zamówienia publiczne w usługach

Agata Hryc - Ląd

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Zakazane jest łączenie zamówień na usługi o charakterze niepriorytetowym z innymi zamówieniami, ale tylko w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jak oszacować usługi ochrony osób i mienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych?

Czy usługi ochrony osób i mienia należy zakwalifikować do usług o charakterze powtarzającym się okresowo? Prawo zamówień publicznych odsyła do Kodeksu cywilnego.

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp, przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności

UOKiK wykrył zmowę w publicznych przetargach na usługi informatyczne. Najtańsza oferta była wycofywana, dzięki temu kwota zamówienia była windowana

UOKiK wykrył zmowę w publicznych przetargach na usługi informatyczne. Najtańsza oferta była wycofywana, dzięki temu kwota zamówienia była windowana

. Efekt: większe wydatki z publicznych pieniędzy. Firmy ustalają warunki ofert Organizatorami prześwietlanych przez UOKiK przetargów były Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz dwa razy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Chodziło o zamówienie usług hostingu i kolokacji serwerów, czyli wstawienie

Czy zamawiając usługi brokerskie należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?

Pytanie Czy na usługi brokerskie powinniśmy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego? Odpowiedź Co do zasady nie musisz przeprowadzać procedury przetargowej. Chyba, że to Ty

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. W szczególności warto zwracać uwagę na takie zasady, jak: - Zasada równego traktowania wykonawców (określona w art. 16 ustawy PZP). Obliguje ona zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób: zapewniający

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

W przypadku, gdy wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów

Zamówienia w czasie epidemii

Zamówienia w czasie epidemii

Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych [1].  Wskazany powyżej przepis umożliwia

Warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego w zamówieniu na usługę transportu publicznego

Pytanie Startujemy w przetargu na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej. Zamawiający wymagał przedstawienia wykazu wozów, którymi będziemy realizować zamówienie. Czy te wozy stanowią załącznik do oferty

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych [1] jak i aktów wykonawczych wydanych w zakresie delegacji ustawowej nie dają podstaw do weryfikacji osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotów wystawiających referencje .  Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą zamawiający nie

Czy udzielając zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych, musisz stosować ustawę Pzp?

? Odpowiedź Nie możesz skorzystać z wyłączenia przewidzianego w art. 4 pkt 10 ustawy Pzp. Aby zakupić usługi telekomunikacyjne, musisz przeprowadzić konkurencyjne postępowanie. W art. 4 ustawy Pzp zawarty został katalog zamówień, do których udzielania nie mają zastosowania przepisy

Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

.) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

? Usługę sprzątania na cały rok tj. do 31 grudnia 2019 r. oszacowaliśmy na 240.000 zł. Odpowiedź: Zamawiający może wszcząć procedurę zamówienia publicznego na usługę sprzątania na okres 12 miesięcy, mimo że umowa na wynajem budynku, w którym będzie świadczona usługa, została podpisana tylko do 31

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym[1]. Wyżej wskazana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy przedmiotowej usługi. Wybór trybu w jakim zamówienie zostanie udzielone uzależniony jest od stanu faktycznego występującego w danej gminie. Ze względu na

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Pytanie Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkól nie jest zamówieniem publicznym

Pytanie Czy zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, które pokrywa gmina w związku z obowiązkiem ustawowym (art.17 ust 3a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty) jest zamówieniem publicznym? Jeśli tak, to czy

1 grosz za godzinę pracy. Rozmowa z przedsiębiorcą, który od 20 lat kombinuje, jak wygrać przetarg w wojsku

1 grosz za godzinę pracy. Rozmowa z przedsiębiorcą, który od 20 lat kombinuje, jak wygrać przetarg w wojsku

Tomasz (imię rozmówcy zmieniliśmy) od 20 lat prowadzi serwis urządzeń biurowych. Od 17 lat startuje w zamówieniach publicznych – przede wszystkim w wojsku. Nie chce upubliczniać swoich personaliów, bo boi się, że nie wygrałby już żadnego przetargu. Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, powiedział

Wpływ wyroków ETS na system zamówień publicznych

Wpływ wyroków ETS na system zamówień publicznych

zamówień publicznych. W orzecznictwie ETS dotyczącym zamówień publicznych umacniane są przede wszystkim podstawowe zasady prawa wspólnotowego takie jak: zasada niedyskryminacji, równego traktowania, swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobody świadczenia usług. Znajdź przetarg dla swojej

Senat uchwalił zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

publicznych, zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. W szczególności będzie mógł odnosić się do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, w przypadku udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi, roboty budowlane lub dostawy wymagające

Zamówienia okresowe a zamówienia sukcesywne

Przepisy zawarte we wskazanej ustawie nie definiują jednak jakie dostawy czy usługi zamawiający może uznać za powtarzające się okresowo. W związku z brakiem definicji zamówienia powtarzającego się okresowo zawartej w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający na podstawie

Procedura na usługi społeczne w postępowaniach przetargowych

Pytanie: Proszę o poradę i pomoc w określeniu CPV naszego zamówienia . Czy usługi polegające na obsłudze klienta w obiekcie sportowym (udzielanie informacji o ofercie, sprzedaż karnetów i wejściówek), kompleksowe przygotowanie stanowiska pracy

Czy zamówienie na usługę informatyczną oraz dostawę i instalację oprogramowania należy oszacować łącznie?

Prawo zamówień publicznych nie zawiera wytycznych odnośnie tego, w jaki sposób należy grupować zamówienia na usługi i dostawy, w celu określenia ich wartości szacunkowej. Pomocne w tym zakresie są wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z nimi jednym postępowaniem o udzielenie zamówienia

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

? Stosownie do treści art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych można udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli kumulatywnie zostały wypełnione następujące przesłanki tj: 1. przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi 2. dostawy i usługi

Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze?

sporządzenie oferty. A zatem w opisie przedmiotu zamówienia na usługi prawnicze powinieneś zawrzeć zakres świadczenia, jakiego oczekujesz od przyszłego wykonawcy, np. charakter, rodzaj, sposób czy zakres świadczonych porad prawnych, częstotliwość ich świadczenia itp. Istotne jest

Rewolucja w zamówieniach publicznych: liczy się jakość, nie cena

. Wtedy w życie wejdzie nowelizacja przepisów dotyczących zamówień publicznych. Teraz będzie się liczyła jakość usługi, a nie jej cena. - Przez to, że cena decydowała o przetargach, jakość była zaniżana. A potem trzeba było ponosić dodatkowe koszty np. przy naprawie drogi

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

zamówienia (jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane), i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione." Izba w przedmiotowych postępowaniach w ocenie zgodności opisu przedmiotu zamówienia z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych

Licytacja elektroniczna w praktyce

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiający, którzy chcą przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (1 ) w brzmieniu: z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który (.) jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje zamawiające w zw. z art. 53 ust. 3 i art. 54

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych powoduje pytanie - czy z prawa do udzielania zamówienia dodatkowego i

Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, które masz obowiązek ustalić z należytą starannością. W przypadku zamówienia na usługę grupowego ubezpieczenia pracowników będzie to szacunkowa łączna wysokość składek, jakie w danym okresie zostaną

Poczta walczy o przesyłki. Prywatne poczty planują wielki skok

publicznych. Monopolu Poczty Polskiej bronią politycy. - Ta instytucja zatrudnia 100 tys. osób. Mniejsze zamówienia ze strony administracji oznaczają masowe zwolnienia widoczne w ogólnokrajowych statystykach bezrobocia - tłumaczy nam przedstawiciel dużego urzędu publicznego. Ponadto

KIO: SN złamał przepisy zlecając zamówienie na pół mln zł bez przetargu. "Bezprecedensowa sprawa"

podejrzeniem popełnienia przestępstwa - komentuje sprawę w rozmowie z "DPG" dr Włodzimierz Dzierżanowski, prezes Grupy Doradczej Sienna, były prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Więcej w dzisiejszym "Dzienniku Gazecie Prawnej" »

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

79723000-8. Ponieważ usługi ochrony w nowym słowniku CPV zostały sklasyfikowane pod numerem 79710000-4 możliwe jest zastosowanie wyłączeń określonych w znowelizowanym art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazać bowiem należy, że obecnie obowiązująca ustawa PZP nie

Zakup usług telekomunikacyjnych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Skutkiem takich praktyk było np.: Świadczenie usług przez kilku operatorów dla jednego

Zakup książek to też zamówienie publiczne

prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 , zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielenia zamówień publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Okres trwania

Koszt kart multisport dla pracowników - czy należy go uwzględnić w sprawozdaniu do UZP?

dokonuje na jego rzecz określonego przysporzenia, wykonawca zaś zobowiązany jest do spełnienia świadczenia wzajemnego w postaci określonych w umowie usług. Zamawiający, celem zawarcia tego rodzaju umowy, jest zobowiązany przeprowadzić procedurę zlecenia zamówienia publicznego. Następnie to on jest

Jak szacować wartość usług cateringowych?

czynienia z jednym zamówieniem na usługi. Nie ma wątpliwości, że o tym, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym decyduje weryfikacja pod kątem istnienia trzech tożsamości: tożsamości przedmiotu, czasu i wykonawcy, oraz przewidywalność udzielenia zamówień w określonej perspektywie czasowej

Zwrot kosztów dla Kół Gospodyń Wiejskich: Czy konkurs kulinarny obejmuje zamówienia publiczne wg Prawa Zamówień Publicznych

Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Jeśli stroną umowy nie jest zamawiający i nie nabywa on żadnych usług dostaw czy

Firma TS2 dostarczy usługi telekomunikacji satelitarnej dla Biura Ochrony Rządu

Biuro Ochrony Rządu poinformowało o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi telekomunikacyjne w systemie łączności satelitarnej. Przetarg wygrała firma TS2 z Warszawy, która zapewni globalne połączenia dla telefonów

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

oraz leasingu z opcja? lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalacje.  Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną Z pytania wynika, że budowa placu zabaw w miejscowości A to robota budowlana, świadczy o tym sposób ustalenia wartości tego zamówienia

Czy postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jest zamówieniem sektorowym?

zamawiającego, gmina udzielając zamówienia na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji spełnia przesłanki art. 5 ust 4 ustawy Pzp, tj. „Działalnością sektorową w zakresie: 1) gospodarki wodnej jest: a) udostępnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

dokumentów zamówienia tworzonych na etapie przygotowania postępowania. Natomiast, co należy podkreślić, na pozytywny rezultat działań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podejmowanych w kierunku zapewnienia najlepszej jakości zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych będą

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem zamówienia publicznego należy rozmieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Kolokwialnie - zwrot "zamówienie publiczne

Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

Udostępnianie zasobów w zamówieniach publicznych W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

Poszerzenie zakresu usług z umowy na zamówienie do 130 tys. zł

zawartej umowy oraz * usługa, której potrzeby realizacji zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie zawierania umowy, to dwa odrębne zamówienia publiczne. Ich wartość nie podlega sumowaniu. Nie widzę zatem przeszkód, aby zawrzeć kolejną umowę na dodatkowy, wcześniej niemożliwy do przewidzenia zakres usług

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

, lub wyczerpie zbyt szybko zakres zawartej umowy. Wyjaśnienia Biorąc pod uwagę zasady planowania i szacowania wartości zamówień wyrażone w Prawie zamówień publicznych (Pzp), gdy w momencie planowania lub wszczynania postępowania w sprawie udzielenia zamówienia zamawiający nie posiadał wiedzy o

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Jeśli

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: zamówień na roboty budowlane lub usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy[2]. W praktyce stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych ścierają się dotychczas dwa poglądy

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Na jedną z części nie złożono ofert. Wartość tej części jest niższa niż progi unijne. Czy wobec faktu, iż przedmiotem zamówieniausługi z zakresu leśnictwa, objęte kodami wyszczególnionymi w art. 11 ust. 5 pkt 6

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

wyrażona w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro. Zgodnie z Komentarzem Urzędu Zamówień Publicznych do art. 446 ustawy Pzp (pkt 2, str. 1118) „Opóźnienie to każde niewykonanie zobowiązania w terminie. A zatem w

Kody CPV

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) stanowi skatalogowany zbiór klasyfikacji obejmującej produkty, usługi i roboty budowlane używane w zamówieniach publicznych do opisania przedmiotu zamówienia. Od dnia 15 września 2008 r. zamawiający są zobowiązani do wykorzystania kodu CPV do opisu zamówienia

Usługi hotelowe dla aktorów za granicą. Czy art. 11 ust. 5 pkt 2 Pzp pozwala na wyłączenie stosowania ustawy?

hotelarskie nie stanowią usług, o których mowa w wyłączeniu zawartym w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Andrzela Gawrońska-Baran

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum ma zatem obowiązek złożyć z ofertą właśnie pełnomocnictwo. Stosownie zaś do art. 59 ustawy Pzp jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w

Czy refundacja kosztów delegacji dla pracownika lub prelegenta na konferencji to zamówienie publiczne?

Pytanie: Organizujemy konferencję , na którą zapraszamy prelegentów (również z zagranicy). Czy zwrot kosztów podróży dla prelegentów oraz zapewnienie im noclegu w hotelu należy traktować jako zamówienie publiczne? Czy wydatki, jakie ponosi pracownik w czasie delegacji tj. przelot samolotem

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

Płatność z góry nie stanowi uzasadnienia dla odstąpienia od waloryzacji. Pytanie Czy w ramach umowy na usługę wsparcia technicznego systemu informatycznego na okres dłuższy niż 6 miesięcy, gdzie na rynku istnieje tendencja do płatności z góry wynagrodzenia należnego wykonawcy, zamawiający ma

Załączanie referencji w ofercie. Czy wystarczą jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne?

. przepisie (art. 127 ust. 2 ustawy Pzp). Podstawa prawna Art. 127 ust. 2, art. 128 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Anna Kaźmierczak, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie

Omyłka w nazwie zamówienia w PN - co zrobić?

Pytanie Zamawiający w PN na wykonanie usług w jednym z załączników do SWZ omyłkowo nie poprawił nazwy zamówienia. W dokumencie jest wykonanie usług w 2023 i 2024 roku, a powinno być wykonanie usług w 2023 roku. Wszystkie pozostałe dane są zgodne i jednoznacznie wskazują jakiego postępowania dotyczą

Bezpieczne rozwiązania dla umów czasowych w usługach ciągłych podczas postępowań odwoławczych. Czy podpisywanie kolejnych umów miesięcznych jest zgodne z PZP?

;. Mając na uwadze systematykę wypełniania protokołu informacje takie powinny być podane przez zamawiającego już w momencie wszczęcia postępowania. Podstawa prawna. Art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) * Krzysztof

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

Definicja przedmiotowych środków dowodowych Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi

Zamówienia na bieżące konserwacje dróg należy kwalifikować jako zamawianie usług a nie robót budowlanych

. W konsekwencji do kategorii usług należy zaliczyć również bieżące konserwacje dróg, przy tym bez znaczenia pozostaje okoliczność, że w klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) czynności te zostały skonkretyzowane pod kodami rozpoczynającymi się od cyfr 45 i kolejnych, a więc w dziale

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku, gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznegousługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Wskazana ustawa

Kto decyduje o zwiększeniu budżetu inwestycji?

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie musi być równa kwocie obliczonej jako wartość szacunkowa zamówienia – podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, która to kwota uwzględniona jest w planowanych

Jak ustalić cenę wznowienia i jakie zapisy zawrzeć w projekcie umowy?

wytycznymi zawartymi w komentarzu UZP do ustawy Pzp z 2019 roku, można wskazać, że „Wznowieniem zamówienia jest wykonywanie po raz kolejny tych samych dostaw lub usług przewidzianych w pierwotnej umowie. Wznowienia, podobnie jak opcje, nie wymagają zmiany umowy i dotyczą umów zawartych na czas

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. Szacując wartość zamówienia na usługi pocztowe, zamawiający powinien zatem przyjąć ich wartość netto, czyli 76.800 zł. W opinii Urzędu Zamówień Publicznych „Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

Pytanie: Czy zamówienia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego powinnam sumować z planowanymi zamówieniami publicznymi ujętymi w planie postępowań o udzielenie zamówień? Czy przygotowując plan postępowań zamówień na podstawie przyjętego budżetu lub planu finansowego, powinnam też wpisywać

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

Żądanie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ma charakter informacyjny Pytanie Zamawiający prowadzi postępowanie krajowe w trybie podstawowym na wykonanie usługi cateringowej. Ofertę należało złożyć na formularzu będącym załącznikiem do SWZ

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

, dostaw lub usług. Odnośnie obowiązków sprawozdawczych, Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnił: „(...) W przypadku zawarcia przez zamawiającego umowy ramowej, ujawnieniu w sprawozdaniu podlega jedynie informacja dotycząca tej umowy ramowej. Umowy wykonawcze zawarte przez zamawiającego w celu realizacji

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

wszczętych od dnia 01 stycznia 2022 r. zastosowanie znajduje kurs € ustalony w Obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2022 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w

Jakie obiektywne przyczyny uzasadniają podanie konkretnej daty realizacji zamówienia?

usługi, dostawy lub roboty budowlanej, w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Może odstąpić od tej zasady, jeśli wykonanie zamówienia w konkretnej dacie jest uzasadnione obiektywną przyczyną, która nie zależy od niego. Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp, ma obowiązek określić

Elektroniczna karta dla metropolii za 190 mln zł

, żeby doszło do tego najdalej w lipcu - dodał Urbańczyk. Śląska Karta Usług Publicznych to flagowy projekt związku. Karta ma być elektroniczną portmonetką, dzięki której będzie można płacić nie tylko za przejazdy komunikacją miejską, ale też np. za postój na płatnych

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

Zgodnie z danymi opublikowanymi w sprawozdaniu Urzędu Zamówień Publicznych a zebranymi w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a wiec w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, średnia liczba ofert składanych

Czy w toku kontroli UZP należy przekazać do urzędu także dokumenty z tajemnicą przedsiębiorstwa?

Pytanie: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na wniosek wszczął postępowanie wyjaśniające, które stanowi wstępny etap kontroli doraźnej, w sprawie udzielenia zamówienia na usługi społeczne tj. usługi ochrony mienia w naszej jednostce. We wniosku podniesiono zarzut naruszenia art. 224 ust. 1 ustawy

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

publicznych, nie mają charakteru wiążącego, a jedynie orientacyjny. „Orientacyjna wartość zamówienia, o której mowa w art. 13a ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp , stanowi co do zasady ustaloną w momencie sporządzania planu, przybliżoną wartość nabywanych dostaw, usług lub robót

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

publicznego, gdyż umożliwia stworzenie quasi bazy danych wykonawców, którzy są w stanie zrealizować zamówienia objęte Dynamicznym Systemem Zakupów. W porównaniu z umową ramową Dynamiczny System Zakupów (DSZ) ma tą przewagę, że nie zamyka możliwości ubiegania się o zamówienia Wykonawcom, którzy pierwotnie nie

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

Pytanie: Zamierzamy przeprowadzić postępowanie przetargowe na usługę cateringową – społeczną o wartości ok. 90.000 euro . W jaki sposób, w myśl nowych przepisów, należy tego dokonać? Czy postępowanie ogłaszam w  Biuletynie Zamówień Publicznych , czy tylko na stronie

Czy organizacja telekonferencji to usługa społeczna?

Pytanie: Zamawiający przewidział w planie zamówień publicznych realizację zamówienia dotyczącego organizacji konferencji tj. usługi społecznej. Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem zmieniono formułę wydarzenia. Nadal jest to organizacja konferencji, tyle że w formie zdalnej, przy

Zaangażowanie wykonawcy w przygotowanie postępowania w kontekście budżetu obywatelskiego

Pytanie Ogłosiliśmy postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dotyczące świadczenia usług (otwarcie ofert na początku marca). Cały opis przedmiotu zamówienia był przygotowany na podstawie zatwierdzonego wniosku z budżetu obywatelskiego – rodzaj zajęć, ilość, miejsce prowadzenia zajęć

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

parametrach podanych w SIWZ . Czy istnieją w Pzp czy w orzeczeniach zapisy mówiące, że aby warunek równoważności był spełniony, dane parametry powinno spełniać co najmniej 2 lub 3 producentów. Odpowiedź: W treści ustawy Prawo zamówień publicznych nie występują przepisy regulujące wprost kwestię

Interpretacja poświadczeń wykonawcy w kontekście rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

zamawiającego, a tym samym należycie". Z kolei zgodnie z wyrokiem KIO z 7 czerwca 2018 r. (sygn.. akt KIO 1038/18) „Żaden przepis ustawy z 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ani rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

20.000.000 € (roboty budowlane), 10.000.000 € (dostawy, usługi).   Warto pamiętać, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują możliwości wydłużenia terminu związania ofertą z inicjatywy wykonawcy, jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym. W

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

jako robotę budowlaną , czy może usługę? Odpowiedź: Zamówienie obejmujące wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem oraz wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą należy zakwalifikować jako robotę budowlaną.  Zgodnie z treścią art. 7 pkt 21 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem

Wartość szacunkowa i analiza potrzeb w 3 częściach zamówienia: Jak ocenić i dostosować wartość szacunkową dla gospodarki odpadami?

zagospodarowanie odpadów odebranych od mieszkańców miasta oraz odbiór i zagospodarowanie leków, w podziale na dwie części. Zgodnie z definicją, zawartą w treści art. 83 ust. 1 Pzp, zamawiający publiczny, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj

Aktualność referencji

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może między innymi określić wymogi, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia w zakresie doświadczenia w realizacji kontraktów zbliżonych zakresem do objętego przedmiotem udzielanego zamówienia. Dokumenty

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

dotyczących: (-) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub (-) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia przewidziano takie zastrzeżenie, wykonawca w odniesieniu do tych kluczowych zadań nie może powołać się na podmiot trzeci

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 € dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 € dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Przepis wyrażony w art. 30 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oparty

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

;orzecznictwo wypracowało jednolite stanowisko co do tego, w jakim przypadku wystąpi jedno zamówienie. Nie było wątpliwości, że o tym, czy występuje jedno zamówienie publiczne, decyduje weryfikacja pod kątem istnienia trzech tożsamości: przedmiotowej (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

Obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny przez wykonawcę Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych w sytuacji, w której zaistniała konieczność wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 224 ust. 1 i/bądź ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia te

Jak ocenić oferty zawierające różne stawki podatku VAT

;ubiegający się o udzielenie zamówienia nie powinni konkurować ze sobą przez zaniżenie stawek podatkowych. Posługiwanie się niższą, niż wynikająca z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stawką podatku od towarów i usług, godzi w zasady wynikające z art. 16 pkt 1

Jakie są kryteria oceny ofert?

W ustawie Prawo zamówień publicznych można wyróżnić dwa artykuły (art. 240 oraz art. 241), które dotyczą zasad prawidłowego formułowania kryteriów oceny ofert. Mówią one o tym, że: zamawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały (art. 240 ust. 1) kryteria oceny ofert

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

Pytanie:  Czy na usługi społeczne i zapytania ofertowe będzie obowiązywała elektronizacja zamówień ?  Odpowiedź:  Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych , która nastąpi od 1 stycznia 2021 r.:  Obejmie zamówienia społeczne . Wynika to z art. 359 ustawy z 11 września

Zamówienia publiczne. Co grozi za brak przedmiotowych środków dowodowych?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych , rolą podmiotowych środków dowodowych jest potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi czy roboty budowlane spełniają wymagania stawiane przez zamawiającego oraz są zgodne z kryteriami oceny ofert i wszystkimi warunkami odnoszącymi się do

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

Stanowi o tym art. 447 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulacje dotyczące zamówień na roboty budowlane przekraczające 12 miesięcy ,,1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1. wynagrodzenia

Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

przedmiotowymi środkami dowodowymi są środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. W przypadku gdy

Weryfikacja dokumentów w zamówieniu publicznym w oparciu o powszechnie dostępne źródła

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych uprawnień Zamawiający ma też pełne prawo do weryfikacji przekazywanych mu przez wykonawców informacji w oparciu o powszechnie dostępne źródła informacji – np. rejestry publiczne czy też skorzystanie z informacji internetowych. Jest to normalną praktyką