zamówienia standardy

Justyna Andała-Sępkowska *

Zamówienie na usługi hotelarskie - czy żądać dokumentu potwierdzającego standard hotelu?

Zamówienie na usługi hotelarskie - czy żądać dokumentu potwierdzającego standard hotelu?

Zamawiający może żądać od wykonawców tylko tych dokumentów, które określone zostały w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r.

Prezes Pyszne.pl: Już niedługo w krajach UE pewne formy zatrudnienia będą niedozwolone

- Krytycznie patrzę na przerzucanie na pracowników odpowiedzialności biznesowej - płacenie kurierom tylko za zrealizowane zamówienia. Powinni mieć minimalną stawkę godzinową. Wyższe standardy zatrudnienia wiążą się z większymi kosztami, ale świadomie wpisaliśmy je w naszą strategię - mówi Arkadiusz Krupicz z Pyszne.pl.

Kryteria oceny ofert przetargowych

Zamawiający udzielając zamówienia, którego przedmiot jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe, stosując wyłącznie kryterium ceny muszą przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnić aspekty wpływające na koszty związane z eksploatacją przedmiotu zamówienia.

W zamówieniach na dostawę paliwa można zastosować tylko kryterium ceny

kryteriów oceny ofert. Do art. 91 dodano ust. 2a, zgodnie z którym cena jako jedyne kryterium oceny ofert może być zastosowane, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe , a w przypadku zamawiających tzw. klasycznych, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do

Tryb zapytania o cenę

udzielania zamówień publicznych, gdy przedmiotem zamówienia są nawet typowe i bardzo proste roboty budowlane, (co należy rozumieć pod pojęciem robót budowlanych określa Ustawa Prawo Budowlane) Powszechna dostępność i ustalone standardy jakościowe

Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

jest załącznik (proszę o wzorcowy zapis)? A może powinno się jednak zastosowane kryterium dodatkowe np. jakość? Odpowiedź: W ocenie autora, dostawy artykułów spożywczych można uznać za zamówienie powszechnie dostępne o ustalonym standardzie

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2. W przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, taka możliwość istnieje, gdy dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

? Zamówienie w trybie zapytania o cenę może być udzielone jedynie dla postępowań o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne (art. 70). Ponadto przedmiotem zamówienia mogą być tu jedynie dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Wykluczone jest więc zastosowanie tego trybu w

Licytacja elektroniczna w praktyce

Licytacja elektroniczna w praktyce

. Trzema tak tworzyć opis przedmiotu zamówienia, aby wykonawcy licytowali cenę tego samego standardu przedmiotu zamówienia lub standardu jego wykonania lub realizacji. Należy przy tym pamiętać, aby opisywać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w art. 29 i art. 30 Ustawy

Standardy FIDIC

kontraktu w przypadku zwiększenia cen może prowadzić do znacznego zwiększenia początkowej ceny kontraktu. Dzięki standardom FIDIC możliwe jest również stosunkowo sprawne zlecanie i wykonywanie robót dodatkowych (nieprzewidzianych w zamówieniu podstawowym). Umowy zawierane w

Błędy w zapytaniu o cenę

Powszechność dostępu i ustalone standardy musza występować łącznie Ważne jest, aby obie te cechy tj. powszechność dostępu i ustalone standardy występowały łącznie w danym zamówieniu. Takim rodzajem dostaw spełniającym oba te warunki są np. paliwo do

Kiedy dozwolony jest tryb zapytania o cenę?

Pojęcie "ustalone standardy jakościowe" oznacza takie dostawy lub usługi, które są w pełni porównywalne a jedynym kryterium, które je odróżnia to cena. Ważne jest, aby obie te cechy tj. powszechność dostępu i ustalone standardy występowały łącznie w danym zamówieniu

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

. Wprowadzając nowe brzmienie art. 91 ust. 2a ustawy PZP zamiarem ustawodawcy była zmiana dotychczasowej praktyki w zakresie ustalania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 91 ust. 2a, cena była jedynym kryterium oceny

Zarzuty dotyczące warunków udziału w przetargu muszą być poparte dowodami

Zarzuty dotyczące warunków udziału w przetargu muszą być poparte dowodami

Z tego artykułu dowiesz się: co należy rozumieć przez warunki udziału w postępowaniu przetargowym ? w jaki sposób zamawiający powinien określić warunki udziału w postępowaniu przetargowym? o czym zamawiający powinien pamiętać, ustalając wymagania dotyczące zamówienia przetargowego? jakie są

Licytacja elektroniczna powinna zastąpić zapytanie o cenę

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Niestety w praktyce zamawiający mając możliwość dokonania wyboru spośród dwóch wyżej wskazanych trybów praktycznie zawsze

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

. Kolejna grupa naruszeń powodujących utratę środków dotyczy warunków stawianych konsorcjom. Zapisy typu: wykonywanie zamówienia przez konsorcja jest wykluczone, każdy z członków konsorcjum musi posiadać doświadczenie stawiane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, każdy członek konsorcjum musi wnieść

Następca serii FIFA nadchodzi. Tak będzie wyglądać EA Sports FC 24

Następca serii FIFA nadchodzi. Tak będzie wyglądać EA Sports FC 24

Opta i "innych źródeł" mają z kolei m.in. nadać sztuczkom technicznym poszczególnych gwiazd więcej indywidualnych rys, a silnik Frostbite The World’s Game jest promowany jako gwarancja realizmu. Warto wspomnieć także, że obie edycje, zarówno Standard (zamówiona do 29 września), jak i

Cena jako jedyne kryterium oceny w przetargu na udzielenie i obsługę kredytu ? tak czy nie?

Cena jako jedyne kryterium oceny w przetargu na udzielenie i obsługę kredytu ? tak czy nie?

: Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert możliwe jest w przypadku łącznego spełnienia dwóch przesłanek: 1)      określenia w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

infrastruktury tramwajowej. Wartość tego zamówienia to 915 tys. zł. Niebagatelne znaczenie dla systemu transportu publicznego w tym mieście będzie też z pewnością miała budowa jego północnej obwodnicy. Do końca roku 2022 ma być ogłoszony przetarg na wybór podmiotu, który zajmie się nadzorem inwestorskim I

Samochody Łada tylko w trzech kolorach. Motoryzacja Rosji coraz bardziej się sypie

Samochody Łada tylko w trzech kolorach. Motoryzacja Rosji coraz bardziej się sypie

Rosyjscy kierowcy mogą naocznie przekonać się, w jak głębokiej izolacji znalazła się ich gospodarka wskutek napaści Putina na Ukrainę.  Według dilerów aut marki Łada obecnie te samochody można zamówić jedynie w kolorach białym, czarnym i ciemnozielonym - napisał dziennik "Wiedomosti"

Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny?

Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny?

Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej[1]. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wskazany powyżej katalog ma charakter wyliczenia przykładowego. Oznacza to, iż poza wiarygodnością

Kryterium ceny w zamówieniach publicznych

Kryterium ceny w zamówieniach publicznych

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Standardy jakościowe Wyjątkiem od powyższego obowiązku będzie sytuacja w której zamawiający określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

) może zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert (100%) w zamówieniu na przedłużenie licencji na oprogramowanie wyłącznie wtedy, gdy określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu zamówienia oraz wykaże w załączniku do

Jest trudna, niedzisiejsza, rodem z lat 90. Pokochałem tę grę

się akcji, którą twórcy częstą atakują gracza, aby uchwycić jego uwagę. Można powiedzieć, że w porównaniu z obecnymi standardami jest trochę nudno. "Baldur’s Gate 3" wyłamuje się ze standardów i oczekiwań dzisiejszej branży gier, tak jak "Bohemian Rapsody" zespołu Queen

Cena 100 procent przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

budowlane jest całkowicie uzasadnione ze względu na fakt, iż cały opis przedmiotu zamówienia opisany jest szczegółową dokumentacją techniczną (projekt, STWOiR i przedmiary), w której wskazane są standardy jakościowe, a także uwzględniony został cykl życia produktu. Pytanie

Solaris dostarczy 37 autobusów CNG do Ostrawy za ok. 13 mln euro

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach pozyskał zamówienie na autobusy przegubowe Solaris Urbino 18 CNG napędzane sprężonym gazem ziemnym w liczbie 37, do czeskiej Ostrawy, za ok. 13 mln euro, podał producent. "Zgodnie z warunkami

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała

Floty samochodowe w obliczu nowych wyzwań

nich np. przedstawiciele handlowi) samochody stanowią środowisko pracy i co za tym idzie, muszą spełniać wszystkie standardy bezpieczeństwa. Bardziej wyeksploatowane samochody mogą spędzać więcej czasu w serwisie. Tracą też na wartości, co utrudnia odsprzedaż. W grę wchodzą również kwestie wizerunkowe

Frisco.pl ograniczy zużycie plastiku o 50% do końca 2020 roku

zakupy, wzrost udziału toreb papierowych oraz zamówienia 'zero waste' - to działania, które zobowiązał się wprowadzić supermarket internetowy Frisco.pl, aby do końca 2020 roku ograniczyć zużycie plastiku o połowę" - czytamy w komunikacie. Jeszcze w tym roku Frisco.pl

Czy w ramach kryteriów wolno oceniać koncepcję realizacji zamówienia przygotowaną dla danego postępowania?

Pytanie: Zamawiający zamierza wszcząć postępowanie na dostawę materiałów promocyjnych z podziałem na 5 zadań. W opisie przedmiotu zamówienia komórka merytoryczna zawarła zapis „Dotyczy zadań: 1, 3, 4, 5 – wykonawca musi dołączyć do oferty: forma pisemna oferty: grafikę wydrukowaną

Wjechałeś do miasta bez naklejki? Mandat to ponad 300 zł. Oto nowa, drogowa rzeczywistość

wjedziesz do miasta Strefy czystego transportu (SCT) w Polsce powoli - w tempie auta elektrycznego z 1 proc. baterii toczącego się do ładowarki - ale stają się faktem. Już niedługo spełnią się marzenia aktywistów klimatycznych, by w kraju nad Wisłą obowiązywały te same standardy co na zachodzie Europy

Pfizer nie dostarczy w tym roku zapowiedzianej liczby szczepionek

sprzedaż. W przypadku szczepionki na koronawirusa oba te procesy musiały się toczyć równolegle. Jednocześnie Pfizer nie przekazał, jakich dokładnie surowców nie udało mu się pozyskać. Spóźniliśmy się. Niektóre wczesne partie surowców nie spełniały standardów. Naprawiliśmy to, ale zabrakło nam czasu, aby

Elektrotim obniżył prognozę zysku netto do 15,8 mln zł w 2020 r.

dół). Równocześnie zarząd informuje, że: 1. portfel zamówień dla Elektrotim S.A. na dzień 1 czerwca 2020 roku ma wartość ok. 301 mln zł. Portfel zamówień Elektrotim S.A. na dzień 1 czerwca 2019 roku miał wartość ok. 163 mln zł. Portfel zamówień

Płatność BLIK-iem została udostępniona na platformie AliExpress

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Płatność BLIK-iem została udostępniona na platformie AliExpress, podał Polski Standard Płatności (PSP), operator BLIK-a. Współpraca z AliExpress i AliPay (operator płatności) ma wzmocnić pozycję BLIK-a jako najszybciej rozwijającej się metody

W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

zamówienie publiczne Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne kryterium oceny ofert jedynie w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz posiada ustalone standardy jakościowe. Mimo, iż

PGZ: PIT-Radwar podpisał umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na ponad 200 mln zł

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - PIT-Radwar - spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) - podpisała umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę do 124 kpl. interrogatorów krótkiego zasięgu IKZ-P, w tym 64 kpl. jako zamówienie podstawowe oraz 60 kpl. jako zamówienie

Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

Pytanie: Zamierzamy ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę opału. W naszej ocenie, dostawę węgla można uznać za zamówienie powszechnie dostępne o ustalonym standardzie jakościowym. Można zatem zastosować do jego udzielenia tylko kryterium - cena

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

zamówienia publicznego ustawodawca postanowił, że co do zasady kryterium ceny będzie mogło być zastosowane jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy, jeżeli przedmiot zamówienia będzie powszechnie dostępny, dodatkowo charakteryzując się ustalonymi standardami jakościowymi. * Biorąc

Kryteria oceny ofert przetargowych

. W kwestii zastosowania trybu zapytania o cenę na dostawę tonerów, wyjaśniam, że zgodnie z art. 70 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość

Kryteria oceny ofert przetargowch

zamawiającemu skuteczny zarzut. Ustawa Pzp wskazuje, że kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, pod warunkiem, że przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe. Wobec braku definicji ustawowej terminu ustalonych

Shopee wychodzi z Polski. Sprzedawcy nie mogą odzyskać pieniędzy

"Z żalem informujemy, że platforma Shopee Polska kończy działalność" - taką informację dostali w czwartek użytkownicy tej jednej z największych na świecie platform zakupowych.  Shopee żegna się też z klientami na swojej stronie internetowej. Nowe zamówienia można składać

Lidl ma kłopot z realizacją zamówień online? Klienci skarżą się na opóźnienia

ma bardzo niskie standardy obsługi jak na dzisiejsze czasy. (…) Wysłałem już dwa maile z zapytaniem przez portal obsługi klienta od razu po zamówieniu, czy paczka dojdzie, i do dzisiaj mi nie odpisali. Cudem udało mi się dodzwonić na infolinię i pani poinformowała mnie, że jak paczka dojdzie

Dowożą świeże zakupy z lokalnych sklepów do klientów. Logistyka skomplikowana, ale interes się kręci

100 aktywnie sprzedaje. - Od startu zrealizowaliśmy w Poznaniu ponad 5000 zamówień, a sprzedaż rośnie lawinowo - w październiku mieliśmy zaledwie kilkanaście zamówień, w listopadzie 50, w grudniu 250, w styczniu 500, w lutym 1000, w marcu 1400. Rekord padł w tłusty czwartek, wtedy mieliśmy 250

Ultimate Games: Zawarto zamówienie na wykonanie 'Unlucky 7' na trzy konsole

sprzedaży gry. Pozostałe warunki zamówienia nie odbiegają od standardów stosowanych powszechnie dla tego typu zleceń, podano również. Premiera gry w wersji PC w sklepie Steam planowana jest również na 2019 r. Pod koniec lutego br. zostaną przeprowadzone beta-testy gry wśród graczy

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznej fakturze w zamówieniach publ.

dyrektywy). Po kolejnych dwóch latach, wykonawcy zamówień publicznych (przedsiębiorcy) zostaną zobowiązani do wystawiania faktur wyłącznie w formie elektronicznej" - czytamy w komunikacie. Będą to e-faktury ustrukturyzowane, czyli spełniające określony standard, który pozwala

Frigo Logistics dostarczy mrożonki do większości sklepów Spar w kraju

dbamy o to, by spełniały one najwyższe standardy sieci. Dzięki rozszerzeniu współpracy z naszym partnerem możemy w większej ilości placówek zaoferować klientom szeroką ofertę mrożonek - między innymi wiele rodzajów owoców, warzyw, ryb i szeroki wachlarz innych produktów, które są bardzo ważnym elementem

100 zł za 100 km jazdy na prądzie. Ładowanie samochodu elektrycznego na mieście przestaje się opłacać

nowych pojazdów będzie spowodowany m.in. dużą liczbą zamówień ze strony firm, dla których leasing czy wynajem długoterminowy aut na prąd jest stosunkowo łatwym - na tle innych działań proklimatycznych - sposobem realizacji strategii ESG. Ze względu na ustawowy obowiązek zelektryfikowania floty

Sasin przekona Koreę do dostaw broni Ukrainie?

nienależącego do Sojuszu Północnoatlantyckiego od 2017 r., kiedy Turcja zamówiła systemy rakiet przeciwlotniczych w Rosji.  Teraz Sasin zabiegał w Seulu, aby w Polsce została choć część miliardów dolarów, które zostaną wpompowane do kas koreańskich koncernów zbrojeniowych. To mogłaby zapewnić jedynie

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

dostępny i ma ustalone standardy jakościowe. Wśród założeń projektu jest też zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom poprzez m.in. zachęcanie zamawiających do zawierania kilku mniejszych umów (udzielania zamówień w częściach, o które łatwiej będzie

Królestwo za colesława. Zamienili pole i stragan na fabrykę, w której siekają po amerykańsku

Szczepankowie. Na stałe zatrudnia około 20 osób, które od poniedziałku do piątku przygotowują świeże surówki. - Jesteśmy w trakcie certyfikacji IFS. To międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności. Stawiamy na jakość i bezpieczeństwo. Produkty mamy tylko od sprawdzonych dostawców, którzy podobnymi

Firmy zapowiadają masowe zwolnienia. Największe szykują się w handlu i budowlance

sytuacja jego firmy w 2023 roku będzie gorsza niż obecnie. To wzrost o 11 punktów procentowych w porównaniu z poprzednią edycją badania z lutego 2022 r. Pracodawcy jako główne obawy i zagrożenia wskazują inflację, większe koszty prowadzenie działalności gospodarczej oraz spadek zamówień. Najgorsze

Sieć Spar przeprowadziła rebranding 35% sklepów Piotr i Paweł

. Ćmielowskiej na Tarchominie w Warszawie o powierzchni 1583 m2 sprzedaży. Standardy sklepów sieci Spar pozwalają nam spełnić wszystkie te potrzeby. Dokładnie analizujemy oczekiwania klientów sklepów w każdej lokalizacji, w której działamy" - powiedział członek zarządu Spar Group Rob Philipson, cytowany w

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

nieograniczonego jak również zapytania o cenę, ponieważ przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Newsletter Komunikaty.pl: Porady, aktualności - zapisz się i bądź na bieżąco » Uwaga

Pesa ma umowy na modernizację wagonów dla PKP Intercity za ok. 477 mln zł

skorzystania z prawa opcji przez przewoźnika, kwota wzrośnie do ponad 718 mln zł. "Cieszymy się, że polskie przedsiębiorstwa realizują kolejne zamówienia dla naszego narodowego przewoźnika. Jest to duży impuls pozwalający rozwijać się polskim przedsiębiorstwom w sektorze

FPP/ CALPE: Platforma Elektronicznego Fakturowania wesprze polskie firmy w UE

Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Od 1 sierpnia udzielający zamówień publicznych mają obowiązek odbierania e-faktur za pośrednictwem PEF, niezależnie od wartości zamówienia (od 1 kwietnia br. dotyczyło to tylko zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro

Po pierwsze malina, po drugie ekologia. O ich mrożone owoce upomina się cały świat

konkretne zamówienia i kontrakty - zapewnia Adam Ulmer. Technologiczne przełomy Początki były trudne, zwłaszcza że wszystko w przedsiębiorstwie opierało się na pracy ręcznej. Do mrożenia towaru używano specjalnych sit, na które zsypywano owoce. Wstawiano je potem na 24 godziny do tuneli, w których

Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

zamówienia. Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2. W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie co oznaczają

Nawet nowy iPhone nawiązuje do wojny. Apple pokazało swoje nowości

sklepach, ale i w nich Rosjanie nie ujrzą nowych urządzeń projektowanych w Kalifornii. Apple wycofało się bowiem z Rosji.  Cywilizowany świat będzie zaś miał szansę już od piątku zamówić nowe urządzenie (wtedy rusza przedsprzedaż), a urządzenia mają trafić do sklepów 18 marca. Stare, sprawdzone wzory

Oferty Synektika warte 11,07 mln zł najkorzystniejsze w przetargu PCZ w Otwocku

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Oferty Synektik zostały wybrane jako najkorzystniejsze w trzech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiatowe Centrum Zdrowia w restrukturyzacji (PCZ) z siedzibą w Otwocku

Primavera Parfum pojawi się na platformie zakupowej Tmall.com Grupy Alibaba

partnerów do współpracy. Podpisanie umowy wymagało wcześniejszego zaadaptowania naszych standardów organizacyjnych i logistycznych do ich oczekiwań, pełnego zintegrowania się z platformą zakupową Tmall. Cieszymy się z pozytywnej weryfikacji, a tym samym możliwości otwarcia się na niezwykle perspektywiczny

Tajska armia kupi śmigłowce od AgustyWestland. Część wyprodukują w Świdniku

AgustaWestland podpisała nowe kontrakty o wartości ok. 140 milionów euro. Nabywcą produkowanych przez Włochów śmigłowców będą klienci rządowi i komercyjni. Pierwszym z nich jest wspomniana Tajska Armia Królewska. Zamówi śmigłowce AW139. Dziś już dwa

Solaris ma pierwszą umowę na trolejbusy na rynku francuskim za ok. 17 mln euro

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach wygrał kontrakt na dostawę 22 trolejbusów za ponad 17 mln euro do Saint-Etienne. To pierwsze dla firmy francuskie zamówienie na tego rodzaju pojazdy, podał Solaris. "Kontrakt zakłada dostawę

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje; 12) procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3; 13) standardy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje; 12) procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3; 13) standardy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje; 12) procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3; 13) standardy

LPP uruchomiło magazyn typu Fulfillment Center na Słowacji do obsługi e-commerce

sztuk, podano także. "Nasz nowy obiekt magazynowy odegra kluczową rolę w sieci dystrybucyjnej LPP. Zapewnia najwyższy standard obsługi klientów naszych sklepów internetowych nie tylko na Słowacji, ale także w Czechach i na Węgrzech, choć nie wykluczamy, że zasięg

Rekordowe spadki cen węgla. Czas robić zapasy na przyszłą zimę?

powstania szoku podażowego na rynku surowców) sytuacja na tym rynku wraca do normy. Tanieje węgiel, gaz i nawet prąd. Ale w Polsce sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana - z jednej strony węgiel nie tanieje tak szybko jak na Zachodzie, z drugiej grozi nam klęska urodzaju w związku z rekordowymi zamówieniami

Bloober Team ukończył prace nad grą 'Layers of Fear' w wersji VR

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Bloober Team ukończył prace nad realizacją gry "Layers of Fear VR" w wersji beta, podała spółka. Gra zostanie wydana na platformach: Oculus Rift, Oculus Quest i PC VR. Jeszcze w tym tygodniu ruszą zamówienia

Solaris ma pierwszą umowę w Holandii, na 40 autobusów przegubowych

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach pozyskał pierwszy kontrakt na rynku holenderskim, w ramach którego dostarczy 40 przegubowych autobusów Solaris Urbino 18 dla firmy Connexxion, podał producent. "To, że zdobyliśmy zamówienie na

Apple musi walczyć o pracowników. Inflacja bodźcem do podwyżek

znacznie tańsza niż na zachodzie.  W przeszłości Apple był zresztą wielokrotnie krytykowany za to, że należycie nie kontrolował standardów zatrudnienia u podwykonawców.   Po udanym - jakkolwiek to brzmi - pandemicznym okresie, następuje jednak spowolnienie.  - Największa inflacja od

Biznes w pandemii "Maseczki? Tylko z Polski"

biznes coraz gorzej znosi kolejne restrykcje i narastający kryzys wywołany pandemią. Zależy nam, by upowszechnić zalecany przez medyków, odpowiednio wysoki standard higieniczny maseczek, a poza tym – niestety – wprowadzić nakaz ich noszenia w całym kraju. Widzieliśmy, co się działo w

Synektik podpisał umowę ze szpitalem w Siedlcach wart. 9,06 mln zł 

wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach zadania "Rozwój innowacyjnych technik operacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach". Wartość umowy wynosi 9 057 771,29 zł netto. Termin jej

Maczfit uruchomił nowy zakład produkcyjny, planuje wyjście na sąsiednie kraje

. Dzięki inwestycji Maczfit jest już w stanie przygotować 20 tys, 5-daniowych pakietów na dobę, rocznie realizując ponad 30 mln posiłków i wciąż zachowywać wysokie standardy produkcji oraz jakości dań. Zapewnia to marce nie tylko pozycję lidera w Polsce i Europie, ale jest osiągnięciem na skalę światową

MR realizuje projekt odbierania i wysyłania faktur elektronicznych do urzędów

nad standardami odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych, które pomogą w dostosowaniu systemów informatycznych urzędów do nowych wymogów. Dodatkowo w projekcie przewidziane zostały działania edukacyjne i wspomagające adaptację standardów e-fakturowania skierowane do sektora IT, podał resort

PKN Orlen przystępuje do rządowego programu GovTech

rynku wdrożyliśmy aplikację mobilną, pozwalającą klientom biznesowym na łatwe i przejrzyste zarządzanie transakcjami flotowymi. Nowym standardem była również - wprowadzona w ubiegłym roku - aplikacja mobilna, pozwalająca klientom indywidualnym na dokonywanie płatności bezpośrednio przy dystrybutorze

Polski rynek magazynowy. Dlaczego lepiej inwestować w magazyny niż w mieszkania

wyposażony w panele fotowoltaiczne, co aktualnie jest standardem. Nowoczesny obiekt magazynuje wodę, jest zasilany z odnawialnych źródeł energii, posiada tzw. zieloną przestrzeń. Może nie każdy zdaje sobie sprawę, ale uzyskanie finansowania bankowego na projekty, które nie spełniają kryteriów klimatycznych

Białoruś bez gwarancji Szwecji na turbiny Siemensa. Za łamanie praw człowieka

znaczy, że jeśli spółka Siemensa nie znajdzie nowego ubezpieczyciela kredytu na realizację zamówienia z Białorusi, to ryzykuje stratą pieniędzy, jeśli nie dostanie zapłaty od władz w Mińsku.  Szwedzki biznes ma dbać o prawa człowieka W sierpniu zeszłego roku EKN przedstawiła ofertę ubezpieczenia

Jak prawidłowo wybrać kod CPV dla swojej usługi?

. Zapamiętaj! Twoim obowiązkiem jest szczegółowe opisanie przedmiotu zamówienia, w tym wybór odpowiednich kodów CPV najlepiej określających jego przedmiot zamówienia. Opracowanie standardów programów zajęć z kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych

Organizacja konferencji w trybie zapytania ofertowego

; -noclegi w pokojach 1, 2 lub 3-osobowych. Budynek, sala oraz obsługa konferencji powinny spełniać wszystkie standardy wymagane od obiektów oraz obsługi podobnych wydarzeń z udziałem osób niepełnosprawnych. Jakie kody CPV w tym przypadku są

T-Mobile zbuduje sieć dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

spełnić bardzo wysokie wymagania jakościowe postawione przez ministerstwo w warunkach zamówienia: najwyższe standardy dotyczące niezawodności działania połączenia zagwarantowane umowami SLA, czas reakcji na zgłoszenie do 30 minut, a także gwarantowaną przepustowość łączy w wysokości 100% dostarczonego

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

Pytanie Czy dla postępowania na zakup tonerów do sprzętu drukującego można zastosować tryb zapytania o cenę? Wartość tego zamówienia nie przekracza progów unijnych. Odpowiedź Tak, na zakup tonerów

Lokal do wyjeżdżania, czyli... A może by tak na lato zamieszkać w kamperze?

spółka Hype ma pięcioletnie doświadczenie na rynku. Buduje 20 aut kempingowych w ciągu roku, ale stopniowo się rozkręca i zwiększa moce przerobowe. Część kamperów produkuje „na półkę", czyli muszą one na klienta poczekać, a część jest budowana na konkretne zamówienie. – Najwięcej

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia

W PKP Intercity internet będzie wreszcie działał? Firma chce zmodernizować wi-fi

, cztery lata po odbiorze pierwszego z tych pojazdów . Wydarzenie było tak doniosłe, że wziął w nim udział minister infrastruktury, choć, być może, rozgłos nie był w tym wypadku wskazany. Kolejarze przypomnieli wszystkim, że w przetargu zapomniano o zamówieniu wi-fi do Pendolino i że przez lata nie udawało

Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych

zastosowanie oczekiwanych standardów środowiskowych w procesie wykonania zamówienia formułując odpowiednie warunki: - posiadanie wiedzy i doświadczenia (wymagania dotyczące liczby, rodzaju i wartości zrealizowanych przez wykonawcę podobnych "zielonych zamówień", np

Lewiatan: Nowelizacja PZP uchroni ok. 120 tys. miejsc pracy w branży usługowej

, że podstawą kalkulacji zamówień zawsze powinno być minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem obowiązkowych składek na ubezpieczenie i opodatkowania - co nadal często nie jest standardem, a zamawiający nadal wybierają oferty wykonawców oferujących usługi znacznie poniżej tego progu

Grupa Selena rozpoczęła produkcję żelu do dezynfekcji rąk

bakteriobójczym i wirusobójczym uzyskał pozwolenie wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Żele wejdą do oferty Grupy Selena i będzie można je kupić w ramach standardowych zamówień składanych w dziale handlowym. Żel do

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Pociągi Pesa 760M rozpoczęły testowe jazdy z pasażerami na Białorusi

, m.in. z Mińska do Brześcia na granicy polsko-białoruskiej, a w tym celu Pesa dostarczy do połowy 2020 r. jeszcze 3 pojazdy 760M" - czytamy w komunikacie. Przewozy realizowane przez nowe pojazdy to zupełnie nowy standard dla klientów korzystających z usług Kolei

Własny biznes. Warszawski barber pod tęczowym neonem

dbające o swoje fryzury, już znalazły stałe miejsca i mają wybranych barberów od lat. Śródmiejskie standardy Strzyżenie na Świętokrzyskiej też ma długą tradycję, choć zanim wprowadził się tu Margines, lokal przez kilka lat stał pusty. Ale jeszcze w latach 90. działał w tym miejscu tradycyjny fryzjer, więc

Czy tryb zapytania o cenę dla zamówienia na przygotowanie koncertu jest właściwy?

przypadku trybu zapytania o cenę, ustawodawca wymaga w art. 70 ustawy Pzp, aby usługi lub dostawy będące przedmiotem zamówienia realizowanego w tym trybie były: - powszechnie dostępne, - miały ustalone standardy jakościowe

Izera na manowcach, czyli jak wyrzucić w błoto 5 mld zł

przesunięto ten termin na 2024 r., czyli po wyborach.  Izera jest mirażem, bo na razie nie ma nawet prawdziwego prototypu takiego samochodu, który przed zatwierdzeniem do produkcji przeszedłby testy i badania potwierdzające poprawność konstrukcji i jej zgodność z unijnymi standardami oraz wymogami

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Art. 71. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając

Grzechy główne polskich szefów - cwaniactwo, wyzysk, płacenie pod stołem

tak miałem budować portfolio kontaktów od zera. Na pytanie, jak mam sobie radzić bez służbowej komórki, będąc w terenie, usłyszałem, że jak już będę miał jakieś zamówienia, to wtedy "się zobaczy". Poza tym dziś wszystko można sprzedać mailem i przez telefon.  Wydało mi się to dziwne

Spółka Mostostalu Zabrze przebuduje szpital w Katowicach za 19,1 mln zł netto

komunikacie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu zamawiającego nr POIS.09.02.00-00-0118/17 pn. "Podniesienie standardu leczenia na oddziałach dedykowanych dzieciom w SPSK nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM w Katowicach poprzez ich przebudowę i wyposażenie"

ZUE przebuduje trasę tramwajową w Poznaniu za 82,6 mln zł netto

). ?Termin realizacji zadania to 14 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj w Poznaniu, na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze. Umowa obejmuje m.in. wykonanie robót branży konstrukcyjnej, inżynieryjnej, budowalnej

Zysk netto Trakcji spadł r/r do 7,1 mln zł w III kw. 2017 r.

również na zmniejszenie marży zysku brutto ze sprzedaży była zmiana struktury portfela zamówień spółek litewskich. "Zmianę powyższej struktury portfela zamówień należy traktować jednak jako przejściową. W 2016 roku spółki litewskie realizowały kilka dużych projektów, które

Synektik zawarł umowy z PCZ w Otwocku o łącznej wartości 11,07 mln zł 

odpowiedzialny za instalację, prace adaptacyjne i budowlane oraz szkolenia personelu. "Umowy sprzedaży dotyczą realizacji ofert przedstawionych w następujących postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego

Przetarg z etatem. Zmiany w przetargach

Nową propozycję zapisów w ustawie o zamówieniach publicznych pozytywnie ocenia Tadeusz Joniewicz, ekspert fundacji CentrumCSR.PL. Jedna ze zmian prawa przewiduje obowiązek zatrudniania na etatach w robotach budowlanych i usługach w sytuacji, gdy realizowane działania będą

FIDIC w zamówieniach publicznych

Dzięki standardom FIDIC możliwe jest również stosunkowo sprawne zlecanie i wykonywanie robót dodatkowych (nieprzewidzianych w zamówieniu podstawowym). Umowy zawierane w oparciu o rozwiązania proponowane w standardach FIDIC zawierają tzw. kwotę warunkową, która może być wydana na ściśle określony umową