zamówienia złożone

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Wykonawca nie złożył ofert na wszystkie części zamówienia, mimo wymogu w SWZ - jak ocenić ofertę?

Wykonawca nie złożył ofert na wszystkie części zamówienia, mimo wymogu w SWZ - jak ocenić ofertę?

Oferta złożona na jedną z części zamówienia powinna być przyjęta czy odrzucona.

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, gdy cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?

Zamawiający może wszcząć postępowanie w sprawie zamówienia i wybrać w nim ofertę, nawet jeśli nie ma jeszcze w 100 proc. zabezpieczonych środków w budżecie na sfinansowanie zamówienia.

Wzór wniosku o udostępnienie ofert konkurencji

Zobacz wzór wniosku o wgląd w oferty złożone w postępowaniu przetargowym przez podmioty ubiegające się o uzyskanie danego zamówienia publicznego.

Czy w zamówieniach sektorowych poniżej progów unijnych wykonawca może zgodnie z nowym Pzp złożyć odwołanie?

Czy w zamówieniach sektorowych poniżej progów unijnych wykonawca może zgodnie z nowym Pzp złożyć odwołanie?

, nie ma możliwości złożenia odwołania do KIO . Zgodnie z art. 505 ust. 1 u stawy Pzp środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy , uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] nie zniosło obowiązku sporządzania przez zamawiających, którzy w 2020 r. udzielali zamówień publicznych, sprawozdań z udzielonych zamówień. Zgodnie z art. 82 ust. 1 aktualnie obowiązującej ustawy

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze - 619 mln zł, z ofertami złożonymi 1,2 mld zł

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze jest warty 619 mln zł w podpisanych kontraktach, a łącznie z oferowanymi zamówieniami ok. 1,2 mld zł, podała spółka. "Wartość backlogu (oferowanych i realizowanych zamówień

Nie złożyłeś sprawozdania z udzielonych zamówień - czy należy spodziewać się sankcji?

Pytanie Jakie są sankcje za niezłożenie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych? Odpowiedź Przepisy nie przewidują sankcji za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia sprawozdania z

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze - 696 mln zł, z ofertami złożonymi 1,3 mld zł

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze jest warty 696 mln zł w podpisanych kontraktach (ok. 30% więcej r/r), a łącznie z oferowanymi zamówieniami ok. 1,3 mld zł, podała spółka. "Wartość backlogu (oferowanych i

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

Obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny przez wykonawcę Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych w sytuacji, w której zaistniała konieczność wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 224 ust. 1 i/bądź ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia te

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

zmiana treści oferty złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z pojawieniem się w jej treści omyłek. I tak, zgodnie z art. 223  ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie , oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w stosowaniu kryterium cenowego jako jedynego elementu różnicującego złożone oferty[1]. Co do zasady waga kryterium cenowego nie może mieć większego znaczenia niż 60%. Konsekwencją obowiązujących przepisów jest dramatyczne

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

podstaw do wykluczenia. W przypadku gdy formularz JEDZ nie zostanie złożony Zamawiający powinien skorzystać z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i wezwać wykonawcę do przedstawienia wypełnionego formularza JEDZ. Wykonawca w momencie otrzymania wezwania winien jest przedstawić w

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych , podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę - odpowiednio - do ich

Rażąco niska cena - wyjaśnienia wykonawcy i odstąpienie zamawiającego od wezwania

Rażąco niska cena - wyjaśnienia wykonawcy i odstąpienie zamawiającego od wezwania

Pytanie: Ceny ofert 6 wykonawców (na 8 wszystkich złożonych ofert) są niższe o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. Czy w tej sytuacji należy bezwzględnie wezwać do wyjaśnień rażąco niskiej ceny , działając na

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

cywilny w art. 78 § 1 stanowi, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Jednocześnie stosownie do art. 781 § 2 oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

uczciwej konkurencji zamawiający nie ma podstaw do decyzji o wykluczeniu. Wyjaśnienia składane są w odpowiedzi na wezwanie skierowane przez zamawiającego. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie określają terminu w jakim wyjaśnienia muszą zostać złożone. To zamawiający podejmuje w sposób suwerenny

Aero2 złożyło zamówienie na usługi transmisji w Polkomtelu na 253 mln zł

Warszawa, 10.06.2015 (ISBnews) ? Aero2, z grupy Midasa, złożyło w Polkomtelu kolejne zamówienie na usługi transmisji typu SITE o wartości 253 mln zł w 5-letnim okresie świadczenia usług, podał Midas. "Zamówienie złożone zostało w ramach

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

poprawy jako inna omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z siwz , niepowodująca istotnych zmian treści oferty. Oferty złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają badaniu i ocenie pod kątem zgodności z siwz oraz przepisami prawa. Wymagania zamawiającego w

Weryfikacja dokumentów w zamówieniu publicznym w oparciu o powszechnie dostępne źródła

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych uprawnień Zamawiający ma też pełne prawo do weryfikacji przekazywanych mu przez wykonawców informacji w oparciu o powszechnie dostępne źródła informacji – np. rejestry publiczne czy też skorzystanie z informacji internetowych. Jest to normalną praktyką

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

pozostała kluczową zasadą w zamówieniach publicznych. Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (w brzmieniu ustalonym ustawą z 24 października 2019 r.) zamawiający w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości ma obowiązek wyjaśnić treść złożonej oferty i o ile jest to konieczne, i nie będzie

Przedłużenie terminu związania ofertą

Przedłużenie terminu związania ofertą

zaproponowanych w ofercie. W sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych regulacje zawarte w art. 66 Kodeksu Cywilnego doznają ograniczenia ponieważ zastosowanie znajduje art. 85 ustawy Pzp. Zgodnie ze wskazanym przepisem to zamawiający określa termin związania złożoną przez wykonawcę zamówienia

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

przewidują takiej możliwości. Nie występuje też w przepisach pojęcie "korekty informacji z otwarcia ofert". Celem przepisu art. 86 ust. 3 PZP jest poinformowanie wykonawców o zarezerwowanych środkach na realizację zamówienia i stanowi swoistą gwarancję wyboru oferty wykonawcy , który złożył

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

dyspozycją art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanieo udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, chyba, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewidział możliwość złożenia poszczególnych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu

Czy polisa od ryzyka budowlanego jest dokumentem, który może złożyć wykonawca w postępowaniu o zamówienie?

złożonych ofert. Warto powołać się również na art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Masz możliwość wezwania wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sytuacja, w

Jak postąpić, gdy po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia dokonała się zmiana zamawiającego?

warunków zamówienia, jest zobowiązana do złożenia oświadczenia w kwestii istnienia lub nieistnienia okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Czy przedsiębiorca może złożyć ofertę w postępowaniu o zamówienie, jeśli jego działalność jest zawieszona?

Pytanie Prowadzę działalność gospodarczą. Od niedawna jest ona zawieszona. Czy w związku z tym mogę starać o udział w przetargu? Czy moja oferta nie zostanie odrzucona? Odpowiedź Tak, możesz złożyć

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej na prośbę zamawiającego

nie przewiduje możliwości odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę z powodu niezłożenia oferty dodatkowej. Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie

Uzasadnienie odrzucenia oferty

oferty złożonej w przetargu, uzasadnienie decyzji podjętej przez zamawiającego musi być precyzyjne a nadto nie może pozostawiać wątpliwości co do okoliczności, które legły u podstaw uznania, że konieczne było wyeliminowanie oferty danego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Działalność nad Wisłą zaczyna "Amazon na sterydach". Zakupy będą dostarczane w 15 minut

złożenia zamówienia. Obszar dostawy jest określony na podstawie 10-minutowego czasu dojazdu na rowerze - na krótszych dystansach to najszybszy środek transportu. Do tego dołożono 5 minut zapasu na skompletowanie zamówienia i na to, aby kurier mógł znaleźć klatkę czy wjechać windą. Na ten moment dostawa

Sklep internetowy sprzedaje towar, którego nie ma

. - Zamówiłem płytę winylową Soulsavers "Kubrick" za 45,89 zł, wykorzystując rabat, który uzyskałem za wcześniejsze nieterminowe dostawy - relacjonuje poirytowany czytelnik. - Zamiast zamawianej płyty winylowej otrzymałem ten sam tytuł, ale na CD, co mnie nie satysfakcjonowało. Złożyłem więc

Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

wyjaśnień od wykonawcy co do treści złożonej przez niego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może prowadzić do powstania nowej treści oferty. Może dotyczyć jedynie wyjaśnienia tego, co już znajduje się w treści oferty. Powyższe wynika z wyroku Sądu

Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

? Odpowiedź Wypełniając sekcję IV.6. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu, niezależnie od tego, czy zostały one odrzucone i poddawane były ocenie

Czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą poświadczać dokumenty za zgodność z oryginałem?

. W omawianym przypadku należy przyjąć domniemanie, iż jeden ze wspólników, który poświadczył "za zgodność z oryginałem" wszystkie złożone wraz z ofertą dokumenty posiada do tego stosowne umocowanie. Należy wezwać wykonawcę na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do jego

Dowiedz się, jak liczyć termin związania ofertą

zobowiązany jest (pod sankcją utraty wadium) dotrzymać warunków realizacji zamówienia zawartych w złożonej ofercie. W praktyce stosowania Prawa zamówień publicznych kontrowersje budzi sposób ustalenia rozpoczęcia biegu terminu związania ofertą. Stosownie do postanowień zawartych w art. 85 ust. 5 ustawy PZP

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

Ustawa Prawo zamówień publicznych zakazuje złożenia oferty samodzielnie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą a także w ramach spółki cywilnej w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznyc h zawartymi w art. 82 ust. 1

Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru

realizacją zamówienia. Wyłącznym zadaniem jednego z nich miało być nadzorowanie pod względem finansowym wykonania umowy zawartej z zamawiającym. Wszystkie pozostałe zadania związane z realizacją umowy o zamówienie publiczne zostały powierzone drugiemu z członków konsorcjum. Wykonawcy do złożonej przez siebie

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

zamówienia publicznego ofert, co do treści których zachodzi wątpliwość, w jaki sposób wyliczono w nich ceny, zamawiający jest zobowiązany wystąpić do wykonawców z wnioskiem o złożenie wyjaśnień zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp . Ustawa Pzp określa dwie grupy przepisów konwalidacyjnych: - Pierwsza z

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

] ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązek dołączania do oferty lub wniosku szeregu oświadczeń oraz dokumentów został zastąpiony obowiązkiem złożenia oświadczenia, w formie "zwykłej" lub JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega

Wykonawco! Masz prawo wykazać, że twoja cena nie jest rażąco niska

niskie i odrzucenie ofert o cenach poniżej pewnego poziomu (np. tańszych o więcej niż 10% od średniej ceny wszystkich złożonych ofert albo poniżej wartości szacunkowej ustalonej przez zamawiającego), bez podania oferentom możliwości wykazania, że ich oferta jest rzetelna. W

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania

? Odpowiedź: Zamawiający może żądać złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań przez siebie określonych - co do zasady - dopiero przed udzieleniem zamówienia , a więc na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp

Gdy zabawka przestaje służyć tylko dzieciom do zabawy, a staje się pomysłem na biznes dla ich rodziców

Niezwykła historia klocków BAVVIC, zaprojektowanych przez MS86A Maciej Sokolnicki Architekt, zaczęła się niecałe dwa lata temu - pod koniec 2020 r. Oficjalnie od czerwca zestawy są na rynku. Ponad tysiąc jest już sprzedanych, a na kilka kolejnych tysięcy są zamówienia. Chodzi o drewniane

Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi istotny element systemu zamówień publicznych. Jednym z przejawów tej zasady jest jawność złożonych ofert. Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zawartością ofert nie

Obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej

publicznego, jeszcze przed złożeniem ofert przetargowych stanowi rozszerzenie przedmiotu zamówienia, którym jest zrealizowanie inwestycji w oparciu o projekt przekazany przez zamawiającego. W konsekwencji każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu miałby obowiązek wykonania

Błąd szwedzkiej firmy w Czarny Piątek. Zamiast 1199 zł klienci płacili 46 zł

. Będziemy zatem honorować wszystkie zamówienia i postaramy się, aby wszystkie zakupu zostały zrealizowane w obiecanym przez nas terminie - twierdzi w komunikacie prasowym twórca Foreo Filip Sedic. Błąd Foreo. Pomyłka czy reklama? Kwota ta oczywiście jest mocno przesadzona. Ufo i tak miało być sprzedawane

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

protokół? Osoby biorące udział w negocjacjach ze strony zamawiającego powinny złożyć oświadczenie zgodnie z art. 17 ust 2 Prawo zamówień publicznych, natomiast wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art 22 ust 1 Prawo zamówień publicznych i oświadczenie o

Zamawiający musi bezzwłocznie udostępniać dokumentację przetargową

innymi oferty złożone w przetargu, jest jawny. Prawo zamówień publicznych przewiduje, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Jednak zarówno przepisy wskazanej ustawy jak i rozporządzenia wykonawcze nie określają szczegółowo zasad udostępniania dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne. Jedynie

Kwota podawana bezpośrednio przed otwarciem ofert częściowych

zamówień publicznych. Należy bowiem zauważyć, że dopuszczając możliwość składania ofert częściowych zamawiający de facto w ramach jednej procedury udziela kilku odrębnych zamówień. Powyższe potwierdza choćby fakt, iż ocena złożonych ofert dla każdej z części odbywa się odrębnie

Odwołanie do KIO

W przypadku gdy zamawiający dopuści postanowieniami siwz możliwość składania ofert częściowych, wykonawca może zdecydować czy złożyć ofertę na wszystkie z części (zadań) czy na dowolnie wybrane. Konsekwencją podjęcia decyzji o złożeniu oferty na wybrane części jest możliwość

Nowe zasady udostępniania ofert.

informacji zawartych w protokole z postępowania (pozostałe druki ZP) a także sposób oraz formę udostępniania wszystkim zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami, którymi między innymi są złożone oferty przetargowe. W zakresie nowych formularzy protokołu z postępowania rozporządzenie dotyczy zamówień

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

możliwe do uprzedniego przewidzenia, trudno uznać za prawidłowe działanie zamawiającego polegające na określeniu w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogów, aby wynagrodzenie wykonawcy uwzględniało również zamówienia dodatkowe lub aby złożone oferty przetargowe zawierały stawki

Czy można oceniać posiadanie certyfikatu ISO ?

. Zapamiętaj! Posiadanie przez wykonawcę wdrożonych procedur zarządzania, potwierdzanych certyfikatem z serii ISO 9001 może być warunkiem udziału w przetargu; nie może natomiast stanowić kryterium oceny złożonych ofert. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

) Wykonawca będzie składał JEDZ wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą w zależności od trybu postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ będzie zobowiązany złożyć każdy wykonawca. W sytuacji gdy oferent w celu wykazania spełniania

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinny pamiętać o ciążącym na nich ograniczeniach wynikających z art. 17 ust. 1 i niezwłocznie podejmować działania zmierzające do zmiany złożonego uprzednio oświadczenia.   (1) źródło: opinia Urzędu

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

Pytanie W postępowaniu przetargowym prowadzonym w lasach państwowych na zamówienie powyżej 14.000 euro, przedsiębiorstwo złożyło wymagane dokumenty. Wadium zostało zabezpieczone poręczeniem ubezpieczeniowym. Do oferty została dołączona kopia, lecz

Pełnomocnik nie może potwierdzić swojego pełnomocnictwa

tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Co do zasady złożenie oferty wymagane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności i w tej samej formie powinno być złożone pełnomocnictwo uprawniające dokonanie tej czynności w imieniu reprezentowanego. Zgodnie z

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Jednocześnie, termin ten w przypadku dostaw oraz usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie krótszy niż 14 dni dla robót

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

żadnych restrykcji ani ograniczeń w kwestii dopuszczenia składania ofert częściowych. A zatem to do Ciebie należy decyzja, czy podzielić zamówienie na części w obrębie jednej procedury, czy też nie. Zamawiający może dopuścić złożenie oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny

Wyjaśnienie wykonawcy na temat rażąco niskiej ceny musi być przekonujące

Pierwszym krokiem jaki musisz wykonać jest ocena złożonych wyjaśnień pod kątem wystąpienia obiektywnych czynników wymienionych przykładowo w art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Są to m.in.: - oszczędność metody wykonania zamówienia

Oferty częściowe w trybie zapytania o cenę - czy na każdą część muszą wpłynąć co najmniej 2 oferty?

? Odpowiedź Czynności związane z unieważnieniem postępowania i wyborem najkorzystniejszej oferty dokonuje się oddzielnie dla każdej części postępowania. Dlatego dla każdej części powinny zostać złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający unieważnia postępowanie o

Wykonawca ma obowiązek dotrzymania godziny złożenia oferty

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zobowiązuje zamawiającego w art. 36 ust. 1 pkt. 11 do określenia miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia

Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału - wezwać do uzupełnienia czy wykluczyć?

Jeśli z dokumentów złożonych przez wykonawcę wynika, że nie spełnia on warunku udziału w postępowaniu, zamawiający ma obowiązek wezwać go do ich uzupełnienia. Dopiero, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, zamawiający ma obowiązek wykluczyć

Pełnomocnictwo powołujące konsorcjum w praktyce

sprawie zamówienia publicznego. Dla ważności złożonej oferty wykonawcy zobowiązują się do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

. Działając na podstawie wskazanego przepisu zamawiający ma możliwość zaproszenia do podpisania umowy wykonawcy, którego ofertę sklasyfikowano na drugiej pozycji w wyniku przeprowadzonej uprzednio oceny złożonych ofert. Do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne z powodu

Składający protest musi wykazać istnienie interesu prawnego

przedmiotu zamówienia. Zamawiający w wyniku przeprowadzonej oceny wybrał ofertę najtańszą. Jednocześnie zamawiający uznał, że druga ze złożonych ofert podlega odrzuceniu, jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedstawionej sytuacji wykonawca

Można wybrać ofertę złożoną po terminie

. W związku z powyższym zamawiający, w odniesieniu do zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej powyżej, samodzielnie kształtują zasady udzielania zamówień publicznych. Powyższe dotyczy również trybu postępowania z ofertami złożonymi po wyznaczonym przez zamawiającego terminie

Podział zamówień publicznych na części: klucz do uczciwej konkurencji i korzyści finansowych

jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mającym przeciwdziałać nadmiernej agregacji zamówień, ma sprzyjać dywersyfikacji, a tym samym minimalizowaniu ryzyka występowania na rynku zamówień publicznych patologicznych sytuacji, w których możliwość złożenia oferty na realizację zamówienia

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

dokumentach zamówienia. Nie można jednak sankcji takiej zastosować w sytuacji, gdy wymagania te pozostawiają pewne pole do interpretacji. W takim wypadku wszelkie niejasności powinny być interpretowane na korzyść wykonawców biorących udział w postępowaniu. Złożenie prawidłowej oferty – złożonej

Emeryt może złożyć ofertę przetargową

rejestru osób prowadzących działalność. Fakt, że wykonawca będący osobą fizyczną nie jest wpisany do żadnego rejestru nie może stanowić podstawy do jego wykluczenia z udziału w przetargu oraz do odrzucenia złożonej oferty. Natomiast, jeżeli przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia wymagają, aby wykonawca

Platforma e-Zamówienia a formalizm postępowania o zamówienie publiczne

złożona, ale nie zawiera prawidłowego formularza i nie można odczytać z niego danych – „sprawdź informacje z przebiegu otwarcia ofert". Jedyna różnica wynikająca ze sposobu złożenia przez Odwołującego oferty wiąże się z brakiem automatycznego jej przetworzenia przez system w taki sposób

Konsorcjum w przetargu. Jak postąpić z ofertą, gdy pełnomocnictwo nie identyfikuje osoby podpisującej oświadczenia?

Odpowiedź Pełnomocnictwo do reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne może zostać złożone na wezwanie zamawiającego, w trybie art. 128 ustawy Prawa zamówień publicznych. Wyjaśnienia Ustawa Pzp przewiduje wezwanie do złożenia, poprawienia, uzupełnienia, wyjaśnienia

Zakaz zmiany parametrów oferowanych produktów

Ustawa Prawo zamówień publicznych daje zamawiającym prawo do żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert między innymi w zakresie potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z produktami oferowanymi przez składającego ofertę[1].  Ustawodawca ograniczył jednak

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W mojej ocenie, w omawianym przypadku, rozważając prawidłowość złożonej oferty, należy odnieść się do całości jej treści i załączonych do niej oświadczeń, w kontekście

Czy rezygnacja z oświadczenia o grupie kapitałowej zmienia warunki zamówienia i uniemożliwia zlecenie zamówienia z wolnej ręki?

przynależności do tej samej grupy kapitałowej dla zachowania tożsamych warunków zamówienia? Nie może tu pojawić się inna oferta, ale z drugiej strony w pierwszym postępowaniu na te same roboty jedna oferta została złożona. Odpowiedź: W tym przypadku nie trzeba żądać oświadczenia o przynależności do grupy

FCC i Erbud nie chcą odpuścić Dragados kontraktu na S17

Sprawa dotyczy budowy odcinka S17 od węzła Dąbrowica (bez węzła) do węzła Lubartów (wraz z węzłem). Wśród 13 ofert złożonych w przetargu najniższa należała do hiszpańskiego Dragadosa (475 mln zł brutto). Jednak przy pierwszym wyborze

Firmy zrezygnowały, bo miały mało czasu na dostawę nowych tramwajów

zgłosiły się do wstępnego etapu przetargu - Skoda, Solaris, Stadler i CAF - ostatecznie nie złożyły oferty. Solaris: W tym terminie nie wywiązalibyśmy się z umowy To spore zaskoczenie, bo Tramwaje Śląskie chcą wydać na nowe tramwaje około 300 mln zł. To

Omyłka w nazwie zamówienia w PN - co zrobić?

. Omyłkę zamawiający stwierdził, jak wykonawca złożył dokumenty – art. 126 Pzp. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? Odpowiedź W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej od lat utrwalony jest pogląd, że wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sprawdź datę oświadczeń z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp

zamówienia składają oświadczenie o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art 56 ust. 3 ustawy Pzp przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania. Z jaką datą powinno być złożone oświadczenie dla osób, które: podpisywały SWZ i umowę, ale nie wykonywały innych

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych - kiedy jest uzasadnione?

jest niezgodna z treścią SWZ w sposób zasadniczy i nieusuwalny, gdyż obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w złożonej ofercie niezgodności z SWZ niemających istotnego charakteru. O ile każdorazowo treść oświadczenia woli składanego w postępowaniu w ramach oferty należy rozpatrywać przez pryzmat

Zamówienia publiczne. Co grozi za brak przedmiotowych środków dowodowych?

realizacji zamówienia. Dokumentami przedmiotowymi są m.in. karty katalogowe, certyfikaty, kosztorysy , katy gwarancyjne. Mają one pomóc zamawiającemu w weryfikacji poprawności merytorycznej złożonej oferty. Mogą bowiem służyć ocenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia

Zmiana zasad uzupełniania dokumentów.

mający potwierdzać spełnianie warunku został dołączony do oferty, ale analiza jego treści dokonana przez zamawiającego w ramach oceny złożonych ofert wykazała, że nie potwierdza on spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. W praktyce udzielania zamówień

Pełnomocnik może potwierdzać dokumenty za wszystkich członków konsorcjum

W przypadku podjęcia decyzji o wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy zobowiązani są, na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Prawo do wniesienia odwołania po upływie terminu związania ofertą

to zamawiający określa termin związania złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona. Wskazany przepis ustawy Prawo zamówień publicznych określa maksymalne terminy jakie może wyznaczyć zamawiający w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

Energia elektryczna w trybie podstawowym. Jak postąpić, gdy żaden wykonawca nie złożył oferty?

może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy Pzp., a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny

PKP Intercity rezygnuje z zamówienia kolejnych pociągów Dart. Pesa może mieć kłopoty finansowe

W 2014 roku PKP Intercity kupiło od Pesy 20 pociągów Dart. Umowa dawała jednak możliwość bezprzetargowego zamówienia dodatkowych 10 pojazdów do 23 maja 2017 roku. PKP Intercity zdecydowało jednak, że pociągów nie kupi. PKP nie potrzebuje dartów Zarząd PKP Intercity tłumaczy, że z prawnego punktu

Zamówienia publiczne. Jakie są skutki zaniechania wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty?

W toku badania i oceny ofert , zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

będzie wzywać do złożenia lub uzupełnienia tylko niektórych przedmiotowych środków dowodowych spośród wymaganych lub wszystkich wymaganych przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia nie przewidział wezwania do złożenia lub uzupełnienia

Czy możliwe są negocjacje z jednym wykonawcą w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy Pzp?

informacje zawarte w ofercie przy uwzględnieniu zmian wynikających z treści oferty dodatkowej. Zamawiający może zaprosić wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu, a jeżeli zamawiający ustalił kryteria kwalifikacji, zaproszenie

Skany oferty podpisane osobno przez prezesa i prokurenta - czy uznać ofertę za właściwie złożoną?

? Odpowiedź: Jedno oświadczenie woli (choć złożone w postaci dwóch osobnych plików o tej samej treści), wyrażone, podpisane i złożone w tym samym czasie przez obu reprezentantów wykonawcy , jest ważne. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego , wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o

Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

Negocjacje z ogłoszeniem jako tryb udzielania zamówień publicznych Zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem jest możliwe w przypadkach określonych w art. 153 ustawy Prawo zamówień publicznych. Istotnym elementem procedur przewidzianych dla trybu negocjacji z ogłoszeniem jest ograniczenie zakresu

Załączanie referencji w ofercie. Czy wystarczą jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne?

. Wykonawca może być zatem zwolniony ze złożenia wykazu usług wyłącznie wtedy, gdy zamawiający posiada wykaz usług danego wykonawcy (np. złożony w innym postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego) oraz wykonawca dodatkowo potwierdzi jego prawidłowość i aktualność.  Samo złożenie referencji nie jest

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Na jedną z części nie złożono ofert. Wartość tej części jest niższa niż progi unijne. Czy wobec faktu, iż przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu leśnictwa, objęte kodami wyszczególnionymi w art. 11 ust. 5 pkt 6

Dopuszczalne formy przyjęcia kopii pełnomocnictwa do umowy

poświadczonego odpisu pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 78(1) § 2 kc oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Oznacza to, że pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej jest równoważne pełnomocnictwu udzielonemu w formie pisemnej

Nowe zasady odwołań dla zamówień o wartości powyżej 14 000 euro

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Ustawodawca określił cztery przypadki, w których wykonawcy mogą sięgnąć po odwołanie jeżeli wartość zamówienia nie

Czy auto w firmie jest niezbędne?

nie prowadzi, może mieć kłopoty. Firma zewnętrzna Jeśli nie chcemy bawić się w leasingi, kredyty i poszukiwanie sprawdzonych kierowców, można skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm transportowych. Po prostu zamówić auto z kierowcą, które

WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może zostać przez zamawiającego ograniczone jedynie do przedstawicieli wykonawców, którzy złożyli oferty przetargowe. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym każdy zainteresowany może wziąć udział w otwarciu ofert

Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

Pzp, jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą. Na mocy art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub

Kiedy i jak prowadzić negocjacje oraz badania rażąco niskich cen

wynika zatem, iż poinformowanie wykonawców musi zostać poprzedzone oceną ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Zgodnie z treścią art. 266 Pzp, ocena dokonywana jest w oparciu o przepisy art. 223–226 Pzp. Zamawiający poprawia zatem w ofercie omyłki, wyjaśnia treść ofert, sprawdza

Jakich formalności dopełnić po unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert?

Pytanie: Unieważniłam procedurę na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp z powodu braku ofert. Postępowanie prowadziłam na platformie zakupowej i na e-Zamówienia. Czy otrzymam jakieś potwierdzenie z BZP? Czy muszę wysyłać formularz o złożonych ofertach do prezesa UZP ? Jakich innych

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

dokonując oceny złożonej oferty (tylko jednej w postępowaniu) i złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału dokumentów podmiotowych miała obowiązek weryfikacji czy na etapie badania oferty wykonawca spełniał warunek wpisany do projektu umowy – cytowany na wstępie dotyczący obowiązku

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

Sierpniowa nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych uwzględniła wiele postulatów od dawna zgłaszanych przez przedsiębiorców, m.in. rezygnację z kryterium najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, ale inne problemy pozostały. - Z