zamówienia realizacja definicja

Marek Okniński

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

Zamawiający może wymagać od wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, aby przedstawili wraz ze składaną ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

Jak wypełnić ogłoszenie o wykonaniu umowy, jeśli zostały w niej wprowadzone aneksy terminowe?

Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o wykonaniu umowy został określony, zgodnie z art. 272 ust. 2 ustawy Pzp, w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej kwot unijnych

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

traktuje o odrzuceniu oferty jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych, w komentarzu do wspomnianego przepisu podkreśla, że warunki zamówienia należy rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, że poprzez warunki zamówienia należy

Wykaz pracowników jako tajemnica przedsiębiorstwa

. zm.). Zgodnie z orzecznictwem wypracowanym przez Krajową Izbę Odwoławczą w odniesieniu do możliwości odtajnienia wykazu osób przeznaczonych do realizacji zamówienia, który został uprzednio zastrzeżony w składanej ofercie przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jako

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego . Z kolei

Czy wykaz wyrobów równoważnych stanowi przedmiotowy środek dowodowy i podlega uzupełnieniu?

Czy wykaz wyrobów równoważnych stanowi przedmiotowy środek dowodowy i podlega uzupełnieniu?

służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Kwestia składania przedmiotowych środków dowodowych jest

Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert?

Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert?

zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Marzena Kopacka-Biculewicz Więcej na www.portalzp.pl

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

wykonawcę. Specyfika umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamówienie publiczne jest szczególną umową, której podstawowym zadaniem jest realizacja szeroko rozumianego interesu publicznego. W związku z tym z jednej strony to zamawiający jako „reprezentant" państwa ma większy wpływ na treść umowy

Opóźnienie a zwłoka

Opóźnienie a zwłoka

niedotrzymania terminu przez wykonawcę .  Kara za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego. Jednym z zapisów stosowanym przez zamawiających w umowach w sprawach zamówień publicznych jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia. Definicję zwłoki zawiera przepis art. 476 kodeksu

Wartość szacunkowa zamówienia

Wartość szacunkowa zamówienia

przysługiwałoby wykonawcy w ramach umowy leasingowej, czyli należy uwzględnić wszelkie koszty ponoszone na rzecz wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Dostawy Odnosząc się do możliwości skorzystania z art. 4 pkt 8b ustawy Pzp przy udzieleniu

Wynagrodzenie za pracę a rażąco niska cena

Wynagrodzenie za pracę a rażąco niska cena

zawodowego) przy dostawie urządzeń rekreacyjno-sportowych w ramach realizacji zamówienia. Koszty pracy, zdaniem wykonawcy , w znacznym stopniu wpłynęły na obniżenie ceny oferty. Nadmieniam, że profil działalności stowarzyszenia odpowiada charakterem przedmiotowi zamówienia . Czy powyższe wyjaśnienia można

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

W wyroku z dnia 18 sierpnia 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 1581/14) stwierdziła, że dokonany przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia, mocą którego zamawiający wymaga wyceny także ryzyka wystąpienia robót dodatkowych w ofercie na realizację zamówienia

Wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę nie zawsze jest obowiązkowy

Wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę nie zawsze jest obowiązkowy

;? Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Odpowiedź Jeśli charakter czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia odpowiada definicji pracy określonej w Kodeksie pracy, zamawiający ma obowiązek

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

roboty instalacyjne stanowią robotę budowlaną, to w myśl wskazanej wyżej definicji, całe zamówienie należy zakwalifikować jako roboty budowlane. Podstawa prawna art. 2 pkt 8, art. 6 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz

Czy roboty budowlane w ramach jednej inwestycji należy oszacować łącznie?

Czy roboty budowlane w ramach jednej inwestycji należy oszacować łącznie?

Pytanie: Nasza jednostka w 2017 roku zrealizowała zadanie inwestycyjne w ramach zamówienia poniżej ustawowych progów. Była to część inwestycji, na którą zaplanowano w roku budżetowym określone środki finansowe

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

podstawie pozwolenia budowlanego i zakres tych prac zostanie uwzględniony w dzienniku budowy. Odpowiedź: Z treści pytania wynika, że zamawiający posiada kosztorys inwestorski na realizację zamówienia. Kosztorys sporządzony zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zawiera stronę tytułową

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

załączników "zp". Jako wyjątek można potraktować oświadczenie członków komisji (sporządzane według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do nowego rozporządzenia). Większość informacji takich jak liczba złożonych ofert oraz przedstawionych cen realizacji zamówienia znajdzie się bezpośrednio w treści

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

, - zminimalizować ryzyka związane z powierzeniem realizacji części zamówienia podwykonawcom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji. Definicja umowy o podwykonawstwo Zgodnie z nowymi przepisami do ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wprowadzona

Roboty budowlane

Roboty budowlane

zamówienia w częściach lub przynajmniej za dopuszczeniem składania ofert częściowych. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Roboty budowlane według Pzp W pierwszej kolejności warto przypomnieć definicję zawartą w art. 2 pkt 8

Pzp a jednostki budżetowe

Pzp a jednostki budżetowe

budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego . Wskazane w pytaniu wątpliwości mają związek - jak zakładam - m.in. z nową definicją zamówień sektorowych oraz umiejscowieniem w art. 132 ustawy Pzp dotyczącym zamówień sektorowych szerszego kręgu podmiotów niż

Zamówienia okresowe a zamówienia sukcesywne

Przepisy zawarte we wskazanej ustawie nie definiują jednak jakie dostawy czy usługi zamawiający może uznać za powtarzające się okresowo. W związku z brakiem definicji zamówienia powtarzającego się okresowo zawartej w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający na podstawie

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

umożliwiające realizację procedury udzielenia zamówienia publicznego, w tym sporządzanie dokumentów elektronicznych, ich udostępnianie, przekazywanie i przechowywanie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, - rezygnację z wyznaczenia minimalnych terminów składania ofert w

Sumowanie wartości zamówień dotyczących różnych lokalizacji

przekroczy równowartości 14.000 , może wówczas udzielić zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Użyte w art. 32 ust. 1 pojęcie należytej staranności nie zostało zdefiniowane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Należy zatem oprzeć się na definicji

Zasady szacowania wartości zamówienia przy postępowaniach podzielonych na części

uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy Pzp nie zawierają definicji ani wytycznych w zakresie rozstrzygania, jakie zamówienia należy uważać za jedno zamówienie. Jednakże orzecznictwo, oraz piśmiennictwo wskazują, że jako jedno zamówienie traktuje

Czy wykonawca będący osobą fizyczną może korzystać z zasobów podmiotu trzeciego?

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów. Czy takie same uprawnienie posiada wykonawca będący

Saturn konsolę wartą 1,7 tys. zł wystawił za 199 zł. Teraz nie chce jej dostarczyć

sprzedającego. Nasz sklep skierował do Pana informację o braku możliwości realizacji zamówienia. Bardzo przepraszamy za utrudnienia. Zespół Sprzedaży Internetowej Saturn.pl". Saturn wystawił konsolę z nową ceną: 1729 zł. Za błędy trzeba płacić

Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem wiedzy nt. przeprowadzonych lub planowanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego występują do  zamawiających z wnioskami o opracowanie i przekazanie precyzyjnych danych lub wypełnienie szczegółowej ankiety. Tymczasem

Tryb zapytania o cenę

art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych definicja dotycząca okoliczności pozwalających na zastosowanie trybu zapytania o cenę specyfikuje jedynie dostawy oraz usługi nie wymieniając robót budowlanych. W związku z powyższym trybu zapytania o cenę nie można stosować do

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

rozporządzenia, które nadal obowiązuje. Informacje dotyczące np. przedstawionych cen realizacji zamówienia czy ilości złożonych ofert zawierać się będą bezpośrednio w treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Według poprzednio obowiązujących przepisów

Dostawy powtarzające się okresowo powinien realizować jeden wykonawca

odniesieniu do wielu zamawiających wykonane jednorazowo bez szkody dla efektu ich realizacji. Definicja dostaw powtarzających się okresowo Przepisy Prawa zamówień publicznych nie definiują, jakie dostawy należy uznać za "powtarzające się okresowo"

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

może prowadzić z wykonawcami zakwalifikowanymi do udziału w postępowaniu. Wykonawca w ramach prowadzonego dialogu ma możliwość przedstawienia sposobu realizacji przedmiotu zamówienia lub przekazania zamawiającemu propozycji jego wykonania w inny sposób lub w innym zakresie

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

zamówień publicznych uwzględniający zmiany, które weszły w życie 20 lutego 2013 r. Nowa definicja robót budowlanych W celu wyeliminowania braku spójności pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym, w odniesieniu do pojęcia robót budowlanych usunięto z

Zamówienie na dostawę i montaż klimatyzatorów zakwalifikować jako dostawę czy robotę budowlaną?

zarówno definicję roboty budowlanej, jak i dostawy. Robota budowlana to: wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

przetargowych musi być dokonane w dniu w którym upłyną termin składania ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający zobowiązany jest podać kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - co do zasady jeżeli najkorzystniejsza oferta nie przekracza podanej kwoty

Kryteria oceny ofert przetargowch

zamawiającemu skuteczny zarzut. Ustawa Pzp wskazuje, że kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, pod warunkiem, że przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe. Wobec braku definicji ustawowej terminu ustalonych

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

Odwoławczej z dnia 29 marca 2010 r. (sygn. KIO/UZP 292/10) jednoznacznie wynika, iż "Słowo dysponować, którego użył ustawodawca w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie posiada legalnej definicji, jednak należy je definiować jako realną możliwość zaangażowania poszczególnych osób w

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

powinien odrzucić ofertę, czy może ją poprawić lub prosić o wyjaśnienie błędnie wypełnionej oferty? Odpowiedź Z pytania wynika, że wykonawca błędnie podał termin realizacji zamówienia oraz nie złożył oświadczenia o udzieleniu gwarancji. Dane te

Rażąco niska cena - poznaj definicję

Rażąco niska cena - definicja Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące podstawą wprowadzenia regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny nie zawierają jej definicji

Tajemnica przedsiębiorstwa - czynności zamawiającego

wyjątku, w stosunku do ogólnej zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Już samo to założenie ustawodawcy wskazuje na konieczność bardzo restrykcyjnego podejścia zamawiającego do zastrzeżenia tajemnicy przez wykonawcę. Definicję pojęcia "tajemnica przedsiębiorstwa"

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

udział w realizacji zamówienia publicznego oraz dalszych podwykonawców. Tak szeroki zakres regulacji dotyczący podwykonawstwa nie był dotychczas spotykany w systemie zamówień publicznych, ponieważ regulacje w zakresie podwykonawstwa nie wykraczały poza uregulowanie art. 6471 k.c., który związany jest

Kiedy można unieważnić przetarg ze względu na brak interesu społecznego?

Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 10 lipca 2002 r. (V Ca 960/02) stwierdził, iż nie można postawić znaku równości pomiędzy interesem publicznym a brakiem środków na realizację przedsięwzięcia, objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia. W myśl uchwały Trybunału

Nie zniszczył ich ani pożar fabryki, ani pandemia, ani 90-procentowy spadek przychodów

partnerami. Musieliśmy zmienić pracę w całej organizacji, która ma bardzo rozbudowaną ogólnopolską strukturę, m.in. 19 oddziałów dystrybucyjnych, trzy fabryki. Wdrożyliśmy nadzwyczajne zasady sanitarne, aby zadbać o bezpieczeństwo naszych pracowników, zapewnić ciągłość pracy i realizację zamówień. Gros

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

stosować w przypadku wykorzystywania środków UE, gdyż kontrole projektów, jak również większość wytycznych dotyczących realizacji projektów kładą duży nacisk na pełną konkurencyjność przy udzielaniu zamówień ze środków UE, a tryb zapytania o cenę nie jest trybem w pełni konkurencyjnym

Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

znaczenia dla ustalenia, czy należy je traktować jako jedno zamówienie. Wyjaśnienie Z określenia zadań, na które zamawiający pozyskał środki finansowe, wynika, że dotyczą one realizacji robót budowlanych. Dlatego odpowiedzi na pytanie, czy zadania te

Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym

identycznego przedmiotu zamówienia. Jeżeli zamawiający buduje szkołę nie powinien żądać doświadczenia w postaci budowy szkoły. W przypadku realizacji inwestycji kubaturowych możliwym do zastosowania jest pojęcie obiektu użyteczności publicznej. Definicja obiektów użyteczności publicznej znajduje się w

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

;prawa. Burmistrz wyjaśnił, że w roku 2010 oraz 2011 B sp. z o.o. (dalej także jako Inwestor) wszczęło i przeprowadziło kilka postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, których przedmiotem były roboty budowlane w ramach projektu pn.: "Zapewnienie

AmCham: Złagodzone ograniczenia dot. handlu w niedziele zmniejszą PKB o ok. 0,1%

zawartych w projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele definicje. "Zgodnie z projektem ustawy, przez 'handel' należy rozumieć proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne. Z kolei 'wykonywanie czynności związanych z handlem' projekt

Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

, iż art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp nakazuje odrzucić ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ustawa nie ustaliła definicji własnej pojęcia "oferta", w związku z czym z mocy art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowanie znajdzie

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

? W zapytaniu o cenę można nabyć dostawy lub usługi powszechnie dostępne. Wprawdzie ustawa Prawo zamówień publicznych nie wprowadza definicji "powszechności". Jednak w orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się, że przez takie dostawy lub usługi należy rozumieć dobra oferowane przez liczne

Doświadczenie podwykonawcy również podlega ocenie

doświadczenia w realizacji zamówień zbliżonych swoim rodzajem i zakresem do objętego prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W ocenie wnoszącego odwołanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

Centralny Zamawiający w Prawie zamówień publicznych

samorządu terytorialnego do prowadzenia postępowań i udzielania zamówień w imieniu innych jednostek samorządowych podległych temu organowi wykonawczemu (vide art. 16 ust. 4 Pzp). Zatem Centralny zamawiający z definicji, a nie z funkcji, przyporządkowany jest do poziomu administracji rządowej

Emeryt może złożyć ofertę przetargową

jakim jest prowadzone dane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast sposób potwierdzenia przez wykonawców ubiegających się o zamówienie faktu spełniania wskazanych warunków uzależniony jest od wartości zamówienia. Definicję pojęcia "wykonawca"

"Siła wyższa" może uniemożliwić wykonanie zamówienia

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej. Przetarg odbył się w formie licytacji elektronicznej. Zadanie obejmuje 3 miejscowości. W dwóch realizacja przebiegła bez przeszkód, a w trzeciej

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

wystarczające dla potrzeb sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych). Projekty wykonawcze, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia mogą dotyczyć: przygotowania terenu pod budowę

Jaki dokument może potwierdzić spełnianie przez wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia?

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane nie zawierają legalnej definicji "nienależytego wykonania" usługi. A zatem należy przyjąć za obowiązujące poglądy doktryny i orzecznictwa, zgodnie z którymi należyte wykonanie zamówienia oznacza

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

stosunku do robót budowlanych. Ustawa nie precyzuje definicji pojęcia "powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych". Jednak zgodnie z piśmiennictwem należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia popularny, ogólny, masowy lub seryjny, a także dokładnie określony, znormalizowany

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

Zamawiającym jest powiat. Dlatego zarówno w ogłoszeniach, jak i w umowie w sprawie zamówienia publicznego należy wpisać nazwę konkretnego powiatu. Co to jest powiat? Artykuł 2 pkt 12 ustawy Pzp wprowadza definicję legalną zamawiającego, zgodnie z którą jest

Przegląd prasy

ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", podał Torpol. Udział Torpolu w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzeniu wynosi 50%. --Serinus rozpoczął prace wiertnicze nad odwiertem Moftinu-1003 w Rumunii; mają one

Przegląd prasy

stycznia --JSW wykupi obligacje o łącznej wartości 71,5 mln zł i 13,2 mln USD 18 stycznia --i2 Development: Realizacja umowy z YIT może obniżyć dług do ok. 22 mln zł --Konsorcjum spółki Polimeksu ma umowę na terminal dla PERN

Uber będzie musiał uzyskać licencję?

warunkowo, na 15 miesięcy. Licencje dla aplikacji W projekcie nowelizacji po raz pierwszy pojawiła się definicja pośrednika przewozów, czyli firm, które zlecają przewozy kierowcom. Dotychczas Uber czy Taxify same definiowały się jako platformy, które łączą niezależnych kierowców z niezależnymi pasażerami, a

Jak zbadać czy cena jest rażąco niska?

Za punkt odniesienia można przyjąć koszt realizacji zamówienia. Jeżeli cena jest niższa od kosztów wytworzenia usługi lub dostawy należy ją traktować jako nierealistyczną i rażąco niską. W praktyce nie istnieje uniwersalna metoda pozwalająca zbadać czy cena jest rażąco niska

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

działalności gospodarczej także jest rodzajem rejestru. Rejestrem publicznym jest bowiem rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych (definicja pojęcia na podstawie

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

zagrożenie utraty płynności finansowej. Przedsiębiorca będzie składał również oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  II. Ułatwienia w realizacji zamówień publicznych 1. Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

wyjaśnienia się pojawił). Pojawia się przy tym problem z definicją wartości zamówienia. Porównanie powinno obejmować wartości opisujące podobny zakres. A zatem przedmiotem odniesienia dla ceny oferty powinna być wartość zamówienia nieobejmująca elementów w ofercie niewycenianych - zamówień uzupełniających

Przemysł 4.0. Roboty wkraczają do przedsiębiorstw

Czwarta rewolucja przemysłowa. No właśnie – rewolucja. Słowa w tym przypadku zdają się zaklinać rzeczywistość. Rewolucja z definicji to proces gwałtownych zdarzeń, które w pierwszym momencie burzą fundamenty zastanej rzeczywistości, po czym organizują świat na nowo. W świecie, w którym fikcja

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

-użytkowego Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bolesławiec bez granic

, Austrii i Słowenii, zdobyło pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/Trans-Borders – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu”. Pozwoli to na opracowanie koncepcji oraz kompletnej

Polska będzie pozwana na setki milionów złotych. Inwestorzy zagraniczni szykują arbitraże

skarbu państwa zaczęły bowiem wypowiadać kontrahentom (farmom wiatrowym) długoterminowe umowy na zakup tzw. zielonych certyfikatów. Sprzedawcy energii byli bowiem zmuszeni do ich zakupu w ramach realizacji tzw. obowiązku OZE, czyli zapewnienia pewnego udziału energii odnawialnej. Kontrakty gwarantowały

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

zarzut nierównego traktowania wykonawców. Dlatego warto rozwiać pewne mity dotyczące tego podpisu i pokazać jego przydatność (nie tylko w zamówieniach publicznych). Czym jest podpis elektroniczny? Na początek kilka definicji. Zgodnie z art. 3 ustawy o

Nie daj przehandlować swego maila, czyli zgoda z pułapką

uzyskiwać zgody konsumenta na przetwarzanie jego danych osobowych dla dokonania czynności, która jest celem zawieranej umowy, czyli np. sklep internetowy zwykle nie pyta o możliwość przetwarzania danych klienta, który zamówił w tym sklepie towar. Podobnie jest z przetwarzaniem danych klientów w celu

Emilewicz: W przyszłym roku osiągniemy już wzrost PKB o blisko 4 proc. Będziemy jechać szybciej niż nasi zachodni partnerzy

od czasu Klubu Jagiellońskiego - abyśmy przywrócili właściwe znaczenie słowu "polityka" - takie sięgające do źródeł, do Arystotelesa. Że nie ma innej formy realizacji dobra wspólnego niż obecność w polityce, więc w tym sensie polityka nie jest mi obca. I pani rządowi udaje się ta polityka z

RODO niepokoi przedsiębiorców. Będą kary za brak ochrony danych

prostsze, o rozumienie podawanych w rozporządzeniu definicji, czy wręcz o dopuszczalność wynajmu usługi inspekcji danych osobowych (jest to możliwe i prawdopodobnie będzie popularne wśród mniejszych przedsiębiorstw). O tym, jak ważne to zagadnienia, może świadczyć fakt, że zrozumieć przepisy będzie musiał

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

zarzut nierównego traktowania wykonawców. Dlatego warto rozwiać pewne mity dotyczące tego podpisu i pokazać jego przydatność (nie tylko w zamówieniach publicznych). Czym jest podpis elektroniczny? Na początek kilka definicji. Zgodnie z art. 3 ustawy o

"Chcecie inwestować? Tam jest niebezpiecznie!" Tak rząd pomaga polskim firmom: Chaos i brak kompetencji

, prezes bydgoskiej Pesy, który sprzedaje polskie pociągi niemieckim kolejom, skrytykował sposób wspierania polskich przedsiębiorstw za granicą . - W ambasadach nie ma przetłumaczonych kodeksów handlowych danych krajów, nie ma dostępnych przepisów związanych z zamówieniami

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

opłatach abonamentowych, którego celem jest m.in. doprecyzowanie definicji misji publicznej jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz katalogu zadań misyjnych oraz uregulowanie zasad skutecznego nadzoru nad jakością realizacji misji publicznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Źródło

Co szkodzi biznesowi

nieruchomości. Przedsiębiorcom wciąż doskwiera skomplikowana i bardzo kosztowana definicja budowy. Wielką barierą jest też rozliczanie tego podatku. Przykładowo każdy urząd gminy ma prawo wydawać wzór swojej deklaracji. A, że one się co chwilę zmieniają łatwo narazić się na problemy

W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

ustawodawca nie podaje ustawowej definicji zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, można w tym przypadku posłużyć się utrwaloną wykładnią doktryny i dotychczasowym orzecznictwem, dotyczącym interpretacji przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę (art. 70 ustawy Pzp

Komunikacyjne zyski w Trójmieście

Komunikacja - Organizacja przewozów i jej finansowanie z definicji musi leżeć po stronie miasta i powinno być oddzielone od przewoźników - uważa Marcin Gromadzki, do niedawna rzecznik ZKM Gdynia, a dziś szef firmy konsultingowej zajmującej się komunikacją miejską

Co wymyśli chodnik, czyli polska atrapa rozwoju

. Rządzący to wiedzą? - Ten wykres pochodzi z najnowszej analizy zamówionej przez rząd. Jest więcej niepokojących sygnałów. Z naszych ostatnich badań na UW wynika, że innowacyjność polskiej gospodarki po dekadzie w Unii zmalała, zamiast wzrosnąć

UE wraca do debaty o podatkach

Studies (CEPS, znanego brukselskiego think-tanku), ponoszone przez firmy koszty dostosowania się do odrębnych, narodowych przepisów sięgają 2-4 proc. wartości podatku. W skali całej UE - od 4 do 8,6 mld euro! Tzw. raport Rudinga (opracowanie zamówione przez Komisję Europejską jeszcze w 1992 r.) wykazał