zamówienia tego samego rodzaju

Ksenia Latos

Zamówienia tego samego rodzaju

Zamówienia tego samego rodzaju

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Szacowanie i zlecanie dostaw sprzętu komputerowego

Konieczne jest ustalenie, czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę.

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zamawiający, szacując wartość przedmiotu zamówienia, powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych.

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe

Uważaj! Dzielenie zamówienia i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP

. Dokonując zamówień publicznych w danym okresie, należy sumować wartość zamówień tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu. Jeśli pojawi się jednak analogiczne zamówienie, którego zamawiający nie przewidział w momencie wszczęcia procedury, należy je traktować jako zamówienie odrębne. Zwróć uwagę, że

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, należy również wziąć pod uwagę określenie z należytą starannością wszystkich planowanych robót budowlanych tego samego rodzaju. Pamiętaj o możliwości, jaką daje Ci art. 6a ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku zamówień udzielanych

Jak udzielić zamówienia na usługi telekomunikacyjne i internetowe?

charakter powtarzających się okresowo. W związku z powyższym, do szacowania wartości zamówienia zobowiązany jesteś zastosować art. 34 ustawy Pzp. W mojej ocenie nie są to jednak usługi tego samego rodzaju i wartość zamówienia dla każdej z nich możesz ustalić odrębnie. Wymienione

Ekspertyzy w różnych budynkach, ale w tym samym roku - czy wymagają oddzielnych postępowań?

wykonawcy działającemu na rynku), * tożsamości przedmiotowej (czy zamówienia mają tę samą funkcję i są tego samego rodzaju), * czasowej – czy zamówienia zostały zaplanowane i są możliwe do realizacji w jednej, przewidzianej perspektywie czasowej. Przy czym, że jeśli w ciągu roku pojawi się

Zamówienie własne i zlecane wspólnie z innymi zamawiającymi - jak je oszacować?

samego rodzaju, udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym lub roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości zamawianych usług lub dostaw, które mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia, - łączną wartość zamówień

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

oszacowaniu powinny podlegać te zamówienia (przy założeniu, że są takiego samego rodzaju lub przeznaczenia i mogą być wykonane przez tych samych wykonawców), które są planowane do przeprowadzenia. Nie sumuję się zamówień planowanych, z tymi, które już zostały udzielone. Powyższą interpretację potwierdza

Opcja wykonania robót budowlanych w formacie "Zaprojektuj i Wybuduj". Jak uwzględnić niepewność dofinansowania w postępowaniu przetargowym?

mojej ocenie, w opisanym przypadku istnieje możliwość, by w dokumentach zamówienia, zgodnie z przywołanym przepisem dookreślić wszelkie warunki, które będą wskazywały zakres i sposób skorzystania z opcji. Określenie rodzaju i maksymalnej wartości opcji, będzie w tym przypadku polegało na wydzieleniu w

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy trzeba ustalić, czy dany rodzaj zamówienia może wykonać w tym samym czasie ten sam wykonawca. Odrębne zamówienia wystąpią w

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

Pytanie: Zamawiający przygotowuje postępowanie na dostawę urządzenia wraz z niezbędnymi pracami do jego uruchomienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą obok dostawy samego urządzenia – również

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

;orzecznictwo wypracowało jednolite stanowisko co do tego, w jakim przypadku wystąpi jedno zamówienie. Nie było wątpliwości, że o tym, czy występuje jedno zamówienie publiczne, decyduje weryfikacja pod kątem istnienia trzech tożsamości: przedmiotowej (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

określić ewentualny zakres i wartość opcji przy użyciu zasad odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem rodzaju zamówienia i okoliczności sprawy. W przeciwnym wypadku wycena i objęcie ofertą ewentualnej opcji będzie niemożliwe. Powyższe łączy się z wymogiem niezmienności

Zasady szacowania sprzętu komputerowego i serwerów

Zasady szacowania sprzętu komputerowego i serwerów

Pytanie: Czy przy szacowaniu wartości zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego należy uwzględniać również serwery jako ten sam rodzaj zamówienia ? Odpowiedź: Tak, jeżeli zamawiający planuje zakup sprzętu komputerowego i serwerów, to dla potrzeb szacowania wartości zamówienia należy uwzględnić

Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

Uczestnicy postępowania dokonują zastrzeżenia informacji wynikających ze składanych przez nich dokumentów w celu uniknięcia ujawnienia danych wrażliwych wobec wykonawców konkurencyjnych oraz utracenia dotychczas wypracowanej przewagi konkurencyjnej na rynku podobnych zamówień. W przypadku

Zmiany w kosztorysie ofertowym a korekta oferty wykonawcy, który nie dokonał zmian

Zmiany w kosztorysie ofertowym a korekta oferty wykonawcy, który nie dokonał zmian

zawartych w pytaniu, oferty należy odrzucić jako niezgodne z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Dla oceny całej sytuacji istotne jest, że specyfikacje obu rodzajów drzwi różnią się i z tego powodu mogą mieć inną cenę. Korekta innej omyłki (art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp) może

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

dłuższej perspektywie czasowej wiedzy, jakiego rodzaju specjalista będzie potrzebny (nie można oszacować wartości zamówienia , ani podać rodzaju/czasu/wymiaru, w jakim będzie realizowana usługa)? Z kolei, gdybyśmy mieli udzielać zamówień etapami (w częściach), to biorąc pod uwagę usługi psychologa

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

spożywczych, którą zamierza zlecić jest dostawą powtarzającą się okresowo oraz czy artykuły, które chce kupić są produktami tego samego rodzaju. Ponieważ Prawo zamówień publicznych nie definiuje żadnego z tych pojęć przy ich interpretacji należy posłużyć się zarówno wypracowanym dotychczas stanowiskiem

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

Jak "zamówiliśmy" ilustrację u sztucznej inteligencji. Bohaterkę zdradzają oczy

Jak "zamówiliśmy" ilustrację u sztucznej inteligencji. Bohaterkę zdradzają oczy

głębszy, a tego rodzaju produkt nie wymusi rozszerzenia definicji fake newsa. A po stronie plusów? W krótkim czasie mieliśmy do dyspozycji sporą liczbę ilustracji - już pięć prób daje 20 propozycji. Nie zamówilibyśmy tak wielu u artysty wiedząc, że wykorzystamy np. dwa projekty. Mogliśmy

Postepowanie o zamówienie publiczne a prawo autorskie i majątkowe

Postepowanie o zamówienie publiczne a prawo autorskie i majątkowe

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w przyszłości; nie można przenieść praw dotyczących wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości; przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji może nastąpić odpłatnie lub

Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy, usługi roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu

Zakup nowych kserokopiarek i dzierżawa starych to jedno zamówienie

należy posługiwać się wskazanymi powyżej kryteriami (tożsamość przedmiotowa zamówienia, tożsamość czasowa zamówienia, możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę). Innymi słowy konieczne jest ustalenie, czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego

Szacowanie wartości zamówienia

zamówienia. Łącznemu szacowaniu podlegać będą, zatem te zamówienia, które są tego samego rodzaju lub są podobne, które mają takie samo przeznaczenie (tożsamość przedmiotowa - w przypadku robót budowlanych , to czy dane roboty budowlane można zaliczyć do jednego obiektu budowlanego, czy mamy do czynienia z

Łączne szacowanie wartości zamówień

.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej", w której wskazano - cyt: "Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

podstawowego, 3. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co podstawowe, 4. Zamówienia podstawowego udzielałeś w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, 5. Zamówienie uzupełniające

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

, dostawy lub roboty budowlane są tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, tożsamość podmiotowa - gdy zachodzi możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę, a tożsamość czasowa (funkcjonalna) - gdy zachodzi możliwość udzielenia zamówienia w jednym czasie. Brak spełnienia którejkolwiek z

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

większą niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, - polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, pod warunkiem, że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było

Sumowanie wartości zamówień publicznych

) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

chciał skorzystać z możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, powinien to przewidzieć wprost, już w siwz Jak zauważyła KIO, ze względu na to, iż zamówienia uzupełniające polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego , to

Kiedy szacować zamówienia łącznie a kiedy oddzielnie?

zakresie rozstrzygania, jakie zamówienia należy uważać za jedno zamówienie, jednakże orzecznictwo, piśmiennictwo oraz UZP wskazują, że jako jedno zamówienie traktuje się zamówienia, które charakteryzują się: - tożsamością przedmiotową (są tego samego rodzaju i o tym samym

Jak należy przeprowadzić przetarg na zorganizowanie koncertu?

czynienia z jednym czy kilkoma odrębnymi zamówieniami należy zastosować trzy niżej wskazane kryteria: 1. Tożsamość przedmiotowa zamówienia - czyli ocena, czy masz do czynienia z zamówieniami tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu. 2. Tożsamość

Zasady szacowania wartości zamówienia przy postępowaniach podzielonych na części

czasowej, są tego samego rodzaju i mają to samo przeznaczenie oraz istnieje możliwość ich uzyskania od jednego wykonawcy, zobowiązany jesteś traktować je jako jedno zamówienie. Ustawa Prawo zamówień publicznych bezwzględnie zabrania dzielenia jednego zamówienia na części w celu

Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

wezwanie, nie narusza art. 26 ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych , nawet jeżeli wezwany jest on do uzupełnienia tego samego rodzaju oświadczeń lub dokumentów. Podnoszone w doktrynie i orzecznictwie twierdzenie, iż wielokrotne wzywanie wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

odrębne? W opisanej sytuacji, zdaniem autora, należy każde z rodzajów zamówień, a więc meble, komputery i sztućce potraktować jako odrębne zamówienia. Ani ustawa Pzp, ani akty wykonawcze nie definiują pojęcia zamówienia tego samego rodzaju. Zamówień nie łączy się również według

Handel w czasach koronawirusa. Zakupy spożywcze z dostawą pod drzwi

istotne, Ryblux jest w stanie dowieźć zamówienia jeszcze tego samego dnia, nawet w ciągu dwóch–trzech godzin, a czasem jeszcze szybciej. Zamówienia telefoniczne (692 822 088) są zbierane codziennie od poniedziałku do piątku do godz. 14. Dostawy ruszają już od godz. 14.30. Minimalne zamówienie &ndash

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

wartości. Z przytoczonej treści przepisu wynika, że nie ma zakazu dzielenia zamówienia w każdym przypadku lecz tylko wówczas, gdy wiązałoby się to z chęcią uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące konieczności łączenia zamówień tego samego

Królestwo za colesława. Zamienili pole i stragan na fabrykę, w której siekają po amerykańsku

produkowanych 25 rodzajów. Nowe smaki wymyśla zatrudniony od lat w firmie technolog żywności, który także je testuje, bada i przeprowadza próby przechowalnicze - jak długo jest w stanie zachować świeżość. Podstawą większości jest biała kapusta, ale różnica jest w dodatkach i przyprawach. W meksykańskiej

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

procedury (nie zna przedmiotu i zakresu zamówienia). Poszczególne więc zamówienia nieprzewidywalne, których konieczność udzielenia pojawi się już po udzieleniu zamówień tego samego rodzaju w trakcie roku lub innego okresu, na który sporządzony został plan rzeczowo-finansowy, powinny być traktowane jako

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

: Chcemy udzielić dwóch zamówień publicznych na roboty budowlane. Dotyczą one tego samego obiektu i obejmują ten sam rodzaj prac, ale mają dwie odrębne dokumentacje budowlane i są finansowane z dwóch różnych dotacji. Ze względów technologicznych wskazane jest, aby obydwa zamówienia wykonywał w tym samym

Zmiany w planie zamówień publicznych

projekcie budżetu na kolejny rok. Następnie pracownik ds. zamówień publicznych na podstawie zebranych planów sumuje wydatki pod kątem tego samego rodzaju i tworzy tzw. plan zamówień publicznych na dany rok. Następnie po zatwierdzeniu planu są przeprowadzane procedury zapytania lub przetargu dotyczącego

Amazon zaryczał. Wprowadził na polski rynek ofertę Prime. To cios w Allegro

kuzyn Allegro. Niektórzy pokpiwali, że z wielkiej bomby wyszedł kapiszon. To oczywiście pozory. Owszem, na pytanie, czy Amazon jest teraz serwisem pierwszego wyboru dla Polek i Polaków, odpowiedź brzmi: nie. I długo nie będzie. Ale to powolne oswajanie klienta. Coś w rodzaju gotowania żaby ze stopniowo

Polska postawiła na trzy rodzaje czołgów z trzech kontynentów. Nikt inny tak nie ma

potrzebuje silnej i dobrze wyposażonej armii, w tym sprawnych czołgów.  MON na zakupach Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął się rozwiązania tego drugiego problemu z ogromnym zapałem. Będzie to kosztowało nas w najbliższych latach 52 mld zł. Dużo? Tak, choć w tej kwocie nie ma zamówień z Korei

Jak zgodnie z ustawą Pzp można udzielić zamówień w częściach?

: - tożsamość przedmiotową zamówienia - zamówienia tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, - tożsamość czasową zamówienia - możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, - możliwość realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

, 3) programu funkcjonalno-użytkowego - mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień. Art. 31a. 1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

samego rodzaju, szacując wartość zamówienia, powinieneś uwzględnić przewidywaną wysokość wynagrodzenia za świadczenie wykonawcy / wykonawców w całym okresie trwania umowy. Oczywiście bierzesz pod uwagę wartość tych usług, które jesteś w stanie obiektywnie przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

uzupełniających na roboty budowlane obwarowana jest koniecznością spełnienia kilku przesłanek. Dla udzielenia odpowiedzi na niniejsze pytanie zasadnicze znaczenie ma rozstrzygnięcie, czy zamówienie, którego zamierzasz udzielić, polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe

Czy zamówienie na usługę informatyczną oraz dostawę i instalację oprogramowania należy oszacować łącznie?

, że w przypadku konieczności zrealizowania zamówienia publicznego, na które składa się kilka usług lub dostaw, powinieneś łącznie oszacować ich wartość, jeżeli są one: - możliwe do nabycia u jednego wykonawcy (tożsamość podmiotowa), - tego samego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

na wartość zamówienia. Art. 34. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

na wartość zamówienia. Art. 34. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych

Nie wierz w opinię o telewizorze, restauracji, hotelu, lekarzu, którą przeczytałeś w internecie. Pokażemy ci, jak się je kupuje

wiadomość e-mail do użytkownika z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety z oceną zamówienia – dotyczy ona zarówno oceny sklepu, jak i samego produktu. Dzięki temu mamy pewność, że pochodzą od klientów, którzy dokonali zakupu w konkretnym sklepie - mówi mi Wabich.  Analizuję przekazane

Zamówienia nieplanowane

itd. dostawy, usługi i rob bud - zgodnie z planem finansowym na kolejny rok (prognozowanym, bo realne środki przychodzą ok luty marzec w danym roku). Na podstawie tych cząstkowych planów pracownik ds. zamówień publicznych sumuje wydatki tego samego rodzaju i przeznaczenia i ustala tryb w jakim wydatek

Jak należy wypełnić protokół postępowania o zamówienie publiczne?

Jeśli w trakcie danego okresu na jaki sporządziłeś plan zamówień pojawi się konieczność udzielenia zamówienia nieprzewidzianego, a część planowanych zamówień tego samego rodzaju została już udzielona, nie powoduje ono wzrostu wartości całości planowanych w danym okresie zamówień. Jedynie prowadzi to do

Dostawy powtarzające się okresowo

pierwszej kolejności powinien rozważyć czy dostawa artykułów spożywczych, którą zamierza zlecić jest dostawą powtarzającą się okresowo oraz czy artykuły, które chce kupić są produktami tego samego rodzaju. Ponieważ ustawa Pzp nie definiuje żadnego z tych pojęć przy ich interpretacji należy posłużyć się

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

nie definiuje pojęcia odrębny przedmiot zamówienia. Należy przyjąć (zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych), iż dokonując takich rozważań, pod uwagę powinniśmy brać: - tożsamość przedmiotową zamówienia - zamówienia tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu

Grupa Masterlease wprowadza 600 nowych samochodów do floty MasterRent24

w drodze. Oferowane przez MasterRent24 samochody mają maksymalnie rok, więc finalnie klienci będą mogli wybierać spośród 800 różnego rodzaju aut" - dodała Mazur. Wśród zamówionych samochodów są m.in. modele z takich segmentów aut jak: klasa B - Toyota Yaris, Hyundai

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

utrzymaniu; przy czym czas trwania takich zamówień nie może przekraczać 5 lat; 5) w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych udzielane jest zamówienie uzupełniające tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, pod

Samochód jak Netflix, czyli 40 zł za podgrzewaną kierownicę. Wyposażenie w abonamencie stanie się standardem?

atrakcji jest Autopilot. Nad podobnymi rozwiązaniami pracują od jakiegoś czasu także Audi, Mercedes, Volvo, Volkswagen. Koncern Stellantis ma zamiar ruszyć ze sprzedażą subskrypcji w 2024 r. Aktualnie pracuje nad platformą pozwalającą na zdalny zakup nie tylko elementów wyposażenia w rodzaju podgrzewanej

Biznes na dwóch kółkach. Jest taka branża, która kręci po swojemu. Wychodzi na swoje?

, przez co jesteśmy bardzo elastyczni. Na pierwszy rzut oka może się wydawać zaskakujące, ale zainteresowanie przesyłkami tego typu, czyli doręczanymi tego samego dnia spada z roku na rok. Z czego to wynika? Wygląda, że winny jest trend ograniczania zużycia papieru i ułatwiania życia obywatelom. &ndash

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

przedmiotem są usługi lub dostawy powtarzające się okresowo. W takim przypadku podstawą ustalenia wartości jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, albo których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

zamówieniem, czy też wieloma, warto przeprowadzić analizę spełniania następujących przesłanek: - tożsamości przedmiotowej zamówienia (dostawy, roboty budowlane, usługi tego samego rodzaju oraz o tym samym przeznaczeniu), - tożsamości podmiotowej zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

- uwzględniając dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na wartość zamówienia. Art. 34. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 1

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

kryteriów: - Tożsamości przedmiotowej zamówienia - czyli ocenie, czy masz do czynienia z zamówieniami tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, - Tożsamości czasowej zamówienia - czyli ocenie, czy zamówienia będą zlecane i realizowane w tej samej

Usług powtarzających się okresowo nie trzeba szacować łącznie

powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 1. udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności tych kalkulacji. 8. Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

tego rodzaju nie utrudnia uczciwej konkurencji, - wykonawców, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołują się na zasoby tego samego podmiotu trzeciego, chyba że wykażą, iż istnienie tego rodzaju stosunku nie utrudnia uczciwej konkurencji

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

; 5) w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych udzielane jest zamówienie uzupełniające tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, pod warunkiem że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji

Przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

) KIO jednoznacznie wskazała, że ustawodawca rozróżnił, przez sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia, dwa rodzaje procedur przetargowych na roboty budowlane, na tzw. "klasyczną" wynikająca z przepisu art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie na zamawiającym spoczywa obowiązek sporządzenia

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

Dwa powody, dla których w przyszłym roku mocno zdrożeją towary kupowane przez internet. I na Allegro, i na AliExpress

, jest to jednak dość karkołomne. Allegro chce przyspieszyć wysyłkę produktów do klientów – i sam w sobie pomysł jest bardzo dobry. Jeśli więc sprzedawca wyśle minimum 95 proc. zamówień tego samego dnia, a paczka zostanie wydana do doręczenia do kupującego lub doręczona następnego dnia

Czym są usługi powtarzające się okresowo?

miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym zamawiający uwzględnia również zmiany ilościowe zamawianych dostaw lub usług. Jeżeli natomiast w poprzednich 12 miesiącach lub w poprzednim roku budżetowym zamawiający nie udzielał zamówień tego samego rodzaju na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo

"Dla elit steki, dla normalnych ludzi robaki". Miączyński sprawdza, jak smakują owady

pasożytniczej i patogennej, która poraża narządy człowieka. Nie można pozbyć się tych pasożytów z organizmu". I 23 tys. udostępnień na Facebooku. Mimo że Facebook oznaczył post jako zawierający fałszywe informacje. Podobnego rodzaju ostrzeżeń w sieci jest mnóstwo. O złej Unii, która wciska nam robale. I o

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a

Zapisy siwz nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji

opisywany jest przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Konieczne jest zatem zamieszczenie opisu przedmiotu zamówienia, który pozwoli wykonawcom na złożenie oferty równoważnej. Z kolei zamawiający określając warunki dotyczące samego przedmiotu zamówienia konstruuje je w taki sposób, aby

PLL LOT odebrały pierwsze dwa z zamówionych Embraerów 190

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Pierwsze dwa z czterech zamówionych przez Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) samolotów Embraer 190 zostały już odebrane, podał przewoźnik. Rozpoczną loty z początkiem stycznia. "Dwa z zamówionych czterech nowych

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

zamówień tego samego rodzaju. Najistotniejszym z punktu widzenia prawidłowości dokonywania zakupów jest zakaz wynikający z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z nim zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości

Jak polskie firmy padają ofiarą przestępstw gospodarczych. Raport PwC

aktywów. To najczęstszy rodzaj nadużyć w polskich firmach - mówi Angelika Ciastek-Zyska, menedżerka w zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem w PwC. To dane z raportu PwC o przestępstwach gospodarczych w Polsce. Na drugim miejscu - po raz pierwszy tak wysoko - jest

Jak oszacować usługi ochrony osób i mienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych?

odniesieniu do dostaw i usług powtarzających się okresowo. Zgodnie z przywołaną regulacją podstawą ustalenia wartości jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: -udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian

Radomskie restauracje i kawiarnie w czasie pandemii. Jak sobie poradziły?

nam łatwo przetrwać, bo nigdy w naszej restauracji nie mieliśmy dostaw. Trzeba było wywrócić życie do góry nogami i się przestawić. Zaczęliśmy współpracę z Pyszne.pl, z Uber Eats, wprowadziliśmy też swoją aplikację na telefony (Łyżka & Widelec – na pierwsze zamówienie jest 25 proc. rabatu od

"Człowiek czasem musi sobie polatać."* W Gliwicach otwarto pierwszy w Polsce salon samolotowy

rodzaju instytucjach i organizacjach. Miałem turystyczną licencję pilota i dyplom absolwenta handlu zagranicznego w ręku oraz chęć połączenia tych dwóch pasji w jedną – wspomina Krzysztof Będkowski. Jak zrobić licencję i gdzie mogę polecieć? Firmę SkyDream, zajmującą się dystrybucją lekkich

Tokio 2020. Eurosport obiecuje igrzyska, jakich nie było. Rozszerzona rzeczywistość i budzenie przez sportowców

będzie transmitowana w nocy. Fani mogą sobie zamówić w aplikacji budzenie, ale zamiast tradycyjnego dzwonka usłyszą głos eksperta, komentatora albo - i tutaj niespodzianka - samego sportowca, którzy zaproszą nas do oglądania.  Sporo mówi pani o technologii. Czego widzowie doświadczą podczas

Wynaleźli sposób na uprawę roślin warty miliony. Trzeba ustawiać je... jak książki w bibliotece

przykład niskie rośliny zielone ściągamy z Włoch, Hiszpanii, Turcji czy z północnej Afryki. Tymczasem koszty wytworzenia takiego produktu lokalnie są wyraźnie niższe niż w przypadku importu gdzieś z południa. I jest jeszcze kwestia jakości. Sałata produkowana w styczniu, w szklarni, nie ma takiego samego

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody. 8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, kierując

Pasja i biznes. Jak w Polsce tkać, żeby rzemieślnikowi się opłacało

. Np. kolorystykę i wymiary dostosowuję do wnętrza, w którym dana tkanina się znajdzie – wyjaśnia Monika Splotka. Zdarza się, że takie wyroby na zamówienie kosztują nawet 3-4 razy więcej niż te ze sklepu. – Jeszcze inny przykład to mniejsze dekoracje makramowe, obecnie dość popularne. Z

Żyją z doradzania sklepom. Nam zdradzają, jak sami robią zakupy. I czego unikają

promocji, po muzykę i zapach. Dlaczego dyskonty w rodzaju Biedronki i Lidla zainwestowały w urządzenia do odpiekania pieczywa w sklepach? Owszem, chciały wzbogacić ofertę, ale wiedzą też, że zapach świeżych bułek dobrze się kojarzy i zachęca do kupowania. Dr Krzysztof Łuczak jest pierwszą i jedyną osobą

Zakupy w sieci. Buty sprzedają jak nikt inny

kasą). Technologia pomaga przeglądać zawartość magazynu tak jak w zwykłym sklepie internetowym. Jednak z zamówionymi butami można wygodnie usiąść, są duże lustra, w których widać całą sylwetkę, łyżki do butów itd. Można tu przymierzyć od razu więcej par, dotknąć, przyjrzeć się detalom, fakturze

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

Pytanie: Prowadzimy postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył kopertę oznakowaną jako oferta, "nie otwierać przed..." itd. Na otwarciu ofert okazało się, że w środku tej

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

budowlanych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; dalej "ustawa Pb"), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego . Uszczegółowienie zakresu i formy programu funkcjonalno-użytkowego (a także dwóch wcześniej wspomnianych rodzajów

Wystarczy działka, a dom 35 m kw. postawisz na niej bez pozwolenia. To pomysł na wakacje w pandemii

urząd. Można postawić domek samemu lub zamówić gotowy. Bez pozwolenia można też teraz budować większe domy jednorodzinne, ale w tym przypadku potrzebny jest projekt i cała procedura się wydłuża, a koszty rosną. Ofert firm, które stawiają takie małe domki z drewna, gotowych modułów lub w konstrukcji

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

rozprawy; 2) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania, mając na względzie zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości i rodzaju zamówienia, a także zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw

Zwrot, gwarancja, rękojmia. Co zrobić z niechcianymi lub wadliwymi prezentami?

towaru tylko dlatego, że klient się rozmyślił albo rzecz przestała mu się podobać. Aby skorzystać z możliwości zwrotu towaru, musi on być kupiony u przedsiębiorcy. To oznacza, że jeżeli kupimy produkt na aukcji internetowej czy z ogłoszenia od osoby fizycznej, czyli takiego samego konsumenta jak my

Czy wykonawca ma prawo sam przetłumaczyć dokument na język polski?

Pytanie Czy wykonawca może złożyć tłumaczenie podpisane przez siebie samego? Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Czy mogę zastosować dokładnie

"The New York Times": Amazon raportuje rekordowe zyski, a jednocześnie potyka się o wypłaty należnych pieniędzy

należnych świadczeń świeżo upieczonym rodzicom, osobom przebywającym na zwolnieniu lekarskim oraz innym urlopowanym pracownikom, często będącym w trudnej sytuacji życiowej. W magazynie, w którym pracowała Jones, wynagrodzenia były błędnie naliczane od samego początku, czyli od otwarcia placówki rok

Nie wierzę, że ktoś musi kupować w niedziele

W "Gazecie Wyborczej" spędziłem już ponad 20 lat, z czego sporą część przepracowałem w niedziele na różnego rodzaju dyżurach. Czy to było miłe? Nie, często to było niemiłe. Taki jest jednak urok tego fachu, nazwijmy to ceną za wykonywanie tego zawodu, którą płacić trzeba, bo czytelnik

"Czarny chleb" bez czarnej kawy sposobem na życie

sprzedaż wcale mi nie wzrosła. Wszyscy mnie lubią, ale nie kupują chleba - śmieje się Polewski. Od drukarni do piekarni Jest rok 2016. Jacek Polewski prowadzi mały, drukarski biznes. Od klientów przyjmuje zamówienia na druk i albo drukuje sam, albo zlecenia przekazuje dalej. Pracuje przy komputerze, z

Ile kosztuje płyta winylowa i dlaczego tak drogo

Żeby słuchać muzyki z płyt winylowych, nie trzeba dużo pieniędzy. Eksperci przekonują , że już za 1,5 tys. zł można kupić używany, ale dobrej jakości sprzęt: gramofon, wzmacniacz i kolumny. Tego samego nie można powiedzieć o płytach winylowych. Nowe kosztują 50-80 zł, a niektóre nawet grubo ponad