zamówienia publiczne zamówienie uzupełniające

Marek Okniński

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy. Wysokość możliwych zamówień uzupełniających waha się od 20% do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zależności od rodzaju zamówienia.

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

Prawo zamówień publicznych szczegółowo reguluje sytuacje, w których możliwe jest udzielanie zamówień uzupełniających.

Prawo opcji

Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające dotyczy nabywania rzeczy lub usług związanych z zamówieniem podstawowym. Natomiast aby skorzystać z instytucji prawa opcji zamawiający musi precyzyjnie określić przedmiot zamówienia, jaki zostanie w ramach opcji zlecony do wykonania wykonawcy

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

Podniesiony przez Ciebie problem występuje dość często na gruncie stosowania zamówień publicznych i jest przedmiotem rozbieżnych interpretacji. Zgodnie z pierwszą teorią, której jestem zwolennikiem, zakwalifikowanie zamówienia jako dodatkowego lub uzupełniającego, nawet jeżeli jego wartość nie przekracza

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

uzupełniającego o nowej, wyższej wartości można skorzystać również w stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (przypomnijmy - wskazana zmiana obowiązuje od 11 czerwca 2007r.). Dla rozstrzygnięcia wskazanego problemu należy odnieść

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

W praktyce udzielania zamówień publicznych występują sytuacje, w których ogłoszenie o zamówieniu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień, który w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W takim przypadku wymóg obowiązek nałożony na zamawiającego poprzez brzmienie art. 133

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

W praktyce udzielania  zamówień publicznych  występują sytuacje, w których ogłoszenie o zamówieniu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień, który w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W takim przypadku wymóg obowiązek nałożony na zamawiającego poprzez brzmienie

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

. Relacja czasowa pomiędzy zamówieniem uzupełniającym i podstawowym została określona i wyraża się w uprawnieniu zamawiającego do udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Przetargi, zamówienia publiczne: Oferty

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

uzupełniających). Z tak oszacowanej wartości zamówienia wyszło, iż jest to zamówienie poniżej 30.000 euro (20.250 euro). Wszystkie oferty, które wpłynęły w postępowaniu, przekraczają 30.000 euro . Czy możemy mimo wszystko udzielić tego zamówienia zgodnie z postanowieniami naszego regulaminu? Odpowiedź: W

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

zamówień uzupełniających zgodnie z art. 66 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. Czy zamówienie uzupełniające np. o wartości 1 000 zł należy przeprowadzić zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. tak jak zamówienie podstawowe, czy potraktować jako zamówienie podprogowe

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

uzupełniającego stanowić będzie ok. 5% kwoty zamówienia podstawowego. Roboty uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego - dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej. Czy w takiej sytuacji możemy udzielić zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

zamówienia publicznego już minął (w kwietniu 2016 roku). Zamówienia uzupełniającego chcielibyśmy natomiast udzielić w październiku br. Zamówienie uzupełniające można zlecić w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, ale czy wolno podpisać ważny aneks po upływie terminu obowiązywania umowy

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Dla tak zwanych zamawiających klasycznych (tj. zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym) ustawodawca przewidział możliwość zmiany obowiązującej umowy w art. 19

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych , podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę - odpowiednio - do ich

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

). Jednocześnie chcemy rozszerzyć umowę o udzielenie "zamówienia podobnego" (dawnego uzupełniającego), którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Możliwość jego zlecenia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Czy w zaistniałej

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

od tej kwoty? Odpowiedź Wartość zamówienia uzupełniającego ustalasz w odniesieniu do wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, a nie do wartości umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Wartością

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

art. 67 ust. 1 pkt. 6 (zamówienia uzupełniające). Było to przewidziane w siwz oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. W podstawowym zamówieniu podaliśmy ilość drzew oraz ciągi dróg, gdzie zamówienie ma zostać wykonane. Czy zamówienie uzupełniające polegające oczywiście na pielęgnacji zadrzewienia, czyli

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

zamówienia publicznego już minął (w kwietniu 2016 roku). Zamówienia uzupełniającego chcielibyśmy natomiast udzielić w październiku br. Zamówienie uzupełniające można zlecić w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, ale czy wolno podpisać ważny aneks po upływie terminu obowiązywania umowy

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Następnie, jeżeli przewidujesz udzielenie zamówień uzupełniających (m.in. tych określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp), stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

podstawowego, narusza art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dalej "Pzp". Zamówienia dodatkowe Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której odwołujący sformułował zarzuty dotyczące m.in

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

wartości zamówienia (z wartością zamówień uzupełniających)? Nadmieniam, że w prowadzonym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, ale cena najniższej przewyższyła kwotę, jaką mamy na realizację tego zamówienia. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

Pytanie W 2013 roku zamawiający wyłonił w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę na świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu. Umowa jest wiążąca do 2016 roku, przy czym w siwz znalazł się zapis o braku zamówień uzupełniających. Aktualnie

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

zamówień lub udzielania pomocy publicznej. Dokumentem uzupełniającym do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 są Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w zakresie procedur kontrolnych. Zgodnie z Zaleceniami w przypadku badania

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

, że prowadzisz postępowanie z wolnej ręki dotyczące udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości poniżej 14.000 euro. Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

Pytanie Będę przeprowadzał przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych. Czy w zamówieniach uzupełniających mogę domówić materiały nieuwzględnione w siwz, ale będące materiałami biurowymi? Odpowiedź

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Pytanie Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana

Szacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Z planu zamówień publicznych na roboty budowlane na rok 2015 nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie pozycje (remont dźwigu-windy, modernizacja magazynu w odrębnej od siedziby zamawiającego lokalizacji). Ich łączna wartość przekracza kwotę

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

Pytanie Jako jednostka samorządowa realizujemy przebudowę istniejącej drogi. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszenie i siwz powiadomiłem wykonawców o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Dokumentacja

Sygnity ma szansę na kolejne zamówienia w ramach systemu ePodatki

;, podało Sygnity. Spółka podkreśla, że zamówienie ma charakter uzupełniający do umowy zawartej w 2013 r. i prowadzone jest na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. "Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

Pytanie Czy w przetargu nieograniczonym można przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, a następnie udzielić zamówień uzupełniających na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

PKP Intercity nie kupi 10 Dartów w ramach umowy uzupełniającej

zmianie warunkach, w umowie zaś znajduje się jedynie zapis o możliwości skorzystania z zamówienia uzupełniającego, w stosunku do którego istnieją określone wątpliwości co do warunków jego spełnienia. Warto przy tym wskazać, że opcja nie jest instrumentem wprost przewidzianym w Prawie zamówień publicznych

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

Pytanie Chcemy udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane uzupełniające. Z racji wcześniejszego przetargu nieograniczonego "unijnego" zamówienie z wolnej ręki wykonawcy zostanie również udzielone w tym trybie

KE wzywa Polskę do stosowania prawa dot. udzielania koncesji na energię wodną

Królestwu) oraz o przesłaniu drugiego uzupełniającego wezwania do usunięcia uchybienia Włochom. KE chce w ten zagwarantować, że zamówienia publiczne w sektorze energii elektrycznej będą udzielane i odnawiane zgodnie z prawem UE. "Komisja uważa, że ramy prawne i praktyki w

Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym Ponieważ zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień o wartości mniejszej niż wskazana powyżej kwota przepisy ustawy nie mają zastosowania, również norma art. 84 ust. 2 nie jest obowiązująca

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

: nie chowa głowy w piasek, podejmuje dyskusję z oponentami, choć na sporą część niewygodnych pytań nie odpowiada bądź odpowiada wymijająco. Publicznie przeprasza klientki, „że nie zwracaliśmy Wam na czas środków za zwrócone zamówienia", „że zawiodłem Wasze zaufanie. Że tak długo

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

wykonanymi już przez istniejącego wykonawcę. Na obecną budowę przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych; nie przewidzieliśmy możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Czy istnieje jakaś inna możliwość niż przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

ustawy Prawo zamówień publicznych? Co możemy zrobić, jeśli nie przewidzieliśmy takich zmian, a nie zdążymy przeprowadzić nowej procedury do chwili wygaśnięcia starej umowy? Czy możemy wydłużyć realizację kontraktu do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania? Jak w tej sytuacji wyglądałyby zamówienia

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

kontynuację usługi, jest skorzystanie z zamówień uzupełniających, o ile takie zostały przez zamawiającego przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Dodatkową trudnością będzie udokumentowanie, że przesłanki pozwalające na udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

zakresie wskazanym w zawartej umowie z konsorcjum firm. Podobnie istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających tylko jednemu z członków konsorcjum, jeżeli niemożliwe jest udzielenie takich zamówień wszystkim wykonawcom wchodzącym w skład konsorcjum wykonującego zamówienie podstawowe, np. z powodu

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych; 3) udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

. akt KIO 96/14) KIO uznała, że nieuprawnione było - w świetle art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokonywanie zmiany w zakresie podwykonawstwa po złożeniu oferty, gdy poprzez złożone wyjaśnienia wykonawca - wbrew temu co twierdził w ofercie (tj. że nie zamierza powierzyć do podwykonania żadnej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień

Skutki wykonania umowy przed terminem

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) w art. 144 ust. 1 zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Chodziło o usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej potwierdzoną wykazem usług. W pierwszej kolejności zamawiający wezwał wykonawcę

Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori z najtańszą ofertą na odcinek S5

. "Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył ponad 639 mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających)" - czytamy w komunikacie. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy

Sygnity ma umowę rozszerzającą e-Podatki o wartości do 80,7 mln zł brutto

najważniejszych projektów w administracji publicznej i autorskie rozwiązanie Sygnity - nigdy wcześniej żadna z firm IT nie prowadziła wdrożenia o takiej skali. Zarówno bieżące działania, jak i zamówienie uzupełniające potwierdzają skomplikowaną i wielopoziomową naturę tego projektu, który wciąż ewoluuje. Celem

Rząd kupuje 308 nowych limuzyn. Za pieniądze z funduszu UE dla imigrantów

urzędy wojewódzkie oraz 35 innych instytucji. Wśród nich m.in. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Urząd Miar, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Zamówień Publicznych czy Urząd Komunikacji Elektronicznej. Europejska pomoc socjalna dla rządu Projekt "

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego; 7) świadczenia usług pocztowych. 2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosują przepisy niniejszego rozdziału również do zamówień związanych z

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

, jakie planujesz przeprowadzić w Twoim obiekcie budowlanym. Jako zamawiający nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Jeśli przewidujesz udzielenie zamówień uzupełniających, to przy ustalaniu wartości zamówienia musisz uwzględnić ich

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

uzupełniające i zamówienia dodatkowe pomimo, że dotyczące uprzednio udzielanych zamówień należy traktować w sprawozdaniu jako nowe, odrębne zamówienia. Należy je zatem wykazywać w sposób analogiczny jak inne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wypełniając, określony w

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pojęcie "zmiany ilościowe" nie jest pojęciem ustawowym. Zmian tych nie należy również utożsamiać z zamówieniami uzupełniającymi lub dodatkowymi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo

11 firm chce zaprojektować nowy dworzec Łódź Kaliska. Ma się on stać wizytówką miasta

się uzupełniających przestrzeni publicznych oraz komercyjnych". Do tego Kaliskiemu ma być przywrócona "należyta reprezentacyjność. Ma być wizytówką kolei i Łodzi. Wielu chętnych do zaprojektowania Kaliskiego Oferty kolej otworzyła pod koniec minionego tygodnia. Budżet zadania PKP ustaliły na

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Rozporządzenie określa nową formę przekazywania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych do Prezesa UZP oraz zawiera nowe wzory formularzy jakie muszą wykorzystać zamawiający opracowując sprawozdanie z udzielonych w 2007 r. zamówień publicznych

Qumak: Portfel zamówień ma wartość 328 mln zł, wzrośnie głównie w II półroczu

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień Qumaka (spółki dominującej grupy kapitałowej) wynosi obecnie 328 mln zł, ale powinien wzrosnąć zwłaszcza w II połowie tego roku, podała spółka. "Portfel zamówień Qumak S.A. (spółki dominującej

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

czynienia z zestawieniem planowanych prac. Umowa o zamówienie publiczne musi mieć charakter odpłatny Mając na uwadze fakt, iż wykonawca nie żąda dodatkowego wynagrodzenia, co jest zgodne z zapisami art. 632 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim istota

JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę

JEDZ w sposób wskazany w wezwaniu do uzupełnienia jest stwierdzenie, że wykonawca nie złożył dokumentu zawierającego wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jego

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Miasto Katowice odstąpiło od umowy na realizację zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", zawartej z konsorcjum firm COIG (spółka zależna Wasko) oraz Vulcan, podało Wasko. Wartość

GISPartner: Nie ma podstaw prawnych czy faktycznych do ogłoszenia upadłości

realizacji przez Qumak Projektu ISOK, w zakresie Etapu V i potencjalnymi problemami Qumak z tym związanymi. "Są to przede wszystkim: ryzyko wykluczania Qumak z przyszłych postępowań przetargowych (na podstawie art. 24 ust. 2a prawa zamówień publicznych), zapowiadane przez

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

Przegląd prasy

MPiT: Ustawa o normach jakości węgla będzie wkrótce przyjęta przez rząd --Rząd wprowadza program finansowania termomodernizacji w 22 miastach --Emilewicz zapowiada reformę prawa zamówień publicznych --PKN Orlen rozpoczął

BOŚ Bank: Posiedzenia Fed-u i RPP w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - W tym tygodniu oczekiwanym wydarzeniem będzie posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku Fed (FOMC), wynik wyborów uzupełniających do obu izb Kongresu USA - Izby Reprezentantów oraz Senatu, a także dane ze strefy euro, uważają ekonomiści Banku Ochrony

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

kryteria (jedynie w kilku szczególnych przypadkach nakazano stosowanie jednego lub drugiego rozwiązania). Nie było żadnych wytycznych w tym zakresie, poza zasadami wynikającymi z przepisów o finansach publicznych. Obecnie wprowadzono zasadę, iż podstawowym rozwiązaniem w postępowaniach o zamówienie

Miasto bez smogu. Jak to się robi w Sopocie?

wtedy będzie ono niższe. Warto też pamiętać, że jeżeli ktoś dokona tego we własnym zakresie i przedstawi nam fakturę, przyspieszy wymianę. Jeżeli zajmiemy się tym w całości, potrwa to dłużej, bo obowiązuje nas ustawa o zamówieniach publicznych, musimy organizować przetarg - wyjaśnia wiceprezydent. Na

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Zamówień Publicznych 2. Protokół kontroli zawiera w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujących

Przegląd prasy

Dziennik Gazeta Prawna --Pilotaż rządowego programu GovTech Polska, mający być nowym podejściem do zamówień publicznych, ruszy 13 listopada --KE: Polska znalazła się w grupie państw UE, które mają najmniejsze zaufanie do stosowania wakcyn

Backlog Mostostalu Zabrze to 479 mln zł, z aktualnymi ofertami 676 mln zł

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze ma wartość 479 mln zł w podpisanych kontraktach i ok. 676 mln zł z uwzględnieniem oferowanych i realizowanych zamówień, podała spółka. "Rok 2018 był przełomowy w ponad 70 letniej

Przegląd informacji ze spółek

rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW" poprzez wybór konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S. jako generalnego wykonawcy, podały Energa i Enea - udziałowcy Elektrowni Ostrołęka

Przegląd informacji ze spółek

uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych, nie posiada niezbędnych danych do raportowania osiąganych odzysków miesięcznych, w związku z czym zawiesza podawanie do publicznej wiadomości wysokości odzysków miesięcznych do czasu otrzymania ww. danych, podała spółka. W trakcie analiz

Ucieczka przed blamażem. W PKW drżą przed wyborami prezydenckimi

2015 r., trzeba odjąć co najmniej dwa miesiące, gdyż procedury przetargowe przewidują możliwość składania odwołań. To oznacza, że nawet gdyby przetarg ogłosić natychmiast, to zostaje realnie miesiąc na prace informatyczne - wyjaśnia Dariusz Ziembiński, ekspert ds. zamówień publicznych z Grupy Doradczej

Przegląd prasy

--Prezes GPW: Liczymy, że w tym roku na TGE zostanie uruchomiony rynek finansowy Dziennik Gazeta Prawna --Belka do bankowców w marcu ub.r.: Od czasu, gdy wprowadzono na świecie system publicznego ubezpieczenia depozytów, staliście się częścią państwa

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

, o których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.   Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych 2. Członkiem Izby może być osoba, która

Przegląd informacji ze spółek

kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa ? Dorohusk na odc. Warszawa ? Otwock Dęblin ? Lublin, odcinek Otwock ? Lublin "Etap I ? w zakresie zamówienia częściowego A - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odc. Otwock ? Pilawa". Wartość kontraktu to 389,62 mln zł netto, podał

Przegląd prasy

płatniczych --Do końca pierwszego półrocza powstać ma publiczny wehikuł inwestycyjny - Polski Fundusz Rozwojowy - przewiduje tzw. plan Morawieckiego Parkiet --IMS wypłaci solidną dywidendę, zastanawia się również nad kolejnym

Polimex-Mostostal zacznie budowę stadionu we wrześniu?

. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podmioty biorące udział w przetargu mogą jednak, po ogłoszeniu wyników postępowania, złożyć odwołania. Z takiej możliwości skorzystało trzech oferentów, którzy zostali wykluczeni z udziału w przetargu. Zwrócili się do Krajowej Izby Odwoławczej, która

Przegląd informacji ze spółek

. ok. 46 mln zł w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2016/2017, podała spółka. Cognor Holding, w uzgodnieniu z globalnymi współkoordynatorami, zdecydował o wznowieniu oferty publicznej akcji oferowanych, podała spółka. Komisja Nadzoru

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

zamówień publicznych; 2) rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Postępowanie kwalifikacyjne na członków Izby ogłasza Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa Urzędu, jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia składu Izby

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

kwalifikacyjnego, które składa się z: 1) egzaminu pisemnego z teoretycznej i praktycznej znajomości przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych; 2) rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Postępowanie kwalifikacyjne na członków Izby

Przegląd informacji ze spółek

centrum Wrocławia, polegającej na wybudowaniu dwóch nowoczesnych budynków klasy A z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową o łącznej powierzchni ok. 33 tys. m2, podał PHN. Ghelamco Invest ustaliło ostateczne warunki oferty publicznej obligacji serii PPI o łącznej wartości

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

, w jaki potrafimy najlepiej - zapewniając pełną mobilność. Współpraca z OSP nie jest przypadkowa. Strażak to zawód od lat cieszący się najwyższym poziomem zaufania publicznego. Straże ochotnicze pełnią bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnych. Docierają wszędzie - nawet do najmniejszych

Przegląd prasy

wynalazków i patentów będzie podlegać tylko 5-proc. podatkowi, jednak na przeszkodzie mogą stanąć wymogi dokumentacyjne --Największy w historii program zbrojeniowy polskiej armii znalazł się na zakrecie, bo Polska nie akceptuje wygórowanej ceny pocisków Sky Ceptor - uzupełniającego

Niemcy chcą tanich biletów w komunikacji lokalnej i ogólnokrajowej. Pomysł popierają podróżni, zamiast auta wybierają kolej

. Taki bilet na transport publiczny można sfinansować poprzez zmniejszenie tak zwanego przywileju samochodu służbowego – powiedziała Dröge w rozmowie z niemieckimi mediami. Obecnie firmy mogą odliczyć koszt samochodów służbowych dla celów podatkowych. Oznacza to, że korzystanie z samochodu

Przegląd prasy

współkoordynatorami, zdecydował o wznowieniu oferty publicznej akcji oferowanych, podała spółka. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) na zaliczenie 34,214 mln zł pochodzących z emisji obligacji podporządkowanych serii AA1 do funduszy uzupełniających

To będzie pierwszy taki budynek na świecie. Powstanie w Trójmieście

nadwodny dysk, uzupełniając go o kilka mniejszych, okrągłych dobudówek. Wysokość między poziomem wody a górnym dyskiem musi być wyższa niż najwyższa możliwa fala. Podwodne okna zostaną wykonane z akrylu. Jeśli właściciel zdecyduje się na okna panoramiczne, będzie musiał zamówić okna o grubości ponad 30 cm

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Motorola Solutions : Lokalni partnerzy firmy Aksel i Siltec, zostali wybrani w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację systemu łączności polskiej Służby Więziennej (SW), podała spółka. W ramach zlecenia wszystkie ośrodki penitencjarne w kraju zostaną wyposażone w nowoczesną

Przegląd prasy

? Lublin, odcinek Otwock ? Lublin "Etap I ? w zakresie zamówienia częściowego A - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odc. Otwock ? Pilawa". Wartość kontraktu to 389,62 mln zł netto, podał Budimex. --Akcjonariusze Abadon RE zdecydowali o przeznaczeniu

Przetarg MSZ: Wiele ofert, zwycięzca tylko jeden

We wrześniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło przetarg na oprogramowanie . W ogłoszeniu o zamówieniu napisano wprost, że dotyczy ono dostawy licencji oprogramowania Microsoft, a dokładniej przedmiotem zamówienia jest

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Warszawy, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienia, mocą którego sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności złożony przez zarządcę 8 grudnia 2016 r. oraz pierwszy uzupełniający spis wierzytelności złożony przez zarządcę 16 listopada 2017 r., podał

"Osiem dziesiąt", czyli jak przegrać przetarg na 1800 MHz [DOKUMENTY]

; - Powiem szczerze, te wszystkie zarzuty są nieporozumieniem, nie rozumiem podnoszenia ich - ocenia adwokat Jakub Baraniewski, specjalista od prawa zamówień publicznych. - Jeśli mamy do czynienia z oczywistą omyłką pisarską, to może to być poprawione. Jeśli coś jest niezrozumiałe, jest przewidziany

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

opłatach abonamentowych, którego celem jest m.in. doprecyzowanie definicji misji publicznej jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz katalogu zadań misyjnych oraz uregulowanie zasad skutecznego nadzoru nad jakością realizacji misji publicznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Źródło

Nowe regulacje w zakresie wadium 

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Zupełną nowością jest przepis, dający zamawiającemu prawo do zatrzymania wadium. Otóż zamawiający zatrzyma

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

pozyskanych z majowej oferty publicznej. "WP konsekwentnie wzmacnia swój wzrost organiczny m.in. przez inwestycje w spółki świadczące usługi komplementarne do usług Grupy oraz w produkty uzupełniające jej portfolio. W 2014 roku spółka zainwestowała łącznie ponad 66 mln zł w

KBW buduje od podstaw system informatyczny do obsługi wyborów

całkowicie zrezygnowano. Nowe oprogramowanie będzie tworzone od podstaw. Co więcej, powstanie w trybie bezprzetargowym. W Urzędzie Zamówień Publicznych dowiadujemy się, że jest kilka ścieżek prawnych, które pozwalają na stworzenie takiego oprogramowania poza przetargiem: zamówienie

Wadium po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Ustawodawca chciał ukrócić proceder zmowy wykonawców polegający na tym, że firmy porozumiewały się miedzy