zamówienia uzupełniające na dostawy

Daniel Wycinka *

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

Zamawiający w celu udzielenia dostaw uzupełniających ma obowiązek wykazania, że zmiana wykonawcy doprowadziłaby do komplikacji technicznej wszystkich dostaw.

Zamówienia uzupełniające

Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro .

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

Udzielenie zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy dostaw uzależnione jest od łącznego zaistnienia kilku istotnych okoliczności.

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Prawo zamówień publicznych* przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych. W zależności od rodzaju zamówienia wysokość możliwych zamówień uzupełniających waha się od 20% (dostawy

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Pytanie: Zamówienie na dostawę prądu na 2019 rok jest udzielane na podstawie wewnętrznego regulaminu w procedurze poniżej 30.000 euro . Wartość szacunkową zamówienia określono zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (dotyczącym zamówienia powtarzającego się okresowo z uwzględnieniem zamówień

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

przypadku usług nie może przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego a w przypadku dostaw 20 %) wystarczającym jest aby przedmiot zamówienia uzupełniającego był zgodny z zamówieniem podstawowym np. w przypadku gdy zamówienie podstawowe dotyczy usługi sprzątania sal konferencyjnych możliwe jest zlecenie

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

uzupełniających nie może przekroczyć 20%. Zamówienie uzupełniające musi dotyczyć takich samych usług, dostaw lub robót budowlanych. Na podstawie ust. 1 pkt.6 i 7 nie można udzielić zamówień uzupełniających na usługi, roboty budowlane lub dostawy, które miałyby inne nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

, c) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność

Sygnity ma szansę na kolejne zamówienia w ramach systemu ePodatki

Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaprosiło Sygnity do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych"

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Chodziło o usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej potwierdzoną wykazem usług. W pierwszej kolejności zamawiający wezwał wykonawcę

Newag ma umowę na dostawę 17 EZT za 203 mln zł netto

. Niezależnie od prawa opcji zamawiający zastrzegł sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, którego przedmiotem będzie dostawa EZT, podano także. "Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony

Gaz drożeje jak szalony. Ceny windują Gazprom i polityka klimatyczna UE

Gaz drożeje jak szalony. Ceny windują Gazprom i polityka klimatyczna UE

.  Jeszcze głębiej do portfela muszą sięgnąć firmy, które w czasie obecnych upałów muszą dokupić dodatkową partię gazu, by zapewnić energię dla klimatyzatorów. W środę na giełdzie TTF na rynku spot jednorazowych transakcji z dostawą następnego dnia za 1000 m3 gazu trzeba było zapłacić nawet 465 dol

Sygnity ma umowę rozszerzającą e-Podatki o wartości do 80,7 mln zł brutto

obejmuje świadczenie dalszego rozwoju systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawę i utrzymanie oprogramowania do 2022 roku. Zawarcie umowy uzupełniającej pozwala zamawiającemu wprowadzić nowe funkcjonalności do systemu, które nie mogły być przewidziane w 2012 roku na etapie przygotowania i

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

Pytanie Chcemy udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane uzupełniające. Z racji wcześniejszego przetargu nieograniczonego "unijnego" zamówienie z wolnej ręki wykonawcy zostanie również udzielone w tym trybie

Prawo opcji

Opisując przedmiot zamówienia zamawiający zobowiązany jest podać wielkość zapotrzebowania. W przypadku dostaw lub usług możliwe jest określenie w treści siwz minimalnego poziomu zapotrzebowania objętego przedmiotem przetargu, która zostanie przez zamawiającego zakupiona

Synektik miał 0,75 mln zł zysku netto, 1,36 mln zł EBIT w VII kw. 2017/ 2018 r.

; - czytamy w raporcie. W VII kw. roku finansowego 2017/2018 grupa równolegle realizowała kontrakty i zlecenia na dostawy sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych oraz świadczyła usługi serwisowo-pomiarowe, jak również aktywnie budowała portfel zamówień na dostawy sprzętu

Synektik miał 2,46 mln zł zysku netto, 3,29 mln zł EBIT w I kw. r.fin. 2019/2020

kontrakty i zlecenia na dostawy sprzętu medycznego oraz rozwiązań informatycznych, a także świadczyła usługi serwisowo-pomiarowe, równocześnie pracując nad pozyskaniem zamówień na kolejne okresy. W analizowanym okresie Grupa pozyskała do realizacji zlecenia na dostawę sprzętu medycznego o wartości 22,5 mln

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Miasto Katowice odstąpiło od umowy na realizację zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", zawartej z konsorcjum firm COIG (spółka zależna Wasko) oraz Vulcan, podało Wasko. Wartość

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dotyczących projektowania i kosztorysowania, j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, k) metod i technik budowy, l) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 9. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dotyczących projektowania i kosztorysowania, j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, k) metod i technik budowy, l) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 9. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub

Solaris dostarczy 17 eko-autobusów na Wyspy Kanaryjskie za 3,9 mln euro

kamer będą pokazywały kierowcy obraz wzdłuż boku autobusu uzupełniając w ten sposób widok z lusterek. Zamówione na Wyspy Kanaryjskie Solarisy Urbino otrzymają także kamerę czołową nagrywającą obraz z przodu pojazdu oraz ułatwiającą manewrowanie kamerę cofania. Kolejnym

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

obronności i bezpieczeństwa między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a co najmniej jednym innym podmiotem. Art. 131b. Ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na dostawy lub usługi, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o

Tylko u nas. Szef Wedla: W pandemii najbardziej skoczyła nam sprzedaż gorzkiej czekolady

gastronomii wynosił 95 proc. Ludzie  kupują gorącą czekoladę na wynos? - Mamy dwa rodzaje zamówień. Pierwsze, gdy ktoś spaceruje, przechodzi obok i wchodzi do lokalu po kawę czy czekoladę gorącą na wynos lub składa zamówienie z dostawą do domu. Drugi to zakupy prezentowe. Ludzie zamawiają np. Torcik

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna; 15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

- uwzględniając dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na wartość zamówienia. Art. 34. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 1

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

zamówienia publicznego zapisów przewidujących możliwość dokonywania zmian ilościowych należy uznać za uzasadnione, w przypadku zamówień, w których Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie jest w stanie z góry jednoznacznie określić ilości dostaw, których potrzeba wykonania zaistnieje w okresie

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

celu uniknięcia procedur określonych w ustawie łączyć innych zamówień z zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Art. 131b. Ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na dostawy lub usługi, jeżeli wartość zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna; 15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Przegląd prasy

inwestycjach w sektorze naftowym trafił do Sejmu --Zamówienia w przemyśle USA spadły o 0,6% m/m w listopadzie --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 0,7% m/m w XI - fin. dane --ME: Polska podpisała z Indiami

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

kierunku "Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych" projekt zakłada, że popyt na węgiel kamienny będzie pokrywany zasobami własnymi, a relacja import-eksport będzie miała charakter uzupełniający. Zapotrzebowanie na węgiel brunatny będzie pokrywane przez zasoby krajowe. Dokończona

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

, jakie planujesz przeprowadzić w Twoim obiekcie budowlanym. Jako zamawiający nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Jeśli przewidujesz udzielenie zamówień uzupełniających, to przy ustalaniu wartości zamówienia musisz uwzględnić ich

Czy będzie łatwiej o unijną dotację? Dobra wiadomość dla przedsiębiorców - UE zmienia zasady

zamówienia na dostawy lub usługi przekracza 209 tys. euro (5,2 mln euro w przypadku robót budowlanych), nie ma już obowiązku zgłaszania tego w Dzienniku Urzędowym UE. - To duże ułatwienie dla firm. Oznacza zdecydowanie mniej formalności i skrócenie czasu przygotowania samego przetargu - mówi Brzezińska

Przegląd prasy

--FTTH Council/IDATE DigiWorld: Polska w światłowodowej czołówce Europy --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 25 mln zł --PERN jest w kontakcie z klientami w sprawie jakości ropy naftowej --Grupa

Airbus dołącza do wyścigu o wodór. Walka z Boeingiem to ryzyko dla obu stron

. Niestety, czegoś takiego nie omawia się na walnym zgromadzeniu w Amsterdamie. Faury wie, że lotnictwo tkwi w podwójnym kryzysie. Po pierwsze, trwa pandemia koronawirusa z tak gigantycznymi spadkami liczby pasażerów, że pewny jest także koniec rekordów zamówień samolotów. Akcjonariuszom powiedział jednak

Przegląd prasy

w VIII produkcję własną opakowań, ma umowę na dostawy kanistrów --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 404 mln zł --Agora nie wyklucza, że może dokonać rewizji budżetu akwizycyjnego w przyszłości

Przegląd prasy

m.in. realizację dwóch aparthoteli w Katowicach --Tempo wzrostu PKB w Polsce przyspieszyło do 5,1% w 2018 r. wg analityków --Orange Polska zaprosił 15 startupów do akceleracji w 2018 r. --PZL Mielec ma umowę na dostawę 4

Przegląd prasy

. dostaw gazu po 2017 r. --Lumag zainwestował 14 mln zł w nową linię w fabryce w Budzyniu --PKN Orlen liczy na ok. 2 mld zł odszkodowań w zw. z pożarem instalacji Unipetrol --PKN Orlen nadal prowadzi rozmowy ws. dostaw ropy z

Przegląd informacji ze spółek

otrzymał od ArcelorMittal Poland potwierdzenie przyjęcia do realizacji dwóch zamówień na dostawy szyn kolejowych, o łącznej wartości ok. 18,9 mln zł netto, na potrzeby realizacji projektów budowlanych, podała spółka. LPP zakłada otwarcie 10% nowych powierzchni salonów rocznie

Przegląd prasy

Tier II --Solaris ma umowę na dostawę 60 autobusów dla MPK Kraków za ok. 71 mln zł --Lotos złożył skargę na decyzję Izby Skarbowej ws. zaległości na ok. 48,4 mln zł --Walter Herz: W Warszawie na najemców czeka ok. 600 tys

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

rozliczanie firmowych zakupów za pomocą kart (debetowych lub kredytowych), w pełni transparentny sposób, z możliwością podglądu całej uzupełniającej dokumentacji handlowej. "Właściciele małych firm często muszą liczyć się z wieloma wydatkami na szczegółową weryfikację

Przegląd informacji ze spółek

w wyniku uzyskania od kluczowego klienta eksportowego spółki, firmy Goodyear, informacji o zmniejszeniu zamówień na opony produkowane przez spółkę w IV kwartale br. PGNiG Obrót Detaliczny dostarczy ponad 1 000 ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) do 27 samochodów

Przegląd prasy

do +163,8 mln zł w IV kw. wg analityków --Wskaźnik ISM dla sektora usług w USA spadł do 53,4 pkt w lutym --GPW zwiększa liczbę kontraktów terminowych na pojedyncze spółki do 28 --Zamówienia w przemyśle USA wzrosły o 1,6

Przegląd informacji ze spółek

efekcie finalizacji PDO 1 kwietnia br. ze spółki odejdzie ponad 70% załogi. Backlog Selvity na 2020 r. (rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 18 marca kontraktów handlowych oraz umów o dotacje) wynosi obecnie ok. 79 mln

Darmowe komputery do szkół i domów - Cyfrowy Białystok

najniższym dochodzie, wielodzietne rodziny, osoby bezrobotne i niepełnosprawne, samotnie wychowujący dziecko rodzice. Początek realizacji nie był łatwy, trzeba było m.in. w 2012 roku podczas rekrutacji zrobić nabór uzupełniający, były też problemy z dostawą sprzętu, przez co zakwalifikowani czekali na montaż

Przegląd informacji ze spółek

1,69 ha, poinformowała spółka. Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała na nową kadencję dotychczasowy zarząd - z prezesem Dariuszem Mańko- uzupełniając jego skład o nowego członka zarządu, Rafała Lechowicza, poinformowała spółka. Rank Progress zawarł ze

Przegląd prasy

wynalazków i patentów będzie podlegać tylko 5-proc. podatkowi, jednak na przeszkodzie mogą stanąć wymogi dokumentacyjne --Największy w historii program zbrojeniowy polskiej armii znalazł się na zakrecie, bo Polska nie akceptuje wygórowanej ceny pocisków Sky Ceptor - uzupełniającego

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

nimi tutaj wszelkich zamówień, a nie tylko usług i dostaw). Na gruncie art. 70 ustawy Pzp (a także jego poprzednika z ustawy o zamówieniach publicznych) pojęcia te doczekały się już dość jednolitej interpretacji obecnej zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie, zgodnie z którą powszechna

Przegląd informacji ze spółek

wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zarejestrowanie praw do akcji i jego celem jest debiut na rynku NewConnect na początku 2018 r., podała spółka. Mennica Polska otrzymała zbiorcze zamówienie na dostawy monet kolekcjonerskich dla Narodowego Banku Polskiego

Przegląd informacji ze spółek

Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie umowę na wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych (roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego) za 23,36 mln zł brutto, podała spółka. Sygnity

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

. Wszczęcie kontroli może poprzedzać postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Art. 162. 1. Pracownik Urzędu

Przegląd prasy

-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego) za 23,36 mln zł brutto, podała spółka. --Sygnity zidentyfikowało konieczność ujęcia w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2016/2017 jednorazowych zdarzeń wpływających negatywnie na wyniki finansowe w łącznej

Przetarg MSZ: Wiele ofert, zwycięzca tylko jeden

We wrześniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło przetarg na oprogramowanie . W ogłoszeniu o zamówieniu napisano wprost, że dotyczy ono dostawy licencji oprogramowania Microsoft, a dokładniej przedmiotem zamówienia jest

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Asseco Poland : Odnotowało 98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 76,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Portfel zamówień Grupy Asseco na 2019 rok na poziomie przychodów wynosi obecnie 6,2 mld zł i jest o 14

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, WDROŻENIA, INNE Comarch : Konsorcjum spółki złożyło ofertę o wartości 385 mln zł brutto na dostawę 160 szt. Mobilnych Modułów Stanowisk Dowodzenia (MMSD) dla Inspektoratu Uzbrojenia, podała spółka. Budżet podany przez zamawiającego to 193 mln zł brutto. Źródło: ISBnews