zamówienia publiczne w pigułce

Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością

Unieważnienie przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

Towar jednorazowego użycia jako przedmiot zamówienia jest używany krótkoterminowo i nie generuje dodatkowych kosztów związanych z realizacją przetargu.

Zamówienia tego samego rodzaju

Zamówienia tego samego rodzaju

, aby doszło do nieuprawnionego nie zastosowania przepisów ustawy lub też aby udzielić zamówienia poniżej określonych przepisami progów.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Wytyczne UZP

Jak ustalić interes we wniesieniu odwołania?

Jak ustalić interes we wniesieniu odwołania?

nastąpią, będą stanowiły nowe czynności w postępowaniu, od których wykonawcom, w tym także obecnemu odwołującemu, będzie przysługiwać odwołanie.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

ramowej, konieczne jest przekazanie przez zamawiającego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Niezwłoczna publikacja

Ile trwa przetarg ?

Ile trwa przetarg ?

. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp W podziale na poszczególne tryby wskaźnik ten kształtował się następująco: - przetarg nieograniczony - 33 dni (2013 - 32 dni; 2012 - 31; 2011 - 31

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

zamawiającego. Tak oszacowany przedmiot zamówienia będzie spełniał normę wyrażoną w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

; Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Uchylenie się od zawarcia umowy W sytuacji gdy uchylanie się od zawarcia umowy występuje w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , ustawodawca przewidział środki

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych

rynku świadczących usługi gastronomiczne nie oznacza, że każdy z nich spełnia oczekiwania określone w udzielanym zamówieniu oraz, że zakres danej usługi będzie można uzyskać bez problemu. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów

Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna - art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Ostatnie zmiany dotyczące zamówień publicznych W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223

Wykonywanie powierzonych czynności

Wykonywanie powierzonych czynności

w danym postępowaniu, a nie zakresu czasowego.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna art. 2 pkt 3, art. 18. ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r

Odrzucenie oferty przetargowej

Odrzucenie oferty przetargowej

siwz Mieści się ona bowiem w kategorii omyłki w działaniu wykonawcy.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

wyjaśnienia. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna - Art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r

Zwrot próbek po zakończeniu postępowania

Zwrot próbek po zakończeniu postępowania

obowiązku zwrotu próbek, a także planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz podobnych materiałów przez zamawiającego na wniosek wykonawców, których oferty nie zostały wybrane.   Prawo zamówień publicznych w pigułce

Wzory klauzul waloryzacyjnych

. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

prowadzonemu z wykonawcami zamawiający może poznać możliwości rynku w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i wybrać sposób realizacji najbardziej odpowiadający jego potrzebom. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa

Podstawy unieważnienia przetargu

Podstawy unieważnienia przetargu

dokonaniu badania i oceny ofert, nawet w sytuacji kiedy od razu było wiadomo że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Dostawy powtarzające się okresowo

Dostawy powtarzające się okresowo

zarówno wypracowanym dotychczas stanowiskiem doktryny jak i własną logiką. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Świadczenia okresowe W piśmiennictwie przyjmuje się, że najbliższe określeniu "

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

ustawy oraz zapisami siwz, formy, a tym samym nie zostały one skutecznie złożone. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Treść oferty Zasadnicze jest rozstrzygniecie, czy takie dokumenty jak

Program funkcjonalno - użytkowy

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r . Nr 113 poz. 759 ze zm.)   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

rozumieć roboty budowlane w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych; 6) dostawach - należy przez to rozumieć dostawy w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych; 7) usługach - należy przez to rozumieć usługi w rozumieniu przepisów o

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Prezes TVP Jacek Kurski grozi firmie badającej oglądalność TVP. Konflikt z Nielsenem się zaostrza

jest wielokrotnie potwierdzana przez niezależnych audytorów. Kurski tych argumentów nie słucha TVP zamówiła w TNS swoje badanie. "Wiadomości" pokazały wyniki. Przeliczyły dane TNS na widzów i wyszło im, że konkretny dziennik w ostatni

Najlepsi przedsiębiorcy ułatwiają życie, jak Edison

Grzymkowski, twórca firmy eobuwie.pl. Został doceniony za „napisanie historii transformacji gospodarczej w pigułce – przekształcenie firmy rodzinnej, działającej tradycyjnymi metodami, w firmę epoki digitalizacji – o dużej skali i znakomitych wynikach finansowych”. Grzymkowski zaznacza

Dziecko ssie kasę od małego. Ile nas kosztuje? [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 1]

narodzinach Daniela zaopatrzyła się też w Omega Pregna - kwasy omega-3 w pigułkach (45 zł na dwa miesiące) dla kobiet karmiących - bo nie jada ryb, a chce, by jej mleko było pełnowartościowe. Na kosmetyki i leki przyszła mama wyda 30 zł w wersji podstawowej (olejek migdałowy