zamówienia publiczne wyniki przetargów

Grzegorz Szydłowski

Hiszpanie zawiedzeni. Nie zbudują atrakcji nad Krzywym

Hiszpanie zawiedzeni. Nie zbudują atrakcji nad Krzywym

Urząd Zamówień Publicznych odrzucił skargę firmy CHM Infrastructuras SA z Alicante na wyniki przetargu ogłoszonego przez magistrat.

Jeszcze w czerwcu miasto podpisze umowę na tramwaje

- Wyniki przetargu zatwierdził Urząd Zamówień Publicznych, co daje nam teraz możliwość podpisania umowy - tłumaczy Magdalena Górecka z ratuszowego biura prasowego.

Zabrzański odcinek DTŚ powstanie za 184,2 mln zł

Pozytywnie zakończyła się kontrola prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, która potwierdziła wyniki przetargu na budowę ostatniego odcinka zabrzańskiego fragmentu Drogowej Trasy Średnicowej.

Czy beneficjent środków unijnych zobowiązany do stosowania Pzp ogłasza zamówienie także w bazie konkurencyjności?

Czy beneficjent środków unijnych zobowiązany do stosowania Pzp ogłasza zamówienie także w bazie konkurencyjności?

Pytanie: Planujemy zakup serwerów . Wymóg grantodawcy jest taki, by przetarg ogłosić w bazie konkurencyjności. Czy muszę ogłaszać w bazie przetarg na zakup serwerów, jeśli będę go prowadzić w trybie przetargu ograniczonego ? Odpowiedź: Wybór procedury, w wyniku której zostanie udzielone

Tramwaj do dworca. Czas na kontrolę przetargu

. Zgodnie z przepisami urząd ma dwa tygodnie na zbadanie, czy w przetargu nie doszło do żadnych uchybień. Jednak jak przyznaje Anita Wichniak-Olczak, rzecznik UZP, czasami ten termin się wydłuża. - Okres 14 dni wyznaczony jest od chwili, gdy spłynie do nas komplet dokumentów

Budowa obwodnicy Wrocławia pewna jak nigdy

prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jeśli w ciągu 14 dni nie znajdą w nich błędów, to w połowie września podpiszemy umowy ze zwycięskimi spółkami - zapowiada Joanna Wąsiel, rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA. Urzędnicy generalnej

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

telefonicznym ustaleniu terminu. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Mikołowie, w siedzibie Urzędu przy ul. Żwirki i Wigury 4a, pok. 336 lub telefonicznie pod nr (032) 32-48-254  w godz. 8.00-14.00. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). * Magdalena Kossak-Tabor – radca prawny specjalizujący się w Prawie zamówień publicznych

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

. Działając na podstawie wskazanego przepisu zamawiający ma możliwość zaproszenia do podpisania umowy wykonawcy, którego ofertę sklasyfikowano na drugiej pozycji w wyniku przeprowadzonej uprzednio oceny złożonych ofert. Do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne z powodu

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

zgodnie z umową i opisem przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna Art. 112 ust. 1, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). * Magdalena Kossak-Tabor – radca prawny

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Publicznych  w roku 2018: 88% zamówień udzielono w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 9,45% zamówienia z wolnej ręki, 1,86% zapytania o cenę, 0,34% przetarg ograniczony, 0,11 % negocjacje bez ogłoszenia, 0,04% negocjacje z ogłoszeniem, 0,17

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

dwóch osobnych zamówień na dostawy poniżej progów unijnych . W wyniku dużej awaryjności taboru przed zakończeniem bieżącego roku chcemy ogłosić kolejny przetarg na leasing pojazdu na okres 4 lat. Wartość szacunkowa zamówienia – jak wcześniej – wynosi poniżej progów unijnych . Udzielając

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

wykonawca powinien złożyć oświadczenie o udziale podwykonawcy w realizacji zamówienia publicznego. Brak takiego oświadczenia Izba uznała, we wskazanym powyżej wyroku, jako podstawę do odrzucenia oferty a dodatkowo wykluczenia wykonawcy z udziału w przetargu w związku z zaistnieniem przesłanki określonej

Obwodnica Przecławia zbliża się bez problemów. Nie ma odwołań, tylko jedna formalność

Obwodnica Przecławia zbliża się bez problemów. Nie ma odwołań, tylko jedna formalność

Informację przekazał oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, który prowadzi postępowanie: „Nie było odwołań od wyników przetargu na realizację 1. etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. Dokumentacja postępowania została już wysłana do kontroli UZP. Po

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Pytanie: W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych. W trakcie jej realizacji konieczne okazało się wykonanie robót nieprzewidzianych (dodatkowych

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Dla tak zwanych zamawiających klasycznych (tj. zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym) ustawodawca przewidział możliwość zmiany obowiązującej umowy w art. 19

Oferta Ferrum na ok. 16,1 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

gazociągowi Baltic Pipe Lot D, podała spółka. Ferrum złożyło najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe LOT

Tauron wygrał najwięcej przetargów ogłoszonych przez podmioty publiczne w 2017r.

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wygrał największą liczbę przetargów ogłoszonych przez podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w 2017 r., podała spółka "Sukces osiągnięty przez Tauron w zakresie

Zasada konkurencyjności

Zasada konkurencyjności

, (Termin biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia), określenia warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy. Opracowane

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Dodany w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Pzp przepis art. 29 ust. 3a stanowi, że zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

Zamówień Publicznych sprawozdania na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych wynika, że w 2013 r. polscy zamawiający ogłosili w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ponad 23 000 zamówień , co stanowi około 13% wszystkich przetargów ogłaszanych przez kraje członkowskie UE.* Ilość przetargów

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

, jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i: - informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz , oraz - zamieszcza informację na stronie

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp , która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 16−17 ustawy Pzp . Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę , który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega

GDDKiA. Turcy wybudują 25-kilometrowy odcinek drogi S19 z estakadą w dolinie Bugu

wynosiły 831,05 mln zł. W komunikacie GDDKiA czytamy: „Od wyboru najkorzystniejszej oferty mogą w ciągu 10 dni wpłynąć odwołania. Jeśli ich nie będzie i Prezes Urzędu Zamówień Publicznych skontroluje postępowanie przetargowe z wynikiem pozytywnym, to podpisanie umowy w systemie Projektuj i buduj

UOKiK nałożył kary wys. 1 mln zł na 3 spółki informatyczne za zmowę przetargową

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Trzy spółki informatyczne Infomex, Nabino i ncNETcom zawarły zmowę przetargową i wspólnie usiłowały wpłynąć na wynik trzech postępowań o zamówienia publiczne na hosting i kolokację serwerów, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

zlecony do wykonania wykonawcy wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prawo opcji nie jest zatem w żadnym razie instytucją, która pozwala procentowo rozszerzać zakres zamówienia podstawowego. Zamawiający nie może traktować opcji jako rozwiązania formalno

Poczta Polska: Wg UZP nie naruszyliśmy przepisów przy umowie o automaty paczkowe

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w informacji o wyniku kontroli doraźnej stwierdził, że Poczta Polska nie naruszyła przepisów ustawy prawa zamówień publicznych przy zawarciu umowy na pozyskanie automatów paczkowych, podała Poczta Polska w

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

ofert (na każdą część złożono po 2 oferty) zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą w zakresie każdej z części zamówienia i ogłosił wynik postępowania. Wystosował także do wykonawców zaproszenie do podpisania umów, wyznaczając im termin ich podpisania na 17 grudnia 2018 r. Po opublikowaniu

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

Pytanie Realizujemy umowę na wykonanie pielęgnacji zadrzewienia, która podpisana została w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. W związku z oszczędnościami "po przetargu" chcielibyśmy zlecić rozszerzenie zamówienia na podstawie

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

zadeklarował wykonanie zamówienia za maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w kwocie brutto 438 655 740,01 zł." To prawie o 27 proc. więcej niż w poprzednim przetargu. Tą wygraną Poczta Polska już się jednak publicznie nie chwaliła. - Tam, gdzie jest to możliwe Zakład

Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych *1  wprowadziła między innymi nowy obowiązek dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej W

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać

ZUS unieważnił przetarg informatyczny, który wygrał IBM Polska

ocenie, pracujących na nasze zlecenie, zewnętrznych ekspertów preferowany był tylko jeden potencjalny wykonawca, co jest złamaniem ustawy prawo zamówień publicznych i nakłada na nas obowiązek unieważnienia postępowania. Dodatkowo, w wyniku braku konkurencyjności, zaproponowana w postępowaniu cena, jest

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

Pytanie: Czy w siwz w przetargu nieograniczonym można zastosować zapis "(...) Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zostanie zawarta do kwoty: 122.050,00 zł brutto (...)" ? Czy

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

wynikiem jest udzielenie zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp , np. podział jednego zamówienia na trzy części, o wartości szacunkowej poniżej 30.000 każda (wyłączenie stosowania ustawy z art. 4 pkt 8). Natomiast w drugim przypadku chodzi o podział, którego wynikiem jest obniżenie wartości

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr XXXVII/388/21 w przedmiocie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli zamówienia publicznego związanego z projektowaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności postanawia

Groźba rozwiązania umowy - dowiedź się, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający , jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła informacja o naruszeniu przepisów ustawy Pzp

Wynagrodzenie za pracę a rażąco niska cena

za pracę. Odpowiedź na postawione pytanie zależy od szczegółowej analizy treści oferty, wezwania zamawiającego i wyjaśnień wykonawcy w kontekście zagadnienia pracy członków stowarzyszenia przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Znajdź

UOKiK wykrył zmowę przetargową na rynku pieczywa w woj. podkarpackim

Warszawa, 25.01.2017 (ISBnews) - Trzech przedsiębiorców z woj. podkarpackiego zawarło zmowę przetargową i wpłynęli na wyniki sześciu postępowań o zamówienie publiczne na dostawy pieczywa, ustalił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). "

List z sądu wrócił do monopolowego. A Poczta Polska i tak skasuje prawie 2 mld zł

organizacji). Czytaj także: Jestem okropnym libkiem i uważam, że jak ktoś zarobił duże pieniądze, to może je wydać, ale... List z sądu i żelki poproszę W styczniu tego roku Poczta Polska wygrała przetarg na dostarczanie przesyłek z sądów i prokuratur. Oferta Poczty Polskiej - 1,86 mld zł - była o

Benefit Systems ma umowę z Pocztą Polską o wartości max. 51,1 mln zł

towarzyszących" - czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego. Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

przypadku, gdy sprzedawca się na nie powoła w regulaminie. Negocjacje w prawie zamówień publicznych Co ważne, nowe przepisy prawa zamówień publicznych będą dotyczyły przetargów oraz zamówień ogłoszonych po 1 stycznia 2021 roku. Do poprzednich będą stosowane stare przepisy. Zmian jest wiele, a jedną z

Tożsamość czasowa zamówienia a jego wartość

! Gdyby zaś umowa z pierwszego przetargu objęła okres dopiero od 1 stycznia 2014 r. to istnieje duże prawdopodobieństwo, że trzeba by zsumować wartość obu zamówień i tegoroczne udzielić zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Nie mając jednak dokładnych informacji o obu zamówieniach nie mogę jednoznacznie

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w wyniku którego ustalono, że Partner Beneficjenta w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy kładki, naruszył sekcję 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w

Prawo opcji

wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Prawo opcji nie jest zatem w żadnym razie instytucją, która pozwala procentowo rozszerzać zakres zamówienia podstawowego. Zamawiający nie może traktować opcji jako rozwiązania formalno - prawnego umożliwiającego zrealizowanie zamówienia publicznego w zakresie

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

zmianie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie lub na wynik postępowania. Pzp a zmiana treści umowy Ustawa Pzp dopuszcza dokonywanie zmian umowy w sprawie udzielenia

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

usługi z zamówienia podstawowego (cena z oferty wykonawcy i umowy), czy cena może być w wyniku negocjacji inna? Odpowiedź Zamówienie z wolnej ręki jest zupełnie odrębną procedurą od przetargu nieograniczonego. Jedynym "spoiwem" łączącym te

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Zmiany istotne są dopuszczalne jedynie w przypadku, jeżeli zamawiający przewidzi taką możliwość w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu oraz określi warunki jej dokonania Zgodnie z

Instytucje państwowe łamią prawa pracownicze

publiczne. Sektor prywatny przystosował się do ubiegłorocznych zmian: podwyższenia płacy minimalnej do 2 tys. zł, wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł na umowach cywilnoprawnych i nowelizacji prawa zamówień publicznych - zgodnie z nią instytucje publiczne mają rozpisywać przetargi z

Synektik podpisał umowę ze szpitalem w Siedlcach wart. 9,06 mln zł 

wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach zadania "Rozwój innowacyjnych technik operacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach". Wartość umowy wynosi 9 057 771,29 zł netto. Termin jej

Sumowanie wartości zamówień publicznych

pod uwagę także wodomierze wraz z asortymentem. Czy w związku z tym , że jest to podobny rodzaj zamówienia (urządzenia pomiarowe) należy wartość zsumować i zrobić jeden przetarg. I co w przypadku kiedy wodomierze będą miały ustaloną wartość w skali roku ponieważ są to dostawy sukcesywne i będą

Mo-Bruk miał 26,46 mln zł zysku netto, 33,61 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

tzw. 'bomb ekologicznych', których liczba w skali kraju, wg naszych szacunków, przekracza 100. Aktualnie uczestniczymy w kilku przetargach publicznych, dotyczących likwidacji tego typu składowisk, których łączna wartość sięga ok. 30 mln zł" - dodał wiceprezes Wiktor Mokrzycki

Wycofanie oferty przetargowej

należy odwołać się do praktyki udzielania zamówień publicznych oraz celu regulacji prawnych i podejmowanych czynności. W związku z faktem, iż oferta wycofana nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania, tym samym nie istnieją żadne przesłanki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wycofanej oferty na

Wycofanie oferty przetargowej przez wykonawcę

zamówień publicznych oraz celu regulacji prawnych i podejmowanych czynności. W związku z faktem, iż oferta wycofana nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania, tym samym nie istnieją żadne przesłanki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wycofanej oferty na gruncie przepisów prawa. Znajdź przetarg

Prezes Unibepu: Czekamy na duże przetargi drogowe w Polsce północno-wschodniej

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Unibep chce rozbudować portfel zamówień o duże kontrakty drogowe w Polsce północno-wschodniej, poinformował ISBnews prezes Leszek Gołąbiecki. "Cieszymy się, że duże inwestycje drogowe wreszcie pojawiły się naszym

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. Poradnik przedsiębiorcy: Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach? Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych Część III

Nawet rząd ignoruje ustawę. Przetargi publiczne wciąż z niską ceną. Żółta kartka dla ministerstw Rozwoju i Finansów

Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Wszystkie te instytucje - i 27 innych - otrzymały "Żółte kartki" przyznawane przez NSZZ "Solidarność" i fundację Centrum CSR. Wspólnie prowadzą monitoring zamówień publicznych i piętnują rażące rozstrzygnięcia przetargów. Bo po

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

po to, aby w przetargach mogło brać udział więcej firm. Będą też nowe reguły postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, która rozpoznaje odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. KIO będzie rozpatrywać odwołanie bez konieczności konfrontacji obu stron konfliktu. Wystarczy, że

Zysk netto grupy Pozbud T&R spadł o 37% r/r do 6,4 mln zł w 2016 wg wst. danych

ze sprzedaży w 2016 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem zaistniałej stagnacji na rynku usług budowlanych na rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa emitenta w

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

). Zgodnie z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

zawartych umów (w wielu przypadkach) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. W którym miejscu w ZP-SR należy zatem uwzględnić fakt udzielenia zamówienia przez daną jednostkę , jeżeli umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego (postępowanie o wartości powyżej progów

Zysk netto Pozbud T&R spadł r/r do 3,92 mln zł w I poł. 2017 r.

budowlanych na rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa grupy w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontaktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim

Roboty zamienne przy realizacji zamówień publicznych

podstawowej. Zmiana umowy ma charakter nieistotny, jeżeli wiedza o jej wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia lub na wynik postępowania (por. wyrok ETS C-454 Pressetext

Synektik ma umowę na dostawę do WCO w Poznaniu robota chirurgicznego daVinci 

całkowita wartość to 12,9 mln zł netto, podała spółka. "Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Całkowita wartość umowy wynosi 12 922 147,71 zł netto. Realizacja przedmiotu umowy

Sąd oddalił skargę Poczty Polskiej na organizację przetargu na obsługę CUW

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w zakresie formalnym skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz Poczty Polskiej w sprawie przetargu na obsługę korespondencji administracji rządowej, organizowanego przez Centrum Usług Wspólnych

KGHM wybrał ofertę Elektrimu wartą 9,29 mln zł netto na wymianę rozdzielnic

Elektrotim. "Elektrotim S.A. podaje fakt otrzymania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości z uwagi na: aktualny portfel zamówień i duże znaczenie dla wyników spółki w przyszłości, a także szacowanie ryzyka przez spółkę, w tym ryzyka uzależnienia się od odbiorców

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Dla KPRM tani prąd, dla ludzi i firm podwyżki. 557 proc. różnicy w cenie prądu

podwyżkach i wyłączają oświetlenie w nocy.  Jak to możliwe?  Centrum Obsługi Administracji Rządowej zawarło z Tauron Sprzedaż umowę na dostawę energii elektrycznej już w 2019 roku w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa ma charakter długoterminowy i zgodnie z warunkami

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego. Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

zobowiązuje zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji wystąpienia którejkolwiek z wskazanych w tym przepisie przesłanek. Jako zamawiający w piśmie do wykonawcy powinieneś wskazać każdą przesłankę wykluczenia, która zaktualizowała się w danym

Erbud miał 33,64 mln zł zysku netto, 79,7 mln zł EBITDA w 2019 r.

straty w 2018 r. "Ubiegły rok był najlepszy w historii naszej grupy, dzięki czemu w rok 2020 weszliśmy z dobrymi wynikami oraz obszernym i zdywersyfikowanym portfelem zamówień. Zgodnie z naszymi założeniami w 2019 roku osiągnęliśmy rentowność EBIT na poziomie

Licznik prądu jak agent śpioch. Czy Chiny dostaną na talerzu wiedzę o naszym trybie życia?

względem zgodności z zakładanymi wymaganiami technicznymi, także tymi dotyczącymi kwestii bezpieczeństwa danych. Assembled in EU, czyli (tylko) złożone w Unii Co z tego wynika? Firmy zamawiają liczniki takie, jakich wymaga od nich prawo o zamówieniach publicznych. A to mówi, że w ponad 50 proc. produkt

Mo-Bruk miał 26,46 mln zł zysku netto, 35,61 mln zł EBITDA w I poł. (aktual.)

kraju, wg naszych szacunków, przekracza 100. Aktualnie uczestniczymy w kilku przetargach publicznych, dotyczących likwidacji tego typu składowisk, których łączna wartość sięga ok. 30 mln zł" - dodał wiceprezes Wiktor Mokrzycki. Największym segmentem biznesowym spółki w

Grupa ZUE zanotowała 1,56 mln zł straty netto w I półr. wg wstępnych danych

jest to wynik mocnego i sygnalizowanego wcześniej spowolnienia na rynku budowlanym infrastruktury kolejowej i miejskiej, jak również braku rozstrzygnięć kluczowych przetargów publicznych na ww. rynkach" - czytamy w komunikacie. Spółka bierze udział w uruchomionych

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

treści SIWZ jest zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim – obejmuje on zarówno dokumenty formalne związane z warunkami udziału w przetargu jak i dokumenty odnoszące się do zasad oceny ofert. Izba wskazując na powyższe uzasadniała, że ogólna zasada opisana w art. 9 ust. 2 Prawa zamówień

Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

Powyższe orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku (wyrok z 12 czerwca 2014 roku, sygn. akt IACa 166/14). Sprawa trafiła na wokandę sądu apelacyjnego w wyniku wniesienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych apelacji na wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z 30 grudnia 2013 r. (sygn

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia

Benefit Systems ma umowę z Pocztą Polską o maks. wartości 28,1 mln zł

Benefit. "Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach umowy dostęp do programu MultiSport będą posiadali pracownicy jednostek organizacyjnych klienta, a także małżonkowie i dzieci pracowników oraz wskazane przez

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Z kolei w art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, że jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

). Przetarg Kolejnym sposobem zawarcia umowy mającym zastosowania w zamówieniach publicznych do 30 000 euro - obok konstrukcji oferty i jej przyjęcia oraz negocjacji - jest przetarg. Podstawowe regulacje prawne dotyczące przetargu znajdują się w art. 701(704 kodeksu cywilnego

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

gwarancji zapłaty zarówno umówionego jak i oszacowanego w wyniku zaistnienia okoliczności zwiększenia zakresu robót wynagrodzenia. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium. Czytaj » Po dokonanej analizie okazać się może

Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych podczas rekordowej inflacji. PiS realizuje swój plan, zasłaniając się KE

tysięcy pracowników i ich firm oraz całego rynku zamówień publicznych. Nie może być tu pośpiechu. Należy też podkreślić, że budżet państwa zyska rocznie nawet 4 mld zł w wyniku ozusowania umów zleceń. To istotny zastrzyk w sytuacji rosnących transferów i kosztów obsługi długu w wyniku inflacji

Kalendarium ISBnews

) --11:00: Konferencja prasowa Apatora nt. wyników za III kw. --12:00: Sejm: Komisja Finansów Publicznych CZWARTEK, 26 listopada Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --MF zorganizuje przetarg

Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 7,63 mln zł w 2017 r.

istniejącej stagnacji na rynku usług budowlanych w ramach rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa Grupy w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontraktach z rynku

mDM podniósł rekomendację Asseco Poland do 'trzymaj', wycena w dół do 44 zł

i był niższy r/r o 32%. Przyczyną jest głównie słabość podmiotu dominującego związana ze stagnacją na rynku zamówień publicznych. Taka sytuacja utrzyma się przez II poł. 2017, gdyż na rynku nie widać na chwilę obecną większych kontraktów (jedyny duży przetarg obecnie to zamówienie na system cyfrowej

Zysk netto Stalprofilu to 4,93 mln zł w I kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

pozyskanych w trybie przetargów publicznych. "Spółka Izostal S.A., na dzień publikacji niniejszego raportu, posiada w portfelu zamówienia z Gaz-System S.A. na dostawy rur DN 1000 i DN 700, na łączną wartość netto ok. 349 mln zł, z czego zamówienia o wartości ok. 250 mln zł są

Konsorcjum NTT Technology dostarczy komputery dla CUW za ponad 11 mln zł netto

wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr 2016/7 na 'Dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej', ogłoszonego przez zamawiającego - Centrum Usług

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

postępowania. W związku z tym, że wszczęcie  postępowania o udzielenie zamówienia to nic innego, jak publiczne przyrzeczenie zawarcia z wykonawcą , który złoży ofertę najkorzystniejszą, umowy na warunkach zastrzeżonych w dokumentacji postępowania, unieważnienie procedury poczytywane jest jako sytuacja

Ustawa Pzp nie dopuszcza zmian treści oferty w związku z wyjaśnieniami wykonawcy

. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Podstawa prawna - art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Odwołanie do KIO

wykonawca wnosząc odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na czynności lub zaniechania zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia, którego odwołanie dotyczy. Przepisy wymagają bowiem dla efektywnego wniesienia odwołania

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

11 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (poz. 1271) została opublikowana ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Koncesji na roboty budowlane lub usługi. Wprowadzane

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

wykonanymi już przez istniejącego wykonawcę. Na obecną budowę przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych; nie przewidzieliśmy możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Czy istnieje jakaś inna możliwość niż przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu

Prezent za 1,5 mln zł. Wiceminister się tłumaczy i obwinia Tuska. Jest też doniesienie do CBA

biura prezesa Wód Polskich. Zapytałam Białasa o ten przetarg, poprosiłam go także o listę wygranych przez John Deere przetargów publicznych - od początku działalności spółki w Polsce. Najpierw otrzymałam informację, że ponieważ takie informacje są publiczne, "zapewne będziecie Państwo w stanie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1) nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością zamówienia jest wartość miesięczna pomnożona przez 48; 2) oznaczony

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego jest podpisanie umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu może odmówić podpisania umowy - konsekwencje takiej odmowy będą jednak zależeć od stanu