zamówienia z wolnej ręki dodatkowe

Renata Dzikowska

Zamówienie dodatkowe

Zamówienie dodatkowe

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.

Jak udzielać zamówień dodatkowych?

Zlecenia na roboty dodatkowe, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi zamawiający zleca w trybie z wolnej ręki w oparciu o przepis art. 67 ust.1 pkt.5. Wartość robót dodatkowych nie może przekraczać łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

Roboty dodatkowe najczęściej popełniane błędy

Zlecenia na roboty dodatkowe, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi zamawiający zleca w trybie z wolnej ręki w oparciu o przepis art. 67 ust.1 pkt.5. Warunkiem zlecenia tych robót jest także ich wartość nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

Wolna ręka czy zawsze zgodna z prawem?

Wolna ręka czy zawsze zgodna z prawem?

na dostawy postanowił zastosować tryb z wolnej ręki. Zdaniem wykonawcy, który nie został zaproszony do negocjacji nie ma przesłanek do skorzystania z tego trybu. Czy może on złożyć protest? Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 206 tys. euro wykonawca może złożyć protest. Prawo

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

przeprowadzenia procedury z wolnej ręki?  Odpowiedź:  Zamawiający nie może udzielić zamówienia podobnego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp , jeżeli nie przewidział go w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.  Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

wolnej ręki (art. 305 ustawy PZP). Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadziła w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych trzy nowe tryby – tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy z negocjacjami fakultatywnymi

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

siwz , ale mamy wątpliwość, jak szacować jego wartość. Czy będzie nią suma wszystkich zamówień udzielanych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i do obydwu przypadków należałoby zastosować procedurę z wolnej ręki, czy też wartość dla każdego zamówienia dodatkowego szacuje się oddzielne i

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: Zamówienia podobne, których możliwość udzielenia została przewidziana w treści ogłoszenia, powinny zostać udzielone: - z zastosowaniem trybu z wolnej ręki

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

wyłudzać pieniędzy od Skarbu Państwa Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. Pozbawienie możliwości udzielenia zaliczki w odniesieniu do zamówień

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sytuacji zaistnienia okoliczności, które według dotychczasowych przepisów stanowią podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5 oraz w pkt 6 i 7 ustawy Pzp w dotychczasowym brzmieniu). W związku z

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

trybie negocjacji bez ogłoszenia; - 2 oferty w trybie zapytania ofertowego; - 1 ofertę w trybie zamówienia z wolnej ręki, wymieniono. "Oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w 12 postępowaniach (w tym 2

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie będzie możliwe. Zamówienia dodatkowe Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

robót (tj. zwłaszcza tych, których przy dochowaniu należytej staranności nie mogłeś przewidzieć na etapie zamówienia podstawowego) - możesz rozważyć tryb zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto, w przyszłości radzę zawsze - szczególnie zwłaszcza w

80 proc. firm nie zatrudni Ukraińców. Inflacja i "Polski ład" szkodzą inwestycjom

80 proc. firm nie zatrudni Ukraińców. Inflacja i "Polski ład" szkodzą inwestycjom

możliwości wchłonięcia przez rodzimy rynek pracy nawet 700 tys. osób. Wynika to nie tylko z wolnych miejsc pracy, których jest dostępnych ok. 150 tys., ale też przedsiębiorczości Polaków. Jeżeli menedżerowie uzyskają nagle dostęp do większej liczby pracowników, chętnie powalczą o większe zamówienia

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

, wskazać też trzeba, że omawiana opinia jest jedyną opinią wydaną w ramach przedmiotowego zagadnienia a dodatkowo, opinia ta jest obecnie ujęta na stronie UZP w opiniach archiwalnych. Trudno więc wskazać, jak wyglądać powinna linia obrony zamawiającego, który zastosowałby tryb zamówienia z wolnej ręki w

Niemcy nacjonalizują gazowego giganta Uniper. Poległ przez manipulacje Gazpromu

zamówionego w Rosji traci nawet 100 mln euro na ratunkowe zakupy surowca od innych dostawców. I zaczął zabiegać o zwiększenie z 9 do 13 mld euro ratunkowych pożyczek od rządu Niemiec.  "Do dziś straty Uniper związane z działem gazu osiągnęły blisko 8,5 mld euro i spółka jako prywatna firma nie może

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)      nie zamieścił ogłoszenia o

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

jednostka może zawrzeć dodatkową umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą? Odpowiedź Otrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

zamówienia z wolnej ręki wskazanie okoliczności uzasadniających zastosowanie wybranego trybu; 10) powody, z których zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia, nie zawierać umowy ramowej albo nie ustanawiać dynamicznego systemu zakupów; 11) powody

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro, wymaga jego udzielenia z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki, a tym samym przeprowadzenia pełnej procedury w tym zakresie. Wyjaśnienie Istnieje również teoria odmienna, zgodnie z którą o trybie postępowania

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

udzielenie w trybie z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych, jednakże należy podejść do tego zadania z dużą ostrożnością. Należałoby wykazać bowiem, że zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia rzeczy o innych parametrach technicznych niż sprzęt dostarczony w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się. Art. 65. Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 58 ust. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie Przeprowadziłem (a właściwie ją kończę) procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę ciepła z sieci miejskiej. Trzeba tylko podpisać umowę. W trakcie wypełniania protokołu ZP WR zorientowałem się, że nie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

. Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o

Radek zajrzał do starego pudełka w piwnicy rodziców. To go wzbogaciło. I to dosłownie

powszechną kartę, kwadrat niepowszechną, a gwiazdka - rzadką. Dodatkowym czynnikiem jest holograficzna ilustracja, która jeszcze podkręca aspekt wizualny, ale przede wszystkim - cenę. Ceny osiągnęły punkt kulminacyjny 13 października 2020 r., kiedy raper Logic kupił holograficznego Charizarda z pierwszej

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)    

Torpol wykona dla PKP PLK dodatkowe prace za ok. 20,2 mln zł netto

tytułu zleconych prac wyniesie ok. 20,2 mln zł netto (tj. 24,8 mln zł brutto), a ich termin realizacji został określony na listopad 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Umowa została podpisana w wyniku zamówienia z wolnej ręki. Torpol w sierpniu

Polski rynek magazynowy. Dlaczego lepiej inwestować w magazyny niż w mieszkania

. powierzchni magazynowej. To bardzo dużo. Połowa z tego powstała w ciągu ostatnich pięciu lat. Mamy gigantyczny przyrost, branża rok do roku bije rekordy. Wolnej powierzchni pod wynajem zostało około 3-4 proc., czyli w granicach 700-800 tys. m kw. W całym kraju stoją setki magazynów i gdy firma chce wynająć

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, również w trybie licytacji elektronicznej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę z

Komunia. Nowa moda: przyjęcia pod namiotem. Wśród trendów prezentowych króluje elektronika

. Terminy w wielu lokalach są rezerwowane nawet z rocznym wyprzedzeniem, a w najlepszych restauracjach wolnych miejsc nie ma od nawet 2 lat. Koszt organizacji komunii w restauracji nie jest mały. Za osobę trzeba zapłacić, w zależności od regionu i wybranej opcji, od 60 do 160 zł za osobę. To oznacza, że

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 1b. Zamawiający może

Rekordowe zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu. A kandydatów brak

Chodzi o firmę rekrutacyjną Personnel Service. - Wrzesień jest dla nas rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę zamówień na pracowników z Ukrainy, choć wzrosty widać już było od kilku miesięcy. Klienci w tym miesiącu zgłosili w sumie zapotrzebowanie na nawet 2,5 tys. osób. Problemem jest jednak

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

o zapisy umowy zawarcie z wykonawcą aneksu przedłużającego termin pierwotnej umowy bez wszczynania postępowania w trybie z wolnej ręki. W umowie na modernizację instalacji elektrycznej zastrzeżono możliwość zmiany terminu jej realizacji w przypadku wystąpienia robót

Auto (znów) staje się luksusem

Rosja zaatakowała Ukrainę, co ponownie wstrzymało produkcję niektórych fabryk aut w Europie, pozbawionych dostaw części z Ukrainy, zwłaszcza masowo tam produkowanych wiązek przewodów elektrycznych. Kilka tygodni później kolejna fala zakażeń koronawirusem w Chinach dodatkowo odcięła dostawy części do

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki lub przekroczenie limitów wartości udzielanego zamówienia dodatkowego (50% wartości zamówienia podstawowego dla usług bądź robót budowlanych, 20 % wartości zamówienia podstawowego w przypadku dostaw), - zmiana

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Przygotowujesz się do przetargu? Znajdź potrzebne dokumenty Wzory dokumentów przetargowych Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

przejściowy należy stwierdzić, iż z nowej dopuszczalnej wartości zamówienia dodatkowego, można korzystać w odniesieniu do umów zawartych również przed wejściem w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić, w trybie z wolnej ręki, dotychczasowemu

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

, - udzielenie zamówienia w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka lub negocjacje bez ogłoszenia) bez zaistnienia okoliczności uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki -wynegocjowania postanowień takiej umowy; 7b) protokole - należy

Lokal do wyjeżdżania, czyli... A może by tak na lato zamieszkać w kamperze?

kamperów z drugiej ręki jest na fali wznoszącej, co – w opinii ekspertów – jest dobrą wiadomością dla lokalnego rynku. – Polacy kupują je chętnie, tym samym budując bazę pojazdów kempingowych na polskim rynku. To z kolei zwiększy zapotrzebowanie na serwis – przewiduje Sebastian

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

? Odpowiedź W opisanej sytuacji wydaje się dopuszczalne zastosowanie trybu z wolnej ręki zarówno w trzecim, jak i następnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zwróć jednak uwagę na czas jaki upłynął pomiędzy postępowaniami. Kiedy "

"Polski ład". Podatkowe zombie przegłosowane i wejdzie w życie

. Nowa ulga dla rodzin z czwórką i więcej dzieci najbardziej korzystna jest dla najbogatszych rodzin wielodzietnych itp. itd. "Polski ład" to też potężne transfery dla emerytów i rencistów. To grupa, na której PiS chce budować drogę do trzeciej kadencji. Z tego samego powodu żadne dodatkowe

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna

Powtórka z wiosny, Polacy rzucili się wykupywać papier toaletowy. W e-sklepach odległe terminy. Uspokajamy

. Pierwszy wolny termin to poniedziałek. To nie oznacza, że podobnie jest w innych e-sklepach. Glovo, współpracujące z największymi polskimi sieciami, działa normalnie, zamówienia na tę chwilę realizowane są na bieżąco.  Czy faktycznie może zabraknąć towaru w sklepach? Opowiada przedstawiciel dużej

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

. Takie działanie jest sprzeczne z ustawą Pzp. Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki do udzielenia zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp może mieć miejsce w określonych okolicznościach i po spełnieniu kilku przesłanek. Dlatego

O czym Morawiecki nie pomyślał. Wszystkie błędy, niesprawiedliwości i niedopatrzenia podatkowe "Polskiego ładu"

propozycja Morawieckiego pomija pewne rzeczy. Nasz kraj jest absolutnym wyjątkiem, jeśli chodzi o 13. i 14. emeryturę (były kiedyś w Grecji i Portugalii). Trzynastka i czternastka to ekwiwalent dodatkowej kwoty wolnej w wysokości ok. 12 tys. zł. Co łącznie - z obecną kwotą wolną - 3091 zł - daje ok. 15

MON na zakupach. 52 miliardy w sześć miesięcy, a to jeszcze nie koniec

są możliwe dzięki wykorzystaniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej procedury Pilnej Potrzeby Operacyjnej. Procedura ta pozwala całkowicie zrezygnować z postępowania przetargowego i daje ministrowi obrony wolną rękę w zakupach sprzętu wojskowego. Procedura Pilnej Potrzeby Operacyjnej została

Cztery odwołania od wyboru oferty w przetargu na odcinek obwodnicy Warszawy

odstępstw w toku realizacji kontraktu wykonawca powinien był uwzględnić w cenie ofertowej. Tymczasem Prawo zamówień publicznych pozostawia furtkę w postaci zamówień dodatkowych, udzielanych wykonawcy realizującemu kontrakt z tzw. 'wolnej ręki' w sytuacji, gdy są one konieczne dla wykonania podstawowego

Winę za sypiący się "Polski ład" rząd zwalił na księgowych. A urzędnicy KAS bez ogródek stwierdzają: "Nie wiemy, o co w nim chodzi"

Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w firmie Grant Thornton. Księgowi są zrozpaczeni. - Korekty? A gdzie ZUS-y, PIT-11, PIT-4, PFRON-y itp. Dla mnie jako kadrowej i płacowej styczeń to najcięższy miesiąc w roku. Nie wyobrażam sobie, jak z tym wszystkim zdążyć, zakładając dodatkowe korekty płac

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 1b. Zamawiający może unieważnić

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

dodatkowych Brak jest definicji robót dodatkowych. Jedynie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem

Wielki producent i sprzedawca rowerów: Do niedawna pieniądze wręcz wysypywały się na rynek. To nie wróci

, dla firm. A dodatkowo dostępny kapitał będzie bardzo drogi. To nieuniknione? - Jeżeli dwa największe banki centralne - amerykański Fed i europejski EBC - zapowiadają falę podwyżek stóp procentowych i już wprost mówią, że nie zejdą z tej drogi, dopóki inflacja trwale nie powróci do tzw. celu

Wiaczesław Mosze Kantor, Azoty i afera z Kwaśniewskim. To majątek tego oligarchy może być zamrożony w Polsce jako pierwszy

tarnowskimi Azotami Acron zacznie sprowadzać na własną rękę z  Rosji gaz, główny surowiec do produkcji nawozów azotowych. I to mogłoby wpędzić w tarapaty PGNiG, które dopiero co zawarło umowę o zwiększeniu zamówień gazu od Gazpromu, ustaloną przez rządy Tuska i Putina. A w polskiej branży chemicznej

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

rozwiązanie tego problemu niż ogłaszanie kolejnego przetargu nieograniczonego? Gonią nas terminy, a osoby bezrobotne, które czekają na to szkolenie, powoli tracą cierpliwość. Odpowiedź Jeśli nie będziesz mieć podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; - nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Przetarg na program obsługujący wybory prezydenckie już jest spóźniony?

zasada przejrzystości przywołana jest 15 razy, co pokazuje, jaką wagę Unia przywiązuje do czystości zasad i konkurencyjności - przypomina Ziembiński. - Jakiekolwiek zamówienie tego typu z wolnej ręki zostałoby natychmiast oprotestowane. Przedłużyć licencję

"The New York Times": Być królikiem doświadczalnym w San Francisco, czyli jak utknąłem w samochodzie autonomicznym

, czy aby nie potrzebujemy pomocy w uruchomieniu pojazdu (najwyraźniej zbyt długo napawaliśmy się całą sytuacją, a Henry dodatkowo pstrykał fotki wewnątrz i na zewnątrz). Odrzuciliśmy ofertę pomocy, nacisnęliśmy duży czerwony guzik na jednym z „komputerów pokładowych" – w formie

Robią z pracodawcami, co chcą. Nawet studenci zarabiają krocie

 trzy razy w tygodniu dostaje wiadomości na LinkedIn od rekruterów z pytaniem, czy nie chce zmienić miejsca zatrudnienia. – W ofertach można przebierać, decydując, ile się chce zarabiać. Stawki powyżej 15 tys. zł na rękę to norma – mówi. Twierdzi, że jeszcze trochę popracuje w banku, a

Producent medycznych rękawic: Popyt przekracza możliwości produkcyjne na całym świecie. A większość produktów chce przejąć USA

podpisanych wielomiesięcznych lub nawet kilkuletnich umów. Nie jest to jednak w tej chwili wystarczająca ilość. - Dodatkowo rząd umożliwił szpitalom zakup środków ochrony osobistej z tzw. wolnej ręki, czego nie mogły robić wcześniej. I szpitale z tej możliwości korzystają. Z drugiej strony rząd przez swoje

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

, do czasu nowelizacji ustawy Pzp, stosowaliśmy tryb zamówienia z wolnej ręki. Z poszczególnymi hotelami (z siedmioma) w Gdańsku zawierano umowy na cały rok. Często się zdarza, że artysta przyjeżdżający do nas życzy sobie nocleg w konkretnym hotelu. Nasze potrzeby są często tak duże, że jeden hotel nie

Pandemia czy wojna, firmy przeprowadzkowe mają pełne ręce roboty

Rozmowa z Dawidem Rutkowskim, właścicielem firmy Fortis Przeprowadzki Konrad Wojciechowski: Od jak dawna pomaga pan ludziom przenosić ich dobytek z miejsca na miejsce? Dawid Rutkowski: – Zaczynałem w wieku 16 lat w firmie mojego ojca, która zajmowała się lokalnymi przeprowadzkami na terenie

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub 3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie

Praca sezonowa. Ile można dorobić i gdzie?

klientów z całej Polski i nie muszą pilnie poszukiwać rąk do pracy. – Z tego powodu trudno znaleźć w witrynach sklepów ogłoszenia: „Zatrudnię kucharza/kelnerkę", „Praca dla pokojówki", „Pilnie zatrudnię kasjerkę”. Bo gdy pojawia się jakieś wolne stanowisko, szybko

Odkażane jest nawet powietrze, zakupy, jedzenie na wynos. Rynek dezynfekcji kwitnie, zleceń przybywa. Co i jak dezynfekować?

zakażonej, a potem dotkniemy twarzy – okolic nosa, oczu, uszu i ust - możemy się zakazić.  Koronawirus szaleje, ale zatorów nie ma  Kluczowa jest higiena – właściwe mycie rąk lub stosowanie płynów dezynfekujących na bazie alkoholu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca płyny z

"Lepiej gotować dla dwóch stolików, niż nie pracować wcale". Jak Kraków odmraża gastronomię

, zwiększy ich powierzchnię i uprości całą procedurę podpisywania umów z urzędem. Przedsiębiorcy najpierw uruchomią ogródki, a dopiero potem podpiszą umowy z Wydziałem Spraw Administracyjnych UMK - zapowiada Jacek Majchrowski. Pilitowska nie kryje radości: - Każdy dodatkowy stolik w ogródku ratuje nam budżet

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

poza przedmiot zamówienia podstawowego. Są to zamówienia nowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, które są udzielane w odrębnym trybie zamówienia z wolnej ręki po ścisłym spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy. Chcąc udzielić "zamówień

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub 3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust

Inflacja zjada bary mleczne. Co z rządową misją walki z ubóstwem?

nie mogą nabrać rozpędu. Z nudów liczą rachunki w głowie albo wolną ręką segregują grosiki. Tak więc studenciaki AGH, w poniedziałek – mobilizacja! Tak się żywi, tak się żywi AGH" – to wpis z facebookowej strony "Żaczek-recenzje dań", którą prowadzą najbardziej wierni wśród

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Art. 146. 1. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1) naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki

Więcej wolności dla przedsiębiorców, odpolitycznienie gospodarki. Koalicja Obywatelska o programie

ponad 50-procentowe obciążenie wynagrodzeń lepiej zarabiających. Każdy pracujący zarabiający mniej niż dwukrotność płacy minimalnej (czyli połowa wszystkich pracowników) otrzyma od państwa dodatek pieniężny (wypłacany wprost lub w postaci kwoty wolnej od podatku). Dla osób z płacą minimalną będzie to

Niezwykłe życie Adama Ringera, twórcy sieci kawiarni Green Caffe Nero

. Zamknęli Świteziankę, na Marszałkowskiej zbankrutowała Niespodzianka, działała jedynie Telimena. Ale to wszystko były kawiarnie w stylu wiedeńskim – otwarte od godziny 12, z obsługą przy stolikach, gazetami na pałąkach. Kelner przyjmował tylko jedno zamówienie: „Kawę z ciastkiem poproszę&rdquo

Idą Święta Wielkanocne. Dzikie awantury w sklepach, kolejki przed sklepami. Pracownicy? "My już na oparach robimy"

Maciej Bazyl z OC&C Strategy Consultants. Internet? W Tesco brak jest wolnych terminów do 21 kwietnia. Identycznie jest z innymi e-sklepami. Pojawiają się jednak nowe pomysły. Kaufland we współpracy ze Mango zaczął sprzedawać przez sieć paczki z najpotrzebniejszymi produktami spożywczymi i

Pocztowe finanse. Ponad 70 mln za wybory, 419 mln z "tarczy", a Poczcie i tak nie starczy

? – pytam Piotra Moniuszkę, przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty. - Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć tak zero-jedynkowo. Tak naprawdę to żadnych kosztów związanych z przygotowaniami do wyborów 10 maja Poczta Polska nie powinna ponieść, gdyż nie było podstaw prawnych do

"Oszczędzanie pieniędzy jest dla bogatych. Biedny kupuje na zapas, póki go jeszcze stać". Jak się żyje za pensję minimalną?

200 zł na rękę więcej, ale ze względu na cukrzycę typu I nie mogę pracować w trybie zmianowym. Mieszkam z rodzicami i prędko się od nich nie wyprowadzę. Dziś wynajem kawalerki kosztuje tyle, co rok temu dwupokojowego mieszkania, czyli między 1200 a 2000 zł w zależności od standardu i lokalizacji

Sylwester Cacek: Padnie ponad 20 proc. restauracji. W lepszej sytuacji są sprzedawcy sushi i...

, barów, kawiarni. Co to dla pana oznacza? Sylwester Cacek*: Prawdopodobnie tyle, że w przyszłym tygodniu będę miał dodatkowe straty. Być może kawiarnie są w stanie wystartować od ręki. Ale restauracje - według wiedzy, którą mamy po rozmowach z dostawcami oraz logistami - niestety, nie. Wróćmy do

Wystawiła ponad 300 tys. recept w jednym roku. "Pracowałam po 14 godzin dziennie, w domu miałam nianię, sprzątaczkę, opiekunkę"

; Różnie, 12-24 godziny. Tak na szybko policzyłem: przy 260 tys. pacjentach rocznie to jest 712 pacjentów każdego dnia. I to licząc z sobotami, niedzielami, świętami, bez żadnych dni wolnych. To i tak 2-3 razy więcej. – Już tłumaczę. Konsultacja zdalna wygląda inaczej niż stacjonarna. Odpada

Czysta energia dla każdego. Potentat z Olsztyna szykuje się na kolejną rewolucję

energii. Skąd w ogóle pomysł, żeby wejść na rynek fotowoltaiki w czasach, kiedy w Polsce traktowano ją najwyżej jako ciekawy gadżet? – Elektronika i nowoczesne technologie to jedne z moich pasji. Lubię, kiedy innowacyjność przynosi namacalne efekty. W wolnym czasie żegluję. To także pasja, hobby, a

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub 3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie

W kryzysie Polacy przekładają wydatki albo sami malują ściany

proc. osób zrezygnowało z usług profesjonalistów i wzięło remont we własne ręce. – Uaktywniły się złote rączki, ale mówimy tu raczej o drobnych pracach typu wbicie kilku gwoździ czy malowanie ścian. Mało kto zatrudniał ekipy profesjonalistów w pandemii. Może jedynie ci, którzy kupili nowe

Błędy w zapytaniu o cenę

czasem ów tryb, z zamówieniem z wolnej ręki, gdzie strony negocjują cenę za przedmiot zamówienia. Należy pamiętać, że w trybie zapytania o cenę niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

zamówienie na roboty budowlane jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. 4. Dokumentacja projektowa powinna zawierać również informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , w

Platforma stawia na wzrost. Ale zostawi "plusy" PiS-u

- otrzymuje na rękę 1634 zł, pracodawcę zaś kosztuje 2711 zł. Klin podatkowy wynosi przeszło 1 tys. zł. Platforma chce, by każdy pracujący zarabiający mniej niż dwukrotność płacy minimalnej (czyli połowa wszystkich pracowników) otrzymywał od państwa dodatek pieniężny. Dla osób z wynagrodzeniem minimalnym

Stadion: unieważnią zlecenie bez przetargu za 4,6 mln zł?

podpisania była nieważna. Powód? Architekt dostał to zlecenie z wolnej ręki. Zdaniem UZP nielegalnie, bo projektanta należało wybrać w przetargu. Dlaczego tego nie zrobiono? Poznański stadion projektowano i budowano etapami. Podpisując pierwsze umowy z Ryżyńskim, były szef POSiR

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

korzystania przy zamawianiu tego typu usług z trybów o ograniczonej konkurencyjności - negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Przywilej ten pozostawiono w art. 5 ust. 1a ustawy Pzp wyłącznie do uzasadnionych przypadków, przy czym opis potencjalnych okoliczności stanowiących takie uzasadnienie

Jak zarobić w pandemii? Gastronomia daje zyski

jakościowego, innego niż wszyscy, ale cenowo przystępnego dla klienta. Pierwsza dostawa zeszła w przeciągu tygodnia. To było jeszcze na Bielanach. Musiałam od razu robić dodatkowe zamówienie. I cały czas dojrzewała we mnie myśl: trzeba powtórzyć schemat bez otwierania drugiej kawiarni, czyli sklep. Jeżeli na

Przegląd prasy

Liniami Kolejowymi umowy na zabudowę systemu sterowania ruchem kolejowym umożliwiającego zdalne sterowanie ze stacji Grabowno Wielkie stacjami Milicz, Krośnice, Bukowice Trzebnickie i Dobroszyce, rewitalizację 7 peronów na odcinku Grabowno Wielkie - granica IZ jako zamówienia z wolnej ręki realizowanego w

Przegląd informacji ze spółek

peronów na odcinku Grabowno Wielkie - granica IZ jako zamówienia z wolnej ręki realizowanego w ramach zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów - Krotoszyn - Jarocin - Września - Gniezno", podała spółka. Trigon Towarzystwo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

; 3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 3. Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto

Co po caracalach? Macierewicz, dobry pan od helikopterów

). Należy się więc spodziewać, że szef MON będzie składał zamówienia na poszczególne grupy śmigłowców bez przetargu, z wolnej ręki, odsuwając na plan dalszy możliwość przerzutu wojsk. Ma z tego zysk polityczny - to on będzie rozdawcą dóbr dla przemysłu obronnego oraz dla wojska

Zawodowcy 2.0. Gdy praca szuka człowieka

mierników, które trzeba obserwować i reagować, jeśli dzieje się coś niepokojącego. Nie szkoda ci, że po szkole nie poszedłeś na studia? – Idę od tego roku. Firma idzie na rękę chętnym do nauki. Grafik będę miał układany w taki sposób, żeby nie kolidował z zajęciami na uczelni. Dodatkowo pracodawca

Ucieczka przed blamażem. W PKW drżą przed wyborami prezydenckimi

KZP. - A nie widzę jakichkolwiek powodów, aby dokonać zamówienia na to oprogramowanie poza procedurą zamówień publicznych. Zamówienie z wolnej ręki zostałoby natychmiast oprotestowane - stwierdza Ziembiński. 2. To samo, co w samorządowych Druga

Rzucili pracę w korporacji, mniej zarabiają, ale promują polszczyznę i literaturę poprzez... koszulki, kubki, czapki

rozpoznać Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Kamila Norwida. Inny przykład: Adam Mickiewicz w koszulce na ramiączkach i szortach ćwiczący z hantlami w rękach na steperze, podpis: „Adam na stepie” (nawiązanie do jego słynnego sonetu). Można napić się herbaty

Z nami łatwiej rozkręcić ten biznes

decyduje natomiast, co sprzedaje klientowi i za jaką cenę. Oczywiście doradzamy w tym zakresie, jednak ostateczna decyzja zawsze należy do franczyzobiorcy. Zostawiamy także wolną rękę w dodatkowych działaniach reklamowych i marketingowych.

Jaki usprawnić zarządzanie firmą i ile to może kosztować?

Wyobraźmy sobie firmę produkcyjną. Miała szczęście. Zgłosił się do niej klient, który zamówił dużą partię towaru. Nigdy wcześniej produkty nie zeszły tak szybko, dlatego szefostwo zaciera ręce. Magazyn wyrobów gotowych opustoszał, ale ludzie od zaopatrzenia w komponenty nic o

Mieszkanie zatrzyma młodych w Radomiu [ROZMOWA]

zamknięcie wiązało się ze zwolnieniami, lepszym rozwiązaniem było stworzenie nowego zakładu na bazie posiadanych już doświadczeń, ale z nowymi pomysłami. W tle przewijało się pojęcie "wolny rynek", ale to brzmiało bardzo enigmatyczne. Nie było wtedy świadomości, że istnieje możliwość zarobku

Tony plastikowych kubków pod nogami. Festiwale i maratończycy chcą być zero waste. Jak żyć bez plastiku?

naszej imprezy było wielorazowego użytku – mówił niedawno płockiej "Wyborczej" Piotr Orlicz-Rabiega, prezes fundacji Jest Akcja!, organizator imprezy. Mają to być specjalne mocne kubki z zaczepem do paska czy szlufki, będzie więc można nosić je przy sobie i wciąż mieć wolne ręce. Za kubki

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

inwestycyjną z inwestorem finansowym, działającym również w branży gier internetowych, określającą warunki udzielenia spółce finansowania w drodze objęcia 500 000 akcji serii D, podała spółka. Źródło: ISBnews Revolut : Pozyskał dodatkowe finansowanie w wysokości 80 mln USD od TSG

Peugeot chwycił w żagle Wschodni Wiatr. Sojusz zawarty

samolotów Airbus A320 i dodatkowo zamówił 43 takie maszyny. Całość tego zamówienia ma wartość 10,2 mld dol. Chiny przedłużyły też do 2025 r. umowę o działalności montowni Airbusa w mieście Tianjin, otwartej pięć lat temu. To dla Airbusa strategiczny atut w rywalizacji z Boeingiem