaplanowano w roku budżetowym określone środki finansowe

Roboty budowlane

zamówienia w częściach lub przynajmniej za dopuszczeniem składania ofert częściowych. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Roboty budowlane według Pzp W pierwszej kolejności warto przypomnieć definicję zawartą w art. 2 pkt 8

Wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę nie zawsze jest obowiązkowy

;? Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Odpowiedź Jeśli charakter czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia odpowiada definicji pracy określonej w Kodeksie pracy, zamawiający ma obowiązek

Zamówienia okresowe a zamówienia sukcesywne

Przepisy zawarte we wskazanej ustawie nie definiują jednak jakie dostawy czy usługi zamawiający może uznać za powtarzające się okresowo. W związku z brakiem definicji zamówienia powtarzającego się okresowo zawartej w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający na podstawie

W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

ustawodawca nie podaje ustawowej definicji zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, można w tym przypadku posłużyć się utrwaloną wykładnią doktryny i dotychczasowym orzecznictwem, dotyczącym interpretacji przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę (art. 70 ustawy Pzp

Zarobić na koronawirusie. Haniebne działanie hurtowni sprzedających szpitalom maseczki ochronne dla lekarzy

. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oznacza naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeśli okaże się, że tak było, UOKiK zawiadomi Urząd Zamówień Publicznych, a firma może ponieść bolesne konsekwencje - zostać wyeliminowana z przyszłych postępowań przetargowych. Praktyki obu przyłapanych

Drewno będzie spalane w elektrowniach. Andrzej Duda podpisał bulwersującą nowelizację ustawy

Podpis pod budzącą ogromne emocje nowelą ustawy o OZE Andrzej Duda złożył w czwartek. Zakłada poszerzenie definicji drewna energetycznego o tzw. produkty niepełnowartościowe, m.in. chrust, igliwie, liście, korę, korzenie, ale też drewno poklęskowe i z drzew zniszczonych przez korniki. Od

Sumowanie wartości zamówień dotyczących różnych lokalizacji

przekroczy równowartości 14.000 , może wówczas udzielić zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Użyte w art. 32 ust. 1 pojęcie należytej staranności nie zostało zdefiniowane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Należy zatem oprzeć się na definicji

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Opracowanie nowych przepisów związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych wynika zarówno z doświadczeń zebranych w trakcie stosowania obecnie obowiązujących przepisów, zmian postulowanych przez stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców jak i konieczności dostosowania

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

tych prac okazało się, że ich wartość przekracza 50% ceny umowy podstawowej, więc został spisany aneks zmniejszający zakres zamówienia o te 2 elementy, a następnie odebrano roboty i parafia rozliczyła się z wykonawcą . Żeby zakończyć remont parafia musi wybrać nowego wykonawcę na zakres prac

Zamówienia na dostawy i usługi

Pytanie: Zwracam się z pytaniem dotyczącym stosowania art. 4 pkt 8b) ustawy Pzp - zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi wynikające z zakresu działalności kulturalnej. Czy czynności techniczne związane z organizacją koncertu lub festiwalu

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

, - zminimalizować ryzyka związane z powierzeniem realizacji części zamówienia podwykonawcom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji. Definicja umowy o podwykonawstwo Zgodnie z nowymi przepisami do ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wprowadzona

Kiedy szacować zamówienia łącznie a kiedy oddzielnie?

kolejności powinieneś ustalić czy masz do czynienia z jednym zamówieniem czy kilkoma odrębnymi zamówieniami. Upewnij się, kiedy masz do czynienia z jednym, a kiedy z kilkoma zamówieniami? Wprawdzie przepisy Pzp nie zawierają definicji ani wytycznych w

Zasady szacowania wartości zamówienia przy postępowaniach podzielonych na części

uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy Pzp nie zawierają definicji ani wytycznych w zakresie rozstrzygania, jakie zamówienia należy uważać za jedno zamówienie. Jednakże orzecznictwo, oraz piśmiennictwo wskazują, że jako jedno zamówienie traktuje

Rząd nie zamierza wycofać się z zakupu nowych samochodów. "To nie limuzyny"

, oraz specyfikacji przetargu, obraz nieco się zaciemnia. W komunikacie zostały zestawione ze sobą pojęcia limuzyny oraz samochodu użytkowego. Odnoszą się jednak do zupełnie innych rzeczy. Samochodem użytkowym, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Parlamentu Europejskiego w sprawie drogowej

Forum Zamówień Publicznych już w czerwcu

naruszenie ustawy kwalifikuje do nakładania korekt finansowych; - Uzasadnienie naruszenia ustawy - rzeczywiste naruszenie, czy orzecznictwo KIO przywołane na zasadach "kopiuj - wklej" w podobnych sprawach. II. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

tak sformułowanej definicji należy uznać, że wskazane w pytaniu artykuły spożywcze są produktami tego samego rodzaju. Wobec tego zamawiający powinien potraktować ich zakup jako całość i tak też obliczyć wartość szacunkową zamówienia. Sztuczny podział zamówienia na części

Wyścig z czasem w zamówieniach

, ekspert ds. zamówień publicznych z kancelarii DZP. Najpierw trzeba unormować m.in. doprecyzowanie definicji, którymi posługuje się polskie prawo, kwestie nowych regulacji związanych ze zmianą umów już w trakcie ich wykonywania, wprowadzenie nowego trybu, czyli partnerstwa

Pzp a jednostki budżetowe

budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego . Wskazane w pytaniu wątpliwości mają związek - jak zakładam - m.in. z nową definicją zamówień sektorowych oraz umiejscowieniem w art. 132 ustawy Pzp dotyczącym zamówień sektorowych szerszego kręgu podmiotów niż

Kurs euro w zamówieniach publicznych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650). ** Na mocy art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych   Sprawdź definicję terminu Kurs euro stworzoną przez Pzp Kurs euro w słowniku Pzp

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

Problematyczne jest dokonanie oceny, czy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i posiada ustalone standardy jakościowe, z powodu braku legalnej definicji w ustawie Pzp, ani w żadnym innym obowiązującym akcie prawnym. Powyższe pojęcia mają charakter ocenny i w dużym stopniu podlegają wykładni dokonywanej

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

wpływ na jego udzielenie. Progi przetargowe - definicja w Słowniku Prawa zamówień publicznych >> Zmiany weszły w życie 16 kwietnia 2014 r. AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w

Czy kilka budynków szpitala to jeden obiekt budowlany? Jak prawidłowo oszacować remonty?

technicznej. Zamawiający nie może każdej bryły traktować jako odrębnego obiektu budowlanego, gdyż jest to niezgodne z definicją obiektu budowlanego obowiązującą na gruncie ustawy Pzp . Roboty budowlane z całej Polski

Sklepy spożywcze, fryzjerzy, kosmetyczki, banki... Kogo rząd od soboty zamyka, a komu pozwala pracować?

Piotr Müller poinformował w czwartek po południu, że projekt dokumentu właśnie został opublikowany. Wynika z niego, że definicję galerii handlowej spełnia obiekt o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 tys. m kw. Zakaz działalności ma potrwać do 29 listopada. Lockdown w galeriach

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

. Zobacz: Rażąco niska cena - poznaj definicję Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014, poz. 1232) jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska

Czy wykonawca będący osobą fizyczną może korzystać z zasobów podmiotu trzeciego?

. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych od formy prawnej wykonawcy. Adresatem uregulowania zawartego w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych jest wykonawca. W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, należy odwołać się zatem do definicji wykonawcy zawartej w

BCC o propozycjach zmian Prawa zamówień publicznych

Business Centre Club przedstawił opinię na temat proponowanych zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Analiza została dokonana z uwzględnieniem interesu przedsiębiorców - wykonawców zamówień publicznych. Opinię przedłożono podkomisji wyłonionej przez sejmową Komisję

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat "narodowej kwarantanny" i godziny policyjnej

zaspokojenia potrzeb życiowych oraz służbowych wolno nam więc zamówić taksówkę czy skorzystać z transportu publicznego, jak autobusy czy tramwaje. Odpalanie fajerwerków jest dozwolone tylko na terenie prywatnym - na balkonie czy we własnym ogródku. Bezwględny jest zakaz wychodzenia z szampanem na ulicę o

Przesyłki z AliExpress zdrożeją? Nowe przepisy zwiastują wyższe ceny i zatory w dostarczaniu towarów z Chin

roku projekt przedstawiono na stronach centrum legislacji. Zmiany miały wejść od 1 stycznia 2021 r., ale datę wejścia w życie przepisów przesunięto z powodu pandemii na 1 lipca 2021 r. Co się zmieni? Definicja sprzedaży wysyłkowej, która obecnie jest inna dla dostaw towarów z Polski i na jej terytorium

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpisanie oferty przetargowej za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) nie spełnia wymogu podpisu elektronicznego wymaganego przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych [1]. Zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

podpisania umowy? Odpowiedź Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, siwz musi zawierać wymagania dotyczące wadium. Jednocześnie podkreślić trzeba, że żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jakie informacje

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Protokół postępowania o zamówienie publiczne - co się zmieniło? W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U

Nie chcą rozwiązywać jednorazowych problemów. To filantropi strategiczni

technologiczne i znaleźć dla nich partnera, który wdroży konkretne rozwiązanie. Mogą to być zarówno gotowe produkty cyfrowe, takie jak programy do zarządzania organizacją lub sprzedażą, czyli popularne CRM-y, ale też customowe narzędzia na specjalne zamówienie, pod konkretną potrzebę czy problem. Brzmi to dość

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

zamówień publicznych uwzględniający zmiany, które weszły w życie 20 lutego 2013 r. Nowa definicja robót budowlanych W celu wyeliminowania braku spójności pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym, w odniesieniu do pojęcia robót budowlanych usunięto z

Rząd PiS dorzuci do pieca więcej drewna z polskich lasów

zasadzie każdą ilość towaru. Do tego wielkim odbiorcom łatwiej sprzedać drewno w hurtowych ilościach i dostarczyć, zamiast bawić się ze sprzedażą małym firmom rozsianym po Polsce. Przeszkodą ku temu, by LP sprzedawały więcej drewna energetycznego, była definicja, o którą w 2017 roku spierali się

PiS wprowadza rewolucję na rynku pracy. Przymusowy urlop i zwolnienie z pracy mailem. Ciemna strona "tarczy antykryzysowej 3.0"

zadłużania się samorządów, poluzowaniu przepisów związanych z zamówieniami publicznymi i dopłacie do odsetek dla firm. Teraz się okazuje, że pani minister pominęła rozwiązania dla rządu niewygodne. Tymczasem nowa, licząca 48 artykułów "tarcza" oznacza rewolucję na rynku pracy. I to rewolucję, która

Ceny mogą się zmienić, ale nie prawo do reklamacji. Uważaj na wyprzedażach

nieprawidłowości notowane w trakcie sezonowych wyprzedaży przez UOKiK oraz Europejskie Centrum Konsumenckie to: – nagłe anulowanie zamówień; – wprowadzanie w błąd co do warunków wyprzedaży; – niepoinformowanie o wadach towaru; – tworzenie pozorów atrakcyjności promocji, podczas gdy cena

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

nabycie frezarki w trybie z wolnej ręki? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w

WEI negatywnie ocenia nowe prawo zamówień publicznych

Warszawa, 29.01.2015 (ISBnews) - W nowym prawie dotyczącym zamówień publicznych nadal kryterium cenowe stanowi jeden z najważniejszych czynników, pozostają również problemy z odpowiednią ochroną tajemnicy handlowej uczestników przetargu, oceniają eksperci Warsaw Enterprise

Saturn konsolę wartą 1,7 tys. zł wystawił za 199 zł. Teraz nie chce jej dostarczyć

taką odpowiedź: "W odpowiedzi na maila informujemy, że interesujący Pana punkt znajduje się w regulaminie sklepu internetowego www.saturn.pl, punkt II. DEFINICJE, podpunkt 32, cyt.: 'Zamówienie - deklaracja woli zakupu towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych

Tryb zapytania o cenę

art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych definicja dotycząca okoliczności pozwalających na zastosowanie trybu zapytania o cenę specyfikuje jedynie dostawy oraz usługi nie wymieniając robót budowlanych. W związku z powyższym trybu zapytania o cenę nie można stosować do

Kolejne wyroki TSUE: frankowicze dają bankom lekcje trójpodziału władzy

. Klasyczna asymetria informacji.  Musiało minąć wiele lat i zapaść wiele wyroków i orzeczeń, i to w najwyższej, europejskiej instancji, żeby wykładnia zmieniła się na taką, która z definicji bierze w ochronę klienta-konsumenta jako tę słabszą stronę umowy.  Dziś już wiemy, że bank, który sprzedawał

Rząd przyjął Pakiet Przyjazne Prawo 

). "Drugi pakiet [pierwszy to Prawo zamówień publicznych], który został przyjęty przez rząd to Pakiet Przyjazne Prawo, pakiet deregulacyjny to ok. 50 zmian i dotyka różnych branż, również niebawem trafi do prac w parlamencie i liczymy, że zostanie przyjęty. Zakładamy, że pakiet wejdzie w życie od

Prokura, czyli szczególny rodzaj pełnomocnictwa

Prokurent może wnosić środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych bez konieczności posiadania dodatkowych pełnomocnictw. Szereg oświadczeń oraz ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisane jest przez prokurenta

Zamówienie na dostawę i montaż klimatyzatorów zakwalifikować jako dostawę czy robotę budowlaną?

Odpowiedź Prowadząc postępowanie na dostawę klimatyzatorów wraz z ich montażem, powinieneś stosować przepisy ustawy Pzp dotyczące dostaw. Wyjaśnienie Ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

Powyższe wyłączenie nie oznacza jednak, że zamawiający ma pełną swobodę w wyborze wykonawcy. Należy pamiętać, że zamówienia do 14.000 euro to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny, z

Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę

elementy mające wpływ na wysokość ceny. W przedmiotowej kwestii wypowiedział się Urząd Zamówień Publicznych w opinii prawnej pt.: "Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych". Stwierdzono, w

Zawieszenie działalności gospodarczej nie uniemożliwia wzięcia udziału w przetargu

dla tej osoby w momencie, kiedy ma zawieszoną działalność może rodzić negatywne konsekwencje skarbowe. Kto nie może wziąć udziału w postępowaniu? Treść definicji wykonawcy wynikająca z ustawy Prawo zamówień publicznych nie uniemożliwia brania

Barter to też zamówienie publiczne

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo zamówień publicznych z zamówieniem publicznym mamy do czynienia w przypadku wyboru wykonawcy, z którym zostanie zawarta odpłatna umowa, której przedmiotem będzie wykonanie usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Kluczowe jest tutaj

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

unijnym definiuje się jako wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Ta definicja powinna być kryterium przy analizowaniu Twojego zamówienia. Zabronione jest, w celu obejścia przepisów prawa

ZA Puławy zakontraktowały gaz z PGNiG za szac. 541 mln zł w roku gazowym 2014/15

roku następnego, o szacowanej wartości w okresie roku umownego 2014/2015 na poziomie 541 mln zł netto. "Podpisany aneks zmienia definicję roku umownego określając go jako okres od godz. 6.00 dnia 1 października roku bieżącego do godz. 6.00 dnia 1 października roku

Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem wiedzy nt. przeprowadzonych lub planowanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego występują do  zamawiających z wnioskami o opracowanie i przekazanie precyzyjnych danych lub wypełnienie szczegółowej ankiety. Tymczasem

"Owocowe czwartki to nie wellbeing". Jak firmy malują trawę na zielono przed pracownikami?

wielowymiarowych potrzeb swoich pracowników, aby uwalniać, inspirować, dodawać im energii do dawania z siebie w pracy wszystkiego, co najlepsze". On opisuje, jak to robić, by zarządzać swoją energią i potencjałem. Z definicji ludzie chcą robić coś, co im sprawia radość, i zarabiać na tym. To, co pani

Dostawy powtarzające się okresowo powinien realizować jeden wykonawca

odniesieniu do wielu zamawiających wykonane jednorazowo bez szkody dla efektu ich realizacji. Definicja dostaw powtarzających się okresowo Przepisy Prawa zamówień publicznych nie definiują, jakie dostawy należy uznać za "powtarzające się okresowo"

Sędzia Tuleya przywrócony do orzekania. To otwiera Polsce drogę po pieniądze z KPO

we własnym interesie. A z pewnością nikt nie ma ochoty napinać z nami relacji. Zresztą z definicji KE zawsze ma problem z egzekwowaniem od państwa członkowskiego dyscypliny przestrzegania prawa, bo to państwa członkowskie są dominujące w strukturze UE. KE niejako na ich zamówienie pilnuje porządku w

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego. W 2014 roku ponad 80% udzielonych w skali kraju zamówień