zamówienia publiczne w unii europejskiej

Andrzej Łukaszewicz

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Publikuje się je odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dostęp wykonawców do siwz

Zamawiający zobligowany jest do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych dla postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość, ale nie wymóg, przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

14 kwietnia upłynął czas na przyjęcie przez Polskę i inne kraje Unii Europejskiej zmian w prawie zamówień publicznych - dwa lata temu tę datę w dyrektywach wyznaczył Parlament Europejski. Jeszcze nie wiadomo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Na razie projekt zmian w ustawie o

Chińskie firmy nie będą mogły starować w polskich przetargach?

Propozycję wprowadzenia preferencji unijnych przy zamówieniach publicznych rządowi przedstawił Urząd Zamówień Publicznych (UZP). Rozwiązanie to oznaczałoby, że przedsiębiorcy z państw spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz tych, z którymi nasz kraj

Bruksela idzie na wojnę z Pekinem o rynek zamówień publicznych

. Choć zasada "wzajemności w protekcjonizmie", jak krytycy nazywają pomysły De Guchta i Barniera, wywołuje ogromne kontrowersje w Brukseli, to dwaj komisarze zdołali 27 marca przeforsować projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej, który ma umożliwić zamykanie europejskich zamówień publicznych

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

z wolą ustawodawcy zamawiający udostępnia siwz w podany wyżej sposób od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp). Ustawodawca nie przewidział żadnego obowiązkowego

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

. Uregulowania prawne W momencie, gdy postępowanie przetargowe było wszczęte, czyli w październiku 2011 roku, zasady udzielania zamówień publicznych przez Komisję Europejską regulowane były przez dwa akty prawne: Rozporządzenie Finansowe (1) oraz Zasady Wykonania (2

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej") Kolejną kwestią, jaką poruszył pytający jest skorzystanie w możliwości wpisanej w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Zgodnie z nim w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną cześć

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

, ekspertka w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, była pracowniczka Urzędu Zamówień Publicznych, kierowała wydziałem kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w UZP, przygotowywała i prowadziła postępowania o udzielenie zamówień publicznych, doradza zamawiającym i wykonawcom

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Taryfikator dotyczy naruszeń związanych z udzielaniem zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE w latach 2000 - 2006 oraz 2007 - 2013. Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego taryfikator korekt finansowych będzie miał

Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców

Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać postanowienia umowy zawartej pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii w sprawie handlu i współpracy[1]. Wskazana umowa zawiera między innymi postanowienia regulujące procedury zamówień publicznych

Rada Unii Europejskiej wyklucza rosyjskie firmy z przetargów unijnych

Rada Unii Europejskiej wyklucza rosyjskie firmy z przetargów unijnych

rozporządzeniem mają zastosowanie do wykonywania od dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 października 2022 r. i dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej . W odniesieniu do ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm

Zasady przekazywania ogłoszeń o modyfikacjach do Dziennika Urzędowego UE

uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Tym samym sytuacja faktyczna, która została wskazana w treści pytania nie obliguje do zamieszczenia ogłoszenia o

Ogłoszenie o zmianie umowy tylko przy określonych przesłankach zmiany

Ogłoszenie o zmianie umowy tylko przy określonych przesłankach zmiany

okoliczności. Czy po podpisaniu aneksu muszę ogłosić zmianę umowy? Jeśli tak to na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 czy pkt 4 ustawy Pzp ? Odpowiedź: Konieczność zamieszczenia ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zależy od podstawy

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Tym samym sytuacja faktyczna, która została wskazana w treści pytania nie obliguje do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy.  Podstawa prawna Art. 455 ust. 3, art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

W praktyce udzielania zamówień publicznych występują sytuacje, w których ogłoszenie o zamówieniu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień, który w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W takim przypadku wymóg obowiązek nałożony na zamawiającego poprzez brzmienie art. 133

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytanie W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający (na dzień przed upływem terminu składania ofert) zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące informacje: * odpowiedzi na pytania, * informację o

Rażąco niska cena oferty. Co o niej orzekł TSUE?

Rażąco niska cena oferty. Co o niej orzekł TSUE?

W wyroku z 15 września 2022 r. w sprawie C-669/20 Veridos Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się na pytanie dotyczące kwestii nałożonego na zamawiającego obowiązku zbadania, czy w otrzymanych ofertach w postępowaniu o zamówienie publiczne nie przedstawiono rażąco niskiej oferty

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

W praktyce udzielania  zamówień publicznych  występują sytuacje, w których ogłoszenie o zamówieniu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień, który w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W takim przypadku wymóg obowiązek nałożony na zamawiającego poprzez brzmienie

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

 tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej" dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) wyjaśniono, że „(...) dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z 

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

przedmiotowego i podmiotowego.  Warto przytoczyć tutaj stanowisko UZP dotyczące szacowania wartości zamówienia pt.: „Szacowanie wartości i udzielanie zamówień , w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej”.  W opinii tej wskazano: „Dla

Cyfrowa platforma do udzielania zamówień publicznych

Cyfrowa platforma do udzielania zamówień publicznych

konieczności wdrożenia w Polskim systemie zamówień publicznych wymogów określonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Wskazana dyrektywa wymaga aby do 18 października 2018 roku wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej wdrożyły procedury elektronizacji

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

umowy? Nie opublikowaliśmy ogłoszenia o zamówieniu.  Odpowiedź:  Dla trybu zamówienia z wolnej ręki ustawa Pzp przewiduje możliwość odpowiednio przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; b)     przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z

Rażąco niska cena

Rażąco niska cena - ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące podstawą wprowadzenia regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny nie zawierają jej definicji. Biorąc pod uwagę cel wprowadzenia pojęcia rażąco niskiej

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w UZP, przygotowywała i prowadziła postępowania o udzielenie zamówień publicznych, doradza zamawiającym i wykonawcom, współpracuje z renomowaną kancelarią prawną specjalizującą się w zamówieniach publicznych

Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Praktyka stosowania przepisów to konferencja dla wszystkich osób zainteresowanych zmianami w procedurach udzielania zamówień publicznych. Nowe regulacje są wywołane obowiązkiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

ustawy Pzp sformułowania „nie krótszy niż 7 lub 14 dni" od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz „nie krótszy niż 35" od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oznaczają, że przy wyznaczaniu terminu składania

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450) obowiązują tzw. procedury unijne, czyli pełne sformalizowanie zasad udzielania zamówień publicznych . Wskazane rozporządzenie stanowi, że dla zamówień

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (o wartości poniżej progów unijnych) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (o wartości równej i powyżej progów unijnych); 5) zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

się o zamówienia publiczne. Przetargi z całego kraju Dyrektywy Unii Europejskiej Oczywiście nowe regulacje będą zgodne z obowiązującą Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Pismem z dnia 13 lipca 2021 r

Będzie embargo na rosyjski węgiel. Unia wprowadza kolejne sankcje wobec Kremla

tych produktów będzie opiewał na kwotę 5,5 mld euro. - W ramach nowych sankcji na Rosję wprowadzimy unijny zakaz udziału rosyjskich firm w zamówieniach publicznych w państwach członkowskich - poinformowała von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej nawiązała także do kwestii finansów i banków

Jaki jest obowiązek informacyjny wobec prezesa UZP?

bez ogłoszenia o wartości zamówienia równej progom unijnym lub je przekraczającej. Został on zniesiony. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami , a następnie zaprasza

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

) publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 2. (uchylony). 3. (uchylony). 4. (uchylony) Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych . Jeżeli natomiast wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający w tym samym terminie przekazuje

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Pytanie: Ustawa o zamówieniach publicznych mówi o zamieszczaniu ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych , Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz o zamieszczaniu informacji o ogłoszeniach lub zmianach ogłoszeń w swojej siedzibie i na stronie

Co zrobić z umową zawartą niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych?

czym ogłosił zamówienie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzono procedurę i podpisano umowę z wykonawcą . Z przepisów wynika, że zamawiający powinien zsumować zamówienia i przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Czy teraz zamawiający ma obowiązek na

Jak sprawnie policzyć termin otwarcia ofert i udzielenia wykonawcom wyjaśnień do SWZ?

uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Oznacza to, że po przepisy kc – w tym dotyczące liczenia terminów – należy sięgać jedynie w

Rząd przyjął projekt dot. e-fakturowania w zamówieniach publicznych

. Rozwiązanie ułatwi polskim przedsiębiorcom uczestnictwo w zamówieniach publicznych organizowanych w innych krajach Unii Europejskiej. (ISBnews)

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

obowiązek publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odpowiednio w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Biuletynie Zamówień Publicznych - w zależności od wartości zamówienia. Ogłoszenie to zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych

KE apeluje o zwiększenie gotowości na wypadek nowych ognisk COVID-19

wspieraniu interoperacyjności między aplikacjami służącymi do ustalania kontaktów i ostrzegania w różnych krajach UE Zapewnienie sprawnych dostaw środków ochrony indywidualnej, leków i wyrobów medycznych dzięki wspólnym zamówieniom publicznym i wspólnym zapasom UE

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. Zgodnie natomiast z art. 11c ustawy Pzp

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień, których

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Publikacji Unii Europejskiej, nie zawierały ograniczeń w tym zakresie. Znajdź przetarg dla swojej firmy Wzór formularzy Zmiana powyższego stanu faktycznego nastąpiła z wejściem w życie wzorów standardowych formularzy, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiejw trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Innymi słowy, ustawodawca wymaga od zamawiającego , aby w przypadku istotnej zmiany ogłoszenia w przetargu nieograniczonym

Zmiany w Pzp w 2016 roku

przepisach regulujących wartość kursu euro , stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Ustawodawca określił również progi stosowania przepisów Pzp, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Informacje o zmianach i tekst nowej

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263 z późn. zm.) obowiązują tzw. procedury unijne, czyli pełne sformalizowanie zasad udzielania zamówień

Rząd przejedzie się na 308 limuzynach

dziura w budżecie, do tego - jak ostrzega telewizja publiczna - nieodpowiedzialna opozycja na ulicach zarazi cały kraj i zabraknie pieniędzy na służbę zdrowia. I w tych okolicznościach wyjadą oni: w nowych 308 limuzynach. Bardzo ryzykowne.  Możemy się zastanawiać nad motywami tej jazdy prosto na

PIIZ: Liczba ogłoszeń ws. zamówień publ. na ICT spadła o 32,5% r/r w I-X 2016

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - Liczba ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych w sektorze ICT spadła o 32,51% r/r w okresie styczeń-październik br., podała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Mimo, że Polska nadal znajduje się w czołówce krajów Unii

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

Obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie udzielania zamówień publicznych są zgodne z wymogami wynikającymi z dyrektyw obowiązujących we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jedną z podstawowych zasad, wynikającą z dyrektyw a odnoszącą się do zamówień publicznych, jest zasada

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). Progi stosowania przepisów Pzp Wskazane rozporządzenie wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 2. (uchylony). 3. (uchylony). 4. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może

Zakup nowych kserokopiarek i dzierżawa starych to jedno zamówienie

objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej", zgodnie z którą: "(...) dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu

Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp

. Aukcje elektroniczne w UE Doświadczenia krajów Unii Europejskiej (gdzie od kilku lat aukcja elektroniczna jest powszechnie wykorzystywana) wskazują na jednoznacznie pozytywną ocenę tej procedury dla wydatkowania środków publicznych. Zalety aukcji

Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp

. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: Wstępne ogłoszenie informacyjne zamawiający może przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić na stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym

Komisja Europejska gna z elektryfikacją ciężarówek i autobusów. A odpowiednich ładowarek brak

Komisja Europejska zaproponowała nowe, ambitne cele klimatyczne dla transportu drogowego w UE. Chodzi o drastyczne zredukowanie emisji gazów cieplarnianych przez ciężarówki i autobusy, które obecnie odpowiadają za 6 proc. emisji dwutlenku węgla (CO2) w Unii Europejskiej.  - W 2050 r

FPP/ CALPE: Platforma Elektronicznego Fakturowania wesprze polskie firmy w UE

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) jest szansą dla Polskich firm do zwiększenia swojej konkurencyjności nie tylko w kraju, ale także na terenie całej Unii Europejskiej, uważa Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców

Za mało kobiet w zarządzie? No to kara. Unia wreszcie zaczyna walczyć o równouprawnienie

Rozwiązanie w postaci kwot jest powszechnie dyskutowane, ale stosowane rzadko. W Polsce obowiązuje jedynie w domenie publicznej w odniesieniu do konstruowania list wyborczych - w wyborach do Sejmu, do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowych - i zakłada, że żadnej płci nie może być na listach

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

unieważnione. Odpowiedź W punkcie 2.3 protokołu postępowania mowa o ustalaniu wartości zamówienia w danym dniu i na danej podstawie. Natomiast w kolejnym punkcie 2.4 należy m.in. podać procentowo udział środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w

Zamówienia tego samego rodzaju

zostały określone w opiniach Urzędu Zamówień Publicznych - dalej UZP, które dotyczą szacowania wartości przedmiotu zamówienia pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej" oraz "Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

"in-house" została wykształcona w prawie wspólnotowym i dopuszczona przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Na grunt polskiego prawa została wprowadzona poprzez zapis w ustawie Prawo zamówień publicznych, który stanowi

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

dotyczy postępowań, których wartość przekracza tzw. progi unijne. W trybie przetargu nieograniczonego dotychczasowy 40 dniowy termin składania ofert skrócono do 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

niewłaściwego materiału na budowę ścieżki pieszej oraz brak umowy dzierżawy na teren działki, przez które będzie przebiegać trasa ścieżki) uniemożliwiającej zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego ? Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, a właścicielem nieruchomości spornych jest

Łączne szacowanie wartości zamówień

traktować łącznie. Przedstawiona teza wynika m.in. z opinii prawnej UZP pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej". Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje

Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania

takiej sytuacji zostało potwierdzone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [2], który orzekł, iż "Dyrektywę Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

- Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu - Wytycznych dotyczących określenia korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzenia dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych (załącznik do decyzji KE nrC(2013) 9527 z dnia 19 grudnia 2013 r. i do decyzji nr

Wyścig z czasem w zamówieniach

zamówień publicznych w DZP - Zamiast tego sugerujemy, aby znowelizować obecną ustawę, dostosowując ją do wymogów europejskich tam, gdzie to konieczne, a równolegle pracować nad nową, "dużą" ustawą. Eksperci obawiają się, że szybkie wprowadzanie wszystkich zmian mogłoby

Czyich interesów broni "lexTVN"? To prawo napisane na zamówienie

brakowało, ale także żywności, przetwórstwa mleka, zbóż, owoców, warzyw. Surowce vs. media W tych obszarach każdy zagraniczny inwestor zostanie sprawdzony, chyba że pochodzi z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy kraju zrzeszonego w OECD. Państwa takie jak Wielka Brytania, Szwajcaria

KE wzywa Polskę do stosowania prawa dot. udzielania koncesji na energię wodną

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wzywa 8 państw, w tym Polskę do przestrzegania prawa UE w zakresie udzielania i odnawiania zamówień publicznych w sektorze energii elektrycznej, podała KE. Komisja wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w związku z

Licznik prądu jak agent śpioch. Czy Chiny dostaną na talerzu wiedzę o naszym trybie życia?

względem zgodności z zakładanymi wymaganiami technicznymi, także tymi dotyczącymi kwestii bezpieczeństwa danych. Assembled in EU, czyli (tylko) złożone w Unii Co z tego wynika? Firmy zamawiają liczniki takie, jakich wymaga od nich prawo o zamówieniach publicznych. A to mówi, że w ponad 50 proc. produkt

Rząd kupuje 308 nowych limuzyn. Za pieniądze z funduszu UE dla imigrantów

urzędy wojewódzkie oraz 35 innych instytucji. Wśród nich m.in. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Urząd Miar, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Zamówień Publicznych czy Urząd Komunikacji Elektronicznej. Europejska pomoc socjalna dla rządu Projekt "

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. * Eliza Grodzka "Możliwość dzielenia zamówienia na części i określanie wartości szacunkowej zamówienia w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską", LEX 2011. Zobacz

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

ramowej, konieczne jest przekazanie przez zamawiającego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Niezwłoczna publikacja

Minimum 3 lata więzienia i do 20 mln zł kary za złamanie sankcji. Ale przedsiębiorcy boją się nowego prawa

Administracji Maciej Wąsik.  Ta ustawa to polskie sankcje na Rosję. Sankcje ponad to, co nałożyła Unia Europejska. To propozycja polskiego rządu, żeby skutecznie przeciwdziałać osobom i podmiotom pochodzącym z terenów Republiki Rosyjskiej i Białorusi, które w sposób pośredni lub bezpośredni wspierają atak

Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

podmiot udostępniający potencjał. Powyższe nie stoi w sprzeczności z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie udostępniania potencjału podmiotu trzeciego. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

. Zagadnienia pomocy publicznej są bardzo ważne w kontekście funkcjonowania wspólnego rynku unijnego. – Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pomoc publiczna jest to jakiekolwiek oddziaływanie podmiotów dysponujących środkami publicznymi na rzecz podmiotów działających w sferze

Mobilność współdzielona, czyli mieć czy korzystać? Bo czymś jeździć trzeba

;klasycznie rozumianego", ponieważ wśród wielu postulowanych zmian, także przez instytucje Unii Europejskiej, znajduje się rekomendacja rozszerzenia ekosystemu transportu publicznego o kategorię mobilności współdzielonej. Np. budowa hubów mobilności na kluczowych i krańcowych węzłach transportu

PAIH: Unijna umowa o wolnym handlu szansą na poprawę salda Polski z Singapurem

, znajdziemy w nim postanowienia o ochronie własności intelektualnej, zamówień publicznych, konkurencji, a nawet zrównoważonego rozwoju" - powiedziała szefowa ZBH. Państwa członkowskie UE zatwierdziły dzisiaj umowę handlową z Singapurem. Oznacza to, że umowa wejdzie w życie 21

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

Europejskiej lub przekazania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania, a w wyjątkowych przypadkach 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub przekazania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania, b) (uchylony) 37 dni od dnia

Łączne szacowanie wartości zamówień

.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej", w której wskazano - cyt: "Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

umożliwiających penalizację współpracy z osobami i podmiotami, wobec których Unia Europejska stosuje sankcje. Ustawa uzupełnia pakiet wiążących Polskę środków ograniczających (sankcji) przyjętych na poziomie UE poprzez m.in.: a. ustanowienie krajowej listy sankcyjnej (na listy sankcyjne mogą być wpisane osoby lub

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego. Nałożenie wskazanego powyżej obowiązku na Prezesa Rady Ministrów wynika z konieczności dostosowania polskiego systemu zamówień publicznych do rozwiązań obowiązujących w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

ogólnopolskim. 5a. (uchylony) Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych

Naftowe embargo wstrząśnie Rosją. A UE szykuje kolejne sankcje

petrodolarami. Osinowy kołek w imperialne plany Kremla Według ich ocen to ponownie zachwieje gospodarką Rosji, która w listopadzie zaczęła się stabilizować po wcześniejszych wstrząsach, a sprzyjał temu wzrost zamówień publicznych.  Analitycy banku centralnego Rosji wskazali jednak, że cześć problemów

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

Ten wzrost wynika z lepszego wykorzystania pieniędzy z Unii Europejskiej. Ponadto - jak podkreśla Urząd - w ubiegłym roku wyraźnie wzrósł odsetek postępowań przeprowadzanych w trybie przetargu nieograniczonego, zmalał zaś odsetek zleceń udzielanych w trybach ograniczających

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie

Pociągi hybrydowe są już pewne. Oferta producenta mieści się w zakładanym budżecie. To przełom na kolei

Marszałkowski, który na dwa pociągi przygotował właśnie 49,2 mln zł. Z opcją na 10 dodatkowych pociągów Teraz oferta, zgodnie z prawem zamówień publicznych, będzie badana przez komisję przetargową. – Pandemia koronawirusa poważnie wpłynęła także na sytuację w transporcie publicznym – komentuje

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (a nazwa zamówienia jest elementem ogłoszenia), zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Czy możesz zawrzeć umowę na dostawę Internetu na okres powyżej 4 lat?

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest Głównym Specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. 5a. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach

Impresa Pizzarotti: Decyzje urzędników powinny skupiać się na celach społecznych

Warszawa, 06.07.2015 (ISBnews) - Do kwietnia 2016 r. Polska musi zmienić ustawę o prawie zamówień publicznych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Jednak nawet najlepsze prawo nie zastąpi zdrowego rozsądku urzędników, poinformował ISBnews szef biura Impresa Pizzarotti w Polsce

MR realizuje projekt odbierania i wysyłania faktur elektronicznych do urzędów

również korzystnie na system płatności bezgotówkowych. Wykorzystanie ustandaryzowanych dokumentów i wprowadzenie e-faktur pozwoli też na zwiększenie udziału polskich przedsiębiorców w rynkach zamówień publicznych innych państw członkowskich Unii Europejskiej" - powiedział wiceminister rozwoju Tadeusz